H A N D L I N G S P L A N F O R / 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011"

Transkript

1 Forslag til Formannskapet sak 28/10 vedlegg H A N D L I N G S P L A N F O R / 2011 Sist revidert: 5. februar

2 Innledning Mange personer sitter på gode kommersielle ideer som de aldri forsøker å realisere. Grunnen kan være at man ikke vet hvem man bør snakke med, eller tror det er uoverkommelig å skape sin egen arbeidsplass. Mange sitter i trygge jobber og må være sikre på at den nye satsingen kan være god nok til å leve av. For å nå frem til disse er det viktig å ha et tilbud som det Skape.no representerer. I regionale og kommunale planer fokuseres det på økt satsing på nyskaping. Dette innebærer bl.a. å sikre at etablerere i fylket får god og relevant veiledning og oppfølging. Visjon & mål for Skape.no Skape.no skal være et partnerskap som sikrer etablererveiledning og -opplæring i Rogaland. Gjennom en effektiv kombinasjon av felles løsninger, sentrale og lokale tiltak, skal etablereren sikres et lett tilgjengelig og kvalitativt godt tilbud både i by og distrikt. Målet er å styrke etablererveiledningen i Rogaland ved å: sette etablereren i sentrum skape flere lønnsomme etableringer bidra direkte og i samarbeid med relevante aktører i regionene til at det blir et likeverdig tilbud i alle kommuner/hele fylket skape økt motivasjon og trygghet for etablereren i etablererfasen senke terskelen for etablering av ny virksomhet bidra til at etablereren ser sine vekstmuligheter gi bedre oversikt over aktuelle tilbud hvor offentlig virkemidler benyttes Målgrupper Den viktigste målgruppen er enkelpersoner som ønsker å etablere egen virksomhet. Nystartede bedrifter kan også ha nytte av enkelte aktiviteter i Skape.no for å få økt kompetanse i oppstartsfasen. Disse defineres som en sekundær målgruppe. Fylkesdekkende partnerskap om Skape.no Fra og med sommeren 2009 har alle kommuner i Rogaland deltatt i arbeidet med utvikling av Skape.no. Det legges til grunn en videreføring av Skape.no i 2010/2011 basert på følgende partnerskap: Fylkesmannen i Rogaland Innovasjon Norge i Rogaland NAV Rogaland Rogaland Fylkeskommune Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy, Strand, Forsand, Hjelmeland, Suldal, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal og Hå (repr. v/brukerforum gr. 1 kommunene og Stavanger-regionen Næringsutvikling) Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira (repr. v/haugaland Vekst) Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund (repr. v/næringssjefen i Dalane) Vindafjord Karmøy Sauda Rogaland fylkeskommune er administrativt og juridisk ansvarlig for Skape.no. Daglig leder av Skape.no er lokalisert i ipark, Stavanger. De kommunale representantene skal være Skape.no sin eksklusive samarbeidspartner og arrangør i den geografiske region de representerer. Partnerskapet bidrar med finansiering av Skape.no. Fylkeskommunen og de statlige partnerne innvilger årlig tilskudd til Skape.no i samsvar med vedtatt budsjett, mens kommunenes bidrag til Skape.no er basert på avtalte satser pr. innbygger. Det legges fra og med 2010 opp til at kommunene deles inn i 3 grupper i forhold til hvilke tilbud de benytter fra Skape.no (jf. avsnitt Budsjett og finansiering side 7/8/9). 2

3 Det legges opp til å videreføre ordningen med en administrativ styringsgruppe for Skape.no med følgende representanter: Rogaland Fylkeskommune (leder) Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen Innovasjon Norge i Rogaland NAV Rogaland Stavanger-regionen Næringsutvikling Representant fra Brukerforum for gruppe 1 kommunene Haugaland Vekst Næringssjefen i Dalane Karmøy kommune Daglig leder i Skape.no er sekretær for styringsgruppen. Partnerskapet vedr. etablererveiledning i Rogaland knyttet til Skape.no er definert i denne handlingsplanen og gjøres gjeldende fra 1. januar For å oppnå nødvendig forutsigbarhet, gjelder partnerskapet i første omgang fram til utgangen av 2011 og følger deretter kommunevalgperiodene. Skape.no gjennomgår en ny evaluering i første halvår 2011 som grunnlag for videreføring i neste periode. Aktiviteter Gjennomføring av etablerertjenester skjer ved kjøp av tjenester gjennom Skape.no eller egne ordninger i kommunene. Skape.no sine kjøp av tjenester er basert på leverandøravtaler som er inngått i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Det er mulig å videreføre disse for 2010, men dette vurderes sammen med partnerne og ny leverandørkonkurranse for 2011, tilpasset det regionale samarbeidet, må evt. iverksettes høsten Skape.no har kontor i ipark Innovasjonspark Stavanger og benytter disse lokalene til sine aktiviteter. Videokonferanse og internettbasert læreteknikk skal tilbys for bedre dekning i hele fylket. Kurs holdes i ipark sine lokaler eller andre steder i fylket i samarbeid med aktuell(e) kommune(r). Daglig leder deltar så ofte som mulig ved åpning av egne introduksjonskurs, samt gjør nødvendig vurdering og kanalisering av veiledning/rådgivning. Daglig leder kan også gi veiledning i forhold til den enkelte etablerers prosjekt. Drift og vedlikehold av Skape.no sin nettside med bistand fra innleid konsulent på timebasis videreføres i planperioden. Skape.no formidler utarbeidelse av næringsfaglige vurderinger etter avtale med NAV Rogaland. Skape.no dekket kostnaden ved dette i 2009 for sine medlemskommuner og vil videreføre dette i 2010 for gruppe 1 kommunene. Dette forutsetter at avtale med NAV Rogaland om dette også videreføres. Ny vurdering må finne sted for Haugaland Vekst, Karmøy kommune, Jæren Produktutvikling og Næringssjefen i Dalane utarbeider næringsfaglige vurderinger etter avtale med NAV. Næringsfaglig vurdering regnes som individuell rådgivning og de aktuelle kommunene dekker kostnadene til dette selv. Hovedaktivitetene for Skape.no i 2010/2011 er: Opplegg for nettbasert introduksjonskurs operativ fra årsskiftet 2009/2010. Nettstedet videreutvikles som et aktivt og informativt nettsted for etablerere i Rogaland. Trappe ned tilbudet av ordinære introduksjonskurs etter hvert som det tilsvarende nettbaserte kurset blir kjent og innarbeidet. Utvikle og gjennomføre etablererkurs og temakurs for etablerere og nystartede bedrifter i egen regi og i samarbeid med kommunene. Individuell veiledning og oppfølging for gruppe 1 kommunene. Arrangere Skape Forum for etablerere. Arrangere Faglig forum for samarbeidspartnere. Markedsføring mot etablerere, samarbeidspartnere, kommuner og media Statistikk og evaluering. 3

4 Opplegg for nettbasert læring Et nettbasert introduksjonskurs innen etablering skal være klart fra årsskiftet 2009/2010. Kurset må implementeres i kurstilbudet og markedsføres i fylket og via egen nettside. Kurset vil gradvis supplere de tradisjonelle introduksjonskursene, men Skape.no vil likevel opprettholde tradisjonelle kurs som alternativt tilbud en tid fremover, men i gradvis mer begrenset omfang i forhold til Arbeidsgruppen fra 2009 følger opp det videre arbeidet med dette. Ordningen med egen prosjektleder for dette delprosjektet videreføres i 2010 frem til kurset er operativt. I løpet av 2010 integreres den nettbaserte opplæring i Skape.no sin ordinære organisasjon. Skape.no vil arrangere oppfølgingssamlinger for å opprettholde muligheten for nettverksbygging og personlig kontakt mellom kursdeltakerne som hovedsakelig benytter nettbaserte kurstilbud. Aktivt nettsted I planperioden skal vi fortsatt arbeide for å videreutvikle og kontinuerlig oppdatere nettsidene våre. De skal også tilpasses det nettbaserte introduksjonskurset og etter hvert andre tilsvarende tilbud. Nettsidene skal videre gi praktisk og konkret informasjon om hvor og hvordan gründere kan forholde seg for å få relevant bistand alt etter hvor i fylket de er bosatt. På vil oppdatert informasjon som er nyttig for etablerere og nystartede bedrifter i hele Rogaland være tilgjengelig. Relevante kurs som arrangeres i kommunenes/regionenes egen regi skal kunne kunngjøres på nettsidene. Følgende finnes på nettsidene: Generell etablererinformasjon Kurskalender med oversikt og påmelding til kurs som arrangeres av Skape.no. Kurs som arrangeres i kommunenes egen regi kunngjøres også her. Abonnement på Skape.no nyhetsbrev Skape s utvalgte etablerer Informasjon om etablerertilbud i hele fylket sortert etter bosted i fylket Organisering og administrering av Skape.no Regional og kommunal oversikt Samarbeidspartnere og leverandører Informasjon om fond, stipender og økonomi/kapital Informasjon på engelsk Nye nettbaserte tjenester (etter hvert som de foreligger) I 1. halvår 2009 hadde Skape.no i snitt mer enn treff pr mnd. på nettstedet. Det er en økning på 40% fra snittet i Videre er det registrert nesten treff pr mnd. på de enkelte sidene. Målet for planperioden er å øke dette til treff årlig på nettstedet og treff årlig på sidene. Introduksjonskurs Introduksjonskursene skal, nettbasert eller ikke, gi generell informasjon om oppstart av egen bedrift. Dette er et lavterskeltilbud og inngangsporten til andre aktiviteter i regi av Skape.no. Kurset er et kvalitativt godt tilbud til en bred målgruppe om oppstart av egen virksomhet. Det legger til rette senere for individuell oppfølging iht. den forretningsidé som den enkelte etablereren har. Samtidig vil kursene legge vekt på å skape entusiasme og motivasjon for å drive for seg selv. Introduksjonskursene har en varighet på 3 timer. Individuell rådgivning Individuell rådgivning er et viktig bidrag for at en etablerer skal kunne utvikle sin kommersielle idé. Skape.no skal opprettholde relevante tilbud for å følge opp etablerere individuelt. Dette kan skje i form av generell veiledning og spesifikk rådgiving. Individuell rådgivning tilbys innbyggere i Gruppe 1-kommuner. I 2010 kan etablerere gjennom Skape.no få inntil 3 timer individuell rådgivning fra leverandører av slike tjenester som vi har avtale med. Dessuten skal Skape.no selv bistå den enkelte etablerer med individuell veiledning. I tillegg vurderes om Skape.no kan styrke sitt individuelle til bud gjennom å benytte tjenester fra relevante enkeltbedrifter eller næringslivsorganisasjoner ( Esbjergmodellen ). 4

5 Gruppe 2 og 3 kommuner har egne tilbud innen dette området som videreføres. Også FMLA sine distriktskonsulenter og næringshagene i fylket yter individuell rådgivning til gründere. Individuell rådgivning fra Skape.no kan i mindre omfang tilbys etablerere bosatt i gruppe 2 og 3 kommuner. Tjenesten faktureres bostedskommune/region etter medgått tid basert på selvkost iht. Skape.no sin kontrakt for den rådgiver som benyttes pluss 10% administrativt påslag. Tjenesten og betaling av den avtales på forhånd. Etablerer-/temakurs Skape.no sine etablererkurs gir etablerere mer spesifikk kompetanse. Det bidrar også til erfaringsutveksling og nettverksbygging blant deltakerne. Etablererkursene er på 42 timer og vil fra 2010 bli lagt om til å kunne gjennomføres på kveldstid. Tilpasning til nettbaserte kurstilbud vil i planperioden bli vurdert for deler av etablererkursene. Skape.no vil også i planperioden tilby kurs innen utvalgte tema (temakurs) som er relevante for etablerere. Etablerer-/temakursene blir kontinuerlig evaluert og justert i forhold til løpende tilbakemeldinger som gis. Temakurs skal kunne videooverføres til Gruppe 3-kommuner under forutsetning av at lokal arrangør holder egnede lokaler. Skape Forum for etablerere Skape Forum er navn på et uformelt møtested for grundere, investorer og andre som kan ha interesse av å møtes for å utveksle erfaringer og knytte kontakter. Skape Forum arrangeres av Skape.no, men Skape.no kan også samarbeide med andre aktører i forbindelse med tilsvarende arrangement. Skape Forum skal kunne videooverføres til gruppe 3-kommuner under forutsetning av at lokal arrangør holder egnede lokaler. Skape.no skal arbeide for å etablere koblinger mellom miljøer med felles interesse for å møtes. Muligheten til å delta i og/eller bygge videre på etablerte ordninger som kobler investorer og gründere med kapitalbehov vurderes kontinuerlig. Faglig forum for partnere Skape.no skal arrangere fagsamlinger for sine partnere. Formålet med fagsamlingene er erfaringsutveksling og å videreutvikle et godt samarbeid innen etablererveiledning i fylket. Det legges opp til inntil 2 fagsamlinger årlig i planperioden. Markedsføring Skape.no profileres regionalt i hele fylket gjennom det Skape.no bidrar med ovenfor etablerere og den kontakt/samarbeid Skape.no kan ivareta med sine partnere og leverandører. Markedsføring av Skape.no bygger generelt på at fylket har de beste forutsetninger og rammebetingelser for å skape ny virksomhet, samt at det finnes et godt veiledningstilbud for gründere i hele fylket. Partnerne markedsfører Skape.no som del av etablererveiledningen i regionen, evt. i samarbeid med eller med materiell fra Skape.no Kommunene, RFK, IN, FMLA, NAV, RKK, SrN, Ipark, UiS, VRI, NHO, LO, næringshager, regionale distriktskonsulenter og andre som har regelmessig kontakt med etablere er viktige samarbeidspartnere og kontakten med disse ivaretas kontinuerlig. Kommunikasjonsplan for Skape.no, som ble utarbeidet i 2008, legges til grunn for markedsføringsaktivitetene også i kommende planperiode. Gründere, som har lykkes bl.a. gjennom bistand fra Skape.no, hentes frem som referanser i forbindelse med mediaprofileringen av Skape.no. Skape.no sin grafiske profil opprettholdes i planperioden. Statistikk og evaluering Høsten 2009 gjennomføres en e-post basert spørreundersøkelse blant etablerere som i perioden har vært i kontakt med og benyttet tilbud fra Skape.no. Resultater fra undersøkelsen brukes som grunnlag for samtaler innen alle fora knyttet til Skapepartnerskapet og vil bidra som input til å videreutvikle organisasjon og tjenestespekter i Skape.no som et permanent tilbud til etablerere i fylket. All kursaktivitet i regi av Skape.no evalueres fortløpende. Ved planlegging av nye aktiviteter vil brukerevalueringer fra 2009 brukes til å avklare nytteverdi for brukerne. Informasjonen en som innhentes gir også grunnlag for å vurdere leverandørene våre fra etablerernes ståsted. Vi vil systematisere arbeidet for å komme frem til hensiktsmessig statistikk i forbindelse med nye etableringer i Rogaland herunder demografi, bransje, organisasjonsform o.l. 5

6 Aktivitetsplan 2010/2011 Aktivitet Mål for 2010 / 2011 Kommentar Gruppe 1 1. Nettbasert kurs Iverksette nettbasert introduksjonskurs og deretter vurdere andre nettbaserte tilbud. Suppleres med oppfølgingssamlinger/-seminar for deltakerne. 2. Nettsted treff på nettstedet og treff på de enkelte sidene årlig. Nettsidene oppdateres og videreutvikles. Tilpasses opplegg for nettbasert læring og regionalt samarbeid. 3. Introduksjonskurs 12 kurs årlig og 8-10 deltakere pr. kurs. Suppleres med nettbasert kurs og vurdere gradvis nedtrapping av tradisjonelle introduksjonskurs. 4. Etablerer-/temakurs Min. 3 etablererkurs årlig med gjennomsnittlig 15 deltakere pr. kurs. 18 temakurs årlig med gjennomsnittlig 12 deltakere pr. kurs. 5. Individuell oppfølging 150 etablerere årlig (ekstern/intern rådgivning) Utvikles/tilpasses gradvis opplegg for nettbasert læring. Gjennomføre etablererkurset som kveldstilbud. Sentrale leverandøravtaler supplert med regionale samarbeidsavtaler. Daglig leder gir også individuell rådgivning. Samarbeid med andre relevante aktører vurderes kontinuerlig og kan supplere egne arrangement. 6. Skape Forum for etablerere Inntil 2 arrangement årlig Hver med min. 50 deltakere 7. Faglig forum for partnere 2 samlinger årlig for partnere Hovedtema skal være operativ planlegging mellom regionene, erfaringsutveksling og operativ tilpassing og utvikling av samarbeidet 8. Markedsføring Min. 5 redaksjonelle innslag årlig i media herunder gode eksempler Følge opp kommunikasjonsplan fra 2008 også i 2010/ Statistikk og evaluering Gjennomføre spørreundersøkelse høsten Videreføre evaluering av alle kurs og andre aktiviteter. Utvikle bedre statistikk. Vurdere resultater fra evaluering og spørreundersøkelse om tjenestene til Skape.no og bruke dette som input for å videreutvikle tjenesteutvalget. Gruppe Nettbasert kurs Som for gruppe 1. Som for gruppe Nettsted Som for gruppe 1. Relevante kurs/arrangement i regional regi publiseres på nettsiden. 12. Introduksjonskurs Som for gruppe 1 - gründere bosatt i gruppe 2 kommuner deltar på kursene som arrangeres på Ullandhaug 13. Etablerer-/temakurs Som for gruppe 1 - gründere bosatt i gruppe 2 kommuner deltar på kursene som arrangeres på Ullandhaug 14. Skape Forum for etablerere Som for gruppe 1, men kan tilpasses med videooverføring Regionale kurs kan innen totalrammen gjennomføres etter avtale/behov. Behov/planer for dette drøftes i Faglig forum. Regionale kurs kan innen totalrammen gjennomføres etter avtale/behov. Behov/planer for dette drøftes i Faglig forum. Videooverføring forutsetter at lokal arrangør holder lokaler. 15. Faglig forum for partnere Som for gruppe 1. Som for gruppe Markedsføring Som for gruppe 1. Kommune/region markedsfører Skape.no som del av Som for gruppe 1. Evt. i samarbeid med/med materiell fra Skape.no etablererveiledningen i regionen 17. Statistikk og evaluering Som for gruppe 1. Som for gruppe 1. Gruppe Nettbasert kurs Som for gruppe 1. Som for gruppe Nettsted Som for gruppe 1. Kurs/arrangement i kommunal/regional regi publiseres på nettsiden. 20. Introduksjonskurs Regionale samarbeidspartnere mottar opplæring og materiell fra Skape.no til å kjøre introduksjonskurs lokalt i egen regi. Nettbasert kurs tilgjengelig fra Introduksjonskurs på Ullandhaug tilbys med videooverføring for gruppe 3 kommuner. 21. Etablerer-/temakurs 2 etablererkurs og 7 temakurs årlig. Etablererkursene fordeles etter skjønn/behov mellom regionene. Temakursene fordeles med ca. 5 kurs i nordfylket og 2 i Dalane. 6-8 delt. pr. kurs Temakurs på Ullandhaug kan tilbys med videooverføring for gruppe 3 kommuner. 22. Skape Forum for etablerere Som for Gruppe 1, men kan også arrangeres med videooverføring Videooverføring forutsetter at lokal arrangør holder utgifter i forbindelse med lokal avisannonsering, samt lokaler. Utvikles/tilpasses gradvis opplegg for nettbasert læring. Kursene fordeles ca. 1/3 i Dalane og 2/3 i nordfylket. Endelig fordeling og øvrig detaljplanlegging forhandles i Faglig Forum innenfor rammene. Videooverføring forutsetter at lokal arrangør holder administrasjon og lokaler. Videooverføring forutsetter at lokal arrangør holder administrasjon og lokaler. 23. Faglig forum for partnere Som for Gruppe 1 Som for Gruppe Markedsføring Som for gruppe 1. Kommune/region markedsfører Skape.no som del av Som for gruppe 1. Evt. i samarbeid med/med materiell fra Skape.no etablererveiledningen i regionen 25. Statistikk og evaluering Som for Gruppe 1 Som for Gruppe 1 6

7 Rapportering Skape.no vil ved inngangen til nytt år utarbeide årsrapport for alle aktiviteter i regi av Skape.no i det foregående året. Evt. behov for spesial rapportering spesifiseres med partnerne. Handlingsplanen for 2010/2011 revideres og oppdateres i 3. kvartal Budsjett og finansiering Kostnader og tilskudd er beregnet på grunnlag budsjett for 2009 og regnskap pr. juli Budsjett for 2010 er på denne bakgrunn ført opp med en total driftskostnad på 3 millioner kroner. Tilskudd fra statlige instanser og fylkeskommunen er beregnet med utgangspunkt i videreføring av dagens nivå og utgjør i dette oppsettet til sammen 2 millioner kroner. Videre er det en post på kroner for egenandeler i forbindelse med kurs. Dette gir en kommunal andel på 30 prosent av totalbudsjettet, eller i alt kroner. Budsjett for 2011 følger samme prinsipper som for Skape.no er et tilbud hvor det offentlige tar et ansvar for kompetanse og veiledning for enkelpersoner som vil etablere egen virksomhet. Det offentlige virkemiddelapparatet har dermed hovedansvaret for finansieringen. Private aktører kan være med i delfinansiering av tiltak, men Skape.no skal ikke inngå private sponsoravtaler med kommersielle vilkår som kan påvirke Skape.no sin profil som nøytral, ikke-kommersiell veileder. Skape.no skal ikke drive kommersielt annonsesalg på sine nettsider. Budsjett for Skape.no 2010/2011 Vedtatt budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 Regnskap Utgifter 2008 Administrasjon* Reisekostnader Utviklingskostnader Regnskap RKK 1. kvartal Markedsføring Leie av kontor-/kurslokaler, IT/konsulenttjenester Introduksjonskurs Etablererkurs** Næringsfaglig vurdering Individuell veiledning Temakurs** Skape Forum Total utgifter Inntekter NAV Rogaland Næringsfaglig vurdering Innovasjon Norge Fylkesmannen i Rogaland Kommuner Rogaland fylkeskommune Andre inntekter (23 140) Total inkl. kommunene (17 487) *Administrasjon i regnskapet for 2008 inkluderer reisekostnader, utviklingskostnader, markedsføring, leie av kurslokaler og IT/konsulenttjenester. Disse postene vil bli spesifisert i regnskapet for Administrasjon omfatter bl.a. lønn og sosiale kostnader til daglig leder. **Økning i budsjett for etablerer-/temakurs skyldes økte forventede kostnader ved å gjennomføre kurs på flere steder. 7

8 Kommunal finansiering System for å kostnadsberegne bruk av Skape.no sine etablererveiledningstjenester skal synliggjøre et prismessig skille mellom ulike behov og bruk av tjenestene innen kommunene i fylket. Kommunene er delt inn i følgende grupper i forhold til hvilke tilbud de benytter fra Skape.no: Gruppe 1: Kommuner som benytter hele tjenesteutvalget som Skape.no representerer. De samarbeider med Skape.no om alle former for etablererveiledning - både kurs og rådgivning for etablerere. Kurs gjennomføres hovedsaklig ved ipark sine lokaler på Ullandhaug, men kan også kjøres andre steder etter avtale og i samarbeid med den enkelte kommunen. Kommunen markedsfører selv slike kurs, og tar kostnaden ved lokal markedsføring. Kommunen holder lokaler og administrerer kurset på stedet. Skape.no skaffer, med utgangspunkt i sitt kursprogram, kompetente kursholdere og dekker kostnaden for disse, inkl. reise/diett. Kursene publiseres og påmelding skjer via Skape.no sin nettside. Skape.no fakturerer egenandeler og innkasserer inntektene fra dette. Regionale kurs må skje innen rammen for Skape-kurs for gruppe 1 & 2. Planer for slike kurs drøftes i Brukerforum for gruppe 1 kommunene/faglig forum for partnere. Gruppe 2: Kommuner som har egen rådgivningstjeneste for etablerere og ønsker dermed kun å benytte kurstilbudet fra Skape.no. Disse kommunene skal ikke betale for rådgivningstjenestene i Skape.no. Kurs gjennomføres hovedsaklig ved ipark sine lokaler på Ullandhaug, men kan også kjøres andre steder etter avtale og i samarbeid med den enkelte kommunen. Kommunen markedsfører selv slike kurs, og tar kostnaden ved lokal markedsføring. Kommunen holder videre lokaler og administrerer kurset på stedet. Skape.no skaffer, med utgangspunkt i sitt kursprogram, kompetente kursholdere og dekker kostnaden for disse, inkl. reise/diett. Kursene publiseres og påmelding skjer via Skape.no sin nettside. Skape.no fakturerer egenandeler og innkasserer inntektene fra dette. Regionale kurs må skje innen rammen for Skape-kurs for gruppe 1 & 2. Planer for slike kurs drøftes i Brukerforum for gruppe 1 kommunene/faglig forum for partnere. Individuell rådgivning kan i mindre omfang tilbys etablerere bosatt i gruppe 2 kommuner. Tjenesten faktureres bostedskommune etter medgått tid basert på selvkost iht. Skape.no sin kontrakt for den rådgiver som benyttes pluss 10% administrativt påslag. Tjenesten og betaling av den avtales på forhånd. Gruppe 3: Kommuner som pga stor geografisk avstand ikke i samme grad benytter seg av kurstilbud fra Skape.no. Skape.no arrangerer regionale etablerer- og temakurs i samarbeid med den enkelte gruppe 3-kommune/region. Ramme for antall og fordeling av kurs fremkommer i Aktivitetsplanen på side 6. Regional samarbeidspartner markedsfører selv slike kurs, og tar kostnaden ved lokal markedsføring, lokaler og administrasjon på stedet. Skape.no skaffer, med utgangspunkt i sitt kursprogram, kompetente kursholdere og dekker kostnaden for disse, inkl. reise/diett. Kursene publiseres og påmelding skjer via Skape.no sin nettside. Egenandeler faktureres i samråd med regional partner. Skape.no fakturerer og innkasserer inntektene fra dette. Regionale kurs må skje innen rammen for Skape-kurs for gruppe 3. Planer for slike kurs drøftes i Faglig forum for partnere. Kommuner i denne gruppen kan ha egen rådgivning eller de kan velge å samarbeide med Skape.no om dette og må da betale avtalt pris for det. Tjenesten faktureres i så fall kommunen etter medgått tid, basert på selvkost iht. Skape.no sin kontrakt for den rådgiver som benyttes pluss 10% administrativt påslag. Tjenesten og betaling av den avtales på forhånd. 8

9 Satsen for gruppe 3 er en basispris som dekker regionale etablerer- og temakurs, tilgang på videooverføring av Skape.no-aktiviteter på Ullandhaug, tilgang på Skape.no-materiell, nettbasert opplæring samt oppdatering av regionale aktiviteter på Videre dekker basisprisen en andel av utvikling/drift av nettsider og nettbasert opplæring samt generell administrasjon av Skape.no. De foreslåtte kommunale satsene er beregnet ut fra kostnadene for Skape.no. Sats pr innbygger Antall innbyggere* Total tilskudd Gruppe 1: kr 3,00 pr innbygger (kurs/veiledning) Gruppe 2: kr 2,00 pr innbygger (kurs) Gruppe 3: kr 1,00 pr innbygger (basis) Sum: * Antall innbyggere i Rogaland pr : (SSB) Summen av kommunale tilskudd i 2010 etter denne modellen blir kroner. Beregning av kommunale tilskudd etter samme prinsipper vil inngå i budsjettbehandlingen for Innbyggerantallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin befolkningsstatistikk pr For 2011 benyttes tilsvarende tall pr Kommunenes finansiering beregnet etter innbyggertall og de nye satsene blir slik: Tilskudd fra kommunene 2010/2011 beregnet etter innbyggertall og ovennevnte satser (foreløpig forslag): Kommune 2010/2011 Antall innbyggere (pr ) Sats pr. innbygger Stavanger kommune ,00 Randaberg kommune ,00 Sola kommune ,00 Rennesøy kommune ,00 Kvitsøy kommune ,00 Vindafjord kommune ,00 Strand kommune ,00 Hjelmeland kommune ,00 Finnøy kommune ,00 Forsand kommune ,00 Sandnes kommune ,00 Gjesdal kommune ,00 Time kommune ,00 Klepp kommune ,00 Hå kommune ,00 Suldal kommune ,00 Haugesund kommune ,00 Tysvær kommune ,00 Utsira kommune ,00 Bokn kommune ,00 Karmøy kommune ,00 Sauda kommune ,00 Eigersund kommune ,00 Bjerkreim kommune ,00 Lund kommune ,00 Sokndal kommune ,00 Total:

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Å r s r a p p o r t 2 0 1 4-1 - Innhold Generelt om Skape... 2 Administrasjon... 2 Styringsgruppen... 2 Ekstraordinær inntektssituasjon i 2014... 3 Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført...

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere Prosjekt Etablereropplæring for innvandrere 1. BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for prosjektet Her refereres til aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet. I tillegg gis avgrensninger/rammer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer