H a n d l i n g s p r o g r a m SKAPE GIR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR"

Transkript

1 H a n d l i n g s p r o g r a m SKAPE GIR KOMPETANSE OG VEILEDNING FOR DEG SOM VIL STARTE EGEN BEDRIFT I ROGALAND SKAPE ER ET PARTNERSKAP MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE, KOMMUNENE I ROGALAND OG FYLKESMANNEN I ROGALAND Versjon: vedtatt versjon. 1

2 Hva er Skape? Skape er et partnerskap som sikrer et offentlig tilbud innen etablererveiledning og -opplæring i Rogaland. Tilbudet skal være tilpasset etablerernes og kommunenes spesifikke behov. Skapes tjenester er rettet mot et bredt antall enkeltpersoner som ønsker å etablere egen virksomhet (basisgründere). Gründere som har behov for å delta i lengre oppfølgingsprogram vil som hovedregel bli henvist til andre aktører som har dette. Skape har eksistert siden 2007, og fra 2010 har alle kommuner i Rogaland deltatt i partnerskap om Skape gjennom partnerskapsavtaler for periodene og Det legges opp til videreføring av partnerskapet i perioden , basert på følgende deltakere: Rogaland Fylkeskommune Kommunene i fylket representert direkte eller gjennom sine kommunale eller interkommunale organer. Fylkesmannen i Rogaland basert på samarbeid med de regionale rådgiverne i fylket. Rogaland fylkeskommune er administrativt og juridisk ansvarlig for Skape. Skape er lokalisert i Ipark, Stavanger. De kommunale partnerne er Skapes eksklusive samarbeidspartnere innen sine regioner. Innovasjon Norge yter årlig støtte til Skape, og deltar i styringsgruppen som observatør. Skape styres av en administrativ styringsgruppe med følgende representanter: Rogaland Fylkeskommune (leder). Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen. Stavanger kommune, representerer kommunene som benytter førstelinje- /rådgivningstjenester. Sola kommune, representerer kommunene som benytter førstelinje- /rådgivningstjenester. Haugaland Vekst, representerer kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Sveio (Hordaland). Jæren Produktutvikling, representerer kommunene Sandnes, Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Karmøy kommune Daglig leder i Skape er sekretær for styringsgruppen. Partnerskapet er knyttet til handlingsprogrammet og varer til utgangen av Visjon Skape skal sette etablererne i sentrum, og gjennom dette bidra til at disse lykkes med å skape nye arbeidsplasser. Versjon: vedtatt versjon. 2

3 Målgrupper Personer som ønsker å etablere egen virksomhet kalt «basisgründere». For basisgründere er Skapes tilbud førstelinjetjeneste/-kontaktpunkt, relevante etablererkurs og rådgivning. Personer som ønsker å etablere egen virksomhet basert på en idé som er innovativ og har vekstpotensial kalt «vekstgründere». For vekstgründere er Skapes tilbud kartlegging av behov for hjelp og oppfølging. Deretter videreformidling til andre hjelpere. (HUB funksjon) Tilbud til basisgründere Skapes basistjenester tilbys i hele fylket, og er i utgangspunktet rettet mot begge de definerte målgruppene. Tjenestene tilpasses behov og erfaringsgrunnlag hos den enkelte gründer, enten det gjelder en basisgründer eller vekstgründer. Kurs gjennomføres over hele fylket etter avtale og i samarbeid med partnerne. Informativt nettsted for gründere og etablererveiledere Nettsidene til Skape gir praktisk og konkret informasjon om hvor og hvordan gründere kan forholde seg for å få relevant bistand. Alle Skapes tilbud presenteres på nettsiden. Relevante kurs og arrangement, som arrangeres av andre aktører, kunngjøres også. Nettsiden inneholder også link til disse aktørene. Målet for programperioden er at nettsiden skal tjene- og være profilert som en felles nettportal for gründere og etablererveiledere i hele fylket, og oppnå minst treff årlig. Kurs for etablerere Skapes kurstilbud er delt i tre typer: Introduksjonskurs, etablererkurs og temakurs. Introduksjonskursene skal gi generell informasjon om oppstart av egen bedrift. Dette er et lavterskeltilbud og inngangsport til andre aktiviteter i regi av Skape og evt. andre relevante aktører. Introduksjonskurs finnes også i nettversjon, som er tilgjengelig fra nettsiden. Dette kurset videreføres og oppdateres. Skapes etablererkurs gir etablerere mer spesifikk kompetanse, og bidrar også til erfaringsutveksling og nettverksbygging blant deltakerne. Dette kurstilbudet vil bli kontinuerlig videreutviklet i planperioden. Som nettverkstilbud arrangerer Skape regelmessig Skape Forum. Skape Forum er et uformelt møtested for gründere, investorer og andre som kan ha interesse av å møtes for å utveksle erfaringer og knytte kontakter. Skape samarbeider med andre aktører om tilsvarende arrangement. Skape tilbyr kurs innen utvalgte tema (temakurs) som er relevante for etablerere. Sammensetning av tema som tilbys vurderes hvert halvår. Individuelle tjenester til basisgründere Førstelinje/rådgivning er individuelle tjenester som kommer i tillegg til basistjenestene, og kan kjøpes av kommuner som ikke utfører dette i egen regi. Kommunene som gjør dette benevnes «rådgivningskommuner 1». Kommuner som ikke benytter Skapes førstelinje/rådgivningstjeneste forutsettes å ha egne tilbud innen dette området. Skape kan imidlertid etter avtale tilby individuell rådgivning til etablerere bosatt i disse kommunene. Tjenesten faktureres da 1 I 2015 er rådgivningskommunene: Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Forsand. Versjon: vedtatt versjon. 3

4 bostedskommune eller region etter medgått tid basert på selvkost. Tjenesten avtales på forhånd. Førstelinjetjeneste Førstelinjen defineres som en etablerer/mulig etablerers første kontakt med en offentlig etablererveiledningstjeneste. Førstelinjen avklarer behov og forventninger hos den enkelte etablerer. Disse innledende samtalene gir grunnlag for å avklare videre oppfølging. Alle tilbys relevante kurs, som de kan melde seg på etter behov. Gründere som vurderes å ha potensiale for innovasjon og vekst kan videre tilbys individuell rådgivning og evt. utvidet rådgivning mot egenandel. Førstelinjesamtalen skal dessuten avdekke om en vekstgründer bør vurdere muligheten til å søke andre tjenester/tilbud som er rettet mot målgruppen. Veiledere hos Skape skal ha relevant kompetanse. Individuell rådgivning/veiledning Rådgivning/veiledning er en individuell tjeneste, som innebærer bruk av eksterne bedriftsrådgivere Skape har kontrakt med. Her gis råd til den enkelte gründer om strategi, forretningsplan, ide eller konsept evaluering. Individuell rådgivning vurderes i hvert enkelt tilfelle og tilbys fortrinnsvis nyetablerte virksomheter med antatt vekstpotensial. Etablerere vil gjennom Skape i første omgang kunne få inntil 3 timer individuell rådgivning uten kostnad for etablereren. Utvidet rådgivning mot egenandel Skape kan tilby utvidet rådgivning, utover de 3 timene nevnt ovenfor, mot at gründeren betaler egenandel. Bruk av utvidet rådgivning vurderes ut fra samme kriterier som for ordinær individuell rådgivning, men nå vektlegges etablererens- og prosjektets ambisjonsnivå og evt. innovasjonshøyde sterkere. Kravene skal imidlertid ikke være så strenge som de Innovasjon Norge/Inkubator m.fl. praktiserer. Således skal Skapes utvidede rådgivning ikke komme i konkurranse med ordningene disse forvalter. Utvidet rådgivning begrenses til maks. 8 timer pr. prosjekt. Egenandelen faktureres gründeren og utgjør 1/3 av totalprisen beregnet fra Skapes kostpris. Den involverte rådgiveren kan evt. videreføre sitt samarbeid med etablereren, men det skjer da utenfor Skapes rådgivningstjeneste og uten tilskudd fra Skape. Samarbeid med NAV om næringsfaglig vurdering Skape utarbeider næringsfaglige vurderinger etter avtale med NAV Rogaland. Skape ivaretar dette for kommunene som benytter seg av førstelinje-/rådgivning fra Skape. Ordningen vurderes regelmessig i samråd med NAV Rogaland. Tilbud til vekstgründere Skapes tilbud til basisgründere vil ofte ha nytteverdi også for vekstgründere, og målgruppen kan benytte disse tilbudene når det passer. Skapes tilbud om individuell rådgivning og utvidet rådgivning vil i utgangspunktet være tilpasset den enkelte gründers behov og ambisjonsnivå, enten idékonseptet vurderes som innovativt eller ikke. Den individuelle oppfølgingen vil dessuten avklare muligheter for å videreformidle gründeren til andre aktører/ordninger som kan være aktuelle. Versjon: vedtatt versjon. 4

5 For å sikre at slik videreformidling kan skje på enklest mulig måte, samarbeider Skape med andre aktører innen virkemiddelapparatet for etablerere i fylket og nasjonalt. Slike aktører er: Innovasjon Norge, Fylkesmannens regionale distriktskonsulenter, Ipark, Connect Vest, NAV, næringshager, næringsforeninger, gründerhus, Greater Stavanger, Universitetet i Stavanger, Ungt Entreprenørskap, Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI), Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen, kommunene, Rogaland fylkeskommune og andre, som har regelmessig kontakt med etablerere. Administrative basistjenester Nyhetsbrev til etablererveiledere i fylket Det er en målsetting for Skape å bidra til et høyt faglig nivå på etablerertjenestene som utføres i regi av Skape selv, og regionalt av partnerne. Skape gjør dette gjennom nettverk, og ved å utarbeide nyhetsbrev som distribueres til denne målgruppen. Markedsføring Skape profileres i hele fylket gjennom de tjenester Skape bidrar med sammen med partnerne og leverandører ovenfor etablerere. Partnerne markedsfører Skape som del av etablererveiledningen i regionen. Skapes grafiske profil legges til grunn for markedsføringen. Statistikk, evaluering og innkjøp av tjenester Felles nettbasert rapporteringssystem gir et samordnet bilde av aktiviteter og resultater i fylket. I tillegg gjennomføres regelmessig spørreundersøkelser blant etablerere som har benyttet tilbud fra Skape. Alle kurs blir kontinuerlig evaluert. De vurderes og tilbudet oppdateres etter behov i forhold til tilbakemeldinger som innhentes. Skapes kjøp av tjenester er basert på leverandøravtaler som er inngått i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Utlysning og innkjøp skjer i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune. Nåværende avtaler gjelder for 2015 og kan forlenges for 2016 og evt Behov for å lyse ut nye- eller forlenge gjeldende avtaler vurderes i andre halvår 2015, så snart videreføring av Skape er avklart. Rapportering og oppdatering av handlingsprogram og budsjett Det utarbeides årsrapport for alle aktiviteter i regi av Skape. Handlingsprogrammet for 2016/2019 revideres og oppdateres i samråd med styringsgruppen hvert år i 3. kvartal. Samtidig gjennomgås og godkjennes Skapes budsjett for det kommende år. Evt. behov for spesielle utviklingsprosjekter og/eller særskilt rapportering avtales med partnerne. Utviklings- og driftsoppgaver Skape skal arbeide for å videreutvikle sin aktivitet med særlig vekt på følgende områder: Videreutvikle som felles nettportal for gründere i Rogaland. Herunder spisse nettstedet mot de definerte målgruppene. Videreutvikle kontakt og samarbeidsrelasjoner med «andre hjelpere». Nyhetsbrev til gründere og etablererveiledere i Rogaland. Samordne Skape Forum med tilsvarende arena i fylket. Versjon: vedtatt versjon. 5

6 Evaluere og utvikle kurstilbudet. Vurdere kravspesifikasjonene for Skapes tjenestetilbud (kurs/rådgivning) ved utlysing av anbudskonkurranse for nye leverandørkontrakter. Vurdere økt bruk av nettbaserte kurs for å sikre best mulig fylkesdekning av kurstilbudet. Markedsføre Skapes tilbud til gründere gjennom langsiktig profilering: «Skape for etablerere i Rogaland» Anvende Lean-prinsipper i forbindelse med individuell rådgivning. Videreutvikle partnerskapsmodellen med sikte på effektiv bruk av ressurser til beste for brukerne. og finansiering Skape er et tilbud hvor det offentlige tar et ansvar for kompetanse og veiledning for enkeltpersoner som vil etablere egen virksomhet. Det offentlige virkemiddelapparatet har dermed hovedansvar for finansieringen. Private aktører kan være med i delfinansiering av tiltak, men Skape skal ikke inngå private sponsoravtaler med kommersielle vilkår som kan påvirke Skapes profil som nøytral og ikke-kommersiell veileder. Skape skal ikke drive kommersielt annonsesalg på sine nettsider. Inntekter (tilskudd) og utgifter er beregnet på grunnlag av regnskap for 2014 og budsjett for for årene forutsetter tilskudd på samme nivå som i Total årlig driftskostnad utgjør snaut 3,7 millioner 2015-kroner. Alle kommuner i fylket betaler et årlig basistilskudd på 1,25 kroner pr. innbygger. Til sammen utgjør dette i budsjettet kroner. Kommunale tilskudd for førstelinjetjenester og rådgivning utført i regi av Skape, beregnet med utgangspunkt i dagens rådgivningskommuner, utgjør 4,00 kroner pr. innbygger. Til sammen er dette kroner årlig Til sammen utgjør kommunenes tilskudd kroner pr år, som tilsvarer en samlet kommunal andel på 34,7 prosent av totalbudsjettet. Fylkeskommunens tilskudd er tilsvarende kroner årlig i perioden (34,1 %). Tilskudd fra Innovasjon Norge og Fylkesmannen er budsjettert til sammen med kroner (10,9 %). Andel egenandeler er til sammen budsjettert med kroner, som utgjør 16,1 % av totalbudsjettet, og er en økning på hele 250 % sammenlignet med regnskapet fra Endelig er kroner (4,1 %) budsjettert til rådgivning i nord-fylket, hvilket er en tjeneste som faktureres direkte etter forbruk til selvkost. Årlige budsjetter justeres for endring i innbyggertall, evt. avtalt endring i omfanget av førstelinjetjenester/rådgivning og evt. andre avtalte utviklingsprosjekter. Endringer i befolkningsgrunnlaget for rådgivningskommunene beregnes årlig fra offentlig statistikk fra året før og kan medføre endringer i det neste års budsjett. Endringer i arbeidsmarkedet kan utløse behov for ekstraordinære tiltak, som evt. kan medføre endringer i budsjettet. Versjon: vedtatt versjon. 6

7 Det er gjennom programperioden satt av kroner årlig til utvikling. I tillegg er det mulig å søke støtte til gjennomføring av avtalte utviklingsprosjekter, bl.a. omlegging av nettsiden og utvikling av nye nettbaserte kurs. Den totale kostnadsrammen er likevel uendret ved at kostnadene til kurs er strammet inn i forhold til budsjettet for for Skape.no INNTEKTER Regnskap EGENANDLER EGENANDELER - UTVIDET RÅDGIVNING RÅDGIVNING I NORD-FYLKET TILSKUDD - PRØVEORDN. RÅDGIVNING (GS) BASISTILSKUDD FRA KOMMUNER TILSKUDD FRA RÅDGIVN. KOMMUNER TILSKUDD FRA RFK TILSKUDD - FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSKUDD - INNOVASJON NORGE INNTEKTER KOSTNADER Basistjenester LØNNSKOSTNAD ADMINISTRASJON / MVA MARKEDSFØRING HUSLEIE REISER TELEFON / PORTO / IKT / DIVERSE Sum administrasjon UTVIKLING INTRODUKSJONSKURS ETABLERERKURS TEMAKURS SKAPE FORUM / FAGLIG FORUM RÅDGIVNING I BASISKOMMUNER SUM BASISTJENESTER Rådgivningstjenester NÆRINGSFAGLIG VURDERING FØRSTELINJE-/RÅDGIVNING SUM NFV / FØRSTELINJE / RÅDGIVNING SUM NFV / RÅDGIVNING - NORD-FYLKET UTGIFTER RESULTAT Buffer fra Differanse buffer - resultat Versjon: vedtatt versjon. 7

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Å r s r a p p o r t 2 0 1 4-1 - Innhold Generelt om Skape... 2 Administrasjon... 2 Styringsgruppen... 2 Ekstraordinær inntektssituasjon i 2014... 3 Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere Prosjekt Etablereropplæring for innvandrere 1. BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for prosjektet Her refereres til aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet. I tillegg gis avgrensninger/rammer

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Etat X OG Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning VERSJON 2.1.0 24.11.2008 Merkantilt ansvarlig hos Tjenesteeier: Kari Merkantil, Innkjøpssjef kari.merkantil@etatx.no,

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer