MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER"

Transkript

1 Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 01/00369 REFERATSAKER SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER 0023/01 01/00371 SAMHANDLING OG KOMPETANSE I KREFTOMSORGEN - PROSJEKT 0024/01 01/00359 SØKNAD OM SKJENKING PÅ UTETERASSE OLDERDALEN GJESTEGÅRD A/S 0025/01 01/00372 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MANNDALSKROA A/S 0026/01 01/00373 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OLDERDALEN GJESTEGÅRD 0027/01 01/00374 SØKNADER OM SALGSBEVILLINGER ØL 0028/01 01/00375 NORDMANNVIK/DJUPVIK BO- OG SERVICESENTER - KLAGE HJEMMEHJELPSSTILLING 0029/01 01/00388 STØNAD FRA LÅNEKASSEN TIL FOSTERBARN

2 0030/01 01/00389 EDRUSKAPSPOLITISK PLAN 0031/01 01/00390 KULTURSKOLENS UNDERVISNIGSLOKALER 0032/01 01/00382 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM OMSORGSLØNN Det vil bli gitt orientering om den økonomiske situasjonen., 9148 Olderdalen, Levin Mikkelsen (s.) leder Gerd Molund Olsen e.f.

3 Gáivuona suohkan Sak 0021/01 REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Bilag: 1. Sk. Rapport fra Kåfjord Nærmiljøsentral vedr. rusforebyggende arbeid blant unge i Kåfjord Handlingsplan skoleåret 2000/ Sk. Fra leder for oppvekst og omsorg, Levin Mikkelsen, datert Evaluering av samisk språk og kultur. 3. Sk. Fra Ivar J. Kirkfjell og Halvar B. Pettersen, i pluss d.a., datert Besrivelse av arbeidet ved Olderdalen skole. 4. Sk. Fra Storfjord kommune v/rådmannen, datert Melding om politisk vedtak Årsbudsjett Sk. Fra Barne- og Familiedepartementet, datert Forslag til endringer i barnehageloven offentlig høring. 6. Sk. Fra Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet, datert Høring. Forslag om bestemmelser om elevers arbeidsmiljø i opplæringslova og privatskulelova. 7. Sk. Takkebrev fra Stian og Espen Ballovarre, datert Sk. Unntatt off. 5a. Årsmeldinger 2000 Oppvekst. 9. Hs. Samfunnsmedisinsk oppgave Distriktspraksis vinteren 2001 v/birtavarre legekontor - Navn: May Beathe Rodvelt 10 Hs. Fra Fylkesmannen i Troms, datert Vedr. søknad om tilskudd til prosjekt Unge i aktivitet. 11. Hs.Rundskriv fra Sosial- og Helsedepartementet vedr. opptrappingsplanen for psykisk helse Omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser. 12. Hs.Fra Sametinget, datert Tilsagn om prosjektmidler til oppfølging av NOU 1995:6 13. Hs Fra Statens Helseundersøkelse, datert Invitasjon til samarbeid om helseundersøkelsen i. 14. Hs.Skriv fra etatsleder helse- og sosial, datert Helseundersøkelsen i Kåfjord. 15. Hs. Fra avd. leder sykehjemmet, datert Rapport fra kvalitetsarbeidet innen helse. 16. Hs. Fra Fylkesmannen, datert Sosialtjenesteloven 6a-6 femte ledd Oppnevning av verge/hjelpeverge i saker der det skal treffes vedtak om bruk av tvang Overfor psykisk utviklingshemmede. 17. Hs. Særutskrift fra Birtavarre Røde Kors i møte den Sak 31/00: Bruk av nytt røntgenapparat. 18. Hs.Særutskrift fra Birtavarre Røde Kors i møte den Sak 30/00: Kronerulling Side 3 av 20

4 Sak 0021/01 til nytt røntgenapparat. 19. Hs.Rapport fra Fylkeslegen i Troms vedr. oppbygging av internkontroll for helsetjensten. 20. Hs.Fra Alkontroll A.S. Befaringsrapporter. 21. Hs.Fra Alkontroll A.S. Befaringsrapporter/Skriv fra etatsleder helse- og sosial til Olderdalen Gjestegård, datert Hs.Rundskriv fra Sosial- og Helsedepartementet vedr. alkohollovens reklameforbud. 23. Hs. Skriv til Manndalskroa, datert Vedr. søknad om flytting skjenkebevilling. 24. Hs.Søknad om utvidet skjenketid og Olderdalen Gjestegård A.S. 25. Hs. Søknad om utvidet skjenketid i påsken Olderdalen Gjestegård A.S. 26. Hs.Søknad om skjenkebevilling for brennevin i dansebaren 27.,28 og Manndalskroa A.S. 27. Hs. Fra Troms Fylkeskommune, helse- og sosialetaten Saksliste til møte Hs.Fra Arbeidstilsynet, datert Sluttrapport etter arbeidstilsynet 12. distrikts kampanje Hs.Fra Mack ølbryggeri AS til Lyngmos eftf., datert Omsetningsrapport år 2000 fra Mack s ølbryggeri AS. 30. Hs.Årsmelding år 2000 Helse- og sosialetaten. 31. Hs.Unntatt off. 5a. Varsel om opphør av midlertidig tilsetting. 32. Hs. Untatt off. 5a. Stimuleringstilskudd til brukerstyrt personlig assistanse. 33. Hs. Unntat off. 5a. Klagesak. 34. Hs.Fra Fylkesmannen i Troms, Justis- og sosialavdelingen, datert Handlingsplan for eldreomsorg og opptaksplan for psykisk helse Tilskuddsordninger 2. termin Hs.Fra Fylkesmannen i Troms, Justis- og sosialavdelingen, datert Statsbudsjettet år Kap. 670 Post 61 Omsorgstjenestetilskuddet. Kap. 743 Post 62 Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunen. Foreløpig tilsagnsbrev. De refererte sakene tas til etterretning. Side 4 av 20

5 Gáivuona suohkan Sak 0022/01 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Bilag: K sak 0013/00 Birtavarre barnehage tilbakeføring til 2 avd. barnehage. styre gjorde i sak 13/00 følgende vedtak under pt. 3: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg vurderer ut fra søknad v/hovedopptak om begge avdelingene skal være i drift neste barnehageår. Opptak. Hovedopptak skjer etter søknadfrist 1.mars, og kommunen har hatt et administrativt opptaksutvalg som tildelte plasser etter innstilling fra bestyrerne. Framgangsmåten er hjemlet i Vedtekter for de kommunale barnehagene i Kåfjord. Opptak pt Etter søknadsrunden er situasjonen slik i Birtavarre og Olderdalen barnehager. Faste plasser Nye søkere Behov - samlet antall. Birtavarre Olderdalen Erfaringsmessig vil det gjerne være behov for opptak av barn også i august måned. Grensen mellom en og toavdelingsbarnehager er plasser alt etter barnas alder. Barna til våre nye landsmenn er tatt med i plassvurderingene. Det er egne tilskuddsordninger for disse. Etatsleder har etter konferanse med leder for Hovedutvalget for oppvekst og omsorg sendt ut melding om opptak i mai måned. Ingen er blitt avvist. Bemanning. Plassøkningene utløser behov for flere assistenter og avdelingsledere. Personalbehovet må vurderes ut fra lovverk, en samlet vurdering av behov i skole og barnehage og de økonomiske rammer en har. Vurdering. ønsker å gi kommunal barnehageplass til alle. Barnehagene i Birtavarre og Olderdalen har mulighet til å kunne drives med 2 avdelinger vurdert ut fra bemanning, bygninger og økonomi. Vurdering av barnehagenes størrelse bør derfor delegeres til opptaksutvalget som i møte tiltres av leder for oppvekst og omsorg. Side 5 av 20

6 Sak 0022/01 Dette medfører raskere behandling og mindre administrativt arbeid. 1. Barnehagene i Birtavarre og Olderdalen driver med to avdelinger for barnehageåret 2001/ Barnehagene bemannes i henhold til dette. 3. Opptaksutvalget og politisk leder for oppvekst og omsorg vurderer ut fra søknader på plasser hvilke avdelinger det er behov for. Side 6 av 20

7 Gáivuona suohkan Sak 0023/01 SAMHANDLING OG KOMPETANSE I KREFTOMSORGEN - PROSJEKT Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Bilag: 1. Invitasjon til deltakelse i prosjekt fra Den Norske Kreftforening, datert 19.april Prosjektbeskrivelse. sammen med våre nabokommuner, har mottatt invitasjon fra Den Norske Kreftforening, heretter kalt DNK,til å være med i et prosjekt, samhandling og kompetanse i kreftomsorgen d.å. var DNK i Kåfjord og orienterte om prosjektet. MÅLSETTING: Målet for prosjekjet er at de kreftrammede (= pasient og dennes nærmeste) i helseregion Nord sikres optimal behandling og rehabilitering. Som et ledd i kvalitetssikring av tilbudet til kreftpasienter vil DNK i samarbeid med aktører i det offentlige søke å etablere systemer og rutiner for samarbeide og kommunikasjon som er minst mulig avhengig av enkeltpersoner i systemet. Delmål: 1. Stimulere tilopprettelse av tverrfaglig ressursgrupper i kommunene evt. Med representanter fra sykehus. 2. Videreutvikle og være med å etablere strukturerte samarbeidsmodeller mellom nivåene i helsetjenesten. 3. På bakgrunn av definerte behov, gi tilbud om undervisning som ledd i kompetanseheving. 4. Synliggjøre, samordne og bruke eksisterende kompetanse og ressurse. Nøkkelord for prosjektet sammenfattes i 5 K-er: Kvalitet, Kompetanse, Koordinering, Kommunikasjon, Kontinuitet. Prosjektet er på 3 år og avsluttes i desember år Dette prosjektet kom som bestilt. Den ansatte kreftsykepleieren er sluttet og det er merkbart at kommunen mangler slik kompetanse. Side 7 av 20

8 Sak 0023/01 Dette vil ikke ha andre utgifter for kommunen enn at det gis permisjom med lønn for å delta på kurs som gir økt kompetanse hos omsorgspersonell. Den utpekte kontaktpersonen må få nødevndig fri til arbeidet. De som arbeider i prosjektet gir vederlagsfri undervisnig ut fra definerte behov hos prosjektdeltakerne. Av økonomiske grunner fikk en sykepleier avslag på permisjon med lønn for å ta utdanning i kreftomsorg, noe som er uheldig. Pasintene har vi og kommunen har ansvaret for omsorg og behandling. er glad for å kunne si ja til å delta i prosjektet Samhandling og kompetanse i kreftomsorgen. Kommunen forutsetter at prosjektet vil bidra til å bedre omsorgen for kreftrammede og dennes familie. Som deltaker i prosjektet forutsetter kommunen å motta rapport om prosjektets framdrift. Etatsleder for helse og sosial utpekes til prosjektets kontaktsperson. Side 8 av 20

9 Gáivuona suohkan Sak 0024/01 SØKNAD OM SKJENKING PÅ UTETERASSE OLDERDALEN GJESTEGÅRD A/S Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Bilag: Søknad fra Olderdalen Gjestegård A/S v/ Randi Forfang, datert Olderdalen Gjestegård A/S v/ Randi Forfang søker om bevilling til skjenking av øl og vin på terasse i tiden til Olderdalen Gjestegård A/S hadde bevilling for uteservering i år 2000 og det er ikke registrert noen klager. Lensmannen i Lyngen hadde heller ikke registrert klager og hadde dermed ingen formelle innvendinger til slik bevilling. Randi Forfang som styrer og Odd Asbjørn Hansen som stedsfortreder har begge bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. HOO anbefaler at Olderdalen Gjestegård A/S gis bevilling til skjenking av øl og vin på terassen i tidsrommet Serveringen må avsluttes senest kl Side 9 av 20

10 Gáivuona suohkan Sak 0025/01 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MANNDALSKROA A/S Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Saksdokumenter: Søknad fra Manndalskroa A/S,datert Søknader fra Manndalskroa A/S, datert og Manndalskroa A/S har nå skjenkebevilling for øl og vin i pub/dansebar og for øl,vin og brennevin i restaurant,selskapslokaler og bar. Det søkes nå om i tillegg til bevillingene som innehas, om bevilling for skjenking av brennevin i pub/dansebar. Den siste bevillingen ble gitt for begrenset tidsrom i påvente av rullering av edruskapolitisk plan. Slik bemanningen er ved etaten har det ikke vært mulig å få dette gjort. Det er heller ikke pålagt å utarbeide en slik plan. Helse- og sosialplan har et kapitel om edruskapsvern som gir føringer om rusforebyggende- og holdningsskapende arbeid. Begrunnelsen for en utvidelse av skjenkebevilling begrunnes i hovedsak med at det ikke er økonomisk grunnlag for å ha det åpent i 2 etasjer samtidig. Søkeren har og registret nedgang etter at butikkene har bevilling for salg av øl. Det går og fram av søknaden at besøkende under 20 år er det liten grunnlag å satse på, det er kun i ferier. Etatsleder er av den mening at et slikt etablissement ikke bare kan drive etter økonomiske prinsipper, selv om det er viktig for bedriften, men også se på den sosiale delen av virksomheten. Ungdommen i den aldersgruppen må dra ut fra kommunen for å få utdanning og da er det viktig at det er et sted dem kan treffe sine kamerater når dem er hjemme i Kåfjord. Erfaringer dem får ute i den store verden er at dem er velkomne på etablerte utesteder. Enten vi liker det eller ikke, skal vi beholde ungdommen i kommunen, må vi ha også slike tilbud. Derfor må tilbudet også innlemme den voksne ungdommen. Etatsleder vil i sin innstilling til Hoo ikke tilrå at det gis bevilling for skjenking av brennevin i pub/dansebar. Lensmannen i Lyngen har hatt søknaden til uttalelse og har ingen innvendinger mot at det gis bevilling, uten at det er tatt edruskapspolitisk hensyn. Side 10 av 20

11 Sak 0025/01 Det er ikke registrert noen klager ved etaten på praktiseringen av salget på bevillingshaveren som skal være til hindring for å fornye bevillingen. Styrer har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og to stedsfortredere skal avlegge prøven snarest. HOO anbefaler : 1. Manndalskroa A/S gis skjenkebevilling for øl og vin i pub/dansebar. Skjenking av øl og vin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og høytidsdager avsluttes senest kl Manndalskroa A/S gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i restaurant, selskapslokaler og bar. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og høytidsdager avsluttes senest kl Bevilling gis for tidsrommet til Gebyrene fastsettes i henhold til A-loven 7-1, Forskrift av 11.desember 1997 nr.1292 kap.11 samt merknader til A- loven kap Innhaveren av skjenkebevillingen har et formelt ansvar for at skjenkingen skjer etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Side 11 av 20

12 Gáivuona suohkan Sak 0026/01 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OLDERDALEN GJESTEGÅRD Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Saksdokumenter: Søknad fra Olderdalen Gjestegård A/S, datert Olderdalen har nå skjenkebevilling for øl og vin i pub og kafe og for øl, vin og brennevin i spisesal og bar og for minibar i 20 utleierom. I egen sak er det søkt om skjenking av øl og vin på uteterasse om sommeren. Det er og søkt om skjenking av brennevin i pub. Den siste bevillingen ble gitt for begrenset tidsrom i påvente av rullering av edruskappolitisk plan. Slik bemanningen er ved etaten har det ikke vært mulig å få dette gjort. Det er heller ikke pålagt utarbeide en slik plan. Helse- og sosialplan har et kapitel om edruskapsvern som gir føringer om rusforebyggende- og holdningsskapende arbeid. Det er ikke noen begrunnelse med søknaden om utvidet skjenking på puben. Ved utvidelse av skjenkebevilling til å omfatte brennevin vil det utelukke ungdom i alderen 18 til 20 år. Ungdommen i den aldersgruppen må dra fra kommunen for å få utdanning og da er det viktig at det er et sted de kan treffe sine kamerater når de er hjemme i Kåfjord.. Erfaringer de får ute i den stor verden er at de er velkomne på etablerte utesteder. Enten vi liker det eller ikke, skal vi beholde ungdommen i kommunen, må vi ha også slike tilbud. Derfor må tilbudet også innlemme den voksne ungdommen. Etatsleder vil i sin innstilling til HOO ikke tilrå at det gis bevilling for skjenking av brennevin i puben. Lensmannen i Lyngen har hatt søknaden til uttalelse og har ingen innvendingermot at det gis bevilling, uten at det er tatt edruskapspolitisk hensyn. Styrer og stedsfortreder har begge bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Side 12 av 20

13 Sak 0026/01 HOO anbefaler: 1. Olderdalen Gjestegård A/S gis skjenkebevilling for øl og vin i pub og kafe. Skjenking av øl og vin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig og høytidsdager avsluttes senest kl Olderdalen Gjestegård A/S gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i spisesal og bar. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager,lørdager og dager foran hellig- og høytidsdager avsluttes senest kl Bevillingen skal og omfatte minibar på utleierom. 4. Bevilling gis for tidsrommet til Gebyrene fastsettes i henhold til A-loven 7-1, Forskrift av 11.desember 1997 nr.1292 kap.11 samt merknader til A-loven kap Innhaveren av skjenkebevillingen har et formelt ansvar for at skjenkingen skjer etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Side 13 av 20

14 Gáivuona suohkan Sak 0027/01 SØKNADER OM SALGSBEVILLINGER ØL Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Saksdokumenter: Søknad fra Djupvik Nordmannvik S-lag, v/styrer Ruth Jensen, datert Søknad fra Manndalen Varesenter A/S, v/ styrer Doris Vatne Løkvold, datert Søknad fra Service-Mat Hj.P. Lyngmo`s Eftf., v/styrer Ingvald Lyngmo, datert Søknad fra Coop Manndalen BA, v/ styrer Kjell Nilsen, datert Søknad fra Olderdalen S-lag, v / styrer Ann-Synnøve Olsen, datert Søknad fra Birtavarre Servicesenter A/S, v/styrer Torleif Larsen, datert Bilag: Uttalelse fra sosialleder til k-sak 0043/99 Alle søkerne har i dag bevilling for salg av øl i klasse 2. Alle salgsstedene har styrere som har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Den siste bevillingen ble gitt for begrenset tidsrom i påvente av rullering av edrupolitisk plan. Slik bemanningen er ved etaten, har det ikke vært mulighet å få dette gjort. Det er heller ikke pålagt å utarbeide en slik plan. Helse- og sosialplan har et kapitel om edruskapsvern som gir føringer om rusforebyggende- og holdningsskapende arbeid. Det er ikke registret noen klager ved etaten på praktiseringen av salget på noen av bevillingshaverne som skal være til hindring for å fornye bevillingen. Lensmannen i Lyngen har hatt søknadene til vurdering og har ingen innvendiger mot at det gis bevilling uten at det er tatt edruskapspolitiske hensyn. Sosialtjenesten v/ sosialleder sier at uttalelsen som var gitt i K-sak 0043/99 fortsatt er aktuell og kan legges ved saken. En av begrunnelsene for å gi bevilling var å stoppe handelslekasjen og den begrunnelsen er fortsatt aktuell. Det har og vist seg at uansett hvor restriktiv bevillingspolitikk som blir praktisert er det god tilgang på alkohol. For å redusere forbruket av alkohol er det forebyggende og holdningsskapende arbeid som gir resultater og at arbeidet starter allerede i grunnskolen. Side 14 av 20

15 Sak 0027/01 HOO anbefaler at 1. Djupvik Nordmannvik S-lag v/ Ruth Jensen gis bevilling for salg av øl i klasse 2 i firmaets forretningslokale. 2. Manndalen Varesenter A/S v/ Doris Vatne Løkvold gis bevilling for salg av øl i klasse 2 i firmaets forretningslokaler. 3. Service-Mat Hj. P. Lyngmo``s Eftf. v/ Ingvald Lyngmo gis bevilling for salg av øl i klasse 2 i firmaets forretningslokaler. 4. Coop Manndalen BA v/ Kjell Nilsen gis bevilling for salg av øl i klasse 2 i firmaets forretningslokaler. 5. Olderdalen S-lag v/ Ann-Synnøve Olsen gis bevilling for salg av øl i klasse 2 i firmaets forretningslokaler 6. Birtavarre servicesenter A/S v/ Torleif Larsen gis bevilling forsalg av øl i klasse 2 i firmaets forretningslokaler 7. Samtlige bevillinger gis for tidsrommet til Salgstidene for øl i klasse 2 er mellom kl og kl på hverdager og mellom kl og kl på lørdager og dager før hellig- og høytidsdager. 9. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens 7-1, Forskrift av 11.desember 1997 nr 1292 kap.11 samt merknader til A-loven kap Innhaverne av bevilling for salg av øl har et formelt ansvar for at salget skjer etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Side 15 av 20

16 Gáivuona suohkan Sak 0028/01 NORDMANNVIK/DJUPVIK BO- OG SERVICESENTER - KLAGE HJEMMEHJELPSSTILLING Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: H31 Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Bilag: 1. F-sak 0027/ 01, møtedato HOO-sak 0013/99, møtedato Klage på vedtak i HOO sak 13/99 fra Djupvik- Nordmannvik bo og servicesenter, datert Svar fra etatsleder, datert Brev fra fra Djupvik Nordmannvik bo- og servicesenter datert og Brev fra personalleder.datert Driftsavtale mellom og Djupvik/Nordmannvik bo- og servicesenter Det er å beklage at denne saken har tatt mer tid enn nødvendig. HOO behandlet saken som klage i s-0013/99. Saken ble da oversendt Formannskapet for videre behandling da Djupvik/Nordmannvik bo- og servicesenteret,heretter kalt senteret, ikke fikk medhold i klagen, noe sentret fikk skriftlig orientering om fra etatsleder. HOO gikk og ut fra at ble det økning av hjemmehjelpsstillingen i et overordnet organ, vil det og bli tilsvarende økning i tildelt ramme. HOO vedtok og å anbefale kommunestyret å si opp gjeldende driftsavtale. Etatsleder kan ikke se at avtalen er sagt opp. I avtalen mellom og sentret er det tatt med at utgifter til fast personale dekkes over kommunens budsjett uten å si noe om hvilket nivå hjelpen skal ligge på. Beboerne på senteret har på lik linje med beboerne i kommunen for øvrig krav på nødvendig hjelp i henhold til lovverket. Klagen er tosidig,dvs. at sentret mener den tildelte hjelpen ikke er tilstrekkelig og at hjelpen kunne vært gitt bedre med en fast tilsatt hjemmehjelper. Senteret har i vinter hatt fast hjemmehjelper i 55% stilling. I tillegg er det tildelt hjemmehjelp etter behov, slik at det til sammen har utgjort i overkant av 100% stilling. Ved behov for hjemmesykepleie kommer det i tillegg i til allerede tildelt hjemmehjelp. En vurdering av behovet til enhver tid avhengig av antall beboere og hjelpebehovet, er beboerne mer tjent med enn å låse det fast i tildelt stilling. På det meste har det vært 7 beboere ved senteret i vinter. Side 16 av 20

17 Sak 0028/01 I retningslinjene for hjemmehjelpstildeling er det forutsatt egenbetaling fra brukeren, noe som ikke har vært mulig ut fra at det ikke er godtatt individuell vurdering av behovet til den enkelte beboer på senteret. Det er heller ikke noe i den vedtatte avtalen som omhandler slik egenbetaling og dermed heller ikke fritak av egenbetaling. 1. Beboerne ved Djupvik/Nordmannvik bo- og servicesenter tildeles nødvendig hjemmehjelp etter avtalt behov. 2. HOO anbefaler kommunestyret å si opp avtalen med Djupvik/Nordmannvik bo- og servicesenter. Avtalen reforhandles/justeres ved fristens utløp,eller tidligere dersom begge parter samtykker i det. Side 17 av 20

18 Gáivuona suohkan Sak 0029/01 STØNAD FRA LÅNEKASSEN TIL FOSTERBARN Saksbehandler: Randi Solberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Bilag: 1. Barne- og familiedepartementets skriv av Støtte fra Lånekassen til søkere som er under barnevernets omsorg nye forskrifter. Det vises til vedlagt skriv om at Statens Lånekasse for utdanning har endret sine forskrifter slik at barn som er under omsorg ikke kan få utdanningsstøtte når de går på videregående skole f.o.m. kommende skoleår. Kommunen har ansvar for etter retningslinjer (jmf. Lov om barneverntjenester) gitt av Barne- og familiedepartementet å dekke utgifter til utdanning utover grunnskolen. Det har til nå vært mulig for barn som er under omsorg å søke stipend /lån fra Lånekassen. Kommunen kunne da ta hensyn til stipendutbetaling når en skulle beregne utgiftsdekning. Det er i de tilfellene hvor ungdommene må bo borte fra fosterhjemmet under skolegangen/opplæringa som gir det største utslaget. Etter det sosialleder kjenner til planlegger nå nabokommuner å reagere overfor Departementet. Vurdering: Barn under omsorg (som må bort fra fosterhjemmet spesielt) blir ikke likestilt med andre unge som må bo borte fra hjemmet under utdanninga når de ikke kan få stipend fra Lånekassen. Følgene blir i tillegg økte utgifter på kommunene. Saken legges frem uten innstilling til vedtak. Side 18 av 20

19 Gáivuona suohkan Sak 0030/01 EDRUSKAPSPOLITISK PLAN Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Bilag: Kåfjord komunestyre har vedtatt en Edruskapolitisk plan som var gjeldende Det var forutsatt at den skulle rulleres i år Planen er ikke rullert på grunn av redusert bemanning og det er vanskelig å sette av tid til å utarbeide planer. Det er heller ikke lovpålagt for kommunen å ha en slik plan. I Helse og sosialplan er det tatt med et kapitel om edruskapsvern som sier hvilke tiltak som søkes gjennomført i perioden Etatsleder er av den mening at når bemanningen er redusert, må arbeidsoppgavene prioriteres strengt. Det har ikke vært mulig å avsette tid til å utarbeide en slik plan. Helse- og sosialplan 6.2.Edruskapsvern omhandler hvilke tiltak som skal søkes gjenømført i planperioden så kommunen er ikke helt uten planer for slikt arbeid. HOO må ta stilling til om det skal utarbeides en edruskapolitisk plan og hvordan arbeidet skal prioriteres. Saken legges fram uten innstilling Side 19 av 20

20 Gáivuona suohkan Sak 0032/01 KULTURSKOLENS UNDERVISNIGSLOKALER Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 01/ /01 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Bilag: Kulturskolen ønsker å ta opp forhandlinger med A/L Olderdalen samfunnshus med tanke på å flytte inn i deler av lokalene i AMO senteret. Dette gjelder klasserom og hall. Gammelhotellet vil kune bli et landemerke ved innseilinga til den nye fergekaia. Huset trenger utbedringer og tomta trenger grøntanlegg. Dette vil kunne fungere som et kultursenter om sommeren. Kåfjord sang og musikkråd ønsker å disponere gammelhotellet vinterstid. Før avgjørelse fattes, må drift og utvikling være med i det videre arbeid. Kulturskolen tar opp forhandlinger med A/L Olderdalen samfunnshus med tanke på å unngå et leieforhold. Det arbeides videre med virksomheter knytta til Gammelhotellet. Side 20 av 20

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.11.2013 kl. 09.00 STED: MØTEROM LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 15.03.2012 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer