Opplysningsvesenets fond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplysningsvesenets fond"

Transkript

1 Instruks for kapitalforvaltning Opplysningsvesenets fond Vedtatt av styret for Opplysningsvesenets fond , sak , med endringer av sak , av sak med virkning fra 1. jan 2006 og med endringer av 21. juni 2007 sak med hjemmel i hovedinstruksens 2-2 og avløser tidligere instruks for kapitalforvaltningen

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. INNLEDNING OG FORMÅL 3 2. RAMMEVERK, MÅLSETNINGER OG BEGRENSNINGER 4 a) Fondets rammeverk 4 b) Målsetninger 4 c) Begrensninger 5 3. INVESTERINGSSTRATEGI, -PROSESS OG RISIKOSTYRING 7 a) Diversifisering 7 b) Dynamisk allokering 7 c) Struktur og ansvarsforhold 8 d) Investeringsprosess 8 e) Risikostyring og risikomål 8 f) Risikokontroll og rapportering 9 2

3 1. INNLEDNING OG FORMÅL Opplysningsvesenets fond har valgt å utforme en InvesteringsInstruks (II) for fondets finansportefølje, og dokumentere denne instruksen. Instruksen har bakgrunn i flere forhold, der de viktigste er å ha et klart definert rammeverk rundt forvaltningen, økt forutsigbarhet med hensyn til årlige resultater og dermed et grunnlag for økt sannsynlighet for å nå fondets målsetninger på kort og lang sikt. II tar utgangspunkt i Opplysningsvesenets fond sitt rammeverk som omfatter Grunnloven 106, Lov om Opplysningsvesenets fond, vedtektene for Forvaltningsorganet, hovedinstruksen for fondet og som har sitt grunnlag i relevante stortingsdokumenter. II vedtas av styret, og alle endringer i II skal tilsvarende vedtas av styret. II omhandler blant annet temaene nevnt i tabellen under: Tabell 1 OMRÅDE Målsetninger og begrensninger Forutsetninger og risikofaktorer Aktivaklasser og investeringsløsninger Egenskaper ved de ulike investeringsalternativene Maksimale allokeringsrammer som uttrykk for risikovilje og fleksibilitet mht å kunne oppnå målsetningene Organisering av beslutnings- og risikostyringsprosess KOMMENTARER II skal klart uttrykke målsetningene og begrensningene ved forvaltningen av midlene, samt si noe om risikonivå forbundet med å oppnå målsetningene II skal si noe om på hvilket grunnlag forutsetninger etableres, og danner grunnlaget for å komme frem til den porteføljesammensetningen som til enhver tid skal gi størst mulig sannsynlighet for å nå målsetningene ved forvaltningen av midlene. Videre skal II si noe om de risikofaktorer fondet står overfor. II skal regulere hvilke aktivaklasser og investeringsløsninger/finansielle instrumenter som kan benyttes ved forvaltningen av midlene II skal forklare hvilke egenskaper de ulike investeringsalternativene antas å ha II skal eksplisitt angi maksimale allokeringsrammer for aktuelle aktivaklasser og investeringsløsninger for å gi et uttrykk for risikovilje. Ytterpunktene i en slik ramme representeres ved a) nedre frihetsgrader med hensyn til midler allokert til ulike investeringsalternativer b) øvre frihetsgrader med hensyn til midler allokert til ulike investeringsalternativer II skal beskrive hovetrekkene mht hvordan Opplysningsvesenets fond skal organisere beslutnings- og risikostyringsprosessen for å sikre at sannsynligheter for å nå de uttrykte målsettinger er på ønsket nivå gjennom det enkelte året, samt for å sikre at de vedtatte begrensninger overholdes. En kort beskrivelse av ansvarsforhold inngår i dette. 3

4 2. RAMMEVERK, MÅLSETNINGER OG BEGRENSNINGER a) Fondets rammeverk Delfond Opplysningsvesenets Fond består av følgende fond som departementet disponerer over- /underskudd til, etter forslag fra styret for fondet: a) Kapitalfondet b) Bufferfond c) Diverse disposisjonsfond Kapitalfondet Kapitalfondet er Opplysningsvesenets Fonds grunnfond. Salgssummer ved salg av fondets eiendommer og en andel av overskuddet for å sikre kapitalen mot inflasjon legges til Kapitalfondet, jf Grunnloven 106 og lov om Opplysningsvesenets fond 5. I tillegg kan det legges til Kapitalfondet ytterligere avkastning etter departementets bestemmelse. Tap behandles etter 5 i loven sammenholdt med Ot prp nr 68 ( ) side 28. Bufferkapital Fondets bufferkapital består av bokført bufferfond og bokført disposisjonsfond. I tillegg kommer kursreserve. Det er et mål at fondet skal ha bufferkapital som er tilstrekkelig i forhold til den risiko fondet tar i finansmarkedene. Det er et mål at bufferkapitalen over tid bør utgjøre 20% av bokført finanskapital. Diverse disposisjonsfond Det fastsettes i fondets regnskapspolicy hvilke disposisjonsfond fondet skal ha. Det er et mål at det oppnås et restoverskudd etter utdeling av utbytte, avsetning til kapitalfondet og bufferfond som kan avsettes til disposisjonsfond etter departementets bestemmelse. b) Målsetninger Fondets skal søke å oppnå flere målsetninger i det enkelte kalenderår: Tabell 2 Nr. Målsetning/Begrensning Avkastningskrav 1 Fondets grunnkapital skal ikke forbrukes. Kommentarer 2 Årlig utbytte 3,0 4,0% Utbyttet er definert som et årlig absolutt kronekrav som korresponderer med det viste prosentvise kravet 3 Avsetning til diverse fond -- Aktuelt hvis nr. 1 og 2 er oppfylt, jfr pkt 2a) over 4 Langsiktig mål om 2-3% årlig meravkastning over kortsiktige markedsrenter 5,0-8,0% Kortsiktige markedsrenter kan antas å være i området 3-5% over tid 4

5 Oppsummert er fondets målsetning å nå en årlig avkastning i området 6-8%, med målsetning i nedre del av intervallet når inflasjon og kortsiktige markedsrenter er lave, og tilsvarende i øvre del av intervallet når inflasjon og kortsiktige markedsrenter er høye. Fondet skal videre søke å oppnå følgende målsetning over tid: - Gjennom realisert avkastning og verdiøkning på porteføljen skal kapitalens realverdi opprettholdes. c) Begrensninger Samfunnsbevisste investeringer For finansforvaltningen gjelder de retningslinjer for Opplysningsvesenets fonds samfunnsbevisste investeringer som til enhver tid senest er vedtatt av styret. Godkjente aktivaklasser For å oppnå en høy sannsynlighet for å nå de fastsatte målsetningene, har fondet lagt vekt på å kunne investere i et bredt utvalg av aktivaklasser, med varierende grad av kredittrisiko og omsettelighet/likviditet. Tabell 3 viser de aktivaklasser som er godkjent for investeringer i fondet. Tabell 3 Rente/egenkapital investering jf hovedinstruks Forventet årlig risiko målt ved std.avvik Aktivaklasse inkludert eksponering som følge av finansielle instrumenter Kredittrisko Omsettelighet/ Likviditet Rente Lav (<5%) Likvider/Bank/Pengemarked AAA-BBB Høy Rente Lav (<5%) Anleggsobligasjoner AAA-BBB Lav Rente Lav (<5%) Obligasjoner Norge AAA-BBB Høy Rente Lav (<5%) Obligasjoner internasjonalt AAA-BBB Høy Egenkap Lav (<5%) Eiendom* - Lav Rente Middels (5-12%) Obligasjoner High Yield BB-B Middels Rente Middels (5-12%) Obligasjoner Konvertible AAA-B Middels Rente Middels (5-12%) Hedgefond rentebasert - Middels Egenkap Middels (5-12%) Hedgefond egenkap basert - Middels Egenkap Høy (12-20%) Aksjer Internasjonalt* - Høy Egenkap Høy (12-20%) Private Equity (Norge+Int.)* - Lav Egenkap Meget høy (>20%) Aksjer Norge* - Middels Rente Meget høy (>20%) Råvarer rentebasert - Middels Egenkap Meget høy (>20%) Råvarer egenkapitalbasert - Middels 5

6 Investeringsløsninger og finansielle instrumenter (derivater) I utgangspunktet skal midler investeres direkte i de enkelte aktivaklassene. I forbindelse med dynamisk allokering og for å sikre porteføljen eller enkeltinvesteringer kan derivater som eksempelvis futures på aksjeindekser og statsobligasjoner, renteswaps og opsjoner på aksjeindekser eller statsobligasjoner benyttes. For aktivaklassene eiendom, obligasjoner, high yield, hedgefond, norske og internasjonale aksjer og råvarer, tillates den ønskede risiko oppnådd ved hjelp av investeringer i obligasjoner og sertifikater, hvor avkastning er direkte relatert til verdiutvikling i de aktuelle aktivaklassene ( indekslinkede obligasjoner og sertifikater ). Aktivaklassenes referanseavkastning kan representeres ved hjelp av indekser eller underliggende fond/porteføljer. Begrunnelsen for å kunne tillate investeringene, eller deler av disse, å bli foretatt gjennom indekslinkede obligasjoner og sertifikater, samt derivater, er at det kan være hensiktsmessig med hensyn til skreddersøm av risikoprofil, omsettelighet og/eller beskyttelse av investert hovedstol. Risikomessige sideeffekter som durasjonsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko ved å velge denne verdipapirformen skal alltid klarlegges og gjennomgås i investeringsutvalget, før investeringsbeslutning foretas. Frihetsgrader mht allokering og risiko Tabell 4 viser fondets frihetsgrader med hensyn til allokering av risiko, inkludert eksponering som følge av derivater, til de godkjente aktivaklassene. Tabell 4 Forventet årlig risiko målt ved std.avvik Aktivaklasse inkludert eksponering som følge av finansielle instrumenter Minimum allokering Maksimum allokering Lav (<5%) Likvider/Bank/Pengemarked 5% 25% Lav (<5%) Anleggsobligasjoner 0% 25% Lav (<5%) Obligasjoner Norge 0% 65% Lav (<5%) Obligasjoner internasjonalt 0% 30% Lav (<5%) Eiendom* 0% 25% Middels (5-12%) Obligasjoner High Yield 0% 10% Middels (5-12%) Obligasjoner Konvertible 0% 10% Middels (5-12%) Hedgefond (portefølje)* 0% 20% Høy (12-20%) Aksjer Internasjonalt* 0% 20% Høy (12-20%) Private Equity (Norge+Int.)* 0% 10% Meget høy (>20%) Meget høy (>20%) Aksjer Norge* 0% 20% Råvarer 0% 5% Faktisk allokering pr rapporteringstidspunkt * I tillegg til begrensninger innen hver aktivaklasse, legger fondets hovedinstruks en samlebegrensning for egenkapitalinstrumenter, definert ved eiendom, hedgefond, aksjer og private equity, med henholdvis minimum andel 10% og maksimum andel 50%. Frihetsgradene skal avspeile at fondet har årlige avkastningsmålsetninger som er absolutte i NOK millioner eller prosentenheter, og som dermed nødvendiggjør at fondet i perioder må kunne eliminere risiko i enkelte aktivaklasser fullt ut hvis verdifall ansees sannsynlig. 6

7 Maksimumsallokeringen pr aktivaklasse kan overskrides med inntil 3 prosentpoeng som følge av markedsmessige bevegelser, dog innenfor hovedinstruksens grenser. Dersom aktivaklassens likviditet eller markedsmessige forhold tilsier at nedsalg bør tas over tid skal styret informeres. Fondets administrasjon skal innenfor utvalget av godkjente aktivaklasser og frihetsgrader utarbeide ytterligere detaljering med hensyn til eksempelvis kredittrisiko, godkjente derivater som kan benyttes, referanseindekser, kriterier for valg av forvaltere, mv., på et detaljeringsnivå administrasjonen finner formålstjenlig eller nødvendig for å ha høyest mulig sannsynlighet for å nå de årlige avkastningsmålsetningene. Detaljering skal nedfelles skriftlig i Rutinehåndbok finans. 3. INVESTERINGSSTRATEGI, -PROSESS OG RISIKOSTYRING a) Diversifisering Diversifisering er et suksesskriterium for forvaltningen av midler med definerte årlige målsetninger for avkastning. I og med at forvaltningen av finansporteføljen ikke er underlagt begrensninger i form av eksterne krav med hensyn til kapitaldekning, likviditet eller kredittrisiko, skal finansporteføljen søke å ha et bredt utvalg investeringer innenfor rammen av tillatte aktivaklasser og frihetsgrader, med formål å redusere svingninger i årlig avkastning. b) Dynamisk allokering Med bakgrunn i de årlige definerte absolutte avkastningskrav, er det også et suksesskriterium at porteføljen i liten grad er eksponert i aktivaklasser som gjennomgår større verdifall. Et viktig element i investeringsstrategien er således at porteføljesammensetningen også avspeiler forventninger til avkastning innen de ulike aktivaklassene med løpende 3-6 måneders basis. Beslutningsgrunnlag med hensyn til å gjennomføre allokeringsendringer bygger på en analyse av makroøkonomiske forhold, prising/verdsetting av ulike aktivaklasser og det forventede investeringsklimaet. Figur 1 nedenfor er en generell illustrasjon av forventet sammenheng mellom konjunkturutvikling og pengepolitikk, kombinert med en guide for allokering innen ulike aktivaklasser, og utgjør et rammeverk for dynamikk i allokeringen. 7

8 Figur 1 Vekst i BNP Antatt situasjon januar 2004 Konjunktursykel (Vekst i BNP) Allokering Lav Nøytral Høy Pengepolitikk Stram (Kontraktiv) Nøytral Løs (Ekspansiv) Aksjeeksponering Renteeksponering (durasjon durasjon) Kreditteksponering (AAA Kreditteksponering (BB Eiendom (AAA-BBB) (BB-B) B) Alternative investeringer Tid c) Struktur og ansvarsforhold Figur 2 nedenfor viser beslutningsstrukturen rundt forvaltningen av finansporteføljen. Utdypning av struktur og ansvarsforhold er beskrevet nærmere i Rutinehåndbok finans. d) Investeringsprosess Som det fremgår av Figur 2, avholder administrasjonen og finansiell rådgiver månedlige allokeringsmøter. Investeringsprosessen inneholder tre viktige delprosesser som gjennomføres i disse møtene: 1. Gjennomgang av eksisterende portefølje mht. risikomessige karakteristika 2. Vurderinger med hensyn til makro-/markedsutvikling, pengepolitikk og investeringsklima og markedsbaserte allokeringsanbefalinger 3. Vurdering av risikomessige konsekvenser ved de markedsbaserte allokeringsanbefalingene og eventuelle tilpasninger av disse anbefalingene basert på risikovilje og evne. Konklusjonene fra disse 3 delprosessene gir grunnlag for gjennomføring av endringer i allokering til ulike aktivaklasser, og skal nedfelles i et referat fra hvert møte. Direktøren gjør endelig vedtak om allokeringsbeslutninger/-gjennomføring. 8

9 Figur 2 Beslutningsstøtte Finansiell rådgiver utarbeider månedlig rapportering til administrasjonen og styret av porteføljens avkastning, risiko, allokering og konkrete investeringsbeslutninger Investeringskomiteen sammen med finansiell rådgiver foretar jevnlig gjennomgang av: 1. Løpende vurderinger innen makro, renter, aksjer og alternative investeringer 2. Løpende oppfølging av portefølje- og risikoeksponering. 3. Anbefaling om porteføljeeksponering Det skal jevnlig evaluering av: 1. Eksisterende forvaltere m h t forvaltningsresultater, risiko og forvaltningsstil 1. Nye forvaltere og investeringsløsninger Finansiell rådgiver Besluttende og utførende organer Styret Direktør Finansavdeling Ansvar Styret vedtar investeringsstrategi og retningslinjer for samfunnsbevisste investeringer Direktør er overordnet ansvarlig for at forvaltningen av finansporteføljen er Innenfor strategi og retningslinjer, samt overordnet ansvarlig for investeringsbeslutninger. Direktør kan delegere deler av sine fullmakter videre til leder av finansavdelingen. Leder av finansavdelingen er ansvarlig for gjennomføring av investeringsbeslutninger, oppfølging av eksterne forvaltere og leverandører av tjenester, samt operativt ansvarlig for overholdelse av rammer og retningslinjer. I tillegg har leder finansavdeling beslutningsansvar i de tilfeller fullmakter er delegert fra direktør. Forvalter 1 Forvalter 2 Forvalter..n Investeringsløsninger Byggeklosser i forvaltningen e) Risikostyring og risikomål Risikostyring av porteføljen har til hensikt å gi høyest mulig sannsynlighet for å nå de fastsatte avkastningsmålsetningene. Konkrete risikomål: 1. Kredittrisiko: gjennomsnittlig kredittrating for den samlede porteføljen av rentebærende investeringer skal minimum være BBB. 2. Renterisiko: Maksimal verdivektet durasjon for de samlede investeringer i norske og internasjonale obligasjoner, eksklusive anleggsobligasjoner, skal være 5 år. 3. Valutarisiko: porteføljen skal som hovedregel valutasikres. Det tillattes et sikringsavvik stort 20% av internasjonale investeringer på aggregert basis. Valutasikringen kan begrenses til hovedvalutaene. Som ledd i dynamisk allokering kan sikringsavviket økes. 4. Value-at-Risk for totalporteføljen: skal ikke være lavere enn -5% over et års horisont. Dette tilsier at det kun er 5% sannsynlighet for å oppnå en avkastning lavere enn -5% i angitte periode på rullerende basis. Administrasjonen skal i tillegg definere risikomål for den enkelte aktivaklasse skriftlig i Rutinehåndbok finans. 9

10 f) Risikokontroll og rapportering Risikokontroll skal i første hånd foretas av administrasjonen gjennom kontroll av sluttsedler, pengeoverføringer og bevegelse på depotkontoer, og i andre hånd gjennom månedlig risikorapportering fra ekstern rådgiver. Administrasjonen rapporterer månedlig til styret. Rapporten skal minimum inneholde følgende nøkkelopplysninger: avkastning av midlene allokering av midlene porteføljens risiko målt ved standardavvik porteføljens risiko målt ved sannsynligheter for å nå de definerte avkastningskravene andel valutasikret av valutaeksponert del av porteføljen avviksrapportering vedrørende samfunnsbeviste investeringer og rapport om situasjoner som er under vurdering. Interne rutiner for risikokontroll skal dokumenteres skriftlig i Rutinehåndbok finans. g) Referanseindekser Fondet skal ha en absolutt avkastningsindeks på 7% pr år. Denne indeksen er fastsatt som overordnet og for å oppnå målsetningene under punkt 2 b. Styret fastsetter i samme styremøte, som budsjettet, for fondet behandles en relativ ankastningsindeks for året som følger. Grunnlag for indeksen er de ulike risikoklassene som omhandlet i punkt 2c tabell 3 og 4. Det fastsettes strategiske vekter innenfor frihetsgradene som til sammen utgjør fondets relative indeks. 10

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning 1 av 12 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR MIDTRE GAULDAL KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL OG MÅLSETNING MED KOMMUNENS

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Konsernstyret 28. oktober 2015

Konsernstyret 28. oktober 2015 Styresak B 69 / 2015 Kapitalforvaltningsstrategi og rapportering I henhold til styreinstruksen skal SiTs kapitalforvaltningsstrategi legges fram for styret årlig. Det legges fram en status for porteføljeutviklingen,

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Fauske kommune. mai 08

Fauske kommune. mai 08 Fauske kommune mai 08 Reglement Fin a nsfo rvaltn ing Innholdsforlegne~e GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFOR VAL TNINGEN... 2 HJEMMEL.........................................................

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2015

Årsrapport forvaltning 2015 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 20. mai 2016 Årsrapport forvaltning 2015 A. Strukturelle forhold Stiftelsens Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen Hva gjør revisor på finansområdet? Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon 2 Finansforvaltningen omfatter A. Ledig driftslikviditet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Revisjon av finansområdet i Trondheim kommune

Revisjon av finansområdet i Trondheim kommune Revisjon av finansområdet i Trondheim kommune Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen Arendal 16. juni 2009 Finansforvaltning i Trondheim kommune Kommuneloven med Forskrift om kommuners finansforvaltning (jf

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007 . UNIFORS INVESTERINGSPOOL.......... Årsrapport 2007 Årsrapport for Investeringspoolen I Unifors Investeringspool forvaltes alle stiftelser hvor styret ved Universitetet i Oslo er tillagt forvaltningsansvaret.

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Strategiplan. Del 1 Overordnet

Strategiplan. Del 1 Overordnet Strategiplan Del 1 Overordnet 1. Visjon: Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i Jevnaker, Lunner og Nittedal 2. Verdier : Vi er langsiktige samfunns- og kulturbyggere. 3. Hensikt: - Stiftelsen

Detaljer

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Besluttet av styret 6. september 2012, revidert 27. november 2014 Finansstrategi utarbeidet i samarbeid med uavhengig rådgiver Grieg Investor AS www.grieginvestor.no

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

ÅRSBERETNING. Bevegelser inn (+) og ut (-) av premiereserven 2010 og 2009. Millioner kroner. Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

ÅRSBERETNING. Bevegelser inn (+) og ut (-) av premiereserven 2010 og 2009. Millioner kroner. Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bevegelser inn (+) og ut (-) av premiereserven 2010 og 2009 Millioner kroner 1 353 1 251 Normalpremie 2010 116 106 Til administrasjon 2009 108 239 Til rentegaranti 41 169 Til risikopool (netto) 1 784 1

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SYKEHJELPS- OG PENSJONSORDNINGEN FOR LEGER ÅRSBERETNING

SYKEHJELPS- OG PENSJONSORDNINGEN FOR LEGER ÅRSBERETNING SYKEHJELPS- OG PENSJONSORDNINGEN FOR LEGER ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og sted Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har som formål å yte økonomiske bidrag ved sykdom og pensjonering

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Saksfremlegg til sak 2 Endring i selskapets vedtekter.

Saksfremlegg til sak 2 Endring i selskapets vedtekter. Trysil kommune Holding AS (TKH) har som formål å forvalte Trysil kommunes langsiktige finansielle aktiva og annen virksomhet i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Selskapet kan

Detaljer

Forvaltningsstrategi. for. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Forvaltningsstrategi. for. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Vedlegg 2.1 Forvaltningsstrategi for Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Jevnaker, 25. august 2011 2011-09-13 - - 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 3 2 Overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

Forvaltningsstrategi. for. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Forvaltningsstrategi. for. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Endelig versjon Forvaltningsstrategi for Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Jevnaker, 25. mai 2011 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 3 2 Overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen 3 2.1 Formål

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet...

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet... Reglement finansforvalting i Hå kommune Side 1 desember 2016 INNEHALD 1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Fullmakter... 3 1.3 Rammer for reglementet... 3

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ).

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Reviderte vedtekter godkjent av Trondheim bystyre i møte 28.06.2006. Vedtektene erstatter gjeldende vedtekter ajourført i henhold til bystyrets behandling

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer