-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!"

Transkript

1 BuDKAnalen Nr Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute!

2 budkanalen Medlemsblad for DKA, Distribusjonsklubben i Aftenposten Opplag: 550 eks. Redaktør: Viggo Lund Follestad E-post: DKA Besøksadresse: Biskop Gunnerus gate 14 A, 6.etg Postadresse: Distribusjonsklubben i Aftenposten Postboks 254 Sentrum 0103 Oslo Web: E-post: Leder: Frank Johansen Mobil E-post: Nestleder: Ole Sivert Prytz Mobil: E-post: Styremedlemmer:(region) Viggo Lund Follestad, sekretær (Ø) Asle Jørgen Firing, kasserer (Ø/V) Jon Wiig (Ø) Alfred Meggison (V) Odd Erik Pedersen (Ø) Jan Svenningsen (Ø) Mbape Apabeloi (V) Knut Schjerven (V) Marek Podgorski(Ø) Varamedlemmer:(region) Tormod Kronstad (V) Cato Vik (Ø) Vi avisbud er en truet rase. Internett og sosiale medier har gjort sitt til at mange ikke lenger ser nødvendigheten av å abonnere på en papiravis. Annonseinntektene, som er avisenes viktigste inntekskilde, har også minket kraftig. Opplaget faller, og vi får færre aviser å dele ut. De siste årene har vi fått mye annet enn aviser og dele ut, slik at vi fremdeles har nok å henge fingrene i. Det skal bli spennende å se hva de kommende år bringer. Om opplaget fortsetter å falle, eller stabiliserer seg. Hvordan jobben vår ser ut om ti år, er vanskelig å si. Vi må være forberedt på endringer, enten vi liker det eller ikke. Men til tross for alle endringer skal vi selvfølgelig ha betalt for tiden vi jobber. Vær nøye med å skrive mertid, samt å følge med hva som skjer ved en eventuell ruterevisjon, som stadig finner sted. Se egen sak om dette. Årets lønnsoppgjør gikk ikke helt slik vi håpet. Klubben var dessverre ikke representert i forhandlingsutvalget i år. Med bakgrunn i at vi beklageligvis ikke var fornøyd med det fremforhandlede resultatet, ba vi dere stemme NEI til årets oppgjør. Dessverre var det ikke mange nok som gjorde dette. Hadde vi fått nei-flertall, ville det blitt streik, og et annet resultat hadde blitt fremtvunget. Det ble uansett fremforhandlet et lønnstillegg, og etterbetaling for dette vil antagelig komme på novemberlønningen. Uten fagforening hadde det ikke blitt noe tillegg i det hele tatt. Vi håper dere ser nytten av å være organisert, både med tanke på lønn og tryggheten dere har ved å få bistand ved eventuelle konflikter. Videreformidle gjerne dette til kolleger som fremdeles ikke er medlem. Styret ønsker dere alle en fortsatt god høst! We carriers are an endangered species. The internet and social media have both contributed to the fact that many no longer see the need to subscribe to a printed paper. The advertisement income, which is the most important source of income for the papers, has also decreased dramatically. The print number is dropping and there are fewer papers to be delivered. The past couple of years, we have gotten a lot of other stuff to distribute, so that we still have something to do. It will be exciting to see what the next couple of years will bring: If the print numbers continue to drop, or if they stabilise. How our jobs will be in ten years time, is hard to tell. We must be prepared for changes, whether we like it or not. But, in spite of all these changes, we should of course get paid for the hours we work. Be thorough registering extra time and pay close attention to what happens if there is a route revision, which frequently takes place (see separate article on this issue). The wage-settlement this year was not quite as we had hoped. The local union was not represented in the settlement delegation, this time. Based on the fact that regretfully we were not pleased with the result, we asked you to vote NO to the settlement. Unfortunately, there were not enough of those who did as we requested. If there had been a majority of negative votes, there would have been a strike, and a different result would have been forced through. In any case, a wage increase was agreed upon, and the back-pay for this will probably be given with the November pay. Without a union, there would not have been an increase at all. We hope you see the use of being organised, both with regards to your wages and the safety you have in getting support in the case of conflicts. Please pass this on to colleagues who are not yet members. The board wishes you all a good autumn!

3 LØNNSOPPGJØRET 3.oktober ble det klart at det sentrale oppgjøret for avisbud er ferdig. LO har godkjent uravstemningen som ga sin tilslutning til oppgjøret. Det var 370 (30,2 %) av 1227 medlemmer som stemte ved uravstemningen. 305 stemte ja og 65 stemte nei. Det betyr at hadde alle våre 450 bud stemt nei, slik vi anbefalte, så hadde lønnsoppgjøret vært nedstemt og det ville vært streik. Så ville det blitt nye forhandlinger som nødvendigvis ville gitt et bedre resultat. Prosentmessig kommer vi i Schibsted dårligere ut enn resten av landet fordi vi har høyere lønn enn resten av landet og mange bud som benytter tralle. Det skal nå være lokale forhandlinger og basert på at det i det sentrale oppgjøret ble gitt 3,3 % av snittlønna for landet har vi litt å gå på opp til 3,3 % i snitt av vår lønn. Første møte i lokale forhandlinger blir torsdag 16.oktober. Resultatet fra lønnsoppgjøret er sendt ut til dere og hva det betyr i kroner og øre er enkelt, men hva resultatet vil bety for alle bilende bud er foreløpig uklart. Det som er avgjort er at fra i 1.oktober i år skal alle som kjører lengre enn 7 kilometer fra siste levering og hjem eller tilbake til budsentral/hentested (korteste strekning av disse) også i tillegg til kilometer skal ha betalt for medgått tid. Vi er ikke kjent med at noen kjører lengre enn dette. Skulle det være noen så ta kontakt med oss så raskt som mulig slik at vi kan få rettet på dette. Fra 1.juli 2015 vil bilende bud få betalt for kjøring mellom ruter og tilbake til hentested/ hjem (korteste strekning av disse) både i bilgodtgjørelse og tid. Hva dette vil få av praktisk betydning er ikke klarlagt, men mest sannsynlig vil bedriften påse at alle må kjøre tilbake til hentestedet nå som de må betale for det. Tidligere var det kun bud med traller som fikk betalt tilbake til hentestedet siden de måtte tilbake med trallen, nå må også bilende bud som tidligere kunne reise rett hjem tilbake til hentestedet. Vi vil holde dere oppdatert i utviklingen i denne saken etter hvert som ting skjer. THE WAGE-SETTLEMEMT Today, on the third of October, the central settlement for carriers was agreed upon. LO has approved of the referendum, which ended in favour of the proposal. There were 370 (30,2 percent) of 1227 members who cast their votes. 305 voted in favour of and 65 rejected the proposal. If all our 450 carriers had turned the proposal down, as we recommended, it would have been rejected, and we would have been on strike. Then there would have been new negotiations that necessarily would have given a better result. Percentagewise, we who are part of Schibsted are worse off than employees elsewhere, because we have higher wages than the rest of the country and many carriers who use carts. Now there will be local negotiations, and based on the fact that a raise of 3,3 percent of the average national wage was given, there is some leeway up to 3,3 percent of our average wage. The first meeting of the local negotiations are to be held on Thursday the 16 th of October.

4 You have been sent information about the settlement, and what it means in terms of money is simple, but what it will mean for drivers is yet to be seen. What has been decided is that, from the first of October this year, all who drive more than seven kilometres between their last delivery and home or carrier central, whichever alternative is shorter, in addition to payment for kilometres will receive payment for the time. We do not know of anyone who has to drive farther than this. If someone, on the contrary, is, please get in touch so we can straighten this out. From the first of July 2015, drivers will be paid for driving between routes and back to the pick-up location or home, whichever alternative is shorter, both in terms of car supplement and time. The practical significance of this has not been mapped, but it is most likely that the company, now that they must pay for it, will make sure everyone has to return to the pick-up location. Previously, only carriers with carts were paid for the return to the pick-up location, as they had to return the cart. Now, drivers who used to be able to go home directly must return to the pick-up point. We will keep you up to date on developments in this case. KONTAKTE KLUBBEN Klubben får mange henvendelser på epost eller telefon. For å lette arbeidet og for at svar skal bli korrekte ber vi om at alle oppgir sitt ansattnummer i eposten. Det anbefales også å bruke epost fremfor telefon da de fleste henvendelser trenger en skriftlig begrunnelse og svar. Når du henvender deg så ber vi deg altså om å opplyse om ditt ansattnummer, og vær konkret i din problemstilling. De fleste saker kan løses via noen eposter, men noen ganger må en ha et møte enten på klubbkontoret eller på regionskontoret. Har du et problem, ikke nøl med å ta kontakt. CONTACTING THE LOCAL UNION The local union gets many enquiries via or by telephone. To ease the work and to get correct answers, we kindly ask everyone to state their employee-number in the . It is also advisable to get in touch via rather than by phone, as most enquires require a reason and a reply in writing. When you get in touch, please state your employee number and be specific and concrete in the presentation of your problem. Most cases can be resolved via , but sometimes a meeting at the local union office or the regional office is necessary. If you have a problem, do not hesitate to get in touch.

5 BESØK PÅ BUDSENTRALER De fleste av budene er nå inne på sentraler og henter sine aviser. De av dere som bruker tralle avslutter også der. Styret i klubben har fått satt opp en informasjonstavle på alle sentralene som gir mulighet til å sette opp informasjon. Den er ikke så ofte brukt, men ble brukt i september da det var fare for streik.vi er noe usikre på hvor mange av dere som går rundt med spørsmål vedrørende jobben, og vurderer derfor å avholde møter på sentralene. Eventuelt bare være tilstede og gi alle en mulighet for å stille spørsmål. Dette er en oppfordring til dere ute på sentralene om å ta kontakt dersom dere ønsker besøk på den sentralen dere arbeider på. Kanskje er det mulig å tilby en enkel servering på disse møtene. Styret har bestemt å sette av tid og ressurser til å besøke budsentraler i løpet av høsten. Ta kontakt. VISITS TO CARRIER CENTRALS Most carriers are now attached to centrals and pick up their papers. Those of who who use a cart, also finish your routes there. The board of the local union has put a noticeboard in all centrals, which makes it possible to post information. It is used infrequently, but was put to good use in September, when there was a chance of strike. We are uncertain as to how many of you have questions about the job and are considering holding meetings at the centrals or simply be present and give everyone a chance to ask questions. This is a call to those of you at the centrals to get in touch if you would like us to pay you a visit. It might be possible to offer a snack at these meetings. The board has decided to allocate time and resources for making visits to carrier centrals this autumn. Be in touch! 7 DAGER I UKEN Etter en kontroll ble det avdekket at bedriften fortsatt har ansatte til å arbeide ulovlig, morgenrute pluss søndagsrute. Det er ikke tillatt å arbeide sju dager i uka. Dette vil blir fulgt opp av våre verneombud. SEVEN DAYS A WEEK After a check, it was uncovered that the firm still has employees illegally working morning routes in addition to Sunday routes. It is illegal to work seven days a week. The issue will be followed up by our safety deputies.

6 NY HVERDAG FOR SJÅFØRBUD Etter at distribusjonen i Oslo og Akershus ble fordelt på bare to regioner, har det blitt mye nytt å forholde seg til som sjåførbud. Et sjåførbud skal kunne gå inn på samtlige ruter i regionen uten opplæring, og i Region Øst er det over 800 ruter på morgen. Tidligere var distriktene mindre, og vi ble godt kjent på våre områder. Det tar ofte lang tid å gå en rute for første gang. Derfor er det viktig at forklaringene i ebudboka er gode og korrekte. Noen områder er svært bra på korrigeringer, mens andre lar gamle merknader stå etter at rutene blir revidert. Regionsledelsen mener tydeligvis at dette er greit, for det er varslet om disse problemene. Siden sjåførbud ofte går opplæringer uten å ha gått ruta på lang tid, er det flaut å komme over ruter der forklaringene er direkte feil og misvisende. Jeg mener dette gir et signal til det nye budet om at det ikke er så nøye. En annen utfordring for sjåførbud i en så stor region er avstand mellom rutene. Vi kan risikere å få en rute på Vestli og en i Son. Da blir det mange kilometer og mye tid som går med til transport. Sjåførbudavtalen ble i sin tid laget for mindre distrikter i Oslo, og fungerer ikke like godt på ruter over flere mil ute på bygda. I årets lønnsoppgjør er det lagt mer vekt på kilometergodtgjørelse i og mellom rutene slik at det blir mer gunstig og riktig for de som kjører langt. Det finnes fremdeles noen sjåførbud på aften. Disse får tildelt ruter fra rutekoordinator på kontoret, og må kunne gå inn på alle mulige ruter. På aften er det imidlertid slik at mange bud blir kontaktet eller tar kontakt for å gå ekstra ruter. Mange av disse får betalt som om de er sjåførbud, og kan plukke de rutene de liker. Dette betyr at de som faktisk er ansatt som sjåførbud må ta "drittrutene" som blir til overs. Jeg er også kjent med at folk uten bil får sjåførbudtilegg for å ta en ekstra rute. Ledelsen i SDI og DKA er godt kjent med dette, men ingen ser ut til å bry seg. Derfor sluttet jeg som sjåførbud på aften. Det å være sjåførbud kan være en stor utfordring på dager med ukjente ruter og masse produkter, men de positive sidene med at man faktisk får betalt for å holde seg i form, frisk luft og null kø (om natten) veier opp. Vi må bare være innstilt på at det stadig vil være en jobb i endring. Færre aviser og flere Mediapostprodukter. Et rutenett som blir revidert oftere enn tidligere. Vi som går med aviser er nok en utdøende rase, men personlig satser jeg på å holde ut noen år til. Jon Wiig

7 A NEW WORKDAY FOR DRIVERS After the distribution in Oslo and Akershus was divided on merely two regions, for drivers there are many new things to keep in mind. A driver should be able to step in on all routes in the region without training, and in Region Øst there are more than 800 morning routes. Before, the regions were smaller, and we became well acquainted with our areas. It is often time-consuming to deliver a route for the first time. For this reason, it is important that the explanations in the electronic carrier journal are correct and good. Some areas are very good at making corrections, whilst others do not erase old remarks even after the routes have been revised. The regional management seems to think this is okay, for they have been notified of the problems. Since drivers often give training not having done the route for a long time, it is embarrassing to coma across routes where the explanations are simply wrong and misleading. I believe this gives a signal to the new carrier that the matter is not all that important. Another challenge for drivers in such a large region is the distance between the routes. We risk getting a route in Vestli and one in Son. In such cases, many kilometres and much time is wasted on transportation. In its days, the agreement for drivers was made for smaller districts in Oslo and does not work that well for routes many miles out in the countryside. In the wage-settlement of this year, more weight has been put on kilometre compensation on and between routes so that things become beneficial and fair to those who have to cover long distances. There are still some carriers working afternoons. These are assigned routes by the route coordinator at the office and must be able to step in on all routes. However, when it comes to the afternoon routes, many carriers are contacted or get in touch to do extra routes. Many of these are paid as if they were drivers and can pick routes to their hearts desires, which means that those who are actually employed as drivers have to content themselves with the shit routes that are left over. I also know that people without cars are given driver s supplement for taking an extra route. The management of SDI and DKA is well aware of this, but no one seems to care. For this reason, I quit my job as a driver for the evening edition. Being a driver can be a big challenge on days with unfamiliar routes and many products to deliver, but the fact that one is paid to stay in shape and gets fresh air and no traffic jams (during the night) compensates. We must simply be adjusted to the fact that this will be an ever-changing job: Fewer papers and Media post products and a network of routes that is revised more frequently than before. We who deliver papers are a dying breed, but personally I am going to stick around for a couple of more years. Jon Wiig

8 HAR DU RIKTIG TID PÅ RUTEN DIN? Det er hele tida ruterevisjoner i bedriften vår, og nye kommer det til å bli også framover. Noen steder virker det som det gjøres en god jobb med konstruksjonen av nye ruter. Andre steder virker det mer tilfeldig hvordan resultatet blir. Det groveste eksempelet så langt er en rute på Frogner som gikk opp med 92 minutter etter kontrollmåling! Hvis tida på ruta di ikke er riktig, må du kontakte klubben og be om kontrollmåling. Vi tar det videre med regionkontoret. Sjekk hvor lang tid du bruker på en mandag, tirsdag eller onsdag. Det er de dagene som brukes til kontrollmåling. Du skal kunne gjennomføre ruta på tida uten å måtte løpe. Hvis det er mer enn den tida du får betalt for, har du krav på kontrollmåling. Er du usikker på hvor lang tid du får betalt for, snakk med d-lederen din. Han/hun vil vite det. Men det er viktig at du sjekker hvor lang tid du bruker og hvor mye du får betalt for. Vi opplever av og til at bud går ned i tid etter kontrollmåling. Det hører riktignok til unntakene, men det er likevel uheldig. Den ekstra tida du eventuelt bruker andre dager (som fredager), skriver du mertid for. I den nye tariffavtalen er det spesifisert at kontrollmålingen skal skje med mediapostprodukter. I avtalen heter det også at kontrollmålinger skal skje innen 14 dager etter at kravet er satt fram. Det syndes det mye mot. Noen har måttet vente over ett år. Klubben vil nå stille strengere krav til SDIØ om at denne fristen skal holdes. Går tida på ruta opp, skal du ha etterbetalt fra den dagen du satte fram kravet. Er det snakk om en helt ny rute som du har gått hele tida, skal du ha etterbetalt fra første dag. Selv 5 minutter ekstra hver dag, vil bety ca kroner ekstra per år. Nytt av året er også at det skal opprettes en nemnd som skal behandle saker hvor bedriften og budet/tillitsvalgte ikke blir enige under kontrollmåling. Vi kan også kreve at tvistememnda tar saken dersom bedriften ikke har overholdt fristen på 14 dager. Denne nemnda skal ha 2 representanter fra arbeidsgiversida og 2 fra de tillitsvalgte, samt en uavhengig leder. Hvem disse personene blir og om noen av dem vil komme fra SDIØ, vites foreløpig ikke.

9 IS YOUR TIME ESTIMATE CORRECT? In our company, route revisions are carried out continuously, and there are yet more revisions to come in the future. In some places, it seems a good job is done revising routes. In other places, the outcome appears more random. So far, the grossest case has been a route at Frogner, which increased 92 minutes after the time check. If the time estimate of your route is incorrect, you must get in touch with the local union and request a time check. We will forward the case to the regional office. Check how much time you spend on a Monday, Tuesday or Wednesday. These are the days used for time checks. You are to finish the route in the estimated time without running. If you spend more time than what you are being paid for, you have claim to a time check. If you are uncertain as to the amount of time for which you are being paid, get in touch with your route leader. He or she will know. But it is important that you check how much time you spend and the amount of time for which you are being paid. From time to time, we experience that the estimate is reduced after a time check. True, this is exceptional, but nevertheless unfortunate. The extra time you spend other days (such as Fridays), you register as extra time. It is specified in the new agreement that the time check is to include Media post products. It is also stated that the time check should occur within 14 days of when the claim is put forward. Frequently, this is not observed. Some have had to wait for more than a year. The local union is going to make more stringent demands of SDIØ that this deadline is observed. If the time estimate is increased, you should receive back pay from the day the claim was put forward. If it is a matter of a completely new route which you have had the whole time, you should receive back pay from the first day. Even five minutes extra a day means 4500 NOKs a year. New this year, is the plan to establish a committee that will treat those cases in which the company and the carrier/trustee are unable to agree during the time check. We can also demand that the litigation committee treats cases in which the company has not observed the deadline of 14 days. The committee will consist of two representatives from the employer and two representatives from the trustees, as well as an independent leader. Who these people will be and if any of them will be from SDIØ is currently not known.

10 INFORMASJONSKANAL Det er svært tid og kostnadskrevende å utgi en klubbavis og når vi i tillegg får over ti prosent i retur på grunn av feile adresser fungerer ikke dette optimalt. Vi vil i en periode prøve å bruke epost og dka.no som informasjonskanal. For eksempel med en epost en gang i uken (ukens epost) og med noe nytt stoff til nettsiden hver uke. Vår nett side er ikke den mest fancy siden en kan tenke seg, men det er mulig å hente informasjon der. For at alle skal få tilgang til informasjonen via epost er vi avhengig i at alle oppgir sin epost adresse. I dag er det cirka tretti medlemmer vi ikke har epostadresse til. For ordens skyld; det er ikke besluttet å slutte med klubbavisen på papir. Har dere områder dere ønsker at vi skal informere om, så fortell oss gjerne om det. CHANNEL OF INFORMATION It is both time-consuming and expensive to publish a local union paper. In addition, when ten percent of the papers are returned due to false address, this is not working very well. For a period of time, we will try to use and dka.no as channels of information, for example an and some new information on the web, weekly. Our web-page is not the fanciest one might imagine, but at least it is possible to find information there. In order for everyone to have access to the information via , it is essential that all members provide us with their addresses. At the moment we are missing the addresses of approximately 30 members. For the sake of clarity, I wish to mention that no decision has been made to terminate the union paper. If there are topics on which you would like us to report, please let us know. ETTERBETALING FRA LØNNSOPPGJØRET Dere vet alle at resultatet fra det sentrale lønnsoppgjøret ble kr. 2,00 fra 1.april og kr. 3,62 fra 1.juli som skal etterbetales. Dette blir senest gjort ved lønningen 6.november. Det skal i tillegg forhandles om et lokalt tillegg. Dette bør også være gjort i løpet av kort tid slik at eventuelle tillegg der kommer med på etterbetalingen. Hvordan dette utvikler seg kan du følge med på i ukens epost eller på dka.no BACK PAY FROM THE WAGE SETTLEMENT You all know the result of the central settlement of 2 NOKs from the first of April and 3,62 NOKs from the first of July that is to be paid back. Hopefully, this will occur on the payment of the sixth of November. Additionally, a local settlement is to be made. This ought to be completed soon, so that any supplements are included in the payment. You can follow the development of the situation via or at dka.no.

11 TILDELING AV MORGENRUTER Det er for tiden, og har i lang tid vært, rift om morgenruter. Det er ansatte som vil bytte rute, det er ansatte som vil ha rute nummer to, det er vikarer som vil ha fast rute og det er ansatte på andre skift som vil over på morgenruter. I tillegg til disse kommer de som ennå ikke er ansatt i bedriften og har søkt på jobb som avisbud. For tiden er det få ledige ruter, - ingen slutter. Det viser seg at ruter blir ledige når noen går av med pensjon og når studenter er ferdig med sine studier og forlater Norge til fordel for sitt hjemland. Det er noen lover og noe praksis rundt dette. AML sier at er du allerede ansatt i bedriften (fast uansett skift eller vikar) har du fortrinnsrett fremfor en som ennå ikke er ansatt i bedriften. Den praksis som i dag brukes kan nok variere slik at klubben vi ta dette opp med administrerende direktør Arild Løkken for å få klare retningslinjer som vil bli frigjort. Vi ønsker blant annet at medlemmer skal ha fortrinnsrett. Ønsker du morgenrute nummer to, eller vil bytte, må du sette deg på liste på regionskontoret. Tildeling skal etter vår mening foretas etter ansiennitetsprinsippet. Er det ingen som ønsker denne ruten kan det ansettes et nytt bud som ikke allerede arbeider hos oss. ALLOCATION OF MORNING ROUTES For a long time, morning routes have been in great demand. There are employees seeking to swap routes or who would like a second route, substitutes who want permanent routes and employees on other shifts who would like to change to the morning shift. In addition are all those who have not yet been employed but have applied for jobs as carriers. At the moment there are few routes that are available, as no-one is quitting. Routes are freed up when people retire and when students who have completed their courses return to their home countries. There are some laws and established practices in this regard. The working environment act states that if you are already an employee, whether permanently or as a substitute and regardless of shifts, you have priority over people who are not yet employed by the company. The extent to which this is observed in today s practice may vary, and the local union will raise the issue with Managing Director Arild Løkken in order to establish clear rules that will be announced. Among other things, we would like members to have priority. If you would like to have a second morning route or would like to swap, you must put your name on a list at the regional office. In our opinion, allocation should occur according to seniority. If nobody wants a particular route, a person not yet employed with us may be hired.

12 BETALING FOR MERTID Alle har krav på den tiden de er på jobb også utover stipulert rutetid. Er du i tvil om hvor mange minutter du får betalt for på din rute kan du spørre din d leder om dette. Bruker du lengre tid hver dag kontakter du klubben og ber om kontrollmåling, bruker du lengre tid bare noen dager for eksempel mot slutten av uken på grunn av ekstra produkter, må du føre mertid for å få betalt for denne tiden. Dersom du ser du blir ferdig etter må du varsle din d leder om når du beregner å være ferdig. Vi anbefaler skriftlig varsel via ebudboka eller sms. Dette er en dokumentasjon på at du arbeider utover leveringsfristen. Et eksempel er: Dersom du har en rute på 90 minutter og skal starte kl Da er du betalt for å arbeide i 90 minutter frem til kl Dersom du ikke blir ferdig før har du krav på 20 minutters ekstra lønn. Men det er også slik at om du starter før kontrakten sier du skal starte kl , for eksempel du velger å starte fordi da er avisene der allerede, - da har du ikke krav på ekstra betalt før etter Derfor sjekk kontrakten din og start i henhold til den og ikke arbeid gratis. En annen sak er om du ikke bruker lengre tid enn stipulert, da betyr ikke dette noe. Til slutt en informasjon til dere som får nye ruter etter revisjon eller venter på kontrollmåling. Før opp ekstra tid hver dag og lever fortløpende. Ikke vent til det har vært kontrollmåling. PAYMENT FOR EXTRA-TIME All are entitled to the time they are at work, also that which exceeds estimated route time. If you are uncertain about the number of minutes for which you are being paid, you may ask your route manager. If you exceed the estimate every day, get in touch with the local union and ask for a new timing. If you exceed the estimate on some days, for example on days close to the end of the week, due to extra products, you must register extra-time to be paid for this. If you realise that you are going to finish later than 6 a.m., you must notify your route manager of the time by which you expect to be done. We recommend written notifications via either the e-carrier journal or SMS. This serves as documentation of the fact that you are working past the deadline for delivery. For example, if you have a 90-minute route and are to start at 4 a.m., you are being paid for working 90 minutes until 5.30 a.m. If you do not finish until 5.50 a.m., you are entitled to extra payment for 20 minutes. However, if you start before the time specified in the contract, for example at 3.30 a.m. since the papers are already there, you are not entitled to extra payment until after 5.30 a.m. So check your contract, commence work accordingly and do not work for free. The matter is entirely different if you do not spend more time than stipulated, in which case this is insignificant. Finally, some information to those of you who get new routes or are waiting for a timecheck. Register extra time every day and deliver consecutively. Do not wait until a timecheck has been carried out.

13 ÅRSMØTET 2014 Årsmøtet 2014 ble avholdt torsdag 20. mars. Det møtte 25 medlemmer (inkludert styret), som er en svært liten andel av klubbens ca. 420 medlemmer. Som alltid håper vi at det blir flere til neste år. Vi ønsker engasjerte medlemmer! Møtet gikk raskt og ryddig for seg, og vi avsluttet kvelden med lett bevertning på Peppes Pizza på Oslo S. Referat fra møtet finner dere i denne utgaven av budkanalen. THE ANNUAL MEETING 2014 The Annual Meeting of 2014 was held on the 20. of March. 25 members, board members included, met, which is a very small proportion of the 420 members of the local union. As always, we hope that there will be more attendees next year; We want active members! The meeting went smoothly and swiftly, and we ended the evening with light refreshments at Peppe s Pizza at Oslo Central Station. You can find the report from the meeting in this edition of budkanalen. Fra årsmøtet - i Aftenpostens auditorie.

14 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014, DISTRIBUSJONSKLUBBEN I AFTENPOSTEN TID: TIRSDAG 18. MARS 2014 KL STED: BISKOP GUNNERUS` GATE 14, OSLO Klubbens leder Frank Johansen åpnet møtet og ønsket alle vel møtt. Tilstede: Det møtte 25 medlemmer. Det forelå følgende saksliste til godkjenning: 1. Åpning A. Godkjenning av innkalling. B. Godkjenning av saksliste. 2. Konstituering. A. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. B. Valg av to medlemmer til å signere protokollen. 3. Styrets beretning for Regnskap for Budsjett for Innkomne saker. 7. Valg. Styret DKA Representantskapet OTF Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt. 2. Konstituering. Frank Johansen foreslo Ole-Sivert Prytz som ordstyrer. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Ole-Sivert Prytz takket for tilliten, foreslo klubbens styre som tellekorps og Viggo Lund Follestad som referent. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Valg av to medlemmer til å signere protokollen. Ordstyrer foreslo Jon Wiig og Knut Schjerven. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 3. Klubbens beretning for Årsmøtet ble forelagt beretningen for Ordstyrer gjennomgikk deretter beretningen. Vedtak: Beretningen enstemmig godkjent. 4. Klubbens regnskap for Klubbens kasserer Asle Jørgen Firing gjennomgikk regnskapet. Ordstyrer leste opp revisors konklusjon. Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. 5. Budsjett for Klubbens kasserer redegjorde for forslag til budsjett. Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt.

15 6. Innkomne forslag Det var 1-en- innkommen sak til årsmøtet. Forslaget er innsendt av Robert Skrzypek. Forslagsstiller ønsker at klubben skal skifte navn til Distribusjonsklubben i Schibsted Distribusjon. Styrets innstilling: Styret er enig i at klubben på sikt bør bytte navn, men ber om fullmakt til å bestemme når dette skal skje. Det er endel praktiske formaliteter som må på plass før en slik navneendring kan finne sted. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 7. Valg Årsmøtet ble forelagt styrets innstilling. Orstyrer gjennomgikk dette. Styrets innstilling styret DKA: Arbeidsutvalg: Styremedlemmer: Leder: Frank Johansen Gjenvalg for to år Nestleder: Ole-Sivert Prytz Ikke på valg Sekretær: Viggo Lund Follestad Gjenvalg Kasserer: Asle Jørgen Firing Gjenvalg Varamedlemmer: Jon Wiig Gjenvalg Alfred Meggison Gjenvalg Odd Erik Pedersen Gjenvalg Jan Svenningsen Gjenvalg Mbape Apabeloi Gjenvalg Knut Schjerven Tidligere varamedlem Marek Wojciech Podgorski Tidligere varamedlem Knut Svendsen Tilbake Tormod Kronstad Ny Cato Vik Ny Kontaktperson for pensjonistene: Knut Svendsen Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt Styrets innstilling representantskapet OTF: Representant Frank Johansen Ole-Sivert Prytz Asle Jørgen Firing Alfred Meggison Viggo Lund Follestad Ellen Merete Pedersen Jan Svenningsen Personlig vara Styret OTF Styret OTF Odd Erik Pedersen Jon Wiig Hans Thoresen Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt Møtet avsluttet kl Jon Wiig Knut Schjerven

16 RUTEREVISJON Omstillinger og forandringer er noe de fleste av oss har blitt vant med i denne jobben. Slik må det være, da opplaget på papiravisene ikke er på det nivået det engang var. Ruter revideres, nye produkter kommer til og hverdagen forandres litt etter litt. Men vi skal selvfølgelig fremdeles ha betalt for den tiden vi bruker på jobben. Vi vet at det under ruterevisjoner ofte går litt for raskt for seg. Kvalitetskontrollen av stipulert tid på rutene er ofte ikke grundig nok. Dette kan medføre at noen av dere ender opp med en rute hvor stipulert tid ikke stemmer med virkeligheten. Det er viktig at du er svært bevisst på hva som er stipulert tid på din nye rute. (Vær nøye med å notere hvor lang tid du bruker hver dag, og sammenlign dette med stipulert tid). Klarer du ikke gjennomføre ruten på denne tiden, må du straks informere regionskontoret skriftlig (gjerne på e-post, hvor du sender kopi til klubben). Du har så to muligheter til å sikre at du får betalt for den manglende tiden frem til ruten er oppmålt/korrigert til riktig tid. Enten skriver du den ekstra tiden på mertids-skjema dag for dag (anbefales), eller så venter du til ny tid er fastsatt, og får hele beløpet etterbetalt da (fra dag en med ny rute). Hvis ting ikke løser seg med regionskontoret, kontakter du klubben, og vi vil assistere deg. Nytt: et gjennomføringsskjema som skal brukes av begge parter ved krav om oppmåling, er underveis. Dette vil forhåpentlig gjøre gangen i det hele enklere og raskere. Ingen ønsker å vente lenge på oppmåling. ROUTE REVISIONS Readjustments and changes is something most of us have gotten used to in this job. And so it must be, as the circulation of newspapers is no longer at the level where it used to be. Rotes are revised, new products emerge and the workday changes little by little. But it is a matter of course that we should still be paid for the time we spend at work. We know that during route revisions, things are rushed. Often, the quality control of the time estimates of the routes is not sufficiently thorough. This can lead to some of you ending up with a route where the time estimate does not quite fit with reality. It is important that you are aware of the time estimate of your route. (Be thorough, take note of how much time you spend every day, and compare the result with the time estimate.) If you do not manage to finish the route in accordance with the estimate, you must immediately inform the regional office in writing, preferably via with a copy to the local union. You then have two options to ensure you get paid for the time missing until the time estimate is corrected. Either you register the extra time on the form for extra time day by day, or you wait until the new time estimate is finished and then receive back pay. If things do not work out with the regional office, you may contact the local union and we will assist you.

17 KONTORET HAR FLYTTET Klubben har byttet kontor, fra tredje til sjette etasje. Postadressen og besøksadressen er den samme, men man må nå henvende seg til resepsjonen i byggets første etasje. (Altså: ikke inngang fra Oslo S). Inngang fra Biskop Gunnerus gate. Her må du registreres, og vil bli hentet. Gjør avtale med klubbleder først. CHANGE OF OFFICES The local union has had a change of office from the second floor to the fifth floor. The postal address and the visiting address remain the same, but one has to contact the reception of the building on the ground floor. The entrance is in Biskop Gunnerus gate. Here, you must be registered and be picked up. Remember to make an appointment in advance. SLUTT PÅ AFTEN Vi har alle sammen fått vite at det desverre er helt slutt på aftendistribusjonen fra nyttår. Etter at DittOslo valgte å avslutte sin gratisavis fra nyttår, gikk det til slutt samme vei med Aftenpostens gratisavis, OsloBy. På neste side er protokollen fra møtet mellom DKA og SDIØ v/ Adm. Dir, gjengitt. Alle våre medlemmer skal også ha blitt informert på mail fra oss, i tillegg til fra bedriften. Fra seks dagers aftenavis en gang i tiden, står vi altså nå tilbake med ingen aftenavis i det hele tatt. Vemodig. GAME OVER GAME OVER

18

19

20 Adresse: Avsender: Distribusjonsklubben i Aftenposten Postboks 254 Sentrum 0103 Oslo TIL ALLE DERE SOM BYTTER ADRESSE! Vi minner igjen om å varsle adresseendringer. Det viktig for klubb, forening og forbund å ha riktig adresse til medlemmene. Dere som ikke har oppgitt epostadressen til klubben bør gjøre dette da mer og mer informasjon går via epost. To All of Those who Change Their Address Again, we would like to remind you to give notice of change of address. It is important for the local union, the union and the federation to have the correct address of the members. Those of you who have not submitted an address to the local union should, as increasing amounts of information are communicated via .

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer