Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1

2 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015 og andre nasjonale føringer beskrevet i overordnet strategi for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Utvikling gjennom kunnskap, , IS Handlingsplan 2013 er en overordnet plan som beskriver hovedsatsningsområdene for 2013, herunder utviklingsprosjekter, prosesser og aktiviteter som er planlagt iverksatt for å fylle pådriverrollen i Nord-Trøndelag. Slik vi har organisert oss og utøver rollen som pådriver er det Verdal kommune sine to sykehjem, Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun, som til sammen utgjør Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag. Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder Kost og ernæring Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem varierer mellom 10 og 60 prosent, og det er også utfordringer i forhold til hjemmeboende eldre. Kommunene har, med hjemmel i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, plikt til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring av ernæringstilbudet til personer som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Mat og måltider er en viktig del av helse- og omsorgstjenestens virksomhet noe som er vektlagt i nasjonale føringer. Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring skal sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underernæring. Samhandlingsreformen skal også styrke forebyggingsområdet der kosthold og ernæring er viktig. Utviklingssentret har tidligere (2008) gjennomført et ernæringsprosjekt i egen kommune, bl.a er retningslinjer for god ernæringspraksis er utarbeidet. Vi vil nå videreutvikle oss innenfor dette området, en kvalitets og forbedringsprosess knyttet til kost og ernæring ( ) er derfor besluttet iverksatt i egen kommune. Utviklingssentret skal lede denne Handlingsplan 2013 Side 2

3 prosessen. To ressursgrupper etableres, en for hjemmetjenesten og bo og aktivitetstilbud, og en for institusjonstjenesten. Felles styringsgruppe. I prosessen skal det være et spesielt fokus på å utvikle felles standard, kompetanseutvikling hos ansatte og implementering. Mål: innføring av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring innføring av screeningsverktøy og vektrutiner innføring av fagprosedyrer og standard for oppfølging av ernæring styrke ernæringskompetansen hos ansatte; kartlegging og utarbeiding av gjennomføringsplan for kompetansetiltak plan for samhandling mellom omsorgsnivå Som en del av forbedringsprosessen er det også etablert et samarbeid med Helse Nord - Trøndelag (HNT), Samhandling ernæring i sykepleiesammenfatning fra sykehus til kommune. Her vil man vektlegge og utvikle en modell i forhold til pasientforløp og kommunikasjon mellom nivå. Modellen vil ha overføringsverdi til resten av fylket. Ansatte fra HNT skal delta både i ressursgruppene og i styringsgruppen for prosessen. Kunnskapsbasert praksis vil bli benyttet som metode i prosessen. All fagutøvelse skal være basert på beste tigjengelig kunnskap - forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Velferdsteknologi Verdal kommune deltar i det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet. Fylkesmennene i de tre Midtnorske fylkene samarbeider med KS om utprøving av tilgjengelig og eksisterende velferdsteknologi i flere av regionens kommuner. Prosjektet koordineres fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Delprosjektet i Verdal omfatter i dag implementering av velferdsteknologi ved Verdal bo og helsetun. Tema er varsling og samhandling. Arbeidet omfatter trygghetsskapende løsninger som kan fange opp hjelpebehovet og aktivere rett hjelp til rett tid, med hovedfokus på varslingssystemer, brannsikringsarbeid og kobling av trygghetsalarmsentral for institusjonsbeboere og hjemmeboende. Som en del av prosessen deltar Verdal kommune også som pilot i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Det er gjennomført dialogmøte med alle interesserte leverandører i fellesskap, og enkeltmøter med de leverandører som i etterkant leverte skriftlige innspill på løsninger. Arbeidsgruppa jobber nå med utarbeidelse av en kravspesifikasjon for fremtidige løsninger. Arbeidsgruppa er bredt sammensatt med ansatte fra pleie- og omsorgssektoren, teknisk drift og IT. Prosjektledelsen ivaretas av Utviklingssentret. Arbeidet fortsetter inn i Kommunen har mottatt kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen, tilbakeholdte skjønnsmidler - 1. tildeling 2013 Nord-Trøndelag. Handlingsplan 2013 Side 3

4 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing innenfor tjenestetilbudet til denne pasientgruppen, satsningen er blant annet forankret i Nasjonal strategi for kreftområdet ( ). Hovedformålet med strategien er å møte fremtidige utfordringer på kreftområdet på en offensiv og helhetlig måte, gjennom blant annet å legge til rette for bedre kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmessig organisering og bedre samhandling i og mellom alle ledd på kreftområdet. I 2011 og 2012 fikk Verdal og Levanger kommuner tilskudd fra Helsedirektoratet for å iverksette kompetansehevende tiltak for å styrke kvaliteten på tilbudet innenfor området lindrende behandling. Samarbeidet er gjennomført som et prosjekt. Det er utviklet modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. Utviklingssentret har en koordinerende rolle i fht til prosjektet og skal i form av pådriverrollen bidra til spredning av erfaring og kunnskap til øvrige kommuner i fylket. En felles prosjektleder for kommunene i 50 % stilling har ledet arbeidet. Begge tiltakene er iverksatt i Det er søkt Helsedirektoratet om nye tilskuddsmidler for Søknaden er innrettet mot en videreutvikling av det arbeidet man har gjort i 2011 og I 2013 er det er også en målsetting å få gjennomført planlagt forskningsprosjekt godkjent av REK- Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom. Formålet er å beskrive betydning og effekter av dagtilbud, sett i pasientperspektiv, og utvikle kunnskap og praktisk erfaring med etablering av dagenhet til personer med uhelbredelig sykdom, uavhengig av diagnose. Dette vil ha nasjonal overføringsverdi. Resultatmål 2013: videre utprøving av dagenhet til pasienter i palliativ fase videreutvikle samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke kompetanseutvikling hos ansatte innenfor ulike diagnosegrupper utvikle og strukturere etterlatte arbeidet bedre samarbeidet med fastlegene i kommunene fremme bevisstgjøring på tjenesteavtaler mellom kommunene og HF omsorgsforskning Aktiv omsorg Regjeringen legger vekt på Aktiv omsorg som en del av et helhetlig omsorgstilbud. Betegnelsen aktiv omsorg har mange dimensjoner, og handler blant annet om forebyggende og helsefremmende aktiviteter og måter å utøve omsorgsyrkene på, som fremmer aktivitet og en meningsfylt tilværelse for pasienten. Underkategorier for aktiv omsorg er både Handlingsplan 2013 Side 4

5 kulturelle, fysiske, sosiale og åndelige aktiviteter men også velvære fokuserte aktiviteter og aktivitet knyttet til mat og måltid. Utviklingssentret har over flere år hatt et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger knyttet til gjennomføring av ulike aktiviteter i de nevnte underkategoriene, og på den måten etablert et partnerskap med lokalsamfunn og nærmiljø. I samarbeid med kulturtjenesten blir det dessuten gjennom tiltaket med den kulturelle spaserstokken lagt til rette for arrangement. Livsglede for eldre: For å systematisere det videre arbeidet med å heve kvaliteten knyttet til aktiv omsorg for sykehjemsbeboerne har Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun, som de første i Nord-Trøndelag, i januar 2013 inngått partnerskapsavtale med Stiftelsen Livsglede for eldre. Stiftelsen arbeider for å tilrettelegge forebyggende og helsefremmende aktivitetstilbud for eldre. Stiftelsen har også bidratt til utvikling av kriterier for sertifisering av Livsgledesykehjem, og Verdal kommune har som mål at Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun skal Livsgledesertifiseres. Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem er et systemverktøy, et tilbud til virksomheter som ønsker å bli bedre på helhetlig omsorg- Livsglede satt i system. Formålet er å gi pleietrengende eldre mening og livsglede i hverdagen - skape økt livsglede for pasienter ved hjelp av ulike aktiviteter og forbedringsprosesser, og derved øke kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet til pasientene. Erfaringer tilsier at dette også har betydning for ansattes arbeidsglede. Prosessen starter første halvdel av 2013, og frem mot sertifisering (ca 1,5-2 år) skal sykehjemmene jobbe med ulike livsgledekriterier som sier noe om hvordan man kan ivareta den enkelte pasients sosiale, kulturelle og åndelige behov, fokus på individuell tilrettelegging. Kriteriene berører områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer (St. mld 25 og Omsorgsplan 2015), favner også sentrale områder i verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften, samtidig som enkelte av livsgledekriteriene også kan sees opp mot Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Gjennom en partnerskapsavtale med Stiftelsen har kommunen forpliktet seg til å opprette en livsgledekonsulent som skal samarbeide med stiftelsen. Stillingen som vil ha som hovedoppgave å bistå institusjonene i prosessene frem mot sertifisering samt en rolle som motivator og pådriver ute på enhetene, dette i nært samarbeid med en livsgledegruppe på hvert sykehjem. Livsgledegruppene vil bestå av ansatte fra sykehjemmene, ledelsen og andre nøkkelpersoner. Forebyggende tiltak Utviklingssentret har i 2013 deltatt i to ulike prosjekt initiert av egen kommune knytte til forebyggende tiltak i sykehjem og hjemmetjenester, begge disse skal prøves ut i 2013: Handlingsplan 2013 Side 5

6 Innsatsteam- Aktiv i eget liv: Forprosjekt er gjennomført i Planlagt oppstart for den nye tjenesten er første kvartal Teamorganisering hvor ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier/hjelpepleier, samt skolerte hjemmetrenere utgjør basisen i tjenesten. Hjemmetrenere skal ha tydelig og støttende ledelse av terapeutene i det praktiske arbeidet sammen med brukerne. Plan for grunnopplæring i hverdagsrehabilitering for ansatte i hjemmetjenesten samt opplæring for hjemmetrenerne er planlagt. Prosess med å knytte følgeforskning/ systematisk evaluering av tjenesten er under planlegging. Dialog med Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge er etablert. Forebyggende hjemmebesøk til personer 75 år: Modell utarbeidet i Planlagt oppstart for hjemmebesøkene er første kvartal Individrettet tilbud med tilpasset råd og veiledningstjeneste knyttet til drøfting av problemer, ressurser og det som opptar den enkelte i det daglige. Formålet med besøkene kan eksempelvis være å kartlegge sosiale forhold for å forebygge ensomhet, behov for hjelpemidler og se etter potensielle ulykkesfeller for å kunne forebygge fall. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Kompetanseutvikling hos ansatte vil være sentral innenfor de satsningsområdene som er beskrevet under fag og tjenesteutvikling. Kompetansebehov må vurderes ut fra hvilke nye oppgaver vi får gjennom samhandlingsreformen, økt satsning på forebyggende og helsefremmende aktiviteter vil være en del av dette. Kompetansebehov synliggjøres i kommunenes kompetanseplan. Figuren nedenfor beskriver tanker rundt framtidas kompetansebehov i fremtiden, helse og velferd, Verdal kommune. Nødvendig formell fagkompetanse må være på plass for å sikre faglig forsvarlig tjenesteytelse. I tillegg krever nytt lovverk og framtidas utfordringer at en har fokus på en del andre viktige kompetanseområder for kommunen: Handlingsplan 2013 Side 6

7 Internundervisning for egne ansatte er satt i system. I 2013 vil vi dessuten vektlegge intern utvikling og utprøving av følgende modeller knyttet til kompetanseutvikling: Basiskompetanse Demens, kompetanseprogram tilpasset og innrettet mot ulike målgrupper; hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og bo og aktivitetstilbud Basiskompetanse Ernæring, kompetanseprogram tilpasset og innrettet mot ulike målgrupper; hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og bo og aktivitetstilbud Grunnopplæring i hverdagsrehabilitering for ansatte i hjemmetjenesten samt tilpasset opplæring for hjemmetrenere Dementia Care Mapping og kartleggingsmetoden VIPS; verktøy for utvikling av praksis demensomsorg i sykehjem. Målet er at pasienten skal få en bedre tilrettelagt behandling. Demensomsorgens ABC: Utviklingssentret har siden 2009 samarbeidet med Helse Nord- Trøndelag, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos i forhold til å implementere og koordinere Demensomsorgens ABC i Nord-Trøndelag. Satsningen vil fortsette i I tillegg vil det bli lagt opp til en informasjonsstrategi mot kommunene knyttet til nytt studiematerial lansert i Demensomsorgens ABC- Miljøbehandling, en oppfølging til Demensomsorgens ABC perm 1 og 2. Fokus i denne permen er hvordan den teoretiske kunnskapen fra de forrige permene kan føre til endring av praksis. Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag - en videreføring: I 2012 ble vi med i en videreføring av forskningsprosjektet Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag. Et prosjekt som omfatter sykehjemsbeboerne i Nord-Trøndelag bl. a med tanke på å fine ut hvor vanlig hukommelsesproblemer og demens er hos denne gruppen. Studien retter seg mot institusjoner med heldøgns omsorg og pleie. Hensikten med prosjektet nå er å følge utviklingen og forløpet av demenssykdommer over tid samt vurdering av de økonomiske kostnadene ved en slik sykdom. Alderspsykiatris forskningssenter ved Sykehuset innlandet HF er ansvarlig for studien, gjennomføres i samarbeid med HUNT forskningssenter og en rekke andre samarbeidspartnere. Vi erfarer allerede nå at deltakelse i prosjektet fører til bedre rutiner knyttet til undersøkelse og utredning for sykehjemspasienter, noe som igjen vil kunne bidra til en bedre behandling og pleie for den enkelte beboer. Prosjektet fortsetter i Dagtilbud for personer med demens som bor hjemme: Fire kommuner i Nord Trøndelag, deriblant Verdal igangsatte 1. januar 2010 et prosjekt med tema Grønn omsorg, dagtilbud Handlingsplan 2013 Side 7

8 for personer med demens som bor hjemme og som får dagtilbud en eller to dager pr uke i et gårdsmiljø. I prosjektet etablerte kommunene et samarbeid med Senter for omsorgsforskning I Midt- Norge ( ) omkring et forskningsprosjekt, en studie av dagtilbudets betydning for personer med demens som bor hjemme og deres pårørende. Kommunene har mottatt skjønnsmidler til prosjektet i tre år. Fra 2013 er tilbudet i Verdal lagt over i drift. Forskningsprosjektet fortsetter i Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet Rætt på Arbeidslivet: Hvordan videreutvikle praksistilbudet og kvalifisere NAVdeltakere til jobb innen helse og omsorgsområdet? Fra FARVE- prosjektet har Verdal kommune fått tilskudd/forsøksmidler til å utarbeide og prøve ut en modell som skal bidra til at flere unge personer med nedsatt funksjonsevne kommer seg ut i arbeidslivet. Prosjektet skal synliggjøre hvilke resultater som kan oppnås gjennom arbeidsutprøving, oppfølging av deltagerne og bistand til arbeidsgiverne i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år som er NAV - deltager og ønsker seg arbeid tilknyttet helse og omsorgstjenesten i kommunen. Resultatmålet er å sette arbeid og inkluderingskompetanse i system i helse og omsorgstjenesten i Verdal kommune. Innsøking av deltakere går gjennom NAV. Prosjektet pågår ut Samarbeid med Verdal videregående skole: Samarbeidet mellom Verdal kommune, omsorg og velferd og Verdal videregående skole, helse og oppvekstfag reguleres gjennom en samarbeidsavtale. Skolen har temaet "livsglede for eldre" knyttet opp mot prosjekt til fordypning. Et viktig mål med denne aktiviteten er å gi elevene et positivt inntrykk av det å møte eldre og arbeide i eldreomsorgen. Dette kan igjen påvirke rekrutteringen til helsearbeiderfaget i positiv retning. I forbindelse med prosessen knyttet til livsglede sertifisering av sykehjemmene ønsker vi også å vektlegge videreutvikling av samarbeidet med skolen knyttet til aktiviteter for eldre og på den måten være en pådriver for å videreutvikle praksistilbudet for elevene. Andre aktiviteter IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy: Utviklingssentret gjennomførte i 2011 et utviklingsprosjekt i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Midt-Norge (SOF) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) avd. helsefag. Hovedmålet var å få mer kunnskap om kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling innen registrering og bruk av IPLOS. Prosjektet var et utviklingsarbeid med kartlegging av opplæringsbehov og intervensjonsstudie med utprøving og evaluering av dialogkafé som kompetansehevende tiltak. Handlingsplan 2013 Side 8

9 Evaluering av utviklingsarbeidet ble publisert i en HiNT rapport i Prosjektet har gjennom samarbeidsorganet HINT/kommuner fått tilskudd til å gjennomføre trinn 2 i prosjektet. Gjennomføres i Mål: Kunnskapsutvikling, vitenskapelig publisering, økt samarbeid HINT, praksis og SOF. Studium i kunnskapsbasert praksis i Nord-Trøndelag: Senter for omsorgsforskning Midt- Norge har tatt initiativ til å etablere et studium i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fylket har forholdsvis liten tradisjon for kunnskapsbasert tilnærming på faglig utfordringer i praksisfeltet. SOF er ansvarlig for planlegging. Planlegges som et forsøk med 20 studenter fra kommunehelsetjenesten i fylket, oppstart høst SOF har invitert utviklingssentrene i fylket, Fylkesmannen og KS til å delta i referansegruppen. Målsetting med et slikt studium: All fagutøvelse skal være basert på beste tigjengelig kunnskap Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringskunnskap og brukerkunnskap Få innsikt i hvordan litteratur/ny kunnskap kan anvendes i praksis Kunne anvende og forstå en kunnskapsbasert arbeidsprosess Praksis på ernæring som sykepleieområde sett i lys av turnus som arbeidsvilkår- et forprosjekt: Utviklingssentrene i fylket har sammen med Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Nord-Trøndelag og 3 andre kommuner utarbeidet en prosjektplan knyttet til gjennomføring av et forprosjekt kalt Praksis på ernæring som sykepleieområde sett i lys av turnus som arbeidsvilkår. Mål for prosjektet er å kartlegge hvordan dagens situasjon er mht: 1) dokumentasjon av ernæringspraksis, 2) praksisopplegg/organisering av ernæringspraksis, og 3) turnus for ulike yrkesgrupper som arbeider i hhv. sykehjem og hjemmebasert omsorg. Kartlegging av dagens situasjon mht de tre forholdene skal gi grunnlag for kvalitetsutviklingstiltak og sammenligningsgrunnlag for vurdering av utvikling på praksisfeltet. Det er søkt samarbeidsorganet HiNT-kommuner om økonomiske midler til gjennomføring av prosjektet. Søknaden er pr.dd ikke behandlet. Oppstart av prosjektet forutsetter tilskudd som omsøkt. Handlingsplan 2013 Side 9

10 Pådriverrollen i fylket: interkommunalt samarbeid, nettverk og erfaringsdeling Intern kommunikasjonsstrategi: Ansatte, studenter, elever, lærlinger, politikere, pasienter og pårørende har kjennskap til utviklingssentret. Hovedbudskap som skal publiseres: visjon, hoved og delmål, samarbeidspartnere, ideen om erfaringsdeling, nettsider og relevante prosjekter. Tiltak: Undervisning, møter, interne nyhetsbrev og positiv profilering i media Nyheter hver 14.dag på utviklingssentret sin lokale nettside Nyheter hver 14 dag på lokalt intranett Nyheter med nasjonal overføringsverdi skal publiseres fortløpende på den nasjonale nettsiden Nytilsatte gjøres kjent med USH ved intervju og oppstart. USH-logo og vår egen logo brukes på trykksaker og presentasjonsmateriell. Prosesser, prosjekter og aktiviteter som går på tvers av avdelinger og distrikt, inkludere andre kommunale enheter. Legge til rette for involvering og medvirkning. Ekstern kommunikasjonsstrategi: Kommuner i fylket, våre samarbeidspartnere og interessenter har kjennskap til utviklingssentret. Hovedbudskap som skal publiseres: visjon, hoved og delmål, samarbeidspartnere, ideen om erfaringsdeling, nettsider og relevante prosjekter/prosesser/aktiviteter. Tiltak: Prosjekter legges ut på den nasjonale nettsiden Spredning av kunnskap og erfaring på ulike arenaer/nettverk Invitere til samarbeid USH-logo og vår egen logo brukes på trykksaker og presentasjonsmateriell. Innlegg på kurs/seminar/konferanser Elektroniske nyhetsbrev på e-post til samarbeidspartnere Nyheter hver 14.dag på utviklingssentret sin lokale nettside Spredning av kunnskap og erfaring til andre kommuner Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem: Utviklingssenteret har i 2012 deltatt i et landsomfattende delprosjekt under den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Gjennom prosjektet har vi deltatt i nasjonalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Tiltakene som innføres skal optimalisere legemiddelbehandlingen av alle langtidspasienter på sykehjem og dermed redusere pasientskade. Systematisk og regelmessig gjennomgang av pasienters legemidler i et tverrfaglig team og innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt. Gjennom deltakelse i prosjektet ligger det en forventning om at Handlingsplan 2013 Side 10

11 utviklingssentret skal spre erfaring og kunnskap til øvrige kommuner i fylket etter prosjektslutt. Fylkesnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem vil derfor være fokusområdet til utviklingssentret knyttet til spredning av kunnskap og erfaring i Kommuner i fylket vil få tilbud om å delta i læringsnettverk høsten Læringsnettverk består av tre, faste samlinger spredt over ni måneder. Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltakene mellom samlingene. På siste samling presenterer de resultatene for hverandre. Gjennom læringsnettverk får sykehjem hjelp til å komme i gang med tiltakene. Sammen med kollegaer introduseres de til innsatsområdet og erfaringer fra andre. Deltakere tilbys veiledning i metoder og verktøy for å iverksette tiltakene i egen praksis. Læringsnettverkene er samtidig møteplasser hvor relaterte miljøer kan utveksle erfaringer, og diskutere felles utfordringer. På siste samlingen planlegger teamene i samarbeid med ledelsen i egen kommune hvordan tiltakene kan spres til hele virksomheten i egen kommune. Samarbeidsavtalen kommunene i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag (HNT)- Partssammensatte faglige nettverk: Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler. Forhandlingene ble sluttført Tjenesteavtale 6 beskriver retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Fylket har en forholdsvis lang tradisjon i forhold til nettverkssamarbeid, både fagnettverk og ledernettverk. I forhold til faglige nettverk er partene er enig om følgende:å kartlegge og evaluere eksisterende faglige nettverk, og dette arbeidet følges opp av Administrativt samarbeidsutvalg (ASU), jf Samarbeidsavtalen pkt 6, å videreføre faglige nettverk som er i samsvar med Samarbeidsavtalen, å vurdere om det er behov for å supplere med nye faglige nettverk, at alle nettverk skal ha et avklart mandat i samsvar med Samarbeidsavtalen. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av mai Omsorgskonferanse og fagseminar: Fra 2011 har Fylkesmannen, utviklingssentrene i fylket, Senter for omsorgsforskning og Høgskolen I Nord-Trøndelag gått sammen om å arrangere en årlig omsorgskonferanse. Målgruppen vil være ledere og fagpersoner i helse og omsorgstjenestene i Nord-Trøndelag, en arena for å presentere gode utviklingsprosjekter i fylket vårt innenfor de ulike områdene i omsorgsplan Konferansen i 2013 arrangeres den 19.september Fagseminar innenfor ulike fagområder er under planlegging. Informasjon om dette vil bli gitt fortløpende til målgruppen. Nettverk USHT og SOF Midt-Norge: Det er formalisert et nettverk mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem, og Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge (SOF). Samarbeidsavtale for nettverket er utarbeidet. En årlig nettverkssamling der USHT er ansvarlig for dag 1 og SOF for dag 2. Fylkesmann i de tre fylkene inviteres til å delta. I 2013 er det Verdal som er vertskap for samlingen som arrangeres den 4-5.juni. Egen arbeidsgruppe er nedsatt i forhold til utforming av program. Handlingsplan 2013 Side 11

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud

Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Nyhetsbrev fra utviklingssentrene i Buskerud Ål Bu- og behandlingssenter er utviklingssenter for sykehjem. Drammen kommune er utviklingssenter for hjemmetjenester. Herbjørg Dalene Bjerke og Sissel Eriksen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer