HANDLINGSPLAN UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune"

Transkript

1 1 HANDLINGSPLAN 2011 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG Verdal bo og helsetun, Verdal kommune Handlingsplan 2011 bygger på overordnet strategi ( ) for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, innspill fra vårt styringsråd i tillegg til de resultater og den erfaring vi har opparbeidet oss gjennom prosjektperioden fra og etter et år i drift (2010). Det vil bli utarbeidet egne prosjektplaner for enkelte av delprosjektene i satsningsområdene som er beskrevet i handlingsplanen. Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem er pådriver for kunnskap og kvalitet I sykehjem i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

2 2 SATSNINGSOMRÅDER 2011 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder: Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis anvendes i alt utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid. Utvikle en ny og forbedret struktur og system for fagutvikling gjennom å prøve ut en modell for implementering av kunnskapsbasert praksis i tjenesten. En ansatt med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis skal lede prosessen og det skal etableres en ressursgruppe. Mandatet vil i første omgang være rettet mot temaet ernæring, utarbeide prosedyrer og rutiner i tråd med nasjonale anbefalinger. Nøkkelpersoner i avdelingene skal gis opplæring og støtte ift prosjektarbeid. Nøkkelpersonene gis ansvar for prosesser knyttet til forbedringsarbeid samt prosjektledelse. Demensomsorg Lov om pasientrettigheter kapitel 4A Den enkelte ansatt skal raskt kunne identifisere og forebygge situasjoner som kan lede til, eller provosere fram bruk av tvang. Legge til rette for at ansatte skal få den nødvendige handlingskompetanse i forhold til det aktuelle lovverket det vil si forståelse for lovverkets betydning for praksis, samt betydningen av observasjon og riktig dokumentasjon før et eventuelt vedtak blir fattet.

3 3 For å oppnå fokus på kommunikasjon, holdninger og tillitskapende tiltak etableres refleksjonsgrupper. Verktøy: refleksjonskort tilpasset pasientrettighetsloven kapittel 4A, materialet tvang - helst ikke, personer med demens og vanskelige situasjoner bedre løsninger gjennom økt kunnskap og refleksjon samt Helsedirektoratets E-læringsprogram. Resurspersoner i overordnet ressursgruppe skal være pådrivere for sine respektive arbeidsplasser, bistå med råd og veiledning i forhold til forståelse og bruk av regelverket og kunne bistå med råd og veiledning knyttet til tillitskapende tiltak i konkrete situasjoner. Delegert ansvar for å bringe tema opp som sak på personalmøter, postmøter eller andre egnede forum. USH er representert i ressursgruppe kapitel 4A sammensatt på tvers hele fylket. Foruten USH deltar representanter fra Fylkesmannen og spesialisthelsetjenesten (Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos). Tilrettelegge for at ansatte kan delta på seminar og kurs som omhandler temaet. 2 fagutviklingssykepleiere i 50 % stilling knyttes til Utviklingssentrets FOU stab fra Arbeidsområde vil knyttes til fagutviklingsprosesser på sykehjemmene. Hovedfokus på kommunikasjon, holdninger og tillitskapende tiltak knyttet til kap 4A. USH sin rolle i implementering og koordinering av Demensomsorgens ABC Alle kommuner i Nord-Trøndelag skal i løpet av 2011 delta i Demensomsorgens ABC. Pr.dd deltar 8 av 10 kommuner i sør delen og 12 av 14 kommuner i nord delen. USH har siden 2009 hatt en samarbeidsavtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH) knyttet til implementering og koordinere den nasjonale satsningen Demensomsorgens ABC i Nord- Trøndelag. Avtalen videreføres i USH samarbeider med HNT, Sykehuset Levanger, alderspsykiatrisk team med koordinering i sør delen av fylket (sykehuset Levanger sitt nedslagsfelt). Sykehuset Namsos v/alderspsyk. team har ansvar for koordinering i nord delen av fylket (Sykehuset Namsos

4 4 sitt nedslagsfelt). Kompetansemiljøene har felles samarbeidsmøter hvor også Fylkesmannen og NKAH deltar. I tillegg til koordinatorrolle bidrar vi dessuten med undervisning i fagtema på alle oppstartsseminar i sør delen. Kommunekontakt funksjon opp imot ansatte fra egen kommune og koordinering lokalt er lagt til USH. Dagtilbud for personer med demens Gi tilbud om dagaktivisering til hjemmeboende personer med demens Differensierte tilbud. 1. Bruke landbruket som ressurs for aktivitetstilbud til personer med demens. Tilbudet er organisert etter en modell av grønn omsorg og inngår i et forskningsprosjekt, et samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning i region Midt- Norge (SOF) og kommunene Verdal, Levanger, Overhalla og Stjørdal. USH er representert i intern prosjektgruppe samt i nettverket (kommunene og SOF). 2. Dagaktivitetstilbud på aktivitetsavdeling i institusjon. Videreutvikle samarbeidet med demensteam. Filmproduksjon (DVD)- Helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen Bidra til erfarings -og kunnskapsdeling, og inspirere til forbedring og utvikling av tjenestene til personer med demenssykdom i andre kommuner i Norge. Produsere en DVD film med tema helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen. Innholdet i filmen skal speile det tre-årige nasjonale utviklingsprogrammet for å bedre kvalitet og kapasitet i primærhelsetjenesten for denne målgruppen og deres pårørende. Hovedbudskapet i filmen vil være helhetlig tiltakskjede, en kjede som har flere perspektiv i seg: brukerperspektiv, pårørende perspektiv, ansatte perspektiv og økonomisk perspektiv. Erfaringer viser at demensteam er et tiltak som ivaretar alle disse perspektivene og vil med bakgrunn i det bli vektlagt særskilt. USH er ansvarlig

5 5 for filmen og skal ha koordineringsansvar for planlegging, produksjon og spredning. Kommunene Flatanger og Overhalla er samarbeidspartnere. IKT Kvalitetssikring og forbedring ved hjelp av IKT-verktøy Iplos og Profil kvalitetssikre dokumentasjonspraksisen i tjenesten Legge for at ansatte får målrettet og differensiert opplæring i dokumentasjonssystemet PROFIL og IPLOS (arbeid igangsatt i 2010). Samarbeidsprosjekt mellom USH og HiNT - IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy. SOF har en veilederrolle i prosjektet. Hovedaktiviteter som er definert i prosjektet; spørreskjema, seminarer for ansatte og vurdering og implementering av resultater. Gjennom spørreskjema skal man skaffe oversikt over hvilke IPLOS - variabler som oppleves som vanskelig å kartlegge korrekt. Innhold i seminarene planlegges med bakgrunn i resultater fra spørreundersøkelsen. Meldingsløftet Utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og deres samarbeidsaktører i helsesektoren. I dette inngår legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner som samarbeidspartnere. Verdal kommune er en av 11 hovedsamarbeidskommuner i Helsedirektoratets Nasjonalt Meldingsløft Meldingsløftet i kommunene: Testing fra oktober

6 6 2010, inkludert opplæring av ansatte. 2 avdelinger er inkludert som piloter. I produksjon fra våren Prosjektet har egen prosjektleder. Innføring av Kvalitetssystemet kvalitetslosen Et kvalitetssystem skal være et hjelpemiddel for å sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til krav i lov og forskrift kommunens og enhetenes målsettinger og planer kommunens og enhetenes standarder, rutiner og prosedyrer dialog med brukere og brukerrepresentanter et ledelsesverktøy men vil også et verktøy for alle ansatte til å bidra med å forbedre tjenestene. Avvikshåndtering Dokumentbibliotek (prosedyrer, rutiner mm). USH skal bidra med opplæring av ansatte i omsorg og velferd. USH skal bidra med utarbeiding av kunnskapsbaserte prosedyrer. USH skal bidra med innlegging av prosedyrer i systemet. Etisk kompetanseheving Styrke den etiske kompetanse til ansatte. Legge til rette for at ansatte kan utvikle sin etiske kompetanse, det vil si oppdage og være i stand til å tenke klarere over moralske problemer og spørsmål, gjennom dialog og samspill med andre i refleksjonsgrupper. Systematisere etisk refleksjon på allerede eksisterende møteplasser som f.eks postmøter, rapporter, avdelingsmøter ol. Legge til rette for fortsatt opplæring av ansatte som skal lede refleksjonsgrupper.

7 7 Utvikle en modell og legge til rette for nettverk for de som leder refleksjonsgrupper. Systematisere samarbeid med diakon i refleksjonsmøter der temaet er åndelig og eksistensiell omsorg. Faglig veiledning i gruppe, et samarbeidsprosjekt mellom USH og HiNT (200/2010 og 2010/2011). Erfaringer fra faglig veiledning i gruppe 2009er under bearbeiding: Publisere evalueringsrapport (HiNT rapport): Hvordan beskriver deltagere og ledere utbytte av veiledning? Publisere vitenskapelig artikkel: Hvordan beskriver ansatte erfaringer med å delta i veiledning? USH skal bidra i dette arbeidet som ledes av en høgskolelektor ved HiNT. Rehabilitering 1. Styrking av rehabiliteringstilbud til mennesker med synshemming; 2. Kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering: etablering av tverrfaglig kommunalt innsatsteam som skal bistå voksne personer med ervervet funksjonsnedsettelse. Det er søkt Helsedirektoratet om tilskudd til gjennomføring av tiltak. Under forutsetning av at vi får tilskudd er USH er tiltenkt en sentral rolle i gjennomføringen av begge prosjektene. Aktiv Omsorg Bedre livskvalitet ved bruk av kultur og aktiviteter som en del av helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. Sansehage Gi i beboere et tilbud som kan være med å bidra til helsefremming i form av Etablere samarbeid med frivillige knyttet til vedlikehold av hagen opprettholdelse og vedlikehold av egne ressurser fysisk, psykisk og sosialt. Etablere et samarbeid med frivillige som hageverter

8 8 Aktiviteten i sansehagen skal være en naturlig del av tiltaksplanene knyttet til beboere. Styrking av helsefremmende praksis i kommunen Bidra til utvikling av nødvendig kompetansebygging innen folkehelse og helsefremming, og samtidig å tilrettelegge frisklivssentralene som en praksisarena for studenter. Etablere Styrke et samarbeidsprosjekt samordning av tilgrensende mellom HiNT, prosjekter Levanger for å og skape Verdal en kommuner- mest mulig helhetlig utvikling Helsefremmende folkehelse og frisklivssentraler. Prosjektet etableres med bakgrunn i forprosjektet for etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal. USH skal delta i prosjektgruppen. Oppsummert vil prosjektet omfatte følgende forhold: Utvikle frisklivssentralene som en praksisarena for studenter i helsefag, kroppsøving og andre relevante fagområder (bachelor- og videreutdanninger) knyttet til helsefremmende, forebyggende og kulturskapende arbeid. Etablere et kompetansehevings- og opplærings program innenfor folkehelse og helsefremming (etter- og videreutdannings studier, ca. 15 sp). Styring av samhandling mellom kommunene og HiNT med fokus på dimensjonene utdanning, praksis og FoU innen innsatsområdene folkehelse og helsefremmende arbeid. Kulturelle spaserstokken Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt Handlingsplan innenfor 2011-Utviklingssenter et mangfold av for sykehjem sjangre i Nord-Trøndelag/Verdal og uttrykk kommune Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

9 9 Videreutvikle samarbeidet mellom kulturtjenesten og omsorg og velferdstjenesten i kommunen gjennom ordningen med kulturkontakter på institusjonene. USH koordinerer arbeidsgruppen som koordinerer arbeidet med den kulturelle spaserstokken. Utarbeide terminliste med aktivitetsoversikt. Samarbeide med pårørendeforeningene. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter: Rekruttering, utdanning og omdømmebygging Tilrettelegge læringsmiljøet for studenter, elever og lærlinger slik at vi oppnår gode læringsmiljø med effektiv og relevant læring samtidig som det gir et godt omdømme og mulighet for rekruttering etter endt utdanning. Tiltak Profilere oss mot ulike utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer gjennom å delta med undervisning i sykepleierutdanningen på høgskolen i Nord-Trøndelag og på Verdal videregående skole. Spesielt fokus på videregående skole, helse og sosialfag (Vg1) og helsearbeiderfag (Vg2). Undervisning for hele klassetrinn i relevante fag/tema. Utvikle og styrke veiledning og oppfølging av sykepleierstudenter og vernepleierstudenter gjennom anvendelse av følgende arbeidsform/modell: Praksis veileder har ansvar for planlegging og gjennomføring av førstemøte, målsettingssamtalene, halvtidsevaluering og sluttevaluering. Veileder gir tilbakemelding på logger fra praksis og deltar i refleksjonsgruppe med studentene og lærer fra høgskolen.

10 10 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte: Intern kompetanseutvikling Ansatte som tilegner seg ny kunnskap gjennom kurs og videreutdanning skal i større grad være bidragsytere når det gjelder undervisning og ikke minst veiledning av sine kollegaer i forhold til aktuelle problemstillinger hos pasientene. I henhold til kompetanseplan for helse, omsorg og velferd vil følgende områder ha prioritet i 2011: videreutdanning i psykisk helse, desentralisert vernepleieutdanning, veilederutdanning på høgskolenivå og videreutdanning gjennom fagskolen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Legge til rette for at flere ansatte kan ta nettbasert utdanning i prosjektledelse gjennom høgskolen i Nord-Trøndelag. Fokus på ledelse som fag; lederskolen og lederstøtte. Legge til rette for at en ansatt kan ta masterutdanning. Legge til rette for økt kompetanse innen fagområdet demens gjennom deltakelse i demensomsorgens ABC. Legge til rette for etisk kompetanseheving gjennom videreføring av refleksjonsgrupper og veilederopplæring for de som leder refleksjonsgrupper. Legge til rette for at ansatte skal få nødvendige handlingskompetanse i forhold til kap.4a i pasientrettighetsloven. Internundervisning. Undervisningstilbud til ansatte videreføres med ulike tema USH skal bidra i forhold til utarbeiding av kompetanseutviklingsmodell for ansatte som jobber innenfor tjenesten BPA i kommunen. Forskning og utvikling i tjenestene: Forskning Tilrettelegge og bidra til forskning. Ha et forpliktende samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag Videreutvikle samarbeidet med Senter for omsorgsforskning, formalisere samarbeidet gjennom en samarbeidsavtale. Etablere samarbeid med andre relevante forskningsmiljøer

11 11 Legge til rette for at eksterne masterstudenter kan gjennomføre sine prosjekter hos oss. Bidra til tilrettelegging, gjennomføring og spredning av forskningsprosjekter og andre aktuelle prosjekter i regi andre samarbeidspartnere. Delta i styringsgrupper og referansegrupper som omhandler forskning. Kommunikasjonsstrategi for Utviklingssentret: Kommunikasjonsstrategien for Utviklingssentret skal være et virkemiddel for å oppnå mål beskrevet i strategidokumentet. Intern kommunikasjon : Ansatte, studenter, elever, lærlinger, pasienter og pårørende har kjennskap til Utviklingssentret, målsetting og satsningsområder. Undervisning, møter, nettside, prosjekter, seminar/kurs/konferanser nyhetsbrev og media Årsrapporter, handlingsplaner, artikler, nyheter og prosjektrapporter gjøres tilgjengelig og legges ut på nett (intranett omsorg og velferd og hjemmeside Verdal kommune). Nytilsatte gjøres kjent med USH ved intervju og oppstart. USH-logo og vår egen logo brukes på alle trykksaker og presentasjonsmateriell. Inkludering av hele omsorgstjenesten i satsningen som Utviklingssenter, alle deltjenester og alle avdelinger i omsorg og velferd, Verdal kommune. Etablere prosjekter og forbedringsarbeid som går på tvers av avdelinger og distrikt. Ekstern kommunikasjon Vår målgruppe, våre samarbeidspartnere og interessenter skal ha informasjon om. Utviklingssentrets mandat, prosjekter og virksomhet generelt.

12 12 Prosjekter som har nasjonaloverføringsverdi skal legges ut på den nye nasjonale nettsiden for Utviklingssentrene. Utarbeide strategi for spredninga av kunnskap i eget fylke (se eget punkt). Erfaringsspredning i regionen utarbeides i samarbeid i samarbeid med de andre USHT USH-logo og vår egen logo brukes på alle trykksaker og presentasjonsmateriell. Utviklingssentret er profilert på Verdal kommunes nettside, Plan for spredning av kunnskap og modeller- kvalitetsutvikling i Nord- Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Utviklingssenter for hjemmetjenester (Stjørdal kommune), Utviklingssenter for sykehjem (Verdal kommune) i Nord-Trøndelag og Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge har sammen utarbeidet en felles plan for spredning av kunnskap i fylket. Plan for felles spredning er utsendt til alle kommuner i form av et brev. Bakgrunn for felles plan er at de omtalte aktørene har en del sammenfallende interesser knyttet til oppdraget de har fått: Fylkesmannen har en pådriverrolle i forhold til helse- og omsorgstjenesten og skal bidra aktivt med råd og veiledning til kommunene, videre skal Fylkesmannen i samarbeid med Utviklingssentrene legge til rette for arenaer for spredning av erfaringer og kunnskap i fylket og Utviklingssentrene på sin side har en forpliktelse til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunegrensene. Som pådrivere forerfaringsdeling mellom kommunene i eget fylke oppfordres dessuten utviklingssentrene til å arbeide for å inkludere alle kommuner i fylket, og også til få frem gode erfaringer fra de andre kommuner. Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge er lokalisert ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, er forsknings - og kompetansesentre som skal samle, produsere og formidlekunnskap om omsorg og omsorgsarbeidet.

13 13 Opprettelsen av omsorgsforskningssentrene utgjør sammen med Utviklingssenter forsykehjem og hjemmetjeneste en helhetlig satsing i tråd med Omsorgsplanen Struktur i 2011: Kommuneregioner: Utviklingssentrene, senter for omsorgsforskning og Fylkesmannen ønsker å møte de 5 "kommuneregionene", indre, midtre og ytre Namdal, Invest, ISK, Værnesregionen og Leksvik (Fosen) hver for seg en gang pr. år. Det er opp til den enkelte region om de ønsker å arrangere en slik årlig samling hvor de inviterer utviklingssentrene, SOF og Fylkesmannen. Dialog mellom aktørene i forhold til innhold og tema på samlingene. Helseledernettverk: Representanter på helselederområdet i kommunen møtes på 2 årlige samlinger. Utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning ønsker å være tilstedepå samlingene og delta i dialogen. Arr: Fylkesmannen og KS Pleie - og omsorgslederforum: 1 samling pr år. gruppen er pleie og omsorgsledere inord-trøndelag. Utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning ønsker å være tilstede på samlingene og delta i dialogen. Rehabiliteringsnettverk: 1 samling pr år. gruppe er rehabiliteringsledere i Kommuner og helseforetak. Utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning ønsker å væretilstede på samlingene og delta i dialogen. Omsorgskonferanse: Fra 2011 planlegger Fylkesmannen og utviklingssentrene en årlig omsorgskonferanse. gruppen vil være ledere og fagpersoner i pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag. Innholdet i og hensikten med konferansen vil være å ha en arena for å presentere gode utviklingsprosjekter i fylket vårt innenfor de ulike områdene i omsorgsplan Et eget arbeidsutvalg vil jobbe med planlegging og utforming av konferansen. Fagnettverk: Hvilke fagnettverk er det behov for i Nord-Trøndelag fremover? Utviklingssentrene og Fylkesmannen ønsker å utfordre helseledernettverket til å komme med en uttalelse omkring dette. Alle ledemettverk må være lederforankret og samarbeidsavtaler for hvert enkelt nettverk må vurderes. En oversikt pr.dd viser at vi har følgende fagnettverk i Nord-Trøndelag: Nettverk kreftomsorg og lindrende behandling Nettverk for rus og psykisk helse Nettverk for saksbehandlere i pleie og omsorgstjeneste

14 14 Nettverk for avlastningsboliger for barn og unge Nettverk for demensomsorg Fagdag/seminar kap 4A i pasientrettighetsloven: Utviklingssenter for sykehjem planlegger i samarbeid med Fylkesmannen å arrangere et seminar knyttet til kap 4A i pasientrettighetsloven i Det vil bli et seminar for kommuner i nord delen ( ) og et seminar for i sør delen ( ). Arbeidsgruppe er etablert. Formålet: Styrke kompetanse innen helsetjenesten i Nord-Trøndelag når det gjelder demens, samtykkekompetanse og pasientrettighetslovens regler om bruk av tvang. Det vil også være et formål å øke forståelsen og innsikten om de ulike demenssykdommene og muligheten til å gi god helsehjelp i samsvar med de nye lovreglene.gruppe: Leger og annet helsepersonell i kommunenehelsetjenesten i Nord-Trøndelag som fatter vedtak knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven, ledere innen pleie og omsorgstjenesten i kommunene og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som arbeider med demenspasienter. Andre nettverk: Det er etablert nettverk mellom alle Utviklingssentrene for hjemmetjenester og Utviklingssenter for sykehjem i region Midt-Norge. Samarbeidsavtale for nettverket skal utarbeides i Egen arbeidsgruppe er nedsatt.

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet.

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Handlingsplan : Satelittundervisningssykehjemmet i Nord Trøndelag, Verdal bo- og helsetun Her oppsummeres punktvis: årstall start

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG. Verdal kommune

HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG. Verdal kommune 1 HANDLINGSPLAN 2012 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG Verdal kommune Handlingsplan 2012 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015 og andre nasjonale føringer beskrevet i

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt - Norge Kristiansund 20 21 april - 2010 Regional nettverkssamling for USH og UHT Foto: Geir Hageskal Etablering av FoU nettverk Trondheim kommune Bakgrunn

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag PROSJEKTRAPPORT Lindrende behandling i omsorg og velferd, Verdal kommune PROSJEKTNAVN Trude Østduun/Kristmar Selseth PROSJEKTLEDER trude.ostduun@verdal.kommune.no kristmar.selseth@verdal.kommune.no 74048

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek Helsetjenestene /- nivåer Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og 28. 8 2012 på Stange bibliotek Disposisjon: Kommunehelsetjenesten Hvordan er den organisert? Samhandlingsreformen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, Verdal Bo- og Helsetun

ÅRSRAPPORT 2008 Undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, Verdal Bo- og Helsetun ÅRSRAPPORT 2008 Undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag, Verdal Bo- og Helsetun Innledning: Verdal Bo- og Helsetun har i snart 2 år hatt status som undervisningssykehjemmet (USH) i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Samhandling på tværs 2008-2010. Utvikling av en demensomsorg med helhetlig og sammenhengende tiltakskjeder PROSJEKTNAVN

PROSJEKTRAPPORT. Samhandling på tværs 2008-2010. Utvikling av en demensomsorg med helhetlig og sammenhengende tiltakskjeder PROSJEKTNAVN PROSJEKTRAPPORT Samhandling på tværs 2008-2010 Utvikling av en demensomsorg med helhetlig og sammenhengende tiltakskjeder PROSJEKTNAVN Ingunn Sund Forbord PROSJEKTLEDER Ingunn.sund.forbord@verdal.kommune.no

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Verdal rådhus, Kommunestyresalen Dato: 20.01.2010 Tid: 09:00 - ca kl 12:00

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud ORGANISERINGEN I BUSKERUD enestående i landet 20. nov 2017 2 Historikk:

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble Rapportering 2013 Demensplan 2015 Betty Sandvik Døble 02.03.2014 Per 31.12.2013 Kommuner med ABC 2007-13 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 391 372 345 280 210 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Per 31.12.2013

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannen

Nytt fra Fylkesmannen Nytt fra Fylkesmannen Langesund 05.04.17 Rådgiver Janne Wikheim Aas Fylkesmannen i 1 Diverse informasjon om : Opptrappingsplan rehabilitering og habilitering Tilskudd frist 17.04.17 Fagdag 1. juni - rehabilitering

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Glemmen sykehjem USH Østfold Fredrikstad kommune ca 70 000 innbyggere Glemmen sykehjem

Detaljer

Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever,

Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, Vestfold Sandefjord kommune Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte. Tilrettelegge

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Søgne

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer

Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer 2 UTFORDRINGENE Utfordringer Nye brukergrupper Aldring Knapphet på omsorgsytere Medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Trondheim helseklynge

Trondheim helseklynge HUNT Trondheim helseklynge Øya Helsehus HiST/DMF Mer HiST NTNU/DMF St. Olavs Hospital Integrert universitetssykehus 186 000 m 2 25 % NTNU-areal Sintef Regional Helsebygg sykdomsbiobank Endringsarbeidet

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Pådriver for kunnskap og kvalitet Bergen kommune er vertskommune Senter for omsorgsforskning har veiledningsansvar for USHT

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Bakgrunn I utgangspunktet var det opprettet to arbeidsutvalg for tjenesteavtale 6 Etter at vi hadde et felles

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Færder fyr, Tjøme kommune

Færder fyr, Tjøme kommune Vestfold- et tfyrtårn for kunnskapsbasert praksis? Færder fyr, Tjøme kommune Vestfold Landets minste fylke i areal et av de tettest befolkede (227.000) Samarbeid mellom 12 kommuner (12k) USH og UHT= Utviklingssenter

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad Morgendagens helsearbeidere i Sapmi fleksibelt studiebehov 1. INNLEDNING Nasjonalt Utviklingssenter for sykehjemstjenester til samisk befolkning godkjent i

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale 7 fremforhandlet 22.05.2012 Arendal kommune!!)1 \.! \\ \41211\\911\ \\\\111 \\ 2010113725 15 ND Gee Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning,

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer