Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl , se neste side.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl , se neste side. Saksbehandlingen starter kl Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 26/14 PS 27/14 PS 28/14 PS 29/14 PS 30/14 PS 31/14 PS 32/14 Sakstittel Søknad om dispensasjon for hyttevei på gnr. 25, bnr. 2 på Imingfjell - Ny behandling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Uvdal Alpinsenter - Oppføring av hytte på gnr. 12, bnr. 37 Søknad om støtte til oppstart av hovedprosjektet: Matopplevelser i Numedal. Søknad om lån og tilskudd til oppføring av produksjonsbygg. Utviklingsprosjekt Tunhovd - sluttrapport Klage på avslag om dispensasjon fra planformålet LNF /Deling av "Sleipahytta" i to bruksenheter - Gnr. 3, bnr. 6, fnr. 18 Søknad om tilskudd og rentefritt lån til nytt ammekufjøs og oppgradering/ombygging av eksisterende driftsbygning Rauland Mellom gnr. 39 bnr. 1 Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2

3

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 48/3 Saksmappe : 2009/649 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Mari Loftsgård Søknad om dispensasjon for hyttevei på gnr. 25, bnr. 2 på Imingfjell - Ny behandling MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og krav om reguleringsplan for opparbeiding av hyttevei på gnr. 25 bnr. 2 i Langeli-området på Imingfjell. Søknaden er datert Saken ble første gang behandlet av NMK , sak 03/14. Saken ble utsatt for befaring. Fakta: Befaring vil bli avholdt Saken fremmes for ny behandling. Torill og Asbjørn Roe søker i brev datert om dispensasjon for å anlegge hyttevei på Imingfjell. Det aktuelle området ligger ved Langeli seter, og er avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. Området er uregulert, og ligger i sone C Fjell og annen utmark i regional plan for Hardangervidda. Veien har en lengde på ca. 350 meter og ligger meter over havet. Dette er et snaufjellsområde med vier- og grasvegetasjon.

5 Søknaden begrunnes med lettere vedlikehold av hyttene langs veien, lettere adkomst for aldrende hytteeiere, samt at flere av hytteeierne ønsker å oppgradere avløpssystemet med tilhørende krav om vei. Denne konkrete saken har en lengre historikk i kommunen. I 2009 ble det søkt om tillatelse til å oppgradere gammel traktorvei. Denne søknaden ble beklageligvis ikke besvart. I 2012 ble kommunen klar over den ubesvarte søknaden. Søknaden fra 2009 var ukomplett og kunne ikke behandles, og kommunen anmodet om at det ble søkt om dispensasjon med tilhørende nabovarsling. Denne anmodningen ble ikke fulgt, men det ble gjennomført opprusting av veien uten tillatelse. Tiltakshaver / entreprenør hevder at arbeidene som ble utført kan klassifiseres som vedlikehold av eksisterende traktorvei. Kommunen mener at utførte arbeider er ulovlig oppgradering fra traktorvei til bilvei. I det aktuelle området på eiendommen gnr. 25 bnr. 2 finnes ca. 50 uregulerte hytter oppført på 60-, 70- og 80-tallet. Kommunen har ved flere anledninger ønsket at område skal reguleres for å sikre forutsigbar behandling av byggesøknader i området, samt en helhetlig plan for å innregulere veier. Det ble senest avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeid i område , men denne planen blir det etter administrasjonens kjennskap ikke arbeidet videre med. Veien ble befart med grunneier, entreprenør og representanter fra kommunen Notat fra befaringen datert sammenstiller bilde- og kartdokumentasjon samt observasjoner i terrenget. Dette notatet konkluderer med at utførte arbeider i 2012 var søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Nore og Uvdal kommune har begynt ulovlighetsoppfølging av tiltaket, men ønsker en behandling av om veien kan beholdes som bilvei før endelig avgjørelse i ulovlighetsoppfølgingen tas. Utfallet av dispensasjonsbehandlingen vil være avgjørende for evt. krav om tilbakeføring. Området er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart. I naturbase er området registrert som villreinens leveområde. Området er imidlertid utenfor villreinens leveområde i regional plan for Hardangervidda, vedtatt i 2011, og det er regional plan som legger rammene for behandling etter plan- og bygningsloven. Det er ikke registrert andre naturtyper eller arter i området som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Naturmangfoldloven omfatter også landskap, og veien ligger eksponert i et åpent og sårbart område. Søknaden ble sendt på høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde er direkte berørt, jf plan- og bygningslovens Fylkesmannen i Buskerud Området er åpent og sårbart og har stor verdi for allmenne natur- og friluftsinteresser. Det ligger nært villreinens leveområde på Hardangervidda og aktivitet i området kan føre til forstyrrelser for villreinen. Det ligger også andre hytter i dette området uten bilveg, og en dispensasjon i denne saken kan gi en uheldig presedens for kommunens

6 behandling av lignende søknader. Fylkesmannen anbefaler at søknaden ikke blir imøtekommet og vil vurdere å klage på et eventuelt vedtak om dispensasjon. Buskerud Fylkeskommune Fylkeskommunen kan ikke se at det er grunnlag for å gi dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven 19-1 og En dispensasjon vil undergrave kommuneplanen og reguleringsplanen som styringsverktøy for arealanvendelsen i kommunen. En dispensasjon i saken kan gi uheldig presedens. Mange hytter i området har ikke vei, og det understrekes at en reguleringsplan er nødvendig for å skape forutsigbare rammer for alle parter/brukere. Fylkeskommunen anmoder kommunen om at det ikke gis dispensasjon, men at det stilles krav om reguleringsplan. NVE NVE kan ikke se at deres forvaltningsområder blir berørt i særlig grad. NVE vil på generelt grunnlag anbefale at det blir utarbeidet reguleringsplan. I en planprosess vil saken opplyses i større grad og det er også et krav til mer omfattende vurderinger av risiko og sårbarhet. Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda vil ikke anbefale at det gis dispensasjon til bygging av vei. En dispensasjon i denne saken vil kunne gi uheldig presedens for kommunens behandling av lignende saker i området seinere, da det er flere hytter uten bilvei her. Lettere tilgjengelighet til hyttene i området vil kunne gi økt bruk og mer ferdsel som kan føre til negativ påvirkning for villreinens bruk av områdene. Villreinnemnda ber kommunen i særlig grad om å vurdere den samlede belastningen i området, jf naturmangfoldloven 10. Det er i tillegg kommet en uttalelse fra en hytteeier i området. Kjell Gundersen (gnr. 25 bnr. 2 fnr. 14) Traktorvei ble anlagt ved oppføring av hytte på gnr. 25 bnr. 2 fnr. 14 i 1966/1967. Veien ble da utelukkende kjørt med traktor. På 80-tallet var det mulig å kjøre på veien med firehjulsstrekker med høy bakkeklaring. Begrunner ønske om vei til hytta med alder og helsemessige årsaker. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Loven angir således to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I utgangspunktet må dispensasjonen være en fordel for allmennheten, ikke private interesser. Naturmangfoldloven I regional plan for Hardangervidda er området kategoriser til Fjell og annen utmark. Området ligger likevel nært leveområdet for villrein, og menneskelig aktivitet i området kan føre til forstyrrelser for villrein.

7 Eksisterende kunnskap og registreringer vurderes å tilfredsstille kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven 8, og føre-var-prinsippet i 9 tillegges mindre vekt. I henhold til naturmangfoldloven 10 skal den samlede belastningen økosystemet blir eller er utsatt for vurderes. Hensikten er å hindre gradvis nedbygging ved å se tidligere, nåværende og framtidig påvirkning av planområdet i sammenheng. I dette område er det ca. 50 eldre uregulerte hytter som ligger i LNF-område. Mange av disse hyttene har ikke veiadkomst. Å tillate omsøkte vei vil utløse forventninger om at andre hytter i området også kan få vei. Konsekvensene av å tillate vei til alle hyttene i området er ikke dokumentert og vurdert gjennom en enkelt dispensasjonssøknad, men krever en reguleringsplanprosess der helheten i forhold til landskap og inngrep blir vurdert samlet. Langeli-området er allerede utbygget i mye større grad enn det som er ønskelig uten at det ligger en reguleringsplan til grunn. Når det gjelder landskap vurderes den samlede belastningen på området å bli betydelig, og det tillegges stor vekt i saken. Naturmangfoldloven vurderes mindre aktuelle for denne saken. Etter en samlet vurdering av naturmangfoldloven konkluderes det med at tiltaket kan få stor effekt på naturmangfoldet i området. Allmenne natur- og friluftsinteresser: Området har stor verdi for allmenne natur- og friluftsinteresser. Inngrepet i seg selv, og eventuelt flere veier, vurderes å være negativt for landskapsopplevelsen i området. Kulturminner: Det er ikke gjennomført kulturminneregistreringer av veitraseen. Fylkeskommunen har ikke uttalt seg i forhold til dette. Det er for øvrig ikke registrert kulturminner i området. Vurdering ROS: I følge skrednett er området ikke utsatt for snøskred eller steinsprang. Samlet vurdering: Etter en samlet vurdering av saken kan administrasjonen ikke anbefale å innvilge dispensasjonssøknaden. Et fjellområde med ca. 50 hytter burde etter administrasjonens vurdering vært regulert for å sikre en helhetlig og forutsigbar forvaltning. Å innvilge dispensasjonen vil således tilsidesette intensjonene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse. Fordelene med å innvilge dispensasjonen vurderes klart mindre enn ulempene. Å innvilge dispensasjonen vil trolig føre til forventning om at flere veier kan tillates i området, og den samlede belastningen av veier til alle hyttene i området er ikke dokumentert eller tilstrekkelig utredet i denne saken. Kravene i planog bygningslovens 19-2 vurderes ikke å være oppfylt. Ved behandling av søknaden i NMK , sak 03/14 vedtok hovedutvalget å utsette saken for befaring. Befaring gjennomføres i forkant av NMK møte Administrasjonen fremmer saken for ny behandling med samme forslag til vedtak.

8 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknad om dispensasjon for hyttevei på gnr. 25 bnr. 2 på Imingfjell. Vedtaket begrunnes med følgende: Et fjellområde med ca. 50 hytter burde etter administrasjonens vurdering vært regulert for å sikre en helhetlig og forutsigbar forvaltning. Å innvilge dispensasjonen vil således tilsidesette intensjonene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse. Fordelene med å innvilge dispensasjonen vurderes klart mindre enn ulempene. Å innvilge dispensasjonen vil trolig føre til forventning om at flere veier kan tillates i området, og den samlede belastningen av veier til alle hyttene i området er ikke dokumentert eller tilstrekkelig utredet i denne saken. Tiltaket vurderes å ha stor effekt på naturmangfold. Når det gjelder landskap vurderes den samlede belastningen på området å bli betydelig, og det tillegges stor vekt i saken. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes ikke å være oppfylt. Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplan og fra krav om reguleringsplan 2 Befaringsnotat Saksdokumenter: Sakens øvrige dokumenter

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 12/37 Saksmappe : 2014/197 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Mari Loftsgård Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Uvdal Alpinsenter - Oppføring av hytte på gnr. 12, bnr. 37 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk PS sak 27/14 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplan Uvdal Alpinsenter for oppføring av hytte på gnr. 12, bnr. 37. Søknad om dispensasjon og rammesøknad er datert , mottatt i kommunen Revidert søknad er datert og er mottatt i kommunen samme dato. Fakta: Nils Friis Arkitekter AS søker på vegne av Lisa og Espen Kjelstad om dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av hytte på gnr. 12, bnr. 37 i Uvdal Alpinsenter. Hytta har et totalt bebygd areal (BYA) på 189 m2 og et totalt bruksareal (BRA) på 205,1 m2 (med tilleggsdel). Hytta består av en hovedetasje og en underetasje. Gjennomsnittelig mønehøyde er 5,3 m. Underetasje/ kjeller ligger helt og holdent under bakkenivå med unntak av en begrenset del mot sør-øst hvor det er en naturlig forsenkning i terrenget. All overskuddsmasse skal kjøres vekk fra tomta. Evt. egnede steiner kan bli benyttet til forstøtningsmurer. Det er i revidert søknad datert gjort noen endringer. Det er foretatt noen justeringer av tegningsgrunnlaget og nye justerte tegninger er vedlagt. Endringene er ikke nabovarslet da de ikke vil innebære synlige elementer av betydning og de er ment å komme nabomerknadene i møte, spesielt ved at arealet reduseres. Dette er avklart med saksbehandler.

29 Endringene består i at kjellerens størrelse er redusert. Sum BYA er 189 m2 sum BRA med tilleggsdel er 205,1 m2. Saksbehandler har ikke referert opprinnelig omsøkte arealer da søker har gått bort i fra disse. Det er foretatt mindre justeringer av utseende. Vinduer i midtseksjonen i fasade nord er øket litt i bredden. Det er satt inn et vindu fra kjøkken i fasade øst. Det er satt inn en bred dør i kjeller fasade øst. Formålet med dette er å dempe den noe tunge steinveggen. Endringene påvirker ikke bygningens plassering eller kotehøyder eller hovedprinsippet slik dette tidligere er omsøkt. Reviderte og gjeldende tegninger er datert Situasjonsplan er datert I opprinnelig søknad ble det søkt om carport under del av hytta. Denne delen av søknaden er frafalt. Det innebærer at biloppstillingsplasser vil bli utenfor bygningen. Bygningens omfang er redusert noe i underetasjen. Søknaden inneholder også adkomst fra østsiden av tomten. Underetasjen/kjelleren ligger gjennomsnittlig lavere enn målereglene i TEK som tilsier at tilleggsdel skal regnes med hvis himlingen er høyere enn 1,5 over gjennomsnittlig planert terreng. Hvis underetasjen ikke hadde inneholdt hoveddel (rom egnet for beboelse i dette tilfellet hall i u.etg) skulle den med andre ord ikke vært regnet med i samlet BRA. I og med at deler av underetasje inneholder hoveddel skal alt areal knyttet til hoveddel regnes med. Ut ifra dette resonnementet skal også kjeller under hytta tas med, med unntak av det arealet som kun har tilgang utenfra. Planstatus For området gjelder reguleringsplan Uvdal Alpinsenter, vedtatt I bestemmelsene fremkommer det i punkt B: B.1 Bebyggelsens utforming og plassering a. Hytteplassering er markert i terrenget med pel. Hyttene skal plasseres som vist på plankart, slik at pelen ligger innenfor hyttas yttervegger, og kan kun oppføres i 1. etg. Maksimalt 100 m2 boflate. b. Det er bare tillatt å føre opp en hytte på tomta. Evt bod skal bygges sammen med hytta. Det har vært praktisert å tolke boareal som BRA (bruksareal). Hyttene han altså ha et maksimalt BRA (inkludert uthusfunksjoner) på 100 m2. Omsøkte hytte overskrider dette og det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Dispensasjonssøknad Dispensasjonssøknaden er datert Det er foretatt noen justeringer i revidert søknad datert Søknaden begrunnes som følgende (gjengis punktvis): Tiltakshaver har en stor familie og ønsker å ha muligheten til å huse alle familiemedlemmene i hytta. Tomten er en romslig selveiertomt på 1083,5 m2. Bygget forholder seg til byggegrenser og avstand til nabohytte. Nabo i nord har bygget nærmere

30 tomtegrense enn fire meter og søker har forholdt seg til å opprettholde byggeavstand i forhold til dette. Bygget vil ikke ha innvirkninger på den ubebygde tomta i sør. Tomtas topografi gjør det vanskelig med adkomst, men er egnet for et bygg der man kan ha adkomst i underetasjen. Bygget tilpasser seg terrenget i stor grad slik at tomtas topografiske trekk beholdes. De ulike volum ligger på forskjellig nivå for å tilpasse seg terrenget. Omkringliggende naboer har ingen utsikt i den retning ny hytte blir oppført. Hytta vil ikke stenge for sol i vesentlig større grad enn kollen ubebygd gjør i dag. Arealdelen av kommuneplanen for Nore og Uvdal kommune Føringer i påvente av endelige bestemmelser gir tillatt BRA på 150 m2 samt uthus på 20 m2 BRA samt forutsetter at det avsettes plass på terreng til parkering. Alt dette ligger innenfor rammen av det omsøkte prosjekt. BRA for selve den synlige delen i 1. etg plan vil være 142,1 m2. Hytte prosjekter dreier seg om terrengtilpasning på tomta. Planlagt prosjekt blir liggende lavere enn høyeste punkt på tomta. Det er vektlagt at hytta ikke skal være ruvende i terrenget. Atkomst til hytta til underetasjen er tilpasset en fjellrygg i terrenget. Det er ikke planlagt å bygge adkomstveg opp på tomteplatået. Når prosjektet er ferdigstilt skal terrenget settes i stand. Tiltaket vil som et synlig tiltak i landskapet kun kreve en begrenset utvidelse/ skjæring av en naturlig terrengform. En plassering av hytte slik vist på bebyggelsesplan vil kreve større inngrep for å sikre adkomst enn det foreslåtte tiltak. Søker vurderer hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke å bli vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved dette. Likebehandling: Det vises i søknaden til dispensasjon og rammetillatelse for hytte og uthus på gnr. 11, bnr. 1, fnr. 195 tomt 161 i Uvdal Alpinsenter. Det er gitt dispensasjon for å bygge 150 m2 BRA og 165 m2 BYA hytte med full kjeller samt uthus. Synlig BYA på 12/37 vil være mindre enn samlet BYA på 11/1/195. Søker viser i tillegg til følgende saker: Gnr. 11, bnr. 2, fnr Eiendommen ligger for salg og er oppgitt med følgende areal: SUM: P-rom:181m2,BRA: 199m2, S-rom 18m2, BTA: 225m2. Gnr. 11, bnr. 2, fnr «Storhytta». Oppgitt BYA 208 m2. Gnr. 11, bnr.2, fnr oppgitt BYA 167,7 m2. Nabomerknader Søknaden har medført en del nabomerknader. Noe av det er imøtekommet i revidert søknad. Dette gjelder i hovedsak reduksjon av areal og fjerning av carport.

31 For fullstendige nabomerknader viser til vedlagte dokumenter. Merknadene gjengis delvis punktvis: Merknad fra Bjørn Akerholdt, gnr. 12, bnr 34 og 35, datert Det er søkt om sokkeletasje. Det er ikke riktig at sokkelen vil bli liggende naturlig i terrenget da tomten har naturlig fall i fjellet. Tegninger av avkjøring er misvisende. Utkjørsel vil bli liggende lenger syd og det må gjøres omfattende inngrep, noe som medfører store skader i terrenget. Veien bør bli fra nord på eiendommen. Veien øst for tiltakshaver ligger feil. Den skal ligge ca. 2. meter lenger vest. Det vil bli meget sjenerende med biloppstilling i sprengt fjell på tiltakshavers tomt. Stor familie er ikke relevant for å fravike reguleringsbestemmelsene. Hytta vil bli dominerende i området. Solforholdene vil bli påvirket. Hytta vil skygge for Akerholdts eiendommer spesielt om sommeren Hytta er ikke tilpasset terrenget Hytta vil danne et sår i terrenget som ikke vil la seg reparere. Likebehandlingsprinsippet er ikke relevant Merknad fra Jørn Holtan, gnr. 12, bnr. 36, datert Fritidsbolig inntil 150 m2 er greit Carport er ikke tillatt i området Terrenginngrepene vil bli store og strider mot kommunens føringer Merknad fra Sabine Tandberg, gnr. 12, bnr. 39, datert Bygget er alt for stort og ruvende og vil medføre store inngrep i naturen Bygget vil ruve i terrenget. Det kan ikke være mulig at prosjektets høyeste punkt ligger lavere enn tomtas høyeste. Hun er redd for stor trafikk og parkering langs veien. Størrelse og plassering må tilpasses gjeldende regelverk. Merknad fra Arve Kirkevold, gnr. 12, bnr. 33, på vegne av tre eiere datert Nabovarslet bryter Plan- og bygningslovens bestemmelser, kommunedelplanen og flere av reguleringsbestemmelsene for området Tiltaket kan redusere bruksverdi og eventuell salgsverdi på Kirkevolds hytte Ønske om å endre plassering av hytta på tomta. Foreslåtte plassering bryter med reguleringsbestemmelsene. Hytta vil bli liggende som et tårn i terrenget Den er plassert høyt i terrenget og så nær Kirkevolds nabogrense som mulig. Normalt bygges ikke hytter på høyeste punkt i terrenget. Det vil være mye mer estetisk å passende å søke plassering mer i pakt med naturen og topografien i området. Det finnes et fastpunkt for oppmåling på kollen der hytta skal plasseres. Hytta vil ta solen fra Kirkevolds tomt deler av året Det vil bli direkte innsyn til stue og uteplass. Kirkevold ønsker hytta flyttet mer sentralt på tomten ca. 3 meter mot sør sørvest

32 Hytta bør senkes ca. 2 m i terrenget til et nivå der den ikke oppleves like dominerende. Hytta er stor og virker mer som en helårsbolig. Den er annerledes enn resten av bebyggelsen i området. Oppføring av en slik hytte vil bryte med etablerte normer og virke dominerende og sjenerende for naboene. Hyttas størrelse bør reduseres i tråd med området karakter og stil. Høyden bør reduseres for eksempel ved at den reduseres til en etasje. Innkjøring fra samme vei som Kirkevold benytter strider sterkt mor lovnader de fikk av eierne av senteret når de bygget hytta. De ble lovet at det ikke skulle komme flere hytter tilknyttet denne veien enn de som var tegnet inn i bebyggelsesplanen. Kirkevold ønsker at adkomst blir mor nordvest mellom festetomtene 11/2/9 og 11/2/10, alternativt fra nord via 12/48. Merknad fra Jørn Enersen, gnr. 11, bnr. 2, fnr. 9 og fnr. 10, datert Har ingen innsigelser Er meget fornøyd med forslaget Veldig fornøyd med adkomst fra Tiurlia. Friis Arkitekter AS har kommentert nabomerknadene slik: Jørn Holtan, gnr. 12, bnr. 36 Merknad er hensyntatt ved at carport er fjernet. Bjørn Akerholdt, gnr. 12, bnr 34 og 35 Bygningen har 1 etasje over gjennomsnittlig målt terreng, men i og med at deler av underetasjen vil være å anse som en «hoveddel» ved at atkomst er plassert der vil den av den grunn også måtte anses som en etasje. Noen «0,5» etasje forefinnes ikke og er heller ikke noe begrep. Det siktes trolig til fløy mot nordvest som har et ikke målverdig hemseareal. Carporten er trukket ut av søknaden. Om det er en kløft kan vel kanskje være et definisjonsspørsmål. Det som er forholdet er at underetasjen vil bli liggende inntil en markert fjellrygg i terrenget. Det er korrekt at hele prosjektet nødvendigvis må omfattet mye sprengning. Det er imidlertid forutsatt at terrenget skal pusses opp, at det skal etableres forstøtningsmur og terrengtilpasninger. Vi har forholdt oss til eksisterende vei slik denne er vist på kartgrunnlaget. Vi har gitt alle opplysninger som vedrører areal. Det er også henvist til Tek som konkluderer med at kjeller/underetasje skal regnes med i BRA. Det er søkt å gjøre bygningen så lite dominerende som mulig ut ifra den beliggenhet denne har. Hovedfløy har en mønehøyde på 4,5 m til ferdig terreng, soveromsfløy ca 4,8 m. Mønehøyden akkurat foran garasjen vil være 6,75 m, men den gjennomsnittlige mønehøyden er beregnet til 5,3 m. Dette er godt innenfor de generelle retningslinjene kommunen opererer med. En begrenset del av året er det sannsynlig at Akerholdts tomt vil få begrenset sin solmengde akkurat mot det omsøkte bygget. Vi har vurdert dette med vedlagte solstudier kl 17 er det ingen endring, mens det kl 19 vil falle litt mer

33 skygge på den nordre del av hytta, men ikke på uteområdet. Det må imidlertid være påregnelig at tomta bebygges og at et nytt bygg kan skygge, og den mulige skyggeeffekten berører åpenbart ikke Akerholdts oppholdsrom eller uteoppholdsplass i nevneverdig grad. (ref solstudier) Det er søkt å gjøre terrengtilpasning så god som mulig ut ifra foreliggende forutsetninger. Det er korrekt at avkjøringen er vanskelig. Utformingen er justert noe ved at den nå trekkes litt lenger opp i bakken. Stig, Arve og Fred Kirkevold, gnr. 12, bnr. 33 Eierforholdet er av privatrettslig karakter og vedrører ikke saken. Vi har forholdt oss til generelle krav om byggegrenseavstander. Pelen er ikke lenger synlig eller innmålt, vi antar at den uansett må befinne seg innenfor planlagt bygg hvis denne er plassert sentrisk på tomta. Hytta er ikke plassert på det høyeste punkt. Vi har laget et eget terrengsnitt som viser kotehøyder og terreng som viser dette. (vedl) Det er mulig at dette ikke var tydelig nok framstilt ved den opprinnelige søknaden. Vi har vurdert solforholdene og konkluderer med at merknaden ikke er veldig relevant (ref. vedl) I april kl 17 vil det falle litt mere skygge på Kirkevolds tomt. Tomta er regulert for bebyggelse. Forholdet rundt fastpunktet er allerede drøftet med kommunen i forhåndskonferanse og ansett som uproblematisk. Tomta har i utgangspunktet slikt innsyn som beskrives. At det planlegges for uteoppholdsplass her har imidlertid ikke sammenheng med dette, men med det «vidsyn» som en får fra denne plassen. Det vises for øvrig til mer generelle merknader. Det er korrekt at størrelsen strider med reguleringsbestemmelsene mht arealer. Det er bakgrunnen for disp. søknaden. Vi kan ikke forholde oss til lovnader såfremt dette ikke er tinglyste heftelser eller hjemlet i plan. Tomta er regulert for formålet og den mest hensiktsmessige og skånsomme atkomsten er fra det viste området. Det er ikke ønsket (eller aktuelt) at tomta skal ha atkomst fra naboeiendommen 11/2 ei heller at den skal krysse opp over/ved 12/48. Det siste vil innebære et betydelig større landskapsinngrep enn det som er planlagt. Flytting av hytta er ikke ønsket fra tiltakshaver. Hytta er senket i forhold til terrengets høyeste punkt, ref. vedlagte snitt. Ansvarlig søker har følgende generelle merknader. Hytta forholder seg både til byggegrenseavstander, byggehøyder og tomtas beskaffenhet. Adkomstveg bygges ikke helt opp til platået. Det er et stort terrenginngrep i form av kjeller under bygningen. Dette vil bli borte når bygningen er etablert og terrenget satt tilbake i stand. Påvirkning av innsyn og solforhold må en påregne blir påvirket i et etablert hyttefelt. Vedlagt 3D og soldiagrammer for tomtene viser at prosjektet har ubetydelig effekt på solforholdene. Det blir feil å fremstille hytta som en spesielt ruvende hytte.

34 Den regulerte tomta har ikke definert adkomst fra noen angrepsvinkel, og alle terrengbaserte adkomster vil på en eller annen måte komme i konflikt med andre grunn- og tomteeiere. Ut fra en samlet vurdering er planlagte adkomst den beste. Søker har vært i kontakt med Ove Jensen som i sin tid sto for utbyggingen og Alf Egil Lunde som i sin tid sto for prosjektet i det aktuelle området med hensyn på påstander om at vegen er feilplassert. Disse påstandene tilbakevises av Jensen og Lunde. Det fremkommer skriftlig i brev fra Lunde datert Det er fastslått at adkomsten til den aktuelle tomta er fra denne vegen og at annen adkomst ikke er aktuell. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Loven angir således to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I utgangspunktet må dispensasjonen være en fordel for allmennheten, ikke private interesser. Av plan- og bygningslovens 19-1 følger det at dispensasjon krever grunngitt søknad. Det skal beskrives hvilke forhold det søkes dispensasjon for og angis begrunnelse for dispensasjonssøknaden. Lovens krav i forhold til uforming av søknaden om innhold vurderes å være oppfylt. Planstatus For området gjelder reguleringsplan Uvdal Alpinsenter. I bestemmelsene fremkommer det i punkt B.1 Bebyggelsens utforming og plassering a. Hytteplassering er markert i terrenget med pel. Hyttene skal plasseres som vist på plankart, slik at pelen ligger innenfor hyttas yttervegger, og kan kun oppføres i 1. etg. Maksimalt 100 m2 boflate. b. Det er bare tillatt å føre opp en hytte på tomta. Evt bod skal bygges sammen med hytta. Det har vært praktisert å tolke boareal som BRA (bruksareal). Hyttene han altså ha et maksimalt BRA (inkludert uthusfunksjoner) på 100 m2. Reguleringsplanen har ikke bestemmelser med hensyn på bebygd areal (BYA). Omsøkte hytte har et omsøkt bruksareal på i overkant av 200 m2, mer enn en dobling av hva planen tillater. Den består av underetasje (målbar), hovedetasje og en ikke målbar hems. I tillegg søkes hytta plassert noe lenger nord på tomta enn hva reguleringskartet viser. Det søkes dispensasjon for disse forholdene. Det faktum at søker har stor familie og ønsker å kunne huse alle i hytta er ikke et moment som skal tillegges vekt etter dispensasjonsbestemmelsen. Det er et forhold som ikke på noen måte kan relateres til areal- og ressursdisponeringshensyn. Tomtas areal vektlegges heller ikke da bestemmelsene relaterer deg direkte til hyttestørrelse og ikke utnyttelsesgrad. En stor tomt vil således ikke gi rett til en større

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-49 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-37 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-75 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunstyresalen, Rødberg Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-40 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2166-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 56 63/2011 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arkivsak. Nr.: 2016/229-5 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Kolberg Terje - 187/4 - Ny fritidsbolig - Vikan 85 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1055-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 97/220 Arkivsaksnr: 2017/4401-12 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 97/220 - Sollia 12B, 7507 Stjørdal - dispensasjon fra regulert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 95 96/2008 Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2008 Tidspunkt: 15:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Møtet starter med befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt -

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/952-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26 34/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 14:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 15/088 Dato: 17.02.2017 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 Vedlegg: 1 B

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2017/1723-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte - gbnr 53/26, 7288 Soknedal - søker Arvid Dahl

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte - gbnr 53/26, 7288 Soknedal - søker Arvid Dahl Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2013/3403-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte -

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-51 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.04.2009 Tidspunkt: 14:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2014/6663-16 Saksbehandler: Oddvin Moan Saksframlegg, søknad om dispensasjon fra reguleringsplan RP25 og fra plan og bygningsloven 8-1 for oppført fritidsbebyggelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ole Webjørn Lislelid Mai-Reidun Nørstebø møtte som vara til sak 25/16 da Ole Webjørn Lislelid var inhabil og forlot saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Ole Webjørn Lislelid Mai-Reidun Nørstebø møtte som vara til sak 25/16 da Ole Webjørn Lislelid var inhabil og forlot saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-27 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7 Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2016/2462-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Espen Brustuen Arkiv: FEIGB 66/405 17/907-3 Dato: 10.04.2017 KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ÅRETTA - MESSENLIVEGEN - NYBYGG GARASJE GNR/BNR

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer