Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler"

Transkript

1 Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2014 Oslo,

2 Innhold OSLO, INNHOLD... 1 INNLEDNING... 3 POLITISKE RAMMER FOR BUMIDLENE... 3 REGIONALE BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM... 3 FORMÅLET MED BUMIDLENE... 3 RAPPORTERINGSOPPLEGGET FOR BUMIDLER FORVALTET AV INNOVASJON NORGE... 4 RAMMER OG TILSAGN ANTALL SØKNADER, INNVILGET OG AVSLAG... 6 RESULTATMÅL... 7 RESULTATMÅL 1 SIKRE/ØKE SYSSELSETTINGEN, SÆRLIG FOR KVINNER... 7 RESULTATMÅL 2 BIDRA TIL NYSKAPING, MARKEDSORIENTERING OG SYNERGIER RESULTATMÅL 3 BIDRA TIL EFFEKTIVISERING AV DET TRADISJONELLE LANDBRUKET RESULTATMÅL 4 BIDRA TIL SYSSELSETTING I NÆRINGSSVAKE OMRÅDER RESULTATMÅL 5 BIDRA TIL MODERNISERING/EFFEKTIVISERING AV FORVALTNINGEN TILTAKSGRUPPER TILTAKSGRUPPER I INNOVASJON NORGES STATISTIKKSYSTEM RAPPORTERING AV ANSVAR ANSVAR BUMIDLER FORVALTET AV INNOVASJON NORGE

3 Innledning Politiske rammer for BUmidlene Landbruks og matdepartementet la i desember 2011 fram Stortingsmelding nr 9 ( ) Velkommen til bords. Meldingen trekker opp regjeringens ambisjoner for utviklingen av landbruks og matpolitikken, herunder verdiskaping og næringsutvikling i og i tilknytning til landbruk. BUmidlene er det viktigste økonomiske virkemidlet til Landbruks og matdepartementet for å nå målet om næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket. Regionale bygdeutviklingsprogram I Stortingsmeldingen er det et mål at politikken skal bli mer regionalt tilpasset. Ordningen med regionale strategier for næringsutvikling videreføres og utvides ved at de skal inngå i regionale bygdeutviklingsprogram bestående av Regionale næringsprogram (RNP) Regionale miljøprogram (RMP) Regionalt skog og klimaprogram (RSK) Innføringen av regionale bygdeutviklingsprogram innebærer at de ulike programmene sees i tettere sammenheng, herunder også god kobling mot fylkesplanene og strategier for bruk av de regionalpolitiske virkemidlene gjennom fylkeskommunen. Plandokumentene utarbeides av det regionale partnerskapet bestående av fylkesmannen (leder), næringsorganisasjonene i landbruket, fylkeskommuen og Innovasjon Norge. Formålet med BUmidlene I Forskrift om midler til bygdeutvikling fastsatt av Landbruksdepartementet , er formålet med BUmidlene "å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Forskriften skal også legge til rette for et landbruk der og menn gis like muligheter." (Fra 2015 gjelder ny forskrift) BUmidlene er landsdekkende og inkluderer tilskudd til utrednings og tilretteleggingstiltak, etablererstipend, tilskudd til bedriftsutvikling, tilskudd og rentestøtte til investeringer, samt tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte, til praktikantordning og til andre tiltak. Ved fastsetting av BUforskriften har departementet lagt vekt på hensynet til forenkling og økt regionalt handlingsrom. Innenfor forskriftens intensjoner og formål, og den nasjonale strategien for næringsutvikling, er det i større grad overlatt til regionalt nivå å prioritere bruken av midlene innenfor rammene for landbrukspolitikken og St.prp. nr. 1 for det enkelte år. Rapporteringsopplegget for 2014 BUmidlene tildeles på 3 nivåer: 1. Sentralt ved Innovasjon Norge 2. På fylkesplan ved fylkesmannen og Innovasjon Norge. 3. Regionalt i Valdres og NordGudbrandsdal ved Valdres Natur og kulturpark og Regionrådet for NordGudbrandsdal. 3

4 Landbruks og matdepartementet tildeler rammer for fylkesvise BUmidler til fylkesmennene (utrednings og tilretteleggingsmidler), Innovasjon Norges distriktskontorer (bedriftsrettete midler) og Valdres og Nord Gudbrandsdal (både utrednings og tilretteleggingsmidler og bedriftsrettete midler) gjennom egne tildelingsbrev. Fordelingen mellom midler til bedriftsrettete og utrednings og tilretteleggingstiltak fastsettes i jordbruksavtalen. Fylkesmennene har ansvaret for å koordinere arbeidet med utvikling og vedlikehold av de regionale strategiene/regionale næringsprogrammene og å følge opp at disse gjennomføres. Fylkesmennene skal ved årets slutt sende samlet årsrapport til Landbruks og matdepartementet om bruken av de fylkesvise BUmidlene i forhold til de regionale strategiene. Denne årsrapporten omhandler bruken av de fylkesvise BUmidlene i 2014 hos Innovasjon Norges distriktskontorer. Fylkesmennene og regionene Valdres og NordGudbrandsdal rapporterer selv sin virksomhet. For mer eksplisitt informasjon om bruken av BUmidlene i 2014 forhold til det enkelte fylkes strategier for landbruksbasert næringsutvikling, vises det til fylkesmennenes årsrapporter for 2014 til Landbruks og matdepartementet. BUmidler forvaltet av Innovasjon Norge Rammer og 2014 Innovasjon Norges andel av rammene for de fylkesvise BUtilskuddene i 2014 var på 471,56 mill. kroner. Inkludert i dette er 32,55 millioner til bioenergianlegg på gårdsbruk og i veksthus, som fra 2013 er flyttet fra bioenergiprogrammet til fylkesvise bygdeutviklingsmidler som øremerket ramme. I tillegg kunne Innovasjon Norge gi rentestøtte til en låneramme på 966,7 mill. kroner. Innovasjon Norge har for å kunne sammenligne virkemiddelbruken over tid valgt å beholde fordelingen av BUmidlene på virkemiddelgruppene tradisjonelt jord og hagebruk og utviklingstiltak/nye næringer, selv om det ikke lenger tildeles egne rammer til disse gruppene. Rammene for 2014, sammen med årets inndragninger og overføringer av ubenyttede midler fra tidligere år, har gitt grunnlaget for Innovasjon Norges i Den fylkesvise fordelingen av er som følger: 4

5 Tilsagn i 2014 fordelt på fylke 1 : Fylkes Tradisjonelt jord og hagebruk Tilskudd Utviklingstiltak/ nye næringer Bioenergianlegg på gårdsbruk Låne rentestøtte Tradisjonelt jord og hagebruk Utviklingstiltak/nye næringer Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Flere fylker/ utland 1) Sum ) Gjelder 1 sak på i SørTrøndelag kr (deltagelse på IGW 2015) og 1 sak i Vestfold på kr (regional tredriver). 5

6 søknader, innvilget og avslag Det totale antallet søknader i 2014 var på Innovasjon Norges lokalstyrer behandler bare større eller mer prinsipielle søknader, øvrige søknader avgjøres av administrasjonen i henhold til ordinære fullmakter. Innvilgede og avslåtte søknader Totalt Innvilgede Avslag Avslag År antall søknader, søknader antall % innvilgede søknader er noe lavere enn i 2013, og skyldes delvis at prosjektene har blitt større, at kronetaket på investeringsstøtte er hevet og at det er mindre overførte midler fra 2013 til 2014 enn tidligere år. På grunn av stor etterspørsel etter midler til investeringer i tradisjonelt landbruk må fylkene foreta en streng prioritering/siling av søknader. Den reelle interessen for og etterspørselen etter midler er således mye større enn det som framgår av innvilgede søknader. Avslagsprosenten i 2014 for landet totalt er på 7 %. Det er klagerett på vedtak om fylkesvise bygdeutviklingsmidler. I 2014 behandlet Innovasjon Norges klagenemnd 28 klager, og ingen ble omgjort. 6

7 RESULTATMÅL Landbruks og matdepartementet utarbeidet for flere år tilbake resultatmål og indikatorer som skulle belyse hvorvidt en oppnår målsettingene med Bygdeutviklingsmidlene. Resultatmål 1 Sikre/øke sysselsettingen, særlig for Bidra til å sikre/øke sysselsettingen i bygdene, særlig for Resultatindikatorer: Forventet økt sysselsetting etter investeringstiltak utenom tradisjonelt jord, hage og skogbruk. Oppgitt i antall årsverk og spesifisert i antall årsverk for Totalt antall tiltak og støtte pr tiltak, spesifisert mht. kjønn Totalt antall etablererstipend og herav antall etablererstipend for og ungdom Forventet økt sysselsetting Det er et sentralt mål at BUmidlene skal føre til flere arbeidsplasser innen og i tilknytning til landbruket. Sysselsettingsveksten er her målt ut fra søkernes forventede økning i antall årsverk som oppgis på søknadstidspunktet. Den forventede sysselsettingsveksten gjengis kun for ordningene etablererstipend (etableringsfasen), bedriftsutvikling og investering i tilleggsnæring. Grunnen er at det er innenfor tilleggsnæring det har vært en politisk målsetting å øke sysselsettingen de seinere årene. Ved å måle sysselsettingsveksten på disse ordningene får man dessuten sammenlignbare sysselsettingstall mellom år. En stor del av BUmidlene som brukes på investeringer innen tradisjonelt landbruk bidrar til å effektivisere den tradisjonelle landbruksdriften. Forventet økt sysselsetting innen nye næringer og støtte pr årsverk i Sysselsettingseffekt, årsverk Herav, Årsverk Innvilget tilskudd Tilskudd pr årsverk Innvilget tilskudd, Tilskudd pr årsverk, Til sammen forventer søkerne en sysselsettingsvekst på 640 årsverk. Tilsvarende tall i 2013 var 604 årsverk. Ser vi på gjennomsnittlig sysselsettingseffekt pr. innvilget søknad, så er tallene stabile på rundt 1,4 årsverk. årsverk er noe redusert i 2014, dvs at kvinnenes andel av den forventede sysselsettingsveksten også er redusert til 50 % i 2014 mot 65 % i En forklaring på lavere kvinneandel er at det nå i større grad er reell søker som registreres. For en del ordninger kan oppnå høyere støtteutmåling enn menn, og ved at det i større grad legges reell søker til grunn så innvirker dette både på andel midler til og sysselsetting for. arbeidsplasser vil som oftest være større enn antall årsverk, da ett årsverk vil kunne gi flere deltidsarbeidsplasser. For mange vil det være behov for et tillegg på et halvt årsverk eller mindre for å supplere den inntekten de allerede har. Dette tillegget vil slik styrke den arbeidsplassen de allerede har innenfor landbruket. I tillegg til den direkte sysselsettingseffekten som her er målt, vil disse tiltakene sammen med øvrige BUtiltak ha en indirekte sysselsettingseffekt. Ringvirkninger som økt aktivitet lokalt er av stor betydning og gir direkte innvirkning på den distriktspolitiske målsettingen om å opprettholde bosettingen i distriktene. 7

8 Det ligger et gjennomsnittlig støtte på kroner (2013: kroner) bak hvert forventet årsverk innen tilleggsnæringer i Gjennomsnittlig støtte bak hvert «kvinneårsverk» er for 2014 knapt over det samme som årsverk samlet, mens det i 2013 var på om lag samme nivå tallene er om lag som i Bak hvert årsverk for ligger det i 2013 gjennomsnittlig kroner (2013: kroner) i støtte. og støttenivå pr. Det ble i 2014 innvilget i alt 100,8 mill. kroner i tilskudd (2013: 98,5 mill.) og 71,7 mill. kroner i låne for rentestøtte (2013: 87,7 mill.) til utviklingstiltak/nye næringer. Gjennomsnittlig bevilget pr i 2014 var på kroner (2013: kroner) innenfor tilskuddsordningen og kroner (2013: kroner) innenfor rentestøtteordningen. Bevilgning til utviklingstiltak/nye næringer (Beløp i tusen kr) Tilskudd Låne for rentestøtte Kvinnerettede tiltak er definert som tiltak som primært har som målgruppe, gir sysselsetting hovedsakelig for eller har kvinnelige søkere. Andelen til innenfor utviklingstiltak/nye næringer samlet var i 2014 på 67 % (2013: 71 %), og andelen av bevilget til var 67 % (2013: 69 %). Kvinneandelen har gått noe ned fra 2013, men kvinneandelen ligger fortsatt høyt. Bevilgning til tradisjonelt jord, hage og skogbruk (Beløp i tusen kr) Tilskudd Låne for rentestøtte Det ble i 2014 innvilget 378 mill. kroner (2013: 378 mill.) i tilskudd og 937 mill. kroner (2013: mill.) i låne for rentestøtte innenfor tradisjonelt jord, hagebruk. Tilskudd til tradisjonelt jord og hagebruk utgjorde 79 % % (2013: 79 %) av totalt innvilget BUtilskudd (eksklusiv til bioenergi). Låne for rentestøtte til tradisjonelt jord og hagebruk utgjorde 93 % (2013: 92 %) av totalt innvilget låne. Dette bekrefter at tendensen de siste årene med stadig større andel til tradisjonelt landbruk stabilisert og noe redusert. Gjennomsnittlig bevilget tilskudds pr i 2014 var på kroner (2013: kroner) innenfor tilskuddsordningen, og kroner (2013: kroner) innenfor rentestøtteordningen. Andelen av antall tilskudd til ettede tiltak innen tradisjonelt jord og hagebruk var i 2014 på 39 % (2013: 42 %), og andelen av bevilget tilskudd til var 41 % (2013: 44 %). 8

9 Dette viser at andelen til ettete prosjekter har gått noe ned fra 2013 til 2014 både for antall og. Jfr forklaring under «Forventet sysselsetting». Bevilgning til bioenergianlegg på gårdsbruk og veksthus (Beløp i tusen kr) Tilskudd Tilskudd til bioenergianlegg på gårdsbruk og i veksthus ble fra 2013 flyttet fra bioenergiprogrammet til fylkesvise bygdeutviklingsmidler som øremerket ramme. Kvinneandelene er med 18 % av antall (2013: 17 %) og 20 % av bevilget (2013: 15 %) vesentlig lavere enn for utviklingstiltak/nye næringer og for tradisjonelt landbruk. Søknader om tilskudd til bioenergianlegg på gårdsbruk er først og fremst begrunnet ut fra energi, klima og økonomiske hensyn mer enn hensynet til sysselsetting. I tillegg er det i samråd med Landbruks og matdepartementet gitt om 7,6 millioner fra bioenergiprogrammet til bioenergianlegg på gårdsbruk og i veksthus. Dette med bakgrunn i at den øremerkete rammen til bioenergianlegg på gårdsbruk og i veksthus var disponert i flere fylker samtidig som det var ledige midler over bioenergiprogrammet. For nærmere opplysninger om bioenergianlegg på gårdsbruk og i veksthus henvises til årsrapporten for bioenergiprogrammet. Generelt om kvinnetiltak Kvinneandelen for bygdeutviklingsmidlene er generelt fortsatt høy, særlig for nye næringer, forklaringen på det kan være: Bevisst satsing på kvinnetiltak med handlingsplaner og godt fungerende nettverk. Informasjons og mobiliseringsarbeid. Måltall for andel av midlene til tilleggsnæringer der kvinneandelen er vesentlig høyere enn for tradisjonelt landbruk. Etablererstipend Det ble i 2014 bevilget 112 etablererstipend (2013: 108 stipend) fra BUmidlene hvorav 87 stipend (2013: 86) gikk til (78 %). Det totale set utgjorde 15,8 mill. kroner (2013: 13,4 mill.) hvorav 11,2 mill. kroner gikk til kvinnelige etablerere (71 %). Tilsvarende tall for 2013 var 79 % for antall tiltak og 83 % for. stipender er på om lag samme nivå som i 2013, og gjennomsnittlig innvilget pr stipend gikk opp med vel kroner i 2014 sammenlignet med Gjennomsnittlig innvilget 2014 er kroner. 68 av ene og 8,3 mill. kroner av set i 2014 gjelder saker i tilknytning til etableringsfasen. Her er sandelen til kvinnelige etablerere 75 % (2013: 76 %). For utviklingsfasen er sandelen til kvinnelige etablerere 67 % (2013: 89 %). Det ble innvilget i alt 24 etablererstipend til målgruppen unge (1835 år) i 2014 (2013: 29 stipend) som utgjør en andel på 16 % (2013: 27 %). Det totale set utgjorde 2,5 9

10 mill. kroner i 2014 (2013: 3,9 mill. kroner) som utgjør en sandel til unge i 2014 på 16 % (2013: 30 %). For unge er antall og bevilget forholdsvis små, slik at det kan bli betydelige svinger i relativ andel fra år til år. Tallene for 2014 er lavere enn for 2013, men om lag på samme nivå som i Oppsummering: Kvinneandelene er noe redusert i 2014 i forhold til 2013, både for tradisjonelt landbruk utviklingstiltak/nye næringer. Som nevnt er en forklaring på dette at det nå i større grad er reell søker som registreres. Støtte til ulike aldersgrupper I tabellen nedenfor er personer som har mottatt fylkesvise BUmidler (ekskl. bioenergi på gårdsbruk) fra Innovasjon Norge i 2014 gruppert i ulike aldersgrupper basert på fødselsnummer: Andel virkemidler til ulike aldersgrupper (enkeltpersoner), tall i kr Tilskudd Låne for rentestøtte Alders Alders Tilsagn totalt gruppe < 35 år Andel < 35 år Andel 3550 år Tilsagn totalt gruppe < 35 år Andel < 35 år Andel 3550 år % 49 % % 53 % Enkeltpersoner står for bevilget tilskudds på kr 260,5 mill (2013: 98,1 mill) og låne rentestøtte på 657,9 mill. kroner (2013: 269 mill), dvs. 54 % for tilskudd og 65 % for låne rentestøtte. Den store økningen i til personlige kunder skyldes at Innovasjon Norge i større grad har gått over til å registrere personnummer generelt og i alle saker der det også søkes lån siden det er personen og ikke foretaket som eier landbrukseiendommen. Siden et til personlige kunder har økt så mye, så gir det også et riktigere bilde på den faktiske fordelingen på ulike aldersgrupper 28 % av tilskuddet (2013: 25 %) og 23 % av låne rentestøtte (2013: 25 %) gikk til aldersgruppen under 35 år. Aldersgruppen 3550 år er den dominerende med 49 % (2013: 50 %) av tilskudd og 53 % (2013: 51 %) av låne rentestøtte. At en stor andel av midlene går til investeringer innen tradisjonelt jord og hagebruk der søker ofte er eldre enn 35 år, er nok en viktig forklaring på dette. Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin aldersgruppering viser at 19 % av bøndene er under 40 år, 29 % av bøndene er mellom 40 og 50 år, i sum er 48 % av bøndene <50 år. Gjennomsnittsalderen for bøndene er 50 år. Gjennomsnittsalder ved overtakelse av landbrukseiendom er 51 år. Når 28 % av tilskuddet 23 % låne for rentestøtte går til aldersgruppen under 35 år viser dette at denne aldersgruppen får en relativt noe større andel av midlene fra Innovasjon Norge. 77 % av tilskuddene og 86 % av låne rentestøtte har gått til personer <50 år. Denne aldersgruppen utgjør 48 % av bøndene. 10

11 Resultatmål 2 Bidra til nyskaping, markedsorientering og synergier Bidra til nyskaping, markedsorientering og utnyttelse av synergier i verdikjedene Resultatindikatorer: samarbeidstiltak etablert av totalt antall tiltak Investeringstiltak utenom tradisjonelt jord, hage og skogbruk fordelt på næring Samarbeids/flerbedriftsprosjekter, herunder samdrifter 0,8 % av tilskuddet tilskudd og 1 % av låne rentestøtte knytter seg til samarbeids eller flerbedriftsprosjekt. Bevilgninger til samarbeids/flerbedriftsprosjekter 2014 (Tall i kroner) Tilskudd Låne for rentestøtte Tilsagn totalt Tilsagn samarbeid Andel bevilget til samarbeid Tilsagn totalt Tilsagn samarbeid Andel bevilget til samarbeid ,8 % % Så vel absolutte tall som andelen for både tilskudd (2013: 3 %) og låneramme rentestøtte (2013: 3 %) fortsetter den nedadgående trenden. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i søknader fra samdrifter følge av endringer i kvoteregelverket for melk. Næringsfordeling av tilleggsnæringer Det er i 2014 bevilget i 100,8 mill. kroner i BUtilskudd (2013: 98,8 mill) og 71,7 mill. kroner i låne for rentestøtte (2013: 87,7 mill. kroner) til utviklingstiltak/nye næringer. Tabellen nedenfor viser noen av de næringsgruppene som har mottatt mest støtte i 2014 ( i kr): Bransje Tilskudd Andel av total bevilgning til tilleggsnæringer Lån med rentestøtte Andel av total bevilgning til tilleggsnæringer Jordbruk og tilknyttede tjenester % % Skogbruk og tilknyttede tjenester % % Næringsmidler og drikkevarer % % Trelast og trevarer (ekskl. møbler) % 0 Hotell og restaurantvirksomhet % % Undervisning, helse og sosialtjenester % % Sum alle tilleggsnæringer % % Inn på tunet inngår i grupperingen undervisning, helse og sosialtjenester. 11

12 Største endringen fra 2013 er økningen for næringsmidler og drikkevarer ved at tilskudd har gått opp fra 13 mill til 18,3 mill og låne rentestøtte fra 2,8 mill til 15,9 mill. Dette gjenspeiler den økte interessen for og etterspørselen og oppmerksomheten etter lokal og gårdsmat. Prosjekter innen gruppen «hotel og restaurantdrift» i dette tilfelle i hovedsak landbrukstilknytta overnattingsbedrifter viser en markert tilbakegang. En årsak til dette er at man i mindre grad prioriterer rene overnattingsbedrifter. I tillegg til næringskoden registreres også "Andre kjennetegn" ved prosjektet. Dette ut fra om prosjektet har betydning for satsingsområder som blant annet miljø, kompetanse, internasjonalisering eller økologisk landbruk. Tabellen nedenfor viser bevilgninger knyttet til de nevnte kjennetegn. Oversikten gjelder kun bevilgninger innenfor utviklingstiltak/nye næringer. Prosentandelene i parentes angir hvor stor andel av henholdsvis innvilget tilskudd og låne for rentestøtte som har gått til prosjekter med de ulike kjennetegnene. Tall i kroner. Bare utviklingstiltak/nye næringer er tatt med: Bevilgning/kjennetegn Totalt Miljø Internasjonalt Økologisk Kompetanse rettet landbruk BUtilskudd (20 %) 571 (0,5 %) (12 %) (21 %) Låne for rentestøtte (36 %) 0 (0 %) (10 %) (6 %) For tilskudd øker andelen til kompetanserettete prosjekter fra 14 % til 21 %, dette er et viktig bidrag for at kundene skal lykkes. Prosjekter som er internasjonalt rettet går betydelig ned både for tilskudd og rentestøtte. Dette kan tilskrives at det i 2014 er bevilget mindre midler til reiselivsbedrifter, som er de innenfor tilleggsnæringer som er mest internasjonalt rettet ved at de også henvender seg til utenlandske markeder. Resultatmål 3 Bidra til effektivisering av det tradisjonelle landbruket Bidra til effektivisering i tradisjonelt landbruk og resultatforbedring i primærleddet Resultatindikatorer: som bidrar til effektivisering og resultatforbedring i primærleddet, herunder antall til investeringer i tradisjonelt husdyrhold uten økt husdyrproduksjon av totalt antall slike Investering i forhold til forventet effekt på sysselsetting. Registreringen i forhold til tradisjonelt husdyrhold er inndelt i følgende kategorier: 1. Mjølkeproduksjon (antall årskyr) 2. Mjølkeproduksjon (antall årsgeiter) 3. Storfekjøtt (antall slakt/år) 4. Sauehold (antall vinterfora) 5. Smågrisproduksjon (antall årspurker) 6. Slaktegrisproduksjon (antall stk/år) 7. Eggproduksjon (antall høner pr innsett) 8. Slaktekylling (antall pr år) 9. Kombinert svinehold (antall avlspurker pr år) 12

13 10. Andre husdyr (antall) Tilsagn til tradisjonelle husdyrproduksjoner Tabellen nedenfor viser bevilgningene av BUtilskudd og låne for rentestøtte i 2014 til ulike husdyrproduksjoner og andel av innvilgede søknader uten produksjonsøkning. Innvilget i 1000 kroner Hovedproduksjon Innvilget 2014 Tiltak uten produksjonsøkning Endring produksjon søkn. Tilskudd Rentestøttelån søkn. Andel av antall i % Mjølkeproduksjon (ku) Mjølkeproduksjon (geit) Storfekjøtt Sauehold Smågrisproduksjon Slaktegris Kombinert svinehold Eggproduksjon 1) Slaktekylling Andre husdyr Totalt ) 1 prosjekt gjelder nyetablering av rugeeggproduksjon på høner. Dette er en kontraktsproduksjon som ikke er berørt av INs policy for konsumeggproduksjon (se nedenfor). I 2014 er det i alt innvilget 680 søknader (2013: 752 søknader) om støtte til investeringer innen tradisjonelt husdyrhold. investeringer innen mjølkeproduksjon og grovforbasert kjøttproduksjon (sau, geit og storfe) har økt sin andel fra 90 % i 2013 til 95 % i Dette henger sammen med markedssituasjonen for svinekjøtt og konsumegg, og at IN i mai 2013 vedtok ikke lenger å delta i finansiering av nyetableringer eller utvidelser av disse produksjonene. Policyen er videreført for Disse produksjonene utgjør derfor en mindre andel av antall prosjekter og innvilget i Geit har også en markert tilbakegang fra 2013 til Dette skyldes at saneringsprosessene nå i det alt vesentlige er gjennomført. De fleste geitfjøsa i områdene berørt av saneringen framstår nå som moderne produksjonsanlegg. Tabellen ovenfor viser at flertallet av tiltakene innenfor grovforbasert husdyrhold og kylling som mottar støtte får en økning i produksjonsomfanget. Hensikten med investeringene er som oftest å modernisere driftsapparatet, skape rasjonelle driftsenheter og å effektivisere produksjonen. For kylling er 4 av 11 nyetablering. Produksjonsøkningen innen mjølkeproduksjon skyldes hovedsakelig gjennomførte og planlagte kvotekjøp eller leie på enkelte bruk, og ikke for markedet som helhet som er regulert av kvoteordningen for mjølk. Noe av produksjonsøkningen på mjølk kan også tilskrives planer om å videreforedle mjølk på egen gard, utover den ordinære kvoten. Produksjonsøkningen innen grovforbasert kjøttproduksjon kan tilskrives markedspotensial for disse produksjonene. 13

14 Som nevnt ovenfor vedtok IN pga markedssituasjonen i mai 2013 ikke lenger å delta i finansiering av nyetableringer eller utvidelser av svineproduksjon og konsumeggproduksjon. Dette gjenspeiles også i andelen som ikke utvider driftsomfanget er 100 % for disse produksjonenen. BUmidlene fører til økt produksjon hos 82 % av de som får støtte. For melkeproduksjon skyldes økningen flytting av produksjon mellom bruk som følge av kvotekjøp og salg. For grovforbasert kjøttproduksjon er det betydlig markedspotensial for økt produksjon. For kylling stoppet økningen i etterspørselen i 2014, og på høsten falt den merkbart i kjølvannet av oppmerksomheten om antibiotikaresistente bakterier. Sysselsettingsutvikling knyttet til tradisjonelt jord og hagebruk framgår ikke av Innovasjon Norge sine standardrapporter som følge av at det ikke har vært målsettinger knyttet til økt sysselsetting innenfor denne sektoren. Sysselsettingsutvikling knyttet til utviklingstiltak/nye næringer er omtalt under Resultatmål 1.. Resultatmål 4 Bidra til sysselsetting i næringssvake områder Bidra til sysselsetting i distrikter med særlige sysselsettingsvansker eller svakt utbygd næringsgrunnlag Resultatindikatorer: Andel støtte (oppgitt i kroner) til kommuner som faller innenfor det distriktspolitiske virkeområdet av totalt Andel støtte (oppgitt i kroner) til hhv. ny næringsvirksomhet og tradisjonelt jord og hagebruk i kommuner som faller innenfor det distriktspolitiske virkeområdet sammenliknet med støtte totalt Formålet med BUmidlene "er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt", jf. 1 i forskriften. Den distriktspolitiske vinklingen er målt ved å registrere hvor stor andel av innvilget som er lokalisert innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (DPV). Beløp i 1000 kroner Tilsagn totalt Tilskudd og låneramme rentestøtte Tilsagn i DPV kommuner DPV i % av totalt Utviklingstiltak/nye næringer % Tradisjonelt jord og Hagebruk % Bioenergi % Totalt % Av de totale bevilgningene av tilskudd og låne for rentestøtte på vel 1,5 mrd. kroner er vel 1,0 mrd. kroner gått til kommuner som ligger innenfor DPVområdet. Dette utgjør 68 % 14

15 av de totale bevilgningene i Den tilsvarende andelen i 2013 var på 69 %, altså har distriktsandelen hatt en liten nedgang. Distriktsandelen er størst innenfor tradisjonelt jord og hagebruk (70 %) mens andelen innenfor utviklingstiltak/nye næringer er på 59 %, en markert tilbakegang fra 67 % i Utviklingen antas å ha sammenheng med at tilleggsnæringer henvender seg til en annen type marked enn matproduksjon, og at dette markedet er størst i mer sentrale områder, dvs utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Innenfor flere fylker er det også gitt bevilgninger til kommuneovergripende prosjekter, dvs. hvor et er registrert på fylkeskoden. Flere av disse sakene gjelder i hovedsak tiltak i distriktene, noe som i realiteten innebærer at distriktsandelen er høyere enn registreringene kan gi inntrykk av. Naturlig nok varierer andelen til det distriktspolitiske virkeområdet fylkene imellom avhengig av hvor stor andel av fylkets kommuner som inngår i virkeområdet. Bl.a. er Jærkommunene, som står for en stor del av landbruksaktiviteten i fylket, ikke inkludert i det distriktspolitiske virkeområdet. Generelt viser fordelingen at tiltak innenfor det distriktspolitiske virkeområdet prioriteres, og at det legges vekt på næringssvake områder i bevilgningen av midler. Terskelen for å finansiere investeringer i mer sentrale områder er generelt høy. Resultatmål 5 Bidra til modernisering/effektivisering av forvaltningen Bidra til en moderne, åpen og effektiv landbruksforvaltning og forenkle forholdene for næringsutvikling Resultatindikatorer: Aktivitetsnivå når det gjelder samarbeid med Fylkesmennene, kommuner og andre private og offentlige aktører involvert i næringsutvikling i landbruket. Modernisering av og økt frihet i forvaltningen av de fylkesvise Bygdeutviklingsmidlene, har utvilsomt medført økt engasjement og aktivitet innenfor det regionale partnerskapet. Mange fylkesmannsembeter har lagt ned en betydelig innsats i å involvere Innovasjon Norges distriktskontorer, fylkeskommunene, kommunene, fagorganisasjonene i landbruket og andre samarbeidspartnere for å få til gode prosesser rundt arbeidet med å utarbeide og følge opp de regionale strategiene for landbruksbasert næringsutvikling. Flere fylkesmannsembeter har utarbeidet årlige handlingsplaner knyttet til strategien der man blir enige om mer detaljerte føringer for virkemiddelbruken det enkelte år. I flere fylker har man dessuten vært bevisste på å se verdiskapingsprogrammene i landbruket, fylkeskommunale midler og bygdeutviklingsmidlene i sammenheng. For ytterligere vurderinger av samarbeidet i det regionale partnerskapet, vises det årsrapporter til Landbruks og matdepartementet fra det enkelte fylkesmannsembete. 15

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Innst. 385 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen

Innst. 385 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Innst. 385 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 127 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2015 endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Innhold

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Det blir her gitt en oversikt over de økonomiske virkemidler som er tilgjengelig for næringsutvikling i landbruket i Troms. Det vil også bli gitt en

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter 2012 Årsrapport Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Mange og viktige skritt framover Norge er et

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør har ordet 6 Nyhetskavalkade 2012 8 Regnskap

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Forord En ny runde med jordbruksforhandlinger nærmer seg. Du holder nå i hånda det nye studieheftet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36 RAPPORT 2012/36 Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat Simen Pedersen, Maja Tofteng, Rolf Røtnes, Maria Dahl Nielsen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Tilslørt, virksom og treffsikker

Tilslørt, virksom og treffsikker NILF- RAPPORT 2009 4 Tilslørt, virksom og treffsikker Evaluering av Bygdeutviklingsordningen Targeted policy for investment in agricultural activities Evaluation of the Norwegian rural development initiative

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Tilslørt, virksom og treffsikker

Tilslørt, virksom og treffsikker nilf-rapp ort 2009 4 Tilslørt, virksom og treffsikker Evaluering av Bygdeutviklingsordningen i va r lars øystei n j u li e o d dv ei g j o s t ei n pet tersen eri ksen nåv i k h va l s torsta d v i k NILF

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer