Samhandlingsreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen"

Transkript

1 Samhandlingsreformen Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen? Hvilke råd kan gis til kommunene i denne sammenheng? Professor Anders Grimsmo, NTNU

2 Ingress: Artikkel i Computerworld : Norge er et u-land på ehelse. Statsekretær Roger Ingebrigtsen vil raskt i gang med kjernejournal Uten en elektronisk kjernejournal er det helt umulig å gjennomføre denne reformen. 2

3 Helsetjenesten - en sinke i bruk av IKT? Sammenligninger Bank og forsikring Transportsektoren Hotell og reiseliv Handelsnæringen Universiteter, forskning Konsulentbransjen Slå dem sammen og det vil ligne: Helsetjenesten 3

4 Går det tregt? Undersøkelse av 10 større pilotprosjekter i Europa: (EPJ, eresept, booking, helsenett, publikumstjenester, mm.) Gjennomsnittlig 5 år fra start til implementering Ytterligere 3-4 år før effektene begynner å komme Min diagnose: Kostnadsbildet er feil og blir undervurdert Kompleksiteten kommer som en overraskelse - hver gang 4

5 Hva koster IKT i helsetjenesten? Utgifter knyttet til informasjonsbehandling i helsetjenesten er beregnet til å utgjøre 25 39% av budsjettet Utgiftene til IKT er per i dag kommet opp mot 1 3% av utgiftene I sammenlignbar industri (bank, handel, kontor, transport, hotell) brukes i dag 10 20% av budsjettene til IKT Hver krone som brukes til innkjøp av programvare, resulterer i 8 12 kroner til drift og vedlikehold 5

6 6 Fullført eller påbegynt innføring av EPJ

7 Samhandlingsreformens hovedbegrunnelse år og eldre år år Kilde: SSB 7

8 Hvorfor samhandlingsreformen? I dag Kostnader Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Framtid Forebygging Tidlig fase Diagnose Kronisk syk Komplikasjoner 8

9 Samhandlingsarenaen Spesialisthelsetjenesten Pasienten i sentrum Sykehjem Fastlege/legevakt Bolig/hjemmesykepleie 9

10 Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Sykehjem Sykehus Aktører i samhandling om kronisk syke Ambulanse syketransport AMK Fastleger Legevakt Laboratorier Hjemmetjenester Rehabilitering Rehabiliteringsinstitusjoner Andre kommunale tjenester Apotek Stønad, hjelpemidler Private spesialisthelsetjenester 10 Andre viktige tjenester

11 Det er én verdikjede i helsetjenesten - pasientforløpet - Fra første kontakt med helsetjenesten for et problem, evt. en ny episode med tidligere avsluttet problem, til siste kontakt for problemet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste 11

12 Verdikjeden er informasjonsdrevet Kommunikasjonsprosess Forespørsel, anmodning 1 Aktør 1 2 Respons Bestillingsfase Aktør 2 Utføringsfase Aktør 2 Resultat, svar 4 5 Godkjenne Resultatfase Aktør 1 Aktør 2 Arbeidsprosess 3 Aktivitet 12

13 Det er én verdikjede i helsetjenesten - pasientforløpet - Fra første kontakt med helsetjenesten for et problem, evt. en ny episode med tidligere avsluttet problem, til siste kontakt for problemet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Brudd i eierskap Brudd i styringssystem Brudd i regelverk Brudd i finansiering Brudd i behandling Brudd i faglige mål Brudd i informasjonsflyt 13

14 Samhandlingskjedene i helsetjenesten Servise og støttetjenestene Den akuttmedisinske kjeden Den medisinske samhandlingskjeden Omsorgs- og rehabiliteringskjeden Den veiledede samhandlingen Kommunehelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Suksessfaktorer: Bedre problemforståelse og kunnskaper om samhandlingen og muligheter Organisasjonsutvikling og IKT går hand i hand Bedre tilrettelegging forvaltningsmessig og økonomisk 14

15 Den akuttmedisinske kjeden LV-sentral 113 AMK Øyeblikkelig hjelp akutt akuttilfeller per år (5% av innleggelser for døgnopphold) Innleggelse Legevakt Ambulanse Akuttmottak 15

16 Den medisinske samhandlingskjeden Hovedstrømmer ved innleggelser Primærlegen 1,3 mill opphold per år (døgn + dagopphold) Fastlege 2 millioner henvisninger 75% Legevakt 25% Øyeblikkelig hjelp Vanlig henvisning 37% 37% 40% 60% Poliklinikk Innleggelse 3,7 millioner polikliniske konsultasjoner 16

17 Hvem legger inn i sykehuset? Primærlege Spesialist Innleggelser Antall % % Til sammen Dag Døgn Døgn og dag Legevaktslegen Poliklinikk legen 17

18 Legevakten har endret seg 80-tallet: Stor andel hjemmebesøk Kunnskaper og informasjon om pasientene 90-tallet: Konsultasjoner på legekontor Etter 00: Sammenslåinger i store legevaktsdistrikt 18

19 Øyeblikkelig hjelp innleggelser muligheter? øh.j innleggelser ( 10 %) akuttsituasjoner ( rød respons ) (40%) hastetilfeller ( gul respons ) Resten (50%) tilgjengelig for alternativer? Unødvendige innleggelser: Fra 0 til 30% 1/2 skyldes mangelfulle primærhelsetjenester (hjemmesykepleie, etc) 1/3 skyldes mangelfull tilbakemelding til primærhelsetjenesten (epikrise, etc) og usikkerhet 19

20 Tiltak som alternativ til innleggelse Kommunehelsetjenesten må organisere et hastetilbud til pasienter som midlertidig trenger økt tilbud i hjemmet eller i sykehjem Fastlege og legevakt må ha mandat til å rekvirere ekstra kommunale pleie- og omsorgstjenester som i spesialisthelsetjenesten Vaktsystemene (LV-sentralen, legevaktslegen, PLO vakten og vaktsystemet i spesialisthelsetjenesten må få enklere tilgang på vital pasientinformasjon for tryggere kunne velge riktig omsorgsnivå (kjernejournal) Det bør innføres en rutine for utarbeidelse av en individuell beredskapsplan for pasienter med store og kompliserte behov Implementering av elektronisk beslutningsstøtte i EPJ Tilgang til veiledning bør bli enklere både for allmennlegene og annet kommunalt helsepersonell ( Call centre ) 20

21 Omsorgs- og rehabiliteringskjeden Hovedstrømmene ved utskriving Sykehjem Bolig Død Hj. sykepl 8% 2% Død opphold 21

22 Sentrale utfordringer i selvgrodde systemer Kommunen trenger tid til planlegging Tidlig varsling for lite informasjon, sein varsling for kort tid til planlegging Stor variasjon varsling mellom avdelinger Det er utstrakt uformell muntlig kommunikasjon Dialog og forhandlinger om pasientens behov i stor grad bygd på muntlig kontakt Sykepleier i kommunen må forholde seg til mange og skiftende sykepleiere for den enkelte pasient, og til mange avdelinger med ulike rutiner Foreløpig notat/epikrise ved utskriving inneholder informasjon som allerede er kjent Stor variasjon type dokumenter og i innhold Ansvarsfordeling/mandater uklare Tydelige spenninger mange steder når det gjelder mandatforståelse mellom sykehusene og kommunene. Uklare skiller mellom faglige formidlinger og ansvarsmessige grenseoppganger 22

23 Kulturforskjeller Planlegging Tjenester Helseproblemer Behandling Pasient helsepersonell forhold Beslutninger Samarbeid med andre Langsiktig mot resten av livet Generelle, i hovedsak ved korte besøk Gjerne flere parallelt og hele spektret av diagnoser ADL-orientert med tilrettelegging, og pasienten deltar mye selv. Lite/langsom endring Kontinuerlig over mange år, personlig og omfattende Tas ofte av helsepersonell alene eller av få, og ofte med vekt på pasientpreferanser Med mange, ogsåutenfor helsetjenesten, og tett med evt. pårørende Kortsiktig tom. utskriving Segregerte og spesialiserte, døgnkontinuerlig Ett problem, evt. fokus påett om gangen. Diagnoseorientert og med avansert teknologi. Ofte med store endringer på kort tid Sjelden og oftest bare i korte perioder. Mange involverte samtidig Tas gjerne i møter med flere og med adheranse først og fremst til faglige retningslinjer I hovedsak med kommunehelsetjenesten, sporadisk kontakt med pårørende 23

24 Helsefaglige tiltak med dokumentert effekt Pasientgrupper Slagpasienter Kronisk lungesyke Hjertepasienter Hofteopererte Geriatriske pasienter Felles kjennetegn for suksess: Tidlig mobilisering, tidlig utskriving Med vante oppgaver i vante omgivelser Kompetanse fra spesialisthelsetjenesten Deltar i overføring til kommunen og etablering av videre opplegg Pasient- og pårørendeopplæring Avtalt systematisk oppfølging etter utskriving Kommunen Spesialisthelsetjenesten 24

25 Tiltak ved utskriving Momenter som bør inngå strukturerte pasientforløp: 1.Rutiner for varsling av innleggelse og organisering av tidlig utskriving ( utskrivingsklare pasienter ) 2.Klargjøring av mandater vedrørende tjenester videre, interimløsning og rehabilitering 3.Pasient og pårørende involvering og opplæring 4.Program for systematisk oppfølging etter utskriving, inklusive et hjemmebesøk umiddelbart Forebyggende tiltak Egenmestring 5.Rutiner for kontakt og konsultasjon ved forverring Triagesystem, førstevalg behandling, call centre 25

26 Noen hovedpremisser for kommunene A. Oppgavene må gjelde problemstillinger som er egnet for den generalistkompetansen som yrkesgruppene og organisasjonen i kommunehelsetjenesten har. B. Oppgavene må ha et volum som forsvarer de tilpasningene og den ressursøkningen som må iverksettes C. Det må omhandle pasientforløp der kommunen eller kommunens helsepersonell reelt kan påvirke eller styre valget av behandlingsalternativer I tillegg: * * * * En finansieringsmodell som understøtter større kommunalt engasjement både i Innleggelsesprosessen (hastetilbud i kommunen og forebyggende rehabilitering) Utskrivingsprosessen (tidlig utskriving) Enklere tilgang på kompetanse fra spesialisthelsetjenesten Større involvering av fastlegene i de andre kommunale tjenestene 26

27 Pasientgrupper som er aktuelle A. Kroniske syke og eldre med uplanlagt behov for helsetjenester forverring som skyldes interkurrent sykdom (forbigående mildere sykdom som blærekatarr, influensa etc i tillegg til hoveddiagnosen) som alternativt til innleggelse kan behandles med et forsterket hastetilbud i kommunen som med forsterket tilbud kan skrives ut tidlig B. Kronisk syke og eldre som kan ha nytte av systematisk oppfølging og rehabilitering, dvs. forebygge behov for innleggelser sykehus og behov for økt kommunalt tilbud tidlig rehabiliterings-/behandlingstilbud til hjemmeboende som gradvis mister funksjonsevne forebyggende hjemmebesøk/program til pasienter som skrives ut fra sykehus og til hjemmet etter behandling C. Pasienter med alvorlig sykdom som skal ha palliativ behandling 27

28 Standardiserte pasientforløp (behandlingslinjer) Opphold i sykehus Utredning Innleggelse Diagnostikk Behandling Utskrivelse Oppfølging Kommunehelsetjenester Kommunehelsetjenester Standardisert pasientforløp (protokoll) individuell behandlingsplan Fra Sykehuset Østfold 28

29 Utvikling og implementering av forløpsplaner Definisjon av en pasientgruppe Inklusjons- og eksklusjonskriterier Faglige retningslinjer Konsensus- eller forskningsbaserte kunnskaper knyttet til et definert problemområde (diagnose) Prosessbeskrivelser Beskrivelse av sentrale aktiviteter som inngår i faglige retningslinjer: Arbeidsoppgaver Aktører, mandat, kompetansekrav Lokale forløpsplaner (protokoll) Sammenbinding av aktiviteter og utforming av arbeidsflyt for lokal gjennomføring av et forløp Individuell behandlingsplan 29

30 SAMHANDLINGSKJEDEN FOR KRONISK SYKE: kommunene Ny episode Hjem: Bruker/pårørende Daglig observasjon og tjenesteyting Pasienten blir dårligere Daglig observasjon og tjenesteyting Hjemmetjeneste Sykehjem Nettverksmøte Kontaktperson Besøk av sykepleier innen 3 dager Innleggelse kortidsopphold 4 ukers samtale med primærkontakt Primær- kontakt/- sykepleier Innleggelse kortidsopphold Fysio- /ergoterapi Trening og opplæring Fastlege Besøk hos fastlege etter 2 uker Fastlege Oppfølging fastlege Legevakt LVsentral Lege -vakt Bestillerkontor Møte sykehus kommune Vedtak Poliklinikk Sykehus 30 Start Pasienten vurderes utreiseklar Utredning/behandling, avdeling Mottak i sykehus

31 Kommune Dersom pasienten har kommunale tjenester Orientering om tjenestetilbud Medisinske opplysninger Fastlege Ved behov for kommunale tjenester Ved endringer, og på forespørsel Ved behov og på forespørsel Helseopplysninger til lege Legemiddelopplysninger Forespørsel og svar Fornying av resept Forespørsel og svar Ved endringer, og på forespørsel Ved behov og på forespørsel Forespørsel om time og svar på denne Diagnoser for IPLOS-rapportering Forespørsel og svar For innrapportering til SSB For at tjenester kan avsluttes For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler Orientering om dødsfall Avvik For at tjenester kan avsluttes For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler 31

32 Kommune Dersom pasienten har kommunale tjenester Innleggelsesrapport Melding om innlagt pasient (logistikkmelding) Helseopplysninger ved søknad Sykehus Dersom pasienten har kommunale tjenester Ved behov for nye, eller endrede behov for tjenester fra kommunen Melding utskrivningsklar pasient (logistikkmelding) Avmelding utskrivningsklar pasient (logistikkmelding) Melding om utskrevet pasient (Logisitkkmelding) Utskrivningsrapport Når ferdigbehandlet og kommunen ikke kan ta imot pasienten Ved endring og pasienten likevel ikke er utskrivningsklar Benyttes sammen med utskrivningsrapport eller alene Sendes samme dag pasienten skrives ut til pleie- og omsorgstjenesten Spørsmål og svar knyttet til pågående dialog For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler Forespørsel og svar på forespørsel Avvik Spørsmål og svar knyttet til pågående dialog For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler 32

33 SAMHANDLINGSKJEDEN FOR KRONISK SYKE: Bruk av ELIN-meldinger Hjem: Bruker/pårørende Daglig observasjon og tjenesteyting Hjemmetjeneste Nettverks møte Kontaktperson Besøk av sykepleier innen 3 dager 4 ukers samtale med primærkontak t 1 ELIN - meldinger Melding om innlagt pasient Sykehjem Helseopplysninger ved søknad Melding utskrivningsklar pasient Fysio-/ergoterapi Melding om utskrevet pasient Utskrivningsrapport Fastlege Besøk hos fastlege etter 2 uker Forespørsel om time Orientering om tjenestetilbud Helseopplysninger til lege Legevakt 3 9 Overføring legemiddelopplysninger 2 10 Medisinske opplysninger Bestillingskontor 1 11 Forespørsel og svar på forespørsel Sykehus Poliklinikk Sykehus 33 Start Pasienten vurderes utreiseklar Start Utredning/behandling, Utredning/behandling, avdeling avdeling Mottak Mottak i sykehus i sykehus

34 SAMHANDLINGSKJEDEN FOR KRONISK SYKE: Bruk av ELIN-meldinger Ny episode Hjem: Bruker/pårørende Pasienten blir dårligere Daglig observasjon og tjenesteyting Hjemmetjeneste Primær- kontakt/- sykepleier ELIN - meldinger 6 Forespørsel om time Sykehjem Fysio- /ergoterapi Innleggelse kortidsopphold Orientering om tjenestetilbud Helseopplysninger til lege Overføring legemiddelopplysninger Medisinske opplysninger Fastlege Fastlege 6 Oppfølging fastlege Forespørsel og svar på forespørsel Innleggelsesrapport Legevakt LVsentral Lege -vakt Henvisning Bestillerkontor 12 Poliklinikk 13 Sykehus 34 Utredning/behandling, avdeling Mottak i sykehus

35 Kommunenes behov for IKT i samhandlingsreformen Nasjonale eller felles tjenester (som for alle) eresept, syketransportordningen, repositorier med kodeverk, faglige retningslinjer, adresser og tjenestetilbud Norsk helsenett - meldingsutveksling Nasjonal kjernejournal register med kritisk informasjon Informasjon til planlegging, styring og kvalitetsutvikling av tjenestene Overvåkning av behov Komparative data om og til tjenestene Tjenester spesielt for kommunenes behov elektronisk kommunikasjon med andre kommuner kommunikasjon internt mellom helsetjenestene i kommunen veiledning/kompetanseoverføring og samarbeid med spesialisthelsetjenesten 35

36 Elektronisk kommunikasjon med andre kommuner Intraregionale nett vil ikke dekke alle behov Naturlige samarbeidspartnere varierer med type tjeneste For liten fleksibilitet Tryggere oppretting av interkommunale legevaktsordninger Bedre tilgang på pasientinformasjon for legevakt og LV-sentral Bedre kommunal styring med pasientrømmer Interkommunale tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold interkommunalt samarbeid lokalmedisinske sentra/forsterka sykehjem redusere behovet fysisk møte i team, øke samarbeidet mellom møter felles opplæring 36

37 Kompetanse i kommunehelsetjenesten er en nøkkelfaktor for suksess med samhandlingsreformen Ved behandling og oppfølging av den enkelte pasient Enklere tilgang til spesialkompetanse i sykehus (sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter oa. i spesialavdelingene) Deltagelse helt hjem ved utskriving og oppfølging av pasientene Veiledning når pasienter vil være hjemme Desentralisering av poliklinikk tilbudet? Opplæring og undervisning Fagfellekonferanser om enkeltpasienter, fagfellenettverk og kompetanseknutepunkter (virtuelt teamarbeid) Samarbeid om utvikling av kunnskapsbaserte standardiserte forløpsplaner 37

38 Kommunikasjon om kronisk syke - Call Centre / Helsekontakten Poliklinikk Sykehus LV-sentral Triage/indeks kronisk syke Rådgivning Kontaktformidling Hjemmetjenester Fastlege Legevakt Pårørende, frivillige Andre tjenester 38

39 Målbildet for en kjernejournal En web-løsning som på en enkel og rask måte kan bidra med kritisk informasjon i situasjoner der EPJ og ordinær helsefaglig kommunikasjon ikke er dekkende eller tilgjengelig Forebygge utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling for både planlagt og uplanlagt behandling Øke effektiviteten i kritiske situasjoner 39

40 Innholdsoversikt og pålogging kjernejournal Pasient Kari Normann Motbakken Trangsundet Kjernejournal Pårørende Fastlege Logg Kritisk informasjon Medisinoversikt Førstevalg beh. Kontaktoversikt PLO-tjenester Egenjournal Donasjon Vaksinasjon Brukernavn Passord Helsepersonell ID Begrunnelse Ambulant legevakt 40

41 Fastlegens legemiddelkort, og ny resept utstedt av legevakten Pasient Kari Normann Motbakken Trangsundet Kjernejournal Pårørende Viktig informasjon Fastlege Medisinoversikt PLO-tjenester Tilgangslogg Samtykke Kontaktoversikt Annet Legemidler i bruk Oppdatert: Fastlege: Fredrik Bufast Faste medisiner Tabl Atenolol 25 mg 1 tablett to ganger daglig Mot høyt blodtrykk og angina Tabl Furix 25 mg 1 tablett daglig Vanndrivende Tabl Lipitor 20 mg 1 tablett daglig Mot høyt kolesterol Tabl Albyl-E 75 mg 1 tablett daglig Blodfortynnende Ved behov Tabl Imovane 7,5 mg 1 tablett Ved søvnvansker Ny resept/endring Dato: Rolle: Legevakt Navn: Stein Pille Faste medisiner Tabl Atenolol 50 mg 1 tablett to ganger daglig Mot høyt blodtrykk og angina 41

42 Oversikt over kontakter i spesialisthelsetjenesten Pasient Kari Normann Motbakken Trangsundet Kjernejournal Pårørende Viktig informasjon Fastlege Medisinoversikt Samtykke Kontaktoversikt PLO-tjenester Tilgangslogg Annet Kontakter Innleggelser Orkdal sykehus Kristiansund St. Olavs hospital Poliklinikk Orkdal sykehus Namsos sykehus St. Olavs hospital Røntgen Kristiansund Sentrum røntgen Orkdal sykehus: Tidsrom Fagområde: Ortopedi Epikrise: Elektronisk 42

43 Informasjonsutveksling Informasjonsdeling EPJ 4 Labora torium Apotek EPJ 6 EPJ 3 Sykehjem EPJ 5 Hjemme tjeneste EPJ 2 Sykehus Kjerne journal EPJ 3 EPJ 5 Sykehjem Hjemme tjeneste Sykehus EPJ 2 EPJ 7 Legevakt EPJ 1 Fastlege EPJ 7 Legevakt EPJ 1 Fastlege Pasient Pasient Dagens situasjon Veien videre? 43

44 Helsepersonelloven: A Forespørsel om opplysninger B Vurdering Vilkår for utlevering Nødvendig og relevant informasjon Utlevering av informasjon 44

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer

Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer Versjon 1.1 Dato: 10.09.2009 KITH Rapport 09/09 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling i helse-

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold www.pwc.com Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om lokalmedisinske tjenester mellom 9 kommuner i Vestfold,

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer