SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 13.september 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 13.september 2010"

Transkript

1 SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 13.september 2010 Tid: 16:30 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 -

2 SAKSLISTE 1 Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2 Godkjenninger 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av dagsorden 3 Årsmelding Nmf Bergen 2009/ Økonomisaker 4.1 Rekneskap Status reknekap Revidert budsjett Budsjett Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2010/ Val 6.1 Tellekorps 6.2 Representant til nasjonalt styre 6.3 Leiar 6.4 Lokalstyre 6.5 Nestleiar (velgast mellom medlemmane valde til lokalstyre) 6.6 Utvekslingsansvarleg (velgast mellom medlemmane valde til lokalstyre) og 2. vara for nasjonalt styre representant 6.8 Delegatar og vararepresentantar til Nmf sitt leiarvalmøte og landsmøte 6.9 Valkomité 7 Møteavslutning - 2 -

3 SAK 1.0 VAL AV ORDSTYRAR, BISITTER OG REFERENT Styret foreslår: Ordstyrer : Rasmus Bakken Bisitter : Kristine Onarheim Referent : Bjørg Bakke Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent Vedtak: Vald ved akklamasjon SAK 2.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling vart sendt ut via e-post til alle medlemmar i Nmf Bergen 2 veker før årsmøtet. Kopi av innkallinga ligg vedlagt. Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent Vart ikkje send ut til kull 10, då kullmailen deira ikkje er operativ enno. Årsmøtet har vorte gjort kjend gjennom oppslag og ved to informasjonsarrangement for kull 10. Vedtak: Godkjend SAK 2.2 GODKJENNING AV DAGSORDEN Styret foreslår: Sakene vert handsama i den rekkjefølgje dei er sete opp på sakslista. Årsmøtet kan med simpelt fleirtal vedta å endre saksrekkjefølgja undervegs dersom begrunna behov for dette skulle oppstå. Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent Vedtak: Godkjend SAK 3 ÅRSMELDING 2009/2010 Årsmelding for Nmf Bergen 2009/2010 Styret har bestått av: Margunn Bye Tøsdal, leiar 2010 / Nasjonalt styre 2009 Arild Iversen, nestleiar og lønnsansvarleg Bjørg Bakke, Nasjonalt styre 2010 / leiar 2009 Andreas Otto, økonomiansvarleg Johanne Iversen, prosjektansvarleg Agnete L. Olsen, kontoransvarleg / medlemsansvarleg / MedHum leiar Ingeborg Eskerud, utvekslingsansvarleg Helle Marie Brennvall, turnusansvarleg Rasmus Bakken, kursansvarleg Hans-Ragnar Skogli, mentoransvarleg Fridtjov Edland, internetansvarleg Fredrik Kilander, utdanningsansvarleg - 3 -

4 I tillegg har Kristine Onarheim, nasjonal prosjektansvarleg, og Maria Mellemstrand, MFU representant, delteke aktivt på styremøta. Styrearbeid Styret har hatt 11 styremøter i perioden. I tillegg har styret hyppig korrespondanse på e-post og telefon. Styret har gjennomført tillitsvalgtskurs trinn I, II og III. Kurs Pleiemedhjelperkurs vart arrangert november 2009, og dette var særs vellukka. Kurset hadde venteliste allereie tre dagar etter infomail var sendt ut og det var åpna for påmelding. Men nokre avmeldingar i siste sekund førte til at eit par plassar sto tomme under kurset. Tilbakemeldingane etter kurset var utelukkande positive. VIVAT-kurs var først tenkt arrangert same haust, men det vart for knapp tid til å få dette arrangementet i havn. Nytt tidspunkt for VIVAT-kurset vart våren Til kurset fekk vi støtte på 5000 frå Hordaland legeforening. Kurset vart heldt mai, med 14 deltakarar. Talet på deltakarar var litt skuffande då det var plass til 24 personar, men dette hadde nok noko å gjere med at kurset vart heldt berre 10 dagar før eksamen i BIOBAS, og førstekullingane hadde nok difor andre prioriteringar. Også her har tilbakemeldingane vore utelukkande positive frå deltakarar og kurshaldarar. Det var også lagt opp til at det skulle arrangerast yttarlegare eitt pleiemedhjelperkurs i vårsemesteret. Dette skjedde ikkje. Dels pga at vi sto utan nokon til å halde kurset, og dels fordi vårsemesteret vart travlare enn antatt. Vi veit av erfaring at Pleiemedhjelperkurset er eit populært kurs, og vi vil framleis ha som mål å arrangere dette to gongar i året når det er interesse for dette. Elles er det sett saman kokebøker til kvart av kursa, med trinnvis framgangsmåte og huskelister, for å lette planlegginga og gjennomføringa av tilsvarande kurs i framtida. Mentorordning Det har lenge vore stor interesse hjå studentane for å få plass i mentorordninga. Det stod mange på ventelista, og ein jobba for å skaffe desse plass i ei gruppe. Nokre av dei eksisterande gruppene tok i mot folk som hadde stått lenge på ventelista, og det vart samstundes oppretta ei ny mentorgruppe. Mange nye fekk plass. Etikkseminar 19.april vart arrangert saman med Hordaland Legeforening. Borrik Schjødt, psykologspesialist, holdt føredrag om kommunikasjon kring smerte og døden. Studentar, mentorar og interesserte legar var inviterte. Det var ca 30 studentar tilstades, ein mentorlege og ein lege utan mentorverv. Arrangementet gjekk veldig bra, og mange ville vere med i ordninga. I løpet av hausten 2009 kom det med ein ny mentor og ni nye studentar. Denne gruppa vart oppløyst, men mange av studentane er no med i andre grupper. I løpet av våren 2010 kom det ca 30 nye studentar og det vart rekruttert tre nye mentorar. Dette skjedde via eksisterande mentorar, etikkseminaret og eit møte med Allmennlegeforeningen i Legenes Hus, der ni legar uttrykte interesse for ordninga

5 Det er til saman ni mentorgrupper. Det har vore vanskeleg å få innsyn i stoda hjå alle gruppene, men mange av dei fungerar godt og møtes fleire gongar i semesteret. Desse har ikkje/vil ikkje ha inn nye, eller treng ikkje informasjon eller hjelp. Det er lite arbeid med desse gruppene, men nokre har fått med ein eller to fyrstekullingar, etter ynske om dette. Mentorordninga har fått ei uformell avtale med Praktiserende Spesialisters Landsforening. Dette opnar for at medlemane av mentorordninga kan vere med legar i privat praksis, for innsyn og lærdom i dei aktuelle spesialiteten. Studentane kan kontakta mentoransvarleg for å kome i kontakt med det feltet dei tykkjer verkar spanande. Det er oppretta ein mentor-epost. Nmf har spesifikke e-postadresser til dei ulike arbeidsområda. har den siste tida vorte nytta som kommunikasjonskanal mellom mentoransvarleg, studentar og mentorar. Interesserte studentar har vorte oppmoda til å nytte denne adressa for å samla alt med Mentorordninga på ein plass. Dette har fungert godt, og tanken er at den same adressa kan nyttast uavhengig av kven som er mentoransvarleg. Arbeidet framover vert å rekruttera fleire mentorar og studentar til ordninga. Etter kvart vert den kanskje omfangsrik nok til å via ut konseptet i form av mentorsamlingar, turar, større arrangement eller liknande. Det er eit kjempepotensiale til å utnytte muligheita i denne ordninga. Lønn Kontakt med medlemmene Anslagsvis ulike personer har henvendt seg til lønnsansvarlig med lønnsrelaterte spørsmål i denne perioden. Det har vært interessant å observere at noen av spørsmålene har vært ganske kompliserte, og man har måttet be Yngre legers forening (Ylf) om hjelp til disse. Tidligere har spørsmål utelukkende vært enkle og lønnsrelaterte, men i denne perioden har man også mottatt spørsmål knyttet til lønnssatser ved overtid og avlønning ved vakansvakter. Avtaler og regelverk knyttet til arbeidstider har også vært forespurt. Informasjonsarbeid har vært viktig. I samtlige nyhetsbrev har lønnsansvarlig hatt innlegg. I lønnsundersøkelsen (se nedenfor) mottok man mange spørsmål knyttet til lønn, og samtlige ble besvart i det siste nyhetsbrevet før sommerferien. På denne måten har man nådd ut til mange med svar på spørsmål som trolig flere er usikker på. Det ble dessverre ikke tid til lønnsseminar på vårparten, men i lys av informasjonsarbeidet som er gjort er man sikker på at medlemmene har mottatt tilstrekkelig informasjon om lønns- og arbeidsforhold. Lønnsundersøkelse Vårsemesteret 2010 gjennomførte man en lønnsundersøkelse blant medisinstudenter ved UiB. I motsetning til tidligere var undersøkelsen for alle medisinstudenter, også dem med lisens. Det var totalt 225 besvarelser. Undersøkelsen viste som tidligere at medlemmer ansatt i Helse Bergen uten lisens ikke har hatt noen effekt av dagens avtale med forhandling etter eget ønske. Tilbakemeldinger viser også som tidligere at de enkelte enhetsledere ikke har vilje og/eller kompetanse til å forhandle lønn med våre medlemmer. Medlemmer med lisens er derimot alle lønnet etter gjeldende minstelønn i B-delsavtalen. Haraldsplass Diakonale Sykehus utmerker seg igjen som sykehuset med best lønn til studenter, uavhengig av lisens eller ikke, mens Bergen Kommune kommer på andreplass

6 Forhandlinger i Spekter I 2010 er det hovedoppgjør for Spekter-området (Helseforetakene). A-delsforhandlingene (A og A2) for Spekter ble fullført 24.08, og studenter med lisens ble tilgodesett med en lønnsøkning fra til En annen viktig lønnsendring er at vaktlønnssats er økt fra 0,025 % til 0,026 %. I kroner og øre er dette en endring fra 88,38 kr til 94,77 kr pr. time i vakt (arbeid etter kl. 17:00). Et annet viktig punkt i denne avtalen som påvirker våre medlemmer er at det legges opp til lokalt lønnsoppgjør for ( ) øvrige medlemmer i Legeforeningen som ikke har fått tillegg fastsatt sentralt. Det siste må tolkes som en føring mot at studenter skal tilgodeses i de lokale forhandlinger. Dessverre er Dnlfs B-delsavtale med Helse-Bergen er ikke ferdig forhandlet i skrivende stund og utfallet er uvisst. For å oppnå et resultat i de nevnte forhandlinger med Helse Bergen har man arbeidet mot Ylf. Man har hatt møter der resultater fra den nevnte undersøkelsen er framlagt, og våre ønsker er formet i dialog med Ylfs fortetakstillitsvalgt Eivind Solheim. Ved å inkludere Ylf i utformingen av våre ønsker, har vi større tro på oppnåelse av et bedre resultat enn ved forrige forhandlingsrunde. Det viktigste i år er å få inn studenter uten lisens i avtalen, slik at vi kan hente ut god lønnsstatistikk uten å måtte gjøre omfattende undersøkelser for å få dette til. Med gode og sikre tall kan vi ved neste korsvei stille rimelige krav basert på våre medlemmers realkompetanse og utdannelse. Fagforbundets minstesats for arbeidstakere uten ansiennitet eller utdanning (Stillingsgruppe 1), som i dag brukes for mange av våre medlemmer uten lisens i Helse Bergen, har i år økt fra til kroner. For Stillingsgruppe 2 i den aktuelle avtalen, som noen av våre medlemmer lønnes etter, er minstelønnen nå Kort om 2011 Arbeidet fram mot kommende oppgjør er som tidligere å synliggjøre og markedsføre våre interesser overfor Dnlfs forhandlere hos Helse Bergen (Spekter), Haraldsplass Diakonale Sykehus (HSH) og Bergen Kommune (KS). For tiden er ikke medisinstudenter u/lisens nevnt i HSHs lokale avtale med Dnlf, og i Bergen Kommune lønnes studenter uten lisens etter Fagforbundets satser eller tilsvarende. Dette vurderer man som utilfredstillende, spesielt med tanke på at medisinstudenter utgjør en ikke uvesentlig del av Dnlfs medlemsmasse. Kort sagt ønsker vi at Dnlf skal forhandle lønn for alle medlemmer innen alle tariffområder. Grunnutdanning Nmf Bergen har også i år hatt eit godt samarbeid med MFU når det gjeld grunnutdanningssakar. Leiar av MFU har vore invitert til Nmf Bergen sine møter og sosiale aktiviteter, og fleire av Nmf Bergen sine styrerepresentantar har hatt verv også i MFU. Nmf Bergen hadde høve til å sende fire representantar på AMEE hausten AMEE er ein internasjonal konferanse som handlar om medisinsk utdanning, og opphaldet var svært lærerikt. Nmf Bergen har også hatt representantar på Grunnutdanningskonferansen 2009, der også representantar fra MFU var inviterte. Denne var interessant og lærerik. Her presenterte mellom anna IHI Open School seg, som er eit internasjonalt prosjekt som har som formål å betre pasientsikkerheten mellom anna ved å heve kvaliteten på helseutdanninga

7 Nmf Bergen sende også deltakarar på FINO i november 09 på Island. I haustsemesteret vart styret gjort oppmerksame på at det i enkelte fag i klinikken har blitt gjennomført eksamen med intern sensor. I henhold til UiB sitt regelverk og gjeldande praksis ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet (MOFA) er ikkje dette tillatt. Medisinsk Fagutvalg (MFU) er også orientert om saken, og det er tatt vidare til Programutvalget ved fakultetet. Saka er fulgt opp gjennom skuleåret, og skrive om i NMF sitt nyhetsbrev april Fakultetsleiinga har planar om å endre dagens studiemodell. Det har kome signal frå departementsnivå om at det i framtida blir ønskjeleg å auke talet studentar i Bergen frå dagens ca. 150 til 200 per årskull. I dette høvet har vi tatt kontakt med Visedekan for undervisning, Arne Tjølsen, og sagt at vi i Nmf er interesserte i å være aktivt med på prosessen med å skape en eventuell ny modell. Vi fikk tilsvar om at fakultetet også er interesserte i å ha oss med. Dette bør bli fulgt opp når det blir aktuelt. I utgangspunktet har ein tidligare arbeida for at kullstørrelsene i klinikken ikkje skal overstige 80 studentar, men her blir det truleg naudsynt å tenke nytt, då det på sikt vil bli større kull uansett. Då fakultetet bestemte seg for at det ikkje var pengar til å halde katastrofekurset hausten 2009, var Nmf engasjert i å få dette på plass att. Akuttmedisin er ein av dei grunnutdanningsrelaterte sakene Nmf Bergen har jobba med dette året. Det viste det seg at vi ikkje trong å arbeide for å få dette på plass att, takka vere vår energiske professor Guttormsen, som tok saka i eigne hender. Vi får altså fremdeles katastrofekurs på 6. året. Studentundersøkinga er ei undersøking som vert utført mellom sisteårsstudentane ved alle fakulteta. Denne vart videreformidla frå ho som står som ansvarleg for gjennomføringa av den, Seija M. Pedersen, som studerer i Tromsø. Resultata kjem forhåpentlegvis som artikkel i Tidsskriftet. Turnus Dette året har det vore stor aktivitet i diskusjonen om turnusordninga. Vi har i dette høve arrangert to allmøter om turnus. Det første fann stad i forkant av Helsedirektoratet sitt nye turnusforslag, 4.februar Dette var eit meir generelt allmøte om turnus. Det var godt oppmøte i Store Auditorium, og mange engasjerte studentar kom med konstruktive innlegg etter Kersti Elisabet Styren, turnusansvarleg i nasjonalt styre, sin presentasjon av turnustenesta og Nmf si rolle. Mellom anna vart det spurt om kva Nmf gjer for dei studentane som ender opp på ventelista, og havnar mellom to fagorganisasjonar. Dei er ikkje lenger medisinstudentar og medlemmar i Nmf, men dei er ikkje enno turnuslegar og medlemmar i Ylf. Eit anna innspel fra salen å leie inn ein samfunnsøkonom, for å rekne ut kva det faktisk kostar Noreg å ha studentar med ferdig cand. med-grad ventande på å få gjort ferdig utdanninga si og få autorisasjon. Prioriteringsspørsmålet kom også opp, og det vart foreslege at det kunne vere mogeleg å definere turnustjenesta som utdanning for å unngå EØS-reglementet om fri flyt av arbeidskraft. Dei som ønskjer ein slik omdefinering må vere oppmerksame på at dette vil ha økonomiske konsekvensar for turnuslegane. Nmf fekk på dette møtet nye innspel vi kunne ta med oss vidare. Det andre allmøtet fann stad i etterkant av det nye forslaget om Nybyrjarstillingar, tysdag 13.april. Då invitera Nmf til informasjons- og diskusjonsmøte om det nye forslaget til - 7 -

8 overgangsteneste. Ingebjørn Bleie, Nmf sin representant i Turnusrådet, informerte om det nye forslaget, og deretter var det ope for spørsmål, kommentarar og diskusjon. Det er som alltid høgt engasjement rundt turnussaka. Dette er noko som gjeld framtida til alle medisinstudentar, og no har vi ei reell sjanse til å vere med å påverke. Av samtlege innspel, både før og etter møtet, per epostar og i samtalar, er det gjennomgåande at studentar på høgare kull er meir positive til det nye forslaget enn studentar på dei lågaste kulla. Og det er ein evigvarande diskusjon om ein skal opne for søknadsbasert opptak eller halde på loddtrekninga. I studentundersøkinga frå 2008, var ca. 40 % for søknad og 40 % for framleis loddtrekning. Det var fleire moment som kom opp på møtet som vi tok med oss i høyringssvaret frå Nmf til Legeforeninga: - Det var eit sterkt ønskje om å bevare ein form for særplassordning for dei med born i skulepliktig alder. Dette er noko vi ønskjer framleis skal vere ein moglegheit. - Det er ikkje kommentert overgangsordningar i forslaget. For oss er det viktig med forutsigbarheit, så vi ønskjer at det skal bli klarlagt korleis ordninga vil bli for dei som kjem inn i overgangen mellom dei to ordningane. - Det må vere eit nøytralt mellomledd i tilsettingsprosessen, som ei sikring for eit rettferdig opptak. - Det er også eit sterkt ønskje om at første runde i tilsettingsprosessen skal vere anonymisert. Det er skissert ulike forslag korleis dette kan gjerast, t.d med å få utdelt eit nummer slik som ein får ved oppmelding til Samordna Opptak. - At det skal vere ein garanti om å få turnusplass. Dette er noko som nok vil falle bort når det vert ein tilsettingsprosess, men vi vil sjølvsagt spele inn at dette er ein av bekymringane våre over det nye forslaget. - Elles er det store usikkerhetsmomentet i turnusforslaget korleis sjølve tilsettingsprosessen vil vere. Kva vil bli lagt vekt på i det søknadsbaserte opptaket? Nmf vil også takke Kjell-Christian Flo på kull 09, som kom med eit svært konstruktivt og gjennomtenkt forslag om tildelinga av stillingar i etterkant av møtet. I august 2010 sende Helsedirektoratet sitt reviderte forslag til turnusteneste/nybyrjarstillingar over til Helsedepartementet. Nmf reagerte her på at få av Legeforeningen, og herved våre, innspel var teke omsyn til i det omskrive forslaget. Vi skal følgje nøye med i prosessen vidare, og la våre innspel kome tydeleg fram. Info/PR I løpet av året har styret helde medlemmane oppdaterte om aktuelle saker gjennom plakatar, infomail, informasjon på forelesningar og via nettsidene. Dette er arbeid som alltid har potensiale for forbedring. Pga tekniske problem og utsette internettkurs fekk aldri internettansvarleg opplæring i å administrere nettsidene, og dermed har nettsideoppdatering gått via nettansvarleg Dan Skoglund. Styret har i løpet av året sendt ut nyhetsbrev til alle kull på e-post, og Arild Iversen har stadig utbetra design og funksjonalitet av dette. Det held noe in svært høg standard. Det vart heldt verve- og informasjonsstand i januar Vi inviterte til allmøte 8.mars med sakene som skulle opp på landsmøte mars. Det var berre representantar frå styret som møtte. 23.mars 10 ble det avholdt lisensmøte for kull 05a og 05b, der dei fekk informasjon om pliktar og rettar ein har når ein arbeider som medisinstudent med lisens. Eivind Solheim frå - 8 -

9 Yngre Legers forening deltok, i tillegg til lege Bobby Burman, som kom med praktiske råd og tips om arbeid med lisens. Vi deltok i fadderukene med info på presentasjonskvelden, og hadde stand på rebusløpet. Førstekullsmøte vart i år, som i fjor, heldt i samarbeid med DnB NOR, i deira lokaler i sentrum. Det vart heldt presentasjonar for å informere om Nmf sitt arbeid, og DnB informerte om sine avtaler for Nmf-medlemmar, samt at Eivind Solheim frå YLF ga eit lettbeint foredrag om korleis livet vert som ferdigutdanna lege. Etter det offisielle programmet vart det servert vin og tapas, og det var høve til å prate med dei nye studentane om Nmf og vårt arbeid. Det vart vald å halde arrangementet nokre veker etter faddervekene. Ca 70 studentar var tilstades, og arrangementet reknast som svært vellukka. Vi fekk mange nye innmeldte i Nmf. Æsculap Medlemmar frå Nmf Bergen har bidratt med artiklar i Æsculap, og leiar har skrive leiarartikkel til kvart nummer. Æsculap er Nmf si største utgift nasjonalt, men også ein av våre viktigaste medlemsfordelar. I utviklinga av bladet er det ønskjeleg å ha større fokus på global helse, samt informasjon om kva Nmf arbeidar med. På den måten vil vi kunne nå ut med viktig informasjon til medlemmane endå betre. Utveksling I januar 2010 tok Nmf i mot ein brasiliansk medisinstudent, Celina Campo. Ho kom til Bergen i tre veker på forskningsutveksling. Nmf Bergen har også gjennomført sommerutveksling i regi av IFMSA. I forhold til utgåande utveksling har arbeidet bestått i å promotere og informere studentane i Bergen om moglegheitane for utveksling, svare på spørsmål, handsame søknadar og sende studentar på sommerutveksling. Nmf Bergen har tatt i mot 8 utanlandske medisinstudentar på sommarutveksling juni Utvekslingsansvarleg har hatt ansvar for å skaffe hospiteringsplass på Haukeland sykehus, skaffe bustad og arrangere sosialt program for utvekslingsstudentene under oppholdet. Vi har fått økonomisk støtte til opplegget fra Universitetet i Bergen, via MFU. Det vart problem med å få eit fungerande opplegg for å få levert ut matkupongar til utvekslingsstudentane. Dette må ordnast opp i, og det må lagast eit system for før neste utvekslingsperiode. Har elles hatt kontakt med HUS for å betre kontakten med avdelingane (felles kontaktperson eller liknande), men dette fekk vi ikkje til i år. Det har vore tett samarbeid med nasjonalt utvekslingsansvarlege og dei andre lokallaga. Har delteke på internasjonal dag på fakultetet for å promotere utvekslinga. Medlemsfordelar I 2010 fekk alle medlemmane i Nmf Bergen nye medlemsfordelar. Som medlem i Nmf får du no gratis inngang på METRO alle dagar bortsett frå onsdag og torsdag, fortrinn i køen og ein kan låne METRO vederlagsfritt til privatfest (liten, medium eller stor). Alle Nmf medlemmar som vil nytte seg av dette, må vere over 20 år

10 Elles får alle medlemmar i Nmf 10% ved Sumo restaurant frå klokka til med lunsj meny. Ein får som medlem også happy hour sushi takeaway heile dagen ved restaurantene Sumo/soho. På Mona Lisa Frisørteam, i Marken i sentrum, på Laksevåg og Sartor senter, får Nmf medlemmar 20% rabatt på all behandling. Mellom klokka får ein 25% rabatt. For å få nytte seg av fordelane, må ein vise gyldig Nmf bevis. Dette får ein i posten ved å gå inn på og velje "mistet medlemskort". Prosjekt og internasjonalt arbeid Nmf oppretta ved semesterstart ei prosjektgruppe som er underlagt den lokale prosjektansvarlege (LPO). Det vart verva ca 10 medlemmar til denne gruppa. Prosjektgruppa har gjennom heile perioden hatt regelmessige møter. Referat føreligg frå alle dei offisielle møtene. Prosjektgruppen sitt hovedfokus har vore å starte prosjekt og lage arrangement med fokus på global og nasjonal helse. Nmf Bergen har delteke på Klima=Helse kampanjen ved å drive underskriftskampanje og henge opp opplysande plakatar om temaet på BBB og HUS. Nmf markerte den internasjonale AIDS-dagen ved å arrangere eit to timers foredrag. Nmf solgte også i dette høvet små pakkar som inneholdt bollar forma som AIDS-sløyfer, og kondom. Pengene gjekk til Kenyaprosjektet då det var dei som stod for bakinga og salet. Nmf har arrangert tropemedisin- og global helse kurs for alle studentane. Kurset bestod av 3 forelesningar og eit mikrobiologikurs. Nmf har starta eit nytt prosjekt; Mitt møte med helsevesenet. Målet er å sette fokus på ulikheiter i helse og utsette helsegrupper i Noreg. Det består av ei forelesningsrekke der informantar frå ei rekkje utsette helsegrupper kjem og fortel om deira møte med helsevesenet og ein lege som har lang erfaring i å behandle desse pasientgruppene. I vår har Nmf arrangert to møter; det første omhandla rusmisbruk og det andre var om psykisk helse. Nmf har markert verdens tobakksfrie dag. Det vart gjort på Årstad vgs, der Nmf stod på stand og arrangerte KOLS-løp, ga ut frukt og informasjonsmateriell om røyking og røykeslutt. MedHum Lokalkomiteleder for MedHum 2010, Agnete L.Olsen, er også styremedlem i Nmf Bergen. Informasjonsstraumen har difor vore uproblematisk. MedHum vart for første gong arrangert to år på rad. Dette for å få aksjonen til partalsår, slik at ein slepp å konkurrere om medieoppslag og arrangementslokale i valår. Komiteen har difor hatt kortare tid på førebuingane enn vanleg, men har vore effektive i arbeidet med å få stabla aksjonen på beina. Øvrig Nasjonalt styrerepresentant har sitte i styret til Hordaland Legeforening og Regionsutval Vest, samt delteke på Dnlf sitt landsmøte. Nmf Bergen har dessutan sendt 2 styremedlemmar på Global Respons i København, januar Nmf Bergen har gjennom heile året tilstreba å sende ekstra styremedlemmar på hovudarrangementa til Nmf. Dette for å auke kunnskapen i eit svært nytt styre. Dette har vore ein taktikk som har gjeve gode resultat i form av ulike arrangement for medlemmane

11 Forslag til vedtak: Årsmeldinga vert teke til etterretning. Vedtak: Årsmelding teke til etterretning SAK 4.1 REKNESKAP 2009 Andreas Otto orienterer. REKNESKAP NMF BERGEN 2009 BUDSJETT NMF BERGEN 2009 POST INNTEKTER POST INNTEKTER Differanse 6510 Tilskudd fra NMFsentralt 73191, Tilskudd fra Nmf sentralt 73191,00 0, Eksamensoppgaver 34150, Eksamensoppgaver 35000,00-850, Tilskudd til sommerutveksling fra MOFA 0, Tilskudd til sommerutveksling fra MOFA 40000, , Sponsorinntekter/støtte fra andre 40000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 40000,00 0, Kursinntekter 0, Kursinntekter 30000, ,00 Totalt ,00 Totalt , ,00 POST UTGIFTER POST UTGIFTER Differanse 6100 Administrasjon 11108, Administrasjon 3500, , Møteutgifter lokalstyret 5926, Møteutgifter lokalstyret 7500, , Styrets disp. 2617, Styrets disp. 5191, , Trykking av eksamensoppgaver 36923, Trykking av eksamensoppgaver 36000,00-923, Verve- og medlemsmøter 17371, Verve- og medlemsmøter 37500, , NMF Landsmøte 5606, NMF Landsmøte 4000, , Nasjonale samlinger (kreativ helg, Guk, tvk3) 8235, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, TVK3) 15000, , Kurs 10900, Kurs 35000, , Tillitsvalgtkurs trinn , Tillitsvalgtkurs trinn ,00-111, Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 20728, Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 25000, , Sommerutveksling 0, Sommerutveksling 40000, , Mentorordning 0, Mentorordning og etikkseminar 500,00 500, Internasjonal helse/prosjekter 7570, Internasjonal helse/prosjekter 5000, ,18 Totalt ,88 Totalt , ,12 Regnskap per Resultat Kr 16230,

12 Kommentarar: For 2009 hadde Nmf Bergen budsjettert med samla inntekter på kroner og utgifter på kroner. Altså eit budsjett som tok sikte på å gå i balanse. Skuggerekneskapen som vart ført viser imidlertid at Nmf Bergen hadde inntekter på kroner, kroner mindre enn budsjettert, og utgifter på kroner som er mindre enn dei budsjetterte Summa summarum betyr dette at Nmf Bergen har gått med et overskudd på ,88 kroner. Dei relativt store avvika på inntektssida skuldast for det første, at det i 2009 ikkje er blitt ført nokre kursinntekter. Desse var budsjetterte til å vere på kroner. Vidare blei det også budsjettert med ei overføring frå MOFA på kroner for finansiering av sommerutveksling. Når det kjem til avvika på utgiftssida, skuldast desse primært fire postar. Ingen sommerutveksling ga innsparing på kroner og at det berre ble holdt eit kurs i 2009, (pleiermedhjelperkurset) ga ei innsparing på kroner. Dessuten vart det brukt kroner mindre på verve- og medlemsmøter enn planlagt. Den posten kor det vart brukt meir penger enn budsjettert var Administrasjon, der det ble brukt kroner meir og dette skuldast hovudsakleg investering i fornya datautstyr. Forslag til vedtak: Rekneskapen vert teke til etterretning. Vedtak: Rekneskapen teke til etterretning

13 SAK 4.2 STATUS REKNESKAP 2010 Andreas Otto orienterer. REGNSKAP NMF BERGEN 2010 BUDSJETT NMF BERGEN 2010 POST INNTEKTER POST INNTEKTER Differanse 6510 Tilskudd fra NMFsentralt 63981, Tilskudd fra Nmf sentralt 73191, , Eksamensoppgaver 7070, Eksamensoppgaver 0, , Tilskudd til sommerutveksling fra MOFA Tilskudd til sommerutveksling fra MOFA 40000, , Sponsorinntekter/støtte fra andre Sponsorinntekter/støtte fra andre 30000, , Kursinntekter 13750, Kursinntekter 30000, ,00 Totalt 89801,00 Totalt , ,00 POST UTGIFTER POST UTGIFTER Differanse 6100 Administrasjon 441, Administrasjon 4000, , Møteutgifter lokalstyret 1728, Møteutgifter lokalstyret 8000, , Styrets disp. 864, Styrets disp. 2691, ,90 Trykking av Trykking av 6170 eksamensoppgaver 910, eksamensoppgaver 0,00-910, Verve- og medlemsmøter 0, Verve- og medlemsmøter 30000, , NMF Landsmøte 8312, NMF Landsmøte 4000, ,63 Nasjonale samlinger Nasjonale samlinger 6310 (kreativ helg, Guk, tvk3) 2228, (kreativ helg, GUK, TVK3) 12000, , Kurs 8070, Kurs 35000, , Tillitsvalgtkurs trinn 2 0, Tillitsvalgtkurs trinn , , Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 158, Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 23000, , Sommerutveksling 2600, Sommerutveksling 40000, , Mentorordning 0, Mentorordning og etikkseminar 500,00 500, Internasjonal helse/prosjekter 3202, Internasjonal helse/prosjekter 10000, ,71 Totalt 28516,34 Totalt , ,66 Regnskap per Førebels er den økonomiske situasjonen i Nmf Bergen romsleg. Grunnen til dette er at det bruker å vere noko lågare aktivitet om våren enn om hausten. Der er allereie no nokre avvik mellom budsjettet og rekneskapet for 2010, som ikkje vil jevne seg ut i løpet av hausten. Årets bevilgninger frå Nmf sentralt er lågare enn først anslått og utgifter til reise vil bli mindre enn budsjettert. Dette skuldast ei omlegging av økonomien, der ein ønskjer å finansiere større deler av reiseutgiftene sentralt, mot at overføringane til lokallaga reduserast

14 Vidare er dei hittil bokførte kursinntektene på kr frå pleiermedhjelperkurset som vart holdt Dersom den planlagde kursaktiviteten ein har budsjettert med vert gjennomført, vil Nmf Bergen ende opp med høgare kursinntekter enn budsjettert. Inntekter frå eksamensoppgavesal vart for i år anslått til å bli kr 0, da denne aktiviteten har blitt avvikla. Imidlertid vart det gjennomført eit sal av lagerbeholdninga av gamle eksamensoppgåver som genererte ekstra inntekter på kr 7070,00. Kostnaden på kr 910,50 for trykking av eksamensoppgåver skuldast ei rekning frå 2009 som vart belasta årets rekneskap. Forslag til vedtak: Rekneskapen vert teke til etterretning. Vedtak: Rekneskapen er teke til etterretning. SAK 4.3 REVIDERT BUDSJETT 2010 FOR Andreas Otto orienterer POST REVIDERT BUDSJETT 2010 INNTEKTER 6510 Tilskudd fra Nmf sentralt 63981, Eksamensoppgaver 7070, Andre tilsudd, bla til sommerutveksling (Mofa) 35000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000, Kursinntekter 35000,00 Totalt ,00 POST UTGIFTER 6100 Administrasjon 4000, Møteutgifter lokalstyret 8000, Styrets disp 2500, Trykking av eksamensoppgaver 910, Verve- og medlemsmøter 30000, NMF Landsmøte 4000, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, TVK3) 10000, Kurs 35000, Tillitsvalgtkurs trinn , Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 22000, Sommerutveksling 30000, Mentorordning og etikkseminar 500, Internasjonal helse/prosjekter 10000,00 Totalt ,50 Nytt forslag Bjørg Bakke: Trekke kroner frå post 6440 og vidareføre desse midlane til post Forslag samrøystes vedteke Vedtak: Budsjettet vedteke med følgande endring: Trekke kroner frå post 6440 og vidareføre desse midlane til post Samrøystes vedteke

15 SAK 4.4 BUDSJETT 2011 FOR Andreas Otto orienterer. POST BUDSJETT 2011 INNTEKTER 6510 Tilskudd fra Nmf sentralt 65000, Eksamensoppgaver 0, Andre tilsudd, bla til sommerutveksling (Mofa) 40000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000, Kursinntekter 30000,00 Totalt ,00 POST UTGIFTER 6100 Administrasjon 3000, Møteutgifter lokalstyret 8000, Styrets disp 2500, Trykking av eksamensoppgaver 0, Verve- og medlemsmøter 25000, NMF Landsmøte 4000, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, TVK3) 20000, Kurs 30000, Tillitsvalgtkurs trinn , Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 10000, Sommerutveksling 40000, Mentorordning og etikkseminar 500, Internasjonal helse/prosjekter 8000,00 Totalt ,00 Nytt forslag frå Arild Iversen: Auke post 6800 til 4500 kroner, ved å overføre som følger: 1000 kr frå post 6120 og 3000 kr frå post 6200 Nytt forslag frå Johanne Iversen: Auke post 6800 til 2500 kr, ved å overføre som følger: 2000 kr frå post 6200 Nytt forslag Kristine Onarheim: Auke post 6900 med 2000 kr frå post stemmeberettiga, Forslag frå Kristine Onarheim: 27 for, 1 mot forslaget Forslag frå Arild Iversen: Forslaget har falt med 26 mot 2 stemmer. Forslag frå Johanne Iversen: Samrøystes vedteke. Vedtak: Budsjett vedteke med følgande endringar: Auke post 6900 med 2000 kr frå post Auke post 6800 til 2500 kr, ved å overføre som følger: 2000 kr frå post Samrøystes vedteke. SAK 5.0 ARBEIDSPROGRAM FOR 2010/

16 Margunn Bye Tøsdal orienterer. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2010 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 10/11 Nmf Bergen si hovudoppgåve er å arbeide for dei faglege, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentane i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståing, global helse og folkehelse. Nmf Bergen er underlagt Nmf sitt nasjonale prinsipp- og arbeidsprogram (PAP), og arbeider også overeins med IFMSA sitt "mission statement". Informasjon Nmf Bergen skal arbeide for at medlemmane våre kontinuerleg skal vere informerte om kva som skjer på alle nivå i organisasjonen, og ha mogelegheit til å påverke og gje tilbakemelding om arbeidet vi gjer. Dette vil vi oppnå ved hjelp av å: Arrangere velkomstmøte for førstekullet ved studiestart Vere generelt synlege i studentmassen i løpet av faddervekene, og informere på fakultetet sitt velkomstarrangement Arrangere informasjons- og vervestand kvart semester Arrangere lisensmøte for kulla som får sin midlertidige lisens Arrangere og delta på informasjonsmøte og debattar ved behov Informere om Nmf Bergen sin virksomhet, bl.a. via e-post, studentportalen, oppslagstavler, stands, Æsculap og Incisura Vere ein pådrivar for tydeleg og god informasjon fra Nmf sitt nasjonalstyre, og arbeide for eit betre utval av relevant informasjonsmateriell Innkomne forslag: - Endre punkt 3 til: Arrangere informasjons- og vervestand ved studiestart Vedtak: Samrøystes vedteke. Lønn Nmf Bergen skal: Kurse sine medlemmar i lønnsforhandlingar Utarbeide eit dokument som kan hjelpe medlemmane med lønnsforhandlingar Innkomne forslag: - Endre punkt 1 til: Informere sine medlemmar om lønnsforhandlingar - Endre punkt 2 til: Hjelpe medlemmane med spørsmål som omhandlar lønn og arbeidsforhold - Nytt punkt: oppretthalde kontakten med Ylf og Legeforeningen sine organ for å synleggjere medisinstudentane sine krav i lønsnforhandlingane Vedtak: Samrøystes vedteke

17 Fagleg Nmf Bergen skal samarbeide med MFU om å sikre fagleg god undervisning og gode studievilkår for studentane ved det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen. Vi vil spesielt arbeide med: Støtte MFU i arbeidet med å få omgjort AHH til studenthus, kvalitetssikring av evalueringar og forenkling av nasjonal utveksling At landsmøtet skal vedta å undersøke kostnadar knytta til ein ekstern rapport tilsvarande studentundersøkinga og sette dette i verk dersom dette er økonomisk forsvarleg. Arbeide for at studentantall på nye kull ikkje overstig 80 studentar på kliniske kull Arbeide for at studentar ved det medisinsk-odontologiske fakultet blir prioritert framfor studentar som på eige initiativ har ordna hospiteringsplass i undervisning ved HUS, DSH og dei desentrale sjukehusa. Bidra til tillitsvalgtopplæring i grunnutdanning på nasjonalt nivå Arbeide for å auke studentene sine moglegheiter til å få meir erfaring fra allmennmedisin Arbeide for at sensorveiledning skal finnes i alle fag ved medisinstudiet ved UiB, og verte offentleggjort på internett saman med eksamensoppgåvene At Nmf i samarbeid med MFU jobbar for at fakultetet gjeninnfører praktisk tverrfagleg øving i traumebehandling/katastrofemedisin ila siste studieår Innkomne forslag: - Stryke punkt 2 Vedtak: Samrøystes vedteke. - Legge til punkt 3:, under den noverande studieplanen Vedtak: Samrøystes vedteke. - Nytt punkt: Nmf stiller seg positiv til ei endring av studieplanen, og vil ta aktivt del i prosessen Vedtak: Samrøystes vedteke. - Stryke punkt 8 Vedtak: Samrøystes vedteke. - Nytt forslag frå Kristine Onarheim, nytt punkt: Arbeide for at studieplanen i større grad speglar den globale sjukdomsbyrden. Vedtak: Vald inn mot 1 stemme. Kurs/seminar Nmf Bergen skal jobbe for å tilby sine medlemmar eit godt og variert utval av aktuelle kurs og seminarar. Vi vil i det følgjande året prioritere: Arrangere pleiemedhjelperkurs, særleg retta mot førstekullet Arrangere VIVAT-kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare" Arrangere seminar med presentasjon av et utval medisinske spesialitetar Arrangere seminar med fokus på internasjonale helseproblem som har lite fokus i undervisningen

18 Innkomne forslag: - Arrangere nye kurs spesielt retta mot studentane i preklinikken, som t.d hygienekurs, kommunikasjonskurs eller introkurs til psykiatri Forslaget trukket. Nytt forslag frå Agnete Olsen: Nmf Bergen skal undersøkje moglegheiten for å opprette ei underavdeling som arbeider med akuttmedisin. Vedtak: Forslaget falt mot 23 stemmer. Nytt forslag frå Fredrik Kilander: Arbeide for å arrangere nye kurs spesielt retta mot studentane i preklinikken, som t.d hygienekurs,kommunikasjonskurs, introkurs til psykiatri og grunnleggjande førstehjelpskurs, herunder hjerte-lunge- redning og bruk av defibrillator. Vedtak: Samrøystes vedteke. Mentorordning Nmf Bergen meiner mentorordninga er eit viktig utanomfagleg tilbod for våre medlemmar, og vil arbeide for at alle som ønskjer det skal få høyre til i ei mentorgruppe. I det følgjande året vil vi: Sørgje for at alle medlemmar som ønskjer å ta del i mentorordninga får høve til dette Arrangere etikkseminar særleg retta mot deltakarane i mentorordninga Forslag frå Bjørg Bakke: Kjøpe inn ei lita gåve til mentorlegane som takk for innsatsen med dei ekstra løyvingane. Vedtak: Samrøystes vedteke. Utveksling Nmf Bergen ønskjer å fremje medisin som eit internasjonalt fag, og vi meiner utveksling mellom medisinske fakultet gir studentar ein unik erfaring som er verdifull i legeyrket. Difor vil vi arbeide med: Utvekslingsmoglegheiter for medisinstudentar i Bergen, med særleg fokus på preklinisk og klinisk sommerutveksling, samt forskningsutveksling (tilgjengeleg heile året) Å skape eit godt opphold for utanlandske medisinstudentar som kjem til Bergen på sommarutveksling/forskningsutveksling, ved å skaffe hospiteringsplass, bustad, kostpenger og sosialt program Turnus Nmf Bergen skal vere ein pådrivar for at Bergensstudentene sitt syn skal komme fram i saker som omhandlar turnus. I samband med dette vil vi: Ha ein lokal turnusansvarleg som skal vere godt oppdatert på kva som skjer med turnus, og arbeide for at informasjon når ut til studentane i Bergen Følgje opp utviklinga i Helsedirektoratet sine planar for turnustenesta

19 Innkalle til ekstraordinært årsmøte etter at Hdirs rapport om turnustenesta foreligg. Nmf Bergen sine medlemmar vil då få høve til å vurdere rapporten og fremje lokallaget sitt syn. Innkomne forslag: - Endre punkt 3: Innkalle til allmøte ved ny høyringsrunde på det nye forslaget om nybyrjarstillingar. Nmf Bergen sine medlemmar vil då få høve til å vurdere endringsforslaget og fremje lokallaget sitt syn. Vedtak: Samrøystes vedteke - Nytt forslag frå Agnete Olsen: Arbeide for at den eventuelle søknadsprosessen blir rettvis og at kjennskapar ikkje blir grunnlag for tilsetting i dei eventuelle nybyrjarstillingane Forslag trukket - Nytt forslag frå Hans- Ragnar Skogli: Utforme eit kortfatta og oversiktleg skriv om kva som er tema, kva som har skjedd og kva som skjer vidare med turnusordninga. Vedtak: Samrøystes vedteke. - Nytt forslag frå Anders Hynne: Arbeide for å gjennomføre ei undersøking blant medlemmane for å høyre kva meiningar medlemmane har om turnusordninga. Vedtak: Forslaget falt mot 18 stemmer. Internasjonalt arbeid/prosjektgruppa Nmf Bergen har eit sterkt internasjonalt engasjement i helsespørsmål. Prosjektgruppas mål er å setje fokus på global helse og folkehelse. Målgruppa er primært norske medisinstudentar, men vi ønskjer også å nå ut til befolkninga generelt. Nmf vil arbeide for å auke fokuset på dette gjennom: Markering av AIDS-dagen, Tuberkulosedagen og Malariadagen Ha fokus på årstemaet til Nmf som velgjast av Landsmøtet Arbeid for å betre folkehelsa i Norge, til dømes ved å markere Organdonasjonsdagen 14. februar Promotering av internasjonale prosjekt, til dømes Kenyaprosjektet, som gjev medisinstudentar høvet til å jobbe som volontør i eit anna land Påverke organisasjonar og myndigheiter som er med på å ta avgjerdsler om global helse og folkehelse Støtte opp om gjennomføringa av MedHum Jobbe for tilgang på livsviktige medisinar gjennom den internasjonale prosjektgruppa UAEM Universities Allied For Essential Medicines Innkomne forslag:

20 - Endre punkt 1: Markering av internasjonale helsedagar - Nytt punkt: Setje fokus på ulikheiter i helse - Nytt punkt: Oppnå auka bevissthet rundt samanhengen mellom klimaendringar og helsetruslar mellom medisinstudentar og hos befolkninga generelt - Nytt forslag frå Hans-Ragnar Skogli: Setje fokus på mental helse. - Nytt forslag frå Johanne Iversen:Legge til på siste punkt:.. og jobbe for at UiB skal skrive under på the philadelphia consens statement gjennom UAEM- gruppa. - Arbeide for kompetansebygging for medlemmane av prosjektgruppa ved å sende minst 2 av prosjektgruppa på nasjonale kurs som omhandlar prosjekt/internasjonal helse. T.d. kreativ helg, prosjekt helg, UAEM- helg - Nmf skal gjennom prosjektgruppa synleggjere global helse på fakultet. Vedtak: Samrøystes vedteke. Generelt Nmf Bergen skal vere lokale fagforeiningsrepresentantar for studentane i Bergen, og jobbe for at kvar enkelt av våre medlemmar i Bergen får utbytte av sitt medlemskap i Nmf. For å oppnå dette vil vi Sørgje for god opplæring av nye tillitsvalde, og stadig kunnskapsoppdatering i lokalstyret gjennom tillitsvalgtskurs og temakvelder Arbeide for gode medlemsfordelar for studentane i Bergen Støtte opp om prosjektinitiativ som vil vere gunstig for faglege, økonomiske eller sosiale interesser for medisinstudentar i Bergen Arrangere allmøte i forkant av NMF sitt landsmøte vedrørande sakene som skal handsamast Vedtak: Samrøystes vedteke Vedtak: Arbeidsprogrammet som heilhet er vedteke ved akklamasjon. SAK 6.1 OPPNEVNING AV TELLEKORPS Styrets forslag: Anders Hynne, Tore Borkhus og Helene Mathiesen Opptelling av stemmeberettiga. Alle medlemmar av Nmf Bergen har stemmerett. Forslag til vedtak: Vert godkjend Vedtak: Godkjend SAK 6.2 VAL AV NASJONALT STYRE-REPRESENTANT Valkomiteen si innstilling: Ingeborg Ribe Vald ved akklamasjon SAK 6.3 VAL AV LEIAR

21 Valgkomiteen si innstilling: Margunn Bye Tøsdal Vald ved akklamasjon SAK 6.4 VAL AV LOKALSTYRE Valkomiteen si innstilling: 1Fridtjov Edland 2Agnete Lossius Olsen 3Andreas Otto 4Helle-Marie Brennvall 5Andrea Melberg 6Mia Appelback 7Anna Engström 8Julie Stenehjem Nytt forslag: Hans-Ragnar Skogli- trukket 9Nytt forslag: Trine Caspersen 10Nytt forslag: Sara Pihl 11Nytt forslag: Andreas Nøttveit 12Nytt forslag: Sigrid Skurtveit Nytt forslag frå Agnete Olsen: 14 representantar skal veljast til styret - 2 stemmer Nytt forslag frå Margunn Bye Tøsdal: 12 representantar skal veljast til styret - 13 stemmer Nytt forslag frå Andrea Melberg: 10 representantar skal veljast til styret - 10 stemmer Etter valet skal styret bestå av 12 medlemmar (inkl.leiar og nasjonalt styre representant): Innvald er: Sigrid Skurtveit Andreas Nøttveit Trine Caspersen Julie Stenehjem Andrea Melberg Helle Brennvall Fridtjov Edland Andreas Otto Mia Appelback Anna Engstrøm SAK 6.5 VAL AV 1. VARA TIL LEIAR (NESTLEIAR) Vert vald mellom lokalstyret sine medlemmar. Valkomiteen si innstilling: Nytt forslag frå Bjørg Bakke: Fridtjov Edland

22 Vald ved akklamasjon SAK 6.6 VAL AV UTVEKSLINGSANSVARLEG Vert vald mellom lokalstyret sine medlemmar. Valkomiteen si innstilling: Anna Engström og Julie Stenehjem Vald ved akklamasjon SAK 6.7 VAL AV 1. OG 2. VARA TIL NASJONALT STYRE-REPRESENTANT Valkomiteen si innstilling: 1. vara: Rasmus Bakken 2. vara: Nytt forslag frå Bjørg Bakke: Margunn Bye Tøsdal som 2. vara. Vald ved akklamasjon SAK 6.8 VAL AV DELEGATAR TIL LANDSMØTET/LEIARVALMØTET Det skal velgast 4 delegatar og minst to prioriterte vararepresentantar til Nmf sitt landsmøte og leiarvalmøte. Minimum to av delegatane må veljast mellom lokalstyret sine medlemmar. Delegatar: 1Fridtjov Edland 2Rasmus Bakken 3Kristine Onarheim 4Margunn Tøsdal 5Johanne Iversen 6Julie Stenehjem 7Saima Ahktar 8Andrea Melberg 9Andreas Nøttveit 10. Helle Marie Brennvall 11. Saima Akhtar Vedtak: Valde delegatar: Margunn Tøsdal Fridtjov Edland Johanne Iversen Kristine Onarheim Vararepresentantar: 1.vara: Rasmus Bakken 2.vara: Andrea og Andreas 3.vara:

23 4.vara: Julie og Saima Vararepresentantar vert vald av det nye styret. SAK 6.9 VAL AV VALKOMITÉ I tråd med Nmf sine lovar skal årsmøtet sette ned ein valkomité beståande av tre personar. Bjørg Bakke (leiar) Johanne Helene Iversen Margunn Bye Tøsdal Vald ved akklamasjon Protokolltilførsel: Valkomiteen sitt arbeid har vore prega av lite diskusjon og mangelfull oppfølging. SAK 7.0 MØTEAVSLUTNING

24 Vedlegg: Innkalling Kjære medlem i Nmf Bergen, INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010 NORSK MEDISINSTUDENTFORENING BERGEN Vi vil med dette ønskje deg velkommen til årsmøte i Nmf Bergen. Tid: måndag 13.september 2010 kl 16:30 Stad: Birkhaugsalen (D-303), Haukeland Universitetssjukehus Saksliste: 3 Val av ordstyrar og referent 4 Godkjenningar 2.3 Godkjenning av innkalling 2.4 Godkjenning av dagsorden 3 Årsmelding 4 Økonomisakar 4.1 Rekneskap Status rekneskap Revidert budsjett Budsjett Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2010/ Val 7.1 Tellekorps 7.2 Representant til nasjonalt styre 7.3 Leiar 7.4 Lokalstyre 7.5 Nestleiar (vert valt mellom medlemmar valt til lokalstyre) 7.6 Utvekslingsansvarleg (vert valt mellom medlemmar valt til lokalstyre) og 2. vara for nasjonalt styre representant 7.8 Delegatar og vararepresentantar til Nmf sitt leiarvalmøte og landsmøte 7.9 Valkomité 7 Møteavslutning Dersom du har sakar du ønskjer å ta opp, kan du kontakte leiar i Nmf Bergen på e-post: eller på telefon Ønskjer du å stille til val, eller har forslag til kandidatar, kontakt valkomiteen v/kristine Husøy Onarheim på tlf eller e-post Vel møtt! Med venleg helsing Margunn Bye Tøsdal Leiar, Nmf Bergen Møtekritikk: - sakleg og positivt

25 - skulle ha vore betre oppmøte - for lenge, meir effektive - lavterskel - internt språk, bør vere påpasseleg på dette - bør lagast ei liste over forkortingar - ha det på eit anna tidspunkt - flott engasjement

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse,

Detaljer

SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011

SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 Tid: 16:15 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 - SAKSLISTE 1 Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2 Godkjenninger.1 Godkjenning av innkalling.2 Godkjenning

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Dato: 01.02.12. Tidspunkt: 17.00 Sted: B1.1017 SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste godkjent. SAK 2 Vervarbeid siden sist. Erfaringer

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Forfall: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Sukhjeet Kaur Bains (SB), David Grimaldi (DG),

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Styremøte i Norsk medisinstudentforening

Styremøte i Norsk medisinstudentforening Styremøte i Norsk medisinstudentforening Stad: Skype Tid: Torsdag 13 februar, 20:00 23:00 Innkalte: Nasjonalt styre: Christine Carlsen (CC), Liv Helene Dolva Sagedal (LH), Liv Reidun Tverelv (LT), Christian

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober

Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober Tid: 16.00-1800 Sted: MTG23 Tilstede: Inger, Ida T., Helene, Miriam, Marte- Stine, Øystein, Susanne, Rannei, Ida J., Thian, Marie Møteleder: Inger Heimdal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Til turnuslegane i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Sosial- og Helsedepartementet har sett i gang tiltak for å betre rekrutteringa til primærhelsetenesta

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær)

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær) Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://www.dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte mandag

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune 16 Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune Sunnfjord Medisinske Senter Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter AS er eit privat legekontor

Detaljer

Hva skjer i lokallaget?

Hva skjer i lokallaget? Nyhetsbrev Nmf Utland November 2012 Følg Nmf Utland på for å få siste oppdateringer. Her kan du også stille spørsmål, som vil besvares etter beste evne. Hva skjer i lokallaget? Kjære alle Nmf medlemmer

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP)

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 19. mars 2010, kl. 10.00-15.00.

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 19. mars 2010, kl. 10.00-15.00. FJELLREGIONSAMARBEIDET Eit regionalpolitisk samarbeid mellom fjellkommunar/regionråd og fylkeskommunane i Buskerud, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Telemark Vår dato 24.03.10 Vår referanse 1 av 5

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 30. oktober 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Prosjekt i Nmf våren 2010. Fortsatt økt fokus på global og nasjonal helse

Prosjekt i Nmf våren 2010. Fortsatt økt fokus på global og nasjonal helse Prosjekt i Nmf våren 2010 Fortsatt økt fokus på global og nasjonal helse Ved Kristine Husøy Onarheim og Hanne Lichtwarck Prosjektarbeid i Nmf omfatter et vidt spekter av aktiviteter og felter. I denne

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat SAK 1 OPNING Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars Frå 1530 Innsjekking og brødmat 1630 SAK 1 OPNING Opning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrarar, møteskrivarar, nemnder

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer