REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/03 03/00426 REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET 0018/03 02/00478 SKATTEREGNSKAPET FOR 2002 KÅFJORD KOMMUNE 0019/03 03/00428 ORGANISERING AV KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL REVISJON I TROMS 0020/03 03/00353 SØKNAD OM UTESERVERING FOR GAMMELHOTELLET AS 0021/03 03/00387 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ UTETERASSE OLDERDALEN GJESTEGÅRD 0022/03 03/00422 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL VED ENKELTANLEDNING - GAMMELHOTELLET AS 0023/03 03/00419 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RIDDU RIDDU 0024/03 03/00201 Unntatt offentlighet 6.2a BEMANNING VED DRIFT- OG UTVIKLING 0025/03 03/00388 KÅFJORD HELSESENTER - BEHANDLINGSBASSENG 0026/03 03/00427 LEASING AV BILER 0027/03 03/00386 REHABILITERINGSPLAN 0028/03 03/00368 REHABILITERING AV SKOLENE, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0017/01 REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 03/ /01 Kommunestyret Bilag: Årsmelding fra kontrollutvalget for 2002 Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen i møte den , sak nr. 3/03. Følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2003 tas til orientering. Kontrollutvalgets årsmelding for 2003 tas til orientering. Side 2 av 17

3 Gáivuona suohkan Sak 0018/01 SKATTEREGNSKAPET FOR 2002 KÅFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 02/ /01 Kommunestyret Bilag: 1. Revisjonsberetning til skatteregnskapet for 2002, datert Halvårsregnskap for 1. halvår Halvårsregnskap for 2. halvår 2002 Kontrollutvalget behandlet saken i møte , sak nr. 04/03: "Troms kommunerevisjon, Distrikt 5, har revidert s skatteregnskap for 2002 i samsvar med instruks for revisjon av skatteregnskapet. styre har i tidligere vedtak pålagt administrasjonen å igangsette arbeidet med å få utført arbeidsgiverkontroller. Ved behandlingen av skatteregnskapene for 2001 ble det vedtatt at kommunen snarest måtte finne en ordning som ivaretar de stedlige kontrollene av kommunens arbeidsgivere på en betryggende måte. Det er i 2002 gjennomført kontroll av en arbeidsgiver i Kåfjord, men på grunn av manglende ressurser er ytterligere arbeidsgiverkontroller nedprioritert av skatteoppkrever. " Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Halvårsregnskapene for 2002 godkjennes. 2. Kommunen må snarest finne en ordning som ivaretar de stedlige kontrollene av kommunens arbeidsgivere. Side 3 av 17

4 Gáivuona suohkan Sak 0019/01 ORGANISERING AV KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL REVISJON I TROMS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 03/ /01 Kommunestyret Bilag: Prospekt for organisering av kommunal revisjon i Troms med utkast til selskapsavtale, samarbeidsavtale og avtale om revisjonstjenester Kontrollutvalgets behandling av saken i møte den , sak nr. 05/03: Saksopplysninger: Styret i KS Troms besluttet på møte den og nedsette en arbeidsgruppe for å fremme forslag til organisering av kommunal og fylkeskommunal revisjon i Troms. Bakgrunnen er forslaget til endring av kommuneloven som åpner for konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommunene. Arbeidsgruppa har utarbeidet utkast til selskapsavtale, samarbeidsavtale og avtale om revisjonstjenester. I tillegg er det utarbeidet et prospekt for etablering av et interkommunalt revisjonsselskap i Troms. Den grunnleggende ideen har vært å berede grunnlag for at dagens distriktsrevisjoner og fylkesrevisjonen både faglig og økonomisk kan møte utfordringene ved at det vil bli åpnet for konkurranseutsetting av revisjonstjenester. Av forslaget går det fram at nåværende 5 distriktsrevisjoner og fylkeskommunens revisjonsenhet inngår i et interkommunalt selskap (med åpning for at kommuner i nabofylkene kan slutte seg til selskapet), med representantskap, styre og en daglig leder. De økonomiske forutsetningene bygger på budsjetterte overføringer fra hver enkelt kommune inklusiv indirekte kostnader i For hvert år i treårs perioden justeres overføringen med den kommunale deflator som brukes i statens kommuneopplegg for hvert år i treårs perioden. Det er også forutsatt at deltakerne skal innbetale en andel til et driftsfond på kr hvorav fylkeskommunen bidrar med kr og resten fordeles på deltakerne i forhold til folketall pr Denne andelen blir også uttrykk for deltakernes eierandel i selskapet (jfr. 5 i selskapsavtalen). Avtalene om det nye selskapet skal være bindende i tre år fra frem til Driftsfondet skal kunne brukes av ledelsen i det nye selskapet til dekning av kortsiktige forpliktelser og til å gi selskapet en tilfredsstillende likviditet. Lavere kostnader skal oppnås gjennom krav til at selskapet snarest råd og senest innen tre år skal redusere tallet på årsverk med 20 % fra 2003 nivå. Reduksjonene er nødvendige for å tilfredsstille kravet til effektivisering av revisjonstjenestene fra kommunene og for å sette selskapet i konkurransedyktig stand ved tre års periodens utløp. I tillegg vil endringer av oppgaver som er fremmet i lovforslaget fra regjeringen til endring av kommuneloven gjøre det nødvendig å vurdere ytterligere reduksjoner i forhold til at revisjon av skatteregnskapene vil gå over til riksrevisjonen og dersom som det ikke blir anledning for selskapet til å fungere som sekretariat for kontrollutvalgene. Størrelsen på disse vil ikke kunne fastsettes før alle konsekvenser knyttet til arbeidsoppgavene er avklart gjennom fastsettelsen av lov- og forskriftsverk. Det foreligger utkast til 3 avtaler: Samarbeidsavtale som er en fellesavtale mellom samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen om opprettelse av et interkommunalt revisjonsselskap. Det er en forutsetning at samtlige kommuner/fylkeskommunen forplikter seg til å benytte selskapet i en 3-års periode. Etter periodens utløp kan Side 4 av 17

5 Sak 0019/01 hver enkelt kommune velge revisjonstjeneste på fritt grunnlag. Ved eventuell uttreden vil kommunen ta med seg innskutt kapital fra selskapet. Selskapsavtale fungerer som selskapets vedtekter, men som i form og begreper følger lov om interkommunale selskaper av nr. 6. Enkeltavtaler mellom respektiv kommune og selskapet om de oppgaver revisjonen skal gjøre i vedkommende kommune Det tilrås slikt vedtak: 1. slutter seg til prinsippene for et interkommunalt revisjonsselskap Komrev NORD IKS 2. godkjenner utkast til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om revisjonstjenester og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet fram til Med virkning fra overfører sin forholdsmessige andel av revisjonsutgiftene til selskapet Komrev NORD IKS. bevilger også sin forholdsmessige del til et driftsfond for Komrev NORD IKS basert på innbyggertallet pr Fondet skal totalt utgjøre kr Som representant(er) til representantskapet i Komrev NORD IKS velges: Kontrollutvalgets behandling: Innstillingen ble enstemmig godkjent med følgende tillegg: Kommunestyret utpeker representant til representantskapet Kontrollutvalgets innstilling: 1. slutter seg til prinsippene for et interkommunalt revisjonsselskap Komrev NORD IKS 2. godkjenner utkast til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om revisjonstjenester og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet fram til Med virkning fra overfører sin forholdsmessige andel av revisjonsutgiftene til selskapet Komrev NORD IKS. bevilger også sin forholdsmessige del til et driftsfond for Komrev NORD IKS basert på innbyggertallet pr Fondet skal totalt utgjøre kr Som representant(er) til representantskapet i Komrev NORD IKS velges: Side 5 av 17

6 Gáivuona suohkan Sak 0020/01 SØKNAD OM UTESERVERING FOR GAMMELHOTELLET AS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Alkoholloven Bilag: Søknad fra Gammelhotellet AS, datert Vi har mottatt søknad fra Gammelhotellet AS om tillatelse til uteservering av øl og vin på terasse tilknyttet puben i annekset, med oppstart så snart som mulig og ut september måned, med servering i pubens åpningstider. Vedlagt følger skisse over terasse i tilknyning til bygget der det søkes om bevilling. I Alkohollovens står det at skjenkebevillinger må knyttes til et bestemt angitt lokale. En vesentlig utvidelse av lokalene krever at ny bevillingssøknad behandles. Evt. avslag vil likevel bare gjelde utvidelsen. Utestedet fikk innvilget skjenkebevilling i k.sak 68/02, behandlet den Puben ble åpnet før påske i år. Arne Mathisen er ansvarlig, med Roger Soleng som stedsfortreder, som begge har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.. Det foreslås at utestedet gis tillatelse til uteservering på terassen i omsøkte tidsrom, men med avslutning av servering kl HOO anbefaler at "Gammelhotellet AS", annekset, gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0006/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: KrF v/odd Harald Fagerli fremmet følgende forslag: Søknaden avslås, det vises til tidligere begrunnelser for dette. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 2 stemmer, 1 stemme for KrF's forslag. Vedtak: 1. HOO anbefaler at "Gammelhotellet AS", annekset, gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Side 6 av 17

7 Gáivuona suohkan Sak 0021/01 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ UTETERASSE OLDERDALEN GJESTEGÅRD Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Bilag: - Søknad fra Olderdalen Servicesenter A.S, avd. Gjestegård v/ Leif Salamonsen, mottatt Olderdalen Servicesenter A.S, avd. Gjestegård søker om bevilling for skjenking av øl og vin på uteterasse i tiden til og med Utestedet har hatt bevilling for uteservering de siste årene. Det er ikke registrert noen klager. Leif Salamonsen som ansvarlig og Randi Forfang som stedsfortreder har begge bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. HOO anbefaler at Olderdalen Servicesenter A.S., avd. Gjestegården gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidsrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0007/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: KrF v/odd Harald Fagerli fremmet følgende forslag: Søknaden avslås, det vises til tidligere begrunnelser for dette. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 2 stemmer, 1 stemme for KrF's forslag. Vedtak: HOO anbefaler at Olderdalen Servicesenter A.S., avd. Gjestegården gis bevilling for skjenking av øl og vin på uteterassen i tidsrommet til og med Serveringen avsluttes senest kl Side 7 av 17

8 Gáivuona suohkan Sak 0022/01 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL VED ENKELTANLEDNING - GAMMELHOTELLET AS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /01 Kommunestyret Alkoholloven 4-2 Bilag: Søknad fra Gammelhotellet AS datert m/skisse over areal Kommunen har mottatt søknad fra Gammelhotellet AS om utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning. De søker om å få servere alkohol utendørs i forbindelse med planlagt arrangement med utedans lørdag den på et avgrenset område mellom byggene annekset og Gammelhotellet, slik skissen viser. De opplyser i søknaden at det vil bli aldersgrense på 18 år ute, og at det vil kun bli servert øl og vin. Det vil bli satt opp vakthold i samarbeide med politiet, blir det også opplyst. I merknader til loven står følgende: Utvidelse for en enkelt anledning. Bevillingsmyndigheten kan for en enkelt anledning tillate at bevillingen utvides til å gjelde utenfor skjenkestedet, eller i andre lokaler, f eks slik at en i forbindelse med et jubileum flytter virksomheten ut på gata, et hotell tar med seg gjestene sine på utflukt, eller kantinedriften flyttes ut for å sørge for medarbeidernes forpleining i forbindelse med et eksternt arrangement. Bevillingsmyndigheten står fritt til å vurdere om utvidelse skal skje. Bevillingshavers mulighet for å føre kontroll både på det permanente og det midlertidige skjenkestedet, bør tillegges betydelig vekt. Søknaden er ikke behandlet i hovedutvalget for oppvekst og omsorg, da den kom inn for sent til å kunne tas opp der, og legges derfor fram direkte for kommunestyret. Ut fra søknaden ser det ut til at vakthold vil bli godt ivaretatt, og området vil bli fysisk avgrenset med ca. 2 m høyt gjerde. Lydnivået av arrangementet kan muligens være til sjenanse for omgivelsene. Arrangørene bør i tilfelle at tillatelse blir gitt, sørge for at høytalere mv. plasseres slik at det fører til minst mulig støy. Det ble gitt tillatelse til et lignende arrangement i forbindelse med innvielse av "Kongeparken" i år 2000, og det kom ikke inn noen klager i forbindelse med dette. Det anbefales at skjenkingen utendørs avsluttes kl Gammelhotellet AS gis utvidelse av skjenkebevilling for enkeltanledning til skjenking av øl og vin lørdag den i forbindelse med utendørsarrangement på område som skissert. 2. Skjenketid innvilges til kl Aldersgrense for arrangementet settes til 18 år. 4. Skjenkestyrerne for Gammelhotellet AS har ansvaret under arrangementet. 5. Området må avgrenses ved inngjerding, og det må gjennomføres vakthold slik at mindreårige ikke får adgang til arrangementet. 6. Bevillingsinnehaveren har et formelt og lovfestet ansvar for at skjenkingen foregår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Side 8 av 17

9 Gáivuona suohkan Sak 0023/01 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RIDDU RIDDU Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /01 Kommunestyret Lov om omsetning av alkoholdig drikk m.v. Bilag: Søknad om skjenkbevilling, Riddu Riddu. Riddu Riddu Festival v/cathrine Breivik søker om skjenkebevilling fot salg av øl og vin i perioden juli Bakgrunn for søknaden er å få alkoholen inn i kontrollerte og lovlige former, dreie alkoholbruken fra sterkere(brennevin/hjemmebrent) til svakere (øl og vin)drikke og minske tilfanget av medbrakt. Salget skal foregå fra øltelt, jfr. Skisse som følger søknaden. Cathrine Breivik skal være bevillingshaver. Hun må gjennomføre kunnskapsprøven om alkoholloven. Vi har ikke rukket å få uttalelse fra politiet om søkerens vandel, men det vil bli innhentet til behandlingen i kommunestyret. I bevillingen er det og bevilling for salg av såkalt rusbruk og en ber bevillingsansvarlig gjøre seg kjent med innholdet i rundskriv SOS-U-11/ HOO anbefaler at Riddu Riddu Festival gis skjenkebevilling for øl og vin i tiden i øltelt/lavvo som beskrevet i søknaden. 2 Skjenking av øl og vin skal avsluttes kl Gebyrene fastsettes i i henhold til A-lovens 7-1, forskrift av 11.desember 1997 nr kap.11, samt merknader tila-loven kap Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang. Vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt. Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: 0014/03 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 03/00419 Tittel: SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RIDDU RIDDU Side 9 av 17

10 Sak 0023/01 Behandling: HOO henviser til søknaden fra Riddu Riddu festival hvor det heter bl.a.: Etter arrangementer i 2001 så man det nødvendig å gjennomføre tiltak for å begrense bruken av alkohol i det sentrale festivalområdet. Ved gjennomføringen av arrangementet i 2002 ble det iverksatt følgende tiltak av sikkerhetsmessig karakter: - Etablering av en egen sikkerhetsgruppe med medlemmer fra festivalens egen stab og Røde Kors - Kjøp av vakttjeneste fra Trygg Vakt, Tromsø - Styrket samarbeid med politiet ved Lyngen lensmannskontor - Strengere kontroll ved porter Festivalten gikk også hardt ut i media med en alkoholfri profil. Det ble: - Mindre konsum av alkohol på det sentrale festivalområdet og foran scenen - Ungdomsfyll ble fjernet Utfra disse erfaringer fremmet Levin Mikkelsen følgende forslag: For å stimulere til rusfri arrangement og bedre vakthold vurderer støtte til årets Riddu Riddu festival. Begrunnelse: vil ikke gi skjenkebevilling til festivalen. Viser til uheldige og negative hendelser på andre store sammenkomster der skjenketillatelse er gitt. For å imøtekomme og synliggjøre at vil arbeide for å stimulere til rusfrie miljøer så vil en oppfølging fra kommunen i denne sammenheng gi signaler som er helt nødvendig for å motarbeide et voksende rusproblem. Detter er også forebyggende tiltak. Levin Mikkelsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: For å stimulere til rusfri arrangement og bedre vakthold vurderer støtte til årets Riddu Riddu festival. Begrunnelse: vil ikke gi skjenkebevilling til festivalen. Viser til uheldige og negative hendelser på andre store sammenkomster der skjenketillatelse er gitt. For å imøtekomme og synliggjøre at vil arbeide for å stimulere til rusfrie miljøer så vil en oppfølging fra kommunen i denne sammenheng gi signaler som er helt nødvendig for å motarbeide et voksende rusproblem. Detter er også forebyggende tiltak. Side 10 av 17

11 Gáivuona suohkan Sak 0025/03 KÅFJORD HELSESENTER - BEHANDLINGSBASSENG Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: 614 D24 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /03 Kommunestyret Bilag: - Henvendelse fra Birtavarre Røde Kors, datert Avtale mellom Birtavarre Røde Kors og, datert har mottatt henvendelse fra Birtavarre Røde Kors om muligheten for samarbeid for ferdigstillelse av behandlingsbassenget ved Kåfjord helsesesenter. Fysioterapiavdelingen er heller ikke ferdigstilt slik det var forutsatt i forhandlingene mellom og fysioterapeutene. Behandlingsbasseng er et viktig element i rehabiliteringsarbeidet. Når Birtavarre Røde Kors er villig til å gå inn med betydelig kapital og med den kompetansen dem innehar, bør kommunen se meget positivt på det. Det arbeidet Birtavarre Røde Kors har bidratt med innen helsetjenesten i kommunen skulle tilsi meget høy kvalitet på arbeidet. Kulturkonsulenten opplyser at det ligger inne søknad om STUI- midler til bassenget og fra år 2004 ville søknaden bli vurdert, men uten at det var garantert midler. 1. HOO anmoder styre om å gå i forhandlinger med Birtavare Røde Kors om ferdigstillelse av behandlingsbassenget og fysioterapiavdelingen. 2. Det utnevnes 2 personer fra til arbeidet. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0012/03 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Rolf Sagatun fremmet følgende forslag til vedtak: kan på grunn av dårlig økonomi, ikke være med på ferdigstillelse av behandlingsbassenget ved Kåfjord Helsesenter. Levin Mikkelsen fremmet følgende tillegg i pkt. 1. etter ordet ferdigstillelse: og drift Vedtak: Rådmannens forslag med Levin Mikkelsens tillegg fikk 2 stemmer.ykb fikk 1 stemme. Side 11 av 17

12 Sak 0025/03 Vedtak: 1. HOO anmoder styre om å gå i forhandlinger med Birtavare Røde Kors om ferdigstillelse og drift av behandlingsbassenget og fysioterapiavdelingen. 2. Det utnevnes 2 personer fra til arbeidet. Side 12 av 17

13 Gáivuona suohkan Sak 0026/03 LEASING AV BILER Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kommunestyret Som følge av at satsene for kjøregodtgjørelse ble redusert for vel et år siden så er det registrert en viss uvilje fra ansatte om å bruke egen bil i tjenesten. Hva det egentlig koster å benytte egen bil er det ikke helt lett å finne svar på. Og om kostnadene dekkes er usikkert. Men det er likevel klart at med økende bilbruk så får man større utgifter til service, oljeskift, dekk og forsikring. Det er jo heller ikke tvil om at det var sterk uenighet mellom ulike fagmiljø om det var grunnlag for å sette ned km. satsen den gang det ble gjort. Resultatet av dette er imidlertid slik at flere ansatte krever å få et fast årlig beløp på inntil kr. 7000,- for å stille bil til disposisjon for arbeidsgiver. Dette er et beløp som kan ytes etter sentraltrale bestemmelser. Rådmannen mener imidlertid at om man skal gå inn på en slik ordning hvor ansatte får gradert kompensasjon utfra kjørelengde så blir det ei vanskelig ordning å handtere. Slik ytelse bør derfor kun gis i de tilfeller der ansatte er totalt avhengig av å bruk bil daglig for å utføre sin jobb. Ansatte på rådhuset er avhengig av bil i tjenesten i varierende grad. Rådmannen mener at istedet for å inngå avtaler om faste årlige beløp for å stille bil til disposisjon så bør kommunen ta sikte på å leie/lease et par biler som ansatte kan benytte ved behov. Flere andre kommuner har gått inn på lignende løsninger med fornøyde ansatte som resultat. Det foreslås derfor at også leier/ leaser biler som stilles til disposisjon for ansatte. I utgangspunktet tilknyttes bilene rådhuset, men skal og kunne benyttes av andre avdelinger ved behov. 1. leier/ leaser to biler som tilknyttes rådhuset. Bilene skal benyttes av ansatte ved behov. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtaler. 3. Formannskapet gjennomfører nødvendig budsjettreguleringer når kostnadene er avklart. 4. Ingen ansatte på rådhuset gis ekstra godtgjørelse for bruk av egen bil i tjenesten. Side 13 av 17

14 Side 14 av 17 Sak 0027/03

15 Gáivuona suohkan Sak 0024/01 REHABILITERINGSPLAN Saksbehandler: Helfrid Mathisen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /03 Kommunestyret Bilag: - Rehabiliteringsplan Reabiliteringsutvalget har bestått av. Levin Mikkelsen, leder Marit Fagerli, sekretær Svein Pedersen, representant for brukerorganisasjonene Arthur Kjelstrup-Olsen Annfrid Trollvik Helfrid Mathisen Utkast til Rehabiliteringsplan har vært sendt til høring også til brukerorganisasjonene. Vi har mottatt høringsuttalelse fra Birtavarre Røde Kors, Fylkesmannen i Troms, avdelingslederne i hjemmebasert omsorg og sykehjemmet. Utalelsene er innarbeidet i det endelige forslaget til Rehabiliteringsplan for, 1 HOO anbefaler kommunestyret å vedta Rehabiliteringsplan for slik den foreligger. 2 Rehabiliteringsplan skal være et av grunnlagene for årlige budsjettbehandlinger. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0008/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag til pkt. 1. enstemmig vedtatt. Rolf Sagatun fremmet følgende forslag til pkt. 2.: Ordet skal byttes ut med bør. Vedtak: Rådmannens forslag til pkt. 2. vedtatt med 2 stemmer. Rolf Sagatuns forslag fikk en stemme. Vedtak: 1 HOO anbefaler kommunestyret å vedta Rehabiliteringsplan for slik den foreligger. 2 Rehabiliteringsplan skal være et av grunnlagene for årlige budsjettbehandlinger. Side 15 av 17

16 Sak 0028/01 REHABILITERING AV SKOLENE Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /03 Kommunestyret Opplæringslova kap. 9a: Elevane sitt skolemiljø Bilag: K sak 0031/02 Rehabilitering av skolebygg Opplæringslova har fått et nytt kap. 9a hvor det heter: Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Lova blei iverksatt styre vedtok i sak 31/02 et behov for lån på til sammen kr Kommunen har fått tilsagn om lån kr gjennom Husbanken. Disse midlene er disponible først fra året Forberedelser og videre planarbeid er blitt noe forsinket p.g. a manglende økonomi til å drive arbeidet. Nå er en imidlertid kommet så pass langt at de totale kostnadene er gjennomgått på nytt, og et forprosjekt med planer og prioriteringer over forhold som må løses, arbeides fram. Når dette er gjort, vil det bli vurdert hvilke gjennomføringsprinsipper som skal legges til grunn. Det er mulig at noen strakstiltak må gjennomføres til høsten. (For eksempel skader ved vann - intregning, dårlig luft m.v.) Forprosjektet vil bli behandlet i Hovedutvalget for drift og utvikling, og kommunens faste byggekomite vil drive fram byggeprosjektene. Saka legges fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0009/03 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Tilleggsopplysninger vedr. saken ble delt ut på møtet. Levin Mikkelsen fremmet følgende forslag til vedtak: HOO henviser til Opplæringslova kap. 9a hvor det heter: Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykologisk miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Ut fra dette og ut fra det forarbeidet kommunen har gjort, anmoder hovedutvalget at følgende tiltak gjennomføres: 1. Det tas opp nødvendig byggelån snarest, mot tilsagn gjennom Husbanken på Kr ,-. 2. Forprosjekt med planer og prioriteringer over forhold som må løses, utarbeides av Drift- og utvikling. Samarbeidsutvalget ved de berørte skolene må få muligheter til Side 16 av 17

17 Sak 0028/01 å uttale seg vedr. prioriteringene som skal gjennomføres. 3. Nødvendig strakstiltak gjennomføres til høsten Dersom nye midler tildeles, må det søkes på det. Levin Mikkelsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: HOO henviser til Opplæringslova kap. 9a hvor det heter: Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykologisk miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Ut fra dette og ut fra det forarbeidet kommunen har gjort, anmoder hovedutvalget at følgende tiltak gjennomføres: 1. Det tas opp nødvendig byggelån snarest, mot tilsagn gjennom Husbanken på Kr ,-. 2. Forprosjekt med planer og prioriteringer over forhold som må løses, utarbeides av Drift- og utvikling. Samarbeidsutvalget ved de berørte skolene må få muligheter til å uttale seg vedr. prioriteringene som skal gjennomføres. 3. Nødvendig strakstiltak gjennomføres til høsten Dersom nye midler tildeles, må det søkes på det. Side 17 av 17

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 04/00169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 04/00169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/04 04/00133 SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING - AJA SAMISK SENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/04 04/00133 SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING - AJA SAMISK SENTER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Deltakelse på telefonmøte: Kl. 11:30 - Ring 800 88 860 (fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 18.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Vertshuset Kong Øystein Møtedato: 11.02.2009 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen i rådhuset Møtedato: Onsdag 17.9.2014 Varighet: 10.00 11.15 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.06.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.06.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.06.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 11.06.01 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0061/01 01/00597 KOMMUNEDELPLAN SKREDSIKRING - EV6 - BÅNES - LANGNES

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0061/01 01/00597 KOMMUNEDELPLAN SKREDSIKRING - EV6 - BÅNES - LANGNES Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 12.11.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0008/03 03/00086 REFERATSAK: OMORGANISERING AV IKA TROMS TIL INTERKOMMUNALT SELSKAP

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0008/03 03/00086 REFERATSAK: OMORGANISERING AV IKA TROMS TIL INTERKOMMUNALT SELSKAP Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina Møtedato: 19.05.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 24.09.2012 Tid: 10:30 12:30

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 24.09.2012 Tid: 10:30 12:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 24.09.2012 Tid: 10:30 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen Forfall: Hanne Aasvik, Lisa Hetzler,

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer