HANDLINGSPLAN UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune"

Transkript

1 1 HANDLINGSPLAN 2011 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG Verdal bo og helsetun, Verdal kommune Handlingsplan 2011 bygger på overordnet strategi ( ) for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, innspill fra vårt styringsråd i tillegg til de resultater og den erfaring vi har opparbeidet oss gjennom prosjektperioden fra og etter et år i drift (2010). Det vil bli utarbeidet egne prosjektplaner for enkelte av delprosjektene i satsningsområdene som er beskrevet i handlingsplanen. Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem er pådriver for kunnskap og kvalitet I sykehjem i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

2 2 SATSNINGSOMRÅDER 2011 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder: Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis anvendes i alt utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid. Utvikle en ny og forbedret struktur og system for fagutvikling gjennom å prøve ut en modell for implementering av kunnskapsbasert praksis i tjenesten. En ansatt med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis skal lede prosessen og det skal etableres en ressursgruppe. Mandatet vil i første omgang være rettet mot temaet ernæring, utarbeide prosedyrer og rutiner i tråd med nasjonale anbefalinger. Nøkkelpersoner i avdelingene skal gis opplæring og støtte ift prosjektarbeid. Nøkkelpersonene gis ansvar for prosesser knyttet til forbedringsarbeid samt prosjektledelse. Demensomsorg Lov om pasientrettigheter kapitel 4A Den enkelte ansatt skal raskt kunne identifisere og forebygge situasjoner som kan lede til, eller provosere fram bruk av tvang. Legge til rette for at ansatte skal få den nødvendige handlingskompetanse i forhold til det aktuelle lovverket det vil si forståelse for lovverkets betydning for praksis, samt betydningen av observasjon og riktig dokumentasjon før et eventuelt vedtak blir fattet.

3 3 For å oppnå fokus på kommunikasjon, holdninger og tillitskapende tiltak etableres refleksjonsgrupper. Verktøy: refleksjonskort tilpasset pasientrettighetsloven kapittel 4A, materialet tvang - helst ikke, personer med demens og vanskelige situasjoner bedre løsninger gjennom økt kunnskap og refleksjon samt Helsedirektoratets E-læringsprogram. Resurspersoner i overordnet ressursgruppe skal være pådrivere for sine respektive arbeidsplasser, bistå med råd og veiledning i forhold til forståelse og bruk av regelverket og kunne bistå med råd og veiledning knyttet til tillitskapende tiltak i konkrete situasjoner. Delegert ansvar for å bringe tema opp som sak på personalmøter, postmøter eller andre egnede forum. USH er representert i ressursgruppe kapitel 4A sammensatt på tvers hele fylket. Foruten USH deltar representanter fra Fylkesmannen og spesialisthelsetjenesten (Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos). Tilrettelegge for at ansatte kan delta på seminar og kurs som omhandler temaet. 2 fagutviklingssykepleiere i 50 % stilling knyttes til Utviklingssentrets FOU stab fra Arbeidsområde vil knyttes til fagutviklingsprosesser på sykehjemmene. Hovedfokus på kommunikasjon, holdninger og tillitskapende tiltak knyttet til kap 4A. USH sin rolle i implementering og koordinering av Demensomsorgens ABC Alle kommuner i Nord-Trøndelag skal i løpet av 2011 delta i Demensomsorgens ABC. Pr.dd deltar 8 av 10 kommuner i sør delen og 12 av 14 kommuner i nord delen. USH har siden 2009 hatt en samarbeidsavtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH) knyttet til implementering og koordinere den nasjonale satsningen Demensomsorgens ABC i Nord- Trøndelag. Avtalen videreføres i USH samarbeider med HNT, Sykehuset Levanger, alderspsykiatrisk team med koordinering i sør delen av fylket (sykehuset Levanger sitt nedslagsfelt). Sykehuset Namsos v/alderspsyk. team har ansvar for koordinering i nord delen av fylket (Sykehuset Namsos

4 4 sitt nedslagsfelt). Kompetansemiljøene har felles samarbeidsmøter hvor også Fylkesmannen og NKAH deltar. I tillegg til koordinatorrolle bidrar vi dessuten med undervisning i fagtema på alle oppstartsseminar i sør delen. Kommunekontakt funksjon opp imot ansatte fra egen kommune og koordinering lokalt er lagt til USH. Dagtilbud for personer med demens Gi tilbud om dagaktivisering til hjemmeboende personer med demens Differensierte tilbud. 1. Bruke landbruket som ressurs for aktivitetstilbud til personer med demens. Tilbudet er organisert etter en modell av grønn omsorg og inngår i et forskningsprosjekt, et samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning i region Midt- Norge (SOF) og kommunene Verdal, Levanger, Overhalla og Stjørdal. USH er representert i intern prosjektgruppe samt i nettverket (kommunene og SOF). 2. Dagaktivitetstilbud på aktivitetsavdeling i institusjon. Videreutvikle samarbeidet med demensteam. Filmproduksjon (DVD)- Helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen Bidra til erfarings -og kunnskapsdeling, og inspirere til forbedring og utvikling av tjenestene til personer med demenssykdom i andre kommuner i Norge. Produsere en DVD film med tema helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen. Innholdet i filmen skal speile det tre-årige nasjonale utviklingsprogrammet for å bedre kvalitet og kapasitet i primærhelsetjenesten for denne målgruppen og deres pårørende. Hovedbudskapet i filmen vil være helhetlig tiltakskjede, en kjede som har flere perspektiv i seg: brukerperspektiv, pårørende perspektiv, ansatte perspektiv og økonomisk perspektiv. Erfaringer viser at demensteam er et tiltak som ivaretar alle disse perspektivene og vil med bakgrunn i det bli vektlagt særskilt. USH er ansvarlig

5 5 for filmen og skal ha koordineringsansvar for planlegging, produksjon og spredning. Kommunene Flatanger og Overhalla er samarbeidspartnere. IKT Kvalitetssikring og forbedring ved hjelp av IKT-verktøy Iplos og Profil kvalitetssikre dokumentasjonspraksisen i tjenesten Legge for at ansatte får målrettet og differensiert opplæring i dokumentasjonssystemet PROFIL og IPLOS (arbeid igangsatt i 2010). Samarbeidsprosjekt mellom USH og HiNT - IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy. SOF har en veilederrolle i prosjektet. Hovedaktiviteter som er definert i prosjektet; spørreskjema, seminarer for ansatte og vurdering og implementering av resultater. Gjennom spørreskjema skal man skaffe oversikt over hvilke IPLOS - variabler som oppleves som vanskelig å kartlegge korrekt. Innhold i seminarene planlegges med bakgrunn i resultater fra spørreundersøkelsen. Meldingsløftet Utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og deres samarbeidsaktører i helsesektoren. I dette inngår legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner som samarbeidspartnere. Verdal kommune er en av 11 hovedsamarbeidskommuner i Helsedirektoratets Nasjonalt Meldingsløft Meldingsløftet i kommunene: Testing fra oktober

6 6 2010, inkludert opplæring av ansatte. 2 avdelinger er inkludert som piloter. I produksjon fra våren Prosjektet har egen prosjektleder. Innføring av Kvalitetssystemet kvalitetslosen Et kvalitetssystem skal være et hjelpemiddel for å sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til krav i lov og forskrift kommunens og enhetenes målsettinger og planer kommunens og enhetenes standarder, rutiner og prosedyrer dialog med brukere og brukerrepresentanter et ledelsesverktøy men vil også et verktøy for alle ansatte til å bidra med å forbedre tjenestene. Avvikshåndtering Dokumentbibliotek (prosedyrer, rutiner mm). USH skal bidra med opplæring av ansatte i omsorg og velferd. USH skal bidra med utarbeiding av kunnskapsbaserte prosedyrer. USH skal bidra med innlegging av prosedyrer i systemet. Etisk kompetanseheving Styrke den etiske kompetanse til ansatte. Legge til rette for at ansatte kan utvikle sin etiske kompetanse, det vil si oppdage og være i stand til å tenke klarere over moralske problemer og spørsmål, gjennom dialog og samspill med andre i refleksjonsgrupper. Systematisere etisk refleksjon på allerede eksisterende møteplasser som f.eks postmøter, rapporter, avdelingsmøter ol. Legge til rette for fortsatt opplæring av ansatte som skal lede refleksjonsgrupper.

7 7 Utvikle en modell og legge til rette for nettverk for de som leder refleksjonsgrupper. Systematisere samarbeid med diakon i refleksjonsmøter der temaet er åndelig og eksistensiell omsorg. Faglig veiledning i gruppe, et samarbeidsprosjekt mellom USH og HiNT (200/2010 og 2010/2011). Erfaringer fra faglig veiledning i gruppe 2009er under bearbeiding: Publisere evalueringsrapport (HiNT rapport): Hvordan beskriver deltagere og ledere utbytte av veiledning? Publisere vitenskapelig artikkel: Hvordan beskriver ansatte erfaringer med å delta i veiledning? USH skal bidra i dette arbeidet som ledes av en høgskolelektor ved HiNT. Rehabilitering 1. Styrking av rehabiliteringstilbud til mennesker med synshemming; 2. Kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering: etablering av tverrfaglig kommunalt innsatsteam som skal bistå voksne personer med ervervet funksjonsnedsettelse. Det er søkt Helsedirektoratet om tilskudd til gjennomføring av tiltak. Under forutsetning av at vi får tilskudd er USH er tiltenkt en sentral rolle i gjennomføringen av begge prosjektene. Aktiv Omsorg Bedre livskvalitet ved bruk av kultur og aktiviteter som en del av helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. Sansehage Gi i beboere et tilbud som kan være med å bidra til helsefremming i form av Etablere samarbeid med frivillige knyttet til vedlikehold av hagen opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser fysisk, psykisk og sosialt. Etablere et samarbeid med frivillige som hageverter

8 8 Aktiviteten i sansehagen skal være en naturlig del av tiltaksplanene knyttet til beboere. Styrking av helsefremmende praksis i kommunen Bidra til utvikling av nødvendig kompetansebygging innen folkehelse og helsefremming, og samtidig å tilrettelegge frisklivssentralene som en praksisarena for studenter. Etablere Styrke et samarbeidsprosjekt samordning av tilgrensende mellom HiNT, prosjekter Levanger for å og skape Verdal en kommuner- mest mulig helhetlig utvikling Helsefremmende folkehelse og frisklivssentraler. Prosjektet etableres med bakgrunn i forprosjektet for etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal. USH skal delta i prosjektgruppen. Oppsummert vil prosjektet omfatte følgende forhold: Utvikle frisklivssentralene som en praksisarena for studenter i helsefag, kroppsøving og andre relevante fagområder (bachelor- og videreutdanninger) knyttet til helsefremmende, forebyggende og kulturskapende arbeid. Etablere et kompetansehevings- og opplærings program innenfor folkehelse og helsefremming (etter- og videreutdannings studier, ca. 15 sp). Styring av samhandling mellom kommunene og HiNT med fokus på dimensjonene utdanning, praksis og FoU innen innsatsområdene folkehelse og helsefremmende arbeid. Kulturelle spaserstokken Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt Handlingsplan innenfor 2011-Utviklingssenter et mangfold av for sykehjem sjangre i Nord-Trøndelag/Verdal og uttrykk kommune Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

9 9 Videreutvikle samarbeidet mellom kulturtjenesten og omsorg og velferdstjenesten i kommunen gjennom ordningen med kulturkontakter på institusjonene. USH koordinerer arbeidsgruppen som koordinerer arbeidet med den kulturelle spaserstokken. Utarbeide terminliste med aktivitetsoversikt. Samarbeide med pårørendeforeningene. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter: Rekruttering, utdanning og omdømmebygging Tilrettelegge læringsmiljøet for studenter, elever og lærlinger slik at vi oppnår gode læringsmiljø med effektiv og relevant læring samtidig som det gir et godt omdømme og mulighet for rekruttering etter endt utdanning. Tiltak Profilere oss mot ulike utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer gjennom å delta med undervisning i sykepleierutdanningen på høgskolen i Nord-Trøndelag og på Verdal videregående skole. Spesielt fokus på videregående skole, helse og sosialfag (Vg1) og helsearbeiderfag (Vg2). Undervisning for hele klassetrinn i relevante fag/tema. Utvikle og styrke veiledning og oppfølging av sykepleierstudenter og vernepleierstudenter gjennom anvendelse av følgende arbeidsform/modell: Praksis veileder har ansvar for planlegging og gjennomføring av førstemøte, målsettingssamtalene, halvtidsevaluering og sluttevaluering. Veileder gir tilbakemelding på logger fra praksis og deltar i refleksjonsgruppe med studentene og lærer fra høgskolen.

10 10 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte: Intern kompetanseutvikling Ansatte som tilegner seg ny kunnskap gjennom kurs og videreutdanning skal i større grad være bidragsytere når det gjelder undervisning og ikke minst veiledning av sine kollegaer i forhold til aktuelle problemstillinger hos pasientene. I henhold til kompetanseplan for helse, omsorg og velferd vil følgende områder ha prioritet i 2011: videreutdanning i psykisk helse, desentralisert vernepleieutdanning, veilederutdanning på høgskolenivå og videreutdanning gjennom fagskolen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Legge til rette for at flere ansatte kan ta nettbasert utdanning i prosjektledelse gjennom høgskolen i Nord-Trøndelag. Fokus på ledelse som fag; lederskolen og lederstøtte. Legge til rette for at en ansatt kan ta masterutdanning. Legge til rette for økt kompetanse innen fagområdet demens gjennom deltakelse i demensomsorgens ABC. Legge til rette for etisk kompetanseheving gjennom videreføring av refleksjonsgrupper og veilederopplæring for de som leder refleksjonsgrupper. Legge til rette for at ansatte skal få nødvendige handlingskompetanse i forhold til kap.4a i pasientrettighetsloven. Internundervisning. Undervisningstilbud til ansatte videreføres med ulike tema USH skal bidra i forhold til utarbeiding av kompetanseutviklingsmodell for ansatte som jobber innenfor tjenesten BPA i kommunen. Forskning og utvikling i tjenestene: Forskning Tilrettelegge og bidra til forskning. Ha et forpliktende samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag Videreutvikle samarbeidet med Senter for omsorgsforskning, formalisere samarbeidet gjennom en samarbeidsavtale. Etablere samarbeid med andre relevante forskningsmiljøer

11 11 Legge til rette for at eksterne masterstudenter kan gjennomføre sine prosjekter hos oss. Bidra til tilrettelegging, gjennomføring og spredning av forskningsprosjekter og andre aktuelle prosjekter i regi andre samarbeidspartnere. Delta i styringsgrupper og referansegrupper som omhandler forskning. Kommunikasjonsstrategi for Utviklingssentret: Kommunikasjonsstrategien for Utviklingssentret skal være et virkemiddel for å oppnå mål beskrevet i strategidokumentet. Intern kommunikasjon : Ansatte, studenter, elever, lærlinger, pasienter og pårørende har kjennskap til Utviklingssentret, målsetting og satsningsområder. Undervisning, møter, nettside, prosjekter, seminar/kurs/konferanser nyhetsbrev og media Årsrapporter, handlingsplaner, artikler, nyheter og prosjektrapporter gjøres tilgjengelig og legges ut på nett (intranett omsorg og velferd og hjemmeside Verdal kommune). Nytilsatte gjøres kjent med USH ved intervju og oppstart. USH-logo og vår egen logo brukes på alle trykksaker og presentasjonsmateriell. Inkludering av hele omsorgstjenesten i satsningen som Utviklingssenter, alle deltjenester og alle avdelinger i omsorg og velferd, Verdal kommune. Etablere prosjekter og forbedringsarbeid som går på tvers av avdelinger og distrikt. Ekstern kommunikasjon Vår målgruppe, våre samarbeidspartnere og interessenter skal ha informasjon om. Utviklingssentrets mandat, prosjekter og virksomhet generelt.

12 12 Prosjekter som har nasjonaloverføringsverdi skal legges ut på den nye nasjonale nettsiden for Utviklingssentrene. Utarbeide strategi for spredninga av kunnskap i eget fylke (se eget punkt). Erfaringsspredning i regionen utarbeides i samarbeid i samarbeid med de andre USHT USH-logo og vår egen logo brukes på alle trykksaker og presentasjonsmateriell. Utviklingssentret er profilert på Verdal kommunes nettside, Plan for spredning av kunnskap og modeller- kvalitetsutvikling i Nord- Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Utviklingssenter for hjemmetjenester (Stjørdal kommune), Utviklingssenter for sykehjem (Verdal kommune) i Nord-Trøndelag og Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge har sammen utarbeidet en felles plan for spredning av kunnskap i fylket. Plan for felles spredning er utsendt til alle kommuner i form av et brev. Bakgrunn for felles plan er at de omtalte aktørene har en del sammenfallende interesser knyttet til oppdraget de har fått: Fylkesmannen har en pådriverrolle i forhold til helse- og omsorgstjenesten og skal bidra aktivt med råd og veiledning til kommunene, videre skal Fylkesmannen i samarbeid med Utviklingssentrene legge til rette for arenaer for spredning av erfaringer og kunnskap i fylket og Utviklingssentrene på sin side har en forpliktelse til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunegrensene. Som pådrivere forerfaringsdeling mellom kommunene i eget fylke oppfordres dessuten utviklingssentrene til å arbeide for å inkludere alle kommuner i fylket, og også til få frem gode erfaringer fra de andre kommuner. Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge er lokalisert ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, er forsknings - og kompetansesentre som skal samle, produsere og formidlekunnskap om omsorg og omsorgsarbeidet.

13 13 Opprettelsen av omsorgsforskningssentrene utgjør sammen med Utviklingssenter forsykehjem og hjemmetjeneste en helhetlig satsing i tråd med Omsorgsplanen Struktur i 2011: Kommuneregioner: Utviklingssentrene, senter for omsorgsforskning og Fylkesmannen ønsker å møte de 5 "kommuneregionene", indre, midtre og ytre Namdal, Invest, ISK, Værnesregionen og Leksvik (Fosen) hver for seg en gang pr. år. Det er opp til den enkelte region om de ønsker å arrangere en slik årlig samling hvor de inviterer utviklingssentrene, SOF og Fylkesmannen. Dialog mellom aktørene i forhold til innhold og tema på samlingene. Helseledernettverk: Representanter på helselederområdet i kommunen møtes på 2 årlige samlinger. Utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning ønsker å være tilstedepå samlingene og delta i dialogen. Arr: Fylkesmannen og KS Pleie - og omsorgslederforum: 1 samling pr år. gruppen er pleie og omsorgsledere inord-trøndelag. Utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning ønsker å være tilstede på samlingene og delta i dialogen. Rehabiliteringsnettverk: 1 samling pr år. gruppe er rehabiliteringsledere i Kommuner og helseforetak. Utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning ønsker å væretilstede på samlingene og delta i dialogen. Omsorgskonferanse: Fra 2011 planlegger Fylkesmannen og utviklingssentrene en årlig omsorgskonferanse. gruppen vil være ledere og fagpersoner i pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag. Innholdet i og hensikten med konferansen vil være å ha en arena for å presentere gode utviklingsprosjekter i fylket vårt innenfor de ulike områdene i omsorgsplan Et eget arbeidsutvalg vil jobbe med planlegging og utforming av konferansen. Fagnettverk: Hvilke fagnettverk er det behov for i Nord-Trøndelag fremover? Utviklingssentrene og Fylkesmannen ønsker å utfordre helseledernettverket til å komme med en uttalelse omkring dette. Alle ledemettverk må være lederforankret og samarbeidsavtaler for hvert enkelt nettverk må vurderes. En oversikt pr.dd viser at vi har følgende fagnettverk i Nord-Trøndelag: Nettverk kreftomsorg og lindrende behandling Nettverk for rus og psykisk helse Nettverk for saksbehandlere i pleie og omsorgstjeneste

14 14 Nettverk for avlastningsboliger for barn og unge Nettverk for demensomsorg Fagdag/seminar kap 4A i pasientrettighetsloven: Utviklingssenter for sykehjem planlegger i samarbeid med Fylkesmannen å arrangere et seminar knyttet til kap 4A i pasientrettighetsloven i Det vil bli et seminar for kommuner i nord delen ( ) og et seminar for i sør delen ( ). Arbeidsgruppe er etablert. Formålet: Styrke kompetanse innen helsetjenesten i Nord-Trøndelag når det gjelder demens, samtykkekompetanse og pasientrettighetslovens regler om bruk av tvang. Det vil også være et formål å øke forståelsen og innsikten om de ulike demenssykdommene og muligheten til å gi god helsehjelp i samsvar med de nye lovreglene.gruppe: Leger og annet helsepersonell i kommunenehelsetjenesten i Nord-Trøndelag som fatter vedtak knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven, ledere innen pleie og omsorgstjenesten i kommunene og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som arbeider med demenspasienter. Andre nettverk: Det er etablert nettverk mellom alle Utviklingssentrene for hjemmetjenester og Utviklingssenter for sykehjem i region Midt-Norge. Samarbeidsavtale for nettverket skal utarbeides i Egen arbeidsgruppe er nedsatt.

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Implementering Rapporten

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Prosjektrapport 22.06.2011 Vibeke Bostrøm og Ellinor Bakke Yddal Veien til kvalitetsutvikling og god praksis - En kartlegging av kompetansebehov som et strategisk

Detaljer

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014 Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Årsrapport 2014 Innhold 1.0 Personer som var engasjert i UHT 2014:... 4 2.0 Pådriverrollen i Akershus... 5 2.1 Faglige nettverk for helse-

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her Side 2 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen

Detaljer

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER INNHOLD Innledning Senter for omsorgsforskning Sør Senter for omsorgsforskning Vestlandet Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Senter for omsorgsforskning

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Strategi 2020 - endring av tjenesteprofil... 4 1.2 Forankring i kommunens styringssystem... 4 1.3 Hensikt...

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer