Forvaltningsstrategi. for. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsstrategi. for. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal"

Transkript

1 Endelig versjon Forvaltningsstrategi for Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Jevnaker, 25. mai 2011

2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 3 2 Overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen Formål Mandat Avkastningsmål Likviditetsmål Bufferkapital Tidshorisont Risikohåndtering 4 3 Organisasjon og ansvarsfordeling Generalforsamling Styret Daglig leder Internkontroll Fullmakter 5 4 Rammer for kapitalforvaltningen Strategisk aktivafordeling Implementeringsplan Prinsipper for rebalansering Referanseindeks Etiske regler 6 5 Plasseringsrammer Tillatte aktivaklasser Tillatte investeringer Motpartsrisiko / Største engasjement Renterisiko Kredittrisiko renter Aksjerisiko Valutarisiko Finansielle derivater 9 6 Rapportering og oppfølging Formål Månedlig rapporterting Personlig oppfølging Årsrapport Strategigjennomgang 9 7 Vedlegg Vedlegg 1 - FN Global Compacts 10 prinsipper Vedlegg 2 Strategiberegninger

3 1 Bakgrunn Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal (SJLN) ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Ringerike Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank i De tre stiftelsene fikk overført egenkapitalbevis (EKB) i den nye banken SpareBank 1 Ringerike Hadeland (SpB1RH) tilsvarende en samlet eierandel på 96,4 %. For SJLN utgjorde dette 25 % av banken gjennom nesten 3,5 mill EKB. Stiftelsene gjennomførte i april 2011 et samlet nedsalg til markedet av totalt 3,7 mill EKB til kurs kr.124,- eller totalt 456 mill.kr. For SJLN betydde dette 86 mill.kr i likvider som skal forvaltes i tillegg til overskudd etter mottatt utbytte og planlagte gaver på mill.kr. Finansstrategien tar derfor utgangspunkt i et likvid beløp på ca.100 mill.kr.. 2 Overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen 2.1 Formål Kapitalforvaltningsstrategien er stiftelsens overordnede retningslinjer for forvaltning av stiftelsens midler utover egenkapitalbevis (Porteføljen). 2.2 Mandat SJLN skal videreføre opprinnelsesbankens ånd, og har følgende hovedmål for sin virksomhet: Være en langsiktig eier i SpB1RH Stimulere og bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet gjennom allmennyttige gaver Bevare og utvikle kapitalen gjennom god finansforvaltning Ikke utøve aktivt eierskap Stiftelsen har et langsiktig forvaltningsperspektiv. Midlene skal plasseres på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. 2.3 Avkastningsmål Stiftelsens overordnede avkastningsmål er å bevare og utvikle stiftelsens kapital. Dette betyr at stiftelsen over tid skal ha en risikoprofil som sikrer at kapitalens realverdi opprettholdes og at stiftelsens gavepolicy kan oppfylles. Stiftelsens strategiske aktivaallokering har en forventet langsiktig avkastning på i størrrelsesorden 8% per år, basert på forventet utvikling med et standardavvik på ca.11%

4 2.4 Likviditetsmål Stiftelsens midler skal hovedsakelig investeres i verdipapirfond omsatt på et regulert marked for å sikre at midler kan realiseres innenfor en kort tidshorisont. Dette sikrer en god fleksibilitet med hensyn til ønskede porteføljetilpasninger. Stiftelsen vil over tid ha en forventet årlig tilførsel av kapital etter gaveutdeling og vil på sikt vurdere å investere i mindre likvide aktivaklasser. 2.5 Bufferkapital Stiftelsen skal til enhver tid sitte med likvider som sikrer minimum 2 års drift og 2 års utdeling av gaver vurdert over de siste 2 år. 2.6 Tidshorisont Stiftelsen har i kraft av sitt mandat en meget lang investeringshorisont. 2.7 Risikohåndtering Stiftelsen skal overvåke porteføljens sammensetning og utvikling gjennom en periodisk rapportering og oppfølging. 3 Organisasjon og ansvarsfordeling 3.1 Generalforsamling Generalforsamlingen godkjenner stiftelsens regnskap og styrets anbefaling til anvendelse av årets overskudd - herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål - jfr. stiftelsens vedtekter. 3.2 Styret Styret skal sørge for at finansforvaltningen skjer i overensstemmelse med gjeldende lov og tilhørende forskrifter. Styret skal fastsette finansstrategien mht. risikonivå, avkastningskrav og strategisk aktivaallokering. Styret skal kontrollere at forvaltningen skjer i henhold til avtalt strategi, mål og rammer. 3.3 Daglig leder Daglig leder står for den løpende virksomhet iht. de retningslinjer og pålegg styret gir. Daglig leder skal ha den løpende oppfølging av forvaltningen

5 3.4 Internkontroll Styret skal påse at Stiftelsen har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll. Styret har også ansvaret for at det gjennomføres en årlig kontroll av dette og at resultatet bekreftes av ekstern revisor. 3.5 Fullmakter Input fra Stiftelsen 4 Rammer for kapitalforvaltningen 4.1 Strategisk aktivafordeling Med utgangspunkt i stiftelsens overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen er det etablert følgende langsiktige strategi for forvaltningen av midlene: Aktivaklasse Min Strategi Maks Pengemarked / Bank 5 % 10 % 30 % Obligasjoner Norge 20 % 40 % 50 % Obligasjoner Utland 0 % 0 % 10 % Sum renter 50 % Aksjer Norge 15 % 20 % 25 % Aksjer Utland 25 % 30 % 35 % Sum aksjer 50 % Midlene har en strategisk fordeling på 50% renter og 50% aksjer. For å styre risikoen i porteføljen er det etablert frihetsgrader for hvor mye hver aktivaklasse kan utgjøre av totalporteføljen. Innenfor renter er det valgt å fordele midlene mellom renteinstrumenter med ulik renterisiko. Det tillates å investere deler av rentemidlene i utenlandske obligasjoner når markedssynet tilsier det. Innenfor aksjer er det valgt å dele midlene mellom norske og globale aksjer. Dette sikrer en god spredning av selskaps- og markedsrisiko. Strategien skal fases inn over tid i tråd med valgt implementeringsplan. 4.2 Implementeringsplan Aksjer skal implementeres lineært over en 2 års periode. Obligasjoner fases inn over en 6-12 måneders periode avhengig av markedssyn. Porteføljen vil således ha en aksjeandel på 25% etter År 1. Styret skal da vurdere om implementeringstakten i År 2 skal endres. I implementeringsperioden plasseres uinvesterte aksjemidler i pengemarkedet

6 Aktivaklasse Start År 1 År 2 Pengemarked / Bank 100 % 50 % 10 % Obligasjoner Norge 25 % 40 % Obligasjoner Utland 0 % 0 % Sum renter 100 % 75 % 50 % Aksjer Norge 10 % 20 % Aksjer Utland 15 % 30 % Sum aksjer 0 % 25 % 50 % SUM 100 % 100 % 100 % 4.3 Prinsipper for rebalansering Porteføljen skal til enhver tid ligge innenfor de frihetsgrader som er definert for hver aktivaklasse. Porteføljens allokering mellom de ulike aktivaklassene vil svinge over tid avhengig av markedsutviklingen. Porteføljen skal rebalanseres når vektene faller utenfor de frihetsgrader som gjelder for hver aktivaklasse basert på virkelige verdier. Det tillates at det foretas taktiske valg med hensyn til aktivaklassenes vekter innenfor frihetsgradene avhengig av markedssyn. 4.4 Referanseindeks Investeringer innenfor de enkelte aktivaklassene måles mot utviklingen i den relevante referanseindeks for å måle forvalters prestasjoner. Ved måling av porteføljens totalavkastning skal det settes sammen en egen syntetisk referanseindeks hvor de individuelle indeksene betraktes som delindekser og tillegges en relativ vekt lik strategisk vekt. Under implementeringsperioden vil det fastsettes en referanseindeks som reflekterer strategien i denne fasen. Aktivaklasse Referanseindeks Vekt Pengemarked / Bank ST1X 10 % Obligasjoner Norge ST4X 40 % Aksjer Norge OSEFX 20 % Aksjer Utland MSCI World Net (lokal valuta) 30 % 4.5 Etiske regler Sparebankstiftelsen har utarbeidet etiske retningslinjer for sin virksomhet nedfelt i stiftelsens overordende strateginotat. Finansforvaltningen skal som en hovedregel ligge innenfor de overordnede prinsipper som følger av FN Global Compact. Dette rammeverket inneholder 10 hovedprinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og anti korrupsjon (se Vedlegg 1)

7 Stiftelsen skal utvise aktsomhet ved så langt som mulig å forsøke å velge forvaltere som investerer i tråd med disse retningslinjene og/eller som har en definert etisk profil som reflekterer stiftelsens grunnleggende etiske prinsipper. 5 Plasseringsrammer 5.1 Tillatte aktivaklasser Stiftelsens midler kan plasseres i følgende aktivaklasser: Pengemarked Norge Pengemarked Utland Obligasjoner Norge Obligasjoner Utland Aksjer Norge Aksjer Utland 5.2 Tillatte investeringer Porteføljen kan plasseres i følgende investeringsformer: Verdipapirfond Exchange Traded Funds (ETF) 5.3 Motpartsrisiko / Største engasjement Investeringer i ett verdipapirfond kan utgjøre inntil 15% av porteføljen. Stiftelsen kan ikke eie mer enn 10% av et verdipapirfonds andeler. 5.4 Renterisiko Renterisiko defineres som endringer i verdier som følge av endring i markedsrenten. Jo lengre løpetid (durasjon) desto større er kursutslaget. En økning i markedsrenten gir et kursfall mens en fall i markedsrenten gir en kursøkning. Det er etablert følgende rammer for renterisiko (durasjon): Aktivaklasse Min Benchmark Maks Pengemarked / Bank 0 0,25 år 1 år Obligasjoner Norge 1 år 3 år 5 år Obligasjoner Utland 1 år ca. 5 år 10 år

8 Durasjon eller løpetid indikerer hvor sensitivt fondet er mot stigende og fallende renter. Lengre durasjon betyr som regel mer sensitivitet overfor stigende eller fallende renter. Generelt kan man si at et fond med durasjon på tre år forventes å miste tre prosent av verdien dersom rentene går opp med en prosent, eller stiger med tre prosent dersom rentene går ned med en prosent. De norske referanseindeksene ST1X og ST4X har fast durasjon på hhv. 0,5 år og 3 år. Referanseindeksen for globale obligasjoner er avhengig av durasjonen på utestående lån som inngår i indeksuniverset. Da det benyttes verdipapirfond vil ekstern forvalter styre durasjonen i fondet avhengig av markedssyn innenfor fondets mandat. 5.5 Kredittrisiko renter Stiftelsen skal ha en moderat kredittrisiko. Midlene skal investeres i verdipapirfond som sikrer god spredning på ulike låntagere. Hovedtyngden av renteporteføljen skal være i verdipapirfond som investerer i obligasjoner og sertifikater med god kredittverdighet ( investment grade rating minst BBB- eller tilsvarende kredittvurdering). Det tillates å investere inntil 5% av porteføljen i verdipapirfond som investerer i obligasjoner og sertifikater med høy kredittrisiko( high yield rating lavere enn BBB- eller tilsvarende kredittvurdering). Eksponeringen gjelder samlet for norske- og utenlandske låntagere. Det tillates å investere inntil 2,5% av porteføljen i fremvoksende markeder. 5.6 Aksjerisiko Porteføljen skal primært investeres i fond som har et investeringsmandat som kan avvike fra markedet (indeks). Dette betyr at det kan velges forvaltere som aktivt søker å oppnå meravkastning gjennom sine selskapsvalg uavhengig av aksjenes vekting i referanseindeksen. Det tillates å investere inntil 40% av den utenlandske aksjeandelen i fremvoksende markeder. 5.7 Valutarisiko Valutarisiko defineres som risiko for endring av verdien på eiendeler som følge av endringer i vekslingskursen mellom norsk og utenlandsk valuta. Plasseringer i utenlandske rentefond valutasikres. Valutasikring av utenlandske aksjefond vurderes ut fra markedssituasjonen

9 5.8 Finansielle derivater Det tillates å investere i verdipapirfond hvor forvalter kan benytte derivater til å effektivisere kapitalforvaltningen og som et ledd i sikring av eksponeringen i den underliggende porteføljen. Verdipapirfondets rammer for bruk av derivater fremgår av prospektet. Valutasikringsinstrumenter kan kun anvendes i sikringsøyemed. Eksempler på finansielle derivater er renteswapper, fremtidige renteavtaler, opsjoner, futures, terminer etc. 6 Rapportering og oppfølging 6.1 Formål Det er rapporteringens formål å holde styret og daglig leder informert om porteføljens resultat og eksponeringens utvikling i forhold til fastsatte rammer. 6.2 Månedlig rapporterting Stiftelsen skal motta en månedlig rapport fra ekstern rådgivere som viser utviklingen i den forvaltede portefølje. Utviklingen skal vises i absolutte tall og relativt til de avkastningsmål som er fastsatt, samt utvikling i forhold til fastsatte rammer. 6.3 Personlig oppfølging Stiftelsens rådgivere skal når ønsket stille i møter og redegjøre for utviklingen i den forvaltede portefølje samt være ressursperson for styrets diskusjoner rundt økonomiske spørsmål som berører stiftelsen på kort og lang sikt. 6.4 Årsrapport Stiftelsen skal motta en årsrapport i sammenheng med månedsrapport for desember som viser alle tall for året som helhet. 6.5 Strategigjennomgang Styret skal på årlig basis gjennomføre en vurdering av gjeldende strategi og legge føringer for eventuelle revideringer

10 7 Vedlegg 7.1 Vedlegg 1 - FN Global Compacts 10 prinsipper The UN Global Compact's ten principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption enjoy universal consensus and are derived from: The Universal Declaration of Human Rights The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work The Rio Declaration on Environment and Development The United Nations Convention Against Corruption The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the environment and anti-corruption: Human Rights Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. Labour Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; Principle 5: the effective abolition of child labour; and Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Environment Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. Anti-Corruption Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery

11 7.2 Vedlegg 2 Strategiberegninger Valgt strategi har følgende avkastnings- og risikoegenskaper basert på Formuesforvaltning sine analyseforutsetninger:

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Instruks for kapitalforvaltning Opplysningsvesenets fond Vedtatt av styret for Opplysningsvesenets fond 15.09.2004, sak 03-04-04, med endringer av 13.06.2005 sak 07-03-05, av 30.11.2005 sak 06-05-05 med

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon 201411 2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune... 2 1. INNLEDNING... 4 2. GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI...

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Fauske kommune. mai 08

Fauske kommune. mai 08 Fauske kommune mai 08 Reglement Fin a nsfo rvaltn ing Innholdsforlegne~e GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFOR VAL TNINGEN... 2 HJEMMEL.........................................................

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer