HANDLINGSPLAN UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune"

Transkript

1 1 HANDLINGSPLAN 2011 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG Verdal bo og helsetun, Verdal kommune Handlingsplan 2011 bygger på overordnet strategi ( ) for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, innspill fra vårt styringsråd i tillegg til de resultater og den erfaring vi har opparbeidet oss gjennom prosjektperioden fra og etter et år i drift (2010). Det vil bli utarbeidet egne prosjektplaner for enkelte av delprosjektene i satsningsområdene som er beskrevet i handlingsplanen. Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem er pådriver for kunnskap og kvalitet I sykehjem i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

2 2 SATSNINGSOMRÅDER 2011 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder: Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis anvendes i alt utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid. Utvikle en ny og forbedret struktur og system for fagutvikling gjennom å prøve ut en modell for implementering av kunnskapsbasert praksis i tjenesten. En ansatt med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis skal lede prosessen og det skal etableres en ressursgruppe. Mandatet vil i første omgang være rettet mot temaet ernæring, utarbeide prosedyrer og rutiner i tråd med nasjonale anbefalinger. Nøkkelpersoner i avdelingene skal gis opplæring og støtte ift prosjektarbeid. Nøkkelpersonene gis ansvar for prosesser knyttet til forbedringsarbeid samt prosjektledelse. Demensomsorg Lov om pasientrettigheter kapitel 4A Den enkelte ansatt skal raskt kunne identifisere og forebygge situasjoner som kan lede til, eller provosere fram bruk av tvang. Legge til rette for at ansatte skal få den nødvendige handlingskompetanse i forhold til det aktuelle lovverket det vil si forståelse for lovverkets betydning for praksis, samt betydningen av observasjon og riktig dokumentasjon før et eventuelt vedtak blir fattet.

3 3 For å oppnå fokus på kommunikasjon, holdninger og tillitskapende tiltak etableres refleksjonsgrupper. Verktøy: refleksjonskort tilpasset pasientrettighetsloven kapittel 4A, materialet tvang - helst ikke, personer med demens og vanskelige situasjoner bedre løsninger gjennom økt kunnskap og refleksjon samt Helsedirektoratets E-læringsprogram. Resurspersoner i overordnet ressursgruppe skal være pådrivere for sine respektive arbeidsplasser, bistå med råd og veiledning i forhold til forståelse og bruk av regelverket og kunne bistå med råd og veiledning knyttet til tillitskapende tiltak i konkrete situasjoner. Delegert ansvar for å bringe tema opp som sak på personalmøter, postmøter eller andre egnede forum. USH er representert i ressursgruppe kapitel 4A sammensatt på tvers hele fylket. Foruten USH deltar representanter fra Fylkesmannen og spesialisthelsetjenesten (Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos). Tilrettelegge for at ansatte kan delta på seminar og kurs som omhandler temaet. 2 fagutviklingssykepleiere i 50 % stilling knyttes til Utviklingssentrets FOU stab fra Arbeidsområde vil knyttes til fagutviklingsprosesser på sykehjemmene. Hovedfokus på kommunikasjon, holdninger og tillitskapende tiltak knyttet til kap 4A. USH sin rolle i implementering og koordinering av Demensomsorgens ABC Alle kommuner i Nord-Trøndelag skal i løpet av 2011 delta i Demensomsorgens ABC. Pr.dd deltar 8 av 10 kommuner i sør delen og 12 av 14 kommuner i nord delen. USH har siden 2009 hatt en samarbeidsavtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH) knyttet til implementering og koordinere den nasjonale satsningen Demensomsorgens ABC i Nord- Trøndelag. Avtalen videreføres i USH samarbeider med HNT, Sykehuset Levanger, alderspsykiatrisk team med koordinering i sør delen av fylket (sykehuset Levanger sitt nedslagsfelt). Sykehuset Namsos v/alderspsyk. team har ansvar for koordinering i nord delen av fylket (Sykehuset Namsos

4 4 sitt nedslagsfelt). Kompetansemiljøene har felles samarbeidsmøter hvor også Fylkesmannen og NKAH deltar. I tillegg til koordinatorrolle bidrar vi dessuten med undervisning i fagtema på alle oppstartsseminar i sør delen. Kommunekontakt funksjon opp imot ansatte fra egen kommune og koordinering lokalt er lagt til USH. Dagtilbud for personer med demens Gi tilbud om dagaktivisering til hjemmeboende personer med demens Differensierte tilbud. 1. Bruke landbruket som ressurs for aktivitetstilbud til personer med demens. Tilbudet er organisert etter en modell av grønn omsorg og inngår i et forskningsprosjekt, et samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning i region Midt- Norge (SOF) og kommunene Verdal, Levanger, Overhalla og Stjørdal. USH er representert i intern prosjektgruppe samt i nettverket (kommunene og SOF). 2. Dagaktivitetstilbud på aktivitetsavdeling i institusjon. Videreutvikle samarbeidet med demensteam. Filmproduksjon (DVD)- Helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen Bidra til erfarings -og kunnskapsdeling, og inspirere til forbedring og utvikling av tjenestene til personer med demenssykdom i andre kommuner i Norge. Produsere en DVD film med tema helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen. Innholdet i filmen skal speile det tre-årige nasjonale utviklingsprogrammet for å bedre kvalitet og kapasitet i primærhelsetjenesten for denne målgruppen og deres pårørende. Hovedbudskapet i filmen vil være helhetlig tiltakskjede, en kjede som har flere perspektiv i seg: brukerperspektiv, pårørende perspektiv, ansatte perspektiv og økonomisk perspektiv. Erfaringer viser at demensteam er et tiltak som ivaretar alle disse perspektivene og vil med bakgrunn i det bli vektlagt særskilt. USH er ansvarlig

5 5 for filmen og skal ha koordineringsansvar for planlegging, produksjon og spredning. Kommunene Flatanger og Overhalla er samarbeidspartnere. IKT Kvalitetssikring og forbedring ved hjelp av IKT-verktøy Iplos og Profil kvalitetssikre dokumentasjonspraksisen i tjenesten Legge for at ansatte får målrettet og differensiert opplæring i dokumentasjonssystemet PROFIL og IPLOS (arbeid igangsatt i 2010). Samarbeidsprosjekt mellom USH og HiNT - IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy. SOF har en veilederrolle i prosjektet. Hovedaktiviteter som er definert i prosjektet; spørreskjema, seminarer for ansatte og vurdering og implementering av resultater. Gjennom spørreskjema skal man skaffe oversikt over hvilke IPLOS - variabler som oppleves som vanskelig å kartlegge korrekt. Innhold i seminarene planlegges med bakgrunn i resultater fra spørreundersøkelsen. Meldingsløftet Utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og deres samarbeidsaktører i helsesektoren. I dette inngår legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner som samarbeidspartnere. Verdal kommune er en av 11 hovedsamarbeidskommuner i Helsedirektoratets Nasjonalt Meldingsløft Meldingsløftet i kommunene: Testing fra oktober

6 6 2010, inkludert opplæring av ansatte. 2 avdelinger er inkludert som piloter. I produksjon fra våren Prosjektet har egen prosjektleder. Innføring av Kvalitetssystemet kvalitetslosen Et kvalitetssystem skal være et hjelpemiddel for å sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til krav i lov og forskrift kommunens og enhetenes målsettinger og planer kommunens og enhetenes standarder, rutiner og prosedyrer dialog med brukere og brukerrepresentanter et ledelsesverktøy men vil også et verktøy for alle ansatte til å bidra med å forbedre tjenestene. Avvikshåndtering Dokumentbibliotek (prosedyrer, rutiner mm). USH skal bidra med opplæring av ansatte i omsorg og velferd. USH skal bidra med utarbeiding av kunnskapsbaserte prosedyrer. USH skal bidra med innlegging av prosedyrer i systemet. Etisk kompetanseheving Styrke den etiske kompetanse til ansatte. Legge til rette for at ansatte kan utvikle sin etiske kompetanse, det vil si oppdage og være i stand til å tenke klarere over moralske problemer og spørsmål, gjennom dialog og samspill med andre i refleksjonsgrupper. Systematisere etisk refleksjon på allerede eksisterende møteplasser som f.eks postmøter, rapporter, avdelingsmøter ol. Legge til rette for fortsatt opplæring av ansatte som skal lede refleksjonsgrupper.

7 7 Utvikle en modell og legge til rette for nettverk for de som leder refleksjonsgrupper. Systematisere samarbeid med diakon i refleksjonsmøter der temaet er åndelig og eksistensiell omsorg. Faglig veiledning i gruppe, et samarbeidsprosjekt mellom USH og HiNT (200/2010 og 2010/2011). Erfaringer fra faglig veiledning i gruppe 2009er under bearbeiding: Publisere evalueringsrapport (HiNT rapport): Hvordan beskriver deltagere og ledere utbytte av veiledning? Publisere vitenskapelig artikkel: Hvordan beskriver ansatte erfaringer med å delta i veiledning? USH skal bidra i dette arbeidet som ledes av en høgskolelektor ved HiNT. Rehabilitering 1. Styrking av rehabiliteringstilbud til mennesker med synshemming; 2. Kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering: etablering av tverrfaglig kommunalt innsatsteam som skal bistå voksne personer med ervervet funksjonsnedsettelse. Det er søkt Helsedirektoratet om tilskudd til gjennomføring av tiltak. Under forutsetning av at vi får tilskudd er USH er tiltenkt en sentral rolle i gjennomføringen av begge prosjektene. Aktiv Omsorg Bedre livskvalitet ved bruk av kultur og aktiviteter som en del av helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. Sansehage Gi i beboere et tilbud som kan være med å bidra til helsefremming i form av Etablere samarbeid med frivillige knyttet til vedlikehold av hagen opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser fysisk, psykisk og sosialt. Etablere et samarbeid med frivillige som hageverter

8 8 Aktiviteten i sansehagen skal være en naturlig del av tiltaksplanene knyttet til beboere. Styrking av helsefremmende praksis i kommunen Bidra til utvikling av nødvendig kompetansebygging innen folkehelse og helsefremming, og samtidig å tilrettelegge frisklivssentralene som en praksisarena for studenter. Etablere Styrke et samarbeidsprosjekt samordning av tilgrensende mellom HiNT, prosjekter Levanger for å og skape Verdal en kommuner- mest mulig helhetlig utvikling Helsefremmende folkehelse og frisklivssentraler. Prosjektet etableres med bakgrunn i forprosjektet for etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal. USH skal delta i prosjektgruppen. Oppsummert vil prosjektet omfatte følgende forhold: Utvikle frisklivssentralene som en praksisarena for studenter i helsefag, kroppsøving og andre relevante fagområder (bachelor- og videreutdanninger) knyttet til helsefremmende, forebyggende og kulturskapende arbeid. Etablere et kompetansehevings- og opplærings program innenfor folkehelse og helsefremming (etter- og videreutdannings studier, ca. 15 sp). Styring av samhandling mellom kommunene og HiNT med fokus på dimensjonene utdanning, praksis og FoU innen innsatsområdene folkehelse og helsefremmende arbeid. Kulturelle spaserstokken Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt Handlingsplan innenfor 2011-Utviklingssenter et mangfold av for sykehjem sjangre i Nord-Trøndelag/Verdal og uttrykk kommune Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

9 9 Videreutvikle samarbeidet mellom kulturtjenesten og omsorg og velferdstjenesten i kommunen gjennom ordningen med kulturkontakter på institusjonene. USH koordinerer arbeidsgruppen som koordinerer arbeidet med den kulturelle spaserstokken. Utarbeide terminliste med aktivitetsoversikt. Samarbeide med pårørendeforeningene. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter: Rekruttering, utdanning og omdømmebygging Tilrettelegge læringsmiljøet for studenter, elever og lærlinger slik at vi oppnår gode læringsmiljø med effektiv og relevant læring samtidig som det gir et godt omdømme og mulighet for rekruttering etter endt utdanning. Tiltak Profilere oss mot ulike utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer gjennom å delta med undervisning i sykepleierutdanningen på høgskolen i Nord-Trøndelag og på Verdal videregående skole. Spesielt fokus på videregående skole, helse og sosialfag (Vg1) og helsearbeiderfag (Vg2). Undervisning for hele klassetrinn i relevante fag/tema. Utvikle og styrke veiledning og oppfølging av sykepleierstudenter og vernepleierstudenter gjennom anvendelse av følgende arbeidsform/modell: Praksis veileder har ansvar for planlegging og gjennomføring av førstemøte, målsettingssamtalene, halvtidsevaluering og sluttevaluering. Veileder gir tilbakemelding på logger fra praksis og deltar i refleksjonsgruppe med studentene og lærer fra høgskolen.

10 10 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte: Intern kompetanseutvikling Ansatte som tilegner seg ny kunnskap gjennom kurs og videreutdanning skal i større grad være bidragsytere når det gjelder undervisning og ikke minst veiledning av sine kollegaer i forhold til aktuelle problemstillinger hos pasientene. I henhold til kompetanseplan for helse, omsorg og velferd vil følgende områder ha prioritet i 2011: videreutdanning i psykisk helse, desentralisert vernepleieutdanning, veilederutdanning på høgskolenivå og videreutdanning gjennom fagskolen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Legge til rette for at flere ansatte kan ta nettbasert utdanning i prosjektledelse gjennom høgskolen i Nord-Trøndelag. Fokus på ledelse som fag; lederskolen og lederstøtte. Legge til rette for at en ansatt kan ta masterutdanning. Legge til rette for økt kompetanse innen fagområdet demens gjennom deltakelse i demensomsorgens ABC. Legge til rette for etisk kompetanseheving gjennom videreføring av refleksjonsgrupper og veilederopplæring for de som leder refleksjonsgrupper. Legge til rette for at ansatte skal få nødvendige handlingskompetanse i forhold til kap.4a i pasientrettighetsloven. Internundervisning. Undervisningstilbud til ansatte videreføres med ulike tema USH skal bidra i forhold til utarbeiding av kompetanseutviklingsmodell for ansatte som jobber innenfor tjenesten BPA i kommunen. Forskning og utvikling i tjenestene: Forskning Tilrettelegge og bidra til forskning. Ha et forpliktende samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag Videreutvikle samarbeidet med Senter for omsorgsforskning, formalisere samarbeidet gjennom en samarbeidsavtale. Etablere samarbeid med andre relevante forskningsmiljøer

11 11 Legge til rette for at eksterne masterstudenter kan gjennomføre sine prosjekter hos oss. Bidra til tilrettelegging, gjennomføring og spredning av forskningsprosjekter og andre aktuelle prosjekter i regi andre samarbeidspartnere. Delta i styringsgrupper og referansegrupper som omhandler forskning. Kommunikasjonsstrategi for Utviklingssentret: Kommunikasjonsstrategien for Utviklingssentret skal være et virkemiddel for å oppnå mål beskrevet i strategidokumentet. Intern kommunikasjon : Ansatte, studenter, elever, lærlinger, pasienter og pårørende har kjennskap til Utviklingssentret, målsetting og satsningsområder. Undervisning, møter, nettside, prosjekter, seminar/kurs/konferanser nyhetsbrev og media Årsrapporter, handlingsplaner, artikler, nyheter og prosjektrapporter gjøres tilgjengelig og legges ut på nett (intranett omsorg og velferd og hjemmeside Verdal kommune). Nytilsatte gjøres kjent med USH ved intervju og oppstart. USH-logo og vår egen logo brukes på alle trykksaker og presentasjonsmateriell. Inkludering av hele omsorgstjenesten i satsningen som Utviklingssenter, alle deltjenester og alle avdelinger i omsorg og velferd, Verdal kommune. Etablere prosjekter og forbedringsarbeid som går på tvers av avdelinger og distrikt. Ekstern kommunikasjon Vår målgruppe, våre samarbeidspartnere og interessenter skal ha informasjon om. Utviklingssentrets mandat, prosjekter og virksomhet generelt.

12 12 Prosjekter som har nasjonaloverføringsverdi skal legges ut på den nye nasjonale nettsiden for Utviklingssentrene. Utarbeide strategi for spredninga av kunnskap i eget fylke (se eget punkt). Erfaringsspredning i regionen utarbeides i samarbeid i samarbeid med de andre USHT USH-logo og vår egen logo brukes på alle trykksaker og presentasjonsmateriell. Utviklingssentret er profilert på Verdal kommunes nettside, Plan for spredning av kunnskap og modeller- kvalitetsutvikling i Nord- Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Utviklingssenter for hjemmetjenester (Stjørdal kommune), Utviklingssenter for sykehjem (Verdal kommune) i Nord-Trøndelag og Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge har sammen utarbeidet en felles plan for spredning av kunnskap i fylket. Plan for felles spredning er utsendt til alle kommuner i form av et brev. Bakgrunn for felles plan er at de omtalte aktørene har en del sammenfallende interesser knyttet til oppdraget de har fått: Fylkesmannen har en pådriverrolle i forhold til helse- og omsorgstjenesten og skal bidra aktivt med råd og veiledning til kommunene, videre skal Fylkesmannen i samarbeid med Utviklingssentrene legge til rette for arenaer for spredning av erfaringer og kunnskap i fylket og Utviklingssentrene på sin side har en forpliktelse til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunegrensene. Som pådrivere forerfaringsdeling mellom kommunene i eget fylke oppfordres dessuten utviklingssentrene til å arbeide for å inkludere alle kommuner i fylket, og også til få frem gode erfaringer fra de andre kommuner. Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge er lokalisert ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, er forsknings - og kompetansesentre som skal samle, produsere og formidlekunnskap om omsorg og omsorgsarbeidet.

13 13 Opprettelsen av omsorgsforskningssentrene utgjør sammen med Utviklingssenter forsykehjem og hjemmetjeneste en helhetlig satsing i tråd med Omsorgsplanen Struktur i 2011: Kommuneregioner: Utviklingssentrene, senter for omsorgsforskning og Fylkesmannen ønsker å møte de 5 "kommuneregionene", indre, midtre og ytre Namdal, Invest, ISK, Værnesregionen og Leksvik (Fosen) hver for seg en gang pr. år. Det er opp til den enkelte region om de ønsker å arrangere en slik årlig samling hvor de inviterer utviklingssentrene, SOF og Fylkesmannen. Dialog mellom aktørene i forhold til innhold og tema på samlingene. Helseledernettverk: Representanter på helselederområdet i kommunen møtes på 2 årlige samlinger. Utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning ønsker å være tilstedepå samlingene og delta i dialogen. Arr: Fylkesmannen og KS Pleie - og omsorgslederforum: 1 samling pr år. gruppen er pleie og omsorgsledere inord-trøndelag. Utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning ønsker å være tilstede på samlingene og delta i dialogen. Rehabiliteringsnettverk: 1 samling pr år. gruppe er rehabiliteringsledere i Kommuner og helseforetak. Utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning ønsker å væretilstede på samlingene og delta i dialogen. Omsorgskonferanse: Fra 2011 planlegger Fylkesmannen og utviklingssentrene en årlig omsorgskonferanse. gruppen vil være ledere og fagpersoner i pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag. Innholdet i og hensikten med konferansen vil være å ha en arena for å presentere gode utviklingsprosjekter i fylket vårt innenfor de ulike områdene i omsorgsplan Et eget arbeidsutvalg vil jobbe med planlegging og utforming av konferansen. Fagnettverk: Hvilke fagnettverk er det behov for i Nord-Trøndelag fremover? Utviklingssentrene og Fylkesmannen ønsker å utfordre helseledernettverket til å komme med en uttalelse omkring dette. Alle ledemettverk må være lederforankret og samarbeidsavtaler for hvert enkelt nettverk må vurderes. En oversikt pr.dd viser at vi har følgende fagnettverk i Nord-Trøndelag: Nettverk kreftomsorg og lindrende behandling Nettverk for rus og psykisk helse Nettverk for saksbehandlere i pleie og omsorgstjeneste

14 14 Nettverk for avlastningsboliger for barn og unge Nettverk for demensomsorg Fagdag/seminar kap 4A i pasientrettighetsloven: Utviklingssenter for sykehjem planlegger i samarbeid med Fylkesmannen å arrangere et seminar knyttet til kap 4A i pasientrettighetsloven i Det vil bli et seminar for kommuner i nord delen ( ) og et seminar for i sør delen ( ). Arbeidsgruppe er etablert. Formålet: Styrke kompetanse innen helsetjenesten i Nord-Trøndelag når det gjelder demens, samtykkekompetanse og pasientrettighetslovens regler om bruk av tvang. Det vil også være et formål å øke forståelsen og innsikten om de ulike demenssykdommene og muligheten til å gi god helsehjelp i samsvar med de nye lovreglene.gruppe: Leger og annet helsepersonell i kommunenehelsetjenesten i Nord-Trøndelag som fatter vedtak knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven, ledere innen pleie og omsorgstjenesten i kommunene og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som arbeider med demenspasienter. Andre nettverk: Det er etablert nettverk mellom alle Utviklingssentrene for hjemmetjenester og Utviklingssenter for sykehjem i region Midt-Norge. Samarbeidsavtale for nettverket skal utarbeides i Egen arbeidsgruppe er nedsatt.

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet.

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Handlingsplan : Satelittundervisningssykehjemmet i Nord Trøndelag, Verdal bo- og helsetun Her oppsummeres punktvis: årstall start

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG. Verdal kommune

HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG. Verdal kommune 1 HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG Verdal kommune Handlingsplan 2012 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015 og andre nasjonale føringer beskrevet i

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt - Norge Kristiansund 20 21 april - 2010 Regional nettverkssamling for USH og UHT Foto: Geir Hageskal Etablering av FoU nettverk Trondheim kommune Bakgrunn

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag PROSJEKTRAPPORT Lindrende behandling i omsorg og velferd, Verdal kommune PROSJEKTNAVN Trude Østduun/Kristmar Selseth PROSJEKTLEDER trude.ostduun@verdal.kommune.no kristmar.selseth@verdal.kommune.no 74048

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, Verdal Bo- og Helsetun

ÅRSRAPPORT 2008 Undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, Verdal Bo- og Helsetun ÅRSRAPPORT 2008 Undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, Verdal Bo- og Helsetun Innledning: Verdal Bo- og Helsetun har i snart 2 år hatt status som undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Samhandling på tværs 2008-2010. Utvikling av en demensomsorg med helhetlig og sammenhengende tiltakskjeder PROSJEKTNAVN

PROSJEKTRAPPORT. Samhandling på tværs 2008-2010. Utvikling av en demensomsorg med helhetlig og sammenhengende tiltakskjeder PROSJEKTNAVN PROSJEKTRAPPORT Samhandling på tværs 2008-2010 Utvikling av en demensomsorg med helhetlig og sammenhengende tiltakskjeder PROSJEKTNAVN Ingunn Sund Forbord PROSJEKTLEDER Ingunn.sund.forbord@verdal.kommune.no

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Verdal rådhus, Kommunestyresalen Dato: 20.01.2010 Tid: 09:00 - ca kl 12:00

Detaljer

Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever,

Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, Vestfold Sandefjord kommune Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte. Tilrettelegge

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Glemmen sykehjem USH Østfold Fredrikstad kommune ca 70 000 innbyggere Glemmen sykehjem

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Søgne

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale 7 fremforhandlet 22.05.2012 Arendal kommune!!)1 \.! \\ \41211\\911\ \\\\111 \\ 2010113725 15 ND Gee Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning,

Detaljer

Trondheim helseklynge

Trondheim helseklynge HUNT Trondheim helseklynge Øya Helsehus HiST/DMF Mer HiST NTNU/DMF St. Olavs Hospital Integrert universitetssykehus 186 000 m 2 25 % NTNU-areal Sintef Regional Helsebygg sykdomsbiobank Endringsarbeidet

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Bakgrunn I utgangspunktet var det opprettet to arbeidsutvalg for tjenesteavtale 6 Etter at vi hadde et felles

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad Morgendagens helsearbeidere i Sapmi fleksibelt studiebehov 1. INNLEDNING Nasjonalt Utviklingssenter for sykehjemstjenester til samisk befolkning godkjent i

Detaljer

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

Færder fyr, Tjøme kommune

Færder fyr, Tjøme kommune Vestfold- et tfyrtårn for kunnskapsbasert praksis? Færder fyr, Tjøme kommune Vestfold Landets minste fylke i areal et av de tettest befolkede (227.000) Samarbeid mellom 12 kommuner (12k) USH og UHT= Utviklingssenter

Detaljer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 26. 27.oktober 2016 Julie Kjelvik og Marit Kveine Nygren Helsedirektoratet,

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 August 2014 N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 S A K E R A V I N- T E R E S S E : P r o s j e k t k o o r d i - n a t o r H e r b j ø r g D a l e n e B j e r k e g å r o v e r i n y s t i l l i n g 1 5. s

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL REGIONAL NETTVERKSAMLING

VELKOMMEN TIL REGIONAL NETTVERKSAMLING VELKOMMEN TIL REGIONAL NETTVERKSAMLING 1 NETTVERK Hva er egentlig et "nettverk" og hva kan det være godt for? Alle organisasjoner er avhengig av samhandling med verden utenfor. For å utvikle seg og vokse

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord - Trøndelag Vurdering av framtidig DMS - tilbud / etterbehandlingstilbud i Nord - Trøndelag Møte i kontaktutvalget for DMS Inn - Trøndelag Steinkjer, 4. april 2016 Camilla Sandvik

Detaljer

Karin Torvik Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning

Karin Torvik Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning Karin Torvik Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning Bakgrunn Opprettet sommeren 2008 Styrke praksisnær forskning og utvikling Drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten fremover

Helse og omsorgstjenesten fremover Helse og omsorgstjenesten fremover St. melding om fremtidens primærhelsetjeneste St. melding om folkehelse St. melding om oppgaveoverføring Regjeringens plan for omsorg og demens 2020 Legemiddelmeldingen

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim 21.10.2014 Behovet for forskning i de kommunale helseomsorgstjenestene Den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune

Å leve godt i eget hjem med demens. Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Å leve godt i eget hjem med demens Undervisningshjemmetjenesten i Buskerud, Drammen kommune Bjørg Landmark og Sissel Eriksen. Lillestrøm 20.okt 2010 Historikk Under overflaten tidlig diagnostisering av

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi?

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hilde Eide Professor, Studieleder Fakultet for Helsevitenskap Fagdag om velferdsteknologi 15.5 2013 VITENSENTERET helse og teknologi INNHOLD:

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjekt - organisasjon Linje - organisasjon PROSJEKTPLAN TEMA: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013 Levanger kommune og Verdal kommune Prosjektet i PLP-sammenheng

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer