Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1

2 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015 og andre nasjonale føringer beskrevet i overordnet strategi for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Utvikling gjennom kunnskap, , IS Handlingsplan 2013 er en overordnet plan som beskriver hovedsatsningsområdene for 2013, herunder utviklingsprosjekter, prosesser og aktiviteter som er planlagt iverksatt for å fylle pådriverrollen i Nord-Trøndelag. Slik vi har organisert oss og utøver rollen som pådriver er det Verdal kommune sine to sykehjem, Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun, som til sammen utgjør Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag. Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder Kost og ernæring Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem varierer mellom 10 og 60 prosent, og det er også utfordringer i forhold til hjemmeboende eldre. Kommunene har, med hjemmel i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, plikt til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring av ernæringstilbudet til personer som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Mat og måltider er en viktig del av helse- og omsorgstjenestens virksomhet noe som er vektlagt i nasjonale føringer. Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring skal sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underernæring. Samhandlingsreformen skal også styrke forebyggingsområdet der kosthold og ernæring er viktig. Utviklingssentret har tidligere (2008) gjennomført et ernæringsprosjekt i egen kommune, bl.a er retningslinjer for god ernæringspraksis er utarbeidet. Vi vil nå videreutvikle oss innenfor dette området, en kvalitets og forbedringsprosess knyttet til kost og ernæring ( ) er derfor besluttet iverksatt i egen kommune. Utviklingssentret skal lede denne Handlingsplan 2013 Side 2

3 prosessen. To ressursgrupper etableres, en for hjemmetjenesten og bo og aktivitetstilbud, og en for institusjonstjenesten. Felles styringsgruppe. I prosessen skal det være et spesielt fokus på å utvikle felles standard, kompetanseutvikling hos ansatte og implementering. Mål: innføring av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring innføring av screeningsverktøy og vektrutiner innføring av fagprosedyrer og standard for oppfølging av ernæring styrke ernæringskompetansen hos ansatte; kartlegging og utarbeiding av gjennomføringsplan for kompetansetiltak plan for samhandling mellom omsorgsnivå Som en del av forbedringsprosessen er det også etablert et samarbeid med Helse Nord - Trøndelag (HNT), Samhandling ernæring i sykepleiesammenfatning fra sykehus til kommune. Her vil man vektlegge og utvikle en modell i forhold til pasientforløp og kommunikasjon mellom nivå. Modellen vil ha overføringsverdi til resten av fylket. Ansatte fra HNT skal delta både i ressursgruppene og i styringsgruppen for prosessen. Kunnskapsbasert praksis vil bli benyttet som metode i prosessen. All fagutøvelse skal være basert på beste tigjengelig kunnskap - forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Velferdsteknologi Verdal kommune deltar i det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet. Fylkesmennene i de tre Midtnorske fylkene samarbeider med KS om utprøving av tilgjengelig og eksisterende velferdsteknologi i flere av regionens kommuner. Prosjektet koordineres fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Delprosjektet i Verdal omfatter i dag implementering av velferdsteknologi ved Verdal bo og helsetun. Tema er varsling og samhandling. Arbeidet omfatter trygghetsskapende løsninger som kan fange opp hjelpebehovet og aktivere rett hjelp til rett tid, med hovedfokus på varslingssystemer, brannsikringsarbeid og kobling av trygghetsalarmsentral for institusjonsbeboere og hjemmeboende. Som en del av prosessen deltar Verdal kommune også som pilot i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Det er gjennomført dialogmøte med alle interesserte leverandører i fellesskap, og enkeltmøter med de leverandører som i etterkant leverte skriftlige innspill på løsninger. Arbeidsgruppa jobber nå med utarbeidelse av en kravspesifikasjon for fremtidige løsninger. Arbeidsgruppa er bredt sammensatt med ansatte fra pleie- og omsorgssektoren, teknisk drift og IT. Prosjektledelsen ivaretas av Utviklingssentret. Arbeidet fortsetter inn i Kommunen har mottatt kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen, tilbakeholdte skjønnsmidler - 1. tildeling 2013 Nord-Trøndelag. Handlingsplan 2013 Side 3

4 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing innenfor tjenestetilbudet til denne pasientgruppen, satsningen er blant annet forankret i Nasjonal strategi for kreftområdet ( ). Hovedformålet med strategien er å møte fremtidige utfordringer på kreftområdet på en offensiv og helhetlig måte, gjennom blant annet å legge til rette for bedre kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmessig organisering og bedre samhandling i og mellom alle ledd på kreftområdet. I 2011 og 2012 fikk Verdal og Levanger kommuner tilskudd fra Helsedirektoratet for å iverksette kompetansehevende tiltak for å styrke kvaliteten på tilbudet innenfor området lindrende behandling. Samarbeidet er gjennomført som et prosjekt. Det er utviklet modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. Utviklingssentret har en koordinerende rolle i fht til prosjektet og skal i form av pådriverrollen bidra til spredning av erfaring og kunnskap til øvrige kommuner i fylket. En felles prosjektleder for kommunene i 50 % stilling har ledet arbeidet. Begge tiltakene er iverksatt i Det er søkt Helsedirektoratet om nye tilskuddsmidler for Søknaden er innrettet mot en videreutvikling av det arbeidet man har gjort i 2011 og I 2013 er det er også en målsetting å få gjennomført planlagt forskningsprosjekt godkjent av REK- Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom. Formålet er å beskrive betydning og effekter av dagtilbud, sett i pasientperspektiv, og utvikle kunnskap og praktisk erfaring med etablering av dagenhet til personer med uhelbredelig sykdom, uavhengig av diagnose. Dette vil ha nasjonal overføringsverdi. Resultatmål 2013: videre utprøving av dagenhet til pasienter i palliativ fase videreutvikle samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke kompetanseutvikling hos ansatte innenfor ulike diagnosegrupper utvikle og strukturere etterlatte arbeidet bedre samarbeidet med fastlegene i kommunene fremme bevisstgjøring på tjenesteavtaler mellom kommunene og HF omsorgsforskning Aktiv omsorg Regjeringen legger vekt på Aktiv omsorg som en del av et helhetlig omsorgstilbud. Betegnelsen aktiv omsorg har mange dimensjoner, og handler blant annet om forebyggende og helsefremmende aktiviteter og måter å utøve omsorgsyrkene på, som fremmer aktivitet og en meningsfylt tilværelse for pasienten. Underkategorier for aktiv omsorg er både Handlingsplan 2013 Side 4

5 kulturelle, fysiske, sosiale og åndelige aktiviteter men også velvære fokuserte aktiviteter og aktivitet knyttet til mat og måltid. Utviklingssentret har over flere år hatt et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger knyttet til gjennomføring av ulike aktiviteter i de nevnte underkategoriene, og på den måten etablert et partnerskap med lokalsamfunn og nærmiljø. I samarbeid med kulturtjenesten blir det dessuten gjennom tiltaket med den kulturelle spaserstokken lagt til rette for arrangement. Livsglede for eldre: For å systematisere det videre arbeidet med å heve kvaliteten knyttet til aktiv omsorg for sykehjemsbeboerne har Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun, som de første i Nord-Trøndelag, i januar 2013 inngått partnerskapsavtale med Stiftelsen Livsglede for eldre. Stiftelsen arbeider for å tilrettelegge forebyggende og helsefremmende aktivitetstilbud for eldre. Stiftelsen har også bidratt til utvikling av kriterier for sertifisering av Livsgledesykehjem, og Verdal kommune har som mål at Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun skal Livsgledesertifiseres. Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem er et systemverktøy, et tilbud til virksomheter som ønsker å bli bedre på helhetlig omsorg- Livsglede satt i system. Formålet er å gi pleietrengende eldre mening og livsglede i hverdagen - skape økt livsglede for pasienter ved hjelp av ulike aktiviteter og forbedringsprosesser, og derved øke kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet til pasientene. Erfaringer tilsier at dette også har betydning for ansattes arbeidsglede. Prosessen starter første halvdel av 2013, og frem mot sertifisering (ca 1,5-2 år) skal sykehjemmene jobbe med ulike livsgledekriterier som sier noe om hvordan man kan ivareta den enkelte pasients sosiale, kulturelle og åndelige behov, fokus på individuell tilrettelegging. Kriteriene berører områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer (St. mld 25 og Omsorgsplan 2015), favner også sentrale områder i verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften, samtidig som enkelte av livsgledekriteriene også kan sees opp mot Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Gjennom en partnerskapsavtale med Stiftelsen har kommunen forpliktet seg til å opprette en livsgledekonsulent som skal samarbeide med stiftelsen. Stillingen som vil ha som hovedoppgave å bistå institusjonene i prosessene frem mot sertifisering samt en rolle som motivator og pådriver ute på enhetene, dette i nært samarbeid med en livsgledegruppe på hvert sykehjem. Livsgledegruppene vil bestå av ansatte fra sykehjemmene, ledelsen og andre nøkkelpersoner. Forebyggende tiltak Utviklingssentret har i 2013 deltatt i to ulike prosjekt initiert av egen kommune knytte til forebyggende tiltak i sykehjem og hjemmetjenester, begge disse skal prøves ut i 2013: Handlingsplan 2013 Side 5

6 Innsatsteam- Aktiv i eget liv: Forprosjekt er gjennomført i Planlagt oppstart for den nye tjenesten er første kvartal Teamorganisering hvor ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier/hjelpepleier, samt skolerte hjemmetrenere utgjør basisen i tjenesten. Hjemmetrenere skal ha tydelig og støttende ledelse av terapeutene i det praktiske arbeidet sammen med brukerne. Plan for grunnopplæring i hverdagsrehabilitering for ansatte i hjemmetjenesten samt opplæring for hjemmetrenerne er planlagt. Prosess med å knytte følgeforskning/ systematisk evaluering av tjenesten er under planlegging. Dialog med Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge er etablert. Forebyggende hjemmebesøk til personer 75 år: Modell utarbeidet i Planlagt oppstart for hjemmebesøkene er første kvartal Individrettet tilbud med tilpasset råd og veiledningstjeneste knyttet til drøfting av problemer, ressurser og det som opptar den enkelte i det daglige. Formålet med besøkene kan eksempelvis være å kartlegge sosiale forhold for å forebygge ensomhet, behov for hjelpemidler og se etter potensielle ulykkesfeller for å kunne forebygge fall. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Kompetanseutvikling hos ansatte vil være sentral innenfor de satsningsområdene som er beskrevet under fag og tjenesteutvikling. Kompetansebehov må vurderes ut fra hvilke nye oppgaver vi får gjennom samhandlingsreformen, økt satsning på forebyggende og helsefremmende aktiviteter vil være en del av dette. Kompetansebehov synliggjøres i kommunenes kompetanseplan. Figuren nedenfor beskriver tanker rundt framtidas kompetansebehov i fremtiden, helse og velferd, Verdal kommune. Nødvendig formell fagkompetanse må være på plass for å sikre faglig forsvarlig tjenesteytelse. I tillegg krever nytt lovverk og framtidas utfordringer at en har fokus på en del andre viktige kompetanseområder for kommunen: Handlingsplan 2013 Side 6

7 Internundervisning for egne ansatte er satt i system. I 2013 vil vi dessuten vektlegge intern utvikling og utprøving av følgende modeller knyttet til kompetanseutvikling: Basiskompetanse Demens, kompetanseprogram tilpasset og innrettet mot ulike målgrupper; hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og bo og aktivitetstilbud Basiskompetanse Ernæring, kompetanseprogram tilpasset og innrettet mot ulike målgrupper; hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og bo og aktivitetstilbud Grunnopplæring i hverdagsrehabilitering for ansatte i hjemmetjenesten samt tilpasset opplæring for hjemmetrenere Dementia Care Mapping og kartleggingsmetoden VIPS; verktøy for utvikling av praksis demensomsorg i sykehjem. Målet er at pasienten skal få en bedre tilrettelagt behandling. Demensomsorgens ABC: Utviklingssentret har siden 2009 samarbeidet med Helse Nord- Trøndelag, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos i forhold til å implementere og koordinere Demensomsorgens ABC i Nord-Trøndelag. Satsningen vil fortsette i I tillegg vil det bli lagt opp til en informasjonsstrategi mot kommunene knyttet til nytt studiematerial lansert i Demensomsorgens ABC- Miljøbehandling, en oppfølging til Demensomsorgens ABC perm 1 og 2. Fokus i denne permen er hvordan den teoretiske kunnskapen fra de forrige permene kan føre til endring av praksis. Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag - en videreføring: I 2012 ble vi med i en videreføring av forskningsprosjektet Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag. Et prosjekt som omfatter sykehjemsbeboerne i Nord-Trøndelag bl. a med tanke på å fine ut hvor vanlig hukommelsesproblemer og demens er hos denne gruppen. Studien retter seg mot institusjoner med heldøgns omsorg og pleie. Hensikten med prosjektet nå er å følge utviklingen og forløpet av demenssykdommer over tid samt vurdering av de økonomiske kostnadene ved en slik sykdom. Alderspsykiatris forskningssenter ved Sykehuset innlandet HF er ansvarlig for studien, gjennomføres i samarbeid med HUNT forskningssenter og en rekke andre samarbeidspartnere. Vi erfarer allerede nå at deltakelse i prosjektet fører til bedre rutiner knyttet til undersøkelse og utredning for sykehjemspasienter, noe som igjen vil kunne bidra til en bedre behandling og pleie for den enkelte beboer. Prosjektet fortsetter i Dagtilbud for personer med demens som bor hjemme: Fire kommuner i Nord Trøndelag, deriblant Verdal igangsatte 1. januar 2010 et prosjekt med tema Grønn omsorg, dagtilbud Handlingsplan 2013 Side 7

8 for personer med demens som bor hjemme og som får dagtilbud en eller to dager pr uke i et gårdsmiljø. I prosjektet etablerte kommunene et samarbeid med Senter for omsorgsforskning I Midt- Norge ( ) omkring et forskningsprosjekt, en studie av dagtilbudets betydning for personer med demens som bor hjemme og deres pårørende. Kommunene har mottatt skjønnsmidler til prosjektet i tre år. Fra 2013 er tilbudet i Verdal lagt over i drift. Forskningsprosjektet fortsetter i Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet Rætt på Arbeidslivet: Hvordan videreutvikle praksistilbudet og kvalifisere NAVdeltakere til jobb innen helse og omsorgsområdet? Fra FARVE- prosjektet har Verdal kommune fått tilskudd/forsøksmidler til å utarbeide og prøve ut en modell som skal bidra til at flere unge personer med nedsatt funksjonsevne kommer seg ut i arbeidslivet. Prosjektet skal synliggjøre hvilke resultater som kan oppnås gjennom arbeidsutprøving, oppfølging av deltagerne og bistand til arbeidsgiverne i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år som er NAV - deltager og ønsker seg arbeid tilknyttet helse og omsorgstjenesten i kommunen. Resultatmålet er å sette arbeid og inkluderingskompetanse i system i helse og omsorgstjenesten i Verdal kommune. Innsøking av deltakere går gjennom NAV. Prosjektet pågår ut Samarbeid med Verdal videregående skole: Samarbeidet mellom Verdal kommune, omsorg og velferd og Verdal videregående skole, helse og oppvekstfag reguleres gjennom en samarbeidsavtale. Skolen har temaet "livsglede for eldre" knyttet opp mot prosjekt til fordypning. Et viktig mål med denne aktiviteten er å gi elevene et positivt inntrykk av det å møte eldre og arbeide i eldreomsorgen. Dette kan igjen påvirke rekrutteringen til helsearbeiderfaget i positiv retning. I forbindelse med prosessen knyttet til livsglede sertifisering av sykehjemmene ønsker vi også å vektlegge videreutvikling av samarbeidet med skolen knyttet til aktiviteter for eldre og på den måten være en pådriver for å videreutvikle praksistilbudet for elevene. Andre aktiviteter IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy: Utviklingssentret gjennomførte i 2011 et utviklingsprosjekt i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Midt-Norge (SOF) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) avd. helsefag. Hovedmålet var å få mer kunnskap om kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling innen registrering og bruk av IPLOS. Prosjektet var et utviklingsarbeid med kartlegging av opplæringsbehov og intervensjonsstudie med utprøving og evaluering av dialogkafé som kompetansehevende tiltak. Handlingsplan 2013 Side 8

9 Evaluering av utviklingsarbeidet ble publisert i en HiNT rapport i Prosjektet har gjennom samarbeidsorganet HINT/kommuner fått tilskudd til å gjennomføre trinn 2 i prosjektet. Gjennomføres i Mål: Kunnskapsutvikling, vitenskapelig publisering, økt samarbeid HINT, praksis og SOF. Studium i kunnskapsbasert praksis i Nord-Trøndelag: Senter for omsorgsforskning Midt- Norge har tatt initiativ til å etablere et studium i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fylket har forholdsvis liten tradisjon for kunnskapsbasert tilnærming på faglig utfordringer i praksisfeltet. SOF er ansvarlig for planlegging. Planlegges som et forsøk med 20 studenter fra kommunehelsetjenesten i fylket, oppstart høst SOF har invitert utviklingssentrene i fylket, Fylkesmannen og KS til å delta i referansegruppen. Målsetting med et slikt studium: All fagutøvelse skal være basert på beste tigjengelig kunnskap Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringskunnskap og brukerkunnskap Få innsikt i hvordan litteratur/ny kunnskap kan anvendes i praksis Kunne anvende og forstå en kunnskapsbasert arbeidsprosess Praksis på ernæring som sykepleieområde sett i lys av turnus som arbeidsvilkår- et forprosjekt: Utviklingssentrene i fylket har sammen med Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Nord-Trøndelag og 3 andre kommuner utarbeidet en prosjektplan knyttet til gjennomføring av et forprosjekt kalt Praksis på ernæring som sykepleieområde sett i lys av turnus som arbeidsvilkår. Mål for prosjektet er å kartlegge hvordan dagens situasjon er mht: 1) dokumentasjon av ernæringspraksis, 2) praksisopplegg/organisering av ernæringspraksis, og 3) turnus for ulike yrkesgrupper som arbeider i hhv. sykehjem og hjemmebasert omsorg. Kartlegging av dagens situasjon mht de tre forholdene skal gi grunnlag for kvalitetsutviklingstiltak og sammenligningsgrunnlag for vurdering av utvikling på praksisfeltet. Det er søkt samarbeidsorganet HiNT-kommuner om økonomiske midler til gjennomføring av prosjektet. Søknaden er pr.dd ikke behandlet. Oppstart av prosjektet forutsetter tilskudd som omsøkt. Handlingsplan 2013 Side 9

10 Pådriverrollen i fylket: interkommunalt samarbeid, nettverk og erfaringsdeling Intern kommunikasjonsstrategi: Ansatte, studenter, elever, lærlinger, politikere, pasienter og pårørende har kjennskap til utviklingssentret. Hovedbudskap som skal publiseres: visjon, hoved og delmål, samarbeidspartnere, ideen om erfaringsdeling, nettsider og relevante prosjekter. Tiltak: Undervisning, møter, interne nyhetsbrev og positiv profilering i media Nyheter hver 14.dag på utviklingssentret sin lokale nettside Nyheter hver 14 dag på lokalt intranett Nyheter med nasjonal overføringsverdi skal publiseres fortløpende på den nasjonale nettsiden Nytilsatte gjøres kjent med USH ved intervju og oppstart. USH-logo og vår egen logo brukes på trykksaker og presentasjonsmateriell. Prosesser, prosjekter og aktiviteter som går på tvers av avdelinger og distrikt, inkludere andre kommunale enheter. Legge til rette for involvering og medvirkning. Ekstern kommunikasjonsstrategi: Kommuner i fylket, våre samarbeidspartnere og interessenter har kjennskap til utviklingssentret. Hovedbudskap som skal publiseres: visjon, hoved og delmål, samarbeidspartnere, ideen om erfaringsdeling, nettsider og relevante prosjekter/prosesser/aktiviteter. Tiltak: Prosjekter legges ut på den nasjonale nettsiden Spredning av kunnskap og erfaring på ulike arenaer/nettverk Invitere til samarbeid USH-logo og vår egen logo brukes på trykksaker og presentasjonsmateriell. Innlegg på kurs/seminar/konferanser Elektroniske nyhetsbrev på e-post til samarbeidspartnere Nyheter hver 14.dag på utviklingssentret sin lokale nettside Spredning av kunnskap og erfaring til andre kommuner Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem: Utviklingssenteret har i 2012 deltatt i et landsomfattende delprosjekt under den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Gjennom prosjektet har vi deltatt i nasjonalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Tiltakene som innføres skal optimalisere legemiddelbehandlingen av alle langtidspasienter på sykehjem og dermed redusere pasientskade. Systematisk og regelmessig gjennomgang av pasienters legemidler i et tverrfaglig team og innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt. Gjennom deltakelse i prosjektet ligger det en forventning om at Handlingsplan 2013 Side 10

11 utviklingssentret skal spre erfaring og kunnskap til øvrige kommuner i fylket etter prosjektslutt. Fylkesnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem vil derfor være fokusområdet til utviklingssentret knyttet til spredning av kunnskap og erfaring i Kommuner i fylket vil få tilbud om å delta i læringsnettverk høsten Læringsnettverk består av tre, faste samlinger spredt over ni måneder. Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltakene mellom samlingene. På siste samling presenterer de resultatene for hverandre. Gjennom læringsnettverk får sykehjem hjelp til å komme i gang med tiltakene. Sammen med kollegaer introduseres de til innsatsområdet og erfaringer fra andre. Deltakere tilbys veiledning i metoder og verktøy for å iverksette tiltakene i egen praksis. Læringsnettverkene er samtidig møteplasser hvor relaterte miljøer kan utveksle erfaringer, og diskutere felles utfordringer. På siste samlingen planlegger teamene i samarbeid med ledelsen i egen kommune hvordan tiltakene kan spres til hele virksomheten i egen kommune. Samarbeidsavtalen kommunene i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag (HNT)- Partssammensatte faglige nettverk: Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler. Forhandlingene ble sluttført Tjenesteavtale 6 beskriver retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Fylket har en forholdsvis lang tradisjon i forhold til nettverkssamarbeid, både fagnettverk og ledernettverk. I forhold til faglige nettverk er partene er enig om følgende:å kartlegge og evaluere eksisterende faglige nettverk, og dette arbeidet følges opp av Administrativt samarbeidsutvalg (ASU), jf Samarbeidsavtalen pkt 6, å videreføre faglige nettverk som er i samsvar med Samarbeidsavtalen, å vurdere om det er behov for å supplere med nye faglige nettverk, at alle nettverk skal ha et avklart mandat i samsvar med Samarbeidsavtalen. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av mai Omsorgskonferanse og fagseminar: Fra 2011 har Fylkesmannen, utviklingssentrene i fylket, Senter for omsorgsforskning og Høgskolen I Nord-Trøndelag gått sammen om å arrangere en årlig omsorgskonferanse. Målgruppen vil være ledere og fagpersoner i helse og omsorgstjenestene i Nord-Trøndelag, en arena for å presentere gode utviklingsprosjekter i fylket vårt innenfor de ulike områdene i omsorgsplan Konferansen i 2013 arrangeres den 19.september Fagseminar innenfor ulike fagområder er under planlegging. Informasjon om dette vil bli gitt fortløpende til målgruppen. Nettverk USHT og SOF Midt-Norge: Det er formalisert et nettverk mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem, og Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge (SOF). Samarbeidsavtale for nettverket er utarbeidet. En årlig nettverkssamling der USHT er ansvarlig for dag 1 og SOF for dag 2. Fylkesmann i de tre fylkene inviteres til å delta. I 2013 er det Verdal som er vertskap for samlingen som arrangeres den 4-5.juni. Egen arbeidsgruppe er nedsatt i forhold til utforming av program. Handlingsplan 2013 Side 11

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG. Verdal kommune

HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG. Verdal kommune 1 HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG Verdal kommune Handlingsplan 2012 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015 og andre nasjonale føringer beskrevet i

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjekt - organisasjon Linje - organisasjon PROSJEKTPLAN TEMA: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013 Levanger kommune og Verdal kommune Prosjektet i PLP-sammenheng

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Årsrapport 2012 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag. Verdal kommune

Årsrapport 2012 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag. Verdal kommune Årsrapport 2012 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2012 Historikk I 2007 søkte Verdal kommune ved Verdal bo og helsetun, og ble utnevnt til å delta i den nasjonale undervisningssykehjemssatsningen.

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune 1 HANDLINGSPLAN 2011 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG Verdal bo og helsetun, Verdal kommune Handlingsplan 2011 bygger på overordnet strategi (2011-2015) for Utviklingssenter for sykehjem

Detaljer

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 August 2014 N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 S A K E R A V I N- T E R E S S E : P r o s j e k t k o o r d i - n a t o r H e r b j ø r g D a l e n e B j e r k e g å r o v e r i n y s t i l l i n g 1 5. s

Detaljer

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Bakgrunn I utgangspunktet var det opprettet to arbeidsutvalg for tjenesteavtale 6 Etter at vi hadde et felles

Detaljer

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet.

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Handlingsplan : Satelittundervisningssykehjemmet i Nord Trøndelag, Verdal bo- og helsetun Her oppsummeres punktvis: årstall start

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Arbeidet bør starte høsten 2013 med kontakt mot Stiftelsen Livsglede for eldre.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Arbeidet bør starte høsten 2013 med kontakt mot Stiftelsen Livsglede for eldre. Arkivsak. Nr.: 2013/1847-1 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Livsgledesykehjem - sertifisering Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret anbefaler rådmannen

Detaljer

Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012

Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012 Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012 Odd Håpnes, prosjektleder tverrfaglig senter for kultur og helse Kultur og helse

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2013 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 90 15 37 00 Sted:

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag PROSJEKTRAPPORT Lindrende behandling i omsorg og velferd, Verdal kommune PROSJEKTNAVN Trude Østduun/Kristmar Selseth PROSJEKTLEDER trude.ostduun@verdal.kommune.no kristmar.selseth@verdal.kommune.no 74048

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 9. oktober 2013 Lier kommune Grønne Lier fra fjord til

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Prosjektet «Framsynt tilsyn»

Prosjektet «Framsynt tilsyn» Prosjektet «Framsynt tilsyn» Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre Bodø 14.4.2015 Benthe Westgaard, seniorrådgiver «Framsynt tilsyn» prosjektet Hva har vi lært av tidligere tilsyn?

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund

Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Hverdagsrehabilitering Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Lengst mulig i eget liv Innbyggerne skal bevare innflytelse på sitt eget liv så lenge som mulig SIDE 2 www.ergoterapeutene.org Lov om kommunale

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Pleie og omsorgsforum 2012. Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt

Pleie og omsorgsforum 2012. Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt Pleie og omsorgsforum 2012 Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt Tilsyn med tjenester til eldre bred satsning over flere år Utgangspunktet

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk

Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk Helga Katharina Haug fung. avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse om førebyggande heimebesøk til eldre Sogn og Fjordane, 30. mai 2013 1

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre Stiftelsen Livsglede for Eldre Tjenesteutvikling i samspill med kommunene og frivilligheten Sigrid Seppola, Leder tjenesteutvikling Styre Stiftelsens aktiviteter Arenaer Frivillighet Utdanning Tjensteutvikling

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015 Nes kommune i Akershus Forankring i ledelsen i Nes kommune, og informasjonsarbeid innad i virksomheten for

Detaljer

Undertittel. Fagdag ernæring 20.03.2012. Brit Steinnes Krøvel

Undertittel. Fagdag ernæring 20.03.2012. Brit Steinnes Krøvel Undertittel Fagdag ernæring 20.03.2012 Brit Steinnes Krøvel Presentasjon av UHT Etablert 2009 etter innvilget søknad Delfinansiering av helsedirektoratet 2011 Nytt navn og strategiplan Målsetting Pådriver

Detaljer

Systematisk kompetanseheving og utvikling med fokus på samhandlingsreformen, ut fra et kommuneperspektiv.

Systematisk kompetanseheving og utvikling med fokus på samhandlingsreformen, ut fra et kommuneperspektiv. Systematisk kompetanseheving og utvikling med fokus på samhandlingsreformen, ut fra et kommuneperspektiv. PPS brukerforum for kommunehelsetjenesten og institusjoner/sykehus. Britt Kveseth Samhandlingskoordinator

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Trondheim helseklynge

Trondheim helseklynge HUNT Trondheim helseklynge Øya Helsehus HiST/DMF Mer HiST NTNU/DMF St. Olavs Hospital Integrert universitetssykehus 186 000 m 2 25 % NTNU-areal Sintef Regional Helsebygg sykdomsbiobank Endringsarbeidet

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 I Trygge Hender. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Prosjektbeskrivelse Prosjekttittel Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Målsetting Prosjektet Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner (heretter kalt Prosjekt ) skal stimulere

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem PROGRAM navneendringer 09.00 09.30 Velkommen v/ Elisabeth Østensvik, FoU-leder Undervisningssykehjemmet i Østfold 09.30

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer