REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/03 03/00426 REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET 0018/03 02/00478 SKATTEREGNSKAPET FOR 2002 KÅFJORD KOMMUNE 0019/03 03/00428 ORGANISERING AV KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL REVISJON I TROMS 0020/03 03/00353 SØKNAD OM UTESERVERING FOR GAMMELHOTELLET AS 0021/03 03/00387 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ UTETERASSE OLDERDALEN GJESTEGÅRD 0022/03 03/00422 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL VED ENKELTANLEDNING - GAMMELHOTELLET AS 0023/03 03/00419 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RIDDU RIDDU 0024/03 03/00201 Unntatt offentlighet 6.2a BEMANNING VED DRIFT- OG UTVIKLING 0025/03 03/00388 KÅFJORD HELSESENTER - BEHANDLINGSBASSENG 0026/03 03/00427 LEASING AV BILER 0027/03 03/00386 REHABILITERINGSPLAN 0028/03 03/00368 REHABILITERING AV SKOLENE, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0017/01 REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 03/ /01 Kommunestyret Bilag: Årsmelding fra kontrollutvalget for 2002 Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen i møte den , sak nr. 3/03. Følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2003 tas til orientering. Kontrollutvalgets årsmelding for 2003 tas til orientering. Side 2 av 17

3 Gáivuona suohkan Sak 0018/01 SKATTEREGNSKAPET FOR 2002 KÅFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 02/ /01 Kommunestyret Bilag: 1. Revisjonsberetning til skatteregnskapet for 2002, datert Halvårsregnskap for 1. halvår Halvårsregnskap for 2. halvår 2002 Kontrollutvalget behandlet saken i møte , sak nr. 04/03: "Troms kommunerevisjon, Distrikt 5, har revidert s skatteregnskap for 2002 i samsvar med instruks for revisjon av skatteregnskapet. styre har i tidligere vedtak pålagt administrasjonen å igangsette arbeidet med å få utført arbeidsgiverkontroller. Ved behandlingen av skatteregnskapene for 2001 ble det vedtatt at kommunen snarest måtte finne en ordning som ivaretar de stedlige kontrollene av kommunens arbeidsgivere på en betryggende måte. Det er i 2002 gjennomført kontroll av en arbeidsgiver i Kåfjord, men på grunn av manglende ressurser er ytterligere arbeidsgiverkontroller nedprioritert av skatteoppkrever. " Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Halvårsregnskapene for 2002 godkjennes. 2. Kommunen må snarest finne en ordning som ivaretar de stedlige kontrollene av kommunens arbeidsgivere. Side 3 av 17

4 Gáivuona suohkan Sak 0019/01 ORGANISERING AV KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL REVISJON I TROMS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 03/ /01 Kommunestyret Bilag: Prospekt for organisering av kommunal revisjon i Troms med utkast til selskapsavtale, samarbeidsavtale og avtale om revisjonstjenester Kontrollutvalgets behandling av saken i møte den , sak nr. 05/03: Saksopplysninger: Styret i KS Troms besluttet på møte den og nedsette en arbeidsgruppe for å fremme forslag til organisering av kommunal og fylkeskommunal revisjon i Troms. Bakgrunnen er forslaget til endring av kommuneloven som åpner for konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommunene. Arbeidsgruppa har utarbeidet utkast til selskapsavtale, samarbeidsavtale og avtale om revisjonstjenester. I tillegg er det utarbeidet et prospekt for etablering av et interkommunalt revisjonsselskap i Troms. Den grunnleggende ideen har vært å berede grunnlag for at dagens distriktsrevisjoner og fylkesrevisjonen både faglig og økonomisk kan møte utfordringene ved at det vil bli åpnet for konkurranseutsetting av revisjonstjenester. Av forslaget går det fram at nåværende 5 distriktsrevisjoner og fylkeskommunens revisjonsenhet inngår i et interkommunalt selskap (med åpning for at kommuner i nabofylkene kan slutte seg til selskapet), med representantskap, styre og en daglig leder. De økonomiske forutsetningene bygger på budsjetterte overføringer fra hver enkelt kommune inklusiv indirekte kostnader i For hvert år i treårs perioden justeres overføringen med den kommunale deflator som brukes i statens kommuneopplegg for hvert år i treårs perioden. Det er også forutsatt at deltakerne skal innbetale en andel til et driftsfond på kr hvorav fylkeskommunen bidrar med kr og resten fordeles på deltakerne i forhold til folketall pr Denne andelen blir også uttrykk for deltakernes eierandel i selskapet (jfr. 5 i selskapsavtalen). Avtalene om det nye selskapet skal være bindende i tre år fra frem til Driftsfondet skal kunne brukes av ledelsen i det nye selskapet til dekning av kortsiktige forpliktelser og til å gi selskapet en tilfredsstillende likviditet. Lavere kostnader skal oppnås gjennom krav til at selskapet snarest råd og senest innen tre år skal redusere tallet på årsverk med 20 % fra 2003 nivå. Reduksjonene er nødvendige for å tilfredsstille kravet til effektivisering av revisjonstjenestene fra kommunene og for å sette selskapet i konkurransedyktig stand ved tre års periodens utløp. I tillegg vil endringer av oppgaver som er fremmet i lovforslaget fra regjeringen til endring av kommuneloven gjøre det nødvendig å vurdere ytterligere reduksjoner i forhold til at revisjon av skatteregnskapene vil gå over til riksrevisjonen og dersom som det ikke blir anledning for selskapet til å fungere som sekretariat for kontrollutvalgene. Størrelsen på disse vil ikke kunne fastsettes før alle konsekvenser knyttet til arbeidsoppgavene er avklart gjennom fastsettelsen av lov- og forskriftsverk. Det foreligger utkast til 3 avtaler: Samarbeidsavtale som er en fellesavtale mellom samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen om opprettelse av et interkommunalt revisjonsselskap. Det er en forutsetning at samtlige kommuner/fylkeskommunen forplikter seg til å benytte selskapet i en 3-års periode. Etter periodens utløp kan Side 4 av 17

5 Sak 0019/01 hver enkelt kommune velge revisjonstjeneste på fritt grunnlag. Ved eventuell uttreden vil kommunen ta med seg innskutt kapital fra selskapet. Selskapsavtale fungerer som selskapets vedtekter, men som i form og begreper følger lov om interkommunale selskaper av nr. 6. Enkeltavtaler mellom respektiv kommune og selskapet om de oppgaver revisjonen skal gjøre i vedkommende kommune Det tilrås slikt vedtak: 1. slutter seg til prinsippene for et interkommunalt revisjonsselskap Komrev NORD IKS 2. godkjenner utkast til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om revisjonstjenester og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet fram til Med virkning fra overfører sin forholdsmessige andel av revisjonsutgiftene til selskapet Komrev NORD IKS. bevilger også sin forholdsmessige del til et driftsfond for Komrev NORD IKS basert på innbyggertallet pr Fondet skal totalt utgjøre kr Som representant(er) til representantskapet i Komrev NORD IKS velges: Kontrollutvalgets behandling: Innstillingen ble enstemmig godkjent med følgende tillegg: Kommunestyret utpeker representant til representantskapet Kontrollutvalgets innstilling: 1. slutter seg til prinsippene for et interkommunalt revisjonsselskap Komrev NORD IKS 2. godkjenner utkast til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om revisjonstjenester og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet fram til Med virkning fra overfører sin forholdsmessige andel av revisjonsutgiftene til selskapet Komrev NORD IKS. bevilger også sin forholdsmessige del til et driftsfond for Komrev NORD IKS basert på innbyggertallet pr Fondet skal totalt utgjøre kr Som representant(er) til representantskapet i Komrev NORD IKS velges: Side 5 av 17

6 Gáivuona suohkan Sak 0020/01 SØKNAD OM UTESERVERING FOR GAMMELHOTELLET AS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Alkoholloven Bilag: Søknad fra Gammelhotellet AS, datert Vi har mottatt søknad fra Gammelhotellet AS om tillatelse til uteservering av øl og vin på terasse tilknyttet puben i annekset, med oppstart så snart som mulig og ut september måned, med servering i pubens åpningstider. Vedlagt følger skisse over terasse i tilknyning til bygget der det søkes om bevilling. I Alkohollovens står det at skjenkebevillinger må knyttes til et bestemt angitt lokale. En vesentlig utvidelse av lokalene krever at ny bevillingssøknad behandles. Evt. avslag vil likevel bare gjelde utvidelsen. Utestedet fikk innvilget skjenkebevilling i k.sak 68/02, behandlet den Puben ble åpnet før påske i år. Arne Mathisen er ansvarlig, med Roger Soleng som stedsfortreder, som begge har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.. Det foreslås at utestedet gis tillatelse til uteservering på terassen i omsøkte tidsrom, men med avslutning av servering kl HOO anbefaler at "Gammelhotellet AS", annekset, gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0006/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: KrF v/odd Harald Fagerli fremmet følgende forslag: Søknaden avslås, det vises til tidligere begrunnelser for dette. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 2 stemmer, 1 stemme for KrF's forslag. Vedtak: 1. HOO anbefaler at "Gammelhotellet AS", annekset, gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Side 6 av 17

7 Gáivuona suohkan Sak 0021/01 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ UTETERASSE OLDERDALEN GJESTEGÅRD Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Bilag: - Søknad fra Olderdalen Servicesenter A.S, avd. Gjestegård v/ Leif Salamonsen, mottatt Olderdalen Servicesenter A.S, avd. Gjestegård søker om bevilling for skjenking av øl og vin på uteterasse i tiden til og med Utestedet har hatt bevilling for uteservering de siste årene. Det er ikke registrert noen klager. Leif Salamonsen som ansvarlig og Randi Forfang som stedsfortreder har begge bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. HOO anbefaler at Olderdalen Servicesenter A.S., avd. Gjestegården gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidsrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0007/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: KrF v/odd Harald Fagerli fremmet følgende forslag: Søknaden avslås, det vises til tidligere begrunnelser for dette. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 2 stemmer, 1 stemme for KrF's forslag. Vedtak: HOO anbefaler at Olderdalen Servicesenter A.S., avd. Gjestegården gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidsrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Side 7 av 17

8 Gáivuona suohkan Sak 0022/01 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL VED ENKELTANLEDNING - GAMMELHOTELLET AS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /01 Kommunestyret Alkoholloven 4-2 Bilag: Søknad fra Gammelhotellet AS datert m/skisse over areal Kommunen har mottatt søknad fra Gammelhotellet AS om utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning. De søker om å få servere alkohol utendørs i forbindelse med planlagt arrangement med utedans lørdag den på et avgrenset område mellom byggene annekset og Gammelhotellet, slik skissen viser. De opplyser i søknaden at det vil bli aldersgrense på 18 år ute, og at det vil kun bli servert øl og vin. Det vil bli satt opp vakthold i samarbeide med politiet, blir det også opplyst. I merknader til loven står følgende: Utvidelse for en enkelt anledning. Bevillingsmyndigheten kan for en enkelt anledning tillate at bevillingen utvides til å gjelde utenfor skjenkestedet, eller i andre lokaler, f eks slik at en i forbindelse med et jubileum flytter virksomheten ut på gata, et hotell tar med seg gjestene sine på utflukt, eller kantinedriften flyttes ut for å sørge for medarbeidernes forpleining i forbindelse med et eksternt arrangement. Bevillingsmyndigheten står fritt til å vurdere om utvidelse skal skje. Bevillingshavers mulighet for å føre kontroll både på det permanente og det midlertidige skjenkestedet, bør tillegges betydelig vekt. Søknaden er ikke behandlet i hovedutvalget for oppvekst og omsorg, da den kom inn for sent til å kunne tas opp der, og legges derfor fram direkte for kommunestyret. Ut fra søknaden ser det ut til at vakthold vil bli godt ivaretatt, og området vil bli fysisk avgrenset med ca. 2 m høyt gjerde. Lydnivået av arrangementet kan muligens være til sjenanse for omgivelsene. Arrangørene bør i tilfelle at tillatelse blir gitt, sørge for at høytalere mv. plasseres slik at det fører til minst mulig støy. Det ble gitt tillatelse til et lignende arrangement i forbindelse med innvielse av "Kongeparken" i år 2000, og det kom ikke inn noen klager i forbindelse med dette. Det anbefales at skjenkingen utendørs avsluttes kl Gammelhotellet AS gis utvidelse av skjenkebevilling for enkeltanledning til skjenking av øl og vin lørdag den i forbindelse med utendørsarrangement på område som skissert. 2. Skjenketid innvilges til kl Aldersgrense for arrangementet settes til 18 år. 4. Skjenkestyrerne for Gammelhotellet AS har ansvaret under arrangementet. 5. Området må avgrenses ved inngjerding, og det må gjennomføres vakthold slik at mindreårige ikke får adgang til arrangementet. 6. Bevillingsinnehaveren har et formelt og lovfestet ansvar for at skjenkingen foregår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Side 8 av 17

9 Gáivuona suohkan Sak 0023/01 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RIDDU RIDDU Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Lov om omsetning av alkoholdig drikk m.v. Bilag: Søknad om skjenkbevilling, Riddu Riddu. Riddu Riddu Festival v/cathrine Breivik søker om skjenkebevilling fot salg av øl og vin i perioden juli Bakgrunn for søknaden er å få alkoholen inn i kontrollerte og lovlige former, dreie alkoholbruken fra sterkere(brennevin/hjemmebrent) til svakere (øl og vin)drikke og minske tilfanget av medbrakt. Salget skal foregå fra øltelt, jfr. Skisse som følger søknaden. Cathrine Breivik skal være bevillingshaver. Hun må gjennomføre kunnskapsprøven om alkoholloven. Vi har ikke rukket å få uttalelse fra politiet om søkerens vandel, men det vil bli innhentet til behandlingen i kommunestyret. I bevillingen er det og bevilling for salg av såkalt rusbruk og en ber bevillingsansvarlig gjøre seg kjent med innholdet i rundskriv SOS-U-11/ HOO anbefaler at Riddu Riddu Festival gis skjenkebevilling for øl og vin i tiden i øltelt/lavvo som beskrevet i søknaden. 2 Skjenking av øl og vin skal avsluttes kl Gebyrene fastsettes i i henhold til A-lovens 7-1, forskrift av 11.desember 1997 nr kap.11, samt merknader tila-loven kap Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang. Vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt. Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: 0014/03 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 03/00419 Tittel: SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RIDDU RIDDU Side 9 av 17

10 Sak 0023/01 Behandling: HOO henviser til søknaden fra Riddu Riddu festival hvor det heter bl.a.: Etter arrangementer i 2001 så man det nødvendig å gjennomføre tiltak for å begrense bruken av alkohol i det sentrale festivalområdet. Ved gjennomføringen av arrangementet i 2002 ble det iverksatt følgende tiltak av sikkerhetsmessig karakter: - Etablering av en egen sikkerhetsgruppe med medlemmer fra festivalens egen stab og Røde Kors - Kjøp av vakttjeneste fra Trygg Vakt, Tromsø - Styrket samarbeid med politiet ved Lyngen lensmannskontor - Strengere kontroll ved porter Festivalten gikk også hardt ut i media med en alkoholfri profil. Det ble: - Mindre konsum av alkohol på det sentrale festivalområdet og foran scenen - Ungdomsfyll ble fjernet Utfra disse erfaringer fremmet Levin Mikkelsen følgende forslag: For å stimulere til rusfri arrangement og bedre vakthold vurderer støtte til årets Riddu Riddu festival. Begrunnelse: vil ikke gi skjenkebevilling til festivalen. Viser til uheldige og negative hendelser på andre store sammenkomster der skjenketillatelse er gitt. For å imøtekomme og synliggjøre at vil arbeide for å stimulere til rusfrie miljøer så vil en oppfølging fra kommunen i denne sammenheng gi signaler som er helt nødvendig for å motarbeide et voksende rusproblem. Detter er også forebyggende tiltak. Levin Mikkelsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: For å stimulere til rusfri arrangement og bedre vakthold vurderer støtte til årets Riddu Riddu festival. Begrunnelse: vil ikke gi skjenkebevilling til festivalen. Viser til uheldige og negative hendelser på andre store sammenkomster der skjenketillatelse er gitt. For å imøtekomme og synliggjøre at vil arbeide for å stimulere til rusfrie miljøer så vil en oppfølging fra kommunen i denne sammenheng gi signaler som er helt nødvendig for å motarbeide et voksende rusproblem. Detter er også forebyggende tiltak. Side 10 av 17

11 Gáivuona suohkan Sak 0025/03 KÅFJORD HELSESENTER - BEHANDLINGSBASSENG Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: 614 D24 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /03 Kommunestyret Bilag: - Henvendelse fra Birtavarre Røde Kors, datert Avtale mellom Birtavarre Røde Kors og, datert har mottatt henvendelse fra Birtavarre Røde Kors om muligheten for samarbeid for ferdigstillelse av behandlingsbassenget ved Kåfjord helsesesenter. Fysioterapiavdelingen er heller ikke ferdigstilt slik det var forutsatt i forhandlingene mellom og fysioterapeutene. Behandlingsbasseng er et viktig element i rehabiliteringsarbeidet. Når Birtavarre Røde Kors er villig til å gå inn med betydelig kapital og med den kompetansen dem innehar, bør kommunen se meget positivt på det. Det arbeidet Birtavarre Røde Kors har bidratt med innen helsetjenesten i kommunen skulle tilsi meget høy kvalitet på arbeidet. Kulturkonsulenten opplyser at det ligger inne søknad om STUI- midler til bassenget og fra år 2004 ville søknaden bli vurdert, men uten at det var garantert midler. 1. HOO anmoder styre om å gå i forhandlinger med Birtavare Røde Kors om ferdigstillelse av behandlingsbassenget og fysioterapiavdelingen. 2. Det utnevnes 2 personer fra til arbeidet. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0012/03 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Rolf Sagatun fremmet følgende forslag til vedtak: kan på grunn av dårlig økonomi, ikke være med på ferdigstillelse av behandlingsbassenget ved Kåfjord Helsesenter. Levin Mikkelsen fremmet følgende tillegg i pkt. 1. etter ordet ferdigstillelse: og drift Vedtak: Rådmannens forslag med Levin Mikkelsens tillegg fikk 2 stemmer.ykb fikk 1 stemme. Side 11 av 17

12 Sak 0025/03 Vedtak: 1. HOO anmoder styre om å gå i forhandlinger med Birtavare Røde Kors om ferdigstillelse og drift av behandlingsbassenget og fysioterapiavdelingen. 2. Det utnevnes 2 personer fra til arbeidet. Side 12 av 17

13 Gáivuona suohkan Sak 0026/03 LEASING AV BILER Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kommunestyret Som følge av at satsene for kjøregodtgjørelse ble redusert for vel et år siden så er det registrert en viss uvilje fra ansatte om å bruke egen bil i tjenesten. Hva det egentlig koster å benytte egen bil er det ikke helt lett å finne svar på. Og om kostnadene dekkes er usikkert. Men det er likevel klart at med økende bilbruk så får man større utgifter til service, oljeskift, dekk og forsikring. Det er jo heller ikke tvil om at det var sterk uenighet mellom ulike fagmiljø om det var grunnlag for å sette ned km. satsen den gang det ble gjort. Resultatet av dette er imidlertid slik at flere ansatte krever å få et fast årlig beløp på inntil kr. 7000,- for å stille bil til disposisjon for arbeidsgiver. Dette er et beløp som kan ytes etter sentraltrale bestemmelser. Rådmannen mener imidlertid at om man skal gå inn på en slik ordning hvor ansatte får gradert kompensasjon utfra kjørelengde så blir det ei vanskelig ordning å handtere. Slik ytelse bør derfor kun gis i de tilfeller der ansatte er totalt avhengig av å bruk bil daglig for å utføre sin jobb. Ansatte på rådhuset er avhengig av bil i tjenesten i varierende grad. Rådmannen mener at istedet for å inngå avtaler om faste årlige beløp for å stille bil til disposisjon så bør kommunen ta sikte på å leie/lease et par biler som ansatte kan benytte ved behov. Flere andre kommuner har gått inn på lignende løsninger med fornøyde ansatte som resultat. Det foreslås derfor at også leier/ leaser biler som stilles til disposisjon for ansatte. I utgangspunktet tilknyttes bilene rådhuset, men skal og kunne benyttes av andre avdelinger ved behov. 1. leier/ leaser to biler som tilknyttes rådhuset. Bilene skal benyttes av ansatte ved behov. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtaler. 3. Formannskapet gjennomfører nødvendig budsjettreguleringer når kostnadene er avklart. 4. Ingen ansatte på rådhuset gis ekstra godtgjørelse for bruk av egen bil i tjenesten. Side 13 av 17

14 Side 14 av 17 Sak 0027/03

15 Gáivuona suohkan Sak 0024/01 REHABILITERINGSPLAN Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /03 Kommunestyret Bilag: - Rehabiliteringsplan Reabiliteringsutvalget har bestått av. Levin Mikkelsen, leder Marit Fagerli, sekretær Svein Pedersen, representant for brukerorganisasjonene Arthur Kjelstrup-Olsen Annfrid Trollvik Helfrid Mathisen Utkast til Rehabiliteringsplan har vært sendt til høring også til brukerorganisasjonene. Vi har mottatt høringsuttalelse fra Birtavarre Røde Kors, Fylkesmannen i Troms, avdelingslederne i hjemmebasert omsorg og sykehjemmet. Utalelsene er innarbeidet i det endelige forslaget til Rehabiliteringsplan for, 1 HOO anbefaler kommunestyret å vedta Rehabiliteringsplan for slik den foreligger. 2 Rehabiliteringsplan skal være et av grunnlagene for årlige budsjettbehandlinger. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0008/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag til pkt. 1. enstemmig vedtatt. Rolf Sagatun fremmet følgende forslag til pkt. 2.: Ordet skal byttes ut med bør. Vedtak: Rådmannens forslag til pkt. 2. vedtatt med 2 stemmer. Rolf Sagatuns forslag fikk en stemme. Vedtak: 1 HOO anbefaler kommunestyret å vedta Rehabiliteringsplan for slik den foreligger. 2 Rehabiliteringsplan skal være et av grunnlagene for årlige budsjettbehandlinger. Side 15 av 17

16 Sak 0028/01 REHABILITERING AV SKOLENE Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /03 Kommunestyret Opplæringslova kap. 9a: Elevane sitt skolemiljø Bilag: K sak 0031/02 Rehabilitering av skolebygg Opplæringslova har fått et nytt kap. 9a hvor det heter: Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Lova blei iverksatt styre vedtok i sak 31/02 et behov for lån på til sammen kr Kommunen har fått tilsagn om lån kr gjennom Husbanken. Disse midlene er disponible først fra året Forberedelser og videre planarbeid er blitt noe forsinket p.g. a manglende økonomi til å drive arbeidet. Nå er en imidlertid kommet så pass langt at de totale kostnadene er gjennomgått på nytt, og et forprosjekt med planer og prioriteringer over forhold som må løses, arbeides fram. Når dette er gjort, vil det bli vurdert hvilke gjennomføringsprinsipper som skal legges til grunn. Det er mulig at noen strakstiltak må gjennomføres til høsten. (For eksempel skader ved vann - intregning, dårlig luft m.v.) Forprosjektet vil bli behandlet i Hovedutvalget for drift og utvikling, og kommunens faste byggekomite vil drive fram byggeprosjektene. Saka legges fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0009/03 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Tilleggsopplysninger vedr. saken ble delt ut på møtet. Levin Mikkelsen fremmet følgende forslag til vedtak: HOO henviser til Opplæringslova kap. 9a hvor det heter: Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykologisk miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Ut fra dette og ut fra det forarbeidet kommunen har gjort, anmoder hovedutvalget at følgende tiltak gjennomføres: 1. Det tas opp nødvendig byggelån snarest, mot tilsagn gjennom Husbanken på Kr ,-. 2. Forprosjekt med planer og prioriteringer over forhold som må løses, utarbeides av Drift- og utvikling. Samarbeidsutvalget ved de berørte skolene må få muligheter til Side 16 av 17

17 Sak 0028/01 å uttale seg vedr. prioriteringene som skal gjennomføres. 3. Nødvendig strakstiltak gjennomføres til høsten Dersom nye midler tildeles, må det søkes på det. Levin Mikkelsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: HOO henviser til Opplæringslova kap. 9a hvor det heter: Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykologisk miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Ut fra dette og ut fra det forarbeidet kommunen har gjort, anmoder hovedutvalget at følgende tiltak gjennomføres: 1. Det tas opp nødvendig byggelån snarest, mot tilsagn gjennom Husbanken på Kr ,-. 2. Forprosjekt med planer og prioriteringer over forhold som må løses, utarbeides av Drift- og utvikling. Samarbeidsutvalget ved de berørte skolene må få muligheter til å uttale seg vedr. prioriteringene som skal gjennomføres. 3. Nødvendig strakstiltak gjennomføres til høsten Dersom nye midler tildeles, må det søkes på det. Side 17 av 17

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer