Rådmannens forslag til Handlingsprogram Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet"

Transkript

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

2 Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål. Spørsmålene gjelder både detaljer og problemstillinger som vil kreve helhetlige utredninger. Rådmannen konstaterer at flere problemstillinger vil bli besvart gjennom utredninger varslet i handlingsprogrammet.

3 Spørsmål fra Høyre Fokusområde samfunn 1. Har Asker fått ny forespørsel og anmodning om å ta i mot flyktninger i år? Hvis så, hva er anmodningen? HP er antallet 50 prolongert fra Dette er eksklusive familie gjenforening, noe som gjør total antallet svært uforutsigbart. Hvert år anmoder IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Anmodningen baseres på et beregnet behov som fastsettes av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting. For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. IMDI har anmodet Asker kommune om å bosette 70 flyktninger i 2014, herav 7 enslige mindreårige. I toårsperioden er anmodningen på totalt 140 personer. Familiegjenforeninger (gjenforening med nær familie som allerede bor i Norge) kommer i tillegg. I perioden har det i gjennomsnitt vært 11 gjenforeninger per år. Rådmannen vil redegjøre nærmere om dette i tilleggsinnstillingen og gi anbefaling om omfanget av bosettingen i perioden Fokusområde økonomi 2. Hva inngår i posten Andre driftsutgifter i 4.2 Driftsbudsjett på side 28? I posten Andre driftsutgifter i 4.2 Driftsbudsjett på side 28 inngår utgifter som hører inn under følgende KOSTRA Art. Denne posten utgjør totalt ca. 500 mill. kroner. Art 400 Overføringer til staten Art 429 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Art 450 Overføring til kommuner Art 470 Overføring til andre (private) Art 475 Overføring til IKS der kommunen selv er deltaker Art 490 Reserverte bevilgninger Art 590 Avskrivninger Art 690 Fordelte utgifter/internsalg For en nærmere forklaring av artene vises til KOSTRA veileder 2013 på 3. Hva inngår i posten Sentrale utgifter og inntekter i Hovedoversikt drift 1B på side 32? Tjenesteområdet sentrale utgifter og inntekter er et område som har flere typer utgifter og inntekter som er virksomhetsovergripende. Mye av det som ligger på dette tjenesteområdet må sees i sammenheng med hovedoversikt 1A. I hovedoversikt 1A skal det spesifiseres skatteinntekter, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd, renteinntekter og utbytte, renteutgifter, avdragsutgifter og avsetninger til fond. Det som da blir igjen skal ligge i hovedoversikt 1B. På

4 utgiftssiden er det lønnsreserven som skal dekke fremtidige lønnsoppgjør og på inntektssiden er det inntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester, henførbare inntekter og kapitalinntekter for VARområdet og andre kalkulatoriske inntekter. I tillegg ligger det her både utgifts- og inntektsbudsjett for avskrivninger og pensjon som netto går i null hver for seg. Tjenesteområde Helse og omsorg Etter skoletid for funksjonshemmede (EST). 4. Brukere i dag kjøres fra f.eks Bleiker VGS til Nordre Bondi gård for EST. Dette er en slitsom og upraktisk del av hverdagen for denne gruppe personer. Er det mulig for de videregående skolene å stille lokaler til disposisjon EST og hva vil dette koste? Etter skoletid (EST) er et fritidstiltak for hjemmeboende elever med bistandsbehov i den videregående skolen. Tilbudet er ikke lovpålagt. Derfor må kommunen til enhver tid vurdere omfang, tilrettelegging og ressursbruk på dette området. Skoletilbudet er Fylkeskommunens ansvar, fritidstilbudet tilbys i dag av kommunen til de elevene som trenger tilsyn/aktivitet etter skoledagens slutt. Ungdom i målgruppen kan motta tilbudet i 5 år så lenge de er elever i videregående skolen. Tilbudet gis i dag ved Bondi avlastningssenter. Lokaliseringen vurderes løpende ut fra dagens og fremtidige brukeres behov. Asker kommune har vært i kontakt med Fylkeskommunen, og har konstatert at det per i dag ikke er gjennomførbart å endre lokalisering. Fra reparasjon og behandling til forebygging og tidlig innsats. 5. Kommunestyret har vedtatt en strategiplan for Helse og omsorgsområdet fram mot 2020 som betinger en gradvis vridning av ressursene slik det fremgår av overskriften. Hvordan kan det dokumenteres at HP dreier ressursene sammenlignet med HP i samsvar med strategiplanen? Kan ressursområdene innenfor H&O kategoriseres slik at vi i fremtiden kan få planer og rapporter som viser hvordan ressursfordelingen utvikler seg? (det som måles blir gjort). Strategi 2020 er kommunens strategiske styringsdokument innen tjenesteområdet. Gjennom implementering av de 5 strategiske innsatsområdene vil kommunen sikre en tjenesteutvikling i tråd med Nasjonal helse- og omsorgsplan og en utvikling som er tilpasset lokale behov. Med utgangspunkt i 38 delstrategier arbeider tjenesten systematisk med å dreie ressursinnsatsen mot forebygging og tidlig innsats. Arbeidet har fokus på: holdningsskapende arbeid, styrking av dagens tjenester, utvikle nye tjenester, sikre hensiktsmessig organisering av tjenester og brukerforløp og etablere systemer som sikrer faglig kvalitet i tjenesteutøvelsen. Strategi 2020 med tilhørende 5 strategiske innsatsområder vil være utgangspunktet for framtidig statusrapportering for samhandlingsreformen, både til komite for helse og omsorg og til kommunestyret. Dreiningen av ressursinnsatsen vil synliggjøres gjennom beskrivelse av tjenestene og av tall som hentes ut fra eksterne og interne styringsdata som f.eks. KOSTRA, regnskapssystemet og Gerica-fagsystem. Som varslet i handlingsprogrammet vil rådmannen fremme sak om folkehelseplan.

5 I denne forbindelse vil rådmannen foreslå nøkkeltall og måleindikatorer som skal dokumentere dreiningen av ressursbruk og tjenesteprofil. Andel innbyggere 80+ på sykehjem 6. Andelen har sunket de siste årene men ser ut til å øke igjen. Ligger det noen bestemt årsak bak dette? KOSTRA-tallene viser en nedgang av andel beboere på sykehjem i perioden 2010 tom Samtidig har innbyggertallet 80+ økt i samme periode. Disse to faktorene reduserer prosentandelen. Det foreligger ikke grunnlag til å forutsi hvordan denne andelen vil utvikle seg fremover. I tillegg har kommunen gjennom samhandlingsreformen fått et større ansvar for å ta imot pasienter i alle aldre og gi dem et helhetlig og forsvarlig behandlingstilbud. Dette medfører at dagens institusjoner i prinsippet er for voksne innbyggere i alle aldre. Dette gjelder særlig de spesialiserte tilbudene i form av korttidsplasser, eventuelt andre spesialplasser. Spørsmålet om bruk av modellen for dekningsgrad for personer 80+ vil bli nærmere vurdert i forbindelse med den varslede saken om erfaringer knyttet til samhandlingsreformen. Dette fordi dagens situasjon er annerledes med hensyn til pasientgrunnlag og ansvarsforhold mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Sosialhjelp 7. Sosialhjelpbudsjettet gjør et voldsomt hopp fra 2011 til 2012, deretter utvikler det seg nokså flatt. Hva ligger til grunn? Endringen i sosialhjelpsbudsjettet fra 2011 til 2012 tilsvarer en endring ca. 1. mill. kr slik det fremkommer av tabellen nedenfor. Endringene knytter seg til økning med kommunal deflator. Opprinnelig budsjett Regulert budsjett 2011 KVP Sosialhjelp Sum Sosialhjelp KVP Sum Endring 2011 til Netto driftsutgifter for pleie og omsorg. 8. At beløpet er lavere i Asker enn Bærum forklares med at egenandelen/brukerbetalingen (85 % av brukerens inntekt?) er høyere i Asker. Hva er grunnlaget for å anta at brukerne i Asker har høyere inntekt enn i Bærum? Finnes det andre forklaringer? KOSTRA-tallene viser at Asker kommune har lavere netto driftsutgifter per innbygger til pleie og omsorg, enn kommunegruppe 13 og landet. Asker kommune ligger også lavere enn Bærum. I

6 oppsummeringen er hensikten å sammenligne med kommunegruppe 13 og landet, og ikke ment å være gjeldende som sammenligning med Bærum kommune. Kommunen følger forskrift om vederlagsberegning. Det kommer egen sak om vederlagsberegning for opphold i institusjon i Tilbakeføring av Bråset 9. Beløpsanslaget for å «erstatte» Bråset økes fra 200 mill til 300 mill. I forrige HP sies det at dette finansieres hovedsakelig ved salg av Bråset mens dette ikke nevnes i årets HP. Hvilken nettoinvestering ser man for seg? Hvorfor står bruttobeløpet i budsjettet. Kommunens investeringsprosjekter er i investeringstabellene og i omtalene under hvert kapittel presentert med brutto utgiftsramme. Anslaget på 300 mill. kr er en budsjettavsetning beregnet ut fra kostnadsrammen til Nesbru sykehjem. Inntekter som salg av eiendom og tilskudd fra eventuelt Husbanken er ikke presentert i handlingsprogrammet ned på det enkelte prosjekt, men inngår i tabellen som viser finansieringen av investeringsprosjektene til og med Salg av Asker kommunes del av Bråset fremkommer ikke her, da salget ikke er antatt å være gjennomført før etter H&O-komiteens prioriteringer 10. Komiteen vedtok i siste møte i vår en prioriteringsliste for fordeling av midler i budsjettforslaget. Det fremgår ikke av HP slik den foreligger hvordan og i hvilken grad dette imøtekommes. Tekstdelen i HP følger utfordringene slik administrasjonen ser det. Kan vi få en kort redegjørelse for hvordan komiteens prioriteringer er behandlet? Rådmannen redegjorde i utvalgssak 12/13 til komité helse og omsorg i forbindelse med HP-seminaret for at komiteens prioriteringer og føringer ville bli vurdert i forbindelse med rådmannens videre arbeid med forslag til Handlingsprogram Dette gjøres innenfor kommunens økonomiske handlingsrom der det er lagt til grunn at rådmannen skal utarbeide et saldert budsjett. I den prosessen har rådmannen tatt en helhetlig vurdering og prioritert Strategi 2020 (omfatter alle tjenester i helse og omsorg) med tilhørende temaplaner prioritert som et satsningsområde. I tillegg kommer prioriterte områder som: boligsosialt arbeid, god brukermedvirkning, god kvalitet, god helhet og samhandling, folkehelseperspektivet i helse og omsorg, innovasjon. Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid 11. I kap Sentrale utfordringer Tjenesteområdet Kultur, frivillighet og frihet side 122 angis "I løpet av perioden investeres i Kulturlåven". Hvor fremkommer dette i investeringsbudsjettet og med hvilke beløp? På side 167, kap 18.4, under kultur finner vi kommunale kulturminnebygg hvor låven går inn under. Skifte av tak som gjøres i disse dager faller inn under denne post antar vi. Vedlikeholdstiltak som gjennomføres i høst dekkes av ordinære vedlikeholdsmidler.

7 På s 122 refereres det til komiteens prioriteringer. Rådmannen har ikke funnet rom for å innrede låven i Handlingsprogram Under kap Nye investeringsprosjekter har Rådmannen lagt inn at man vil vurdere større tiltak i Kulturlåven. Tidspunkt og omfang er ikke avklart ennå. De mindre tiltakene som gjøres på Kulturlåven i dag, belastes investeringsprosjektet kommunale kulturminnebygg. Tjenesteområde Teknikk og miljø 12. I kap Investeringsbudsjett Tjenesteområde Teknikk og Miljø side foreligger det investeringsforslag for gang- og sykkelvei Nesøya hvorav 10 mill. er avsatt til fortau Margrethes vei til Østre vei 60. Denne strekningen skulle være ferdig i 2013 og er nå forskjøvet til 2015, hvorfor? I tillegg ser det ut til at strekningen Østre vei 60 til Søndre vei har fått redusert sin investering fra 32 mill. til 22 mill. Videreføring av fortau langs Østre vei har stoppet opp fordi Hafslund ikke har fått flyttet en transformatorstasjon. Det er gitt pålegg om flytting, uten at Hafslund har greid å løse dette tidsnok. Avsatte midler skal ivareta en fullføring av fortauet helt frem til Vendla 14/Søndre vei. Endringer i fremdrift er begrunnet i salderingen av rådmannens investeringsbudsjett. 13. Hva har skjedd med posten Forlengelse av Solbråveien som ble lagt inn i fjorårets HP? Det ble i Handlingsprogram avsatt 2,5 mill. kroner til dette tiltaket. Prosjektet har ikke kunnet gjennomføres i Rådmannen har i forslaget til Handlingsprogram ikke kunnet prioritere prosjektet i salderingen av investeringsbudsjettet, jf. handlingsregelen for investeringer. Spørsmål fra Krf Fokusområde samfunn 14. Boligutvikling: I handlingsprogrammet legges det opp til å bygge 50 rimelige boliger for svakere stilte grupper. Hvordan tenker en her i Asker å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet, for å legge til rette for at flere i aldersgruppen år kan ha råd til å bo her, og bygges det tilstrekkelig utleieboliger for denne aldersgruppen? Denne problemstillingen er omtalt i høringsutkastet til kommuneplan for Asker for perioden Problemstillingen er av rådmannen gitt høy prioritet. Det er derfor varslet en egen sak om boligpolitikk, der også rimelige boliger til ungdom vil bli vektlagt. Rådmannen vil i denne saken redegjøre nærmere for utfordringen, mål, strategier og virkemidler for å oppnå måltallet på 50 rimelige boliger per år.

8 Tjenesteområde Oppvekst 15. Kirkens familievern hadde tidligere hver dag tilbud til Askers befolkning. I dag er tilbudt blitt innskrenket til 2 ukedager. Det er stadig familier som står på ventelister. Hvilket engasjement har kommunen for å styrke familievernet i Asker? Familievernkontoret er en spesialisttjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning når det er vansker, konflikter og kriser i familier. Familievernet er en del av Barne- og familieetaten (Bufetat). Det er familievernkontorer i hvert fylke, de fleste er offentlige, og en del er kirkelige. Alle er organisert under Bufetat. Asker kommune har tilrettelagt ved at Kirkens familievern har tilbud om gratis kontorlokaler til sin virksomhet på Lenken. Barne- og familieenheten har et godt etablert samarbeid med Kirkens familievernkontor på flere områder, særlig innenfor familiekonflikter. Etter etableringen av Barne- og familieenheten i 2011 melder barneverntjenesten om en stor nedgang i antall saker som omhandler foreldrekonflikter. Disse sakene går nå til Barne- og familieenheten der vi i mange enkeltsaker har et tett samarbeid med familievernkontoret. 16. I handlingsprogrammet legges det opp til en innsparing på 30 mill. kroner, hvorav 15 mill. skal gå av innskrenking i tjenestetilbudet. Legges det likevel opp til at tjenester til svakerestilte grupper kan bli skjermet for nedskjæring? Da tenker jeg særlig på forslaget om å innføre gratis kjernetid i barnehagen for minoritetsspråklige, styrket språkopplæring og utvidet leksehjelp (som blant annet nevnes i Borgenprosjektet) Rådmannen vil redegjøre nærmere for foreslåtte innsparingstiltak i tilleggsinnstillingen til handlingsprogrammet. Tjenesteområde Helse og omsorg 17. Hva er bakgrunnen for utsettelsen av bygging av Helsehuset på Søndre Borgen er blitt utsatt fra til ? Hvilke konsekvenser vil dette få? Rådmannen har i sak om eldreomsorg og dekningsgrad redegjort for et investeringsprogram. Her redegjør rådmannen for befolkningsvekst, behov for plasser og konkret hvilke institusjoner som skal etableres frem til Søndre Borgen er finansiert og rehabilitert i Handlingsprogram med 56 heldøgnsplasser. Helsehuset kommer som et nytt byggetrinn i perioden for å etablere spesialplasser knyttet til samhandlingsreformen. Rådmannen vil til enhver tid følge opp at kommunen oppfyller målet om en dekningsgrad på 21 prosent. 18. Hva er fremdriftsplanen for arbeidet med å tilbakeføre 100 plasser på Bråset Bo- og Omsorgssenter institusjoner i Asker kommune. Rådmannen har orientert formannskapet om at det forhandles om premisser for salg av eiendommen og eventuelt på et senere tidspunkt tilbakeføring av plasser til Asker kommune. Røyken kommune har benyttet sin opsjon på kjøp av sin halvpart i inneværende år. En eventuell videre prosess må

9 avstemmes mellom de to kommunene i forhold til behovet for plasser i Asker og i Røyken. Dette er ennå ikke avklart. 19. Regjeringen legger opp til en betydelig styrking av rusomsorgen. Hvordan vil dette bli synlig i Asker i forhold til prioriteringer fra Komite for Helse og omsorg, blant annet med tanke på psykisk helse med vekt på forebygging og lavterskeltilbud, samt styrking av ettervernet for rusmisbrukere? Kommunestyret vedtok plan om rusomsorg i Planen følges opp som forutsatt. Det er i regjeringserklæringen at rus og psykisk helse vil være et statlig satsningsområde. Rådmannen avventer dette. Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid 20. Vardåsen kirke har en rommelig, uinnredet underetasje med stort potensiale. Menigheten ønsker å bruke arealet til forskjellige aktiviteter, så som et møtested med kafé, samt til arbeid for barn og unge i Borgenområdet. Det samles inn penger til formålet, bl. a. med ukentlig bruktmarked. Dersom kommunen kunne stå for legging av gulv og installasjon av ventilasjonsanlegg, vil resten av innredningen kunne skje gjennom dugnad. Har rådmannen en plan for opprusting av underetasjen i Vardåsen kirke? Våren 2013 ble det avholdt en befaring i kirken, og det er besluttet at det skal opprettes en prosjekteringsgruppe som gjennomfører en mulighetsstudie vedrørende underetasjen. Kirkesjefen har økonomiske midler til bruk av eventuelle eksterne rådgivere på ca. 0,2 mill. kroner. I samarbeid med kirken utredes en skisse med kostnader for innredning av kjelleretasjen. 21. Orgelet i Heggedal kirke er brutt sammen. Vardåsen kirke mangler orgel. Begge menigheter arbeider for å reise midler til anskaffelse av orgel. Har Asker kommune vurdert å sette av penger for bidra til finansiering av orgler i Heggedal kirke og Vardåsen kirke? Rådmannen har ikke kunnet prioritere å sette av midler til rehabilitering eller nye anskaffelser av orgler i denne perioden. Tiltaket må eventuelt prioriteres innenfor den årlige rammen på 3 mill. kroner til investeringer som tildeles kirken. Tjenesteområde Teknikk og miljø 22. Hvor langt er Asker kommune kommet mht å realiser planlegging og bygging av de høyest prioriterte gang- og sykkelveiene i planen? Det vises til Trafikksikkerhetsplan som ble behandlet av kommunestyret i januar 2011 (sak 113/10). Revidert tiltaksliste ble sist behandlet i sak 10/13 av komiteen I tiltakslistene er det en rekke kategorier. Saken redegjør for status på gjennomførte anlegg innenfor de ulike kategoriene i perioden.

10 Spørsmål fra FRP Fokusområde samfunn 23. Rådmannen varsler at det skal fremmes egen sak om grøntplan for Asker. Er dette noe kommunen er pålagt å utarbeide? Kommune er ikke pålagt å lage en særskilt grønnplan. Hensikten er å ha et politisk styringsverktøy som angir noen prinsipper på et mer detaljert nivå enn kommuneplanen. 24. Rådmannen varsler sak om markering av 50-årsjubiléet for Asker rådhus. Kostnadsberegninger for denne markeringen? Ref. rådmannens formuleringer om innsparinger som en «rød tråd i forslag til HP. Rådmannen vil i 2014 legge frem sak om markering av Asker rådhus sitt 50-årsjubileum. Saken vil være avstemt med jubileumskomiteen for grunnlovsjubileet og de arrangementer som er planlagt i den sammenheng. Det er naturlig at disse aktivitetene koordineres. Rådmannen vil i saken foreslå inndekning av utgifter til aktiviteter og arrangementer i forbindelse med 50-årsjubileet. 25. Folkehelse: Sektorovergripende tema. Er organisasjonen riktig rigget med personer ansatt på riktig sted for å ivareta dette? Kan rådmannen si litt om en helhetlig tankegang i et sektorovergripende folkehelseperspektiv? Sitter det mange personer i forskjellige sektorer og jobber med dette? Kommuneplanen omtaler folkehelsestrategien. Det er en tverrsektoriell gruppe som har utarbeidet denne. Basert på folkehelsestrategien vil rådmannen i 2014 legge frem en folkehelseplan for Asker kommune. Prosjektplan for dette arbeidet vil bli presentert for formannskapet i 1.kvartal tiltrer en folkehelsekoordinator. 26. Miljø: Sektorovergripende tema. Er organisasjonen riktig rigget med personer ansatt på riktig sted for å ivareta dette? Kan rådmannen si litt om en helhetlig tankegang i et sektorovergripende miljøog klimaperspektiv? Sitter det mange personer i forskjellige sektorer og jobber med dette? Kommunestyret har vedtatt energi- og klimaplanen. Rådmannen har et ansvar for å følge opp denne, herunder vurdere en hensiktsmessig organisering og bemanning. Hovedgrepet er å ivareta en målrettet organisering og effektiv ressursbruk. Det betyr at rådmannen har en miljøleder for å koordinere helheten. Samtidig er øvrige tiltak godt forankret i linjeledelsen og virksomhetene, og kommunen arbeider med et program for miljøsertifisering av disse. Fokusområde medarbeidere 27. Det bes om en oversikt over tiltak med dokumentert effekt når det gjelder å få ned det altfor høye sykefraværet, som ikke synes å bli lavere med kreativ begrepsbruk der man benytter uttrykket

11 «mindre tilstedeværelse» i stedet for høyt sykefravær. Frp understreker viktigheten av at begrepsbruken ikke må tilsløre realitetene. Det vises til sak om sykefravær som omtaler forskning og dokumentasjon knyttet til temaet. Rådmannen rapporterer kvartalsvis på sykefravær til PSU og kommunestyret, herunder tiltak og måloppnåelse. Kommunestyret har vedtatt BMS-målet på 0,5 prosentpoeng årlig økning i tilstedeværelse. 28. Det bes om en kort vurdering av muligheten for å outsource deler av kommunal virksomhet med høyt sykefravær til private bedrifter der sykefraværet i sammenlignbare virksomheter gjennomgående er lavere. Rådmannen legger frem egen sak om konkurranseeksponering av kommunal tjenesteproduksjon. Dette spørsmålet må eventuelt vurderes i forbindelse med behandling av saken. 29. Hva er status for renhold i Asker kommune i forhold til konkurranseutsetting? Renholdet i Asker kommune er nylig omorganisert. Kommunen har i dag en innretting på 50 prosent i kommunal regi og 50 prosent i markedet. Rådmannen mener at dette gir en godt grunnlag for sammenligning. 30. Når fremmes varslet sak om erfaringer fra prosjekt styrket grunnbemanning innenfor Helse- og omsorg? Prosjektet er vedtatt i PSU. Det er nå avklart at prosjektet iverksettes i hjemmetjenesten med virkning fra 1. januar Prosjektet vil rapportere i henhold til ordinære rapporteringsrutiner/prosjektplan. Fokusområde økonomi 31. Hvorfor gjøres det unntak fra regulering av prisvekst iht. kommunal deflator der Asker kommune sine gebyrer ligger langt under gebyrene hos sammenlignbare kommuner? Målet må være lavest mulig gebyrer i Asker kommune, som ikke bør se det som et problem at andre kommuner ligger høyere. Asker kommune har vedtatt en handlingsregel om 4 % netto driftsresultat. For å oppnå målsettingen må både effektivisering/innsparing og økning i inntektene vurderes. Skal nivået på tjenestene opprettholdes, samtidig som handlingsregelen skal oppfylles, må også prisene justeres. 32. Justeres Asker kommunes gebyrer ned dersom man ser at sammenlignbare kommuner ligger lavere? Det har så langt ikke vært en aktuell problemstilling. 33. Hvilken deflator legges til grunn? Det legges til grunn en deflator på 3 % i henhold til statsbudsjettet.

12 34. Rådmannen foreslår i innføre gebyr på papirfaktura fra og med Hvor store er utgiftene forbundet med utsendelse av papirfaktura i dag, som man regner med å få dekket inn ved innføring av gebyr? Asker kommune sender i dag ut ca papirfakturaer. Print og porto per faktura er beregnet til en kostnad på ca. 12 kroner per faktura. 35. Tilsvarende: Hvor mye «tjener» kommunen på e-faktura og hvor er denne besparelsen ført? Rådmannen vil legge frem sak om anskaffelsesstrategi. I denne forbindelse vil også spørsmålet om e- faktura bli redegjort for. Dette er også en del av digitaliseringsprosjektet i Asker kommune. Tjenesteområde Administrasjon og ledelse 36. Effektivisering/omstilling: Fremskrittspartiet ber om en liste over ikke-lovpålagte oppgaver som kommunen utfører. Fremskrittspartiet ber også om en liste over stillinger som er finansiert via søknadsbaserte tilskudd og hvor tilskuddene opphører. Ber også om en vurdering på hensiktsmessigheten ved å videreføre disse stillingene etter at tilskuddet har falt bort. Kommunen styres av lover, forskrifter og politiske vedtak. Noen lover gir brukerne konkrete rettigheter til tjenester, mens det for andre lover er lagt til grunn en skjønnsmessig og individuell vurdering av brukernes behov. Det forebyggende arbeidet er gjerne intensjonsbasert, mens for eksempel retten til skole og helsehjelp er rettighetsfestet. I delegasjonsreglementet, behandlet at kommunestyret, er det redegjort for myndighet tillagt kommunen. De områdene som ikke er omtalt her er det opp til kommunen å vurdere. Det foreligger ingen liste over stillinger som er finansiert via søknadsbaserte tilskudd. Det vises til omtalen i handlingsprogrammet om tilskuddsmidler innenfor hvert enkelt tjenesteområde. Tilskuddsmidlene benyttes til å dekke både prosjektstillinger, husleie og øvrige driftskostnader. 37. Støttefunksjoner: Finnes det tjenester som utføres fragmentert som bør samles i fellesfunksjoner, f. eks merkantile funksjoner for skole, barnehage, omsorgsvirksomheter? Hvilke effektiviseringseffekter kan man få av å samle disse funksjonene? Felles sentralbord for omsorgsvirksomhetene f.eks? Asker kommune har jobbet målbevisst med å ha en liten, kompetent og effektiv administrasjon. Dette kan dokumenteres gjennom KOSTRA-tall og ulike eksterne analyser (eks. Byråkratibarometeret Ny Analyse). Asker har en lavere ressursinnsats på administrative funksjoner per innbygger enn Bærum kommune. Rådmannen har lagt til grunn en effektivisering administrasjonen i 2013 på 3,7 mill. kroner. I tillegg kommer et nytt effektiviseringskrav i 2014 på 1,1 mill. kroner.

13 Prosjektet digitalisering og effektivisering av administrative prosesser har fokus på en dreining fra manuelle/papirbaserte prosesser til digitale/automatiserte prosesser. Det er en målsetning at prosjektet gjennom økt digitalisering blant annet skal bidra til en mer effektiv og mindre ressurskrevende administrasjon. 38. Vi er informert om at virksomheter ansetter sine egne økonomirådgivere i tillegg til de som sitter på rådhuset. Finnes det andre slike støttefunksjoner som virksomhetene har ansatt selv? Betyr dette at de ikke får den støtten de trenger fra økonomiavdelingen? Det vises til svaret på spørsmålet ovenfor. Tjenesteområde Oppvekst 39. Hvilke planer foreligger for å gjøre skolehverdagen mer utfordrende (og dermed også bedre) for de skoleflinke elevene som jobber seriøst med skolefagene for å bli best mulig, både i barneskolen og ungdomsskolen. Alle skolene i Asker jobber for at elevene skal få utfordringer, slik at de skal oppleve mestring og læring. Dette er et av hovedprinsippene i opplæringsloven og i de statlige og kommunale satsningene innenfor skoleutvikling/kompetanseutvikling. Skolenes arbeid er forankret i Opplæringsloven med forskrift, hvor tilpasset opplæring er sentralt, også for de såkalt skoleflinke elevene. Som varslet i forslag til Handlingsprogram vil det i løpet av andre kvartal 2014 legges frem en sak med Plan for ungdomstrinnet, hvor tilpasset opplæring og forskuttering av fag vil være to av områdene planen vil ha tiltak for. Rådmannen har utarbeidet Standard for vurdering for læring som skal bidra til å realisere krav om tilpasset opplæring og forskrift til opplæringsloven om underveisvurdering. Alle skolene er forpliktet til å implementere standarden i løpet av 2014 og skolens personale har deltatt på etterutdanning innenfor vurdering for læring fra Koordineringspott oppvekst eiendom: Det er avsatt 5 mill. kroner årlig til «koordineringspott» for Oppvekst. Rådmannen legger nå opp til at budsjettrammen dobles. Kan rådmannen forklare hvorfor man mener dette er nødvendig og nevne eksempler på hvilke mindre investeringer i skoler og barnehager det kan være snakk om? Hvorfor ligger dette under tjenesteområder «Oppvekst» og ikke «Eiendom»? Rådmannen ser at det er nødvendig med flere om-/utbygginger av barnehager for man skal få nødvendig areal til arbeidsplasser til pedagogisk personal. Rådmannen benytter disse midlene for å følge opp lovpålagte krav i forhold til HMS og universell utforming. 41. Risenga skole: Det bes om en status for lokaliseringen. Rådmannen vil legge frem sak om lokalisering av Risenga skole i løpet av I rådmannens investeringsforslag er det avsatt en investeringsramme på 260 mill. kroner i perioden

14 42. Hvilken økonomisk effekt har økningen i kommunal egenandel for barnevernsinstitusjoner for Asker? Rådmannen har beregnet effekten av dette forslaget i statsbudsjettet til å utgjøre ca. 3 millioner kroner for Asker kommunes del. 43. Hvilken økonomiske effekt har reduksjonen i refusjoner for enslige mindreårige flyktninger? Kommunen har avtale med IMDI om å bosette 10 enslige mindreårige flyktninger per år. Kommunens beregninger tilsier at det kreves en kommunal medfinansiering på 10 prosent, tilsvarende om lag 3,5 millioner kroner i økte netto kostnader. 44. Har rådmannen avsluttet tilbudet til assistenter og barne- og ungdomsarbeidere om videreutvikling? Det vil bli tilbud om fagutdanning som barne- og ungdomsarbeider for de ansatte i SFO og barnehage. Nytt kurs har startet i høst og vi satser på ett kurs hvert år. Bleiker videregående skole har ansvaret for teorikursene. 45. Er det gjort avtale om nye studieplasser for førskoleopplæring? Asker kommune tilbyr i perioden førskolelærerutdanning til 20 ansatte i private og kommunale barnehager i samarbeid med Høgskolen og Oslo og Høgskolen i Hedmark. Tilbudet er statlig finansiert. Rådmannen arbeider med sikte på å etablere flere studieplasser. I samarbeid med Bærum kommune vil Asker kommune få tilbud om studieplasser på Høgskolen i Oslo og Akershus fra høsten Asker kommune har også fått tilbud om plasser på høgskolen i Hedmark fra høsten Hva er status for andel menn i barnehagene og hva gjøres for at målet på 30% skal nås innen 2015? Asker kommune har etablert et MIB-nettverk (menn i barnehager) som har utarbeidet en egen Handlingsplan med fokus på holdningsarbeid og kompetanseheving. MIB samarbeider aktivt med Fylkesmann i Oslo og Akershus, Høgskolen i Oslo og Akershus og ungdomskolene. Rådmannen vil legge frem sak om dette temaet i Hvor mange stillinger er besatt i barnehagene med dispensasjon? Totalt i kommunale og private barnehager er det ca ansatte. Status for dispensasjoner per : Kommunale barnehager: Det er innvilget 2 varige dispensasjoner som pedagogisk leder. Det er innvilget 9 midlertidige dispensasjoner som pedagogisk leder og 8 som førskolelærer for barnehageåret 2013/2014 Private barnehager: Det er innvilget 6 varige dispensasjoner hvorav 3 som styrer og 3 som pedagogisk leder.

15 Det er innvilget 2 midlertidige dispensasjoner som styrer, 17 midlertidige dispensasjoner som pedagogisk leder og 14 midlertidige dispensasjoner som førskolelærer II for barnehageåret 2013/2014. Tjenesteområde Helse og omsorg 48. «Utstyrspott»: Hva ligger av utstyr i denne potten som foreslås videreført i perioden. Hvilket behov er det for medisinskteknisk utstyr? Er det en plan for disse pengene, hvordan disponeres de? I helse- og omsorgstjenesten er det innenfor de ulike virksomhetene et betydelig omfang av ulikt medisinsk utstyr. «Utstyrspotten» gir tjenesteområdet et handlingsrom for supplering/utskifting av det medisinske utstyret. Fordelingen baserer seg på årlige vurderinger og prioriteringer av og mellom virksomhetene. 49. Behov for flere sykehjemsplasser: Legger rådmannen opp til å planlegge for flere sykehjemsplasser, utover de som opprettes på Nesbru? Med en forestående eldrebølge er det viktig å planlegge for fremtiden. Rådmannen bes også gi en kort vurdering av mulighetene for å leie plasser andre steder ved sporadiske «topper». Kommunestyret vedtok i sak 71/12 om omsorgstjenester for eldre å utvikle heldøgnsomsorg for eldre (sykehjem og omsorgsboliger) i tråd med en dekningsgrad på 21 prosent. For å sikre en videreføring av dekningsgraden på 21 % etter utbyggingen av Nesbru sykehjem i 2017 er det foreslått investeringsmidler til utviklingen av et Helsehus i tilknytning til sykehjemmet på Søndre Borgen i perioden Som det fremgår av kommuneplanen og egen sak så har kommunen ledige tomtearealer for minimum 1000 nye sykehjemsplasser. Det legges til grunn at de kommunale planene vil dekke behovet for sykehjemsplasser frem til Det er viktig å legge til rette for at det eldre blir boende lengst mulig i hjemmet. Hva vil rådmannen gjøre for at hjemmetjenesten skal bli enda bedre slik at enda flere ønsker å motta denne tjenesten? Logistikken er ikke bra nok. Slik situasjonen er nå har vi puttet inn masse penger i hjemmetjenesten for å redusere utskrivningsdøgn fra sykehusene. Rådmannen viser til sak om lokalmedisinske tjenester og Strategiplan Asker kommune ligger på linje med Bærum kommune når det gjelder ressursinnsats og dekningsgrad på hjemmebaserte tjenester. Dette er et område rådmannen vil styrke i årene som kommer. Målet er å tilrettelegge for at folk kan føle seg trygge og ønske å bo hjemme med et økende omsorgsbehov. Fremtidens omsorg vil dreies fra institusjon (sykehjem) og over i en tilrettelagt bolig for alle aldersgrupper. Når det gjelder utskrivningsklare pasienter vises det til sak om rapport om samhandlingsreformen. Rapporten viser at kommunen har kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter.

16 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid 51. Solli skianlegg: Det foreslås å avsette ytterligere 9 millioner til tiltaket i Hvorfor ikke allerede for budsjettåret 2014? Det vises til saker til formannskapet og kommunestyret som omhandler temaet. Planprosessen er iverksatt og reguleringsarbeidet er i gang. Denne tilsier at det ikke er grunnlag for anleggsstart i Skateanlegg: Penger er bevilget (20 mill.) for perioden Likevel mener rådmannen at totalkostnaden er usikker. Vi lurer på hva denne usikkerheten er basert på, da det for rådmannen bør være så enkelt som å forholde seg til bevilget ramme og realisere anlegget innenfor denne. Begrunnelse for å skyve anlegget ut i tid? I HP 2013 er skateparken kategorisert i fase 0 der dette anses å være et budsjettforslag/avsetning der kostnad og fremdrift ikke er avklart. Dette fremgår av forklaring til tabellen. 53. Vardåsen skisenter: Hva er status for vanntilførsel denne vinteren? Hvordan ser budsjettet for salg av heiskort ut (brutt ned på de ulike kategoriene) og når regner man med å kunne ta anlegget i bruk? Da tenker vi ikke på værmessige forhold men når bakken/anlegget (teknisk) er klart til å kjøre full aktivitet. Det bes om oppdaterte kostnader for vanntilførselen. Gjennomføringsplanen for Vardåsen skisenter ble behandlet av kommunestyret i sak 100/12. Status i gjennomføring av vanntilførselen til Vardåsen skianlegg rapporteres til ØEE og formannskapet i halvårsrapport/kvartalsrapportene. Til tross for tekniske problemer knyttet til boringen for vannforsyningen, forventes anlegget å åpne i tråd med planen. Priser for de ulike billettypene er angitt i HPs prisliste side Brukerbetaling kultur, frivillighet og fritid, øvrige anlegg, arrangement og aktiviteter: Hva er begrunnelsen for at treningsaktivitet i regi av lag og foreninger for barn og unge i alderssbestemte klasser i is,- svømme og idrettshaller i perioden 15. august 15. juni er gratis, mens terminfestede arrangementer, trenings-, serie- og cupkamper for junior i de samme hallene er avgiftsbelagt med hele 275 kr. pr. time? Dette er i tråd med vedtatt prisliste. Trening er gratis, mens arrangementer ikke er det. Rådmannen har i HP 2014 varslet en sak om sesongdefinisjoner, noe som vil berøre prislisten. 55. Rådmannen legger opp til en forholdsvis stor prosentvis økning for brukerbetaling på seniorsentrene. Spørsmål: Hva koster en vanlig billett til ungdomskafeen Radar (aktivitet)? Ungdom har ikke fast inntekt og det er viktig at prisene her holdes lave. Normalt er alle Radars aktivitetsarrangementer gratis. Adgang til Radar kafe er gratis. Adgang til konserter/fester har en typisk pris på kr.50,-. Særskilte kurs prises til dekning av instruktør.

17 56. Det ble i HP bevilget 4,5 millioner kroner til bokrobot i Dette virker bemanningsmessig effektiviserende, i følge rådmannen, som vi derfor ber om å synliggjøre effektiviseringen/besparelsen. Ny bokrobot er foreslått fordi den skal erstatte eksisterende bokrobot som har stadig hyppigere driftsavbrudd, samt bedre leveransesikkerheten og servicen til brukerne. Det er ikke foreslått som et effektiviseringstiltak. Tjenesteområde Eiendom 57. Tettstedsutvikling: Det foreslås en samlet årlig avsetning på 30 millioner kroner (!) til tettstedutvikling i Asker sentrum, Heggedal, Holmen m.m. (!). Beløpet skal disponeres etter nærmere behov og prioriteringer i løpet av året med andre ord en slags «kjekt å ha-pott». Fremskrittspartiet synes ikke denne tilnærmingen er god, da vi baserer vår økonomiske politikk på at man først dokumenterer et behov og deretter bevilger midler. Likevel ser vi behovet for fleksibilitet når det gjelder tettstedutviklingen. Rådmannen bes om å redegjøre nærmere om behovet som man mener ikke er ivaretatt med allerede eksisterende planer for Asker sentrum, Holmen og Heggedal. Det vises til tettstedsutviklingen beskrevet i høringsutkastet til kommuneplanen. Midlene i handlingsprogrammet er øremerket de kostnader som påløper for Asker kommune i arbeidene med å utvikle de vedtatte nærsenterområdene Heggedal, Holmen, Asker/Føyka. Eksempler er tomtekjøp, infrastruktur mm. Når det gjelder 2014 planlegges midlene disponert til utviklingen av Heggedal sentrum, i tråd med kommunens planer. Begrunnelsen for en avsetning til tettstedsutvikling er å synliggjøre kommunen infrastrukturkostnader i investeringsprogrammet, jf. handlingsregelen for investeringer. Samtidig sikrer kommunen på denne måten en forutsigbarhet for private aktører som står for utbyggingene. 58. Salg av eiendom: Rådmannen har varslet sak om salg av kommunale eiendommer i løpet av Hvor er denne saken (når kommer den)? Saken må inneholde en liste over hvilke konkrete eiendommer som skal selges. Frp understreker videre viktigheten av at rådmannen når sine egne budsjettmål for salg av eiendom, og vil holde det politiske trykket oppe i denne saken. Rådmannen vil legge frem egen sak om salg av kommunal eiendom, som en del av kommunens strategi for egenfinansiering av investeringer. Organisering 59. Hvilken verdi representerer Asker kommunes eierandel i Asker sentrum AS og hvor raskt kan kommunen avvikle sin deltagelse? Asker kommune eier 5 aksjer i Asker sentrum AS med pålydende kr. 2000,-. Eierandelen er dermed verdt kr ,-. Som aksjonær betaler kommunen kontingent for å finansiere driften av selskapet. Kontingenten reguleres årlig i henhold til selskapets vedtatte budsjett. For 2013 betaler Asker kommune en kontingent på kr mva.

18 Kommunen kan avvikle sin deltagelse i selskapet relativt raskt. Salg/overføring av aksjer krever behandling i formannskapet, jf. Asker kommunes delegeringsreglement del III pkt Forslag til vedtak 60. Bosetting av flyktninger: Det bes om tall på hvor mange personer som har kommet til Asker som følge av familiegjenforening de fire siste årene (med en oversikt pr. år) og tall på hvor mange personer 50 bosatte genererer i form av familiegjenforening (snitt pr. år sett over tid). Vi ber altså om tall på hvilken reell bosetting et vedtak om bosetting av 50 flyktninger (inkl. 10 enslige mindreårige) medfører. Som det fremkommer av oversikten bosatte Asker 198 personer i løpet av fireårsperioden fra Antallet ligger tett opp mot vedtaket om bosetting av 200 personer. I tillegg kommer familiegjenforening med 45 personer i samme periode Vedtak mottak Bosatte 68* Familiegjenforente Totalt *8 tilhører 2008 mottak Antall familiegjenforente er varierende. Det er flere faktorer som spiller inn blant annet fra hvilket land de kommer fra og hvilken oppholds-status de har. Pr. 1. oktober 2013 har det kommet 6 personer på familiegjenforening, noe som er færre enn først antatt. Gjennomsnittet for de fire siste årene er på ca. 11 personer/gjenforeninger pr. år. Dette vil det blir redegjort nærmere for i tilleggsinnstillingen. Spørsmål fra AP Fokusområde medarbeidere 61. Asker kommune har hjemler for 30 lærlinger. Hvorfor har vi ikke utnyttet alle hjemlene? Asker kommune er i løpende dialog med fylkeskommunen knyttet til behovet og bruken av plassene. Årsaken til at ikke alle er benyttet er mangel på kvalifiserte søkere. 62. Hva vil det koste å øke antall lærlinger fra juni 2014 med 30 til? Dagens budsjett for 30 lærlinger utgjør netto ca. 2,6 mill. kroner. En dobling av antallet tilsier en dobling av budsjettet. Dagens budsjett og svaret gjelder lærlinger med rett til videregående opplæring. Lærlinger uten denne retten har en høyere kostnad.

19 63. Hvor mange har i dag uønsket deltid i Asker kommune? Rådmannen har i handlingsprogrammet varslet at det vil bli lagt frem egen sak om kommunens arbeid mot uønsket deltid. Rådmannen vil redegjøre for status i denne sammenheng. Fokusområde læring og fornyelse 64. Hvor mye er det investert i læring og fornyelse de siste 3 årene? 65. Hvor mye er driften styrket med innenfor læring og fornyelse de siste 3 årene? Kommunestyret har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform for Asker kommune. Denne skal rulleres i Formålet er at Asker kommune skal være en lærende organisasjon, og arbeidet med kontinuerlig forbedring inngår som et sentralt element i tjenesteproduksjonen og virksomhetsstyringen. Kunnskapssenteret er etablert som en sentral arena for læring og fornyelse, og arbeider blant annet med kompetanseheving, samhandling og læring på tvers av virksomheter og tjenesteområder, samt kompetanse og systemstøtte til utviklingsprosjekter og innovasjonsprosesser. I handlingsprogrammet har rådmannen årlig avsatt 2,5 mill. kroner til tiltak for oppfølging av arbeidsgiverpolitisk plattform. I tillegg kommer midler som disponeres av de ulike virksomhetene til formålet. Tjenesteområde Administrasjon og ledelse 66. Hva har den reelle effekten i kroner og stillinger vært av rådmannens omstillinger innenfor tjenesteområdet de siste 3 årene? Antall årsverk innenfor tjenesteområde Administrasjon og ledelse har økt fra 143 i 2010 til 158 i 2011 og Økningen har først og fremst sammenheng med etablering av rådmannens ledergruppe. I tillegg knytter årsverksøkningen seg til strategiske satsningsområder som samhandlingsreformen, samfunnsplanlegging, eierstyring, internkontroll og IKT. Tjenesteområdet har i 2013 et effektiviseringskrav på 3,7 mill. kroner. Det vises for øvrig til omtale om tjenesteområdet i halvårsrapporten i Rådmannen mener at det er viktig at man har en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å ivareta sentrale funksjoner som demokratifunksjoner, plan, styring, utvikling og internkontroll.

20 Tjenesteområde Oppvekst Skolehelsetjenesten 67. Hva er dekningsgraden av helsesøstre i skolehelsetjenesten fra Helsedirektoratet har gitt veiledende normer for dette området (IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2010). Asker kommune har en Barne- og familieenhet som jobber med forebyggende helsearbeid rettet mot familier i helsestasjon, barnehage og skole. Asker bruker mer ressurser samlet sett på dette området enn KOSTRA-gruppe 13, Bærum og landsgjennomsnittet. Når det gjelder helsesøstre spesielt, har Asker kommune de to siste årene styrket helsesøstertjenesten med ca. 7 årsverk (3,7 mill. kroner). Dette er en del av kommunens satsning på tidlig innsats og forebyggende arbeid. 68. Hva vil det koste ekstra å ha en helsesøster ansatt 100 % i hver sone fra 2014? Asker kommune har 7 ungdomsskolesoner. En stilling inkludert sosiale kostnader og andre følgekostnader er beregnet til ca kroner. Skolefritidsordningen 69. Hva vil kostnaden være ved å innføre idretts-sfo/kultur-sfo i alle kommunens skoler? Kommunestyret har bevilget 1 mill. kroner til oppfølging av kvalitetsplan for SFO. Dette forslaget må vurderes i henhold til planlagt bruk av bevilgningen. Rådmannen legger opp til at dette drøftes i komiteen. Tjenesteområde Helse og omsorg 70. Hva koster det å ta imot og bosette en enslig mindreårig asylsøker? Inkludert i kostnaden bør det tas i betraktning at alle skal bli inkludert på en verdig måte. Kommunen har vedtak om å bosette 50 flyktninger, inkludert 10 enslige mindreårige hvert år i perioden Pr. oktober har kommunen v/barneverntjenesten ansvar for 47 enslige mindreårige. For at enslige mindreårige skal kunne bosettes så raskt som mulig og få gode omsorgstilbud, mottar kommuner som bosetter enslige mindreårige et særskilt tilskudd i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Kommunen mottar det særskilte tilskuddet hvert år til og med det året flyktningen fyller 20 år. Tilskuddsbeløpet for 2013 er på kr per år per person.

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen Tjenesteområde Helse og omsorg Aud Hansen Agenda 1. Nasjonale føringer Samhandlingsreform - faseinndeling virkemidler 2. Utfordringsbilde Utgangspunkt 2010 Strategisk, retningsgivende føringer Faglige

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Et flertallsbudsjett bestående av alle politiske partier representert i Randaberg kommunestyre. Det moderne Randaberg skal være en

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer