-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!"

Transkript

1 BuDKAnalen Nr Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute!

2 budkanalen Medlemsblad for DKA, Distribusjonsklubben i Aftenposten Opplag: 550 eks. Redaktør: Viggo Lund Follestad E-post: DKA Besøksadresse: Biskop Gunnerus gate 14 A, 6.etg Postadresse: Distribusjonsklubben i Aftenposten Postboks 254 Sentrum 0103 Oslo Web: E-post: Leder: Frank Johansen Mobil E-post: Nestleder: Ole Sivert Prytz Mobil: E-post: Styremedlemmer:(region) Viggo Lund Follestad, sekretær (Ø) Asle Jørgen Firing, kasserer (Ø/V) Jon Wiig (Ø) Alfred Meggison (V) Odd Erik Pedersen (Ø) Jan Svenningsen (Ø) Mbape Apabeloi (V) Knut Schjerven (V) Marek Podgorski(Ø) Varamedlemmer:(region) Tormod Kronstad (V) Cato Vik (Ø) Vi avisbud er en truet rase. Internett og sosiale medier har gjort sitt til at mange ikke lenger ser nødvendigheten av å abonnere på en papiravis. Annonseinntektene, som er avisenes viktigste inntekskilde, har også minket kraftig. Opplaget faller, og vi får færre aviser å dele ut. De siste årene har vi fått mye annet enn aviser og dele ut, slik at vi fremdeles har nok å henge fingrene i. Det skal bli spennende å se hva de kommende år bringer. Om opplaget fortsetter å falle, eller stabiliserer seg. Hvordan jobben vår ser ut om ti år, er vanskelig å si. Vi må være forberedt på endringer, enten vi liker det eller ikke. Men til tross for alle endringer skal vi selvfølgelig ha betalt for tiden vi jobber. Vær nøye med å skrive mertid, samt å følge med hva som skjer ved en eventuell ruterevisjon, som stadig finner sted. Se egen sak om dette. Årets lønnsoppgjør gikk ikke helt slik vi håpet. Klubben var dessverre ikke representert i forhandlingsutvalget i år. Med bakgrunn i at vi beklageligvis ikke var fornøyd med det fremforhandlede resultatet, ba vi dere stemme NEI til årets oppgjør. Dessverre var det ikke mange nok som gjorde dette. Hadde vi fått nei-flertall, ville det blitt streik, og et annet resultat hadde blitt fremtvunget. Det ble uansett fremforhandlet et lønnstillegg, og etterbetaling for dette vil antagelig komme på novemberlønningen. Uten fagforening hadde det ikke blitt noe tillegg i det hele tatt. Vi håper dere ser nytten av å være organisert, både med tanke på lønn og tryggheten dere har ved å få bistand ved eventuelle konflikter. Videreformidle gjerne dette til kolleger som fremdeles ikke er medlem. Styret ønsker dere alle en fortsatt god høst! We carriers are an endangered species. The internet and social media have both contributed to the fact that many no longer see the need to subscribe to a printed paper. The advertisement income, which is the most important source of income for the papers, has also decreased dramatically. The print number is dropping and there are fewer papers to be delivered. The past couple of years, we have gotten a lot of other stuff to distribute, so that we still have something to do. It will be exciting to see what the next couple of years will bring: If the print numbers continue to drop, or if they stabilise. How our jobs will be in ten years time, is hard to tell. We must be prepared for changes, whether we like it or not. But, in spite of all these changes, we should of course get paid for the hours we work. Be thorough registering extra time and pay close attention to what happens if there is a route revision, which frequently takes place (see separate article on this issue). The wage-settlement this year was not quite as we had hoped. The local union was not represented in the settlement delegation, this time. Based on the fact that regretfully we were not pleased with the result, we asked you to vote NO to the settlement. Unfortunately, there were not enough of those who did as we requested. If there had been a majority of negative votes, there would have been a strike, and a different result would have been forced through. In any case, a wage increase was agreed upon, and the back-pay for this will probably be given with the November pay. Without a union, there would not have been an increase at all. We hope you see the use of being organised, both with regards to your wages and the safety you have in getting support in the case of conflicts. Please pass this on to colleagues who are not yet members. The board wishes you all a good autumn!

3 LØNNSOPPGJØRET 3.oktober ble det klart at det sentrale oppgjøret for avisbud er ferdig. LO har godkjent uravstemningen som ga sin tilslutning til oppgjøret. Det var 370 (30,2 %) av 1227 medlemmer som stemte ved uravstemningen. 305 stemte ja og 65 stemte nei. Det betyr at hadde alle våre 450 bud stemt nei, slik vi anbefalte, så hadde lønnsoppgjøret vært nedstemt og det ville vært streik. Så ville det blitt nye forhandlinger som nødvendigvis ville gitt et bedre resultat. Prosentmessig kommer vi i Schibsted dårligere ut enn resten av landet fordi vi har høyere lønn enn resten av landet og mange bud som benytter tralle. Det skal nå være lokale forhandlinger og basert på at det i det sentrale oppgjøret ble gitt 3,3 % av snittlønna for landet har vi litt å gå på opp til 3,3 % i snitt av vår lønn. Første møte i lokale forhandlinger blir torsdag 16.oktober. Resultatet fra lønnsoppgjøret er sendt ut til dere og hva det betyr i kroner og øre er enkelt, men hva resultatet vil bety for alle bilende bud er foreløpig uklart. Det som er avgjort er at fra i 1.oktober i år skal alle som kjører lengre enn 7 kilometer fra siste levering og hjem eller tilbake til budsentral/hentested (korteste strekning av disse) også i tillegg til kilometer skal ha betalt for medgått tid. Vi er ikke kjent med at noen kjører lengre enn dette. Skulle det være noen så ta kontakt med oss så raskt som mulig slik at vi kan få rettet på dette. Fra 1.juli 2015 vil bilende bud få betalt for kjøring mellom ruter og tilbake til hentested/ hjem (korteste strekning av disse) både i bilgodtgjørelse og tid. Hva dette vil få av praktisk betydning er ikke klarlagt, men mest sannsynlig vil bedriften påse at alle må kjøre tilbake til hentestedet nå som de må betale for det. Tidligere var det kun bud med traller som fikk betalt tilbake til hentestedet siden de måtte tilbake med trallen, nå må også bilende bud som tidligere kunne reise rett hjem tilbake til hentestedet. Vi vil holde dere oppdatert i utviklingen i denne saken etter hvert som ting skjer. THE WAGE-SETTLEMEMT Today, on the third of October, the central settlement for carriers was agreed upon. LO has approved of the referendum, which ended in favour of the proposal. There were 370 (30,2 percent) of 1227 members who cast their votes. 305 voted in favour of and 65 rejected the proposal. If all our 450 carriers had turned the proposal down, as we recommended, it would have been rejected, and we would have been on strike. Then there would have been new negotiations that necessarily would have given a better result. Percentagewise, we who are part of Schibsted are worse off than employees elsewhere, because we have higher wages than the rest of the country and many carriers who use carts. Now there will be local negotiations, and based on the fact that a raise of 3,3 percent of the average national wage was given, there is some leeway up to 3,3 percent of our average wage. The first meeting of the local negotiations are to be held on Thursday the 16 th of October.

4 You have been sent information about the settlement, and what it means in terms of money is simple, but what it will mean for drivers is yet to be seen. What has been decided is that, from the first of October this year, all who drive more than seven kilometres between their last delivery and home or carrier central, whichever alternative is shorter, in addition to payment for kilometres will receive payment for the time. We do not know of anyone who has to drive farther than this. If someone, on the contrary, is, please get in touch so we can straighten this out. From the first of July 2015, drivers will be paid for driving between routes and back to the pick-up location or home, whichever alternative is shorter, both in terms of car supplement and time. The practical significance of this has not been mapped, but it is most likely that the company, now that they must pay for it, will make sure everyone has to return to the pick-up location. Previously, only carriers with carts were paid for the return to the pick-up location, as they had to return the cart. Now, drivers who used to be able to go home directly must return to the pick-up point. We will keep you up to date on developments in this case. KONTAKTE KLUBBEN Klubben får mange henvendelser på epost eller telefon. For å lette arbeidet og for at svar skal bli korrekte ber vi om at alle oppgir sitt ansattnummer i eposten. Det anbefales også å bruke epost fremfor telefon da de fleste henvendelser trenger en skriftlig begrunnelse og svar. Når du henvender deg så ber vi deg altså om å opplyse om ditt ansattnummer, og vær konkret i din problemstilling. De fleste saker kan løses via noen eposter, men noen ganger må en ha et møte enten på klubbkontoret eller på regionskontoret. Har du et problem, ikke nøl med å ta kontakt. CONTACTING THE LOCAL UNION The local union gets many enquiries via or by telephone. To ease the work and to get correct answers, we kindly ask everyone to state their employee-number in the . It is also advisable to get in touch via rather than by phone, as most enquires require a reason and a reply in writing. When you get in touch, please state your employee number and be specific and concrete in the presentation of your problem. Most cases can be resolved via , but sometimes a meeting at the local union office or the regional office is necessary. If you have a problem, do not hesitate to get in touch.

5 BESØK PÅ BUDSENTRALER De fleste av budene er nå inne på sentraler og henter sine aviser. De av dere som bruker tralle avslutter også der. Styret i klubben har fått satt opp en informasjonstavle på alle sentralene som gir mulighet til å sette opp informasjon. Den er ikke så ofte brukt, men ble brukt i september da det var fare for streik.vi er noe usikre på hvor mange av dere som går rundt med spørsmål vedrørende jobben, og vurderer derfor å avholde møter på sentralene. Eventuelt bare være tilstede og gi alle en mulighet for å stille spørsmål. Dette er en oppfordring til dere ute på sentralene om å ta kontakt dersom dere ønsker besøk på den sentralen dere arbeider på. Kanskje er det mulig å tilby en enkel servering på disse møtene. Styret har bestemt å sette av tid og ressurser til å besøke budsentraler i løpet av høsten. Ta kontakt. VISITS TO CARRIER CENTRALS Most carriers are now attached to centrals and pick up their papers. Those of who who use a cart, also finish your routes there. The board of the local union has put a noticeboard in all centrals, which makes it possible to post information. It is used infrequently, but was put to good use in September, when there was a chance of strike. We are uncertain as to how many of you have questions about the job and are considering holding meetings at the centrals or simply be present and give everyone a chance to ask questions. This is a call to those of you at the centrals to get in touch if you would like us to pay you a visit. It might be possible to offer a snack at these meetings. The board has decided to allocate time and resources for making visits to carrier centrals this autumn. Be in touch! 7 DAGER I UKEN Etter en kontroll ble det avdekket at bedriften fortsatt har ansatte til å arbeide ulovlig, morgenrute pluss søndagsrute. Det er ikke tillatt å arbeide sju dager i uka. Dette vil blir fulgt opp av våre verneombud. SEVEN DAYS A WEEK After a check, it was uncovered that the firm still has employees illegally working morning routes in addition to Sunday routes. It is illegal to work seven days a week. The issue will be followed up by our safety deputies.

6 NY HVERDAG FOR SJÅFØRBUD Etter at distribusjonen i Oslo og Akershus ble fordelt på bare to regioner, har det blitt mye nytt å forholde seg til som sjåførbud. Et sjåførbud skal kunne gå inn på samtlige ruter i regionen uten opplæring, og i Region Øst er det over 800 ruter på morgen. Tidligere var distriktene mindre, og vi ble godt kjent på våre områder. Det tar ofte lang tid å gå en rute for første gang. Derfor er det viktig at forklaringene i ebudboka er gode og korrekte. Noen områder er svært bra på korrigeringer, mens andre lar gamle merknader stå etter at rutene blir revidert. Regionsledelsen mener tydeligvis at dette er greit, for det er varslet om disse problemene. Siden sjåførbud ofte går opplæringer uten å ha gått ruta på lang tid, er det flaut å komme over ruter der forklaringene er direkte feil og misvisende. Jeg mener dette gir et signal til det nye budet om at det ikke er så nøye. En annen utfordring for sjåførbud i en så stor region er avstand mellom rutene. Vi kan risikere å få en rute på Vestli og en i Son. Da blir det mange kilometer og mye tid som går med til transport. Sjåførbudavtalen ble i sin tid laget for mindre distrikter i Oslo, og fungerer ikke like godt på ruter over flere mil ute på bygda. I årets lønnsoppgjør er det lagt mer vekt på kilometergodtgjørelse i og mellom rutene slik at det blir mer gunstig og riktig for de som kjører langt. Det finnes fremdeles noen sjåførbud på aften. Disse får tildelt ruter fra rutekoordinator på kontoret, og må kunne gå inn på alle mulige ruter. På aften er det imidlertid slik at mange bud blir kontaktet eller tar kontakt for å gå ekstra ruter. Mange av disse får betalt som om de er sjåførbud, og kan plukke de rutene de liker. Dette betyr at de som faktisk er ansatt som sjåførbud må ta "drittrutene" som blir til overs. Jeg er også kjent med at folk uten bil får sjåførbudtilegg for å ta en ekstra rute. Ledelsen i SDI og DKA er godt kjent med dette, men ingen ser ut til å bry seg. Derfor sluttet jeg som sjåførbud på aften. Det å være sjåførbud kan være en stor utfordring på dager med ukjente ruter og masse produkter, men de positive sidene med at man faktisk får betalt for å holde seg i form, frisk luft og null kø (om natten) veier opp. Vi må bare være innstilt på at det stadig vil være en jobb i endring. Færre aviser og flere Mediapostprodukter. Et rutenett som blir revidert oftere enn tidligere. Vi som går med aviser er nok en utdøende rase, men personlig satser jeg på å holde ut noen år til. Jon Wiig

7 A NEW WORKDAY FOR DRIVERS After the distribution in Oslo and Akershus was divided on merely two regions, for drivers there are many new things to keep in mind. A driver should be able to step in on all routes in the region without training, and in Region Øst there are more than 800 morning routes. Before, the regions were smaller, and we became well acquainted with our areas. It is often time-consuming to deliver a route for the first time. For this reason, it is important that the explanations in the electronic carrier journal are correct and good. Some areas are very good at making corrections, whilst others do not erase old remarks even after the routes have been revised. The regional management seems to think this is okay, for they have been notified of the problems. Since drivers often give training not having done the route for a long time, it is embarrassing to coma across routes where the explanations are simply wrong and misleading. I believe this gives a signal to the new carrier that the matter is not all that important. Another challenge for drivers in such a large region is the distance between the routes. We risk getting a route in Vestli and one in Son. In such cases, many kilometres and much time is wasted on transportation. In its days, the agreement for drivers was made for smaller districts in Oslo and does not work that well for routes many miles out in the countryside. In the wage-settlement of this year, more weight has been put on kilometre compensation on and between routes so that things become beneficial and fair to those who have to cover long distances. There are still some carriers working afternoons. These are assigned routes by the route coordinator at the office and must be able to step in on all routes. However, when it comes to the afternoon routes, many carriers are contacted or get in touch to do extra routes. Many of these are paid as if they were drivers and can pick routes to their hearts desires, which means that those who are actually employed as drivers have to content themselves with the shit routes that are left over. I also know that people without cars are given driver s supplement for taking an extra route. The management of SDI and DKA is well aware of this, but no one seems to care. For this reason, I quit my job as a driver for the evening edition. Being a driver can be a big challenge on days with unfamiliar routes and many products to deliver, but the fact that one is paid to stay in shape and gets fresh air and no traffic jams (during the night) compensates. We must simply be adjusted to the fact that this will be an ever-changing job: Fewer papers and Media post products and a network of routes that is revised more frequently than before. We who deliver papers are a dying breed, but personally I am going to stick around for a couple of more years. Jon Wiig

8 HAR DU RIKTIG TID PÅ RUTEN DIN? Det er hele tida ruterevisjoner i bedriften vår, og nye kommer det til å bli også framover. Noen steder virker det som det gjøres en god jobb med konstruksjonen av nye ruter. Andre steder virker det mer tilfeldig hvordan resultatet blir. Det groveste eksempelet så langt er en rute på Frogner som gikk opp med 92 minutter etter kontrollmåling! Hvis tida på ruta di ikke er riktig, må du kontakte klubben og be om kontrollmåling. Vi tar det videre med regionkontoret. Sjekk hvor lang tid du bruker på en mandag, tirsdag eller onsdag. Det er de dagene som brukes til kontrollmåling. Du skal kunne gjennomføre ruta på tida uten å måtte løpe. Hvis det er mer enn den tida du får betalt for, har du krav på kontrollmåling. Er du usikker på hvor lang tid du får betalt for, snakk med d-lederen din. Han/hun vil vite det. Men det er viktig at du sjekker hvor lang tid du bruker og hvor mye du får betalt for. Vi opplever av og til at bud går ned i tid etter kontrollmåling. Det hører riktignok til unntakene, men det er likevel uheldig. Den ekstra tida du eventuelt bruker andre dager (som fredager), skriver du mertid for. I den nye tariffavtalen er det spesifisert at kontrollmålingen skal skje med mediapostprodukter. I avtalen heter det også at kontrollmålinger skal skje innen 14 dager etter at kravet er satt fram. Det syndes det mye mot. Noen har måttet vente over ett år. Klubben vil nå stille strengere krav til SDIØ om at denne fristen skal holdes. Går tida på ruta opp, skal du ha etterbetalt fra den dagen du satte fram kravet. Er det snakk om en helt ny rute som du har gått hele tida, skal du ha etterbetalt fra første dag. Selv 5 minutter ekstra hver dag, vil bety ca kroner ekstra per år. Nytt av året er også at det skal opprettes en nemnd som skal behandle saker hvor bedriften og budet/tillitsvalgte ikke blir enige under kontrollmåling. Vi kan også kreve at tvistememnda tar saken dersom bedriften ikke har overholdt fristen på 14 dager. Denne nemnda skal ha 2 representanter fra arbeidsgiversida og 2 fra de tillitsvalgte, samt en uavhengig leder. Hvem disse personene blir og om noen av dem vil komme fra SDIØ, vites foreløpig ikke.

9 IS YOUR TIME ESTIMATE CORRECT? In our company, route revisions are carried out continuously, and there are yet more revisions to come in the future. In some places, it seems a good job is done revising routes. In other places, the outcome appears more random. So far, the grossest case has been a route at Frogner, which increased 92 minutes after the time check. If the time estimate of your route is incorrect, you must get in touch with the local union and request a time check. We will forward the case to the regional office. Check how much time you spend on a Monday, Tuesday or Wednesday. These are the days used for time checks. You are to finish the route in the estimated time without running. If you spend more time than what you are being paid for, you have claim to a time check. If you are uncertain as to the amount of time for which you are being paid, get in touch with your route leader. He or she will know. But it is important that you check how much time you spend and the amount of time for which you are being paid. From time to time, we experience that the estimate is reduced after a time check. True, this is exceptional, but nevertheless unfortunate. The extra time you spend other days (such as Fridays), you register as extra time. It is specified in the new agreement that the time check is to include Media post products. It is also stated that the time check should occur within 14 days of when the claim is put forward. Frequently, this is not observed. Some have had to wait for more than a year. The local union is going to make more stringent demands of SDIØ that this deadline is observed. If the time estimate is increased, you should receive back pay from the day the claim was put forward. If it is a matter of a completely new route which you have had the whole time, you should receive back pay from the first day. Even five minutes extra a day means 4500 NOKs a year. New this year, is the plan to establish a committee that will treat those cases in which the company and the carrier/trustee are unable to agree during the time check. We can also demand that the litigation committee treats cases in which the company has not observed the deadline of 14 days. The committee will consist of two representatives from the employer and two representatives from the trustees, as well as an independent leader. Who these people will be and if any of them will be from SDIØ is currently not known.

10 INFORMASJONSKANAL Det er svært tid og kostnadskrevende å utgi en klubbavis og når vi i tillegg får over ti prosent i retur på grunn av feile adresser fungerer ikke dette optimalt. Vi vil i en periode prøve å bruke epost og dka.no som informasjonskanal. For eksempel med en epost en gang i uken (ukens epost) og med noe nytt stoff til nettsiden hver uke. Vår nett side er ikke den mest fancy siden en kan tenke seg, men det er mulig å hente informasjon der. For at alle skal få tilgang til informasjonen via epost er vi avhengig i at alle oppgir sin epost adresse. I dag er det cirka tretti medlemmer vi ikke har epostadresse til. For ordens skyld; det er ikke besluttet å slutte med klubbavisen på papir. Har dere områder dere ønsker at vi skal informere om, så fortell oss gjerne om det. CHANNEL OF INFORMATION It is both time-consuming and expensive to publish a local union paper. In addition, when ten percent of the papers are returned due to false address, this is not working very well. For a period of time, we will try to use and dka.no as channels of information, for example an and some new information on the web, weekly. Our web-page is not the fanciest one might imagine, but at least it is possible to find information there. In order for everyone to have access to the information via , it is essential that all members provide us with their addresses. At the moment we are missing the addresses of approximately 30 members. For the sake of clarity, I wish to mention that no decision has been made to terminate the union paper. If there are topics on which you would like us to report, please let us know. ETTERBETALING FRA LØNNSOPPGJØRET Dere vet alle at resultatet fra det sentrale lønnsoppgjøret ble kr. 2,00 fra 1.april og kr. 3,62 fra 1.juli som skal etterbetales. Dette blir senest gjort ved lønningen 6.november. Det skal i tillegg forhandles om et lokalt tillegg. Dette bør også være gjort i løpet av kort tid slik at eventuelle tillegg der kommer med på etterbetalingen. Hvordan dette utvikler seg kan du følge med på i ukens epost eller på dka.no BACK PAY FROM THE WAGE SETTLEMENT You all know the result of the central settlement of 2 NOKs from the first of April and 3,62 NOKs from the first of July that is to be paid back. Hopefully, this will occur on the payment of the sixth of November. Additionally, a local settlement is to be made. This ought to be completed soon, so that any supplements are included in the payment. You can follow the development of the situation via or at dka.no.

11 TILDELING AV MORGENRUTER Det er for tiden, og har i lang tid vært, rift om morgenruter. Det er ansatte som vil bytte rute, det er ansatte som vil ha rute nummer to, det er vikarer som vil ha fast rute og det er ansatte på andre skift som vil over på morgenruter. I tillegg til disse kommer de som ennå ikke er ansatt i bedriften og har søkt på jobb som avisbud. For tiden er det få ledige ruter, - ingen slutter. Det viser seg at ruter blir ledige når noen går av med pensjon og når studenter er ferdig med sine studier og forlater Norge til fordel for sitt hjemland. Det er noen lover og noe praksis rundt dette. AML sier at er du allerede ansatt i bedriften (fast uansett skift eller vikar) har du fortrinnsrett fremfor en som ennå ikke er ansatt i bedriften. Den praksis som i dag brukes kan nok variere slik at klubben vi ta dette opp med administrerende direktør Arild Løkken for å få klare retningslinjer som vil bli frigjort. Vi ønsker blant annet at medlemmer skal ha fortrinnsrett. Ønsker du morgenrute nummer to, eller vil bytte, må du sette deg på liste på regionskontoret. Tildeling skal etter vår mening foretas etter ansiennitetsprinsippet. Er det ingen som ønsker denne ruten kan det ansettes et nytt bud som ikke allerede arbeider hos oss. ALLOCATION OF MORNING ROUTES For a long time, morning routes have been in great demand. There are employees seeking to swap routes or who would like a second route, substitutes who want permanent routes and employees on other shifts who would like to change to the morning shift. In addition are all those who have not yet been employed but have applied for jobs as carriers. At the moment there are few routes that are available, as no-one is quitting. Routes are freed up when people retire and when students who have completed their courses return to their home countries. There are some laws and established practices in this regard. The working environment act states that if you are already an employee, whether permanently or as a substitute and regardless of shifts, you have priority over people who are not yet employed by the company. The extent to which this is observed in today s practice may vary, and the local union will raise the issue with Managing Director Arild Løkken in order to establish clear rules that will be announced. Among other things, we would like members to have priority. If you would like to have a second morning route or would like to swap, you must put your name on a list at the regional office. In our opinion, allocation should occur according to seniority. If nobody wants a particular route, a person not yet employed with us may be hired.

12 BETALING FOR MERTID Alle har krav på den tiden de er på jobb også utover stipulert rutetid. Er du i tvil om hvor mange minutter du får betalt for på din rute kan du spørre din d leder om dette. Bruker du lengre tid hver dag kontakter du klubben og ber om kontrollmåling, bruker du lengre tid bare noen dager for eksempel mot slutten av uken på grunn av ekstra produkter, må du føre mertid for å få betalt for denne tiden. Dersom du ser du blir ferdig etter må du varsle din d leder om når du beregner å være ferdig. Vi anbefaler skriftlig varsel via ebudboka eller sms. Dette er en dokumentasjon på at du arbeider utover leveringsfristen. Et eksempel er: Dersom du har en rute på 90 minutter og skal starte kl Da er du betalt for å arbeide i 90 minutter frem til kl Dersom du ikke blir ferdig før har du krav på 20 minutters ekstra lønn. Men det er også slik at om du starter før kontrakten sier du skal starte kl , for eksempel du velger å starte fordi da er avisene der allerede, - da har du ikke krav på ekstra betalt før etter Derfor sjekk kontrakten din og start i henhold til den og ikke arbeid gratis. En annen sak er om du ikke bruker lengre tid enn stipulert, da betyr ikke dette noe. Til slutt en informasjon til dere som får nye ruter etter revisjon eller venter på kontrollmåling. Før opp ekstra tid hver dag og lever fortløpende. Ikke vent til det har vært kontrollmåling. PAYMENT FOR EXTRA-TIME All are entitled to the time they are at work, also that which exceeds estimated route time. If you are uncertain about the number of minutes for which you are being paid, you may ask your route manager. If you exceed the estimate every day, get in touch with the local union and ask for a new timing. If you exceed the estimate on some days, for example on days close to the end of the week, due to extra products, you must register extra-time to be paid for this. If you realise that you are going to finish later than 6 a.m., you must notify your route manager of the time by which you expect to be done. We recommend written notifications via either the e-carrier journal or SMS. This serves as documentation of the fact that you are working past the deadline for delivery. For example, if you have a 90-minute route and are to start at 4 a.m., you are being paid for working 90 minutes until 5.30 a.m. If you do not finish until 5.50 a.m., you are entitled to extra payment for 20 minutes. However, if you start before the time specified in the contract, for example at 3.30 a.m. since the papers are already there, you are not entitled to extra payment until after 5.30 a.m. So check your contract, commence work accordingly and do not work for free. The matter is entirely different if you do not spend more time than stipulated, in which case this is insignificant. Finally, some information to those of you who get new routes or are waiting for a timecheck. Register extra time every day and deliver consecutively. Do not wait until a timecheck has been carried out.

13 ÅRSMØTET 2014 Årsmøtet 2014 ble avholdt torsdag 20. mars. Det møtte 25 medlemmer (inkludert styret), som er en svært liten andel av klubbens ca. 420 medlemmer. Som alltid håper vi at det blir flere til neste år. Vi ønsker engasjerte medlemmer! Møtet gikk raskt og ryddig for seg, og vi avsluttet kvelden med lett bevertning på Peppes Pizza på Oslo S. Referat fra møtet finner dere i denne utgaven av budkanalen. THE ANNUAL MEETING 2014 The Annual Meeting of 2014 was held on the 20. of March. 25 members, board members included, met, which is a very small proportion of the 420 members of the local union. As always, we hope that there will be more attendees next year; We want active members! The meeting went smoothly and swiftly, and we ended the evening with light refreshments at Peppe s Pizza at Oslo Central Station. You can find the report from the meeting in this edition of budkanalen. Fra årsmøtet - i Aftenpostens auditorie.

14 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014, DISTRIBUSJONSKLUBBEN I AFTENPOSTEN TID: TIRSDAG 18. MARS 2014 KL STED: BISKOP GUNNERUS` GATE 14, OSLO Klubbens leder Frank Johansen åpnet møtet og ønsket alle vel møtt. Tilstede: Det møtte 25 medlemmer. Det forelå følgende saksliste til godkjenning: 1. Åpning A. Godkjenning av innkalling. B. Godkjenning av saksliste. 2. Konstituering. A. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. B. Valg av to medlemmer til å signere protokollen. 3. Styrets beretning for Regnskap for Budsjett for Innkomne saker. 7. Valg. Styret DKA Representantskapet OTF Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt. 2. Konstituering. Frank Johansen foreslo Ole-Sivert Prytz som ordstyrer. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Ole-Sivert Prytz takket for tilliten, foreslo klubbens styre som tellekorps og Viggo Lund Follestad som referent. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Valg av to medlemmer til å signere protokollen. Ordstyrer foreslo Jon Wiig og Knut Schjerven. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 3. Klubbens beretning for Årsmøtet ble forelagt beretningen for Ordstyrer gjennomgikk deretter beretningen. Vedtak: Beretningen enstemmig godkjent. 4. Klubbens regnskap for Klubbens kasserer Asle Jørgen Firing gjennomgikk regnskapet. Ordstyrer leste opp revisors konklusjon. Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. 5. Budsjett for Klubbens kasserer redegjorde for forslag til budsjett. Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt.

15 6. Innkomne forslag Det var 1-en- innkommen sak til årsmøtet. Forslaget er innsendt av Robert Skrzypek. Forslagsstiller ønsker at klubben skal skifte navn til Distribusjonsklubben i Schibsted Distribusjon. Styrets innstilling: Styret er enig i at klubben på sikt bør bytte navn, men ber om fullmakt til å bestemme når dette skal skje. Det er endel praktiske formaliteter som må på plass før en slik navneendring kan finne sted. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 7. Valg Årsmøtet ble forelagt styrets innstilling. Orstyrer gjennomgikk dette. Styrets innstilling styret DKA: Arbeidsutvalg: Styremedlemmer: Leder: Frank Johansen Gjenvalg for to år Nestleder: Ole-Sivert Prytz Ikke på valg Sekretær: Viggo Lund Follestad Gjenvalg Kasserer: Asle Jørgen Firing Gjenvalg Varamedlemmer: Jon Wiig Gjenvalg Alfred Meggison Gjenvalg Odd Erik Pedersen Gjenvalg Jan Svenningsen Gjenvalg Mbape Apabeloi Gjenvalg Knut Schjerven Tidligere varamedlem Marek Wojciech Podgorski Tidligere varamedlem Knut Svendsen Tilbake Tormod Kronstad Ny Cato Vik Ny Kontaktperson for pensjonistene: Knut Svendsen Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt Styrets innstilling representantskapet OTF: Representant Frank Johansen Ole-Sivert Prytz Asle Jørgen Firing Alfred Meggison Viggo Lund Follestad Ellen Merete Pedersen Jan Svenningsen Personlig vara Styret OTF Styret OTF Odd Erik Pedersen Jon Wiig Hans Thoresen Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt Møtet avsluttet kl Jon Wiig Knut Schjerven

16 RUTEREVISJON Omstillinger og forandringer er noe de fleste av oss har blitt vant med i denne jobben. Slik må det være, da opplaget på papiravisene ikke er på det nivået det engang var. Ruter revideres, nye produkter kommer til og hverdagen forandres litt etter litt. Men vi skal selvfølgelig fremdeles ha betalt for den tiden vi bruker på jobben. Vi vet at det under ruterevisjoner ofte går litt for raskt for seg. Kvalitetskontrollen av stipulert tid på rutene er ofte ikke grundig nok. Dette kan medføre at noen av dere ender opp med en rute hvor stipulert tid ikke stemmer med virkeligheten. Det er viktig at du er svært bevisst på hva som er stipulert tid på din nye rute. (Vær nøye med å notere hvor lang tid du bruker hver dag, og sammenlign dette med stipulert tid). Klarer du ikke gjennomføre ruten på denne tiden, må du straks informere regionskontoret skriftlig (gjerne på e-post, hvor du sender kopi til klubben). Du har så to muligheter til å sikre at du får betalt for den manglende tiden frem til ruten er oppmålt/korrigert til riktig tid. Enten skriver du den ekstra tiden på mertids-skjema dag for dag (anbefales), eller så venter du til ny tid er fastsatt, og får hele beløpet etterbetalt da (fra dag en med ny rute). Hvis ting ikke løser seg med regionskontoret, kontakter du klubben, og vi vil assistere deg. Nytt: et gjennomføringsskjema som skal brukes av begge parter ved krav om oppmåling, er underveis. Dette vil forhåpentlig gjøre gangen i det hele enklere og raskere. Ingen ønsker å vente lenge på oppmåling. ROUTE REVISIONS Readjustments and changes is something most of us have gotten used to in this job. And so it must be, as the circulation of newspapers is no longer at the level where it used to be. Rotes are revised, new products emerge and the workday changes little by little. But it is a matter of course that we should still be paid for the time we spend at work. We know that during route revisions, things are rushed. Often, the quality control of the time estimates of the routes is not sufficiently thorough. This can lead to some of you ending up with a route where the time estimate does not quite fit with reality. It is important that you are aware of the time estimate of your route. (Be thorough, take note of how much time you spend every day, and compare the result with the time estimate.) If you do not manage to finish the route in accordance with the estimate, you must immediately inform the regional office in writing, preferably via with a copy to the local union. You then have two options to ensure you get paid for the time missing until the time estimate is corrected. Either you register the extra time on the form for extra time day by day, or you wait until the new time estimate is finished and then receive back pay. If things do not work out with the regional office, you may contact the local union and we will assist you.

17 KONTORET HAR FLYTTET Klubben har byttet kontor, fra tredje til sjette etasje. Postadressen og besøksadressen er den samme, men man må nå henvende seg til resepsjonen i byggets første etasje. (Altså: ikke inngang fra Oslo S). Inngang fra Biskop Gunnerus gate. Her må du registreres, og vil bli hentet. Gjør avtale med klubbleder først. CHANGE OF OFFICES The local union has had a change of office from the second floor to the fifth floor. The postal address and the visiting address remain the same, but one has to contact the reception of the building on the ground floor. The entrance is in Biskop Gunnerus gate. Here, you must be registered and be picked up. Remember to make an appointment in advance. SLUTT PÅ AFTEN Vi har alle sammen fått vite at det desverre er helt slutt på aftendistribusjonen fra nyttår. Etter at DittOslo valgte å avslutte sin gratisavis fra nyttår, gikk det til slutt samme vei med Aftenpostens gratisavis, OsloBy. På neste side er protokollen fra møtet mellom DKA og SDIØ v/ Adm. Dir, gjengitt. Alle våre medlemmer skal også ha blitt informert på mail fra oss, i tillegg til fra bedriften. Fra seks dagers aftenavis en gang i tiden, står vi altså nå tilbake med ingen aftenavis i det hele tatt. Vemodig. GAME OVER GAME OVER

18

19

20 Adresse: Avsender: Distribusjonsklubben i Aftenposten Postboks 254 Sentrum 0103 Oslo TIL ALLE DERE SOM BYTTER ADRESSE! Vi minner igjen om å varsle adresseendringer. Det viktig for klubb, forening og forbund å ha riktig adresse til medlemmene. Dere som ikke har oppgitt epostadressen til klubben bør gjøre dette da mer og mer informasjon går via epost. To All of Those who Change Their Address Again, we would like to remind you to give notice of change of address. It is important for the local union, the union and the federation to have the correct address of the members. Those of you who have not submitted an address to the local union should, as increasing amounts of information are communicated via .

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF3280 Utvikling av IT-kompetanse i organisasjoner Eksamensdag: 2 juni 203 kl 09:00 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer