BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD. Saksnr.: 2011/20296 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: /2011 Dato: Gradering: Klassering: 146

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD. Saksnr.: 2011/20296 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 139682/2011 Dato: 05.12.2011 Gradering: Klassering: 146"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD Saksnr.: 2011/20296 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: /2011 Dato: Gradering: Klassering: 146 Til: Fra: Brita Brynildsrud Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten Syd VIRKSOMHETSPLAN FOR BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD 1. Sammendrag Virksomhetsplanen skal være styringsdokumentet for Boveiledningstjenesten syd i tidsrommet 2012 til 2015, med hovedfokus på Planen skal gi informasjon om virksomheten og være retningsgivende for gjennomføring av mål og tiltak for planperioden. I virksomhetsplanen finner du en presentasjon av avdelingene i Boveiledningstjenesten syd, som omfatter bofellesskap, Mobilt team og Smertu dagsenter. Vi presenterer hvilke tjenester Boveiledningstjenesten yter, hvordan vi er organisert, og hvilke lover og forskrifter som gjelder for tjenesten. Boveiledningstjenesten syd ble først etablert som egen virksomhet Virksomheten har 6 avdelinger og har felles administrasjon med Boveiledningstjenesten nord, i Ilaveien 102. Virksomheten gir praktisk hjelp og opplæring til funksjonshemmede etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Pr gis det bistand til 83 brukere. Antall brukere er inklusive de som har dagsentertilbud på Smertu men bostedsadresse i andre distrikt. Antallet på 83 inkluderer også de vi har en koordinerende funksjon for. Pr mottar 9 pårørende omsorgslønn. Det er 101 faste årsverk i Boveiledningstjenesten pr Virksomheten ble redusert med 1 årsverk fra 2011 til Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 1

2 Det gis en presentasjon av prioriterte mål og tiltak for arbeidet i kommende periode, samt de rammebetingelsene som er styrende for arbeidet vårt. Satsningsområder er HMS arbeid. Videre økt kunnskap og kompetanse. Virksomheten tilrettelegger for e- læringskurs for ansatte i Kursene er utarbeidet av SOR og meget godt tilpasset ansatte som arbeider med utviklingshemmede.vi har flere ansatte som arbeider med utfordrende arbeidsoppgaver. Det er også mange som jobber alene uten kollegaer i nærheten. Det er derfor viktig å jobbe systematisk og iverksatte tiltak som fremmer trivsel, kompetanse og et godt arbeidsmiljø. Virksomhetsplanen er blitt til gjennom innspill på avdelingsledermøter, møtevirksomhet i avdelingenes HMS grupper og HMS dag den på St. Croix huset. Vi har tradisjon i Boveiledningstjenesten syd med en samling med alle HMS- gruppene den på Luciadagen. Der deltar både plasstillitsvalgte og virksomhetens tillitsvalgte sammen med verneombud og ledelse. Vedlagt er bemanningsplan, opplæringsplan, fordeling av kompetanse i prosent, og møteplan for våren Fredrikstad desember 2011 Brita Brynildsrud Virksomhetsleder Boveiledningstjenesten syd Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 2

3 2. Kjerneoppgaver Boveiledningstjeneste kan gis til søkere som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/ utviklingshemming. Hjelpen tilpasses individuelt. Tjenestene skal gis etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. En kan få hjelp til: Praktisk bistand i hjemmet Opplæring og vedlikehold av dagliglivets funksjoner Sosialt nettverksarbeid Målrettet miljøarbeid Koordinering av tjenester hvis du har behov for tjenester fra flere instanser (serviceerklæring, Boveiledning, praktisk bistand og opplæring) Boveiledningstjenestens hovedoppgave er: gi bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg, praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen sikre at den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine hjelpebehov i henhold til aktuelle lover, forskrifter, interne kvalitetsrutiner og retningslinjer bidra til å koordinere ulike tjenester rundt den aktuelle tjenestemottaker slik at tjenesten i størst mulig grad er helhetlig sikre at den enkelte får kvalifisert og nødvendig hjelp etter behov Dagsenterets hovedoppgave er blant annet: aktivisering, produksjon, fysisk trening, skogsarbeid, vedhogst og terapiriding ift brukere med store bistandsbehov. For de fleste av våre brukere er det behov for langvarige og omfattende tjenester. Varige fysiske/ og eller psykiske skader kjennetegner brukergruppa. Mange har derfor et livslangt behov for tilrettelagte tjenester. De brukerne som bor i bofellesskap har i hovedsak behov for døgntjeneste. 3. Organisering Boveiledningstjenesten syd og Smertu dagsenter er geografisk inndelt som det gjeldende samarbeidsdistriktet syd i Fredrikstad kommune. 3.1 Organisasjonskart 2012 Boveiledningstjenesten syd og Smertu dagsenter Se vedlegg 1. Administrasjonen er samlokalisert med administrasjonen for Boveiledningstjenesten nord i Ilaveien 102. I virksomhetsleders stab er det en 100 % konsulent stilling samt merkantile Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 3

4 ressurser som server både nord og syd. Til sammen utgjør de administrative ressursene 2,96 årsverk. Virksomhetsleder er administrasjonens/ stabens nærmeste leder Organisering av kvalitetsarbeidet: Brukerhåndbok 13: Ansvarlig: Marianne Hurrød (avdelingsleder), stedfortreder: Anita Elisabet Hansen (konsulent). Marianne Hurrød er også medlem av sentral Kvalitetsgruppe (KTO) Brukerhåndbok 11: Ansvarlig: Brita Brynildsrud (ansvarlig), medansvarlig: Anita Elisabet Hansen (konsulent) Risk manager: Redaktør: Anita Elisabeth Hansen Virksomheten har etablert intern kvalitetsgruppe bestående av assisterende avdelingsledere, eller annen utpekt kvalitetsansvarlig, Anita Elisabet Hansen og Marianne Hurrød. 3.2 Vernetjenesten og HMS- gruppene i virksomheten Organisasjonskartet gir en oversikt over hvem som er avdelingsleder, tillitsvalgt og verneombud på de ulike avdelingene. Se vedlegg 2. HMS grupper i BOSY er i utvikling Avdelingene ligger geografisk spredt, derfor har det vært behov for å ha flere verneområder. Men selv om det er mange verneområder, samarbeider HMS gruppene på tvers av avdelingene. Det ble avklart på vårt HMS- seminar i september 2008 at verneområdene inndeles i samme organisering som avdelingene i Boveiledningstjenesten syd. Samarbeid med tillitsvalgte Tillitsvalgte i BOSY er Pål Christiansen (Fagforbundet) fra Bjørnebyveien 1, han er både plasstillitsvalgt og virksomhetstillitsvalgt. Terje Hafstad er virksomhetstillitsvalgt for FO. Irene Flodbergseter er tillitsvalgt på Bjørneby bofellesskap, Pål Christensen er tillitsvalgt på Åselia bokollektiv og Kai Rubinstein er tillitsvalgt på Bjørnebyveien 5, Åsebråtveien og Mobilt team. På Smertu dagsenter er Mette Olsen plasstillitsvalgt for Fagforbundet. Virksomhetens HMS- gruppe har møte fast hver onsdag 1 gang pr. måned. Se vedlagt møteplan. Det er utarbeidet prosedyre for ansettelser i virksomheten som beskriver de ulike trinnene i ansettelsesprosessen og hvem som deltar i de ulike fasene (i tråd med kommunens tilsettingsreglement) Terje Hafstad, FO, deltar i ansettelsesprosser for høgskoleutdannede. Pål Christensen deltar ved ansettelser av ufaglærte og stillinger med krav om fagbrev. 3.3 Presentasjon av avdelingene Administrasjonen: Administrasjonen består av 4,96 faste årsverk. Virksomhetsleder, konsulent og 1 førstekonsulent i 100% stilling - til sammen 3 årsverk. Konsulent i stab har i hovedsak ansvar for kvalitetsarbeid, fagutvikling og saksbehandling. Førstekonsulent har hovedansvar Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 4

5 for personalarbeid og lønnsarbeid. 4 ansatte deler på resterende 1, 96 årsverk der oppgavene spenner over feltet kontorarbeid, oppfølging av rutiner og systemer ift personal og lønn. Virksomhetene BOSY og BONO har til sammen 213 årsverk. Dette utgjør 365 faste stillingshjemler. Med faste vikarer utgjør dette om lag 450 ansatte. Hovedoppgaver er personalarbeid, lønn, regnskap, økonomi, rapportering og opplæring av nøkkelpersonell i avdelingene i nord og syd, 12 avdelinger til sammen. Bjørneby bofellesskap: Bjørneby Bofellesskap ble etablert sommeren 1991 og var de første boligene som ble bygd tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede i daværende Kråkerøy kommune. Bofellesskapet ligger i et boligkompleks ved siden av Folkvang. Bjørneby Borettslag eies av FOBBL. 5 av de 45 leilighetene eies av kommunen, resten er selveierleiligheter. Borettslaget har eget styre og vaktmester. 8 av boligene er tildelt psykisk utviklingshemmede, som får døgnkontinuerlige tjenester fra Boveiledningstjenesten. 6 eier leilighetene selv og 2 leier av kommunen. Bjørneby disponerer en av kommunens leiligheter som blir benyttet til kontorer og personalbase. På Bjørneby er det 16,07 årsverk fordelt på 30 stillingshjemler, inklusiv avdelingsleder. Av de som bor i Bofellesskapet har 5 mer enn 35,5 timer individuell bistand i uka. Bjørnebyveien 1: Startet opp februar Bjørnebyveien 1 består av 8 leiligheter og 2 personalenheter. 8 leiligheter benyttes av brukere som mottar tjenester fraboveiledningstjenesten syd. 1 ute bruker mottar bistand fra avdelingen, 1 mottar bistand fra Mobilt team. Til sammen er det 8 brukere som mottar tjenester fra Bjørnebyveien 1. Bjørnebyveien 1 disponeres av brukere med omfattende kognitive skader og andre funksjonshemninger. 1 av brukerne har dagtilbud på Smertu dagsenter, 1 brukere har arbeidstilbud på Viuno, 2 brukere har privat dagaktivisering og 3 har organisert aktiviteter fra boligen. 6 av brukerne har mer enn 35,5 timer individuell bistand i uka. Bjørnebyveien 1 har pr , årsverk inklusiv avdelingsleder. Dette fer fordelt på 36 stillingshjemeler. Avdelingen har 2 våkne nattevakter. Disse har også ansvar for å bistå brukerne i Bjørnebyveien 5. I tillegg har nattevaktene brannalarmberedskap for omsorgsboligene i Bjørnebyveien 3 og omsorgsboligene i 2. etg. på Bjørnebyveien 5. Bjørnebyveien 5/ Åsebråtveien: Avdelingen består av 2 bofellesskap som ligger i avstand et stykke fra hverandre. Disse ble slått sammen til 1 avdeling 1. mai i Bjørnebyveien 5 ligger på Kråkerøy. Åsebråtveien ligger ved Skytterhuset ved inngangen til Fredrikstad marka. Bofellesskapene har pr ,65 årsverk. Bjørnebyveien 5 ligger på Kråkerøy. Åsebråtveien ligger ved Skytterhuset ved inngangen til Fredrikstad marka. Årsaken til at disse to boligene ble slått sammen er at de har relativt få brukere. Bjørnebyveien 5 ble startet i desember 2003 og var den første boligen som sto ferdig på Prestegårdsjordet. Avdelingen gir tjenester til 6 brukere hvorav den ene av brukerne bor på adresse utenfor boligen. 2 av leilighetene som ligger nærmest personalbasen er spesielt tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede, med store bad og med god mulighet for rullestolbrukere til å forflytte seg rundt i leiligheten. Åsebråten bofelleskap ble startet i 1991, og gir et heldøgnstilbud til 4 personer med utviklingshemming. Avdelingen styrer selv aktivisering på dagtid for 2 av beboerne. Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 5

6 Åsebråten har aktiv nattevakt-tjeneste. Ordningen med nattevakt ble omgjort fra passiv til aktiv fra Bjørnebyveien 5 deler nattevakttjeneste med Bjørnebyveien 1, der det er 2 aktive nattevakter. Smertu dagsenter: Dagsenteret som ser brukernes behov, ressurser og begrensinger. Vi gir et arbeids og aktivitetstilbud til voksne med utviklings-/ funksjonshemminger. Dagsenteret på Kråkerøy ble samorganisert med Boveiledningstjenesten syd Smertu dagsenter er lokalisert på Kråkerøy, og holder til i Kråkerøyveien 39 B, ved gamle Smertu skole. Dagsenteret er et aktiviseringstilbud for 17 brukere, der 10 av disse har dagtilbud hver dag. Det er pr en årsverksramme på 11,15 årsverk. Brukerne er i alderen år og bistandsbehovet er meget varierende. Dette medfører en stor variasjon i behov for tilretteleggelsen av aktivitetene. Aktivisering består i vedhogst, skogsarbeid, terapiridning, musikkterapi, produksjon av gaveartikler, tekstiler, lys, fat, postombæring, data og fysisk aktivitet. Vi har også et eget snoozelenrom som stimulerer sansene. I dette rommet har vi en muskelstimulerende stol. Hver fredag har vi en kantinegruppe som lager en ukeavslutning som alle er med på. Biblioteket benyttes aktivt til lån av bøker og lydbøker til lesestundene. I tillegg har vi en turgruppe med variert program. Personalet er på ekskursjonsdag ved andre dagsentra en gang pr.år for å hente inspirasjon til nye aktiviteter, tips og ideer. Varer som blir produsert selges i samarbeid med andre dagsentra. Vi har egne salgsdager før jul i Torvbyen, på Smertu og på HIØ- høgskolen på Kråkerøy. I tillegg kan produktene kjøpes på dagsenteret. Et utvalg av varene er utstilt på galleriet på Smertu i tillegg til en monter på Rådhuset. Åselia bokollektiv: Åselia bokollektiv ligger i Åsebråtveien og ble etablert i Avdelingens beliggenhet er tett ved Fredrikstadmarka. Avdelingen yter heldøgnstjenester til mennesker med autisme. Avdelingen er preget av et ungt og vitalt miljø med mye fysisk aktivitet og friluftsliv. Avdelingen har pr ,32 årsverk. Avdelingen har aktiv nattjeneste. Til sammen er det 27 stillingshjemler. 11 av disse er med høgskoleutdanning. Avdelingen administrerer selv dagtilbudet for beboerne. De ansatte mottar regelmessig veiledning fra Habiliteringstjenesten. Høsten 2009 endret vi turnusplan, og organiserte oss i 2 team. Nå får de ansatte fordype seg i den type utfordringer som passer den enkelte. Dette gir bedre kvalitet på tjenestene. Erfaringene har samlet sett vært så positive ved teaminndeling at dette er evaluert til å fortsette framover. Mobilt team: Mobilt team er organisert som virksomhetens uteteam. Teamet gir tjenester til brukere som bor i hele distrikt syd, samt til brukere som har flyttet inn i de 10 nye omsorgsboligene i Kråkerøyveien/ Skomakerveien. Avdelingen har ikke nattevakt- tjeneste. Pr får 44 brukere tjenester fra avdelingen. I forbindelse med oppføringen av nye omsorgsboliger, ble avdelingen tilført 3 årsverk. Avdelingen har 13, 60 årsverk fordelt på 19 stillingshjemler. De ansatte har sin Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 6

7 personalbase i 2. etg på Gamle Kråkerøy Rådhus. Avdelingen har en merkbar økning av brukere med doble diagnoser, for eksempel utviklingshemmede med psykiske lidelser. Utfordringen i tjenestetilbudet for disse brukerne å etablere et bedre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Avdelingen administrerer også en BPA- ordning. 3.4 Samarbeidspartnere Boveiledningstjenesten syd samarbeider med: Andre virksomheter i fagetat Omsorg og sosiale tjenester, som Åpen Omsorg og Sykehjem Fagetat Sosial- og familie; støttekontakttjenesten Forebyggende og kurative tjenester Virksomhet for renholdstjenester Teknisk drift Personal og organisasjonsseksjonen It seksjonen Økonomiseksjonen Overformynderiet Servicetorget PPT - oppfølgingstjenesten Eksterne samarbeidspartnere: Habiliteringstjenesten Østfold psykiatriske sykehus Sentralsykehuset i Østfold Statlige sykehus NAV Hjelpemiddelsentralen Frivillige organisasjoner Videregående skoler/opplæringskontoret VTA bedrifter Attføringssentra 3.5 Informasjon og brukermedvirkning Virksomheten søker å være tydelig og klar i sin kommunikasjon, og har tatt i bruk serviceerklæring som er utarbeidet for Boveiledningstjenesten i Fredrikstad kommune. Vi søker å tilrettelegge for et godt samarbeid med brukerne og deres pårørende, hjelpeverger og andre nærpersoner. For å kvalitetssikre god informasjon og samarbeid, har Boveiledningstjenesten lang tradisjon med å ha ansvarsgruppemøter rundt brukerne. Et sentralt kjennetegn ved vår brukergruppe er også at de fleste har vedvarende og livslange tjenestebehov, slik at vi har kontakt med brukere og pårørende over mange år. Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 7

8 De fleste brukerne av tjenesten har opprettet ansvarsgrupper. Det gjennomføres ansvarsgruppemøter minimum 1 gang per år. I tillegg avholdes det samarbeidsmøter rundt hver enkelt bruker. Det er utarbeidet en egen folder om Boveiledningstjenesten syd i 2008 som er oppdatert i Denne ble i utgangspunktet laget i rekrutteringsøyemed men gir også en presentasjon av oss. 4. Styringssignaler/rammebetingelser Nye eller endrede lover og forskrifter, nye temaplaner og politiske vedtak/ prioriteringer er sentrale styringsdokumenter for virksomheten. Lover og forskrifter Forskrift om innføring av individrettet pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) Presisering til Ny toppfinansiering for særlig ressurskrevende brukere Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Viktig for boveiledningstjenesten Kartlegge nye og gamle bruker. Sammenlignbare tall opp mot Kostra rapportering. Rapportere de brukerne som har vedtak på bistand mer enn 35,5 t/ uke. Ha dokumenterte styrings og internkontroll systemer Tabell 1 Aktuelle lover og forskrifter som regulerer tjenestene ved Boveiledningstjenesten syd er: Lover og forskrifter Lovens innhold Viktig for boveiledningstjenesten Lov om kommunale helse- og Kommunenes ansvar for Praktisk bistand og opplæring omsorgstjenester ( erstatter tidligere Lov om sosiale tjenester og Lov om helsetjenester i kommunene) helse og omsorgstjenester Omsorgslønn BPA Retten til Individuell plan, koordinator og (koordinerende enhet) Kapittel 9 om rettsikkerhet ved bruk av tvang overfor Lov om helsepersonell Omfatter definisjon på hva er helsepersonell, og helsepersonellets plikter og rettigheter enkelte utviklingshemmede Krav til helsepersonell, brukermedvirkning, kompetanse og dokumentasjon Lov om pasientrettigheter Pasientrettigheter Informasjonsplikt, retten til individuell behandling, klageregler rundskriv kap 4A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp Lov om arbeidsmiljø Regulering av arbeidsmiljø, arbeidstidsordninger for personalet Forebygging av skader og sykefravær, arbeidstidsregulering Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 8

9 Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten Forskrift legemiddelhåndtering Rundskriv, aktiv omsorg NOU NOU Informasjons og utviklingsprogram NTNU samfunnsforskning Politiske føringer for å evaluere reformen 20 år etter Retningslinjer om kvalitet i tjenestene Regler for hvem som kan gi godkjenning til helsepersonell som gir medikamenter Presisering av sosialtjenesteloven Innovasjon i omsorg Når sant skal sies om pårørendeomsorg Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres Store bofellesskap for personer med utviklingshemming levekår for utvhemmede i 2010 Vedtak i helse og sosial komiteen om å fremme forslag om evaluering av reformen for utviklingshemmede Kvalitet på tjenestene og internkontroll - oppfølging av avvik Prosedyrer for kurs av helsepersonell og godkjenning Kultur, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud Konsekvenser av større bofellesskap enn intensjonene med reformen Tabell Andre planforutsetninger Kommunens handlingsplan og budsjett , samt vedtatt HP for seksjon for omsorg og sosiale tjenester, brukerhåndbøker og politiske styringssignaler som er aktuelle for virksomheten. Planer Innhold Viktig for boveiledningstjenesten Brukerhåndbok 13 Prosedyrer for utøvelse av tjenestene Kvalitetssikring Avviksrapportering og avviksoppfølging Brukerhåndbok 11 Prosedyrer for utøvelse av Sikre en forsvarlig Handlingsplan Og budsjett 2012 legemiddelhåndtering Kjerneoppgaver, utviklingstrekk, sammenligning og nøkkeltall legemiddelhåndtering Omorganisering, Budsjett, styring og kontroll Samhandlingsreformen Tabell 3 Nytt elektronisk kvalitetssystem er innført fra Opplæring og implementering av dette må ha fokus i Det må etableres nye rutiner for melding av avvik og behandling av avvik. Det må sikres flyt, tilbakemeldingsrutiner og informasjon mellom ledernivåer. Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 9

10 5. Utviklingstrekk Boveiledningstjenesten yter tjenester til funksjonshemmede med ulike diagnoser. De fleste av brukerne er utviklingshemmet. Boveiledningstjenesten har ikke den samme sirkulasjonen i brukergruppene som omsorgstjenesten forøvrig, samtidig har vi et stort trykk på tjenestene våre fra nye brukergruppene. Utviklingen peker i retning av at det er flere mennesker med sammensatte behov som søker våre tjenester. I arbeidet med brukere som har dobbelt- eller multidiagnoser, kreves at vi samarbeider på ulike nivåer og på tvers av tjenestene. Utfordringer: Mange deltidsstillinger Behov for økt kompetanse i virksomheten, eksempelvis økt sykepleiefaglig og vernepleierfaglig kompetanse, kunnskap om psykiske lidelser, dokumentasjon, lovverk Hvordan etterkomme boligbehovet, spesielt for brukere som ønsker å bo i/eller tilknyttet en personalbase? Behovet for tilpassede boliger er stort. Det er behov for fleksible boligløsninger både sentrumsnære boliger men også boliger med landlig beliggenhet Flere brukere har et redusert dagtilbud eller har ikke dag / arbeidstilbud. En kartlegging av antall brukere som har dag/arbeidstilbud viser at kun halvparten har dag/aktiviseringstilbud Flere brukere har utfordrende atferd, yngre brukergrupper med nye diagnoser Behov for mer administrativ tid til ansatte. Krav til dokumentasjon, skriftliggjøring har økt. Likeledes behov for mer tid til samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter, Individuell plan. Videre behov for å avsette tid til å bruke omsorgsprogrammet og data generelt som arbeidsverktøy. Ikke samsvar mellom økonomiske ressurser og behov i tjenesten, vi får stadig flere oppgaver, likeså flere brukere som krever økt kompetanse og større omfang i tjenestene Rekruttering av fagpersonell Rekruttering og bedre utnyttelse av vikarer 6. Brukerindikatorer, tjenestedata, sammenlignende statistikk Avdeling Antall brukere 2009 Antall brukere 2010 Antall brukere 2012 Bjørneby bofellesskap Bjørnebyveien 1 9 ( 8+1) 7 (+1) 7 (+1) Bjørnebyvn 5/Åsebråtvn 10 ( 9+1) 9 9 Åselia bokollektiv Mobilt team Sum brukere Smertu ( inkl. brukere i bofellesskap) 15 (5 fra BONO) 16 (5 fra BONO) Tabellen viser i klamme de som gis tjenester utenfor bofellesskapet. Sum brukere bofellesskap og dagsenter er 87. Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 10

11 Omsorgslønn: Utvikling ift omsorgslønn: Virksomheten har ansvar for å behandle søknader om omsorgslønn til personer over 18 år som bor i foreldrehjemmet. I 2006 var det 2 som mottok omsorgslønn, 10 stk i I 2009 var det 9 pårørende som mottok omsorgslønn. 31 brukere bor i bofellesskap. 17 brukere bor i samlokaliserte boliger, Finn Hovs. Gate. 10 og Skomakerveien og Kråkerøyveien. Resterende bor i kommunale eller private boliger. Det er 14 brukere som har dagtilbud på dagsenter daglig eller redusert tilbud. 5 av de 14 bor i andre distrikt enn i Boveiledningstjenesten syd. Aldersfordeling i brukergruppa: År 2010/ / /2012 Alder K M Sum år 26/ 30 37/ 34 63/ / 5 10/ 13 15/ / 1 1/ 1 Sum: 31/ 35 48/ 48 79/ av brukerne er i alderen mellom 18 og 49 år. Det er kun 1 bruker av tjenesten som er over 67 år.. Det er overvekt av menn i brukergruppa. Særlig ressurskrevende tjenester: (definert til å motta mer enn 35,5 t/bistand pr. uke) brukere Det innebærer at over 35 % av brukerne i Boveiledningstjenesten syd blir kategorisert som særlig ressursskrevende brukere. Det er innenfor denne gruppen også et stort spenn i ressursomfang. Det er 8 brukere som mottar mer enn 80 t/uke bistand og 2 som har mer enn 168 t/u bistand. For de med særlig stort bistandsbehov innebærer dette 2:1 bemanning. Oversikt over antall timer/ uke- utvikling der boveiledningstjenesten gir bistand etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester i kommunen: Timer bistand pr : Fordelt på: Vedtak timer pr. uke 2012 Praktisk bistand, hjemmehjelp 484 t/u (37) Praktisk bistand, opplæring 1821 t/u ( 72) BPA 42 t/u (1) Dagsentertilbud i egen virksomhet 367 t/u (16) Dagtilbud i regi av egen virksomhet 164,5 t/u) (7) Helsehjelp 44,5 t/u ( 27) Tallene i klamme er antall brukere som mottar tjenesten. Timer bistand pr uke : 2994 Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 11

12 Timer bistand pr. uke desember 2009: 2315 Timer bistand pr. uke pr : 2923 Som tallene viser en stor og betydelig økning i antall tjenestetimer fra 2009 til Men en liten nedgang fra Nedjustering av vedtakstimer i noen få vedtak er årsaken til dette. Hvor mange brukere i distrikt syd i alderen år mottar dagtilbud? 23 brukere som mottar 531,5 t/u Statlige føringer, samt NAKU`s (Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede) viser sammenhenger mellom for lavt aktivitetsnivå utenfor bolig og helse. Faglig sett vet vi at for de fleste, og spesielt for mennesker med utviklingshemming er det viktig med stimuli, aktiviteter, og fysiske aktiviteter for å motvirke psykisk sykdom. Mangelfull satsning på dag og fritidstilbud blir meldt fra flere instanser. Arbeid/ dagtilbud er således en viktig kvalitetsindikator for vår målgruppe. Å leve sitt liv på ulike arenaer, bidrar til å øke funksjonsevne, motvirke helsesvikt og isolasjon, samt trening i å ha flere roller som menneske. 7.0 Mål og tiltak i planperioden 7.1 Virksomhetens visjon og ideologi Vår visjon ble avduket på HMS- seminaret på Arisholmen i september 2008 VI SATSER! I Boveiledningstjenesten syd satser vi på: Samarbeid; Ansvarlighet; Trygghet/ trivsel; Service; Empati; Respekt; Med brukere, pårørende, kommunen, staten og hverandre Vi tar ansvar for jobben og tjenesten vi utfører Brukere og pårørende skal til enhver tid vite at de blir hørt og at vi gir tilbud tilrettelagt deres behov Vi yter god service og gir et godt tilbud Vi viser empati med brukeren og brukerens situasjon Skal vises alle! Visjonen er tuftet på et positivt menneskesyn som innebærer at den enkelte ansatt har et eget ansvar for arbeidsmiljø og kvalitet på tjenesten. Visjonen harmonerer med et eksistensialistisk perspektiv på mennesket som handler om å ta egne valg, og ta ansvar for eget liv og livssituasjon. Dette innebærer også en tro på at det er brukeren som vet best. Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 12

13 Det betyr også at vi ønsker å ha et aktivt fagmiljø der fokus er lagt på samhandling mellom bruker og tjenesteyter med vekt på brukerens individuelle behov og væremåte. Tjenesten arbeider etter en helhetlig modell som skal fylle krav til brukermedvirkning og kvalitetssikring. Tjenesten skal være effektiv og hensiktsmessig organisert Kontinuerlig arbeid med å øke kvalitet på tjenesten Vektlegge godt samarbeid mellom brukere, pårørende og samarbeidspartnere internt og eksternt Alle brukerne skal ha en forsvarlig tjenesteyting På vårt årlige HMS- seminar i 2010 ble vi enige om å konkretisere hva virksomheten ønsker å videreutvikle i henhold til samarbeid. Det ble bestemt å videreføre felles personalmøter/ stormøter i virksomheten 3 ganger pr. år. Fagtema vil være felles for alle avdelingene. Det er et uttrykt mål og sentralt for organisasjonsutviklingen i syd at vi tilrettelegger for samarbeid på tvers mellom avdelingene på alle nivåer i virksomheten. Blant annet ved at ansatte har muligheter til å jobbe på flere eller også bytte avdeling. Det henges opp skjema på avdelingene der ansatte kan skrive opp ønsker for hvilke flere avdelinger de ønsker å jobbe på. Det er også en måte å kunne øke stillingsprosent hvis det lar seg gjøre ut fra en helhetsvurdering. Vi har tro på at variasjon og nye impulser bidrar til vekst for hele virksomheten. Det er også besluttet å ha faste møter med opplæring av vikarer på tvers av avdelingene. Avdelingslederne Marianne Hurrød og Birgit Saunders har ansvaret her. Tillitsvalgte deltar også på opplæringsdager. 7.2 Målekart Fokusområde Kritisk suksessfaktor B1 Tilpassede tjenester til brukers behov Indikator B1.1 Brukerundersøkelse vil bli gjennomført i løpet av planperioden Statu s siste målin g Ingen Mål Ønsket Nedre Skal a 1-4 B2 Brukermedvirkning B1.2 Antall avvik i 2010 iht brukerhåndbok Brukere/ kvalitet B4 Serviceinnstilte medarbeidere B5 God saksbehandling B5.1 Effektivitet - Andel ubehandlede saker i - Ikke kartl agt B6 Rett medikament- Håndtering B6.1 Utdeling av legemidler uten nødvendig kompetanse B7.1 Utdanning - Andel personell med høgskole Anta ll Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 13

14 Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator B7 Fagkompetansen Utdanning - Andel med fagutdanning - Andel uten relevant formell Utdanning Statu s siste målin g ,51 23,7 Mål Ønsket Nedre Skal a Medarbeider e M1 Godt arbeidsmiljø M2 Økt tilstedeværelse M3 Læring og utvikling M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem M1.1 Medarbeidertilfredshet M1.2 Deltagelse i OLI (andel) M1.3 Medarbeiderens opplevelse av å få hjelp og støtte av de rundt en på jobben M2.1 Sykefravær i % 2010 M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver. M3.2 Medarbeiderens opplevelse av å få ros og anerkjennelse for godt utført arbeid. M4.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem. 3,57 64,5% 3, X 3,58 2,93 4,26 4,0 70% 4,5 8% 4,0 3,5 4,3 4, 5 3,5 60% 3,7 10% 3,5 3,0 4,2 3,7 1-5 % Økonomi Ø1 God økonomistyring Ø1.1 Avvik budsjett i mill Balan se Samfunn S 1Effektiv energibruk S1.1 Antall avdelinger som er Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 14

15 Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator miljøfyrtårnsertifisert Statu s siste målin g Mål Ønsket Nedre Skal a Tabell 6 Utvikling: Oli måling: For 2008 økte svarprosenten til 72,9%. Antall respondenter var her 86 personer. I 2009 var svarprosenten 66,9 %.I 2010 var svarprosenten 64,5% og snitt resultat 3,57.Det har ikke vært måling i Det kan være mange årsaker til en lavere svarprosent enn tidligere. Det har vært stor fokus på nedbemanning. Pga tidsfrist for innlevering av virksomhetsplanen er det ikke ajourførte tall for sykefravær pr Avvik ift utdeling av legemidler uten nødvendig kompetanse: i 2009 var det rapportert 1602 avvik totalt. I 2010: 2052 som medfører en økning på 450 avvik. Det rapporteres pr. april (972avvik) og oktober (1080 avik), som er plukket ut som representative måneder for avvikstelling. Økning kan ha flere årsaker, større bevissthet mao flere som rapporterer, og flere ufaglærte. Korrekte tall for avviksrapportering vil presenteres i årsrapporten. 7.3 Bærekraftarbeidet Nr Periodemål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Øke andelen av miljøvennlig transport Mange ansatte deltar aktivt med fysisk trening med brukere. Det er kjøpt inn sykler til noen av de ansatte, blant annet til ansatte på Mobilt team, Rapportering 2 Integrere kunnskap og opplevelser knyttet til natur og miljø på en positiv og meningsfylt måte. Boveiledningstjenesten syd benytter naturen i sitt arbeid med brukerne. I den grad det er mulig, Vedhogst, terapiriding, bading med brukere, fysisk aktivitet der det er mulig Ukeplaner Dagsrapporter 3 Redusere avfallsmengden og øke andelen som går til gjenvinning. 4 Flere kommunale virksomheter skal være Miljøfyrtårnserti fisert. 5 Fredrikstad kommune skal være en kommune med et aktivt internasjonalt Kildesortering på alle avdelingene En avdeling er sertifisert miljøfyrtårn, motivere flere avdelinger til det samme Alle avdelinger kjøper inn FAIRTRADE- merkede produkter Kaste avfall i riktige dunker Miljøsertifisering Kvitteringer Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 15

16 Nr Periodemål Aktiviteter/tiltak Målemetode samarbeid. 7.4 Ledelsesoppgaver (Arbeidsgiverpolitikk og HMS) Nr Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Virksomheten driver aktivt personalarbeid og har fokus på helse, miljø og sikkerhet Virksomheten har utarbeidet en plan for opplæring og bemanning De vikarer som har lyst og mulighet til å jobbe på flere avdelinger bør tilrettelegges for at dette er gjennomførbart. Etablere mini felles vikarteam / vikarpool rundt enkelte brukere med behov for tilnærmet lik kompetanse på tvers av avdelinger. Funksjonsbeskrivelser gjennomgås ved alle nytilsettinger. Se vedlegg Opplæringsplan Tilstrekkelig opplevd tilgang på virkarer Beholde tilkallingsvakter Evaluere Etter gjennomgang skal den tilsatte signere. 2 Alle ansatte er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø HMS arbeidet er synelig og tilgjengelig Alle avdelinger har tilfredsstillende organisering og gjennomføring av HMS- arbeidet Ha fokus på samhold i virksomheten og på den enkelte avdeling. Ha respekt for hverandres synspunkter og være lojal til vedtatte avtaler og bestemmelser inngått i personalgruppen. Benytte kompetanse fra sentral HMS avdeling i vanskelige saker Utarbeide HMS- hjul og kalender Avsette tid til gjennomføring, planlegge HMS- møter regelmessig Felles HMS- dager i virksomheten 2 ganger pr. år Bedre informasjonsflyt mellom tillitsvalgt og verneombud på avdelingen og representantene Alle medlemmene har grunnopplæring HMS HMS- gruppene bruker LØFT som metodikk Virksomheten har en sentral HMS- gruppe, og hver avdeling har sin lokale HMS- gruppe. OLI Referater Avsette tid til info på personalmøter Kursbevis OLI Ide- myldring Dokumentert avholdt Prosedyrer gjennomgås på personalmøter Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem. Alle nytilsatte får grunnleggende opplæring ved å benytte seg av prosedyre for nytilsatte. Faste planlagte møter for tilkallingsvikarer Alle ansatte skal gjennomføre obligatoriske kurs/ opplæringer (medikamenthåndtering, førstehjelp og brannopplæring) Det gjennomføres felles opplæring for alle nytilsatte, eks. brukerhåndbøker, skjematikk osv. Videreutvikle gode informasjonssystemer i virksomheten innad og på tvers av avdelingene Veiledning blir gitt fra Habiliteringstjenesten, HMS- avdelingen 1 gang pr. år før sommeren Evalueringssamtale med den nytilsatte Felles fagdag i virksomheten, og HMSdag Referater, møteplaner, oppslag Referat Utveksle kompetanse på tvers av avdelingene Kartlegge kompetanse på spesielle oppgaver, eks. Gerica, Notus Tilbakemelding OLI Ide- myldring Medarbeidere er motivert for å utføre Felles ledermøter med virksomhetsledere og avdelingsledere i omsorgstjenesten Alle ansatte er kjent med sitt arbeids- og ansvarsområde. Forventningsavklaring er gjennomført Rapportering OLI 90% tilstedeværelse i 2011 Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 16

17 Nr Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode arbeidet i tråd med kommunens mål. Medarbeidersamtaler er satt i system i virksomheten Gjennomføre nærværsarbeid i hele virksomheten Utstedt kursbevis Godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Søke tilretteleggingstilskudd ved behov Hospitering og se på muligheten for å bytte arbeidssted Redusert Arbeide aktivt med å få arbeidstakerne ut i arbeid så snart som sykefraværsstatestikk mulig ved sykdom. Referater Det legges tilrett for at alle kan utføre sine arbeidsoppgaver, så langt som mulig, uten risiko for fysiske eller psykiske skader fra utagerende brukere. Ledere bruker LØFT teknikk. LØFT er integrert i lederutførelsen Etablere vernepleierfaglig forum 4 avdelinger deltar på kurs vedr. trusler og vold på arbeidsplassen Alle avdelinger har Trold veileder Smertu dagsenter etablerer troll veileder i 2011 Prosedyrer for forebygging er utarbeidet Benytte avvikssystemene, melde avvik Den lokale HMS- gruppa gjennomgår HMS- småskadeskjema og skademeldinger Det gjennomføres arbeidsmiljøkartlegging/ arbeidsplassvurdering/ risikovurdering i miljøer med fysiske og psykiske belastninger Alle ledere i BOSY gjennomfører kurs i OLI og LØFT kurs Oppfølging av sykemeldte BIA oppfølging Dialogmøte Medarbeidersamtaler Dokumentert gjennomført kurs Avviksrapporteringer Kursbevis Styrke lederrollen i henhold til omstilling/ endring offensiv Ledelsespolitikk Vurdere å søke praksismidler ift å bruke vernepleiernes arbeidsmodell ift rullerende case Lederopplæring, veiledning, budsjett og økonomioppfølging Dokumentert gjennomført Visma brukes optimalt for å ha mer nytte av data vi allerede har tilgjengelig 3 Innbyggere og brukere skal ha god informasjon om kommunens tjenestetilbud. 4 Tilrettelegg for en effektiv tjenesteproduksjon og god økonomistyring gjennom fokus på: Brukere/ Kvalitet Medarbeidere Økonomi Samfunn Alle ansatte kjenner til og bruker brukerhåndbøkene aktivt Ansatte kjenner og bruker kommunens nye kvalitetssystem Tilgjengelig superbruker/ ressurspersoner Følge opp at rett informasjon ligger på Fredrikstad kommunes hjemmeside Serviceerklæringer er i bruk i virksomheten Informasjonsbrosjyre er utarbeidet i BOSY Avdelingsledere deltar på ansvarsgruppemøter ved behov for å avklare forventninger og tydeliggjøre kommunens tjenester Bruke forventingsavklaringsskjemaer mer systematisk mellom tjenesten og bruker/ pårørende/ hjelpeverge Lederopplæring Kompetanseheving gjennom E- læring og kurs Opplæring i brukerhåndbøkene Jevnlig opplæring i aktuelle prosedyrer Gjennomført opplæring Etablert og tatt i bruk ordningen Informasjonen er tilgjengelig for alle Referat Har skriftliggjort og dokumentert forventningsavklaring Dokumentert gjennomført Internrevisjon Avviksrapportering Dokumentert avholdt på personalmøter/ felles Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 17

18 7.5 Kvalitet og brukermedvirkning Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Tilbudet til brukerne holder god Reduksjon i antall avvik fra 2011 til 2012 Rapportering faglig standard. Brukertilfredsheten er høyere enn landsgjennomsnittet Alvorlig syke og døende har tilbud om et tilrettelagt tjenester hjemme eller i sykehjem Personer med demens og deres pårørende har tilbud om en kvalitativ god og helhetlig tiltakskjede 2 Utviklings-/funksjonshemmede får et individuelt og helhetlig tjenestetilbud. Gjennomgå resultat fra brukerundersøkelsen fra 2010 og vurdere eventuelle tiltak på bakgrunn av innkomne tilbakemeldinger Resultatene brukes aktivt i forbedringsarbeidet Ta i bruk utarbeida prosedyrer Plan for demensomsorg i FK inkluderer utviklingshemmede med demens Deltagelse som modell/utviklingskommune i fht. implementering av Demensplan 2015 på områdende utredning og diagnostisering av demens, pårørende skole og dagtilbud til personer med demens Demensteam iverksettes og utvikles. Ved å kvalitetssikre vedtak som innvilges og gjennomføre vedtak slik de er bestemt Kontinuerlig arbeide for å ha høy kompetanse hos bistandsytere Rapportering Planen er gjort kjent i virksomheten Statlig rapportering Rapportering Utviklingshemmede/ funksjonshemmede får et tilrettelagt bo og dagtilbud i kommunen 3 Kvalitetsutvikling foregår på alle nivåer. a) IPLOS-informasjon skal bidra til bedre tjenester for brukerne og gi faglig oversikt b) Tverrfaglig samarbeid er satt i system c) Kvalitetssystemet; BH11 og 13 er oppdatert og revidert slik at de sikrer brukerne tjenester og tilfredsstiller lovkrav. d) Fagsystemet Gerica tilpasses og implementeres Videreutvikles kartlegging av behov forankres i sentral tildelingsgruppe for bo og dagsenter Kontinuerlig opplæring og ha et spesielt fokus på utfordrende områder. Statlige rapporteringer er gjennomført Øke kompetanse om IPLOS muligheter og begrensinger Der bruker mottar tjenester fra flere virksomheter, er det virksomheten som yter størst omfang av tjenester som er ansvarlig for gjennomføring. De andre virksomhetene samarbeider om IPLOS. Større fokus på bruk av individuell plan Kvalitetsutviklingsarbeidet videreføres og videreutvikles, spesielt med fokus på: Avviksrapportering Dokumentasjon Saksbehandling Tjenesteyting Systemet brukes aktivt i saksbehandling/dokumentasjon. Ansatte får opplæring etter behov, fokusområde i 2011 er gerica opplæring og tiltaksplaner Etablere gericaring internt i virksomheten, der siktemålet er å utvide antall superbrukere for å øke kompetansen samla sett i virksomheten Kartlegging/rapportering Rapportering Rapportering Internrevisjon Rapportering/ avvikshåndtering Evaluering Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 18

19 8. Økonomiske rammebetingelser ØKONOMISK RESULTAT 2012 SYD Tall i tusen kroner Tjenestested/ Avdelinger Regnskap 2010 Justert budsjett 2011 Budsjett 2012 Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Administrasjon Bjørneby Bjørnebyv Bjørnebyv.5/Åsebr Mobilt Team Åselia Smertu Dagsenter SUM Økonomirapport for Justert budsjett 2011 er kjørt Plan for bruk av overskudd og inndekking av underskudd Bruk /inndekking Sum Underskudd (Total sum underskudd er i henhold til regnskapstall pr ) Tabellen viser kun underskudd som virksomheten totalt har fra i fjor og tidligere. Denne problematikken behandles sentralt i sosial og omsorgsetaten. Det er hele tiden et fokus på ressursbruk og det er tilgjengelig dokumentasjon på sparing ved ikke innleide vakter. Tiltak mot å redusere bruk av overtid, ekstrahjelp, og samtidig fremme nærværsarbeid er viktige satsningsområder.. 9. Personalmessige rammebetingelser Bemanningsplan år Se vedlegg nr.3 Utvikling: hadde virksomheten en årsverksramme på årsverk. Ramma ble politisk vedtatt redusert med 3 årsverk til årsverk. Virksomheten fikk ansvar for Smertu dagsenter fra , med en årsverksramme på årsverk. Smertu fikk redusert sin ramme med 0.89 % assistenthjemmel fra 2009 til Til sammen utgjør dette 97,1 årsverk. Etter politiske vedtak ble grå årsverk omgjort til faste stillinger,en økning på totalt Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 19

20 4,96 årsverk. Det betyr at virksomheten hadde 102 faste årsverk fra Fra er det foretatt en bemanningsreduksjon med 1 årsverk, slik at virksomheten i 2012 har en årsverksramme på 101 årsverk. Fordeling av kompetanse i personalgruppen se vedlegg nr. 4. Virksomheten har en samlet kompetanse av 3 årig høgskoleutdannede der andelen utgjør 47 % av årsverkene. Dette inkluderer avdelingsledere og avdelingslederassistenter. 30,5 % årsverk har fagarbeiderutdanning. Dette omfatter omsorgsarbeidere, barne og ungdomsarbeidere og aktivitører. 22,5 % årsverk er ufaglærte. Utviklingen de siste åra har vist en nedgang i andel med fagkompetanse og en økning av ufaglærte. Vi har opprettet 4 hjemler for vernepleiere med spesialitet. Vi har en ansatt som har denne kompetansen. 1 vernepleier er i gang med videreutdanning i psykisk helsearbeid og vil fylle kompetansekrav ved fullført eksamen. 9.1 Kompetanse og opplæringsplan Se vedlegg nr. 5 Kunnskap er et sentralt satsningsområde for seksjonen og virksomheten. Vi har valgt å satse på e- læring i første omgang på 3 avdelinger i vårhalvåret. Virksomheten skal benytte SOR sitt e- læringskurs program med en foreløpig kurspakke på 3 kurs. Disse retter seg spesielt mot utviklingshemmede. Mål for e- læringskursene: økt kompetanse og felles plattform i Boveiledningstjenesten syd. Veiledning er et viktig satsningsområde for virksomheten på flere nivåer. Dette gjelder både internt i avdelingen, mellom avdelingene og på ledernivå. Habiliteringstjenesten bistår med veiledning, HMS avdelingen bistår med veiledning, samt intern veiledning spesielt på en av avdelingene. Avdelingsledere, og virksomhetsleder mottar veiledning i grupper, som særlig retter seg mot utvikling og styrking av lederrollen. Ledere benytter ekstern veileder. Fra januar 2012 starter også opp en fast veiledningsgruppe med assisterende avdelingsledere. Mål er styrking og tydeliggjøring av lederrollen på alle ledernivåer i virksomheten. 1 vernepleier i virksomheten er i gang med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Virksomheten har satt opp Gericaopplæring på opplæringsplanen og har systematisert og laget interne rutiner for hvem som skal ha opplæring og vedlikehold av dokumentasjonsrutiner. Arbeid med Gerica og Iplos ønsker vi å ha spesielt fokus på i 2012 og framover. Det er etablert en intern IPLOS/ GERICA gruppe på tvers av avdelingene, der siktemålet er å ha superbrukere på alle avdelinger. Gruppa ledes av fagkonsulent Anita Hansen og Torunn Lien fra Mobilt team..dyktiggjøring på journalføring, oppdatering på endringer i Iplos, fokus på lovbestemmelser knytta til IPLOS og GERICa er sentrale mål. Kurs i medikamenthåndtering for vernepleiere og andre i de ulike gruppene er også et prioritert område. Den interne kvalitetsgruppa består av assisterende avdelingsledere, konsulent og avdelingsleder og fagpersoner der det ikke er assisterende avdelingsledere. Disse er Trine Virksomhetsplan Boveiledningstjenesten syd Side 20

Virksomhetsplan 2010 2013 Boveiledningstjenesten Nord med Bratlia Dagsenter og Broløkka Dagsenter m/filialer

Virksomhetsplan 2010 2013 Boveiledningstjenesten Nord med Bratlia Dagsenter og Broløkka Dagsenter m/filialer Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/1312-1-5839/2010-EMWA 146 18.01.2010 Virksomhetsplan 2010 2013 Boveiledningstjenesten Nord med Bratlia Dagsenter og Broløkka Dagsenter m/filialer Boveiledningstjenesten

Detaljer

Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 0

Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 0 FREDRIKSTAD KOMMUNE BOVEILEDNINGSTJENESTEN NORD Saksnr.: 2011/20320 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 139765/2011 Dato: 05.12.2011 Gradering: Klassering: 146 Virksomhetsplan 2012 2015 Boveiledningstjenesten Nord

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE.

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. VIRKSOMHETSPLAN FOR 2017 RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. Randi Karin Rustand Planperiode: 01.01.17 31.12.17 Sist rullert: Januar 2017 - evaluering i slutten av juni Ny plan januar 2018 1.

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL 1. STRATEGISKE MÅL Avlastningshjemmet er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial konsulent Martine Sandtrø Berg - Enhet Boliger med bemanning Bydel Søndre Nordstrand

Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial konsulent Martine Sandtrø Berg - Enhet Boliger med bemanning Bydel Søndre Nordstrand Erfaringer og oppfølging etter tilsyn med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstav a-b i Bydel Søndre Nordstrand Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS JAG Assistanse AS BPA-ordninger i JAG Assistanse innbyggere med kognitiv funksjonsnedsettelse

Detaljer

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Serviceerklæring Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Har du behov for boveiledningstjeneste, praktisk bistand og opplæring? Boveiledningstjeneste kan gis til søkere som har et særlig hjelpebehov

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Heretter heter vi Fylkesmannen

Heretter heter vi Fylkesmannen Heretter heter vi Fylkesmannen Men Statens helsetilsyn har fremdeles overordnet faglig styring for tilsyn med: helse- og omsorgstjenester i kommunene spesialisthelsetjenesten sosiale tjenester i arbeids-

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede

Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede Personer med utviklingshemming har oftere helsesvikt enn resten av befolkningen De får sjeldnere hjelp til sin helsesvikt

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Styring av tjenester til personer med utviklingshemming. Thore Ottershagen Sørum Kommune

Styring av tjenester til personer med utviklingshemming. Thore Ottershagen Sørum Kommune Styring av tjenester til personer med utviklingshemming Thore Ottershagen Sørum Kommune Organisering Overordnet faglig ansvarlig; Kommunalsjef Omsorg og Velferd Delegert ansvar Virksomhetsleder bo- og

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017

Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017 Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017 Kartlegging Det finnes ingen eksplisitte KOSTRA data for utviklingshemmede eller øvrige mottakere i Tilrettelagte tjenester. Sammenligning

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg.

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 11.11.2008 kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til Randi Nordskog, telefon

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref Dato 2015/ /

Deres ref: Vår ref Dato 2015/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref Dato 2015/9205-721.0 2016/1386-14 19.01.2017 Plan for lukking av avvik - Midtre Gauldal kommune - Rapport fra landsomfattende

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012 TORSNES SYKEHJEM NÆRING TIL LIVET, OG EN VERDIG AVSLUTNING!

VIRKSOMHETSPLAN 2012 TORSNES SYKEHJEM NÆRING TIL LIVET, OG EN VERDIG AVSLUTNING! VIRKSOMHETSPLAN 2012 TORSNES SYKEHJEM NÆRING TIL LIVET, OG EN VERDIG AVSLUTNING! 1 HELHETLIG OMSORG FOR BEBOERE OG PERSONALE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 TORSNES SYKEHJEM Sammendrag Torsnes sykehjem vil gjennom

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Planen bygger på: Kommuneplan Føringer i HØP (Handlings- og økonomiplanen) Evaluering av virksomhetsplan 2013 Innspill fra ansatte, ledere og stab Signal fra Oppvekst og levekårstab

Detaljer

Kartleggingrapport. Arbeidsgruppe: Botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede. Denne gruppen har ansvar for botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede.

Kartleggingrapport. Arbeidsgruppe: Botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede. Denne gruppen har ansvar for botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede. Kartleggingrapport Arbeidsgruppe: Botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede Denne gruppen har ansvar for botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede. Gruppeleder: Bente Hegdal 30.03.2017 Innhold Status på

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand. Seniorrådgiver Inger Huseby

Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand. Seniorrådgiver Inger Huseby Helse og omsorgstjenester og praktisk bistand Seniorrådgiver Inger Huseby Reformens intensjoner Avvikle institusjonsomsorgen Utviklingshemmede skulle få mulighet til å leve et så normalt liv som mulig

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 Ingen kan klare alt, heller ikke vi! Det er derfor nødvendig å velge ut noen satsningsområder som gjør oss i stand til å målrette

Detaljer

STATUS INNEN FOR DE REVIDERTE OMRÅDENE SOM STÅR BESKREVET I BU SAKEN, SAMT TJENESTE AVVIK I PERIODEN

STATUS INNEN FOR DE REVIDERTE OMRÅDENE SOM STÅR BESKREVET I BU SAKEN, SAMT TJENESTE AVVIK I PERIODEN STATUS INNEN FOR DE REVIDERTE OMRÅDENE SOM STÅR BESKREVET I BU SAKEN, SAMT TJENESTE AVVIK I PERIODEN 01.04-31.08.2012 Avvik fra kvalitetsrevisjon Lov om sosiale tjenester Kap. 4A Avvik Status september

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema

Tilbakemeldingsskjema Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming 2017-2020 Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Bystyrekomitè for helse, sosial og omsorg 17. oktober 2017 1 Definisjon Mennesker med utviklingshemming

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 0032 OSLO Dato: 29.02.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2011/11527 201100314-12 Signe

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

Rapportering og avviksbehandling. Helse- og omsorg

Rapportering og avviksbehandling. Helse- og omsorg Rapportering og avviksbehandling Helse- og omsorg Statusrapportering Brukertorget er ansvarlig for å generere styringsdata til politikere og administrasjon løpende. > Rapport til direktør månedlig > Rapport

Detaljer

Landsomfattende tilsyn (LOT) fredag, 16. desember 2016 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Landsomfattende tilsyn (LOT) fredag, 16. desember 2016 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Landsomfattende tilsyn (LOT) fredag, 16. desember 2016 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Kommunale LOT i et 10 års perspektiv Samhandling ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer