Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 TILSKUDD TIL UTVIDET ETABLERERTJENESTE HOS SKAPE.NO GJENNOM JÆREN PRODUKTUTVKLING Bakgrunn for saken Etablereveiledningsselskapet Skape.no inviterte kommuner i Rogaland til deltakelse i selskapet for Invitasjon ble sendt alle kommuner i Rogaland deriblant kommuner som i dag yter tilskudd til Jæren Produktutvikling. Det ble søkt om et tilskudd for 2009 på kroner 3 pr innbygger. I 2007 ble det ytt ekstra tilskudd fra de 5 kommuner til Jæren Produktutvikling. Disse midler (totalt kr ) ble dedikert Skape.no slik at etablerere i Jær-kommunene kunne benytte seg av tjenester hos Skape.no. De 5 Jær-kommunene som i dag yter tilskudd til Jæren Produktutvikling: Hå, Time, Klepp, Gjesdal og Sandnes tok stilling til deres deltakelse i Skape.no. Sandnes kommune fattet følgende vedtak i formannskapet den 10.februar Sandnes kommune takker nei til invitasjon om deltakelse i prosjekt innen etablererveiledning i regi av Skape.no. 2. Sandnes kommune oppfordrer Skape.no og Jæren Produktutvikling til å vurdere et tettere samarbeid, som en del av prosjektet med å gjøre Skape.no til et permanent selskap. Vedtaket i Sandnes var sammenfallende med vedtakene i Hå, Time, Klepp og Gjesdal, altså de andre medlemmene i stiftelsen Jæren Produktutvikling. Etter dette har styringsgruppen i Skape.no jobbet tett med både medlemskommunene, kommunene med medlemskap i Jæren Produktutvikling, Haugaland Vekst, Karmøy og Dalane Næringsråd for å utvikle en modell som er tilpasset kommunenes behov for å gi etablerere et godt tilbud uansett hvor de bor i fylket. Samtidig er det ønskelig at denne modellen også ivaretar eksisterende ordninger kommunene ønsker å beholde. Dette arbeidet har munnet ut i vedlagte handlingsplan for 2010/2011. Dette dokumentet kan leses som et tilbud og grunnlag for dialog, med et ønske fra styringsgruppen om deltakelse for å få et godt regionalt tilbud til etablerere, og få til et godt samarbeid med Jærkommunene. Etablererveiledning i regi av Skape.no Rogaland fylkeskommunes strategiske næringsplan, Regionalt Utviklingsprogram (RUP), samt strategisk næringsplan for Stavanger-regionen næringsutvikling omhandler økt satsing på nyskaping, blant annet ved å sikre at nye etablerere får god og relevant veiledning og oppfølging. En evaluering foretatt av AsplanViak i 2003 viste at tidligere ordninger i regionen for etablererveiledning ikke var optimale og det ble anbefalt å utvikle en modell som samordner det kommunale-, fylkeskommunale- og statlige virkemiddelapparatet innen etablererveiledning. På denne bakgrunn kom et arbeidsutvalg, med representanter fra kommuner, fylkeskommunen og statlige virkemiddelaktører, fram til en måte å organisere innsatsen for bedre etablererveiledning, basert på bl.a. den fylkeskommunale Etablererskolen i Rogaland. Side 1 av 5

2 Skape.no ble opprettet som et 3. årig prosjekt med operativ oppstart i Prosjektet ble videreført som permanent tilbud fra Prosjektets målsetting er å styrke etablererveiledningen ved å: - sette etablereren i sentrum - skape flere lønnsomme etableringer - gi et likeverdig tilbud i alle kommuner/hele Rogaland - skape økt motivasjon og trygghet i etablererfasen - senke etablererterskelen - bidra til at etablerere ser sine vekstmuligheter - gi en bedre oversikt over aktuelle tilbud hvor offentlige virkemidler benyttes Styringsgruppen for Skape.no består av representanter fra Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland, NAV Rogaland, Stavanger-regionen Næringsutvikling, Rogaland kurs og kompetansesenter samt Stavanger kommune. I tillegg fungerer Einar Talgø som daglig leder. Skape.no er nå et godt etablert prosjekt og tilbød i løpet av 2009 (tall pr. september) rundt 508 personer i Rogaland etablererveiledning, 405 av disse var registrert på de forskjellige etablererkursene. Det var 86 personer fra Sandnes med på kursene, 11 personer har fått individuell rådgivning. Tilbudet skal være et lavterskeltilbud for de som vurderer å starte egen bedrift, de som så vidt er i gang eller de som er i gang, men trenger støtte for å komme videre. Det er ofte en kritisk suksess faktor å ha tilgang på støtte, veiledning og faglig påfyll i en oppstartsperiode. I tillegg har gründerne mulighet for å skaffe seg nettverk, både faglig og sosialt, som også er svært verdifullt i denne fasen. 1. Hovedaktivitetene for Skape.no i 2010/2011 er: 1. Opplegg for nettbasert introduksjonskurs operativ fra årsskiftet 2009/ Nettstedet videreutvikles som et aktivt og informativt nettsted for etablerere i Rogaland. 3. Trappe ned tilbudet av ordinære introduksjonskurs etter hvert som det tilsvarende nettbaserte kurset blir kjent og innarbeidet. 4. Individuell veiledning og oppfølging for gruppe 1 kommunene. 5. Utvikle og gjennomføre etablererkurs og temakurs for etablerere og nystartede bedrifter i egen regi og i samarbeid med kommunene. 6. Arrangere forum for etablerere og samarbeidspartnere 7. Markedsføring mot etablerere, samarbeidspartnere, kommuner og media 8. Evaluering 2. Kommuner og statlige instanser som er med Skape.no i 2010/2011: Gruppe 1 Stavanger kommune Sola kommune Randaberg kommune Vindafjord kommune Kvitsøy kommune Rennesøy kommune Innovasjon Norge Fylkesmannen i Rogaland Rogaland fylkeskommune NAV Rogaland Gruppe 2 Hjelmeland kommune Strand kommune Side 2 av 5

3 Gruppe 3 Haugesund kommune Tysvær kommune Utsira kommune Bokn kommune Karmøy kommune Eigersund kommune Bjerkreim kommune Lund kommune Sokndal kommune Selskapet har i 2010 et budsjett på kroner 3 millioner. Etablererveiledning i regi av Jæren Produktutvikling Jæren Produktutvikling tilbyr personlig rådgivning i forbindelse med bedriftsetablering og kommersialisering av nye produktideer. 140 personer fikk individuell rådgivning i 2009, 50 av disse var fra Sandnes. 1. Kyndig veiledning og rådgivning av bedriftsrådgiver: -Individuell veiledning hva etablereren trenger her og nå. - Hvordan starter en helt fra begynnelsen hva er viktig å vite - Registrering av firma i Brønnøysundregistrene - Utarbeidelse av forretningsplan - Budsjetter - Diverse søknader om finansiering og lån - Oppkobling mot eventuelle samarbeidspartnere Jæren Produktutvikling gir også hjelp og rådgivning til allerede eksisterende firma. 2. Jæren Produktutvikling tar i mot produktideer/-oppfinnelser for videre utvikling til produksjon og salg. - Jæren Produktutvikling ble etablert i 1992 for å bistå med næringsutvikling i eierkommunene. Arbeidet blir utført ved å tilføre hver enkelt kunnskap etter behov for en positiv næringsutvikling. - Presentasjon av nye forretningsideer og produktideer for Jæren Produktutvikling er kostnadsfritt. - Utarbeidelse av forretningsplaner, budsjetter og andre eksterne tjenester som blir besluttet utført etter kundens ønske, betales i første omgang av Jæren Produktutvikling. - Tidspunkt for tilbakebetaling av Jæren Produktutviklings utlegg avtales med kunden. - Tilbakebetalingen kan skje innen en avtalt tidsperiode alt fra ett år til flere år. Tilbakebetalingen er rentefri. - Jæren Produktutvikling har et godt nettverk som etablerer kan kobles opp mot hvis det er ønskelig. - Jæren Produktutvikling har en stor base av nye ideer, som ønskes å bli presentert for interesserte bedrifter. Bedrifter kan overta produktideene ved inngåelse av royaltyavtale med idehaver. Samarbeid mellom Jæren Produktutvikling og Skape.no Etablererveiledning på vegne av kommunen bør opprettholdes. Den erfaring og relasjon Jæren Produktutvikling har i regionen bør videreutvikles til det beste for etablereren. Tjenesten som tilbys i dag om individuell veiledning er positivt for etablereren. Skape.no har et større geografisk område tilhørende sin organisasjon, de har også større bredde i sin tjenesteleveranse til etablereren. Side 3 av 5

4 Skape.no har vurdert ulike modeller for videreføring av prosjektet som en permanent organisasjon etter prosjektperioden. Prosjektperioden hadde sitt siste år i De kommuner som i dag er tilknyttet Jæren Produktutvikling er potensielle partnere i Skape.no, Jæren Produktutvikling, som består av 5 kommuner, har et mangeårig og godt samarbeid bak seg. Det er et godt samarbeidet og bra tilbud om individuell veiledning, for ivaretakelse av etablereren. Skape.no har i dag tilbud om etablererkurs, noe som Jæren Produktutvikling ikke har tilbud om. En rekke etablerere fra Jær-kommunen benytter seg av dette tilbudet. Skape.no ber i den anledning om tilskudd fra disse kommuner også. Kommunene er delt inn i følgende hovedgrupper i forhold til finansieringen av Skape.no: Gruppe 1: Kommuner som ønsker å benytte det totale tjenesteutvalget som Skape.no representerer. Disse kommunene ønsker å samarbeide med Skape.no om alle former for etablererveiledning og har ikke selv egen kapasitet for dette. De ønsker å samarbeide med Skape.no om både kurs og rådgivning for etablerere. Gruppe 2: Kommuner som har egen rådgivningstjeneste for etablerere og ønsker dermed kun å benytte kurstilbudet fra Skape.no. Disse kommunene skal ikke betale for rådgivningstjenestene i Skape.no. Gruppe 3: Kommuner som pga stor geografisk avstand ikke i samme grad naturlig kan benytte seg av kurstilbud fra Skape.no. Skape.no kan etter avtale arrangere inntil ¼ av sitt totale kursvolum lokalt utenom ipark der kommunen/kommuner i samarbeid selv markedsfører slike kurs, holder lokaler og administrerer kurset. Skape.no skaffer, med utgangspunkt i sitt eget kursprogram, kompetente kursholdere og dekker kostnaden for disse, inkl. reise/diett. Kommuner i denne gruppen kan ha egen rådgivning eller de kan velge å samarbeide med Skape.no om dette og må da betale avtalt pris for det. Den laveste satsen er en basispris som dekker en andel av utvikling/drift av nettsider og nettbasert opplæring samt generell administrasjon av Skape.no. De foreslåtte kommunale satsene er beregnet ut fra kostnadene for Skape.no. Sats pr innbygger Antall innbyggere* Total tilskudd Gruppe 1: kr 3,00 pr innbygger (kurs/veiledning) Gruppe 2: kr 2,00 pr innbygger (kurs) Gruppe 3: kr 1,00 pr innbygger (generelt) Sum: * Antall innbyggere i Rogaland pr : (SSB) Rådmannes vurdering Stiftelsen Jæren Produktutvikling tilbyr etablerere kyndig veiledning og oppfølging på personlig plan. Selskapet har posisjonert seg med sine tjenesteleveranser for etablerere, grundere og produktutviklere. En permanent ordning for utvidelse av tilbud til etablereren vil styrke Sandnes sin satsing på næringsutvikling. En etablerer vil få godt kjennskap og kunnskap om muligheter for etablering ved å delta på kurs i regi av Skape.no. Dette vil være en god tilleggsytelse til den personlige rådgivning som allerede er et tjenestetilbud. Side 4 av 5

5 Rådmann berømmer det arbeid som er utført for å komme frem til gode løsninger for samarbeid mellom Skape.no og Jæren Produktutvikling. Jæren Produktutvikling vil styrkes ved utvidet samarbeid med Skape.no, noe som vil være til det beste for etablereren. Skape.no sitt virke og leveranse vil også styrkes gjennom samarbeide med Jæren Produktutvikling. Rådmannens anbefaling Ved inngangen av 2010 stod det kr på reserverte tilleggsbevilgninger. Av dette går kr til Blink og kr til TV-aksjonen. Dersom formannskapet bevilger kr til Norges Røde Kors i sak 19/10 gjenstår kr i frie midler. Rådmannen anbefaler at Sandnes kommune yter ekstra tilskudd på kroner 2 pr. innbygger pr. år i 2010 og 2011 til Jæren Produktutvikling, dedikert samarbeid med Skape.no. Beregnet folketall pr. 1. januar 2010 er i følge SSB innbyggere. Tiltaket finansieres gjennom formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger i 2010 og søkes innarbeidet i økonomiplan for Dette er første tildeling fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgning i VEDTAK: 1. Sandnes kommune bevilger kr i tilskudd til Jæren Produktutvikling. 2. Formannskapet godkjenner at tilskuddet dekkes med følgende finansiering: Art Ansvar Tjeneste Beløp kr kr RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Hans Kjetil Aas kommunaldirektør Vedlegg: Forslag til handlingsplan 2010/2011 Side 5 av 5

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT PÅL THJØMØE EGERSUND 18 OKTOBER 2011 Abstrakt Denne evalueringen er laget på bakgrunn av et vedtak i Eigersund kommune, om at en vurdering

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer