Fylkesmannen i Buskerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Buskerud"

Transkript

1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming 2014 Vertskommunens adresse: Rådhusgata 2 Tidsrom for tilsynet: 3050 Mjøndalen Kontaktperson i virksomheten: Hege Henriksen Fylkesmannen har i 2014 ført tilsyn med virksomheten Helse og omsorg i Nedre Eiker kommune og undersøkt hvordan de sikrer tildeling og evaluering av tjenester til mennesker med utviklingshemming og hvordan regelverket om bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 blir ivaretatt. Mennesker med utviklingshemming er en særlig sårbar gruppe og formålet med tilsynet var å undersøke hvordan kommunen sikrer at de tjenester som denne gruppen mottar, er forsvarlige i utforming og omfang, og hvordan kommunen ivaretar sine forpliktelser etter reglene om bruk av tvang. Tilsynet ga grunnlag for å konstatere tre avvik: 1. Nedre Eiker kommune ivaretar ikke sine forpliktelser etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 2. Nedre Eiker kommune yter ikke forsvarlige, individuelt tilrettelagte tjenester overfor alle brukere med utviklingshemming 3. Nedre Eiker kommunes vedtak om tjenester er ikke fullt ut i overensstemmelse med de regler som gjelder etter forvaltningsloven. Rapporten omtaler både de konstaterte avvikene og de delene av tjenesten som ble undersøkt uten at det ble avdekket avvik eller gitt merknader. Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post:

2 Side 2 av 8 Fylkesmannen ga en merknad: Det er laget en rutine for hvordan ansatte skal håndtere mistanke om eller meldinger om seksuelle overgrep, men denne er ikke kjent for alle ansatte. Dato: Wenche Jensen revisjonsleder Ketil Kongelstad revisor Berit Lien revisor Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

3 Side 3 av 8 1. Innledning Tilsyn er lovlighetskontroll og skal vurdere om tjenestene er forsvarlige og i samsvar med lovens krav. Målet er å styrke rettssikkerheten for brukerne. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten jf. helsetilsynsloven 2 og helse- og omsorgstjenesteloven Denne rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Nedre Eiker kommune i perioden til Ved en systemrevisjon skal Fylkesmannen undersøke virksomhetens evne til å levere forsvarlige tjenester over tid og om de har et system som sikrer god praksis. Videre at kommunen har en ledelse som har oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt. Gjennom systemrevisjonen blir det også undersøkt hvordan kommunen evaluerer sin praksis og retter opp feil. Kommunen har lovfestet plikt til å utføre slik intern kontroll, jf. forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Tema for tilsynet Tilsynet ble gjennomført som en del av Fylkesmannens planlagte tilsyn for Temaet var hvordan kommunen sikrer tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming, herunder hvilke systemer de har for å evaluere tjenester i samsvar med endringer i grunnleggende behov. Videre ble det undersøkt hvordan tjenestetilbudet er organisert, hvordan bruker- og pårørendemedvirkning blir ivaretatt og hvordan kommunen sikrer koordinering av tjenestene. Fylkesmannen undersøkte også hvordan kommunen sikrer at det ikke blir benyttet ulovlig tvang og makt, hvordan det legges til rette for andre løsninger framfor bruk av tvang og hvordan kommunen sikrer at det blir sendt skadeavvergende meldinger i nødsituasjoner 2. Det ble også undersøkt hvordan kommunen sikrer personalets behov for opplæring og veiledning. Under tilsynet undersøkte Fylkesmannen om kommunen har et system som sørger for at kvaliteten i de tjenester som ytes overfor mennesker med utviklingshemming følges opp gjennom internkontrollen. Fylkesmannen undersøkte videre om det er nødvendige rutiner på de områdene tilsynet omfattet. Det ble også sjekket om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Videre ble det kontrollert hva som praktiseres, om ledelsen følger opp at dette er i samsvar med interne rutiner, samt om praksis er godt nok dokumentert i det materialet som ble framlagt. Kommunen har en plikt til å legge til rette for at tjenester til mennesker med utviklingshemming ytes på en slik måte at det i minst mulig grad blir benyttet tvang og makt. Som et ledd i dette er det viktig at den enkelte tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud, slik at ikke bruk av makt og tvang blir et virkemiddel for å kompensere for mangelfulle tjenester. Dersom tjenestemottaker får for lite stimuli, ikke tilrettelagte og tilstrekkelige aktiviteter og et tilpasset tjenestetilbud, kan dette også føre til bruk av tvang og makt. For å sikre at personer med utviklingshemming får et forsvarlig tjenestetilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov for bistand, må kommunen styre slik at de sikrer at retten til forsvarlige kommunale helse- og omsorgstjenester oppfylles. Det må gjøres ved å iverksette systematiske tiltak både når det gjelder planlegging og organisering, tjenesteutøvelse og rapportering til de ansvarlige. Hensikten er å bidra til at kommunen har et 1 Forskrift nr Helse- og omsorgstjenesteloven 9-5 tredje ledd bokstav a

4 Side 4 av 8 virksomt system som sikrer at myndighetskravet oppfylles på sikt. Kommunen skal sikre at den enkelte mottar et forsvarlig tjenestetilbud, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser i kommunen. Tjenesten må også styres av ledelsen i kommunen på en slik måte at de sikrer at tilbudet til enhver tid er forsvarlig. Kommunen må videre gi ansatte opplæring og veiledning i regelverket om bruk av tvang overfor enkelte personer med utviklingshemming. Det må være fokus på andre løsninger framfor bruk av tvang, men også på den enkeltes selvbestemmelsesrett i egen hverdag. Kommunen må ha rutiner som sikrer at den enkelte ansatte yter tjenestene på en forsvarlig måte overfor en brukergruppe som ofte i liten grad kan gi uttrykk for hva de selv ønsker. Regelverket om bruk av tvang skal være kjent og implementert i organisasjonen, og de ansatte skal være kjent med hvilke rutiner som gjelder, når det er nødvendig å bruke tvang overfor enkelte brukere. Fylkesmannen gjennomførte et tilsvarende tilsyn i Nedre Eiker kommune i Det ble avdekket feil og mangler i styringen av tjenestene. Fylkesmannen har den senere tid mottatt bekymringsmeldinger som ga grunnlag for å tro at tjenestene igjen ikke blir styrt og planlagt slik kommunen er pålagt. Kommunen har heller ikke systematisk fornyet vedtak etter helseog omsorgstjenesteloven kapittel 9 etter de frister som er satt av Fylkesmannen. Det ble derfor besluttet å føre tilsyn på dette området. 3. Om Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune har innbyggere. Tjenestene til utviklingshemmede er organisert under kommunalsjef. Under kommunalsjef er det syv virksomheter, hvor av en er Tjenestekontoret og en annen er Tjenester til utviklingshemmede. Kommunen har bestillerutfører modell og Tjenestekontoret tildeler tjenester og er koordinerende enhet. Virksomhetsleder for Tjenester til utviklingshemmede er også overordnet faglig ansvarlig for kapittel 9 i Nedre Eiker kommune. Det er tre tjenesteledere under Tjenester til utviklingshemmede som til sammen har ansvaret for kommunens bofelleskap i og ambulerende team. Nedre Eiker kommune har registrert i alt 116 personer med utviklingshemming som mottar tjenester fra kommunen. Kommunen har 5 samlokaliserte bofellesskap. Brukere som ikke bor i bofellesskap, mottar for det vesentligste nødvendig bistand fra Ambulerende team. Kommunen har opplyst at det er i alt 204 som jobber i tjenestene til utviklingshemmede og av disse er det oppgitt at 50 personer er tilkallingsvikarer. Flere ansatte jobber på flere tjenestesteder. Det er for tiden åtte vedtak om bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Kommunen fører avvik elektronisk i QMplus. Det er utarbeidet et dokument av «Forbedringsforslag, avvik og uheldige hendelser» som skal sikre lik forståelse av arbeid med avvik. Uheldige hendelser, feil og avvik skal meldes uansett. Den enkelte ansatte har ansvar for å melde, og ledere skal behandle meldingene og føre avviksstatistikk. Videre skal leder sørge for informasjon og diskusjon i personalgruppa. Aktuelle saker skal løftes til ledergruppa i virksomheten, og virksomhetsleder skal løfte aktuelle saker inn for etatens ledergruppe

5 Side 5 av 8 Fylkesmannen mottok en oversikt over avvik som er aktive i kommunens avvikssystem. Denne viste i underkant av 170 som hadde status som innebar at avvikene ikke var lukket. Fylkesmannen fikk opplyst at det var mange av disse som var gamle, og som skulle ha vært avsluttet. Det er utarbeidet rutine for å melde avvik, sist revidert Der står det at avvik skal rapporteres i halvårsrapport. Kommunen er inne i en omorganiseringsprosess i pleie- og omsorgstjenesten. Det har vært innleid en ekstern konsulent i dette arbeidet, og rapporten fra denne gjennomgangen ble behandlet i kommunestyret Rapporten ble fremlagt Fylkesmannen. 4. Gjennomføring av tilsynet Fylkesmannen sendte varsel om tilsynet til kommunen Det ble gjennomført fire stedlige tilsyn 27. og Da ble det gjennomført samtaler med to virksomhetsledere og ansatte i utøvende tjeneste. Det er laget egne rapporter fra samtlige stedlige tilsyn. Åpningsmøte ble avholdt den Det ble gjennomført samtaler med ansatte i Nedre Eiker kommune og noen pårørende Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket er gitt i eget vedlegg. Fylkesmannen gjennomgikk seks elektroniske journaler og 11 brukerpermer. Det ble lagt vekt på nivået på tjenestene, utarbeidelse av dagsplaner, journalføring samt hvilke aktiviteter den enkelte bruker får i løpet av en uke. Sluttmøte ble avholdt den Fra Fylkesmannen deltok Ketil Kongelstad, fylkeslege, Berit Lien, seniorrådgiver/vernepleier og Wenche Jensen, seniorrådgiver/jurist, med sistnevnte som revisjonsleder. 5. Fylkesmannens funn Nedre Eiker kommune har utarbeidet planer for opplæring, og alle ansatte som ble intervjuet i tilsynet kjente til regelverket om bruk av tvang overfor mennesker med utviklingshemning. De anså at de hadde tilstrekkelig kompetanse for å kunne ivareta dette. De var også kjent med at det skal skrives skadeavvergende meldinger i nødssituasjoner, om det oppstår en akutt situasjon som gjør det nødvendig å bruke tvang. Ansatte var også kjent med at det skulle meldes avvik og hvordan dette skulle gjøres. De visste også hva det skulle meldes avvik på. Mange ansatte hadde kontakt med pårørende, og meldte fra til Tildelingskontoret dersom det var behov for endringer i tjenestetilbudet. Mange av de pårørende vi snakket med i forbindelse med tilsynet var fornøyd med det tjenestetilbudet de mottar i Nedre Eiker kommune. Fylkesmannen gjorde observasjoner av lovstridig praksis: Det benyttes tiltak som er å anse som tvang, uten at det er tilstrekkelig vurdert om tiltakene er nødvendige. I noen tilfeller benyttes det systematisk tvang uten at det er fattet vedtak om dette etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Det er ikke systematisk avsatt tid til veiledning og refleksjon rundt bruk av tvang og makt på alle tjenestesteder

6 Side 6 av 8 Kommunen har ikke rutiner som sikrer at vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 blir fornyet innenfor de frister som er satt av Fylkesmannen. Samlet sett utgjorde dette etter Fylkesmannens vurdering en praksis som innebærer avvik fra lovens krav til tjenesten. Fylkesmannen formulerte avviket slik: Nedre Eiker kommune ivaretar ikke sine forpliktelser etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Dette er avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven 9-5, 9-4, 9-7, 4-2 jf. internkontrollforskriften 3 og 4 og kvalitetsforskriften. Kommentar De ansatte kjenner til og har fått opplæring i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Fylkesmannen avdekket imidlertid at det er en del rutiner som har blitt benyttet over lang tid, som innebærer begrensninger overfor enkelte tjenestemottakere. Dette er rutiner som innebærer at enkelte ikke kan drikke den mengde kaffe de ønsker, ikke kan kjøpe/spise søtsaker i ukedager og tiltakene ser ut til å være en videreføring av gammel praksis. Det er ikke vurdert i tilstrekkelig grad om begrensningene er nødvendige eller lovlige. Det er i tillegg lite tid til refleksjon over egen praksis, og det kommer også fram at tjenesteytingen overfor enkelte brukere ikke er enhetlig. På flere tjenestesteder er det lite rutiner for samhandling overfor den enkelte bruker. Det ble også avdekket at det benyttes tiltak som er nødvendige, trolig for å hindre vesentlig skade, uten at det er fattet vedtak om dette. Hvilke tjenestemottakere dette gjelder, ble opplyst på sluttmøtet. Fylkesmannen tar ikke endelig stilling til om tiltakene skal inn i vedtaks form, eller om det finnes andre tiltak som kan benyttes, og som ikke er å anse som tvang. Fylkesmannen gjorde observasjoner av lovstridig praksis: Dagsplaner som er utarbeidet, er lite spesifikke og gir ikke noe nærmere beskrivelse av tjenestetilbudet De ansatte er kjent med at det er et avvikssystem, med det føres ikke systematisk avvik på tjenester. Leder etterspør heller ikke avvik. Vedtakene som skal danne grunnlaget for tjenestene, er runde og beskriver ikke hva brukere kan forvente av bistand til aktiviteter Behovet for aktiviteter er ikke individuelt vurdert overfor den enkelte bruker Enkelte brukere får aktiviteter som er tilpasset bemanningssituasjonen Journalføringen er ikke i overensstemmelse med gjeldende regler, og beskriver i liten grad hvilke aktiviteter enkelte brukere har fått. Det er ikke en enhetlig praksis for hva som skal dokumenteres Det er ingen systematisk koordinering av tjenestene overfor mennesker med utviklingshemming. Det finnes heller ingen rutiner for koordinatorenes arbeid Koordinerende enhet oppnevner koordinatorer, men enheten følger ikke opp koordinatorarbeidet. Koordinerende enhet utpeker enheten som skal ha koordineringsansvaret, uten at dette blir fulgt opp i enheten. Ansatte vet ikke at de er koordinator. Det er ikke systematisk satt av tid til administrativt arbeid i turnus

7 Side 7 av 8 Det er fattet vedtak om støttekontakt som ikke er effektuert, uten at det er satt inn koordinerende tiltak. Samlet sett utgjorde dette etter Fylkesmannens vurdering en praksis som innebærer avvik fra lovens krav til tjenesten. Fylkesmannen formulerte avviket slik: Nedre Eiker kommune yter ikke forsvarlige, individuelt tilrettelagte tjenester overfor alle brukere med utviklingshemming Dette er avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven 4-1 og 4-2 jf. internkontrollforskriften 1 3 og 4 og kvalitetsforskriften 3, pasient- og brukerrettighetsloven 3-1 og 3-5 og helse- og omsorgstjenesteloven 7-2. Kommentar Nedre Eiker kommune har et internkontrollsystem, men dette følges ikke opp. Ansatte fører ikke avvik, ledere etterspør ikke avvik og det finnes ingen samlet oversikt over meldte avvik. Det er heller ingen rapportering slik kommunens egen rutine beskriver. Kommunen har imidlertid fokus på dette i den omorganiseringsprosessen som er i gang. Dagens system fungerer ikke tilfredsstillende som et styrings- og kvalitetssystem. Vedtakene som styrer tjenestene, er rundt formulert og viser til at brukere har «tilgang på personale» for aktiviteter i en nærmere angitt tid. Det er ikke noen spesifisering på hva aktivitetene skal bestå i. Mange av brukerne har dags- og ukeplaner, men heller ikke der er det spesifisert hva sosiale aktiviteter skal være. Tiltaksplanene har for det vesentligste de samme runde formuleringene, og angir heller ikke hva aktiviteter skal bestå i. Det blir i liten grad konkretisert i journal hvilke aktiviteter som er gjennomført, og det meldes ikke avvik i tilknytning til dette. Pårørende melder at de ikke har noen koordinator i kommunen, og at de ikke opplever at tjenestene blir koordinert. Koordinerende enhet gir ansvar til den aktuelle enheten for å oppnevne en koordinator, men følger ikke opp at dette blir gjort. Fylkesmannen gjorde observasjoner av lovstridig praksis: Nedre Eiker kommune begrunner ikke tilstrekkelig hvorvidt vilkårene etter pasient- og brukerrettigheten 2-1 a annet ledd er oppfylt Mange av vedtakene mangler faktabeskrivelse. Dette gjelder særlig revurderingsvedtak Vedtakene gir rett til «tilgang på personale» uten at det er nærmere beskrevet hva dette innebærer Det sendes ikke systematisk ut forhåndsvarsel før det vurderes om tjenester skal reduseres eller stanses Kommunen tar i noen tilfeller ulovlig egenbetaling for dagtilbud Når det fattes vedtak om betalingspliktige tjenester, vises det ikke systematisk til betalingsgrunnlaget (inntekt på den aktuelle ligningen) i vedtaket. 3 Forskrift nr. 792

8 Side 8 av 8 Samlet sett utgjorde dette etter Fylkesmannens vurdering en praksis som innebærer avvik fra lovens krav til tjenesten. Fylkesmannen formulerte avviket slik: Nedre Eiker kommunes vedtak om tjenester er ikke fullt ut i overensstemmelse med de regler som gjelder etter forvaltningsretten. Dette er avvik forvaltningsloven 16 og kapittel V. Kommentar: Kommunen viser til lovteksten i pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 a annet ledd, men vurderer ikke hva det er ved den enkelte bruker, som gjør at de fyller vilkårene for å motta tjenester. Kommunen har plikt til å begrunne vedtakene, herunder beskrive det faktum som legges til grunn, før de fatter vedtak på tjenester. Dette gjelder også når kommunen fatter revurderingsvedtak. Kommunen fatter systematisk årlige vedtak, uavhengig av om det er endringer hos tjenestemottaker. Faktaopplysninger er en forutsetning for at tjenestemottaker skal kunne prøve kommunens vurdering opp i mot egen opplevelse av den faktiske situasjonen. I mange av de vedtakene som har blitt gjennomgått i tilsynet, har kommunen fattet vedtak om et tjenestetilbud på 168 timer pr. uke. I mange tilfeller utgjør tiden med «tilgang på personale» en stor eller vesentlig del av vedtaket. Dette gir dårlig forutsigbarhet for hva tjenesten skal inneholde for brukerne og deres pårørende. Pårørende gir uttrykk for at de ikke har noen oversikt over hvilke tjenester brukerne får, og de opplyser at de synes det er vanskelig å klage på vedtakene. Det skaper også utfordringer for kommunens mulighet til å etterprøve kvaliteten i tjenesten, når det heller ikke systematisk følges opp i form av dokumentasjon. Merknad: Det er laget en rutine for hvordan ansatte skal håndtere mistanke om eller meldinger om seksuelle overgrep, men denne er ikke kjent for alle ansatte. 6. Videre oppfølging av tilsynet Fylkesmannen ber om at Nedre Eiker kommune innen sender Fylkesmannen en plan der følgende går fram hvilke konkrete tiltak som er planlagt iverksatt for å rette avvikene hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene blir satt i verk hvordan ledelsen vil påse at tiltakene har virket som planlagt, etter at de har fått virke en stund hvilke frister kommunen har satt for å sikre fremdrift i arbeidet med rette avvikene. Fylkesmannen vil ikke avslutte tilsynet før denne planen er iverksatt og ledelsen har fulgt opp at kommunens praksis er endret.

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Dovre kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Virksomhetens adresse: 2662 Dovre Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Gran kommune Virksomhetens adresse: Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Stadfestet rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Gausdal kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune Virksomhetens adresse: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 21.03.12 19.09.12.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud FORELØPIG rapport fra tilsyn ved Bråset bo- og omsorgssenter og Røyken kommunes oppfølging av disse Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Kontaktperson

Detaljer

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Vår dato: 12.09.2017 Vår referanse: 2017/5686 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Magnhild Budal Pettersen Modum kommune v/rådmann Servicetorget, Postboks 38 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266820

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Nord-Aurdal kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming

Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming Helseavdelingen Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming Tilsyn med private aktører Rapport 2014 Forord Denne rapporten beskriver gjennomførte planlagte tilsyn med private

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 27.11.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn Fylkesmannen Vi er statens representant i fylket, og vi utfører oppdrag på vegne av ulike direktorat. Oppdragene våre knyttet til helse og omsorgstjenesteloven utføres på vegne av helsedirektoratet og

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Sørum kommune, Omsorg og velferd, Tildelingsenheten Virksomhetens adresse: Rådhuset, 1920 Sørumsand Tidsrom for tilsynet: 4. juli 2014 9. april

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 26.6.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Lørenskog kommune, Bårliskogen syd Virksomhetens adresse: Pb 304,

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og Virksomhetens adresse: Øvre Rælingsveg 176, 2025 Fjerdingby Tidsrom for tilsynet: 4. juli

Detaljer

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni 2008 1 Rettsikkerhet for utviklingshemmede? Erfaringer fra tilsyn V/ Lars E Hanssen, Statens helsetilsyn: Innledning Statens helsetilsyn

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunens fosterhjemsarbeid. Tilsynet med Øvre Eiker kommune ga ikke grunnlag for å konstatere avvik eller gi noen merknader.

Fylkesmannens tilsyn med kommunens fosterhjemsarbeid. Tilsynet med Øvre Eiker kommune ga ikke grunnlag for å konstatere avvik eller gi noen merknader. ØVRE EIKER KOMMUNE Barnevern Saksbeh.: Terje Bjerkehagen Tlf.: Deres ref: Vår ref: 2014/1730-16569/2014 Dato: 25.04.2014 Notat Til: Ann Sire Fjerdingstad Fylkesmannens tilsyn med kommunens fosterhjemsarbeid

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med Helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming ved Modum kommune Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen bolig i Krødsherad kommune Virksomhetens adresse: 3536 Noresund Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede ved Søndre Land kommune Virksomhetens adresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov Tidsrom for

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 24.04.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 02.05.2013 Vår referanse: 2013/2115 Arkivnr.: 730 Deres referanse: Saksbehandler: Hege Kylland Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 0030 OSLO

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Kommunale helse og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming ved. Stjørdal kommune

Rapport fra tilsyn med Kommunale helse og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming ved. Stjørdal kommune Rapport fra tilsyn med Kommunale helse og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming ved Stjørdal kommune Virksomhetens adresse: Helse og omsorgstjenesten, Postboks 133, 7501 Stjørdal

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Virksomhetens adresse: Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.08.2013 7.01.2014

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Kolstihagen sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Fet kommune. Virksomhetens adresse: Postboks 100, 1901 Fetsund Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 09.11.12 Kontaktperson

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

Helseavdelingen. Landsomfattende tilsyn 2016 med helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming

Helseavdelingen. Landsomfattende tilsyn 2016 med helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming Helseavdelingen Landsomfattende tilsyn 2016 med helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming Rapport 2017 Forord Denne rapporten beskriver gjennomførte landsomfattende tilsyn i

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med Helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming og utvalgte deler av helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 ved Hurum kommune Virksomhetens

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud TILSYNSRAPPORT MED DELER AV HELSE- OG SOSIALTJENESTETILBUDET TIL VOKSNE MED PSYKISKE PROBLEMER RÅDMANNENS FORSLAG:

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Velkommen til Vrådal oktober 2017

Velkommen til Vrådal oktober 2017 Velkommen til Vrådal 12. 13. oktober 2017 Velkommen til Lyngdal 19. 20 oktober 2017 Konferanse om rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede 09.30 Registrering rundstykker og kaffe

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oppegård kommune Virksomhetens adresse: Postboks 510, 1411

Detaljer

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNINGEN - VERGENS ROLLE Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 22.06.2016 Innledning Bruk av tvang og makt må ha hjemmel i lov, og kan først utøves etter at vedtak eller

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven Vår dato: 02.06.2010 Vår referanse: 2010/3033 Arkivnr.: 444 Deres referanse: Jorunn Trømborg Saksbehandler: Frode Torvik Innvalgstelefon: 32 26 66 65 Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Helseavdelingen Frogn kommune v/ rådmannen Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial konsulent Martine Sandtrø Berg - Enhet Boliger med bemanning Bydel Søndre Nordstrand

Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial konsulent Martine Sandtrø Berg - Enhet Boliger med bemanning Bydel Søndre Nordstrand Erfaringer og oppfølging etter tilsyn med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstav a-b i Bydel Søndre Nordstrand Ved enhetsleder Britt Hilde Anderson og spesial

Detaljer

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/233 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Jentespranget AS 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Tilsyn med rusomsorgen

Tilsyn med rusomsorgen Tilsyn med rusomsorgen Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Kurs 8. 9. desember 2016 «Riktig bruk av tvang i rusfeltet» 1 Oversikt over det statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Aktuelle

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Fylkesmannen i Aust-Agder Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Gjerstad kommune Virksomhetens adresse: 4780 Gjerstad Tidsrom for tilsynet: 17.07.2014 23.12.2014 Kontaktperson i virksomheten: Elfi

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra landsomfattende tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstavene a og b Nes kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Samarbeid i juridisk og etisk perspektiv

Samarbeid i juridisk og etisk perspektiv Samarbeid i juridisk og etisk perspektiv Innlegg konferanse om kommuner og psykisk helsearbeid 12.02.07 Ketil Kongelstad ass. fylkeslege / seksjonsleder Helsetilsynet i Oslo og Akershus / Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra landsomfattende tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstavene a og b Ski kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Trøgstad kommune Virksomhetens adresse: Kirkeveien 17, Skjønhaug 1860 Trøgstad Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-21.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: stabssjef

Detaljer

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel Vår dato: 23.09.2013 Vår referanse: 2013/5255 Arkivnr.: 461.0 Deres referanse: Anne Bjørg Rian Saksbehandler: Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266826 Rapport etter forvaltningstilsyn

Detaljer

Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012

Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012 Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012 1 Rehabilitering viktig også for eldre i sykehjem Studier nasjonalt og internasjonalt har vist at eldre med funksjonsbegrensinger har nytte av rehabiliteringstiltak

Detaljer

Landsomfattende tilsyn kapittel 4A. Dagssamling høsten 2013

Landsomfattende tilsyn kapittel 4A. Dagssamling høsten 2013 Landsomfattende tilsyn kapittel 4A Dagssamling høsten 2013 Tvil om tvang Oppsummering av landsomfattende tilsyn Rapport 5/2013 Gjennomføring av tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S,

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, 2 0 1 6 FAGLIGE UTFORDRINGER Mulig nye utfordringer i forhold til nytt rundskriv (Rundskriv IS-10/2015) De samme velkjente utfordringene

Detaljer

Heretter heter vi Fylkesmannen

Heretter heter vi Fylkesmannen Heretter heter vi Fylkesmannen Men Statens helsetilsyn har fremdeles overordnet faglig styring for tilsyn med: helse- og omsorgstjenester i kommunene spesialisthelsetjenesten sosiale tjenester i arbeids-

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser ved Råde kommune Virksomhetens adresse: Postmottak, 1640 Råde Tidsrom for

Detaljer