Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema/orienteringer Bølgen Lean i Gran kommune v/ prosjektleder Karin Aschim Olerud Frisk og glad v/ personalsjef Anita Øverland Prosjekt kulturbasert verdiskapning Granavollen Tingelstadhøgda sluttrapport v/ prosjektleder Randi Thorsen SAKSLISTE 100/12 12/ Referatsaker til kommunestyremøtet /12 12/ /12 12/ /12 12/ Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Sluttbehandling Sluttrapport for prosjekt Kulturbasert verdiskaping Granavollen Tingelstadhøgda 104/12 12/ Trepartsarbeidet sluttrapport 105/12 12/ Forslag til retningslinjer for tildeling av startlån Ordfører og rådmannssekretariatet, ren, 2. oktober 2012 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 100/12 Referatsaker til kommunestyremøtet Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksdokumenter Kontrollutvalget: Protokoll fra møte Ungdomsrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Protokoll fra møte Eldrerådet: Innkalling til møte Eldrerådet: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Vedlagt Vedlegg til sak Referatsaker KST pdf 2

3 101/12 Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /12 Ordførerens innstilling: Kommunestyret finner ikke å kunne støtte forslag i interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) vedr. oppfølging av Opptur prosjektet. Saksdokumenter Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) til møte i kommunestyret , vedr. handlingsplanen for OPPTUR prosjektet Ordførerens svar på interpellasjonen Vedlagt Saksopplysninger: Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) har levert en interpellasjon til møtet i kommunestyret , angående handlingsplanen for OPPTUR prosjektet. Ordførerens svar på interpellasjonen, med vurdering og innstilling til vedtak, følger vedlagt. Vedlegg til sak SVAR - handlingsplanen for O 3

4 102/12 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Sluttbehandling Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 143 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Planutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Planutvalget har behandlet saken i møte sak 35/12 Møtebehandling Disse hadde ordet i saken: Wenche Strand (Ap) Einar Ellefsrud (Frp) Else Hagen Lyngstad Tine Øverlier (Ap) Ole cob Rognstad (Ap) Rune Meier (H) Atle Liaklev (Gbl) Anne Margrethe Knarud (Sp) Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram følgende alternative forslag: «Utredning av anlegg med svømmebasseng starter så snart det foreligger økonomiske midler, eller avtaler som sikrer en forsvarlig bygging og drift av et slikt anlegg.» Votering Ved votering over forslaget fra Anne Margrethe Knarud (Sp), falt forslaget med 8 mot 1 stemme. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet godkjennes. Følgende endringer/justeringer innarbeides i det endelige plandokumentet: 1. Underpunkt 7 i kapittel 7 Tiltak anlegg og områder foreslås endret til «Etablering av svømmeanlegg med minimum 25 meters basseng og andre bade /svømmefasiliteter utredes i løpet av 2013». 2. Kapittel 8 Handlingsplan ordinære anlegg Følgende anlegg foreslås flyttet fra kapittel 8.2 Uprioritert handlingsplan til kapittel 8.1 Prioritert handlingsplan: Lygna Skisenter Lager (hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell) Hadeland Sportsskyttere/Tingelstad Skytterlag Innendørs skytebane, Gran Rådhus Tingelstad Skytterlag m.fl. Ombygging av toalett, Lygna Skytebane Vestre Gran IL Rehabilitering av lysløype, Kittelsrud 4

5 3. Kapittel 9 Handlingsplan nærmiljøanlegg Følgende anlegg foreslås flyttet fra kapittel 9.2 Uprioritert handlingsplan til kapittel 8.2 Prioritert handlingsplan: Vestre Gran IL Tursti, Grymyr Formannskapet har behandlet saken i møte sak 27/12 Møtebehandling Disse hadde ordet i saken: Anne Marte Skari (Ap) Rune Meier (H) Bjørg Kværn (Ap) Ole bob Rognstad (Ap) Anne Lysenstøen (Gbl) Anne Marte Skari (Ap) la fram følgende forslag: «Utredning av anlegg med svømmebasseng starter så snart det foreligger økonomiske midler, eller avtaler som sikrer en forsvarlig bygging og drift av et slikt anlegg.» Votering Ved votering ble forslaget fra Anne Marte Skari (Sp) satt opp mot innstillingens pkt 1. Innstillingens punkt 1 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. Punkt 2 og 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet godkjennes. Følgende endringer/justeringer innarbeides i det endelige plandokumentet: 1. Underpunkt 7 i kapittel 7 Tiltak anlegg og områder foreslås endret til «Etablering av svømmeanlegg med minimum 25 meters basseng og andre bade /svømmefasiliteter utredes i løpet av 2013». 2. Kapittel 8 Handlingsplan ordinære anlegg Følgende anlegg foreslås flyttet fra kapittel 8.2 Uprioritert handlingsplan til kapittel 8.1 Prioritert handlingsplan: Lygna Skisenter Lager (hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell) Hadeland Sportsskyttere/Tingelstad Skytterlag Innendørs skytebane, Gran Rådhus Tingelstad Skytterlag m.fl. Ombygging av toalett, Lygna Skytebane Vestre Gran IL Rehabilitering av lysløype, Kittelsrud 3. Kapittel 9 Handlingsplan nærmiljøanlegg Følgende anlegg foreslås flyttet fra kapittel 9.2 Uprioritert handlingsplan til kapittel 8.2 Prioritert handlingsplan: Vestre Gran IL Tursti, Grymyr Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet godkjennes. Følgende endringer/justeringer innarbeides i det endelige plandokumentet: 5

6 1. Underpunkt 7 i kapittel 7 Tiltak anlegg og områder foreslås endret til «Etablering av svømmeanlegg med minimum 25 meters basseng og andre bade /svømmefasiliteter utredes i løpet av 2013». 2. Kapittel 8 Handlingsplan ordinære anlegg Følgende anlegg foreslås flyttet fra kapittel 8.2 Uprioritert handlingsplan til kapittel 8.1 Prioritert handlingsplan: Lygna Skisenter Lager (hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell) Hadeland Sportsskyttere/Tingelstad Skytterlag Innendørs skytebane, Gran Rådhus Tingelstad Skytterlag m.fl. Ombygging av toalett, Lygna Skytebane Vestre Gran IL Rehabilitering av lysløype, Kittelsrud 3. Kapittel 9 Handlingsplan nærmiljøanlegg Følgende anlegg foreslås flyttet fra kapittel 9.2 Uprioritert handlingsplan til kapittel 8.2 Prioritert handlingsplan: Vestre Gran IL Tursti, Grymyr Saksdokumenter Vedlagt K.sak 57/12 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nei Høringsdokument 7 innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn Nei Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Saksopplysninger: Forslag til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt lagt ut til offentlig høring i K.sak 57/12. Høringsperioden var 21. mai 20. august og det har kommet inn 7 høringsuttalelser/innspill til planutkastet. De innkomne uttalelsene/innspillene er gjennomgått i møte i referansegruppa Vedlagte Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er noe omredigert/omstrukturert, jfr. klare politiske signaler i forbindelse med behandlingen av høringsdokumentet. Redigeringen medfører ingen endringer av selve innholdet i planen, men alle fakta statlige/regionale føringer, statusoversikter o.l. er tatt ut og lagt til som vedlegg. Høringsuttalelsene med rådmannens anbefalinger: Gran Ungdomsråd behandlet saken i møte i sak 8/12: Ungdomsrådet mener at tilbudet i Gran kommune er bra, og at en svømmehall vil gjøre tilbudet enda bedre. Derfor er ungdomsrådet glade for at muligheten for svømmehall utredes allerede i En svømmehall vil være viktig sett i et folkehelseperspektiv og vil være viktig for idrettslag og enkeltpersoner i alle aldre. Det er positivt at Ungdomsrådet er engasjert i saken og uttalelsen støtter det foreslåtte tiltaket med utredning av svømmeanlegg i Råd for funksjonshemmede behandlet saken i møte i sak 9/12 Rådet for funksjonshemmede støtter i hovedsak kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet Rådet har følgende bemerkninger ang. svømmebasseng: Rådet mener det er påkrevet at det bygges et 50 m basseng. I tillegg må det bygges et separat basseng 12x12 med oppvarming på 33 grader i samme lokale. 6

7 Anlegget må være universelt utformet. (Jfr. Hundsund bad på Snarøya) Vi mener at forslaget om svømmebasseng ivaretas gjennom underpunkt 7, Kapittel 7 Tiltak anlegg og områder «Etablering av svømmeanlegg med 25 meters basseng utredes i løpet av 2013». Det bør imidlertid presiseres at et svømmeanlegg forventes å være mer enn et 25 meters basseng Hvilke fasiliteter anlegget bør inneholde må vurderes i den foreslåtte utredningen og forslaget tas derfor med i det videre arbeidet. Eldrerådet behandlet saken i møte i sak 8/12 I følge utviklingstrekkene i Gran, se planen punkt 3.5, vil totalt antall eldre over 67 år fordobles i perioden De statlige føringer forutsetter at dette møtes ved at det satses mer på fysisk aktivitet for eldre slik at de holder seg friskere. På denne måten håper en at omsorgsutgiftene ikke også blir doblet. Eldrerådet synes planen ikke er tydelig nok når den tar opp de tiltak som er nødvendig for å nå dette målet. Mange pensjonister nytter det mangfoldige aktivitetstilbudet som finnes i kommunen, men vi har en ikke ubetydelig gruppe eldre som av forskjellige grunner ikke deltar. De kan trenge hjelp, de kan mangle transport. Mange isolerer seg og kan trenge en form for opphenting. (NY oppgave for hjemmetjenesten?) Eldrerådet vil anbefale bedre transportmuligheter, innføring av gruppetrening for hjemmeboende slik som på Skjervum for hele kommunen, og en raskere gjennomføring av gang/sykkelveger/turstier slik at eldre kan nå disse uten bruk av bil. Når kommuneplanens arealdel skal revideres, mener eldrerådet at Almsgjerdingen, i likhet med Skjervumsmoen og Dæhlenmoen, bør bli registrert som lokalt viktig friluftsområde. Grønne korridorer helt inn i boligfeltene er også ønskelig. Kommunedelplanen er en overordnet plan og en mener at Eldrerådets merknader i punkt 1 og 2 ivaretas gjennom foreslåtte tiltak under kapittel 6 Tiltak aktivitet. Her kan en nevnte «Opprettholde stort fokus på folkehelsearbeidet i kommunen», «Videreføre og videreutvikle Frisklivssentralen, svømmegruppe o.a. tiltak for grupper med spesielle behov» og ikke minst «Videreføre og videreutvikle tiltak innen fysisk aktivitet for seniorer og eldre». Det må imidlertid arbeides kontinuerlig for at de foreslåtte tiltakene skal bli etablert/gjennomført, at de er brukervennlige og at så mange som mulig kan benytte de (f.eks. med transportbistand). Gjennomføringshastigheten for gang/sykkelveger/turstier må vurderes gjennom Temaplan for turveger og trafikksikkerhet. Når det gjelder punktet vedr. lokalt viktige friluftsområder, er en enige i at det i revideringen av kommuneplanens arealdel bør vurderes om flere områder bør tas inn. Det er også lagt inn forslag om kr i perioden for å sikre og/eller opparbeide sentrumsnære grønne korridorer, turstier, friluftsområder e.l. Hadeland Turlag Turlaget støtter både kommunens målsetting om å satse på fysisk aktivitet, analysen av sammenhengene mellom fysisk aktivitet og helse, og tiltakene for økt aktivitet. Vi viser i denne sammenheng også til vår uttale om styrking av friluftslivet, som ble vedtatt på turlagets årsmøte i år. Hadeland Turlag vil således gjerne samhandle med kommunen om den delen av den fysiske aktiviteten som utøves i naturen rundt oss. Gran Idrettsråd 7

8 Kapittel 5. Mål og strategier Strategien om å gi bedre rammevilkår til idretten pga. store kostnadskrevende anlegg bør konkretiseres. Den bør utdypes med en strategi om generell økning av driftstilskudd pr. innbygger i kommunen opp på et nasjonalt nivå som minimum. Gran Idrettsråd mener sågar at Gran kommune bør ha som strategisk mål å hele tiden ligge i fremkant på denne typen overføringer til idretten, og i så måte være en kommune som setter idretten og fysisk aktivitet i høysete. Kapittel 7. Tiltak anlegg og områder Tiltak om etablering av svømmeanlegg bør ikke inneholde en begrensning i forhold til størrelse på anlegget, men ha en mer generell utforming om etablering av et større svømmeanlegg og overlate til utredningen å finne ut om aktuell størrelse. Kapittel 8 Handlingsplan ordinære anlegg Uprioriterte anlegg: Gran Idrettsråd anbefaler å prioritere Lygna Skisenters planer om lager, Skytternes skytebane på Gran Rådhus, ombygging av toalett på Lygna Skisenter, samt rehabiliteringen av lysløype anlegget på Kittelsrudtoppen. De øvrige bør fortsatt stå på uprioritert liste før vi får et grundigere underlag for avgjørelser rundt prioritering. Kapittel 9 Handlingsplan nærmiljøanlegg Gran Idrettsråd anbefaler at ballbingen for Gran IL rykker opp til nr. 1 da ballbanen på Markafeltet er ferdigstilt. Turstien på Grymyr rykker opp til nr. 2. Strategiene i kapittel 5 underbygges med konkrete tiltak i kapittel 6 Tiltak aktivitet og kapittel 7 Tiltak anlegg og områder. I underpunktene 8 og 9 i kapittel 6 er det foreslått til sammen 1 mill. i økte tilskudd/støtteordninger. Dette gjelder både for å opprettholde og videreutvikle mangfoldet av aktivitetstilbud (økning driftsstøtte aktivitet) og ikke minst en økning i driftsstøtte til lag/foreninger med store kostnadskrevende anlegg (økning driftstøtte anlegg). Denne økningen i tilskudd til lag/foreninger mener vi vil være en klar forbedring av dagens rammevilkår, og det vil også vises på Kostra tallene for driftstilskudd pr. innbygger i kommunen. Det vil selvsagt fortsatt være behov for å jobbe for enda bedre rammevilkår slik at frivillige lag/foreninger kan stimuleres til å opprettholde og videreutvikle mangfoldet av aktivitetstilbudet på lokalt nivå, primært for barn og ungdom. I forhold til uttalelsen om størrelse på svømmeanlegg, henviser til vår merknad under Råd for funksjonshemmede. Kapittel 8 Handlingsplan ordinære anlegg Prioritert handlingsplan oppjusteres i.h.t. forslaget fra Gran Idrettsråd (det er imidlertid Lygna skytebane som planlegger ombygging av toalett, ikke Lygna skisenter). Når det gjelder Lygna Skisenter og Lygna Skytebane, er det meldt inn planer om ytterligere nybygg/ombygging av anlegg. Kommunen mener det bør foretas en avklaring om behovet for de enkelte anleggene eller om det er mulighet for ytterligere sambruk. Dette arbeidet må gjøres i forkant av en spillemiddelsøknad og i samarbeid Gran Idrettsråd. De anleggene som er innvilget spillemidler i 2012 tas ut av lista. Prioriteringen av de nyinnmeldte anleggene gjøres i forbindelse med spillemiddelsøknadene seinere i høst. Kapittel 9 Handlingsplan nærmiljøanlegg Prioritert handlingsplan oppjusteres i.h.t. forslaget fra Gran Idrettsråd. Markafeltet vel har mottatt spillemidler til sitt anlegg i 2012 og de tas dermed ut av lista. Lygna Skytebane Det har kommet inn tillegg/merknad på innspillet fra Tingelstad skytterlag m.fl. for Lygna skytebane. Tidligere innmeldte planer var noe uklare når det gjaldt omfang, kostnader og byggestart. Nå foreligger det tegninger og kostnadsberegninger for rehabilitering av kafeteriabygget, og det antydes at de ønsker å søke om spillemidler så raskt som mulig. Kostnadene ved anlegget er beregnet til ca. kr 5,5 mill. 8

9 Anlegget er pr. d.d. ikke foreslått inntatt i prioritert handlingsplan Nevnte avklaring rundt det samlede anleggsbehovet for Lygna skisenter og Lygna skytebane bør gjennomføres før neste års rullering/oppjustering av handlingsplanen, slik at anleggene kan søke om spillemidler i Fylkesmannen i Oppland Gran kommune har igjennom flere år jobbet systematisk med folkehelsearbeid, helse i plan og universell utforming. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er gjennomarbeidet og har et gjennomgående godt folkehelseperspektiv. Planen skisserer bred medvirkningsprosess og et godt tverrfaglig samarbeid. Både ny folkehelselov, nasjonal handlingsplan for universell utforming og ny regional plan for folkehelse er lagt til grunn for planarbeidet. Utover dette har Fylkesmannen ingen kommentarer til planen. Rådmannens anbefaling: Etter en samlet vurdering anbefales det at følgende endringer/tilføyelser tas inn i forhold til høringsdokumentet: 1. Underpunkt 7 i kapittel 7 Tiltak anlegg og områder foreslås endret til «Etablering av svømmeanlegg med minimum 25 meters basseng og andre bade /svømmefasiliteter utredes i løpet av 2013». 2. Kapittel 8 Handlingsplan ordinære anlegg Følgende anlegg foreslås flyttet fra kapittel 8.2 Uprioritert handlingsplan til kapittel 8.1 Prioritert handlingsplan: Lygna Skisenter Lager (hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell) Hadeland Sportsskyttere/Tingelstad Skytterlag Innendørs skytebane, Gran Rådhus Tingelstad Skytterlag m.fl. Ombygging av toalett, Lygna Skytebane Vestre Gran IL Rehabilitering av lysløype, Kittelsrud 3. Kapittel 9 Handlingsplan nærmiljøanlegg Følgende anlegg foreslås flyttet fra kapittel 9.2 Uprioritert handlingsplan til kapittel 8.2 Prioritert handlingsplan: Vestre Gran IL Tursti, Grymyr 9

10 103/12 Sluttrapport for prosjekt Kulturbasert verdiskaping Granavollen Tingelstadhøgda Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler Randi Thorsen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Sluttrapport for prosjekt Kulturbasert verdiskaping Granavollen Tingelstadhøgda tas til orientering. Saksdokumenter Sluttrapport for prosjekt Kulturbasert verdiskaping Granavollen Tingelsatdhøgda Vedlagt Saksopplysninger: Forut for prosjektet Kulturbasert verdiskaping Granavollen Tingelstadhøgda ligger fra Gran kommunes side et mangeårig engasjement, en bevissthet og en ambisjon om å få til en bærekraftig utvikling av dette unike landskapsområdet. Dette prosjektet er en direkte oppfølging av prosjektet Stedsutvikling Granavollen St.Petri / Hadeland Folkemuseum ( ). Med mandat om å videreutvikle og konkretisere ideer og potensial knyttet til stedsutviklingsprosjektets delmål kultur kulturbasert næringsutvikling og kulturprofilering, ble det gjennomført et forprosjekt høsten Samtidig vedtok Gran kirkelige fellesråd på sitt møte at kirkens utviklingsplaner knyttet til Søsterkirkene og Granavollen skulle inngå som en del av et felles, samlet gjennomføringsprosjekt. Med basis i dette vedtok kommunestyret at arbeidet, under forutsetning av fullfinansiering, skulle videreføres i form av et gjennomføringsprosjekt på 3 5 år. En bredt sammensatt styringsgruppe ble nedsatt. Kommunestyret oppnevnte tre representanter. Prosjektet har blitt gjennomført i tråd med forutsetningene innenfor vedtatt mandat, tidsplan og økonomiske rammer. En samlet styringsgruppe stiller seg bak vedlagte rapport med de konklusjoner og anbefalinger som framgår. 10

11 104/12 Trepartsarbeidet sluttrapport Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 124 Saksbehandler Morten Gausen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 26/12 Møtebehandling Disse hadde ordet i saken: Økonomisjef Morten Gausen Ordfører Knut Lehre Rune Meier (H) Anne Hagen Grimsrud (H) Rådmann Arne Skogsbakken Anne Marte Skari (Sp) Anne Lysenstøen (Gbl) Pål H Eriksen (Ap) Bjørg Kværn (Ap) Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Arbeidsgruppens rapport tas til orientering. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Arbeidsgruppens rapport tas til orientering. Saksdokumenter Arbeidsgruppe økonomiplan Gran kommune Versjon 15 av Vedlagt Saksopplysninger: Det viste seg tidlig i økonomiplanarbeidet for perioden at det ville by på utfordringer å oppnå balanse for årene 2013 til På grunn av den korte tiden som var til disposisjon i etterkant 11

12 av valg og konstituering av kommunestyre, valgte ordføreren å foreslå at den endelige salderingen av de tre siste årene i økonomiplanen skulle utestå til I den forbindelse ble det etablert et såkalt trepartssamarbeid. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat: «Mandat: Det etableres en arbeidsgruppe for videre arbeid med økonomiplanen , etter modellen om trepartssamarbeid. a. Gruppen gis følgende mandat: Innenfor rammen av fastsatt investeringsramme for perioden fastsettes et konkret investeringsprogram. Investeringsprogrammet skal inneholde oversikt over prioriterte prosjekter og kostnadsrammer og framdrift for de enkelte prosjektene. Gjennomgå driftsbudsjettet for perioden og komme med konkrete forslag til å bringe dette i balanse hensyn tatt til: Forventede utgifter til renter og avdrag Realistiske driftsrammer for de enkelte virksomhetsområder b. Arbeidsgruppen består av 3 hovedtillitsvalgte, 5 politikere fra formannskapet og 3 oppnevnt av rådmannen. Fra formannskapet oppnevnes: Ordfører Knut Lehre (Ap), varaordfører Anne Marte Skari (Sp), Pål Eriksen (Ap) Rune Meier (H) og Anne Lysenstøen (Gbl), c. Arbeidsgruppen skal i sitt arbeid legge til grunn at det skal være enstemmighet bak de tiltak som foreslås. Dersom enstemmighet ikke oppnås, tas avgjørelse av de politisk valgte medlemmene i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens arbeid skal avsluttes innen 15. mai 2012, og resultatet oversendes til formannskapet som innstilling til den videre behandlingen.» Arbeidsgruppen har levert en rapport hvor gruppens konklusjoner og anbefalinger fremgår av kapittel 17 i vedlagte rapport. Rapporten gir en anbefaling for reduksjon av driftsutgifter fordelt på virksomhetene og en oversikt over en prioritert rekkefølge på kommunens kommende investeringsprosjekter i et tiårs perspektiv. Nedenstående tabell viser en oversikt for kommunens økonomiske utvikling ut fra rapportens forutsetninger Budsjettert Overskudd i 2012 Netto drifts endringer Pr. år Totalt Denne tabellen, kopiert fra arbeidsdokumentet, oppfattes som riktig når en tar utgangspunkt i det budsjettet som gjaldt da mandatet ble gitt, og gruppa startet sitt arbeid. Det har ikke ligget i samarbeidets mandat å utarbeide et budsjettforslag for de kommende årene. Derfor må det kunne hevdes at gruppa har oppfylt det mandatet kommunestyret har gitt, selv om utfordringen knyttet til bruk av momskompensasjon ikke er løst. 12

13 I arbeidsgruppens siste møte ble det gjort oppmerksom på at 4,3 millioner av budsjettjusteringen i første tertial er finansiert med redusert overføring av momskompensasjon til investeringsbudsjettet. Med forutsatt investeringsnivå vil en med rimelig sikkerhet kunne tenkes å gjøre tilsvarende for 2013, men fra 2014 oppheves denne muligheten i økonomiforskriften for kommuner. Trekker en ut bruken av momskompensasjon i «justert budsjett 2012» pr 1. tertial 2012 får en følgende endringer i tabellen: Alle tall i hele kr Budsjettert overskudd i Netto drifts endringer Pr. år Totalt Uttrekk momskomp ensasjon Revidert totalsum Legger en dette til grunn for videre arbeid med fremtidige budsjetter, ser en at den økonomiske budsjettutfordringen øker. Gitt disse forutsetningene vil en ha et totalt forbruk i perioden som går omtrent i balanse i tiårs perioden. Ordfører innser at det vil oppstå økonomiske utfordringer knyttet til arbeidet med det enkelte års budsjett, som må finne sin løsning gjennom den årlige budsjettprosessen. Dette gjør at en finner det riktig å foreslå en innstilling hvor hovedtrekkene i arbeidsgruppens rapport tas til orientering og legges til grunn for Gran kommunes budsjettarbeid i inneværende kommunestyreperiode. Vedlegg til sak Hoveddokument arbeidsgruppe v 15.d 13

14 105/12 Forslag til retningslinjer for tildeling av startlån Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 252 Saksbehandler Anne Hilde Sørum Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyre vedtar vedlagte forslag til retningslinjer for tildeling av startlån. Saksdokumenter Forslag til retningslinjer for tildeling av startlån Tidligere regler for startlån k sak 0062/3 med endringer vedtatt i k sak 0019/07 Vedlagt ja nei Saksopplysninger: Startlån er midler staten via Husbanken låner ut til kommunene for videre utlån. Lånet kan gis til kjøp eller oppføring av bolig, samt refinansiering av dyre boliglån. Startlånet har stor betydning for personer som ikke får lån i privat bank. Målgruppen er økonomisk vanskeligstilte husstander, barnefamilier, enslige forsørgere, personer med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Gran kommune tar årlig opp lån til startlån (for videre utlån) gjennom vedtak om budsjett og økonomiplan. I vedtak i k sak 143/11 budsjett og økonomiplan er rammen for startlån satt til 10 millioner per år i perioden. Totalt har Gran kommune utestående 52,8 millioner per Det er ikke registrert tap på ordningen siste 10 år. Startlånet kan gis sammen med privat banklån eller som full finansiering. Gran kommune har ett godt samarbeid med de lokale bankene om startlånet og dette er en vesentlig forutsetning for hensiktsmessig fordeling av startlånspotten. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av startlån. Gjeldene retningslinjer for tildeling av startlån ble vedtatt i k sak 0062/03, oppdatert med endringer i k sak 0019/07. Startlån er et av flere viktige virkemidler innenfor det boligsosiale arbeidet. Retningslinjene er nå revidert og forslag til retningslinjer for tildeling av startlån legges frem for politisk behandling. Rådmannen mener det er viktig at Gran kommune til enhver tid aktivt bruker de virkemidler som Husbanken tilbyr for hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet. Særlig er det behov for slik hjelp til refinansiering for å hindre tvangsfravikelser, og for at enslige og/eller enslige forsørgere kan skaffe seg egen bolig/ eller hindre at de må flytte fra sin bolig. Kommunens vilkår for videre utlån bør være i samsvar med de vilkår som Husbanken til enhver tid tilbyr slik at kommunen kan gi nødvendig hjelp i slike saker. Rådmannen legger til grunn at det er liten risiko for tap på ordningen. Rådmannens innstilling er at forslag til retningslinjer vedtas. Vedlegg til sak 14

15 Vedleggretningslinjer for tilde 15

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer