Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1

2 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015 og andre nasjonale føringer beskrevet i overordnet strategi for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Utvikling gjennom kunnskap, , IS Handlingsplan 2013 er en overordnet plan som beskriver hovedsatsningsområdene for 2013, herunder utviklingsprosjekter, prosesser og aktiviteter som er planlagt iverksatt for å fylle pådriverrollen i Nord-Trøndelag. Slik vi har organisert oss og utøver rollen som pådriver er det Verdal kommune sine to sykehjem, Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun, som til sammen utgjør Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag. Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder Kost og ernæring Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem varierer mellom 10 og 60 prosent, og det er også utfordringer i forhold til hjemmeboende eldre. Kommunene har, med hjemmel i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, plikt til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring av ernæringstilbudet til personer som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Mat og måltider er en viktig del av helse- og omsorgstjenestens virksomhet noe som er vektlagt i nasjonale føringer. Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring skal sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underernæring. Samhandlingsreformen skal også styrke forebyggingsområdet der kosthold og ernæring er viktig. Utviklingssentret har tidligere (2008) gjennomført et ernæringsprosjekt i egen kommune, bl.a er retningslinjer for god ernæringspraksis er utarbeidet. Vi vil nå videreutvikle oss innenfor dette området, en kvalitets og forbedringsprosess knyttet til kost og ernæring ( ) er derfor besluttet iverksatt i egen kommune. Utviklingssentret skal lede denne Handlingsplan 2013 Side 2

3 prosessen. To ressursgrupper etableres, en for hjemmetjenesten og bo og aktivitetstilbud, og en for institusjonstjenesten. Felles styringsgruppe. I prosessen skal det være et spesielt fokus på å utvikle felles standard, kompetanseutvikling hos ansatte og implementering. Mål: innføring av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring innføring av screeningsverktøy og vektrutiner innføring av fagprosedyrer og standard for oppfølging av ernæring styrke ernæringskompetansen hos ansatte; kartlegging og utarbeiding av gjennomføringsplan for kompetansetiltak plan for samhandling mellom omsorgsnivå Som en del av forbedringsprosessen er det også etablert et samarbeid med Helse Nord - Trøndelag (HNT), Samhandling ernæring i sykepleiesammenfatning fra sykehus til kommune. Her vil man vektlegge og utvikle en modell i forhold til pasientforløp og kommunikasjon mellom nivå. Modellen vil ha overføringsverdi til resten av fylket. Ansatte fra HNT skal delta både i ressursgruppene og i styringsgruppen for prosessen. Kunnskapsbasert praksis vil bli benyttet som metode i prosessen. All fagutøvelse skal være basert på beste tigjengelig kunnskap - forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Velferdsteknologi Verdal kommune deltar i det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet. Fylkesmennene i de tre Midtnorske fylkene samarbeider med KS om utprøving av tilgjengelig og eksisterende velferdsteknologi i flere av regionens kommuner. Prosjektet koordineres fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Delprosjektet i Verdal omfatter i dag implementering av velferdsteknologi ved Verdal bo og helsetun. Tema er varsling og samhandling. Arbeidet omfatter trygghetsskapende løsninger som kan fange opp hjelpebehovet og aktivere rett hjelp til rett tid, med hovedfokus på varslingssystemer, brannsikringsarbeid og kobling av trygghetsalarmsentral for institusjonsbeboere og hjemmeboende. Som en del av prosessen deltar Verdal kommune også som pilot i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Det er gjennomført dialogmøte med alle interesserte leverandører i fellesskap, og enkeltmøter med de leverandører som i etterkant leverte skriftlige innspill på løsninger. Arbeidsgruppa jobber nå med utarbeidelse av en kravspesifikasjon for fremtidige løsninger. Arbeidsgruppa er bredt sammensatt med ansatte fra pleie- og omsorgssektoren, teknisk drift og IT. Prosjektledelsen ivaretas av Utviklingssentret. Arbeidet fortsetter inn i Kommunen har mottatt kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen, tilbakeholdte skjønnsmidler - 1. tildeling 2013 Nord-Trøndelag. Handlingsplan 2013 Side 3

4 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing innenfor tjenestetilbudet til denne pasientgruppen, satsningen er blant annet forankret i Nasjonal strategi for kreftområdet ( ). Hovedformålet med strategien er å møte fremtidige utfordringer på kreftområdet på en offensiv og helhetlig måte, gjennom blant annet å legge til rette for bedre kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmessig organisering og bedre samhandling i og mellom alle ledd på kreftområdet. I 2011 og 2012 fikk Verdal og Levanger kommuner tilskudd fra Helsedirektoratet for å iverksette kompetansehevende tiltak for å styrke kvaliteten på tilbudet innenfor området lindrende behandling. Samarbeidet er gjennomført som et prosjekt. Det er utviklet modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. Utviklingssentret har en koordinerende rolle i fht til prosjektet og skal i form av pådriverrollen bidra til spredning av erfaring og kunnskap til øvrige kommuner i fylket. En felles prosjektleder for kommunene i 50 % stilling har ledet arbeidet. Begge tiltakene er iverksatt i Det er søkt Helsedirektoratet om nye tilskuddsmidler for Søknaden er innrettet mot en videreutvikling av det arbeidet man har gjort i 2011 og I 2013 er det er også en målsetting å få gjennomført planlagt forskningsprosjekt godkjent av REK- Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom. Formålet er å beskrive betydning og effekter av dagtilbud, sett i pasientperspektiv, og utvikle kunnskap og praktisk erfaring med etablering av dagenhet til personer med uhelbredelig sykdom, uavhengig av diagnose. Dette vil ha nasjonal overføringsverdi. Resultatmål 2013: videre utprøving av dagenhet til pasienter i palliativ fase videreutvikle samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke kompetanseutvikling hos ansatte innenfor ulike diagnosegrupper utvikle og strukturere etterlatte arbeidet bedre samarbeidet med fastlegene i kommunene fremme bevisstgjøring på tjenesteavtaler mellom kommunene og HF omsorgsforskning Aktiv omsorg Regjeringen legger vekt på Aktiv omsorg som en del av et helhetlig omsorgstilbud. Betegnelsen aktiv omsorg har mange dimensjoner, og handler blant annet om forebyggende og helsefremmende aktiviteter og måter å utøve omsorgsyrkene på, som fremmer aktivitet og en meningsfylt tilværelse for pasienten. Underkategorier for aktiv omsorg er både Handlingsplan 2013 Side 4

5 kulturelle, fysiske, sosiale og åndelige aktiviteter men også velvære fokuserte aktiviteter og aktivitet knyttet til mat og måltid. Utviklingssentret har over flere år hatt et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger knyttet til gjennomføring av ulike aktiviteter i de nevnte underkategoriene, og på den måten etablert et partnerskap med lokalsamfunn og nærmiljø. I samarbeid med kulturtjenesten blir det dessuten gjennom tiltaket med den kulturelle spaserstokken lagt til rette for arrangement. Livsglede for eldre: For å systematisere det videre arbeidet med å heve kvaliteten knyttet til aktiv omsorg for sykehjemsbeboerne har Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun, som de første i Nord-Trøndelag, i januar 2013 inngått partnerskapsavtale med Stiftelsen Livsglede for eldre. Stiftelsen arbeider for å tilrettelegge forebyggende og helsefremmende aktivitetstilbud for eldre. Stiftelsen har også bidratt til utvikling av kriterier for sertifisering av Livsgledesykehjem, og Verdal kommune har som mål at Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun skal Livsgledesertifiseres. Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem er et systemverktøy, et tilbud til virksomheter som ønsker å bli bedre på helhetlig omsorg- Livsglede satt i system. Formålet er å gi pleietrengende eldre mening og livsglede i hverdagen - skape økt livsglede for pasienter ved hjelp av ulike aktiviteter og forbedringsprosesser, og derved øke kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet til pasientene. Erfaringer tilsier at dette også har betydning for ansattes arbeidsglede. Prosessen starter første halvdel av 2013, og frem mot sertifisering (ca 1,5-2 år) skal sykehjemmene jobbe med ulike livsgledekriterier som sier noe om hvordan man kan ivareta den enkelte pasients sosiale, kulturelle og åndelige behov, fokus på individuell tilrettelegging. Kriteriene berører områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer (St. mld 25 og Omsorgsplan 2015), favner også sentrale områder i verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften, samtidig som enkelte av livsgledekriteriene også kan sees opp mot Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Gjennom en partnerskapsavtale med Stiftelsen har kommunen forpliktet seg til å opprette en livsgledekonsulent som skal samarbeide med stiftelsen. Stillingen som vil ha som hovedoppgave å bistå institusjonene i prosessene frem mot sertifisering samt en rolle som motivator og pådriver ute på enhetene, dette i nært samarbeid med en livsgledegruppe på hvert sykehjem. Livsgledegruppene vil bestå av ansatte fra sykehjemmene, ledelsen og andre nøkkelpersoner. Forebyggende tiltak Utviklingssentret har i 2013 deltatt i to ulike prosjekt initiert av egen kommune knytte til forebyggende tiltak i sykehjem og hjemmetjenester, begge disse skal prøves ut i 2013: Handlingsplan 2013 Side 5

6 Innsatsteam- Aktiv i eget liv: Forprosjekt er gjennomført i Planlagt oppstart for den nye tjenesten er første kvartal Teamorganisering hvor ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier/hjelpepleier, samt skolerte hjemmetrenere utgjør basisen i tjenesten. Hjemmetrenere skal ha tydelig og støttende ledelse av terapeutene i det praktiske arbeidet sammen med brukerne. Plan for grunnopplæring i hverdagsrehabilitering for ansatte i hjemmetjenesten samt opplæring for hjemmetrenerne er planlagt. Prosess med å knytte følgeforskning/ systematisk evaluering av tjenesten er under planlegging. Dialog med Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge er etablert. Forebyggende hjemmebesøk til personer 75 år: Modell utarbeidet i Planlagt oppstart for hjemmebesøkene er første kvartal Individrettet tilbud med tilpasset råd og veiledningstjeneste knyttet til drøfting av problemer, ressurser og det som opptar den enkelte i det daglige. Formålet med besøkene kan eksempelvis være å kartlegge sosiale forhold for å forebygge ensomhet, behov for hjelpemidler og se etter potensielle ulykkesfeller for å kunne forebygge fall. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Kompetanseutvikling hos ansatte vil være sentral innenfor de satsningsområdene som er beskrevet under fag og tjenesteutvikling. Kompetansebehov må vurderes ut fra hvilke nye oppgaver vi får gjennom samhandlingsreformen, økt satsning på forebyggende og helsefremmende aktiviteter vil være en del av dette. Kompetansebehov synliggjøres i kommunenes kompetanseplan. Figuren nedenfor beskriver tanker rundt framtidas kompetansebehov i fremtiden, helse og velferd, Verdal kommune. Nødvendig formell fagkompetanse må være på plass for å sikre faglig forsvarlig tjenesteytelse. I tillegg krever nytt lovverk og framtidas utfordringer at en har fokus på en del andre viktige kompetanseområder for kommunen: Handlingsplan 2013 Side 6

7 Internundervisning for egne ansatte er satt i system. I 2013 vil vi dessuten vektlegge intern utvikling og utprøving av følgende modeller knyttet til kompetanseutvikling: Basiskompetanse Demens, kompetanseprogram tilpasset og innrettet mot ulike målgrupper; hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og bo og aktivitetstilbud Basiskompetanse Ernæring, kompetanseprogram tilpasset og innrettet mot ulike målgrupper; hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og bo og aktivitetstilbud Grunnopplæring i hverdagsrehabilitering for ansatte i hjemmetjenesten samt tilpasset opplæring for hjemmetrenere Dementia Care Mapping og kartleggingsmetoden VIPS; verktøy for utvikling av praksis demensomsorg i sykehjem. Målet er at pasienten skal få en bedre tilrettelagt behandling. Demensomsorgens ABC: Utviklingssentret har siden 2009 samarbeidet med Helse Nord- Trøndelag, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos i forhold til å implementere og koordinere Demensomsorgens ABC i Nord-Trøndelag. Satsningen vil fortsette i I tillegg vil det bli lagt opp til en informasjonsstrategi mot kommunene knyttet til nytt studiematerial lansert i Demensomsorgens ABC- Miljøbehandling, en oppfølging til Demensomsorgens ABC perm 1 og 2. Fokus i denne permen er hvordan den teoretiske kunnskapen fra de forrige permene kan føre til endring av praksis. Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag - en videreføring: I 2012 ble vi med i en videreføring av forskningsprosjektet Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag. Et prosjekt som omfatter sykehjemsbeboerne i Nord-Trøndelag bl. a med tanke på å fine ut hvor vanlig hukommelsesproblemer og demens er hos denne gruppen. Studien retter seg mot institusjoner med heldøgns omsorg og pleie. Hensikten med prosjektet nå er å følge utviklingen og forløpet av demenssykdommer over tid samt vurdering av de økonomiske kostnadene ved en slik sykdom. Alderspsykiatris forskningssenter ved Sykehuset innlandet HF er ansvarlig for studien, gjennomføres i samarbeid med HUNT forskningssenter og en rekke andre samarbeidspartnere. Vi erfarer allerede nå at deltakelse i prosjektet fører til bedre rutiner knyttet til undersøkelse og utredning for sykehjemspasienter, noe som igjen vil kunne bidra til en bedre behandling og pleie for den enkelte beboer. Prosjektet fortsetter i Dagtilbud for personer med demens som bor hjemme: Fire kommuner i Nord Trøndelag, deriblant Verdal igangsatte 1. januar 2010 et prosjekt med tema Grønn omsorg, dagtilbud Handlingsplan 2013 Side 7

8 for personer med demens som bor hjemme og som får dagtilbud en eller to dager pr uke i et gårdsmiljø. I prosjektet etablerte kommunene et samarbeid med Senter for omsorgsforskning I Midt- Norge ( ) omkring et forskningsprosjekt, en studie av dagtilbudets betydning for personer med demens som bor hjemme og deres pårørende. Kommunene har mottatt skjønnsmidler til prosjektet i tre år. Fra 2013 er tilbudet i Verdal lagt over i drift. Forskningsprosjektet fortsetter i Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet Rætt på Arbeidslivet: Hvordan videreutvikle praksistilbudet og kvalifisere NAVdeltakere til jobb innen helse og omsorgsområdet? Fra FARVE- prosjektet har Verdal kommune fått tilskudd/forsøksmidler til å utarbeide og prøve ut en modell som skal bidra til at flere unge personer med nedsatt funksjonsevne kommer seg ut i arbeidslivet. Prosjektet skal synliggjøre hvilke resultater som kan oppnås gjennom arbeidsutprøving, oppfølging av deltagerne og bistand til arbeidsgiverne i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år som er NAV - deltager og ønsker seg arbeid tilknyttet helse og omsorgstjenesten i kommunen. Resultatmålet er å sette arbeid og inkluderingskompetanse i system i helse og omsorgstjenesten i Verdal kommune. Innsøking av deltakere går gjennom NAV. Prosjektet pågår ut Samarbeid med Verdal videregående skole: Samarbeidet mellom Verdal kommune, omsorg og velferd og Verdal videregående skole, helse og oppvekstfag reguleres gjennom en samarbeidsavtale. Skolen har temaet "livsglede for eldre" knyttet opp mot prosjekt til fordypning. Et viktig mål med denne aktiviteten er å gi elevene et positivt inntrykk av det å møte eldre og arbeide i eldreomsorgen. Dette kan igjen påvirke rekrutteringen til helsearbeiderfaget i positiv retning. I forbindelse med prosessen knyttet til livsglede sertifisering av sykehjemmene ønsker vi også å vektlegge videreutvikling av samarbeidet med skolen knyttet til aktiviteter for eldre og på den måten være en pådriver for å videreutvikle praksistilbudet for elevene. Andre aktiviteter IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy: Utviklingssentret gjennomførte i 2011 et utviklingsprosjekt i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Midt-Norge (SOF) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) avd. helsefag. Hovedmålet var å få mer kunnskap om kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling innen registrering og bruk av IPLOS. Prosjektet var et utviklingsarbeid med kartlegging av opplæringsbehov og intervensjonsstudie med utprøving og evaluering av dialogkafé som kompetansehevende tiltak. Handlingsplan 2013 Side 8

9 Evaluering av utviklingsarbeidet ble publisert i en HiNT rapport i Prosjektet har gjennom samarbeidsorganet HINT/kommuner fått tilskudd til å gjennomføre trinn 2 i prosjektet. Gjennomføres i Mål: Kunnskapsutvikling, vitenskapelig publisering, økt samarbeid HINT, praksis og SOF. Studium i kunnskapsbasert praksis i Nord-Trøndelag: Senter for omsorgsforskning Midt- Norge har tatt initiativ til å etablere et studium i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fylket har forholdsvis liten tradisjon for kunnskapsbasert tilnærming på faglig utfordringer i praksisfeltet. SOF er ansvarlig for planlegging. Planlegges som et forsøk med 20 studenter fra kommunehelsetjenesten i fylket, oppstart høst SOF har invitert utviklingssentrene i fylket, Fylkesmannen og KS til å delta i referansegruppen. Målsetting med et slikt studium: All fagutøvelse skal være basert på beste tigjengelig kunnskap Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med erfaringskunnskap og brukerkunnskap Få innsikt i hvordan litteratur/ny kunnskap kan anvendes i praksis Kunne anvende og forstå en kunnskapsbasert arbeidsprosess Praksis på ernæring som sykepleieområde sett i lys av turnus som arbeidsvilkår- et forprosjekt: Utviklingssentrene i fylket har sammen med Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Nord-Trøndelag og 3 andre kommuner utarbeidet en prosjektplan knyttet til gjennomføring av et forprosjekt kalt Praksis på ernæring som sykepleieområde sett i lys av turnus som arbeidsvilkår. Mål for prosjektet er å kartlegge hvordan dagens situasjon er mht: 1) dokumentasjon av ernæringspraksis, 2) praksisopplegg/organisering av ernæringspraksis, og 3) turnus for ulike yrkesgrupper som arbeider i hhv. sykehjem og hjemmebasert omsorg. Kartlegging av dagens situasjon mht de tre forholdene skal gi grunnlag for kvalitetsutviklingstiltak og sammenligningsgrunnlag for vurdering av utvikling på praksisfeltet. Det er søkt samarbeidsorganet HiNT-kommuner om økonomiske midler til gjennomføring av prosjektet. Søknaden er pr.dd ikke behandlet. Oppstart av prosjektet forutsetter tilskudd som omsøkt. Handlingsplan 2013 Side 9

10 Pådriverrollen i fylket: interkommunalt samarbeid, nettverk og erfaringsdeling Intern kommunikasjonsstrategi: Ansatte, studenter, elever, lærlinger, politikere, pasienter og pårørende har kjennskap til utviklingssentret. Hovedbudskap som skal publiseres: visjon, hoved og delmål, samarbeidspartnere, ideen om erfaringsdeling, nettsider og relevante prosjekter. Tiltak: Undervisning, møter, interne nyhetsbrev og positiv profilering i media Nyheter hver 14.dag på utviklingssentret sin lokale nettside Nyheter hver 14 dag på lokalt intranett Nyheter med nasjonal overføringsverdi skal publiseres fortløpende på den nasjonale nettsiden Nytilsatte gjøres kjent med USH ved intervju og oppstart. USH-logo og vår egen logo brukes på trykksaker og presentasjonsmateriell. Prosesser, prosjekter og aktiviteter som går på tvers av avdelinger og distrikt, inkludere andre kommunale enheter. Legge til rette for involvering og medvirkning. Ekstern kommunikasjonsstrategi: Kommuner i fylket, våre samarbeidspartnere og interessenter har kjennskap til utviklingssentret. Hovedbudskap som skal publiseres: visjon, hoved og delmål, samarbeidspartnere, ideen om erfaringsdeling, nettsider og relevante prosjekter/prosesser/aktiviteter. Tiltak: Prosjekter legges ut på den nasjonale nettsiden Spredning av kunnskap og erfaring på ulike arenaer/nettverk Invitere til samarbeid USH-logo og vår egen logo brukes på trykksaker og presentasjonsmateriell. Innlegg på kurs/seminar/konferanser Elektroniske nyhetsbrev på e-post til samarbeidspartnere Nyheter hver 14.dag på utviklingssentret sin lokale nettside Spredning av kunnskap og erfaring til andre kommuner Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem: Utviklingssenteret har i 2012 deltatt i et landsomfattende delprosjekt under den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Gjennom prosjektet har vi deltatt i nasjonalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Tiltakene som innføres skal optimalisere legemiddelbehandlingen av alle langtidspasienter på sykehjem og dermed redusere pasientskade. Systematisk og regelmessig gjennomgang av pasienters legemidler i et tverrfaglig team og innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt. Gjennom deltakelse i prosjektet ligger det en forventning om at Handlingsplan 2013 Side 10

11 utviklingssentret skal spre erfaring og kunnskap til øvrige kommuner i fylket etter prosjektslutt. Fylkesnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem vil derfor være fokusområdet til utviklingssentret knyttet til spredning av kunnskap og erfaring i Kommuner i fylket vil få tilbud om å delta i læringsnettverk høsten Læringsnettverk består av tre, faste samlinger spredt over ni måneder. Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltakene mellom samlingene. På siste samling presenterer de resultatene for hverandre. Gjennom læringsnettverk får sykehjem hjelp til å komme i gang med tiltakene. Sammen med kollegaer introduseres de til innsatsområdet og erfaringer fra andre. Deltakere tilbys veiledning i metoder og verktøy for å iverksette tiltakene i egen praksis. Læringsnettverkene er samtidig møteplasser hvor relaterte miljøer kan utveksle erfaringer, og diskutere felles utfordringer. På siste samlingen planlegger teamene i samarbeid med ledelsen i egen kommune hvordan tiltakene kan spres til hele virksomheten i egen kommune. Samarbeidsavtalen kommunene i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag (HNT)- Partssammensatte faglige nettverk: Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler. Forhandlingene ble sluttført Tjenesteavtale 6 beskriver retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Fylket har en forholdsvis lang tradisjon i forhold til nettverkssamarbeid, både fagnettverk og ledernettverk. I forhold til faglige nettverk er partene er enig om følgende:å kartlegge og evaluere eksisterende faglige nettverk, og dette arbeidet følges opp av Administrativt samarbeidsutvalg (ASU), jf Samarbeidsavtalen pkt 6, å videreføre faglige nettverk som er i samsvar med Samarbeidsavtalen, å vurdere om det er behov for å supplere med nye faglige nettverk, at alle nettverk skal ha et avklart mandat i samsvar med Samarbeidsavtalen. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av mai Omsorgskonferanse og fagseminar: Fra 2011 har Fylkesmannen, utviklingssentrene i fylket, Senter for omsorgsforskning og Høgskolen I Nord-Trøndelag gått sammen om å arrangere en årlig omsorgskonferanse. Målgruppen vil være ledere og fagpersoner i helse og omsorgstjenestene i Nord-Trøndelag, en arena for å presentere gode utviklingsprosjekter i fylket vårt innenfor de ulike områdene i omsorgsplan Konferansen i 2013 arrangeres den 19.september Fagseminar innenfor ulike fagområder er under planlegging. Informasjon om dette vil bli gitt fortløpende til målgruppen. Nettverk USHT og SOF Midt-Norge: Det er formalisert et nettverk mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem, og Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge (SOF). Samarbeidsavtale for nettverket er utarbeidet. En årlig nettverkssamling der USHT er ansvarlig for dag 1 og SOF for dag 2. Fylkesmann i de tre fylkene inviteres til å delta. I 2013 er det Verdal som er vertskap for samlingen som arrangeres den 4-5.juni. Egen arbeidsgruppe er nedsatt i forhold til utforming av program. Handlingsplan 2013 Side 11

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG. Verdal kommune

HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG. Verdal kommune 1 HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG Verdal kommune Handlingsplan 2012 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015 og andre nasjonale føringer beskrevet i

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjekt - organisasjon Linje - organisasjon PROSJEKTPLAN TEMA: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013 Levanger kommune og Verdal kommune Prosjektet i PLP-sammenheng

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek Helsetjenestene /- nivåer Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og 28. 8 2012 på Stange bibliotek Disposisjon: Kommunehelsetjenesten Hvordan er den organisert? Samhandlingsreformen

Detaljer

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med?

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? 26. september 2013 Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen Presentasjon av Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Spredningsarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag. Verdal kommune

Årsrapport 2012 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag. Verdal kommune Årsrapport 2012 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2012 Historikk I 2007 søkte Verdal kommune ved Verdal bo og helsetun, og ble utnevnt til å delta i den nasjonale undervisningssykehjemssatsningen.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune 1 HANDLINGSPLAN 2011 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG Verdal bo og helsetun, Verdal kommune Handlingsplan 2011 bygger på overordnet strategi (2011-2015) for Utviklingssenter for sykehjem

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Kari Sunnevåg Leder USHT Hordaland, MPA CBS Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Brukernes helsetjeneste Hovedmål i det nye regelverket

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Hva er i gang og hva er under planlegging - Demensplan Innlandet 24. januar 2017 prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad

Hva er i gang og hva er under planlegging - Demensplan Innlandet 24. januar 2017 prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Hva er i gang og hva er under planlegging - Demensplan 2020 Innlandet 24. januar 2017 prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Mål: skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på og integrerer personer

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Pådriver for kunnskap og kvalitet Bergen kommune er vertskommune Senter for omsorgsforskning har veiledningsansvar for USHT

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Nasjonalt råd 6.juni 2011 Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Sykehjem i dag 44 000 plasser sykehjem Type plasser: langtids, korttids med formål; rehabilitering, opptrening, avlastning. Kompetanse:

Detaljer

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 August 2014 N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 S A K E R A V I N- T E R E S S E : P r o s j e k t k o o r d i - n a t o r H e r b j ø r g D a l e n e B j e r k e g å r o v e r i n y s t i l l i n g 1 5. s

Detaljer

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Bakgrunn I utgangspunktet var det opprettet to arbeidsutvalg for tjenesteavtale 6 Etter at vi hadde et felles

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 Oppdrag til Helsedirektoratet 2014 O2020 Utvikle og gjennomføre

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet.

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Handlingsplan : Satelittundervisningssykehjemmet i Nord Trøndelag, Verdal bo- og helsetun Her oppsummeres punktvis: årstall start

Detaljer

Demensplan veien videre. Bodø Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan veien videre. Bodø Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 - veien videre Bodø 28.5.2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 3 hovedsaker: Økt kunnskap og kompetanse Boformer tilpasset personer med demens - Smått er godt Dagtilbud

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Arbeidet bør starte høsten 2013 med kontakt mot Stiftelsen Livsglede for eldre.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Arbeidet bør starte høsten 2013 med kontakt mot Stiftelsen Livsglede for eldre. Arkivsak. Nr.: 2013/1847-1 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Livsgledesykehjem - sertifisering Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret anbefaler rådmannen

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk 18. mars 2013! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012

Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012 Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012 Odd Håpnes, prosjektleder tverrfaglig senter for kultur og helse Kultur og helse

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud ORGANISERINGEN I BUSKERUD enestående i landet 20. nov 2017 2 Historikk:

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag PROSJEKTRAPPORT Lindrende behandling i omsorg og velferd, Verdal kommune PROSJEKTNAVN Trude Østduun/Kristmar Selseth PROSJEKTLEDER trude.ostduun@verdal.kommune.no kristmar.selseth@verdal.kommune.no 74048

Detaljer

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Skap gode dager prioriterte oppgaver 2017 HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Prioriterte oppgaver 2017: Hovedfokusområder kompetansehevende tiltak med bakgrunn i HSO planen:

Detaljer

Legemidler og rusforebygging

Legemidler og rusforebygging Prosjektskisse: Legemidler og rusforebygging Bakgrunn: I mange år har Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) arbeidet med ulike prosjektet som alle har hatt som mål å redusere feil-/overforbruk av

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Ålesund 11. mars 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Ålesund 11. mars 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Ålesund 11. mars 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med demens

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Professor Anne G. Vinsnes, ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 Anne G. Vinsnes 2 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med mange og sammensatte

Detaljer

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 9. oktober 2013 Lier kommune Grønne Lier fra fjord til

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten fremover

Helse og omsorgstjenesten fremover Helse og omsorgstjenesten fremover St. melding om fremtidens primærhelsetjeneste St. melding om folkehelse St. melding om oppgaveoverføring Regjeringens plan for omsorg og demens 2020 Legemiddelmeldingen

Detaljer