REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/03 03/00426 REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET 0018/03 02/00478 SKATTEREGNSKAPET FOR 2002 KÅFJORD KOMMUNE 0019/03 03/00428 ORGANISERING AV KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL REVISJON I TROMS 0020/03 03/00353 SØKNAD OM UTESERVERING FOR GAMMELHOTELLET AS 0021/03 03/00387 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ UTETERASSE OLDERDALEN GJESTEGÅRD 0022/03 03/00422 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL VED ENKELTANLEDNING - GAMMELHOTELLET AS 0023/03 03/00419 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RIDDU RIDDU 0024/03 03/00201 Unntatt offentlighet 6.2a BEMANNING VED DRIFT- OG UTVIKLING 0025/03 03/00388 KÅFJORD HELSESENTER - BEHANDLINGSBASSENG 0026/03 03/00427 LEASING AV BILER 0027/03 03/00386 REHABILITERINGSPLAN 0028/03 03/00368 REHABILITERING AV SKOLENE, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0017/01 REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 03/ /01 Kommunestyret Bilag: Årsmelding fra kontrollutvalget for 2002 Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen i møte den , sak nr. 3/03. Følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2003 tas til orientering. Kontrollutvalgets årsmelding for 2003 tas til orientering. Side 2 av 17

3 Gáivuona suohkan Sak 0018/01 SKATTEREGNSKAPET FOR 2002 KÅFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 02/ /01 Kommunestyret Bilag: 1. Revisjonsberetning til skatteregnskapet for 2002, datert Halvårsregnskap for 1. halvår Halvårsregnskap for 2. halvår 2002 Kontrollutvalget behandlet saken i møte , sak nr. 04/03: "Troms kommunerevisjon, Distrikt 5, har revidert s skatteregnskap for 2002 i samsvar med instruks for revisjon av skatteregnskapet. styre har i tidligere vedtak pålagt administrasjonen å igangsette arbeidet med å få utført arbeidsgiverkontroller. Ved behandlingen av skatteregnskapene for 2001 ble det vedtatt at kommunen snarest måtte finne en ordning som ivaretar de stedlige kontrollene av kommunens arbeidsgivere på en betryggende måte. Det er i 2002 gjennomført kontroll av en arbeidsgiver i Kåfjord, men på grunn av manglende ressurser er ytterligere arbeidsgiverkontroller nedprioritert av skatteoppkrever. " Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Halvårsregnskapene for 2002 godkjennes. 2. Kommunen må snarest finne en ordning som ivaretar de stedlige kontrollene av kommunens arbeidsgivere. Side 3 av 17

4 Gáivuona suohkan Sak 0019/01 ORGANISERING AV KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL REVISJON I TROMS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 03/ /01 Kommunestyret Bilag: Prospekt for organisering av kommunal revisjon i Troms med utkast til selskapsavtale, samarbeidsavtale og avtale om revisjonstjenester Kontrollutvalgets behandling av saken i møte den , sak nr. 05/03: Saksopplysninger: Styret i KS Troms besluttet på møte den og nedsette en arbeidsgruppe for å fremme forslag til organisering av kommunal og fylkeskommunal revisjon i Troms. Bakgrunnen er forslaget til endring av kommuneloven som åpner for konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommunene. Arbeidsgruppa har utarbeidet utkast til selskapsavtale, samarbeidsavtale og avtale om revisjonstjenester. I tillegg er det utarbeidet et prospekt for etablering av et interkommunalt revisjonsselskap i Troms. Den grunnleggende ideen har vært å berede grunnlag for at dagens distriktsrevisjoner og fylkesrevisjonen både faglig og økonomisk kan møte utfordringene ved at det vil bli åpnet for konkurranseutsetting av revisjonstjenester. Av forslaget går det fram at nåværende 5 distriktsrevisjoner og fylkeskommunens revisjonsenhet inngår i et interkommunalt selskap (med åpning for at kommuner i nabofylkene kan slutte seg til selskapet), med representantskap, styre og en daglig leder. De økonomiske forutsetningene bygger på budsjetterte overføringer fra hver enkelt kommune inklusiv indirekte kostnader i For hvert år i treårs perioden justeres overføringen med den kommunale deflator som brukes i statens kommuneopplegg for hvert år i treårs perioden. Det er også forutsatt at deltakerne skal innbetale en andel til et driftsfond på kr hvorav fylkeskommunen bidrar med kr og resten fordeles på deltakerne i forhold til folketall pr Denne andelen blir også uttrykk for deltakernes eierandel i selskapet (jfr. 5 i selskapsavtalen). Avtalene om det nye selskapet skal være bindende i tre år fra frem til Driftsfondet skal kunne brukes av ledelsen i det nye selskapet til dekning av kortsiktige forpliktelser og til å gi selskapet en tilfredsstillende likviditet. Lavere kostnader skal oppnås gjennom krav til at selskapet snarest råd og senest innen tre år skal redusere tallet på årsverk med 20 % fra 2003 nivå. Reduksjonene er nødvendige for å tilfredsstille kravet til effektivisering av revisjonstjenestene fra kommunene og for å sette selskapet i konkurransedyktig stand ved tre års periodens utløp. I tillegg vil endringer av oppgaver som er fremmet i lovforslaget fra regjeringen til endring av kommuneloven gjøre det nødvendig å vurdere ytterligere reduksjoner i forhold til at revisjon av skatteregnskapene vil gå over til riksrevisjonen og dersom som det ikke blir anledning for selskapet til å fungere som sekretariat for kontrollutvalgene. Størrelsen på disse vil ikke kunne fastsettes før alle konsekvenser knyttet til arbeidsoppgavene er avklart gjennom fastsettelsen av lov- og forskriftsverk. Det foreligger utkast til 3 avtaler: Samarbeidsavtale som er en fellesavtale mellom samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen om opprettelse av et interkommunalt revisjonsselskap. Det er en forutsetning at samtlige kommuner/fylkeskommunen forplikter seg til å benytte selskapet i en 3-års periode. Etter periodens utløp kan Side 4 av 17

5 Sak 0019/01 hver enkelt kommune velge revisjonstjeneste på fritt grunnlag. Ved eventuell uttreden vil kommunen ta med seg innskutt kapital fra selskapet. Selskapsavtale fungerer som selskapets vedtekter, men som i form og begreper følger lov om interkommunale selskaper av nr. 6. Enkeltavtaler mellom respektiv kommune og selskapet om de oppgaver revisjonen skal gjøre i vedkommende kommune Det tilrås slikt vedtak: 1. slutter seg til prinsippene for et interkommunalt revisjonsselskap Komrev NORD IKS 2. godkjenner utkast til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om revisjonstjenester og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet fram til Med virkning fra overfører sin forholdsmessige andel av revisjonsutgiftene til selskapet Komrev NORD IKS. bevilger også sin forholdsmessige del til et driftsfond for Komrev NORD IKS basert på innbyggertallet pr Fondet skal totalt utgjøre kr Som representant(er) til representantskapet i Komrev NORD IKS velges: Kontrollutvalgets behandling: Innstillingen ble enstemmig godkjent med følgende tillegg: Kommunestyret utpeker representant til representantskapet Kontrollutvalgets innstilling: 1. slutter seg til prinsippene for et interkommunalt revisjonsselskap Komrev NORD IKS 2. godkjenner utkast til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om revisjonstjenester og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet fram til Med virkning fra overfører sin forholdsmessige andel av revisjonsutgiftene til selskapet Komrev NORD IKS. bevilger også sin forholdsmessige del til et driftsfond for Komrev NORD IKS basert på innbyggertallet pr Fondet skal totalt utgjøre kr Som representant(er) til representantskapet i Komrev NORD IKS velges: Side 5 av 17

6 Gáivuona suohkan Sak 0020/01 SØKNAD OM UTESERVERING FOR GAMMELHOTELLET AS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Alkoholloven Bilag: Søknad fra Gammelhotellet AS, datert Vi har mottatt søknad fra Gammelhotellet AS om tillatelse til uteservering av øl og vin på terasse tilknyttet puben i annekset, med oppstart så snart som mulig og ut september måned, med servering i pubens åpningstider. Vedlagt følger skisse over terasse i tilknyning til bygget der det søkes om bevilling. I Alkohollovens står det at skjenkebevillinger må knyttes til et bestemt angitt lokale. En vesentlig utvidelse av lokalene krever at ny bevillingssøknad behandles. Evt. avslag vil likevel bare gjelde utvidelsen. Utestedet fikk innvilget skjenkebevilling i k.sak 68/02, behandlet den Puben ble åpnet før påske i år. Arne Mathisen er ansvarlig, med Roger Soleng som stedsfortreder, som begge har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.. Det foreslås at utestedet gis tillatelse til uteservering på terassen i omsøkte tidsrom, men med avslutning av servering kl HOO anbefaler at "Gammelhotellet AS", annekset, gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0006/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: KrF v/odd Harald Fagerli fremmet følgende forslag: Søknaden avslås, det vises til tidligere begrunnelser for dette. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 2 stemmer, 1 stemme for KrF's forslag. Vedtak: 1. HOO anbefaler at "Gammelhotellet AS", annekset, gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Side 6 av 17

7 Gáivuona suohkan Sak 0021/01 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ UTETERASSE OLDERDALEN GJESTEGÅRD Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Bilag: - Søknad fra Olderdalen Servicesenter A.S, avd. Gjestegård v/ Leif Salamonsen, mottatt Olderdalen Servicesenter A.S, avd. Gjestegård søker om bevilling for skjenking av øl og vin på uteterasse i tiden til og med Utestedet har hatt bevilling for uteservering de siste årene. Det er ikke registrert noen klager. Leif Salamonsen som ansvarlig og Randi Forfang som stedsfortreder har begge bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. HOO anbefaler at Olderdalen Servicesenter A.S., avd. Gjestegården gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidsrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0007/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: KrF v/odd Harald Fagerli fremmet følgende forslag: Søknaden avslås, det vises til tidligere begrunnelser for dette. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 2 stemmer, 1 stemme for KrF's forslag. Vedtak: HOO anbefaler at Olderdalen Servicesenter A.S., avd. Gjestegården gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidsrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Side 7 av 17

8 Gáivuona suohkan Sak 0022/01 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL VED ENKELTANLEDNING - GAMMELHOTELLET AS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /01 Kommunestyret Alkoholloven 4-2 Bilag: Søknad fra Gammelhotellet AS datert m/skisse over areal Kommunen har mottatt søknad fra Gammelhotellet AS om utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning. De søker om å få servere alkohol utendørs i forbindelse med planlagt arrangement med utedans lørdag den på et avgrenset område mellom byggene annekset og Gammelhotellet, slik skissen viser. De opplyser i søknaden at det vil bli aldersgrense på 18 år ute, og at det vil kun bli servert øl og vin. Det vil bli satt opp vakthold i samarbeide med politiet, blir det også opplyst. I merknader til loven står følgende: Utvidelse for en enkelt anledning. Bevillingsmyndigheten kan for en enkelt anledning tillate at bevillingen utvides til å gjelde utenfor skjenkestedet, eller i andre lokaler, f eks slik at en i forbindelse med et jubileum flytter virksomheten ut på gata, et hotell tar med seg gjestene sine på utflukt, eller kantinedriften flyttes ut for å sørge for medarbeidernes forpleining i forbindelse med et eksternt arrangement. Bevillingsmyndigheten står fritt til å vurdere om utvidelse skal skje. Bevillingshavers mulighet for å føre kontroll både på det permanente og det midlertidige skjenkestedet, bør tillegges betydelig vekt. Søknaden er ikke behandlet i hovedutvalget for oppvekst og omsorg, da den kom inn for sent til å kunne tas opp der, og legges derfor fram direkte for kommunestyret. Ut fra søknaden ser det ut til at vakthold vil bli godt ivaretatt, og området vil bli fysisk avgrenset med ca. 2 m høyt gjerde. Lydnivået av arrangementet kan muligens være til sjenanse for omgivelsene. Arrangørene bør i tilfelle at tillatelse blir gitt, sørge for at høytalere mv. plasseres slik at det fører til minst mulig støy. Det ble gitt tillatelse til et lignende arrangement i forbindelse med innvielse av "Kongeparken" i år 2000, og det kom ikke inn noen klager i forbindelse med dette. Det anbefales at skjenkingen utendørs avsluttes kl Gammelhotellet AS gis utvidelse av skjenkebevilling for enkeltanledning til skjenking av øl og vin lørdag den i forbindelse med utendørsarrangement på område som skissert. 2. Skjenketid innvilges til kl Aldersgrense for arrangementet settes til 18 år. 4. Skjenkestyrerne for Gammelhotellet AS har ansvaret under arrangementet. 5. Området må avgrenses ved inngjerding, og det må gjennomføres vakthold slik at mindreårige ikke får adgang til arrangementet. 6. Bevillingsinnehaveren har et formelt og lovfestet ansvar for at skjenkingen foregår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Side 8 av 17

9 Gáivuona suohkan Sak 0023/01 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RIDDU RIDDU Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Lov om omsetning av alkoholdig drikk m.v. Bilag: Søknad om skjenkbevilling, Riddu Riddu. Riddu Riddu Festival v/cathrine Breivik søker om skjenkebevilling fot salg av øl og vin i perioden juli Bakgrunn for søknaden er å få alkoholen inn i kontrollerte og lovlige former, dreie alkoholbruken fra sterkere(brennevin/hjemmebrent) til svakere (øl og vin)drikke og minske tilfanget av medbrakt. Salget skal foregå fra øltelt, jfr. Skisse som følger søknaden. Cathrine Breivik skal være bevillingshaver. Hun må gjennomføre kunnskapsprøven om alkoholloven. Vi har ikke rukket å få uttalelse fra politiet om søkerens vandel, men det vil bli innhentet til behandlingen i kommunestyret. I bevillingen er det og bevilling for salg av såkalt rusbruk og en ber bevillingsansvarlig gjøre seg kjent med innholdet i rundskriv SOS-U-11/ HOO anbefaler at Riddu Riddu Festival gis skjenkebevilling for øl og vin i tiden i øltelt/lavvo som beskrevet i søknaden. 2 Skjenking av øl og vin skal avsluttes kl Gebyrene fastsettes i i henhold til A-lovens 7-1, forskrift av 11.desember 1997 nr kap.11, samt merknader tila-loven kap Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang. Vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt. Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: 0014/03 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 03/00419 Tittel: SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RIDDU RIDDU Side 9 av 17

10 Sak 0023/01 Behandling: HOO henviser til søknaden fra Riddu Riddu festival hvor det heter bl.a.: Etter arrangementer i 2001 så man det nødvendig å gjennomføre tiltak for å begrense bruken av alkohol i det sentrale festivalområdet. Ved gjennomføringen av arrangementet i 2002 ble det iverksatt følgende tiltak av sikkerhetsmessig karakter: - Etablering av en egen sikkerhetsgruppe med medlemmer fra festivalens egen stab og Røde Kors - Kjøp av vakttjeneste fra Trygg Vakt, Tromsø - Styrket samarbeid med politiet ved Lyngen lensmannskontor - Strengere kontroll ved porter Festivalten gikk også hardt ut i media med en alkoholfri profil. Det ble: - Mindre konsum av alkohol på det sentrale festivalområdet og foran scenen - Ungdomsfyll ble fjernet Utfra disse erfaringer fremmet Levin Mikkelsen følgende forslag: For å stimulere til rusfri arrangement og bedre vakthold vurderer støtte til årets Riddu Riddu festival. Begrunnelse: vil ikke gi skjenkebevilling til festivalen. Viser til uheldige og negative hendelser på andre store sammenkomster der skjenketillatelse er gitt. For å imøtekomme og synliggjøre at vil arbeide for å stimulere til rusfrie miljøer så vil en oppfølging fra kommunen i denne sammenheng gi signaler som er helt nødvendig for å motarbeide et voksende rusproblem. Detter er også forebyggende tiltak. Levin Mikkelsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: For å stimulere til rusfri arrangement og bedre vakthold vurderer støtte til årets Riddu Riddu festival. Begrunnelse: vil ikke gi skjenkebevilling til festivalen. Viser til uheldige og negative hendelser på andre store sammenkomster der skjenketillatelse er gitt. For å imøtekomme og synliggjøre at vil arbeide for å stimulere til rusfrie miljøer så vil en oppfølging fra kommunen i denne sammenheng gi signaler som er helt nødvendig for å motarbeide et voksende rusproblem. Detter er også forebyggende tiltak. Side 10 av 17

11 Gáivuona suohkan Sak 0025/03 KÅFJORD HELSESENTER - BEHANDLINGSBASSENG Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: 614 D24 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /03 Kommunestyret Bilag: - Henvendelse fra Birtavarre Røde Kors, datert Avtale mellom Birtavarre Røde Kors og, datert har mottatt henvendelse fra Birtavarre Røde Kors om muligheten for samarbeid for ferdigstillelse av behandlingsbassenget ved Kåfjord helsesesenter. Fysioterapiavdelingen er heller ikke ferdigstilt slik det var forutsatt i forhandlingene mellom og fysioterapeutene. Behandlingsbasseng er et viktig element i rehabiliteringsarbeidet. Når Birtavarre Røde Kors er villig til å gå inn med betydelig kapital og med den kompetansen dem innehar, bør kommunen se meget positivt på det. Det arbeidet Birtavarre Røde Kors har bidratt med innen helsetjenesten i kommunen skulle tilsi meget høy kvalitet på arbeidet. Kulturkonsulenten opplyser at det ligger inne søknad om STUI- midler til bassenget og fra år 2004 ville søknaden bli vurdert, men uten at det var garantert midler. 1. HOO anmoder styre om å gå i forhandlinger med Birtavare Røde Kors om ferdigstillelse av behandlingsbassenget og fysioterapiavdelingen. 2. Det utnevnes 2 personer fra til arbeidet. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0012/03 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Rolf Sagatun fremmet følgende forslag til vedtak: kan på grunn av dårlig økonomi, ikke være med på ferdigstillelse av behandlingsbassenget ved Kåfjord Helsesenter. Levin Mikkelsen fremmet følgende tillegg i pkt. 1. etter ordet ferdigstillelse: og drift Vedtak: Rådmannens forslag med Levin Mikkelsens tillegg fikk 2 stemmer.ykb fikk 1 stemme. Side 11 av 17

12 Sak 0025/03 Vedtak: 1. HOO anmoder styre om å gå i forhandlinger med Birtavare Røde Kors om ferdigstillelse og drift av behandlingsbassenget og fysioterapiavdelingen. 2. Det utnevnes 2 personer fra til arbeidet. Side 12 av 17

13 Gáivuona suohkan Sak 0026/03 LEASING AV BILER Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kommunestyret Som følge av at satsene for kjøregodtgjørelse ble redusert for vel et år siden så er det registrert en viss uvilje fra ansatte om å bruke egen bil i tjenesten. Hva det egentlig koster å benytte egen bil er det ikke helt lett å finne svar på. Og om kostnadene dekkes er usikkert. Men det er likevel klart at med økende bilbruk så får man større utgifter til service, oljeskift, dekk og forsikring. Det er jo heller ikke tvil om at det var sterk uenighet mellom ulike fagmiljø om det var grunnlag for å sette ned km. satsen den gang det ble gjort. Resultatet av dette er imidlertid slik at flere ansatte krever å få et fast årlig beløp på inntil kr. 7000,- for å stille bil til disposisjon for arbeidsgiver. Dette er et beløp som kan ytes etter sentraltrale bestemmelser. Rådmannen mener imidlertid at om man skal gå inn på en slik ordning hvor ansatte får gradert kompensasjon utfra kjørelengde så blir det ei vanskelig ordning å handtere. Slik ytelse bør derfor kun gis i de tilfeller der ansatte er totalt avhengig av å bruk bil daglig for å utføre sin jobb. Ansatte på rådhuset er avhengig av bil i tjenesten i varierende grad. Rådmannen mener at istedet for å inngå avtaler om faste årlige beløp for å stille bil til disposisjon så bør kommunen ta sikte på å leie/lease et par biler som ansatte kan benytte ved behov. Flere andre kommuner har gått inn på lignende løsninger med fornøyde ansatte som resultat. Det foreslås derfor at også leier/ leaser biler som stilles til disposisjon for ansatte. I utgangspunktet tilknyttes bilene rådhuset, men skal og kunne benyttes av andre avdelinger ved behov. 1. leier/ leaser to biler som tilknyttes rådhuset. Bilene skal benyttes av ansatte ved behov. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtaler. 3. Formannskapet gjennomfører nødvendig budsjettreguleringer når kostnadene er avklart. 4. Ingen ansatte på rådhuset gis ekstra godtgjørelse for bruk av egen bil i tjenesten. Side 13 av 17

14 Side 14 av 17 Sak 0027/03

15 Gáivuona suohkan Sak 0024/01 REHABILITERINGSPLAN Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /03 Kommunestyret Bilag: - Rehabiliteringsplan Reabiliteringsutvalget har bestått av. Levin Mikkelsen, leder Marit Fagerli, sekretær Svein Pedersen, representant for brukerorganisasjonene Arthur Kjelstrup-Olsen Annfrid Trollvik Helfrid Mathisen Utkast til Rehabiliteringsplan har vært sendt til høring også til brukerorganisasjonene. Vi har mottatt høringsuttalelse fra Birtavarre Røde Kors, Fylkesmannen i Troms, avdelingslederne i hjemmebasert omsorg og sykehjemmet. Utalelsene er innarbeidet i det endelige forslaget til Rehabiliteringsplan for, 1 HOO anbefaler kommunestyret å vedta Rehabiliteringsplan for slik den foreligger. 2 Rehabiliteringsplan skal være et av grunnlagene for årlige budsjettbehandlinger. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0008/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag til pkt. 1. enstemmig vedtatt. Rolf Sagatun fremmet følgende forslag til pkt. 2.: Ordet skal byttes ut med bør. Vedtak: Rådmannens forslag til pkt. 2. vedtatt med 2 stemmer. Rolf Sagatuns forslag fikk en stemme. Vedtak: 1 HOO anbefaler kommunestyret å vedta Rehabiliteringsplan for slik den foreligger. 2 Rehabiliteringsplan skal være et av grunnlagene for årlige budsjettbehandlinger. Side 15 av 17

16 Sak 0028/01 REHABILITERING AV SKOLENE Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /03 Kommunestyret Opplæringslova kap. 9a: Elevane sitt skolemiljø Bilag: K sak 0031/02 Rehabilitering av skolebygg Opplæringslova har fått et nytt kap. 9a hvor det heter: Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Lova blei iverksatt styre vedtok i sak 31/02 et behov for lån på til sammen kr Kommunen har fått tilsagn om lån kr gjennom Husbanken. Disse midlene er disponible først fra året Forberedelser og videre planarbeid er blitt noe forsinket p.g. a manglende økonomi til å drive arbeidet. Nå er en imidlertid kommet så pass langt at de totale kostnadene er gjennomgått på nytt, og et forprosjekt med planer og prioriteringer over forhold som må løses, arbeides fram. Når dette er gjort, vil det bli vurdert hvilke gjennomføringsprinsipper som skal legges til grunn. Det er mulig at noen strakstiltak må gjennomføres til høsten. (For eksempel skader ved vann - intregning, dårlig luft m.v.) Forprosjektet vil bli behandlet i Hovedutvalget for drift og utvikling, og kommunens faste byggekomite vil drive fram byggeprosjektene. Saka legges fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0009/03 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Tilleggsopplysninger vedr. saken ble delt ut på møtet. Levin Mikkelsen fremmet følgende forslag til vedtak: HOO henviser til Opplæringslova kap. 9a hvor det heter: Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykologisk miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Ut fra dette og ut fra det forarbeidet kommunen har gjort, anmoder hovedutvalget at følgende tiltak gjennomføres: 1. Det tas opp nødvendig byggelån snarest, mot tilsagn gjennom Husbanken på Kr ,-. 2. Forprosjekt med planer og prioriteringer over forhold som må løses, utarbeides av Drift- og utvikling. Samarbeidsutvalget ved de berørte skolene må få muligheter til Side 16 av 17

17 Sak 0028/01 å uttale seg vedr. prioriteringene som skal gjennomføres. 3. Nødvendig strakstiltak gjennomføres til høsten Dersom nye midler tildeles, må det søkes på det. Levin Mikkelsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: HOO henviser til Opplæringslova kap. 9a hvor det heter: Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykologisk miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Ut fra dette og ut fra det forarbeidet kommunen har gjort, anmoder hovedutvalget at følgende tiltak gjennomføres: 1. Det tas opp nødvendig byggelån snarest, mot tilsagn gjennom Husbanken på Kr ,-. 2. Forprosjekt med planer og prioriteringer over forhold som må løses, utarbeides av Drift- og utvikling. Samarbeidsutvalget ved de berørte skolene må få muligheter til å uttale seg vedr. prioriteringene som skal gjennomføres. 3. Nødvendig strakstiltak gjennomføres til høsten Dersom nye midler tildeles, må det søkes på det. Side 17 av 17

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 04/00169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 04/00169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/04 04/00133 SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING - AJA SAMISK SENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/04 04/00133 SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING - AJA SAMISK SENTER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.:

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/02787-009 KAROLINE KAABER, FRØVIK GÅRD - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karoline

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olga Elisabeth Nilsen Medlem Rønnaug Skogstad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olga Elisabeth Nilsen Medlem Rønnaug Skogstad GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Kommunalt råd for eldre Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 31.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Deltakelse på telefonmøte: Kl. 11:30 - Ring 800 88 860 (fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 18.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0061/01 01/00597 KOMMUNEDELPLAN SKREDSIKRING - EV6 - BÅNES - LANGNES

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0061/01 01/00597 KOMMUNEDELPLAN SKREDSIKRING - EV6 - BÅNES - LANGNES Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 12.11.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Vertshuset Kong Øystein Møtedato: 11.02.2009 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene.

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201600323-115 Emnekode: SFS-7516 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 12. mai

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 18:00-19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Trollvik skole Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 11.06.01 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 17.02.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen i rådhuset Møtedato: Onsdag 17.9.2014 Varighet: 10.00 11.15 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 08.02.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer