Strategi Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling"

Transkript

1 Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling

2 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo /fredskorpset Tlf:

3 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset skaper endring ved å bringe unge mennesker på tvers av landegrenser for å dele kunnskap, lære av hverandre og skape verdier sammen. Internasjonal utveksling, når den er bygget på gjensidighet og lokalt eierskap, styrker relasjoner både på institusjons- og individnivå og har en lærings- og samfunnseffekt lenge etter at utvekslingen er over. For å takle vår tids globale utfordringer trengs det konstruktiv relasjonsbygging på tvers av fag, kultur og geografi. Både FNs tusenårsmål og verdens nye utviklingsmål etter 2015 har framhevet viktigheten av globale partnerskap for utvikling blant annet innen helse, handel og næringsutvikling, anvendt teknologi og kommunikasjon. Fredskorpsets arbeid virkeliggjør slike partnerskap i det nære og på det mellommenneskelige plan. engasjement, og gi både individer og institusjoner økte muligheter for å skape større rettferdighet og positiv endring i sine samfunn. Fredskorpsets metode er unik i internasjonal sammenheng. Vi vil kontinuerlig videreutvikle vår utvekslingsmodell for fortsatt å være en kunnskapsbasert og nyskapende endringsaktør. Samtidig vil vi videreføre arbeidet med å konsentrere Fredskorpsets virksomhet geografisk og tematisk som ble påbegynt i vår forrige langtidsstrategi, for å sikre best mulige resultater av gjensidig utveksling. Vi vil fortsette å jobbe for økt synlighet nasjonalt og internasjonalt, og styrke Fredskorpset rolle som et moderne og relevant virkemiddel for norsk utviklingssamarbeid. Nita Kapoor Direktør 3 Det er mennesker som skaper utvikling. Fredskorpsets ambisjon for Strategi 2017 er at gjensidig utveksling skal fremme lederskap og Nita Kapoor Direktør, Fredskorpset

4 4 FREDSKORPSETS SAMFUNNSOPPDRAG Fredskorpset skal medvirke til å gjennomføre det overordnede målet for Norges samarbeid med utviklingslandene. Mandatet er fastsatt av Stortinget, og stadfester at Fredskorpset skal: Legge til rette for utvekslings- Stimulere og legge til rette for Bidra til utvikling og styrking programmer forvalte erfaringsutveksling og læring, av tilskudd til et mangfold av og bidra til tilbakeføring av utviklingsland. organisasjoner, kunnskap og erfaring til eget og institusjoner og virksomheter i Norge og i utviklingsland. samfunn. det sivile samfunn i

5 VISJON FOSTERING LEADERSHIP FOR GLOBAL JUSTICE, CREATING CHANGE ON THE GROUND AND IN OUR MINDS Fredskorpset skal bidra til en verden med engasjerte mennesker, ansvarlige institusjoner og likeverdige relasjoner. VERDIER 5 Fredskorpsets instruks stadfester noen av de fundamentale prinsippene som virksomheten bygger på. Gjensidighet står som en grunnleggende sosial og etisk norm i Fredskorpsets arbeid. Det innebærer blant annet at prosjekter planlegges og gjennomføres i fellesskap mellom likeverdige partnere. Prinsippet er også omdannet til handling ved at samtlige partnere både sender og mottar fredskorpsere. Solidaritet dreier seg om erkjennelsen av at dagens politiske og sosiale utfordringer ikke kjenner noen landegrenser eller kulturelle barrierer. Vi står sammen om å finne felles løsninger. Likeverd ligger i hjertet av FNs menneskerettigheter. Den impliserer også at alle, uansett bakgrunn eller opprinnelse, har kunnskap og verdifulle ressurser å dele med andre. I tillegg til disse kjerneverdiene som skal prege samarbeidsrelasjonene Fredskorpset legger til rette for, er det etablert noen adferdsverdier som vi ønsker skal kjennetegne oss eksternt og internt. De er formet som verdipar, og de inkluderer og omfavner ulike dimensjoner på en gang: Utfordre og vise respekt Være engasjert og profesjonell

6 6 FREDSKORPSETS AMBISJONER FOR STRATEGIPERIODEN

7 Overordnede mål Fredskorpsets modell er basert på partnerskap mellom institusjoner, organisasjoner og bedrifter der kjernevirksomheten er å utveksle individer. Fredskorpsets endringsteori tar derfor utgangspunkt i endring på begge disse nivåene: Utvikling av fredskorpsere og endring på individnivå: Utveksling gjennom Fredskorpset gir unge mennesker nye ferdigheter, erfaringer og holdninger. Dette styrker også deres samfunnsengasjement og gir nyttige verktøy for å delta i samfunnet og i frivillig arbeid i etterkant av utvekslingen. Utvikling av partnerskap og endring på institusjonsnivå: Partnere involvert i fredskorpsutveksling forbedrer sine leveranser, og styrker sitt arbeid og sin virksomhet gjennom langsiktige partnerskap på tvers av landegrenser. Over tid utvider de sine internasjonale nettverk og bidrar til større globalt ansvar. Positiv endring hos individer og institusjoner som er bevisste sin rolle i samfunnet, skaper endringsaktører som kan lede an i utviklingen av eget lokalmiljø og bidra til styrking av sivilsamfunnet. Slik oppfylles Fredskorpsets visjon og samfunnsoppdrag. På bakgrunn av denne endringsteorien, er Fredskorpsets overordnede mål: Fredskorpsere har økt kunnskap, ferdigheter og samfunnsengasjement. Partnere nyttiggjør den kompetansen som fredskorpsere bidrar med under og etter endt utveksling. Under disse overordnede målene er det definert tre målområder for Fredskorpsets fokus og innsats i denne strategiperioden. 7

8 MÅLOMRÅDE 1 Partnerskap og utveksling 8 Fredskorpset har to typer utvekslings-programmer: FK Professional og FK Volunteer. Disse to programmene skiller seg fra hverandre blant annet med hensyn til aldersgrenser, vilkår og lengde på utvekslingene. I løpet av inneværende strategiperiode vil vi arbeide for større effektivisering av forvaltningen av de to programtypene, og tilstrebe økt synergi på tvers av programmer og sektorer. Programmene skal ha til felles at de (a) leder til gjensidig overføring av kompetanse og erfaring mellom virksomheter; (b) bidrar til å styrke det sivile samfunn; (c) har unge mennesker som en særskilt målgruppe. Satsningene for Fredskorpsets programarbeid reflekterer politiske valg innen utviklingssamarbeid, herunder Fredskorpsets egne prioriteringer av sektorer. Menneskerettighetshensyn, inkludert kjønnsperspektivet samt inkludering av funksjonshemmede, er tverrgående i samtlige sektorer. Alle våre programmer, uansett sektor, bidrar til styrking av sivilsamfunnet. Fredskorpset skal i strategiperioden jobbe for å øke andelen utvekslinger mellom våre samarbeidsland i sør. Vår utvekslingsmodell skal utvikles videre. Vi vil utforske mulige piloter på nye type prosjekter og måter å drive gjensidig utveksling på, særlig innenfor områdene utdanning og næringsliv. Utveksling handler om læring. Fredskorpsets metode omfatter både teoretisk, praktisk og etisk kunnskap i kombinasjon, der refleksjon og mellommenneskelig erfaringsdeling innenfor fagmiljøer er vesentlige elementer. Dette skjer uavhengig av sektoren hvor utvekslingen finner sted. Vi skal videreutvikle vår kursvirksomhet og gjøre den enda mer effektiv og relevant for partnerskapene og fredskorpserne. Vi ønsker å tilby læringsarenaer som er innovative, relevante, overraskende, utfordrende og engasjerende. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha lært noe de alltid vil huske og ha nytte av. Vi skal jobbe med læringsmål som er knyttet opp til det vi kaller FK Skills. Disse inkluderer blant annet evne til kritisk tenkning og problemløsing; kreativitet og innovasjon; kommunikasjon og samarbeid; tverrfaglighet og global forståelse. FK Skills er ferdigheter som kjennetegner den globale medborger i det 21. århundre og som blir verdsatt av så vel arbeidsgivere som medlemsorganisasjoner. For Fredskorpset henger «det å være fredskorpser» sammen med ønske og vilje til å opparbeide seg slike ferdigheter som del av sin personlige vekst og utvikling. Gjennom et utvalg av møter, kurs og kommunikasjonskanaler skal Fredskorpset formidle kunnskap om utveksling til våre partnere. I dette ligger det å systematisere evalueringer og studier av Fredskorpsets prosjekter, videreutvikle resultatstyringsmekanismene, og la partnere få mulighet til å dele utvekslingskompetanse med hverandre. STRATEGISKE MÅL: Partnere og fredskorpsere er bedre rustet til å oppnå resultater, både på kort og lang sikt Fredskorpset skaper arenaer for ide- og erfaringsutveksling på tvers av partnerskap Programvirksomheten er konsentrert innenfor de prioriterte sektorene utdanning, helse, næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner

9 UTDANNING Selv om all utveksling dreier seg om læring, gir Fredskorpsets metode også mulighet for utvikling spesifikt innenfor den formelle utdanningssektoren. Dette kan skje gjennom partnerskap mellom utdannings- og læringsinstitusjoner, eller mellom utdanningsinstitusjoner og andre aktører. Gitt den høye andelen av unge mennesker i verden i dag, kombinert med svært høy arbeidsledighet innenfor denne gruppen, ønsker Fredskorpset å styrke unge menneskers muligheter på arbeidsmarkedet. Utdanningssatsningen i denne strategiperioden skal derfor særlig konsentrere seg om profesjons- og yrkesfaglig utdanning. Sektormål for utdanning: I 2017 har Fredskorpset økt sin portefølje av prosjekter som inkluderer profesjons- og yrkesfaglig utdanning HELSE Fredskorpset skal være et virkemiddel for utveksling av helsepersonell både innen spesialisthelsetjenesten og innen primærhelsetjenesten. Utveksling av helsearbeidere er en metode som bidrar til å forbedre faglig praksis, og til å utvikle personlige ferdigheter og egenskaper. Fredskorpset ser et potensiale for å bruke utveksling som metode innen primærhelsetjenesten, noe som fram til i dag er lite utprøvd. Vi skal fortsatt støtte samarbeid mellom de store helseinstitusjonene, men vil i strategiperioden gi ekstra prioritet til utveksling innenfor primærhelsetjenesten. Sektormål for helse: I 2017 har Fredskorpset økt sin satsing innen primærhelsetjenesten 9 NÆRINGSLIV Fredskorpset skal være et verktøy for å styrke et næringsliv som bidrar med løsninger på vår tids samfunnsog miljøutfordringer. Fredskorpsutvekslinger gir bedrifter en unik erfaring og kompetanse, og er med på å skape utviklingsaktører utenfor det tradisjonelle bistandssegmentet. I tillegg til private bedrifter, vil aktuelle partnere være nettverk, bransjeorganisasjoner og næringsrelaterte institusjoner som har spesielt gode forutsetninger for å ivareta Fredskorpsets mål for næringslivsporteføljen. Sektormål for næringsliv: I 2017 har Fredskorpset en næringslivsportefølje med samfunnsansvarlige bedrifter og aktører SIVILSAMFUNN Gjensidig utveksling gir unge mennesker utvidet perspektiv og arbeidstrening som setter dem i stand til å gjøre en forskjell i sine egne liv, i sine organisasjoner og i sine lokalsamfunn. Med en betydelig ungdomsbefolkning i utviklingsland er behovet for ungdomsdeltagelse i sivilsamfunnet og i sivilsamfunnsorganisasjoner større enn noensinne. Partnerorganisasjoner og sivilsamfunnet styrkes når unge ledere med økt kunnskap og nye ferdigheter blir gitt ansvar og tar rollen som endringsagenter i sine lokalsamfunn. Fredskorpset vil derfor i denne strategiperioden særlig fokusere på organisasjoner som arbeider med ungdom. Vi vil satse sterkere på lederutvikling i utvekslingene og på oppfølgingen av fredskorpserne i etterkant, slik at det legges til rette for deres videre engasjement i sine organisasjoner og sivilsamfunn. Sektormål for sivilsamfunn: I 2017 har Fredskorpset en portefølje der alle partnere utvikler ungt lederskap og legger til rette for hjemkommende fredskorpseres deltagelse i egne eller tilknyttede organisasjoner

10 MÅLOMRÅDE 2 Kommunikasjon Grunnlaget for Fredskorpsets kommunikasjon er kunnskapsrike, engasjerte fredskorpsere og partnere som skaper resultater gjennom utveksling. Budskapet er at Fredskorpset endrer verden gjennom utveksling av mennesker basert på likeverdig, gjensidig samarbeid. Utveksling som metode styrker individer og institusjoners kapasitet til å bidra i samfunnet. Vi anser det derfor som viktig å ta en aktiv rolle i internasjonale utviklingsfaglige nettverk, for å fremme gjensidig utveksling også hos våre søsterorganisasjoner. 10 Fredskorpset skal i strategiperioden formidle sin unike metode og sine resultater gjennom gode historier som har mennesker i fokus. Kommunikasjons- og nettverksarbeidet skal støtte opp om og speile Fredskorpsets tematiske prioriteringer. Ved økt kjennskap og synlighet, vil Fredskorpset oppfattes som et relevant, effektivt og etterspurt virkemiddel for potensielle samarbeidspartnere og fredskorpsere i nord og i sør. Slik vil også Fredskorpsets forankring kunne styrkes ytterligere, og virksomhetens metode og verktøy gjøres mer kjent og anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Vi skal i denne strategiperioden prioritere kommunikasjon med lang levetid og aktualitet i flere kanaler. Kommunikasjonsarbeidet skal rette seg mot bestemte og tydelige målgrupper og være koordinert, effektivt og optimalisert. Viktige målgrupper i strategiperioden er virksomheter i prioriterte sektorer, unge samfunnsengasjerte mennesker og sentrale samfunnsaktører. Fredskorpset skal videreutvikle arbeidet med nettverksaktiviteter for å synliggjøre den langsiktige effekten hos partnere og fredskorpsere etter endt utveksling. Det skal også arbeides videre med nettverksaktiviteter for å presentere Fredskorpset for potensielle partnere og fredskorpsere. Samarbeidet med norske utenriksstasjoner videreføres som et ledd i dette. STRATEGISKE MÅL: I Norge og i våre samarbeidsland er Fredskorpset: Kjent og etterspurt av virksomheter i våre prioriterte sektorer Kjent som et attraktivt tilbud for unge, samfunnsengasjerte mennesker Akseptert som et viktig utviklingspolitisk virkemiddel av sentrale samfunnsaktører Vi gjør verden mindre og bedre Fredskorpsets slagord

11 MÅLOMRÅDE 3 Forvaltning og organisasjon Fredskorpset skal kjennetegnes som effektivt og kvalitetsorientert. Det skal være tydelig sammenheng mellom ressursbruk og resultater. Våre samarbeidspartnere skal oppleve at de krav som stilles er relevante, og at de får målrettet veiledning. Det skal være en aktiv risikostyring gjennom hele virksomheten. Ved åpenhet om og bevissthet til etikk, miljø og samfunnsansvar skal Fredskorpset oppleves som en ansvarlig samarbeidspartner. Fredskorpsets forvaltning skal basere seg på oppdatert og etterrettelig kunnskap om hvilke prosjekter og aktiviteter som fører til ønsket endring. En systematisert og helhetlig tilnærming til prosjektrapporter, brukerundersøkelser, interne og eksterne evalueringer vil gi innsikt som er relevant for lærings-, styringsog kontrollformål. Fredskorpset skal i strategiperioden jobbe med å forenkle og gjøre avtaleverket mer brukervennlig for våre partnere. samarbeidsånd, raushet og medarbeiderskap. Kompetente, motiverte ansatte skal oppleve at rammebetingelser og verktøy bidrar til målrettet effektivitet i det daglige arbeidet. Ansattes helse og sikkerhet, samt indre og ytre miljø skal ivaretas på best mulig måte. Alle ansatte forventes gjennom godt medarbeiderskap å bidra til et arbeidsmiljø der Fredskorpsets verdier etterleves i holdning og handling. Ledere har et spesielt ansvar for å sikre samsvar mellom strategi, arbeidsprosesser og måloppnåelse. Ledere i Fredskorpset skal oppleves som tydelige, resultatbevisste og åpne. Fredskorpset skal praktisere likestilling, stimulere til mangfold i staben, vise nulltoleranse mot mobbing og oppfordre til stadig nytenkning og egenutvikling. STRATEGISKE MÅL: Fredskorpset oppfattes som et ledende fagmiljø innenfor internasjonal utveksling for utvikling Fredskorpset har utviklet nye metoder og verktøy basert på kunnskap og erfaring Fredskorpsets arbeidsmiljø kjennetegnes av åpenhet, tillit, engasjement og god samarbeidsånd Fredskorpset har redusert miljøbelastninger knyttet til virksomheten og bidratt til økt engasjement rundt miljøarbeid blant ansatte og samarbeidspartnere 11 Fredskorpset har nulltoleranse for økonomiske misligheter, både internt i sin virksomhet og i Fredskorpsfinansierte prosjekter som forvaltes av eksterne partnere. Interne styringssystemer ivaretar god økonomistyring, effektiv internkontroll og kvalitetssikring. Fredskorpset som arbeidsplass skal kjennetegnes ved god Operative tiltak og årlige virksomhetsplaner finner du på våre nettsider

12 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo /fredskorpset Tel:

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer