inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav"

Transkript

1 inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav Tone Bratteteig hva er egentlig behov og krav? og hvordan kan vi finne dem?

2 å iden,fisere behov først av 4 grunnleggende ak1viteter iterasjon: iden1fisere behov og etablere krav NEEDS EVALUATE DESIGN IMPLEMENT

3 bruksorientert design planlegging kartlegge problem- situasjon bruks- praksiser see- move- see gjensidig læring testing & undersøke praksis evaluering bruks- orientert design problem- løsning materialisering, konkretisering konkrete evalu- eringskriterier krav- spesi,ikasjon problem- de9inering ident,isere behov & ønsker

4 design forme en ide i et materiale

5 bruksorientert design planlegging kartlegge problem- situasjon bruks- praksiser see- move- see gjensidig læring testing & undersøke praksis evaluering bruks- orientert design problem- løsning materialisering, konkretisering konkrete evalu- eringskriterier krav- spesi,ikasjon problem- de9inering ident,isere behov & ønsker

6 repetisjon Institutt for Informatikk hva må designere forstå om bruk? artifakt som del av en aktivitet - verktøy - struktur - aktivitetens fokus / objekt - aktivitetens betingelse / forutsetning - kompetanse oppstart (vik1g for v. bruk sjelden av artifaktet bruk) - - hverdagslig forstå bruk - lære - snarveier - lage - fingerfølelse vane - mestre - utvikle. eksper1se - mestre: kunnskap i & gjennom bruk ak1vitetens mål & mening, praksis & teori: - iden1fisere ak1viteter - gjenkjenne ak1viteter - beskrive ak1viteter - standard opera1ng procedure (SOP) - problem- situasjoner re- presentere ar1fakter fokus på funksjon & nyfe

7 hva er egentlig behov? - en opplevd, følt mangel - opprinnelig: nødvendig for å leve dvs at mangel gir dysfunksjon eller død - forskjellig fra ønske, drøm, forventning, krav og fra symptom, løsning

8 Maslow s behovs- pyramide nødvendige for overlevelse: mat, vann, luh, varme, hvile, forplantning fysiologiske behov

9 Maslow s behovs- pyramide sikkerhet og beskyfelse, stabilitet, forutsigbarhet, orden, helse trygghetsbehov fysiologiske behov

10 Maslow s behovs- pyramide å ha kontakt med andre, å gi og mofa kjærlighet og vennskap fra andre: anerkjennelse, vennskap, 1lhørighet, fortrolighet sosiale behov trygghetsbehov fysiologiske behov

11 Maslow s behovs- pyramide behov for status og ego- drive : respekt fra andre (pres1sje, suksess, rykte), mental styrke (kunne prestere, være dyk1g, være uavhengig og fri) ego-behov sosiale behov trygghetsbehov fysiologiske behov

12 Maslow s behovs- pyramide Institutt for Informatikk selvuloldelse: utvikle seg, autonomi, ivareta egne & andres interesser, føle at eget talent blir utnyfet, utrefe 1ng i livet selvrealisering ego-behov sosiale behov trygghetsbehov fysiologiske behov

13 Maslow s behovs- pyramide selvrealisering inneholder 5 trinn med basismål men i virkeligheten - må ikke de nederste dekkes før de øverste - ef av behovene er all1d 1lstede - folk har fler enn 5 hovedtemaer - behovene varierer gjennom livssyklus ego-behov sosiale behov trygghetsbehov fysiologiske behov

14 behov - en følt, opplevd mangel - opprinnelig: nødvendig for å leve dvs at mangel gir dysfunksjon eller død - forskjellig fra ønske, drøm, forventning, krav basert på ideer og viten om muligheter og fra symptom, løsning hva er egentlig behov? Når er noe et behov?

15 behov er ikke noe vi finner muligheter skaper etterspørsel tilbud etterspørsel video: Hans Rosling om den magiske vaskemaskinen

16 bruksorientert design planlegging kartlegge problem- situasjon bruks- praksiser see- move- see gjensidig læring testing & undersøke praksis evaluering bruks- orientert design problem- løsning materialisering, konkretisering konkrete evalu- eringskriterier krav- spesi,ikasjon problem- de9inering ident,isere behov & ønsker

17 Need Finding Tools Anatomy of a good need finding tool There are two basic kinds of need finding tools: observations and interviews. Successful tools often display some basic principles. Understanding the anatomy of a good need finding tool will help you use the tools to their full potential and even invent some of your own. At the highest level, good need finding tools need: Good subjects (interesting, open, expert, unusual, observant, etc.) Good environments (in situ, friendly, safe, etc.) Structure and flexibility (have a plan and goals, but pursue new opportunities) Great stories (capture images, quotes, etc. that bring your interview to life) Iterative designs (iterate interview structure or observation techniques based on results) Ways to drive past the explicit insights to implicit drivers Ways to avoid Hawthorne effect (distortion of behavior due to observation) Room for silence if you listen, they will speak Respect for your subjects Interviews Visually, the interview process might look like this: (Thanks to Michael Barry for this model) Here are some extremely truncated examples of questions for each stage: Introduction: Hi, I m a Stanford student studying coffee. I m interested in hearing about your experience with coffee. There are no right or wrong answers, I just want to hear what you have to say. Kick-off: Do you drink coffee? Build rapport: Did you have a coffee today? How was it? Do you have a favorite coffee? Grand Tour: Can you describe your most memorable coffee experience? Why was it so unique? What happened? Reflection: If you were designing the ultimate coffee shop based on your ideal experience... Institutt for Informatikk å identi9isere behov krever gode metoder og - gode informanter - gode omgivelser - god timing - 9leksibilitet (følg informantene dit de leder deg)

18 finn ut hva brukerne er opptab av still åpne spørsmål til brukerne kombiner observasjon og intervju sikre at du har forstått det de gjør spørre om det du nettopp så, gjenta det du nettopp hørte hvordan tenker de / føler de om spør om hvordan de liker xxx? hva er frustrerende og irriterende ved xxx? si f.eks. det ser ut som at du prøver å gjøre noe som ikke går? hvordan sammenlikner de måter å gjøre ting på? spør om hvorfor noen gjør det slik og noen gjør det sånn? få forklaringer på hva de gjør og hvorfor (uten å si hvorfor) si f.eks. det så ut som du nettopp gjorde X, hva var grunnen til det? 18

19 når du observerer legg til side dine antakelser og fordommer noter deg forskjeller mellom det de sier og det de gjør hør på dem når de forteller personlige historier se etter omgåelser og snarveier vær obs på forskjellen mellom løsning og behov se lenger enn det som er synlig 19

20 looking for trouble Institutt for Informatikk Jane Fulton Suri Sara Kalantari

21 Sara Kalantari

22 Sara Kalantari

23 A.E.I.O.U Activities Environments Interactions Objects Users Sara Kalantari

24 behov & krav krever analyse av data Institutt for Informatikk Analysis is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts to gain a better understanding of it (Wikipedia) En analyse er en systematisk undersøkelse der et subjekt/objekt (en sak, en gjenstand, et begrep) betraktes som sammensatt av enkelte bestanddeler for å få avdekket et budskap eller en mening. Den enkelte bestanddel kan bli subjekt/objekt i en ny analyse osv. til ønsket nøyaktighet i betraktningen er nådd. Det motsatte prinsipp er en syntese.!! Analyse er ikke beskrivelse. Analyse dreier seg om å få tak på mening som ikke ligger opp i dagen. Analyse er fortolkning.en analyse gir ingen endelige svar. (Wikipedia)!

25 analyse av data & syntese Institutt for Informatikk Syntese.. Benyttes om den prosessen hvor man sammensetter bruddstykker av viten og derved kommer frem til en ny erkjennelse, eller om resultatet av samme prosess. (Wikipedia)! = lage mening - dele opp problemet og sefe det sammen - systema1sere for å trekke ut mening - ulordre meningene (hva- hvis, tenk- om)

26 resultat av analyse og syntese er iden,fiserte behov lagde meninger som kan begrunnes med data - fokus på vik1ge forutsetninger og problemer - basert på ak1vitetens logikk ( essens, kjerne, rot) - hva forteller dataene om ak1viteten & brukerne? - hva mener de er det vik1gste / vanskeligste? - hva mener dere er det vik1gste / vanskeligste? - behov & ønske, drøm, forventning + krav (nødv. forutsetn.

27 METHOD Empathy Map si tenke gjøre føle lag en fortelling om en ak1vitet METHOD Journey Map %&4 :* /0+,8.0/ Good design is grounded in a deep understanding of the person for whom you are designing. Designers have many techniques for developing this sort of empathy. An Empathy Map is one tool to help you synthesize your observations and draw out unexpected insights. &"% +2 :* /0+,8.0/ UNPACK: Create a four quadrant layout on paper or a whiteboard. Populate the map by taking note of the following four traits of your user as you review your notes, audio, and video from your fieldwork: SAY: What are some quotes and defining words your user said? DO: What actions and behaviors did you notice? THINK: What might your user be thinking? What does this tell you about his or her beliefs? FEEL: What emotions might your subject be feeling? Note that thoughts/beliefs and feelings/emotions cannot be observed directly. They must be inferred by paying careful attention to various clues. Pay attention to body language, tone, and choice of words. IDENTIFY NEEDS: Needs are human emotional or physical necessities. Needs help define your design challenge. Remember: Needs are verbs (activities and desires with which your user could use help), not nouns (solutions). Identify needs directly out of the user traits you noted, or from contradictions between two traits such as a disconnect between what she says and what she does. Write down needs on the side of your Empathy Map. IDENTIFY INSIGHTS: An Insight is a remarkable realization that you could leverage to better respond to a design challenge. Insights often grow from contradictions between two user attributes (either within a quadrant or from two different quadrants) or from asking yourself Why? when you notice strange behavior. Write down potential insights on the side of your Empathy Map. lag et kart over en ak1vitet, over hva personene gjør, sier, tenker og føler %&4 :*- 0 B2:76-8.0/ To gain empathy for a person or understand of one s process through an experience, consider the details of that process to illuminate areas of potential insights. Creating a journey map is an excellent way to systematically think about the steps or milestones of a process. A journey map can be used for your own empathy work, or to communicate your findings to others. &"% +2 :*- 0 B2:76-8.0/ Create diagrams that capture multiple observations, e.g. a map of a user s day, a map of a user s experience, or a map of how a product moves through space and time (from manufacturing to store shelf to user s hands). Consider a process or journey that is relevant, or even tangential to, your problem space. For example, you could consider your user s morning breakfast routine. You could capture every event of one person s exercise in a month and consider who she was with, where she came from, where she exercised, and where she went afterwards. Or perhaps you are developing a dating service website; you could document every communication between two people before the first date. One important concern is to be comprehensive within the variables you choose to capture. (Don t overlook the opening of the window shades in the morning breakfast routine.) What seems meaningless, could actually be the nugget that develops into a stunning insight. You can create a journey map based on observation and interview or you might ask a user to draw a journey map and then explain it to you. Organize the data in a way that makes sense: a timeline of events, a number of parallel timelines that allows for easy comparison, a series of pictures, or a stack of cards. Then look for patterns and anomalies and question why those themes or events occurred. Push yourself to connect individual events to a larger context or framework. It is often the pairing of an observation with the designer s knowledge and perspective that yields a meaningful insight.

28 Day in the Life Institutt for Informatikk Sara Kalantari

29 systema,ser og analyser hva trekker dere ut av dataene om ak1viteten? - beskriv personas: typiske personer (særlig v. få brukere) - lag mål- tre m. mål /delmål: hvorfor- tre og hvordan- tre - ulordre ved å variere - konteksten f.eks. ved å skalere - finn dimensjoner - finn yferpunkter (årsak- virkning) (system)

30 Powers of 10 Institutt for Informatikk 1m 10m 100m 1000m Sara Kalantari

31 METHOD Saturate and Group Institutt for Informatikk %&4 *0+: <72:/ You space saturate to help you unpack thoughts and experiences into tangible and visual pieces of information that you surround yourself with to inform and inspire the design team. You group these findings to explore what themes and patterns emerge, and strive to move toward identifying meaningful needs of people and insights that will inform your design solutions. &"% +2 *0+: <72:/ Saturate your wall space (or work boards) with post-its headlining interesting findings (see Team Share-and- Capture ) plus pictures from the field of users you met and relevant products and situations. In order to begin to synthesize the information, organize the post-its and pictures into groups of related parts. You likely have some ideas of the patterns within the data from the unpacking you did when producing the notes. For example, you may have see and heard many things related to feeling safe, and many things regarding desire for efficiency. Within the group of safety, go beyond the theme and try to see if there is a deeper connection that may lead to an insight such as Feeling safe is more about who I am with than where I am. Maybe there is a relation between groups that you realize as you place items in groups that safety is often at odds with users desire for efficiency. Try one set of grouping, discuss (and write down) the findings, and then create a new set of groups. The end goal is to synthesize data into interesting findings and create insights which will be useful to you in creating design solutions. It is common to do the grouping with post-its headlining interesting stories from fieldwork. But grouping is also useful to think about similarities among a group of products, objects, or users. jobb som gruppe - del data slik at alle er informert - felles data gjør at dere sammen kan trekke ut mer av dataene (= start på syntesen!) - få oversikt lag et fysisk og mentalt arbeidsrom

32 behov - varer lenger enn løsninger - er muligheter som venter på å bli møf de er ikke spådommer om frem1den - gir retning for utvikling - leder 1l handling - synes best i efer1d, ikke i forkant krav = forutsetninger for brukbarhet

33 design forme en ide i et materiale onsdagens fellesøving: - noen av metodene: ta med egne data! - 1ps 1l planlegging av prosjektet

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner Culture Segments Det nye segmenteringssystemet for kunst-, kultur- og kulturarvorganisasjoner The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Norsk / Norweigan is the new international

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Kjersti Wæge Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

«PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler

«PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler «PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler Evidensinformert kvalitetsarbeid (EIKA) Hovedformålet med prosjekt EIKA (EvidensInformert KvalitetsArbeid) er

Detaljer

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Leder og presentasjon av bidragsytere Mary Ann Caws A Meta-Manifesto Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Elling Borgersrud En høylytt oppfordring til handling Dmitry

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 12 Redaksjon: Sven-Erik Holgersen Siw Graabræk Nielsen NMH-publikasjoner 2011:2 Nordisk musikkpedagogisk forskning.

Detaljer