Strategi Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling"

Transkript

1 Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling

2 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo /fredskorpset Tlf:

3 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset skaper endring ved å bringe unge mennesker på tvers av landegrenser for å dele kunnskap, lære av hverandre og skape verdier sammen. Internasjonal utveksling, når den er bygget på gjensidighet og lokalt eierskap, styrker relasjoner både på institusjons- og individnivå og har en lærings- og samfunnseffekt lenge etter at utvekslingen er over. For å takle vår tids globale utfordringer trengs det konstruktiv relasjonsbygging på tvers av fag, kultur og geografi. Både FNs tusenårsmål og verdens nye utviklingsmål etter 2015 har framhevet viktigheten av globale partnerskap for utvikling blant annet innen helse, handel og næringsutvikling, anvendt teknologi og kommunikasjon. Fredskorpsets arbeid virkeliggjør slike partnerskap i det nære og på det mellommenneskelige plan. engasjement, og gi både individer og institusjoner økte muligheter for å skape større rettferdighet og positiv endring i sine samfunn. Fredskorpsets metode er unik i internasjonal sammenheng. Vi vil kontinuerlig videreutvikle vår utvekslingsmodell for fortsatt å være en kunnskapsbasert og nyskapende endringsaktør. Samtidig vil vi videreføre arbeidet med å konsentrere Fredskorpsets virksomhet geografisk og tematisk som ble påbegynt i vår forrige langtidsstrategi, for å sikre best mulige resultater av gjensidig utveksling. Vi vil fortsette å jobbe for økt synlighet nasjonalt og internasjonalt, og styrke Fredskorpset rolle som et moderne og relevant virkemiddel for norsk utviklingssamarbeid. Nita Kapoor Direktør 3 Det er mennesker som skaper utvikling. Fredskorpsets ambisjon for Strategi 2017 er at gjensidig utveksling skal fremme lederskap og Nita Kapoor Direktør, Fredskorpset

4 4 FREDSKORPSETS SAMFUNNSOPPDRAG Fredskorpset skal medvirke til å gjennomføre det overordnede målet for Norges samarbeid med utviklingslandene. Mandatet er fastsatt av Stortinget, og stadfester at Fredskorpset skal: Legge til rette for utvekslings- Stimulere og legge til rette for Bidra til utvikling og styrking programmer forvalte erfaringsutveksling og læring, av tilskudd til et mangfold av og bidra til tilbakeføring av utviklingsland. organisasjoner, kunnskap og erfaring til eget og institusjoner og virksomheter i Norge og i utviklingsland. samfunn. det sivile samfunn i

5 VISJON FOSTERING LEADERSHIP FOR GLOBAL JUSTICE, CREATING CHANGE ON THE GROUND AND IN OUR MINDS Fredskorpset skal bidra til en verden med engasjerte mennesker, ansvarlige institusjoner og likeverdige relasjoner. VERDIER 5 Fredskorpsets instruks stadfester noen av de fundamentale prinsippene som virksomheten bygger på. Gjensidighet står som en grunnleggende sosial og etisk norm i Fredskorpsets arbeid. Det innebærer blant annet at prosjekter planlegges og gjennomføres i fellesskap mellom likeverdige partnere. Prinsippet er også omdannet til handling ved at samtlige partnere både sender og mottar fredskorpsere. Solidaritet dreier seg om erkjennelsen av at dagens politiske og sosiale utfordringer ikke kjenner noen landegrenser eller kulturelle barrierer. Vi står sammen om å finne felles løsninger. Likeverd ligger i hjertet av FNs menneskerettigheter. Den impliserer også at alle, uansett bakgrunn eller opprinnelse, har kunnskap og verdifulle ressurser å dele med andre. I tillegg til disse kjerneverdiene som skal prege samarbeidsrelasjonene Fredskorpset legger til rette for, er det etablert noen adferdsverdier som vi ønsker skal kjennetegne oss eksternt og internt. De er formet som verdipar, og de inkluderer og omfavner ulike dimensjoner på en gang: Utfordre og vise respekt Være engasjert og profesjonell

6 6 FREDSKORPSETS AMBISJONER FOR STRATEGIPERIODEN

7 Overordnede mål Fredskorpsets modell er basert på partnerskap mellom institusjoner, organisasjoner og bedrifter der kjernevirksomheten er å utveksle individer. Fredskorpsets endringsteori tar derfor utgangspunkt i endring på begge disse nivåene: Utvikling av fredskorpsere og endring på individnivå: Utveksling gjennom Fredskorpset gir unge mennesker nye ferdigheter, erfaringer og holdninger. Dette styrker også deres samfunnsengasjement og gir nyttige verktøy for å delta i samfunnet og i frivillig arbeid i etterkant av utvekslingen. Utvikling av partnerskap og endring på institusjonsnivå: Partnere involvert i fredskorpsutveksling forbedrer sine leveranser, og styrker sitt arbeid og sin virksomhet gjennom langsiktige partnerskap på tvers av landegrenser. Over tid utvider de sine internasjonale nettverk og bidrar til større globalt ansvar. Positiv endring hos individer og institusjoner som er bevisste sin rolle i samfunnet, skaper endringsaktører som kan lede an i utviklingen av eget lokalmiljø og bidra til styrking av sivilsamfunnet. Slik oppfylles Fredskorpsets visjon og samfunnsoppdrag. På bakgrunn av denne endringsteorien, er Fredskorpsets overordnede mål: Fredskorpsere har økt kunnskap, ferdigheter og samfunnsengasjement. Partnere nyttiggjør den kompetansen som fredskorpsere bidrar med under og etter endt utveksling. Under disse overordnede målene er det definert tre målområder for Fredskorpsets fokus og innsats i denne strategiperioden. 7

8 MÅLOMRÅDE 1 Partnerskap og utveksling 8 Fredskorpset har to typer utvekslings-programmer: FK Professional og FK Volunteer. Disse to programmene skiller seg fra hverandre blant annet med hensyn til aldersgrenser, vilkår og lengde på utvekslingene. I løpet av inneværende strategiperiode vil vi arbeide for større effektivisering av forvaltningen av de to programtypene, og tilstrebe økt synergi på tvers av programmer og sektorer. Programmene skal ha til felles at de (a) leder til gjensidig overføring av kompetanse og erfaring mellom virksomheter; (b) bidrar til å styrke det sivile samfunn; (c) har unge mennesker som en særskilt målgruppe. Satsningene for Fredskorpsets programarbeid reflekterer politiske valg innen utviklingssamarbeid, herunder Fredskorpsets egne prioriteringer av sektorer. Menneskerettighetshensyn, inkludert kjønnsperspektivet samt inkludering av funksjonshemmede, er tverrgående i samtlige sektorer. Alle våre programmer, uansett sektor, bidrar til styrking av sivilsamfunnet. Fredskorpset skal i strategiperioden jobbe for å øke andelen utvekslinger mellom våre samarbeidsland i sør. Vår utvekslingsmodell skal utvikles videre. Vi vil utforske mulige piloter på nye type prosjekter og måter å drive gjensidig utveksling på, særlig innenfor områdene utdanning og næringsliv. Utveksling handler om læring. Fredskorpsets metode omfatter både teoretisk, praktisk og etisk kunnskap i kombinasjon, der refleksjon og mellommenneskelig erfaringsdeling innenfor fagmiljøer er vesentlige elementer. Dette skjer uavhengig av sektoren hvor utvekslingen finner sted. Vi skal videreutvikle vår kursvirksomhet og gjøre den enda mer effektiv og relevant for partnerskapene og fredskorpserne. Vi ønsker å tilby læringsarenaer som er innovative, relevante, overraskende, utfordrende og engasjerende. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha lært noe de alltid vil huske og ha nytte av. Vi skal jobbe med læringsmål som er knyttet opp til det vi kaller FK Skills. Disse inkluderer blant annet evne til kritisk tenkning og problemløsing; kreativitet og innovasjon; kommunikasjon og samarbeid; tverrfaglighet og global forståelse. FK Skills er ferdigheter som kjennetegner den globale medborger i det 21. århundre og som blir verdsatt av så vel arbeidsgivere som medlemsorganisasjoner. For Fredskorpset henger «det å være fredskorpser» sammen med ønske og vilje til å opparbeide seg slike ferdigheter som del av sin personlige vekst og utvikling. Gjennom et utvalg av møter, kurs og kommunikasjonskanaler skal Fredskorpset formidle kunnskap om utveksling til våre partnere. I dette ligger det å systematisere evalueringer og studier av Fredskorpsets prosjekter, videreutvikle resultatstyringsmekanismene, og la partnere få mulighet til å dele utvekslingskompetanse med hverandre. STRATEGISKE MÅL: Partnere og fredskorpsere er bedre rustet til å oppnå resultater, både på kort og lang sikt Fredskorpset skaper arenaer for ide- og erfaringsutveksling på tvers av partnerskap Programvirksomheten er konsentrert innenfor de prioriterte sektorene utdanning, helse, næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner

9 UTDANNING Selv om all utveksling dreier seg om læring, gir Fredskorpsets metode også mulighet for utvikling spesifikt innenfor den formelle utdanningssektoren. Dette kan skje gjennom partnerskap mellom utdannings- og læringsinstitusjoner, eller mellom utdanningsinstitusjoner og andre aktører. Gitt den høye andelen av unge mennesker i verden i dag, kombinert med svært høy arbeidsledighet innenfor denne gruppen, ønsker Fredskorpset å styrke unge menneskers muligheter på arbeidsmarkedet. Utdanningssatsningen i denne strategiperioden skal derfor særlig konsentrere seg om profesjons- og yrkesfaglig utdanning. Sektormål for utdanning: I 2017 har Fredskorpset økt sin portefølje av prosjekter som inkluderer profesjons- og yrkesfaglig utdanning HELSE Fredskorpset skal være et virkemiddel for utveksling av helsepersonell både innen spesialisthelsetjenesten og innen primærhelsetjenesten. Utveksling av helsearbeidere er en metode som bidrar til å forbedre faglig praksis, og til å utvikle personlige ferdigheter og egenskaper. Fredskorpset ser et potensiale for å bruke utveksling som metode innen primærhelsetjenesten, noe som fram til i dag er lite utprøvd. Vi skal fortsatt støtte samarbeid mellom de store helseinstitusjonene, men vil i strategiperioden gi ekstra prioritet til utveksling innenfor primærhelsetjenesten. Sektormål for helse: I 2017 har Fredskorpset økt sin satsing innen primærhelsetjenesten 9 NÆRINGSLIV Fredskorpset skal være et verktøy for å styrke et næringsliv som bidrar med løsninger på vår tids samfunnsog miljøutfordringer. Fredskorpsutvekslinger gir bedrifter en unik erfaring og kompetanse, og er med på å skape utviklingsaktører utenfor det tradisjonelle bistandssegmentet. I tillegg til private bedrifter, vil aktuelle partnere være nettverk, bransjeorganisasjoner og næringsrelaterte institusjoner som har spesielt gode forutsetninger for å ivareta Fredskorpsets mål for næringslivsporteføljen. Sektormål for næringsliv: I 2017 har Fredskorpset en næringslivsportefølje med samfunnsansvarlige bedrifter og aktører SIVILSAMFUNN Gjensidig utveksling gir unge mennesker utvidet perspektiv og arbeidstrening som setter dem i stand til å gjøre en forskjell i sine egne liv, i sine organisasjoner og i sine lokalsamfunn. Med en betydelig ungdomsbefolkning i utviklingsland er behovet for ungdomsdeltagelse i sivilsamfunnet og i sivilsamfunnsorganisasjoner større enn noensinne. Partnerorganisasjoner og sivilsamfunnet styrkes når unge ledere med økt kunnskap og nye ferdigheter blir gitt ansvar og tar rollen som endringsagenter i sine lokalsamfunn. Fredskorpset vil derfor i denne strategiperioden særlig fokusere på organisasjoner som arbeider med ungdom. Vi vil satse sterkere på lederutvikling i utvekslingene og på oppfølgingen av fredskorpserne i etterkant, slik at det legges til rette for deres videre engasjement i sine organisasjoner og sivilsamfunn. Sektormål for sivilsamfunn: I 2017 har Fredskorpset en portefølje der alle partnere utvikler ungt lederskap og legger til rette for hjemkommende fredskorpseres deltagelse i egne eller tilknyttede organisasjoner

10 MÅLOMRÅDE 2 Kommunikasjon Grunnlaget for Fredskorpsets kommunikasjon er kunnskapsrike, engasjerte fredskorpsere og partnere som skaper resultater gjennom utveksling. Budskapet er at Fredskorpset endrer verden gjennom utveksling av mennesker basert på likeverdig, gjensidig samarbeid. Utveksling som metode styrker individer og institusjoners kapasitet til å bidra i samfunnet. Vi anser det derfor som viktig å ta en aktiv rolle i internasjonale utviklingsfaglige nettverk, for å fremme gjensidig utveksling også hos våre søsterorganisasjoner. 10 Fredskorpset skal i strategiperioden formidle sin unike metode og sine resultater gjennom gode historier som har mennesker i fokus. Kommunikasjons- og nettverksarbeidet skal støtte opp om og speile Fredskorpsets tematiske prioriteringer. Ved økt kjennskap og synlighet, vil Fredskorpset oppfattes som et relevant, effektivt og etterspurt virkemiddel for potensielle samarbeidspartnere og fredskorpsere i nord og i sør. Slik vil også Fredskorpsets forankring kunne styrkes ytterligere, og virksomhetens metode og verktøy gjøres mer kjent og anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Vi skal i denne strategiperioden prioritere kommunikasjon med lang levetid og aktualitet i flere kanaler. Kommunikasjonsarbeidet skal rette seg mot bestemte og tydelige målgrupper og være koordinert, effektivt og optimalisert. Viktige målgrupper i strategiperioden er virksomheter i prioriterte sektorer, unge samfunnsengasjerte mennesker og sentrale samfunnsaktører. Fredskorpset skal videreutvikle arbeidet med nettverksaktiviteter for å synliggjøre den langsiktige effekten hos partnere og fredskorpsere etter endt utveksling. Det skal også arbeides videre med nettverksaktiviteter for å presentere Fredskorpset for potensielle partnere og fredskorpsere. Samarbeidet med norske utenriksstasjoner videreføres som et ledd i dette. STRATEGISKE MÅL: I Norge og i våre samarbeidsland er Fredskorpset: Kjent og etterspurt av virksomheter i våre prioriterte sektorer Kjent som et attraktivt tilbud for unge, samfunnsengasjerte mennesker Akseptert som et viktig utviklingspolitisk virkemiddel av sentrale samfunnsaktører Vi gjør verden mindre og bedre Fredskorpsets slagord

11 MÅLOMRÅDE 3 Forvaltning og organisasjon Fredskorpset skal kjennetegnes som effektivt og kvalitetsorientert. Det skal være tydelig sammenheng mellom ressursbruk og resultater. Våre samarbeidspartnere skal oppleve at de krav som stilles er relevante, og at de får målrettet veiledning. Det skal være en aktiv risikostyring gjennom hele virksomheten. Ved åpenhet om og bevissthet til etikk, miljø og samfunnsansvar skal Fredskorpset oppleves som en ansvarlig samarbeidspartner. Fredskorpsets forvaltning skal basere seg på oppdatert og etterrettelig kunnskap om hvilke prosjekter og aktiviteter som fører til ønsket endring. En systematisert og helhetlig tilnærming til prosjektrapporter, brukerundersøkelser, interne og eksterne evalueringer vil gi innsikt som er relevant for lærings-, styringsog kontrollformål. Fredskorpset skal i strategiperioden jobbe med å forenkle og gjøre avtaleverket mer brukervennlig for våre partnere. samarbeidsånd, raushet og medarbeiderskap. Kompetente, motiverte ansatte skal oppleve at rammebetingelser og verktøy bidrar til målrettet effektivitet i det daglige arbeidet. Ansattes helse og sikkerhet, samt indre og ytre miljø skal ivaretas på best mulig måte. Alle ansatte forventes gjennom godt medarbeiderskap å bidra til et arbeidsmiljø der Fredskorpsets verdier etterleves i holdning og handling. Ledere har et spesielt ansvar for å sikre samsvar mellom strategi, arbeidsprosesser og måloppnåelse. Ledere i Fredskorpset skal oppleves som tydelige, resultatbevisste og åpne. Fredskorpset skal praktisere likestilling, stimulere til mangfold i staben, vise nulltoleranse mot mobbing og oppfordre til stadig nytenkning og egenutvikling. STRATEGISKE MÅL: Fredskorpset oppfattes som et ledende fagmiljø innenfor internasjonal utveksling for utvikling Fredskorpset har utviklet nye metoder og verktøy basert på kunnskap og erfaring Fredskorpsets arbeidsmiljø kjennetegnes av åpenhet, tillit, engasjement og god samarbeidsånd Fredskorpset har redusert miljøbelastninger knyttet til virksomheten og bidratt til økt engasjement rundt miljøarbeid blant ansatte og samarbeidspartnere 11 Fredskorpset har nulltoleranse for økonomiske misligheter, både internt i sin virksomhet og i Fredskorpsfinansierte prosjekter som forvaltes av eksterne partnere. Interne styringssystemer ivaretar god økonomistyring, effektiv internkontroll og kvalitetssikring. Fredskorpset som arbeidsplass skal kjennetegnes ved god Operative tiltak og årlige virksomhetsplaner finner du på våre nettsider

12 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo /fredskorpset Tel:

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Ordningsregelverk Fredskorpset, Ung-programmet (FK-ung)

Ordningsregelverk Fredskorpset, Ung-programmet (FK-ung) Ordningsregelverk Fredskorpset, Ung-programmet (FK-ung) Ansvarlig avd./seksjon:,fredskorpset Programområde: 03 - Ordningen faller inn under OECD/DAC direktivenes kriterier for ODA-støtte Kap.post(er):

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet

Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet Ansvarlig avd./seksjon:fredskorpset Programområde: 03 - Ordningen faller inn under OECD/DAC-direktivenes kriterier for ODA-støtte Kap.post(er): 160.77

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

KUNNSKAP FOR UTVIKLING

KUNNSKAP FOR UTVIKLING KUNNSKAP FOR UTVIKLING Norads strategi mot 2020 INNHOLD Forord Et sammensatt utviklingsbilde Utviklingssamarbeid i endring Norads rolle og samfunnsoppdrag Visjon Våre strategiske mål Vår ekspertise og

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse Ledelse i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag Tid for ledelse A - Innledning Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag har høy bevissthet og stort fokus på ledelse. Gjennom de siste årene har vi jobbet med å

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer