SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 13.september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 13.september 2010"

Transkript

1 SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 13.september 2010 Tid: 16:30 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 -

2 SAKSLISTE 1 Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2 Godkjenninger 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av dagsorden 3 Årsmelding Nmf Bergen 2009/ Økonomisaker 4.1 Rekneskap Status reknekap Revidert budsjett Budsjett Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2010/ Val 6.1 Tellekorps 6.2 Representant til nasjonalt styre 6.3 Leiar 6.4 Lokalstyre 6.5 Nestleiar (velgast mellom medlemmane valde til lokalstyre) 6.6 Utvekslingsansvarleg (velgast mellom medlemmane valde til lokalstyre) og 2. vara for nasjonalt styre representant 6.8 Delegatar og vararepresentantar til Nmf sitt leiarvalmøte og landsmøte 6.9 Valkomité 7 Møteavslutning - 2 -

3 SAK 1.0 VAL AV ORDSTYRAR, BISITTER OG REFERENT Styret foreslår: Ordstyrer : Rasmus Bakken Bisitter : Kristine Onarheim Referent : Bjørg Bakke Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent Vedtak: Vald ved akklamasjon SAK 2.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling vart sendt ut via e-post til alle medlemmar i Nmf Bergen 2 veker før årsmøtet. Kopi av innkallinga ligg vedlagt. Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent Vart ikkje send ut til kull 10, då kullmailen deira ikkje er operativ enno. Årsmøtet har vorte gjort kjend gjennom oppslag og ved to informasjonsarrangement for kull 10. Vedtak: Godkjend SAK 2.2 GODKJENNING AV DAGSORDEN Styret foreslår: Sakene vert handsama i den rekkjefølgje dei er sete opp på sakslista. Årsmøtet kan med simpelt fleirtal vedta å endre saksrekkjefølgja undervegs dersom begrunna behov for dette skulle oppstå. Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent Vedtak: Godkjend SAK 3 ÅRSMELDING 2009/2010 Årsmelding for Nmf Bergen 2009/2010 Styret har bestått av: Margunn Bye Tøsdal, leiar 2010 / Nasjonalt styre 2009 Arild Iversen, nestleiar og lønnsansvarleg Bjørg Bakke, Nasjonalt styre 2010 / leiar 2009 Andreas Otto, økonomiansvarleg Johanne Iversen, prosjektansvarleg Agnete L. Olsen, kontoransvarleg / medlemsansvarleg / MedHum leiar Ingeborg Eskerud, utvekslingsansvarleg Helle Marie Brennvall, turnusansvarleg Rasmus Bakken, kursansvarleg Hans-Ragnar Skogli, mentoransvarleg Fridtjov Edland, internetansvarleg Fredrik Kilander, utdanningsansvarleg - 3 -

4 I tillegg har Kristine Onarheim, nasjonal prosjektansvarleg, og Maria Mellemstrand, MFU representant, delteke aktivt på styremøta. Styrearbeid Styret har hatt 11 styremøter i perioden. I tillegg har styret hyppig korrespondanse på e-post og telefon. Styret har gjennomført tillitsvalgtskurs trinn I, II og III. Kurs Pleiemedhjelperkurs vart arrangert november 2009, og dette var særs vellukka. Kurset hadde venteliste allereie tre dagar etter infomail var sendt ut og det var åpna for påmelding. Men nokre avmeldingar i siste sekund førte til at eit par plassar sto tomme under kurset. Tilbakemeldingane etter kurset var utelukkande positive. VIVAT-kurs var først tenkt arrangert same haust, men det vart for knapp tid til å få dette arrangementet i havn. Nytt tidspunkt for VIVAT-kurset vart våren Til kurset fekk vi støtte på 5000 frå Hordaland legeforening. Kurset vart heldt mai, med 14 deltakarar. Talet på deltakarar var litt skuffande då det var plass til 24 personar, men dette hadde nok noko å gjere med at kurset vart heldt berre 10 dagar før eksamen i BIOBAS, og førstekullingane hadde nok difor andre prioriteringar. Også her har tilbakemeldingane vore utelukkande positive frå deltakarar og kurshaldarar. Det var også lagt opp til at det skulle arrangerast yttarlegare eitt pleiemedhjelperkurs i vårsemesteret. Dette skjedde ikkje. Dels pga at vi sto utan nokon til å halde kurset, og dels fordi vårsemesteret vart travlare enn antatt. Vi veit av erfaring at Pleiemedhjelperkurset er eit populært kurs, og vi vil framleis ha som mål å arrangere dette to gongar i året når det er interesse for dette. Elles er det sett saman kokebøker til kvart av kursa, med trinnvis framgangsmåte og huskelister, for å lette planlegginga og gjennomføringa av tilsvarande kurs i framtida. Mentorordning Det har lenge vore stor interesse hjå studentane for å få plass i mentorordninga. Det stod mange på ventelista, og ein jobba for å skaffe desse plass i ei gruppe. Nokre av dei eksisterande gruppene tok i mot folk som hadde stått lenge på ventelista, og det vart samstundes oppretta ei ny mentorgruppe. Mange nye fekk plass. Etikkseminar 19.april vart arrangert saman med Hordaland Legeforening. Borrik Schjødt, psykologspesialist, holdt føredrag om kommunikasjon kring smerte og døden. Studentar, mentorar og interesserte legar var inviterte. Det var ca 30 studentar tilstades, ein mentorlege og ein lege utan mentorverv. Arrangementet gjekk veldig bra, og mange ville vere med i ordninga. I løpet av hausten 2009 kom det med ein ny mentor og ni nye studentar. Denne gruppa vart oppløyst, men mange av studentane er no med i andre grupper. I løpet av våren 2010 kom det ca 30 nye studentar og det vart rekruttert tre nye mentorar. Dette skjedde via eksisterande mentorar, etikkseminaret og eit møte med Allmennlegeforeningen i Legenes Hus, der ni legar uttrykte interesse for ordninga

5 Det er til saman ni mentorgrupper. Det har vore vanskeleg å få innsyn i stoda hjå alle gruppene, men mange av dei fungerar godt og møtes fleire gongar i semesteret. Desse har ikkje/vil ikkje ha inn nye, eller treng ikkje informasjon eller hjelp. Det er lite arbeid med desse gruppene, men nokre har fått med ein eller to fyrstekullingar, etter ynske om dette. Mentorordninga har fått ei uformell avtale med Praktiserende Spesialisters Landsforening. Dette opnar for at medlemane av mentorordninga kan vere med legar i privat praksis, for innsyn og lærdom i dei aktuelle spesialiteten. Studentane kan kontakta mentoransvarleg for å kome i kontakt med det feltet dei tykkjer verkar spanande. Det er oppretta ein mentor-epost. Nmf har spesifikke e-postadresser til dei ulike arbeidsområda. har den siste tida vorte nytta som kommunikasjonskanal mellom mentoransvarleg, studentar og mentorar. Interesserte studentar har vorte oppmoda til å nytte denne adressa for å samla alt med Mentorordninga på ein plass. Dette har fungert godt, og tanken er at den same adressa kan nyttast uavhengig av kven som er mentoransvarleg. Arbeidet framover vert å rekruttera fleire mentorar og studentar til ordninga. Etter kvart vert den kanskje omfangsrik nok til å via ut konseptet i form av mentorsamlingar, turar, større arrangement eller liknande. Det er eit kjempepotensiale til å utnytte muligheita i denne ordninga. Lønn Kontakt med medlemmene Anslagsvis ulike personer har henvendt seg til lønnsansvarlig med lønnsrelaterte spørsmål i denne perioden. Det har vært interessant å observere at noen av spørsmålene har vært ganske kompliserte, og man har måttet be Yngre legers forening (Ylf) om hjelp til disse. Tidligere har spørsmål utelukkende vært enkle og lønnsrelaterte, men i denne perioden har man også mottatt spørsmål knyttet til lønnssatser ved overtid og avlønning ved vakansvakter. Avtaler og regelverk knyttet til arbeidstider har også vært forespurt. Informasjonsarbeid har vært viktig. I samtlige nyhetsbrev har lønnsansvarlig hatt innlegg. I lønnsundersøkelsen (se nedenfor) mottok man mange spørsmål knyttet til lønn, og samtlige ble besvart i det siste nyhetsbrevet før sommerferien. På denne måten har man nådd ut til mange med svar på spørsmål som trolig flere er usikker på. Det ble dessverre ikke tid til lønnsseminar på vårparten, men i lys av informasjonsarbeidet som er gjort er man sikker på at medlemmene har mottatt tilstrekkelig informasjon om lønns- og arbeidsforhold. Lønnsundersøkelse Vårsemesteret 2010 gjennomførte man en lønnsundersøkelse blant medisinstudenter ved UiB. I motsetning til tidligere var undersøkelsen for alle medisinstudenter, også dem med lisens. Det var totalt 225 besvarelser. Undersøkelsen viste som tidligere at medlemmer ansatt i Helse Bergen uten lisens ikke har hatt noen effekt av dagens avtale med forhandling etter eget ønske. Tilbakemeldinger viser også som tidligere at de enkelte enhetsledere ikke har vilje og/eller kompetanse til å forhandle lønn med våre medlemmer. Medlemmer med lisens er derimot alle lønnet etter gjeldende minstelønn i B-delsavtalen. Haraldsplass Diakonale Sykehus utmerker seg igjen som sykehuset med best lønn til studenter, uavhengig av lisens eller ikke, mens Bergen Kommune kommer på andreplass

6 Forhandlinger i Spekter I 2010 er det hovedoppgjør for Spekter-området (Helseforetakene). A-delsforhandlingene (A og A2) for Spekter ble fullført 24.08, og studenter med lisens ble tilgodesett med en lønnsøkning fra til En annen viktig lønnsendring er at vaktlønnssats er økt fra 0,025 % til 0,026 %. I kroner og øre er dette en endring fra 88,38 kr til 94,77 kr pr. time i vakt (arbeid etter kl. 17:00). Et annet viktig punkt i denne avtalen som påvirker våre medlemmer er at det legges opp til lokalt lønnsoppgjør for ( ) øvrige medlemmer i Legeforeningen som ikke har fått tillegg fastsatt sentralt. Det siste må tolkes som en føring mot at studenter skal tilgodeses i de lokale forhandlinger. Dessverre er Dnlfs B-delsavtale med Helse-Bergen er ikke ferdig forhandlet i skrivende stund og utfallet er uvisst. For å oppnå et resultat i de nevnte forhandlinger med Helse Bergen har man arbeidet mot Ylf. Man har hatt møter der resultater fra den nevnte undersøkelsen er framlagt, og våre ønsker er formet i dialog med Ylfs fortetakstillitsvalgt Eivind Solheim. Ved å inkludere Ylf i utformingen av våre ønsker, har vi større tro på oppnåelse av et bedre resultat enn ved forrige forhandlingsrunde. Det viktigste i år er å få inn studenter uten lisens i avtalen, slik at vi kan hente ut god lønnsstatistikk uten å måtte gjøre omfattende undersøkelser for å få dette til. Med gode og sikre tall kan vi ved neste korsvei stille rimelige krav basert på våre medlemmers realkompetanse og utdannelse. Fagforbundets minstesats for arbeidstakere uten ansiennitet eller utdanning (Stillingsgruppe 1), som i dag brukes for mange av våre medlemmer uten lisens i Helse Bergen, har i år økt fra til kroner. For Stillingsgruppe 2 i den aktuelle avtalen, som noen av våre medlemmer lønnes etter, er minstelønnen nå Kort om 2011 Arbeidet fram mot kommende oppgjør er som tidligere å synliggjøre og markedsføre våre interesser overfor Dnlfs forhandlere hos Helse Bergen (Spekter), Haraldsplass Diakonale Sykehus (HSH) og Bergen Kommune (KS). For tiden er ikke medisinstudenter u/lisens nevnt i HSHs lokale avtale med Dnlf, og i Bergen Kommune lønnes studenter uten lisens etter Fagforbundets satser eller tilsvarende. Dette vurderer man som utilfredstillende, spesielt med tanke på at medisinstudenter utgjør en ikke uvesentlig del av Dnlfs medlemsmasse. Kort sagt ønsker vi at Dnlf skal forhandle lønn for alle medlemmer innen alle tariffområder. Grunnutdanning Nmf Bergen har også i år hatt eit godt samarbeid med MFU når det gjeld grunnutdanningssakar. Leiar av MFU har vore invitert til Nmf Bergen sine møter og sosiale aktiviteter, og fleire av Nmf Bergen sine styrerepresentantar har hatt verv også i MFU. Nmf Bergen hadde høve til å sende fire representantar på AMEE hausten AMEE er ein internasjonal konferanse som handlar om medisinsk utdanning, og opphaldet var svært lærerikt. Nmf Bergen har også hatt representantar på Grunnutdanningskonferansen 2009, der også representantar fra MFU var inviterte. Denne var interessant og lærerik. Her presenterte mellom anna IHI Open School seg, som er eit internasjonalt prosjekt som har som formål å betre pasientsikkerheten mellom anna ved å heve kvaliteten på helseutdanninga

7 Nmf Bergen sende også deltakarar på FINO i november 09 på Island. I haustsemesteret vart styret gjort oppmerksame på at det i enkelte fag i klinikken har blitt gjennomført eksamen med intern sensor. I henhold til UiB sitt regelverk og gjeldande praksis ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet (MOFA) er ikkje dette tillatt. Medisinsk Fagutvalg (MFU) er også orientert om saken, og det er tatt vidare til Programutvalget ved fakultetet. Saka er fulgt opp gjennom skuleåret, og skrive om i NMF sitt nyhetsbrev april Fakultetsleiinga har planar om å endre dagens studiemodell. Det har kome signal frå departementsnivå om at det i framtida blir ønskjeleg å auke talet studentar i Bergen frå dagens ca. 150 til 200 per årskull. I dette høvet har vi tatt kontakt med Visedekan for undervisning, Arne Tjølsen, og sagt at vi i Nmf er interesserte i å være aktivt med på prosessen med å skape en eventuell ny modell. Vi fikk tilsvar om at fakultetet også er interesserte i å ha oss med. Dette bør bli fulgt opp når det blir aktuelt. I utgangspunktet har ein tidligare arbeida for at kullstørrelsene i klinikken ikkje skal overstige 80 studentar, men her blir det truleg naudsynt å tenke nytt, då det på sikt vil bli større kull uansett. Då fakultetet bestemte seg for at det ikkje var pengar til å halde katastrofekurset hausten 2009, var Nmf engasjert i å få dette på plass att. Akuttmedisin er ein av dei grunnutdanningsrelaterte sakene Nmf Bergen har jobba med dette året. Det viste det seg at vi ikkje trong å arbeide for å få dette på plass att, takka vere vår energiske professor Guttormsen, som tok saka i eigne hender. Vi får altså fremdeles katastrofekurs på 6. året. Studentundersøkinga er ei undersøking som vert utført mellom sisteårsstudentane ved alle fakulteta. Denne vart videreformidla frå ho som står som ansvarleg for gjennomføringa av den, Seija M. Pedersen, som studerer i Tromsø. Resultata kjem forhåpentlegvis som artikkel i Tidsskriftet. Turnus Dette året har det vore stor aktivitet i diskusjonen om turnusordninga. Vi har i dette høve arrangert to allmøter om turnus. Det første fann stad i forkant av Helsedirektoratet sitt nye turnusforslag, 4.februar Dette var eit meir generelt allmøte om turnus. Det var godt oppmøte i Store Auditorium, og mange engasjerte studentar kom med konstruktive innlegg etter Kersti Elisabet Styren, turnusansvarleg i nasjonalt styre, sin presentasjon av turnustenesta og Nmf si rolle. Mellom anna vart det spurt om kva Nmf gjer for dei studentane som ender opp på ventelista, og havnar mellom to fagorganisasjonar. Dei er ikkje lenger medisinstudentar og medlemmar i Nmf, men dei er ikkje enno turnuslegar og medlemmar i Ylf. Eit anna innspel fra salen å leie inn ein samfunnsøkonom, for å rekne ut kva det faktisk kostar Noreg å ha studentar med ferdig cand. med-grad ventande på å få gjort ferdig utdanninga si og få autorisasjon. Prioriteringsspørsmålet kom også opp, og det vart foreslege at det kunne vere mogeleg å definere turnustjenesta som utdanning for å unngå EØS-reglementet om fri flyt av arbeidskraft. Dei som ønskjer ein slik omdefinering må vere oppmerksame på at dette vil ha økonomiske konsekvensar for turnuslegane. Nmf fekk på dette møtet nye innspel vi kunne ta med oss vidare. Det andre allmøtet fann stad i etterkant av det nye forslaget om Nybyrjarstillingar, tysdag 13.april. Då invitera Nmf til informasjons- og diskusjonsmøte om det nye forslaget til - 7 -

8 overgangsteneste. Ingebjørn Bleie, Nmf sin representant i Turnusrådet, informerte om det nye forslaget, og deretter var det ope for spørsmål, kommentarar og diskusjon. Det er som alltid høgt engasjement rundt turnussaka. Dette er noko som gjeld framtida til alle medisinstudentar, og no har vi ei reell sjanse til å vere med å påverke. Av samtlege innspel, både før og etter møtet, per epostar og i samtalar, er det gjennomgåande at studentar på høgare kull er meir positive til det nye forslaget enn studentar på dei lågaste kulla. Og det er ein evigvarande diskusjon om ein skal opne for søknadsbasert opptak eller halde på loddtrekninga. I studentundersøkinga frå 2008, var ca. 40 % for søknad og 40 % for framleis loddtrekning. Det var fleire moment som kom opp på møtet som vi tok med oss i høyringssvaret frå Nmf til Legeforeninga: - Det var eit sterkt ønskje om å bevare ein form for særplassordning for dei med born i skulepliktig alder. Dette er noko vi ønskjer framleis skal vere ein moglegheit. - Det er ikkje kommentert overgangsordningar i forslaget. For oss er det viktig med forutsigbarheit, så vi ønskjer at det skal bli klarlagt korleis ordninga vil bli for dei som kjem inn i overgangen mellom dei to ordningane. - Det må vere eit nøytralt mellomledd i tilsettingsprosessen, som ei sikring for eit rettferdig opptak. - Det er også eit sterkt ønskje om at første runde i tilsettingsprosessen skal vere anonymisert. Det er skissert ulike forslag korleis dette kan gjerast, t.d med å få utdelt eit nummer slik som ein får ved oppmelding til Samordna Opptak. - At det skal vere ein garanti om å få turnusplass. Dette er noko som nok vil falle bort når det vert ein tilsettingsprosess, men vi vil sjølvsagt spele inn at dette er ein av bekymringane våre over det nye forslaget. - Elles er det store usikkerhetsmomentet i turnusforslaget korleis sjølve tilsettingsprosessen vil vere. Kva vil bli lagt vekt på i det søknadsbaserte opptaket? Nmf vil også takke Kjell-Christian Flo på kull 09, som kom med eit svært konstruktivt og gjennomtenkt forslag om tildelinga av stillingar i etterkant av møtet. I august 2010 sende Helsedirektoratet sitt reviderte forslag til turnusteneste/nybyrjarstillingar over til Helsedepartementet. Nmf reagerte her på at få av Legeforeningen, og herved våre, innspel var teke omsyn til i det omskrive forslaget. Vi skal følgje nøye med i prosessen vidare, og la våre innspel kome tydeleg fram. Info/PR I løpet av året har styret helde medlemmane oppdaterte om aktuelle saker gjennom plakatar, infomail, informasjon på forelesningar og via nettsidene. Dette er arbeid som alltid har potensiale for forbedring. Pga tekniske problem og utsette internettkurs fekk aldri internettansvarleg opplæring i å administrere nettsidene, og dermed har nettsideoppdatering gått via nettansvarleg Dan Skoglund. Styret har i løpet av året sendt ut nyhetsbrev til alle kull på e-post, og Arild Iversen har stadig utbetra design og funksjonalitet av dette. Det held noe in svært høg standard. Det vart heldt verve- og informasjonsstand i januar Vi inviterte til allmøte 8.mars med sakene som skulle opp på landsmøte mars. Det var berre representantar frå styret som møtte. 23.mars 10 ble det avholdt lisensmøte for kull 05a og 05b, der dei fekk informasjon om pliktar og rettar ein har når ein arbeider som medisinstudent med lisens. Eivind Solheim frå - 8 -

9 Yngre Legers forening deltok, i tillegg til lege Bobby Burman, som kom med praktiske råd og tips om arbeid med lisens. Vi deltok i fadderukene med info på presentasjonskvelden, og hadde stand på rebusløpet. Førstekullsmøte vart i år, som i fjor, heldt i samarbeid med DnB NOR, i deira lokaler i sentrum. Det vart heldt presentasjonar for å informere om Nmf sitt arbeid, og DnB informerte om sine avtaler for Nmf-medlemmar, samt at Eivind Solheim frå YLF ga eit lettbeint foredrag om korleis livet vert som ferdigutdanna lege. Etter det offisielle programmet vart det servert vin og tapas, og det var høve til å prate med dei nye studentane om Nmf og vårt arbeid. Det vart vald å halde arrangementet nokre veker etter faddervekene. Ca 70 studentar var tilstades, og arrangementet reknast som svært vellukka. Vi fekk mange nye innmeldte i Nmf. Æsculap Medlemmar frå Nmf Bergen har bidratt med artiklar i Æsculap, og leiar har skrive leiarartikkel til kvart nummer. Æsculap er Nmf si største utgift nasjonalt, men også ein av våre viktigaste medlemsfordelar. I utviklinga av bladet er det ønskjeleg å ha større fokus på global helse, samt informasjon om kva Nmf arbeidar med. På den måten vil vi kunne nå ut med viktig informasjon til medlemmane endå betre. Utveksling I januar 2010 tok Nmf i mot ein brasiliansk medisinstudent, Celina Campo. Ho kom til Bergen i tre veker på forskningsutveksling. Nmf Bergen har også gjennomført sommerutveksling i regi av IFMSA. I forhold til utgåande utveksling har arbeidet bestått i å promotere og informere studentane i Bergen om moglegheitane for utveksling, svare på spørsmål, handsame søknadar og sende studentar på sommerutveksling. Nmf Bergen har tatt i mot 8 utanlandske medisinstudentar på sommarutveksling juni Utvekslingsansvarleg har hatt ansvar for å skaffe hospiteringsplass på Haukeland sykehus, skaffe bustad og arrangere sosialt program for utvekslingsstudentene under oppholdet. Vi har fått økonomisk støtte til opplegget fra Universitetet i Bergen, via MFU. Det vart problem med å få eit fungerande opplegg for å få levert ut matkupongar til utvekslingsstudentane. Dette må ordnast opp i, og det må lagast eit system for før neste utvekslingsperiode. Har elles hatt kontakt med HUS for å betre kontakten med avdelingane (felles kontaktperson eller liknande), men dette fekk vi ikkje til i år. Det har vore tett samarbeid med nasjonalt utvekslingsansvarlege og dei andre lokallaga. Har delteke på internasjonal dag på fakultetet for å promotere utvekslinga. Medlemsfordelar I 2010 fekk alle medlemmane i Nmf Bergen nye medlemsfordelar. Som medlem i Nmf får du no gratis inngang på METRO alle dagar bortsett frå onsdag og torsdag, fortrinn i køen og ein kan låne METRO vederlagsfritt til privatfest (liten, medium eller stor). Alle Nmf medlemmar som vil nytte seg av dette, må vere over 20 år

10 Elles får alle medlemmar i Nmf 10% ved Sumo restaurant frå klokka til med lunsj meny. Ein får som medlem også happy hour sushi takeaway heile dagen ved restaurantene Sumo/soho. På Mona Lisa Frisørteam, i Marken i sentrum, på Laksevåg og Sartor senter, får Nmf medlemmar 20% rabatt på all behandling. Mellom klokka får ein 25% rabatt. For å få nytte seg av fordelane, må ein vise gyldig Nmf bevis. Dette får ein i posten ved å gå inn på og velje "mistet medlemskort". Prosjekt og internasjonalt arbeid Nmf oppretta ved semesterstart ei prosjektgruppe som er underlagt den lokale prosjektansvarlege (LPO). Det vart verva ca 10 medlemmar til denne gruppa. Prosjektgruppa har gjennom heile perioden hatt regelmessige møter. Referat føreligg frå alle dei offisielle møtene. Prosjektgruppen sitt hovedfokus har vore å starte prosjekt og lage arrangement med fokus på global og nasjonal helse. Nmf Bergen har delteke på Klima=Helse kampanjen ved å drive underskriftskampanje og henge opp opplysande plakatar om temaet på BBB og HUS. Nmf markerte den internasjonale AIDS-dagen ved å arrangere eit to timers foredrag. Nmf solgte også i dette høvet små pakkar som inneholdt bollar forma som AIDS-sløyfer, og kondom. Pengene gjekk til Kenyaprosjektet då det var dei som stod for bakinga og salet. Nmf har arrangert tropemedisin- og global helse kurs for alle studentane. Kurset bestod av 3 forelesningar og eit mikrobiologikurs. Nmf har starta eit nytt prosjekt; Mitt møte med helsevesenet. Målet er å sette fokus på ulikheiter i helse og utsette helsegrupper i Noreg. Det består av ei forelesningsrekke der informantar frå ei rekkje utsette helsegrupper kjem og fortel om deira møte med helsevesenet og ein lege som har lang erfaring i å behandle desse pasientgruppene. I vår har Nmf arrangert to møter; det første omhandla rusmisbruk og det andre var om psykisk helse. Nmf har markert verdens tobakksfrie dag. Det vart gjort på Årstad vgs, der Nmf stod på stand og arrangerte KOLS-løp, ga ut frukt og informasjonsmateriell om røyking og røykeslutt. MedHum Lokalkomiteleder for MedHum 2010, Agnete L.Olsen, er også styremedlem i Nmf Bergen. Informasjonsstraumen har difor vore uproblematisk. MedHum vart for første gong arrangert to år på rad. Dette for å få aksjonen til partalsår, slik at ein slepp å konkurrere om medieoppslag og arrangementslokale i valår. Komiteen har difor hatt kortare tid på førebuingane enn vanleg, men har vore effektive i arbeidet med å få stabla aksjonen på beina. Øvrig Nasjonalt styrerepresentant har sitte i styret til Hordaland Legeforening og Regionsutval Vest, samt delteke på Dnlf sitt landsmøte. Nmf Bergen har dessutan sendt 2 styremedlemmar på Global Respons i København, januar Nmf Bergen har gjennom heile året tilstreba å sende ekstra styremedlemmar på hovudarrangementa til Nmf. Dette for å auke kunnskapen i eit svært nytt styre. Dette har vore ein taktikk som har gjeve gode resultat i form av ulike arrangement for medlemmane

11 Forslag til vedtak: Årsmeldinga vert teke til etterretning. Vedtak: Årsmelding teke til etterretning SAK 4.1 REKNESKAP 2009 Andreas Otto orienterer. REKNESKAP NMF BERGEN 2009 BUDSJETT NMF BERGEN 2009 POST INNTEKTER POST INNTEKTER Differanse 6510 Tilskudd fra NMFsentralt 73191, Tilskudd fra Nmf sentralt 73191,00 0, Eksamensoppgaver 34150, Eksamensoppgaver 35000,00-850, Tilskudd til sommerutveksling fra MOFA 0, Tilskudd til sommerutveksling fra MOFA 40000, , Sponsorinntekter/støtte fra andre 40000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 40000,00 0, Kursinntekter 0, Kursinntekter 30000, ,00 Totalt ,00 Totalt , ,00 POST UTGIFTER POST UTGIFTER Differanse 6100 Administrasjon 11108, Administrasjon 3500, , Møteutgifter lokalstyret 5926, Møteutgifter lokalstyret 7500, , Styrets disp. 2617, Styrets disp. 5191, , Trykking av eksamensoppgaver 36923, Trykking av eksamensoppgaver 36000,00-923, Verve- og medlemsmøter 17371, Verve- og medlemsmøter 37500, , NMF Landsmøte 5606, NMF Landsmøte 4000, , Nasjonale samlinger (kreativ helg, Guk, tvk3) 8235, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, TVK3) 15000, , Kurs 10900, Kurs 35000, , Tillitsvalgtkurs trinn , Tillitsvalgtkurs trinn ,00-111, Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 20728, Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 25000, , Sommerutveksling 0, Sommerutveksling 40000, , Mentorordning 0, Mentorordning og etikkseminar 500,00 500, Internasjonal helse/prosjekter 7570, Internasjonal helse/prosjekter 5000, ,18 Totalt ,88 Totalt , ,12 Regnskap per Resultat Kr 16230,

12 Kommentarar: For 2009 hadde Nmf Bergen budsjettert med samla inntekter på kroner og utgifter på kroner. Altså eit budsjett som tok sikte på å gå i balanse. Skuggerekneskapen som vart ført viser imidlertid at Nmf Bergen hadde inntekter på kroner, kroner mindre enn budsjettert, og utgifter på kroner som er mindre enn dei budsjetterte Summa summarum betyr dette at Nmf Bergen har gått med et overskudd på ,88 kroner. Dei relativt store avvika på inntektssida skuldast for det første, at det i 2009 ikkje er blitt ført nokre kursinntekter. Desse var budsjetterte til å vere på kroner. Vidare blei det også budsjettert med ei overføring frå MOFA på kroner for finansiering av sommerutveksling. Når det kjem til avvika på utgiftssida, skuldast desse primært fire postar. Ingen sommerutveksling ga innsparing på kroner og at det berre ble holdt eit kurs i 2009, (pleiermedhjelperkurset) ga ei innsparing på kroner. Dessuten vart det brukt kroner mindre på verve- og medlemsmøter enn planlagt. Den posten kor det vart brukt meir penger enn budsjettert var Administrasjon, der det ble brukt kroner meir og dette skuldast hovudsakleg investering i fornya datautstyr. Forslag til vedtak: Rekneskapen vert teke til etterretning. Vedtak: Rekneskapen teke til etterretning

13 SAK 4.2 STATUS REKNESKAP 2010 Andreas Otto orienterer. REGNSKAP NMF BERGEN 2010 BUDSJETT NMF BERGEN 2010 POST INNTEKTER POST INNTEKTER Differanse 6510 Tilskudd fra NMFsentralt 63981, Tilskudd fra Nmf sentralt 73191, , Eksamensoppgaver 7070, Eksamensoppgaver 0, , Tilskudd til sommerutveksling fra MOFA Tilskudd til sommerutveksling fra MOFA 40000, , Sponsorinntekter/støtte fra andre Sponsorinntekter/støtte fra andre 30000, , Kursinntekter 13750, Kursinntekter 30000, ,00 Totalt 89801,00 Totalt , ,00 POST UTGIFTER POST UTGIFTER Differanse 6100 Administrasjon 441, Administrasjon 4000, , Møteutgifter lokalstyret 1728, Møteutgifter lokalstyret 8000, , Styrets disp. 864, Styrets disp. 2691, ,90 Trykking av Trykking av 6170 eksamensoppgaver 910, eksamensoppgaver 0,00-910, Verve- og medlemsmøter 0, Verve- og medlemsmøter 30000, , NMF Landsmøte 8312, NMF Landsmøte 4000, ,63 Nasjonale samlinger Nasjonale samlinger 6310 (kreativ helg, Guk, tvk3) 2228, (kreativ helg, GUK, TVK3) 12000, , Kurs 8070, Kurs 35000, , Tillitsvalgtkurs trinn 2 0, Tillitsvalgtkurs trinn , , Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 158, Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 23000, , Sommerutveksling 2600, Sommerutveksling 40000, , Mentorordning 0, Mentorordning og etikkseminar 500,00 500, Internasjonal helse/prosjekter 3202, Internasjonal helse/prosjekter 10000, ,71 Totalt 28516,34 Totalt , ,66 Regnskap per Førebels er den økonomiske situasjonen i Nmf Bergen romsleg. Grunnen til dette er at det bruker å vere noko lågare aktivitet om våren enn om hausten. Der er allereie no nokre avvik mellom budsjettet og rekneskapet for 2010, som ikkje vil jevne seg ut i løpet av hausten. Årets bevilgninger frå Nmf sentralt er lågare enn først anslått og utgifter til reise vil bli mindre enn budsjettert. Dette skuldast ei omlegging av økonomien, der ein ønskjer å finansiere større deler av reiseutgiftene sentralt, mot at overføringane til lokallaga reduserast

14 Vidare er dei hittil bokførte kursinntektene på kr frå pleiermedhjelperkurset som vart holdt Dersom den planlagde kursaktiviteten ein har budsjettert med vert gjennomført, vil Nmf Bergen ende opp med høgare kursinntekter enn budsjettert. Inntekter frå eksamensoppgavesal vart for i år anslått til å bli kr 0, da denne aktiviteten har blitt avvikla. Imidlertid vart det gjennomført eit sal av lagerbeholdninga av gamle eksamensoppgåver som genererte ekstra inntekter på kr 7070,00. Kostnaden på kr 910,50 for trykking av eksamensoppgåver skuldast ei rekning frå 2009 som vart belasta årets rekneskap. Forslag til vedtak: Rekneskapen vert teke til etterretning. Vedtak: Rekneskapen er teke til etterretning. SAK 4.3 REVIDERT BUDSJETT 2010 FOR Andreas Otto orienterer POST REVIDERT BUDSJETT 2010 INNTEKTER 6510 Tilskudd fra Nmf sentralt 63981, Eksamensoppgaver 7070, Andre tilsudd, bla til sommerutveksling (Mofa) 35000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000, Kursinntekter 35000,00 Totalt ,00 POST UTGIFTER 6100 Administrasjon 4000, Møteutgifter lokalstyret 8000, Styrets disp 2500, Trykking av eksamensoppgaver 910, Verve- og medlemsmøter 30000, NMF Landsmøte 4000, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, TVK3) 10000, Kurs 35000, Tillitsvalgtkurs trinn , Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 22000, Sommerutveksling 30000, Mentorordning og etikkseminar 500, Internasjonal helse/prosjekter 10000,00 Totalt ,50 Nytt forslag Bjørg Bakke: Trekke kroner frå post 6440 og vidareføre desse midlane til post Forslag samrøystes vedteke Vedtak: Budsjettet vedteke med følgande endring: Trekke kroner frå post 6440 og vidareføre desse midlane til post Samrøystes vedteke

15 SAK 4.4 BUDSJETT 2011 FOR Andreas Otto orienterer. POST BUDSJETT 2011 INNTEKTER 6510 Tilskudd fra Nmf sentralt 65000, Eksamensoppgaver 0, Andre tilsudd, bla til sommerutveksling (Mofa) 40000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000, Kursinntekter 30000,00 Totalt ,00 POST UTGIFTER 6100 Administrasjon 3000, Møteutgifter lokalstyret 8000, Styrets disp 2500, Trykking av eksamensoppgaver 0, Verve- og medlemsmøter 25000, NMF Landsmøte 4000, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, TVK3) 20000, Kurs 30000, Tillitsvalgtkurs trinn , Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 10000, Sommerutveksling 40000, Mentorordning og etikkseminar 500, Internasjonal helse/prosjekter 8000,00 Totalt ,00 Nytt forslag frå Arild Iversen: Auke post 6800 til 4500 kroner, ved å overføre som følger: 1000 kr frå post 6120 og 3000 kr frå post 6200 Nytt forslag frå Johanne Iversen: Auke post 6800 til 2500 kr, ved å overføre som følger: 2000 kr frå post 6200 Nytt forslag Kristine Onarheim: Auke post 6900 med 2000 kr frå post stemmeberettiga, Forslag frå Kristine Onarheim: 27 for, 1 mot forslaget Forslag frå Arild Iversen: Forslaget har falt med 26 mot 2 stemmer. Forslag frå Johanne Iversen: Samrøystes vedteke. Vedtak: Budsjett vedteke med følgande endringar: Auke post 6900 med 2000 kr frå post Auke post 6800 til 2500 kr, ved å overføre som følger: 2000 kr frå post Samrøystes vedteke. SAK 5.0 ARBEIDSPROGRAM FOR 2010/

16 Margunn Bye Tøsdal orienterer. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2010 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 10/11 Nmf Bergen si hovudoppgåve er å arbeide for dei faglege, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentane i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståing, global helse og folkehelse. Nmf Bergen er underlagt Nmf sitt nasjonale prinsipp- og arbeidsprogram (PAP), og arbeider også overeins med IFMSA sitt "mission statement". Informasjon Nmf Bergen skal arbeide for at medlemmane våre kontinuerleg skal vere informerte om kva som skjer på alle nivå i organisasjonen, og ha mogelegheit til å påverke og gje tilbakemelding om arbeidet vi gjer. Dette vil vi oppnå ved hjelp av å: Arrangere velkomstmøte for førstekullet ved studiestart Vere generelt synlege i studentmassen i løpet av faddervekene, og informere på fakultetet sitt velkomstarrangement Arrangere informasjons- og vervestand kvart semester Arrangere lisensmøte for kulla som får sin midlertidige lisens Arrangere og delta på informasjonsmøte og debattar ved behov Informere om Nmf Bergen sin virksomhet, bl.a. via e-post, studentportalen, oppslagstavler, stands, Æsculap og Incisura Vere ein pådrivar for tydeleg og god informasjon fra Nmf sitt nasjonalstyre, og arbeide for eit betre utval av relevant informasjonsmateriell Innkomne forslag: - Endre punkt 3 til: Arrangere informasjons- og vervestand ved studiestart Vedtak: Samrøystes vedteke. Lønn Nmf Bergen skal: Kurse sine medlemmar i lønnsforhandlingar Utarbeide eit dokument som kan hjelpe medlemmane med lønnsforhandlingar Innkomne forslag: - Endre punkt 1 til: Informere sine medlemmar om lønnsforhandlingar - Endre punkt 2 til: Hjelpe medlemmane med spørsmål som omhandlar lønn og arbeidsforhold - Nytt punkt: oppretthalde kontakten med Ylf og Legeforeningen sine organ for å synleggjere medisinstudentane sine krav i lønsnforhandlingane Vedtak: Samrøystes vedteke

17 Fagleg Nmf Bergen skal samarbeide med MFU om å sikre fagleg god undervisning og gode studievilkår for studentane ved det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen. Vi vil spesielt arbeide med: Støtte MFU i arbeidet med å få omgjort AHH til studenthus, kvalitetssikring av evalueringar og forenkling av nasjonal utveksling At landsmøtet skal vedta å undersøke kostnadar knytta til ein ekstern rapport tilsvarande studentundersøkinga og sette dette i verk dersom dette er økonomisk forsvarleg. Arbeide for at studentantall på nye kull ikkje overstig 80 studentar på kliniske kull Arbeide for at studentar ved det medisinsk-odontologiske fakultet blir prioritert framfor studentar som på eige initiativ har ordna hospiteringsplass i undervisning ved HUS, DSH og dei desentrale sjukehusa. Bidra til tillitsvalgtopplæring i grunnutdanning på nasjonalt nivå Arbeide for å auke studentene sine moglegheiter til å få meir erfaring fra allmennmedisin Arbeide for at sensorveiledning skal finnes i alle fag ved medisinstudiet ved UiB, og verte offentleggjort på internett saman med eksamensoppgåvene At Nmf i samarbeid med MFU jobbar for at fakultetet gjeninnfører praktisk tverrfagleg øving i traumebehandling/katastrofemedisin ila siste studieår Innkomne forslag: - Stryke punkt 2 Vedtak: Samrøystes vedteke. - Legge til punkt 3:, under den noverande studieplanen Vedtak: Samrøystes vedteke. - Nytt punkt: Nmf stiller seg positiv til ei endring av studieplanen, og vil ta aktivt del i prosessen Vedtak: Samrøystes vedteke. - Stryke punkt 8 Vedtak: Samrøystes vedteke. - Nytt forslag frå Kristine Onarheim, nytt punkt: Arbeide for at studieplanen i større grad speglar den globale sjukdomsbyrden. Vedtak: Vald inn mot 1 stemme. Kurs/seminar Nmf Bergen skal jobbe for å tilby sine medlemmar eit godt og variert utval av aktuelle kurs og seminarar. Vi vil i det følgjande året prioritere: Arrangere pleiemedhjelperkurs, særleg retta mot førstekullet Arrangere VIVAT-kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare" Arrangere seminar med presentasjon av et utval medisinske spesialitetar Arrangere seminar med fokus på internasjonale helseproblem som har lite fokus i undervisningen

18 Innkomne forslag: - Arrangere nye kurs spesielt retta mot studentane i preklinikken, som t.d hygienekurs, kommunikasjonskurs eller introkurs til psykiatri Forslaget trukket. Nytt forslag frå Agnete Olsen: Nmf Bergen skal undersøkje moglegheiten for å opprette ei underavdeling som arbeider med akuttmedisin. Vedtak: Forslaget falt mot 23 stemmer. Nytt forslag frå Fredrik Kilander: Arbeide for å arrangere nye kurs spesielt retta mot studentane i preklinikken, som t.d hygienekurs,kommunikasjonskurs, introkurs til psykiatri og grunnleggjande førstehjelpskurs, herunder hjerte-lunge- redning og bruk av defibrillator. Vedtak: Samrøystes vedteke. Mentorordning Nmf Bergen meiner mentorordninga er eit viktig utanomfagleg tilbod for våre medlemmar, og vil arbeide for at alle som ønskjer det skal få høyre til i ei mentorgruppe. I det følgjande året vil vi: Sørgje for at alle medlemmar som ønskjer å ta del i mentorordninga får høve til dette Arrangere etikkseminar særleg retta mot deltakarane i mentorordninga Forslag frå Bjørg Bakke: Kjøpe inn ei lita gåve til mentorlegane som takk for innsatsen med dei ekstra løyvingane. Vedtak: Samrøystes vedteke. Utveksling Nmf Bergen ønskjer å fremje medisin som eit internasjonalt fag, og vi meiner utveksling mellom medisinske fakultet gir studentar ein unik erfaring som er verdifull i legeyrket. Difor vil vi arbeide med: Utvekslingsmoglegheiter for medisinstudentar i Bergen, med særleg fokus på preklinisk og klinisk sommerutveksling, samt forskningsutveksling (tilgjengeleg heile året) Å skape eit godt opphold for utanlandske medisinstudentar som kjem til Bergen på sommarutveksling/forskningsutveksling, ved å skaffe hospiteringsplass, bustad, kostpenger og sosialt program Turnus Nmf Bergen skal vere ein pådrivar for at Bergensstudentene sitt syn skal komme fram i saker som omhandlar turnus. I samband med dette vil vi: Ha ein lokal turnusansvarleg som skal vere godt oppdatert på kva som skjer med turnus, og arbeide for at informasjon når ut til studentane i Bergen Følgje opp utviklinga i Helsedirektoratet sine planar for turnustenesta

19 Innkalle til ekstraordinært årsmøte etter at Hdirs rapport om turnustenesta foreligg. Nmf Bergen sine medlemmar vil då få høve til å vurdere rapporten og fremje lokallaget sitt syn. Innkomne forslag: - Endre punkt 3: Innkalle til allmøte ved ny høyringsrunde på det nye forslaget om nybyrjarstillingar. Nmf Bergen sine medlemmar vil då få høve til å vurdere endringsforslaget og fremje lokallaget sitt syn. Vedtak: Samrøystes vedteke - Nytt forslag frå Agnete Olsen: Arbeide for at den eventuelle søknadsprosessen blir rettvis og at kjennskapar ikkje blir grunnlag for tilsetting i dei eventuelle nybyrjarstillingane Forslag trukket - Nytt forslag frå Hans- Ragnar Skogli: Utforme eit kortfatta og oversiktleg skriv om kva som er tema, kva som har skjedd og kva som skjer vidare med turnusordninga. Vedtak: Samrøystes vedteke. - Nytt forslag frå Anders Hynne: Arbeide for å gjennomføre ei undersøking blant medlemmane for å høyre kva meiningar medlemmane har om turnusordninga. Vedtak: Forslaget falt mot 18 stemmer. Internasjonalt arbeid/prosjektgruppa Nmf Bergen har eit sterkt internasjonalt engasjement i helsespørsmål. Prosjektgruppas mål er å setje fokus på global helse og folkehelse. Målgruppa er primært norske medisinstudentar, men vi ønskjer også å nå ut til befolkninga generelt. Nmf vil arbeide for å auke fokuset på dette gjennom: Markering av AIDS-dagen, Tuberkulosedagen og Malariadagen Ha fokus på årstemaet til Nmf som velgjast av Landsmøtet Arbeid for å betre folkehelsa i Norge, til dømes ved å markere Organdonasjonsdagen 14. februar Promotering av internasjonale prosjekt, til dømes Kenyaprosjektet, som gjev medisinstudentar høvet til å jobbe som volontør i eit anna land Påverke organisasjonar og myndigheiter som er med på å ta avgjerdsler om global helse og folkehelse Støtte opp om gjennomføringa av MedHum Jobbe for tilgang på livsviktige medisinar gjennom den internasjonale prosjektgruppa UAEM Universities Allied For Essential Medicines Innkomne forslag:

20 - Endre punkt 1: Markering av internasjonale helsedagar - Nytt punkt: Setje fokus på ulikheiter i helse - Nytt punkt: Oppnå auka bevissthet rundt samanhengen mellom klimaendringar og helsetruslar mellom medisinstudentar og hos befolkninga generelt - Nytt forslag frå Hans-Ragnar Skogli: Setje fokus på mental helse. - Nytt forslag frå Johanne Iversen:Legge til på siste punkt:.. og jobbe for at UiB skal skrive under på the philadelphia consens statement gjennom UAEM- gruppa. - Arbeide for kompetansebygging for medlemmane av prosjektgruppa ved å sende minst 2 av prosjektgruppa på nasjonale kurs som omhandlar prosjekt/internasjonal helse. T.d. kreativ helg, prosjekt helg, UAEM- helg - Nmf skal gjennom prosjektgruppa synleggjere global helse på fakultet. Vedtak: Samrøystes vedteke. Generelt Nmf Bergen skal vere lokale fagforeiningsrepresentantar for studentane i Bergen, og jobbe for at kvar enkelt av våre medlemmar i Bergen får utbytte av sitt medlemskap i Nmf. For å oppnå dette vil vi Sørgje for god opplæring av nye tillitsvalde, og stadig kunnskapsoppdatering i lokalstyret gjennom tillitsvalgtskurs og temakvelder Arbeide for gode medlemsfordelar for studentane i Bergen Støtte opp om prosjektinitiativ som vil vere gunstig for faglege, økonomiske eller sosiale interesser for medisinstudentar i Bergen Arrangere allmøte i forkant av NMF sitt landsmøte vedrørande sakene som skal handsamast Vedtak: Samrøystes vedteke Vedtak: Arbeidsprogrammet som heilhet er vedteke ved akklamasjon. SAK 6.1 OPPNEVNING AV TELLEKORPS Styrets forslag: Anders Hynne, Tore Borkhus og Helene Mathiesen Opptelling av stemmeberettiga. Alle medlemmar av Nmf Bergen har stemmerett. Forslag til vedtak: Vert godkjend Vedtak: Godkjend SAK 6.2 VAL AV NASJONALT STYRE-REPRESENTANT Valkomiteen si innstilling: Ingeborg Ribe Vald ved akklamasjon SAK 6.3 VAL AV LEIAR

21 Valgkomiteen si innstilling: Margunn Bye Tøsdal Vald ved akklamasjon SAK 6.4 VAL AV LOKALSTYRE Valkomiteen si innstilling: 1Fridtjov Edland 2Agnete Lossius Olsen 3Andreas Otto 4Helle-Marie Brennvall 5Andrea Melberg 6Mia Appelback 7Anna Engström 8Julie Stenehjem Nytt forslag: Hans-Ragnar Skogli- trukket 9Nytt forslag: Trine Caspersen 10Nytt forslag: Sara Pihl 11Nytt forslag: Andreas Nøttveit 12Nytt forslag: Sigrid Skurtveit Nytt forslag frå Agnete Olsen: 14 representantar skal veljast til styret - 2 stemmer Nytt forslag frå Margunn Bye Tøsdal: 12 representantar skal veljast til styret - 13 stemmer Nytt forslag frå Andrea Melberg: 10 representantar skal veljast til styret - 10 stemmer Etter valet skal styret bestå av 12 medlemmar (inkl.leiar og nasjonalt styre representant): Innvald er: Sigrid Skurtveit Andreas Nøttveit Trine Caspersen Julie Stenehjem Andrea Melberg Helle Brennvall Fridtjov Edland Andreas Otto Mia Appelback Anna Engstrøm SAK 6.5 VAL AV 1. VARA TIL LEIAR (NESTLEIAR) Vert vald mellom lokalstyret sine medlemmar. Valkomiteen si innstilling: Nytt forslag frå Bjørg Bakke: Fridtjov Edland

22 Vald ved akklamasjon SAK 6.6 VAL AV UTVEKSLINGSANSVARLEG Vert vald mellom lokalstyret sine medlemmar. Valkomiteen si innstilling: Anna Engström og Julie Stenehjem Vald ved akklamasjon SAK 6.7 VAL AV 1. OG 2. VARA TIL NASJONALT STYRE-REPRESENTANT Valkomiteen si innstilling: 1. vara: Rasmus Bakken 2. vara: Nytt forslag frå Bjørg Bakke: Margunn Bye Tøsdal som 2. vara. Vald ved akklamasjon SAK 6.8 VAL AV DELEGATAR TIL LANDSMØTET/LEIARVALMØTET Det skal velgast 4 delegatar og minst to prioriterte vararepresentantar til Nmf sitt landsmøte og leiarvalmøte. Minimum to av delegatane må veljast mellom lokalstyret sine medlemmar. Delegatar: 1Fridtjov Edland 2Rasmus Bakken 3Kristine Onarheim 4Margunn Tøsdal 5Johanne Iversen 6Julie Stenehjem 7Saima Ahktar 8Andrea Melberg 9Andreas Nøttveit 10. Helle Marie Brennvall 11. Saima Akhtar Vedtak: Valde delegatar: Margunn Tøsdal Fridtjov Edland Johanne Iversen Kristine Onarheim Vararepresentantar: 1.vara: Rasmus Bakken 2.vara: Andrea og Andreas 3.vara:

23 4.vara: Julie og Saima Vararepresentantar vert vald av det nye styret. SAK 6.9 VAL AV VALKOMITÉ I tråd med Nmf sine lovar skal årsmøtet sette ned ein valkomité beståande av tre personar. Bjørg Bakke (leiar) Johanne Helene Iversen Margunn Bye Tøsdal Vald ved akklamasjon Protokolltilførsel: Valkomiteen sitt arbeid har vore prega av lite diskusjon og mangelfull oppfølging. SAK 7.0 MØTEAVSLUTNING

24 Vedlegg: Innkalling Kjære medlem i Nmf Bergen, INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010 NORSK MEDISINSTUDENTFORENING BERGEN Vi vil med dette ønskje deg velkommen til årsmøte i Nmf Bergen. Tid: måndag 13.september 2010 kl 16:30 Stad: Birkhaugsalen (D-303), Haukeland Universitetssjukehus Saksliste: 3 Val av ordstyrar og referent 4 Godkjenningar 2.3 Godkjenning av innkalling 2.4 Godkjenning av dagsorden 3 Årsmelding 4 Økonomisakar 4.1 Rekneskap Status rekneskap Revidert budsjett Budsjett Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2010/ Val 7.1 Tellekorps 7.2 Representant til nasjonalt styre 7.3 Leiar 7.4 Lokalstyre 7.5 Nestleiar (vert valt mellom medlemmar valt til lokalstyre) 7.6 Utvekslingsansvarleg (vert valt mellom medlemmar valt til lokalstyre) og 2. vara for nasjonalt styre representant 7.8 Delegatar og vararepresentantar til Nmf sitt leiarvalmøte og landsmøte 7.9 Valkomité 7 Møteavslutning Dersom du har sakar du ønskjer å ta opp, kan du kontakte leiar i Nmf Bergen på e-post: eller på telefon Ønskjer du å stille til val, eller har forslag til kandidatar, kontakt valkomiteen v/kristine Husøy Onarheim på tlf eller e-post Vel møtt! Med venleg helsing Margunn Bye Tøsdal Leiar, Nmf Bergen Møtekritikk: - sakleg og positivt

25 - skulle ha vore betre oppmøte - for lenge, meir effektive - lavterskel - internt språk, bør vere påpasseleg på dette - bør lagast ei liste over forkortingar - ha det på eit anna tidspunkt - flott engasjement

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse,

Detaljer

SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011

SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 Tid: 16:15 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 - SAKSLISTE 1 Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2 Godkjenninger.1 Godkjenning av innkalling.2 Godkjenning

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2016/2017

Forslag til arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2016/2017 Forslag til arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2016/2017 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf

Detaljer

1. Nytt fra leiar (MBT) utgår 2. Nytt frå Nasjonalt styre (BB)

1. Nytt fra leiar (MBT) utgår 2. Nytt frå Nasjonalt styre (BB) Referat styremøte i Nmf Bergen 09.11.10 Stad: Vestre Holbergsalmenningen 10, Hos Trine og Julie. Tid: 19.00 21.00 Innkalla: Ingeborg Ribe (IR), Bjørg Bakke (BB), Margunn Bye Tøsdal (MBT), Fridtjov Edland

Detaljer

Protokoll Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011

Protokoll Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 Protokoll Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 Tid: 16:15 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 - SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2. Godkjenninger 1. Godkjenning

Detaljer

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram Arbeidsprogram 2016-2017 Vedtatt: 10. April 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening har eit breitt politisk arbeidsområde som er definert av foreininga sitt politiske måldokument. Arbeidsprogrammet trekk

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Nmf sekretariat: Nmf Bergen: Nmf Oslo: Nmf Tromsø: Nmf Trondheim: Nmf Utland: Legenes Hus Akersgt. 2 Studenthuset Gade

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014 Høyring - forskrift om barn sin rett

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Dato: 01.02.12. Tidspunkt: 17.00 Sted: B1.1017 SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste godkjent. SAK 2 Vervarbeid siden sist. Erfaringer

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

FAU/SU I SKODJE BARNEHAGE

FAU/SU I SKODJE BARNEHAGE SKODJE KOMMUNE Skodje barnehage Vår visjon: Hos oss skal alle føle seg som ein positiv og ønska del av fellesskapet /SU I SKODJE BARNEHAGE RETNINGSLINER FOR ARBEID I SAMARBEIDSORGANA I SKODJE BARNEHAGE

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

1 Utgreiing av søknaden

1 Utgreiing av søknaden 1 Utgreiing av søknaden Studentforeningen Frappé starta opp i haustsemesteret 2010 og fungerer både som studentorgan og aktivitetsforeining for studentane ved Norges Dansehøyskole (NDH). Fram til mai 2011

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Forfall: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Sukhjeet Kaur Bains (SB), David Grimaldi (DG),

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

HØYRINGSNOTAT VEDTEKTER ORGANISASJONSKART FRAMLEGG FRÅ:

HØYRINGSNOTAT VEDTEKTER ORGANISASJONSKART FRAMLEGG FRÅ: HØYRINGSNOTAT VEDTEKTER ORGANISASJONSKART FRAMLEGG FRÅ: Norsk Folkemusikk og Danselag Landslaget for Spelemenn juni 2009 HØYRING NY ORGANISASJON Styra i Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) og Landslaget

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

VESLEFRIKK. Ingrid, Elvira, Adam, David, Elena, Sofie, Anita, Mathilda. Emil, Odin, Frida, Oda, Celine, Aurora, Alvin, Pernille, Jonathan

VESLEFRIKK. Ingrid, Elvira, Adam, David, Elena, Sofie, Anita, Mathilda. Emil, Odin, Frida, Oda, Celine, Aurora, Alvin, Pernille, Jonathan Månadsbrev september 2014 VESLEFRIKK Tida fyk fort og allereie er det godt ut i september. Denne fyrste tida har det vore mykje leik både ute og inne. Det har vore lagt opp til at barna skal få skapa gode

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 23.06.2014. Høyring om ny rammeplan for kulturskulen

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 23.06.2014. Høyring om ny rammeplan for kulturskulen Meland kommune Norsk kulturskuleråd Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 23.06.2014 Vår: 14/1583-14/9954 randi.hilland@meland.kommune.no Høyring om ny rammeplan for kulturskulen

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE

TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE SAK 48/07 TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE Saksopplysning På siste styremøte i Forum Nye Bergensbanen (FNB) vart det drøfta tiltak for å setja sterkare trykk på arbeidet med realisering

Detaljer

FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU 12 1516

FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU 12 1516 Til Internasjonalt utvalg Kopi til Fra Lise Mari Lorentzen Dato 24.2.2016 Saksnr. MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU 12 1516 Møtedat 24.2.2016 o Møtetid Kl. 19.00 Møtested Skype Tilstede Lise

Detaljer

Årsmøte 2011. Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2011. Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2011. Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 19. februar kl. 14.00 2012. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom eller skade kan få tilbod

Detaljer

ÅRSMØTE. 2014 Sortland Idrettsråd. 1. Valg av dirigent, referent og 2 fremmøtte til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. 2014 Sortland Idrettsråd. 1. Valg av dirigent, referent og 2 fremmøtte til å underskrive protokollen. ÅRSMØTE 2014 Sortland Idrettsråd Saksliste 1. Valg av dirigent, referent og 2 fremmøtte til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av stemmeberettigede. 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREISJON AV INSTITUSJONSTENETA FOR ELDRE OG PLEIETRENGANDE I STORD KOMMUNE

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREISJON AV INSTITUSJONSTENETA FOR ELDRE OG PLEIETRENGANDE I STORD KOMMUNE Arkivref: 2011/1036-18202/2011 Saksh.: Kari Nygard Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREISJON AV INSTITUSJONSTENETA FOR ELDRE OG PLEIETRENGANDE I STORD KOMMUNE Innstilling:

Detaljer

Fogn oppvekstsenter levande og lærande

Fogn oppvekstsenter levande og lærande Post: Liane, 4164 Fogn Faktura: Finnøy Kommune, Rådhuset, 4160 Finnøy Referat frå møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Møtedato og stad: Tysdag 22. september kl. 18.00 på personalrommet. Desse møtte: Morten

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 02.11.2011 110/2012/000/&00 Sverre Hollen, 71 25 80 57 02.01.2012

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 02.11.2011 110/2012/000/&00 Sverre Hollen, 71 25 80 57 02.01.2012 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 02.11.2011 110/2012/000/&00 Sverre Hollen, 71 25 80 57 02.01.2012 Høyring - Forslag til

Detaljer

Særavtale Samarbeid om utlysing og tilsetting i kobla turnuslegestillingar

Særavtale Samarbeid om utlysing og tilsetting i kobla turnuslegestillingar Særavtale til tenesteavtale 7 Særavtale Samarbeid om utlysing og tilsetting i kobla turnuslegestillingar 1. Bakgrunn Ny turnusordning for legar blei vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet desember 2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Kvam herad. Samandrag: Denne saka gjeld tre moment i samband med årsavslutning for 2003.

Kvam herad. Samandrag: Denne saka gjeld tre moment i samband med årsavslutning for 2003. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 09.03.2004 KJHE Kvam formannskap 04.05.2004 076/04 KJHE Kvam heradsstyre 25.05.2004 059/04 KJHE Kvam

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL

Sakliste: MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 16.04.12 Kl.: 14.00 18.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/10 16/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

Skule og barnehage i det postmoderne samfunnet Nødvendig kompetanse for arbeid i dagens barnehage og skule

Skule og barnehage i det postmoderne samfunnet Nødvendig kompetanse for arbeid i dagens barnehage og skule Skule og barnehage i det postmoderne samfunnet Nødvendig kompetanse for arbeid i dagens barnehage og skule Peder Haug, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda Innlegg ved: Innlandets utdanningskonferanse,

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ÅRLEG UNGDOMSRÅDSKONFERANSE I HALLINGDAL

SØKNAD OM STØTTE TIL ÅRLEG UNGDOMSRÅDSKONFERANSE I HALLINGDAL SAK 61/08 SØKNAD OM STØTTE TIL ÅRLEG UNGDOMSRÅDSKONFERANSE I HALLINGDAL Saksopplysning I søknad dat. 26.9.2008 (vedlegg 1) søkjer fritidsleiarane i Hallingdal om støtte til årleg ungdomsrådskonferanse

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Vedteken av arbeidsmiljøutvalet 03.11.2014 Innhald 1 INNLEIING OG MÅLSETTINGAR... 3 1.1 Innleiing... 3 1.2 Heimel for rutinen... 3 1.3 Målsettingar...

Detaljer

Prøveutviklere omfatter både de som utvikler og administrerer prøver, og de som tar politiske beslutninger for bestemte prøver.

Prøveutviklere omfatter både de som utvikler og administrerer prøver, og de som tar politiske beslutninger for bestemte prøver. Norsk bokmål og nynorsk ALTEs Praksiskodeks Innledning I 1994 bestemte ALTE-medlemmene at det var nødvendig å innføre en formell Praksiskodeks som både ville definere kvalitetskrav som nåværende og framtidige

Detaljer

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN 8.1 INFORMASJON / INTRODUKSJON AV NYTILSETTE Førsteinntrykket på arbeidsplassen vil prega oss i lang tid framover. Det er difor viktig

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 22. mars 2012

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 22. mars 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - HEHA/RIGE Møte: 22. mars Rekneskapsrapport pr. februar 1 Hovudtal MN-fakultetet har

Detaljer

GJELDENDE VEDTEKTER FOR STUDENTENES HUS HUSET MED FORSLAG TIL ENDRINGER vedtekter sist endret: 26.01.2016 antall sider: 5

GJELDENDE VEDTEKTER FOR STUDENTENES HUS HUSET MED FORSLAG TIL ENDRINGER vedtekter sist endret: 26.01.2016 antall sider: 5 GJELDENDE VEDTEKTER FOR STUDENTENES HUS HUSET MED FORSLAG TIL ENDRINGER vedtekter sist endret: 26.01.2016 antall sider: 5 1: studentenes hus HUSET Studentenes Hus HUSET er en velferds- og interessegruppe

Detaljer

Foreldreundersøking i skule 2006

Foreldreundersøking i skule 2006 Foreldreundersøking i skule 2006 Våren 2006 gjennomførte me ei brukarundersøking for foreldra i skulane i Kvam. Dette var ei digital undersøking som Utdanningsdirektoratet står bak. Foreldra fekk internettadressa

Detaljer

Bistandsforeningen til Forskning & Utvikling og Behandlingsstøtte. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Årsmøte 2016. Det innkalles med dette til Årsmøte

Bistandsforeningen til Forskning & Utvikling og Behandlingsstøtte. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Årsmøte 2016. Det innkalles med dette til Årsmøte Bistandsforeningen til Forskning & Utvikling og Behandlingsstøtte Sammen kan vi gjøre en forskjell Årsmøte 2016 Det innkalles med dette til Årsmøte Tid og sted: Mandag 20.juni 2016 kl 18:00 på Strand Hotell,

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg?

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Litt om denne økta Intro og litt om tankane bak dette møtet Kva er stoda i dei ulike kommunane Moglege kommunemodellar i vårt

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J. Vaag

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arve Hans Otterlei Medlem FRP Målfrid Mogstad Johannes J. Vaag Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: 102, Fylkeshuset i Molde Dato: 27.02.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arve Hans Otterlei FRP Målfrid Mogstad

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Rutine for oppfølgingsmøte:

Rutine for oppfølgingsmøte: Rutine for oppfølgingsmøte: Oppfølgingsplan, seinast etter 4 veker: Oppfølgingsplan skal vere utarbeidd seinast etter 4 veker sjukemelding, uansett gradering. Denne skal utarbeidast av leiar og medarbeidar

Detaljer

R E F E R A T N M F UT L A ND ST Y R E M Ø T E 21.03.2013

R E F E R A T N M F UT L A ND ST Y R E M Ø T E 21.03.2013 R E F E R A T N M F UT L A ND ST Y R E M Ø T E 21.03.2013 Sted: Skype Tid: 21.03.2013 kl.20.00 Inviterte: Anders Holen (AH) Christian Markar Lolland (CML) Eivind Westrum Aabel (EWA) Inge Marshall Trangsrud

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom kan få tilbod om hjelp.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Kurs i livsstilsendring Er det mogleg å hjelpe nokon til å endre livsstil??

Kurs i livsstilsendring Er det mogleg å hjelpe nokon til å endre livsstil?? Kurs i livsstilsendring Er det mogleg å hjelpe nokon til å endre livsstil?? Hilde Blindheim Børve Dagleg leiar LMS / Helsepedagog Bevisstgjering Bevisstgjerande kurs For å ta bevisste val kreves kunnskap!

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 12.12.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 36/13 42/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 12.12.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 36/13 42/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 12.12.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 36/13 42/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY KVA ER INDIVIDUELL PLAN? Individuell plan er eit samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få utarbeidd ein individuell

Detaljer

VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I FRIVILLIGSENTRALEN

VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I FRIVILLIGSENTRALEN Arkivsaksnr.: 12/496-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I FRIVILLIGSENTRALEN Ordførers innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshusa Dato: 12.06.2013 Tid: Kl. 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Referat fra Norsk Smerteforenings Generalforsamling 15. januar 2010.

Referat fra Norsk Smerteforenings Generalforsamling 15. januar 2010. Referat fra Norsk Smerteforenings Generalforsamling 15. januar 2010. Norsk Smerteforening avholdt sin sjette ordinære generalforsamling i Store auditorium på Rikshospitalet fredag den 15. januar 2010.

Detaljer

12.02.2014 12:00-15:00 MERK!

12.02.2014 12:00-15:00 MERK! Vår ref. 14/73-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 05.02.2014 Seljord kommune - Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: Onsdag 12.02.2014 Tid: 12:00-15:00 MERK! Sted: Møterom, kommuneshuset

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær)

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valgt til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl(SRSsekretær) Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://www.dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte mandag

Detaljer

F-SAK 137/14: HØRINGSSVAR - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

F-SAK 137/14: HØRINGSSVAR - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Fellessekretariatet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/939 F10 FEL / LME 04.09.2014 F-SAK 137/14: HØRINGSSVAR - PLIKT TIL Å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Peter Bjørneset MEDL Ungdomsklubben Maiken Gjøsdal NESTL Volda vgs.

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Peter Bjørneset MEDL Ungdomsklubben Maiken Gjøsdal NESTL Volda vgs. VOLDA KOMMUNE Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 10.02.2016 Tid: 16:10 til 18:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eirik Eiksund Leiar Volda ungd.

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærar! Takk for den jobben du gjer kvar dag for at elevane dine skal lære noko nytt og utvikle sine ferdigheiter og talent! Ungdomsskolen

Detaljer

Årsmøte Nmf- Oslo

Årsmøte Nmf- Oslo NmfOslo Årsmøte NmfOslo 02.09.2013 Tid: 18:00 Sted: Rødt auditorium RH 1 NmfOslo SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2. Godkjenninger 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-10-1516

REFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-10-1516 Til Internasjonalt utvalg Kopi Dato 02.11.15 Fra REFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-10-1516 Møtedato: 02.11.2015 Møtetid: 19.00 Møtested: Skype Tilstede Lise Lorentzen John Slinning Jannesson

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim Styreperioden 2015/2016 Innledning Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim er lokallaget for medisinstudenter som studerer i Trondheim. Nmf Trondheim

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013. Innhald Kva har vi gjort i læringsnettverket... 2

ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013. Innhald Kva har vi gjort i læringsnettverket... 2 Interkommunalt IKT-samarbeid Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal Vår ref 10/3794-29 Eining/avd/saksh. REGIKT//CARNYB Arkiv Dykkar ref Dato 28.11.2012 ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013 Innhald Kva har

Detaljer

Styremøte i Norsk medisinstudentforening

Styremøte i Norsk medisinstudentforening Styremøte i Norsk medisinstudentforening Stad: Skype Tid: Torsdag 13 februar, 20:00 23:00 Innkalte: Nasjonalt styre: Christine Carlsen (CC), Liv Helene Dolva Sagedal (LH), Liv Reidun Tverelv (LT), Christian

Detaljer

Jaja, det nærmar seg i alle fall og på Krabben har me førebudd oss så godt me kan på «den søte adventstid».

Jaja, det nærmar seg i alle fall og på Krabben har me førebudd oss så godt me kan på «den søte adventstid». Hei hå, no er det jul igjen! Jaja, det nærmar seg i alle fall og på Krabben har me førebudd oss så godt me kan på «den søte adventstid». Me har no avslutta prosjektet «Familien min» og vil oppsummera litt.

Detaljer

SJØPOSTEN. September 2012

SJØPOSTEN. September 2012 SJØPOSTEN September 2012 Hei! Nå er me alt kome til september, og mange har kome godt i gang med innkøyringa. Me ser at dei aller fleste har byrja å bli trygge på sin avdeling og dei vaksne som er der.

Detaljer

LUNGEAVDELINGA VELKOMMEN

LUNGEAVDELINGA VELKOMMEN LUNGEAVDELINGA VELKOMMEN HELSE 1 BERGEN Haukeland universitessjukehus KJÆRE PASIENT OG PÅRØRANDE I dette heftet finn du informasjon som er aktuell for deg som er pasient på ein av våre sengepostar. Vi

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering høsten 2014 28 jenter har svart på evalueringen

Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering høsten 2014 28 jenter har svart på evalueringen Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering høsten 2014 28 jenter har svart på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Tenkte det ville være lurt med litt ekstra hjelp

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Ogna skule 2015 2018 Reglar mot mobbing 1) Me skal ikkje mobba andre 2) Me skal hjelpa andre som vert mobba 3) Me skal vera saman med elevar som er aleine 4) Viss me veit at nokon

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova blir det gjort følgjande endringar:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova blir det gjort følgjande endringar: I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova blir det gjort følgjande endringar: 1-12 skal lyde: 1-12 Fritak frå opplæring i kroppsøving Rektor kan etter søknad gi elevar i vidaregåande opplæring

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN GENERELT Det er med fylkeskommunen som med ei privat hushaldning, at vi kan ikkje bruke meir enn vi har pengar til å betale med. Ei forsvarleg økonomistyring i fylkeskommunen

Detaljer