Protokoll Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 Protokoll Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 Tid: 16:15 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 -

2 SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2. Godkjenninger 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3 Årsmelding Nmf Bergen 2010/ Økonomisaker 4.1 Rekneskap Status reknekap Revidert budsjett Budsjett Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2011/ Val 1. Tellekorps 2. Representant til nasjonalt styre 3. Leiar 4. Medlemsansvarleg 5. Grunnutdanningsansvarleg 6. Prosjektansvarleg 7. Utvekslingsansvarlege (2 stk) 8. Informasjonsansvarleg 9. Turnusansvarleg 10. Lønnsansvarleg 11. Økonomiansvarleg 12. Kursansvarleg 13. Nestleiar (velgast mellom medlemmane valde til lokalstyre) 14. Æsculapansvarleg (velgast mellom medlemmane i lokalstyret) og 2. vara for nasjonalt styre representant 16. Delegatar og vararepresentantar til Nmf sitt leiarvalmøte og landsmøte 17. Valkomité 18. Leiar MedHum aksjonen Bergen Møteavslutning - 2 -

3 SAK 1.0 VAL AV ORDSTYRAR, BISITTER OG REFERENT Styret foreslår: Ordstyrer : Johanne Helene Iversen Bisitter : Ingeborg Ribe Referent : Kristine Husøy Onarheim Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent Vedtak: Godkjent SAK 2.1 GODKJENNING AV INNKALLING Invitasjon til årsmøte og val av nytt styre vart sendt ut via e-post til alle medlemmar i Nmf Bergen. Kopi av invitasjonen ligg vedlagt. Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent Vedtak: Godkjent SAK 2.2 GODKJENNING AV DAGSORDEN Styret foreslår: Sakene vert handsama i den rekkjefølgje dei er sete opp på sakslista. Årsmøtet kan med simpelt fleirtal vedta å endre saksrekkjefølgja undervegs dersom begrunna behov for dette skulle oppstå. Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent Vedtak: Sak 6.1 Oppnevning av tellekorps flyttes fram før sak 3. SAK 3 ÅRSMELDING 2010/2011 Årsmelding for Nmf Bergen 2010/2011 Styret har bestått av: Margunn Bye Tøsdal, leiar Ingeborg Ribe, nasjonalt styrerepresentant 2011 Fridtjov Edland, nestleiar og grunnutdanningsansvarleg Andreas Otto, økonomi- og lønnsansvarleg Andreas Nøttveit, informasjonsansvarleg Sigrid Skurtveit, mentoransvarleg Helle Marie Brennvall, turnus- og Æsculapansvarleg Trine Merete Caspersen, kurs- og medlemsansvarleg Mia Appelbäck, kurs- og medlemsansvarleg Andrea Melberg, prosjektansvarleg Julie Stenehjem, utvekslingsansvarleg Anna Engström, utvekslingsansvarleg - 3 -

4 I tillegg har Kristine Onarheim, Johanne Iversen og Bjørg Bakke delteke aktivt på styremøta i kraft av nasjonale verv og verv i Hordaland legeforening. Styrearbeid Styret har hatt 9 styremøter i perioden, der eitt var i forbindelse med TVKII og eitt før allmøte til årsmøtet. Vi har også hatt juleavslutning og sommaravslutning. Styret har hatt hyppig korrespondanse på e-post og telefon. I tillegg har styret gjennomført tillitsvalgtskurs trinn I, II og III. Kurs Pleiemedhjelperkurs var først tenkt arrangert oktober 2010, men da det viste seg at kurset kolliderte med et annet arrangement, fikk vi svært få påmeldinger. Kurset ble flyttet til november 2010, men også da med kun 35 påmeldte av 60 plasser. Pleiemedhjelperkurset er et populært kurs, og hva som gjorde at det var manglende interesse dette året, vet vi ikke. På grunn av dette ble det ikke arrangert ett nytt pleiemedhjelperkurs i vårsemesteret. Tilbakemeldingene etter kurset var positive. VIVAT kurs ble arrangert mars 2011 med 11 deltakere. Tallet på deltakere var litt skuffende da det var plass til 24 personer, men det hadde nok noe å gjøre med at kurset ble holdt tett opp mot eksamen i statistikk for kull 10. Et annet tips vi fikk fra en deltaker var at vi burde ha sendt ut mail om kurset til alle kull, da de som har psykiatri kan ha god nytte av et slikt kurs. Vi sendte kun ut til kull 08, 09 og 10. Også her var tilbakemeldingene utelukkende positive fra deltakere og kursholdere. Det var også lagt opp til at det skulle arrangeres et ernæringskurs våren Dette kurset stod klart til gjennomføring, men på grunn av manglende tid og budsjett ble det ikke noe av. Vi håper at dette kurset blir holdt neste skoleår. Ellers er det utarbeidet kokebøker til hvert av kursene, med trinnvis fremgangsmåte og huskeliste, for å lette plenleggingen og gjennomføringen av tilsvarende kurs i fremtiden. Mentorordning Mange studentar har vore interesserte i å få seg mentorgruppe. Studentrekrutteringa har difor ikkje vore noko problem. Hausten 2010 blei det sendt ut infomail om mentorordninga på dei forskjellige kulla. Ca. 30 stk ønska å vere med i ei mentorgruppe. Desse fekk plass i både nye og gamle grupper i løpet av haustsemesteret. Januar 2011 blei det sendt ut ny infomail og ca. 40 nye studentar meldte si interesse. Mange av desse har fått plass. No er det 14 stk på venteliste. I løpet av hausten 2010 kom det 2 nye mentorar som kvar fekk si gruppe med studentar. I løpet av våren 2011 kom det 2 nye mentorar og dermed fekk ein oppretta ytterlegare to grupper. Dette skjedde via eksisterande mentorar, studentar som hadde hatt vedkomande som veiledar og mail til legekontor. Det er til saman 12 mentorgrupper. I byrjinga gjekk det ein del tid med på å få oversikt over mentorgruppene. Det har vore vanskeleg å få innsyn i stoda hjå alle gruppene, men mange av dei fungerar godt og møtes fleire gongar i semesteret. Nokre få grupper har hatt problem med dårlig oppmøte. Desse har fått inn fleire studentar

5 Det vart arrangert etikkseminar 4.april på Legenes Hus. Temaet var Organdonasjon. Donoransvarleg lege i Helse Bergen, Gunhild Holmaas, snakka om utfordringar kring emnet. Truls Zimmer frå Stiftelsen Organdonasjon fekk nye lunger i Han fortalte om korleis dei arbeidar i Stiftelsen og litt om sine eigne erfaringar. Studentar og mentorar vart invitert. Ca. 45 stk meldte seg på, 28 møtte opp, deriblant ein mentor. Det var eit dyrt, men vellukka arrangement. Foredraga var særs interessante og etterpå vart det ein god debatt Mentorordninga har fått ei uformell avtale med Praktiserende Spesialisters Landsforening. Dette opnar for at medlemane av mentorordninga kan vere med legar i privat praksis, for innsyn og lærdom i dei aktuelle spesialiteten. Studentane kan kontakta mentoransvarleg for å kome i kontakt med det feltet dei tykkjer verkar spanande. Det er oppretta ein mentor-epost. Nmf har spesifikke e-postadresser til dei ulike arbeidsområda. har den siste tida vorte nytta som kommunikasjonskanal mellom mentoransvarleg, studentar og mentorar. Interesserte studentar har vorte oppmoda til å nytte denne adressa for å samla alt med mentorordninga på ein plass. Dette har fungert godt, og tanken er at den same adressa kan nyttast uavhengig av kven som er mentoransvarleg. Arbeidet framover vert å rekruttera fleire mentorar og studentar til ordninga. Etter kvart vert den kanskje omfangsrik nok til å via ut konseptet i form av mentorsamlingar, turar, større arrangement eller liknande. Det er eit kjempepotensiale til å utnytte muligheita i denne ordninga. Lønn Kontakt med medlemmene Det har kome eindel henvendingar til lønsansvarleg med lønnsrelaterte spørsmål i denne perioden. Dersom lønnsansvarleg ikkje har kunnet svare, har ein kunnet be Yngre legers forening (Ylf) om hjelp til desse. Forhandlinger i Spekter I år har vore mellomår mellom to hovudoppgjer. Det har difor berre vore forhandla om lønn i perioden. Medisinstudentar med lisens vart tilgodesett med lønnsauke på kr frå kr til kr. Det viktigaste i forhandlingane til neste år, er å få betre lønnsvilkår for studentar utan lisens inn i lønnsavtalane. Grunnutdanning Etter over 50 år med samme studiemodell, kan det se ut til at store endringer står for døren i Bergen. Universitetet i Bergen (UiB) dannet høsten 2010 studieplankomiteen. Komiteen, ledet av Per Brodal, hadde til hensikt å kartlegge behovet for en ny studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOFA) i Bergen. Komiteen hadde dessuten en studentrepresentant fra Medisinsk fagutvalg (MFU), som holdt styret i MFU, som undertegnede satt i, samt Nmf oppdaterte gjennom prosessen. Komiteens konklusjon var at det vil være hensiktsmessig å utarbeide en ny studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved MOFA, UiB. Nmf var tidlig ute med å kontakte fakultetet å si at vi var interesserte i å ta - 5 -

6 del i prosessen, hvilket fakultetet imøtekom. Nmf ble invitert til møte med studieplankomiteen, der vi fikk førstehånds innblikk i hvordan komiteen tenkte, samt ytre våre ideer, meninger, forbedringspotensialer osv. Association for medical education in Europe (AMEE) er en av de mest betydningsfulle konferanser, hvis fokus er den medisinske utdanningen. 4 representanter fra Nmf reiste sammen med UiBs 13 representanter på AMEEkonferansen, som i 2010 var i Glascow. Som grunnutdanningsansvarlig er AMEE en meget nyttig konferanse å delta på. Det var mye inspirasjon å hente, og mange tanker som vi i ettertid kunne legge fram for studieplankomiteen. Nmf sin årlige Grunnutdanningskonferansen (GUK) er et viktig arrangement. Der møter man de grunnutdanningsansvarlige fra de andre universitetene, samt representanter fra fagutvalgene. Undertegnede anbefaler imidlertid ikke å inkorporere GUK i FINO-konferansen (Federation of Nordic Medical Students Oganizations), eller samkjøre arrangementene i tid og sted. Dette ble gjort i år. FINO er et mye større arrangement og mange av deltagerne på GUK, som også var deltagere på FINO, måtte tidvis velge mellom sessions fra de to arrangementene. Det viktigste for Nmf fremover, slik grunnutdanningsansvarlige ser det, er å holde seg oppdaterte på arbeidet som gjøres med en ny studieplan. I den forbindelse vil det også være viktig å opprettholde god kontakt med MFU, som sitter med den formelle innflytelsen i de ulike utvalgene ved fakultetet, og som også kommer til å få mandat i arbeidskomiteen som skal utarbeide en ny studieplan. Turnus Etter at Helsedirektoratet kom med sitt forslag om at nybegynnerstilliger for leger skal erstatte turnustjenesten har det vært mye blest rundt turnussaken. Blant annet ble det en diskusjon rundt temaet på allmøtet før landsmøtet 15. mars. Her fikk Turnusaksjonen, som ønsker å forbedre turnustjenesten slik den er i dag heller enn å erstatte den med nybegynnerstillinger, presentere sine tanker om det nye forslaget, og sine konkrete ideer til forbedring av turnustjenesten, og det kom også mange innspill fra salen. Blant kritikken til forslaget om nybegynnerstillinger er spørsmålet om tidspunkt for autorisasjon, hvordan søknadsprosessen skal foregå, og frykten for at en ikke lenger vil være sikret en stilling etter endt medisinstudium. I en nettbasert spørreundersøkelse sendt til alle medisinstudentene i Bergen var de som svarte omtrent delt på midten i spørsmålet om man er for eller mot et søknadsbasert opptak til overgangstjeneste. Fremdeles er det ikke avklart fra Helseog omsorgsdepartementet hvordan søknadsprossesen skal foregå, når en skal gå over fra turnustjeneste til nybegynnerstillinger, og hvordan overgangsfasen vil være. Info/PR I løpet av året har styret helde medlemmane oppdaterte om aktuelle saker gjennom plakatar, infomail, informasjon på forelesningar og via nettsidene. Dette er arbeid som alltid har potensiale for forbedring. Vi inviterte til allmøte 15.mars med sakene som skulle opp på landsmøte mars. Dette vart lagt opp som eit informasjons/diskusjonsmøte om turnustenesta, og Birkhaugsalen vart - 6 -

7 full. 24.mars 11 ble det avholdt lisensmøte for kull 06a og 06b, der dei fekk informasjon om pliktar og rettar ein har når ein arbeider som medisinstudent med lisens. Eivind Solheim frå Yngre Legers forening kom med praktiske råd og tips om arbeid med lisens. DnbNor spanderte pizza. Det kom mange gode tilbakemeldingar i etterkant av møtet. Vi deltok i fadderukene med info på presentasjonskvelden, og hadde stand på rebusløpet. Det vart også heldt verve- og informasjonsstand ved semesteroppstart Førstekullsmøte vart også dette året, heldt i samarbeid med DnB NOR, i deira lokaler i sentrum. Det vart heldt presentasjonar for å informere om Nmf sitt arbeid, og DnB informerte om sine avtaler for Nmf-medlemmar, samt at Eivind Solheim frå YLF ga eit lettbeint foredrag om korleis livet vert som ferdigutdanna lege. Etter det offisielle programmet vart det servert vin og tapas, og det var høve til å prate med dei nye studentane om Nmf og vårt arbeid. Det vart vald å halde arrangementet nokre veker etter faddervekene. Ca 70 studentar var tilstades, og arrangementet reknast som svært vellukka. Vi fekk mange nye innmeldte i Nmf. Æsculap Æsculap fikk i år nye redaktører: Tore Næss og Kristoffer Tunheim. Begge studerer i Oslo, hvor Æsculap har sin redaksjon. Fra Nmf Bergen har det blitt sendt inn minst ett bidrag til hver utgave, i tillegg til at leder har skrevet lederartikkel til hvert nummer. Utveksling Høsten 2010 hadde Nmf Bergen bestemt at det skulle velges to utvekslingsansvarlige, for å lette på arbeidspresset og for å forbedre utvekslingen. Tidlig i semesteret laget vi en arbeidsoversikt for det kommende året. I november arrangerte vi en utvekslingskveld, hvor vi informerte både om IFMSAs utveksling og UiB sine muligheter. Vi inviterte tidligere utvekslingsstudenter og Kenya-prosjektets leder. DnbNor var også tilstede og informerte om deres tilbud. I tillegg spanderte de pizza. I januar informerte vi om utvekslingsmulighetene på internasjonal dag på fakultetet. Fristen for å søke utveksling var 31.januar I februar deltok vi på kreativ helg, hvor vi behandlet søknadene til de utgående studentene, sammen med andre LEO er og NEO er. Deretter begynte vi å søke etter hospitantplasser på avdelingene her ved HUS og Haraldsplass. Det var vanskelig å finne avdelinger, derfor kontaktet vi også Haraldsplass. Resten av vårsemestert gikk med på å følge opp de utgående studentene. Vi arrangerte et infomøte, der vi delte ut loggbøker og svarte på spørsmål. I medio mai sendte vi ut kontrakter til de spesifikke avdelingene, for å forsikre oss om deres plassgaranti. Vi sendte også ut mail til alle medisinstudentene ved fakultetet for å finne faddere til de innkommende studentene. I tillegg har vi hatt ansvar for å finne bolig, ordne lunsj og forsikre oss om at de fikk et sosialt tilbud. Det har vært mye epost/telefon-kommunikasjon under hele vårsemesteret, spesielt på slutten. Bergen var i år den mest populære destinasjonen, og vi tok i mot syv studenter, to av de hospiterte på Haraldsplass. Vi mottok i år som i fjor, økonomisk støtte fra MFU. Pengene har vært brukt på bolig, mat og sosiale eventer. Det viste seg at det har vært kommunikasjonssvikt i flere ledd. Noe som var vanskelig å forutse, og ble problematisk i og med at ingen av oss var i Bergen i sommer. Kantina på - 7 -

8 HUS og Haraldsplass ville ikke servere studentene mat, selv om vi hadde både en skriftlig og muntlig avtale med kantinesjefen. På studenthjemmet i Haukelandsbakken viste det seg at det hverken var dyne eller pute til studentene, dette ordnet seg ved hjelp av en fadder. I tillegg var det en av avdelingene som ikke tok i mot studenten når han ankom avdelingen, dette løste seg etter mange telefoner. Vi har fått veldig god hjelp av NEO ene, når vi trengte det. Det har ikke vært noen forskningsutveksling i år. Medlemsfordelar Den mest brukte medlemsfordelen er de laminerte journalkortene. Det finnes tre ulike; ett for den generelle innkomsten, ett for nevrologisk undersøkelse og ett for opptak av den psykiatriske journal. Dersom en har mistet de som har blitt sendt ut med Æsculap, er det bare å spørre styret i Nmf Bergen om nye. Ellers jobbes det med tilgang til digitale læringsverktøy som medlemsfordel. Som medlem i Nmf Bergen får du gratis inngang på METRO alle dager, bortsett fra onsdag og torsdag. I tillegg får en fortrinn i køen og en kan leie METRO kostnadsfritt til privatfest. Aldersgrensen for å benytte dette tilbudet er 20 år. Ellers får alle medlemmene i Nmf Bergen 10% på lunsjmeny ved Sumo restaurant mellom kl og En får også happy hour sushi takeaway hele dagen ved restaurantene Sumo og Soho, som medlem. På Mona Lisa Frisørteam som ligger i Marken i sentrum, på Laksevåg og Sartor senter, får alle medlemmene av Nmf 20 % rabatt på all behandling. Er man der mellom kl og får man hele 25 % rabatt. For å kunne benytte seg av disse medlemsfordelene må man fremlegge gyldig Nmf bevis. Dette får en ved å gå inn på og velge mistet medlemstkort. Ellers er det flere medlemsfordeler nasjonalt, som rabatt på flygninger med Norwegian. Det har dessverre ikke blitt utarbeidet flere nye, lokale medlemsfordeler i Prosjekt og internasjonalt arbeid Nmf har ei prosjektgruppe som er underlagt den lokale prosjektansvarlege. Det har vore omtrent 15 medlemmar i denne gruppa. Prosjektgruppa har gjennom heile perioden hatt møter. Prosjektgruppa sitt hovudfokus har vore å starte prosjekt og lage arrangement med fokus på global og nasjonal helse. Fleire medlemmar av prosjektgruppa deltok på FINO hausten Nmf Bergen har delteke på Klima=Helse kampanjen ved å arrangere eit totimers førelesning og hengje opp opplysande plakatar om kampanjen på BBB og HUS. Nmf har òg arrangert ei klimahelg på Tertnes skule med eksterne føredragshaldarar og deltakarar frå dei andre lokallaga. Nmf markerte den internasjonale HIV/AIDS-dagen ved å arrangere eit to timers foredrag med blant anna ein HIV-informant frå HIV-Norge. Nmf selde også i dette høvet små pakkar som inneheldt bollar forma som AIDS-sløyfer. Pengane gjekk til Kenyaprosjektet. Nmf har helde fram med prosjektet; Mitt møte med helsevesenet. Målet er å sette fokus på - 8 -

9 ulikheiter i helse og utsette helsegrupper i Noreg. Det består av ei førelesningsrekke der informantar frå ei rekkje utsette helsegrupper kjem og fortel om deira møte med helsevesenet, og ein lege som har lang erfaring i å behandle desse pasientgruppene. I år har Nmf arrangert to møter; det første omhandla overvekt og det andre var om ME. Desse har vore særs populære. Nmf har markert verdsdagen for psykisk helse på BBB og Haukeland. MedHum Det har ikkje vore aksjonsår i år. Neste MedHum-aksjon er i 2012, i samarbeid med Unicef. Overskrifta på neste års aksjon er Født uten HIV - drøm eller virkelighet - du bestemmer. Det har vore vanskeleg å rekruttere ein ny leiar for MedHum aksjonen i Bergen, og det har difor ikkje vore aktivitet i gruppa i mellomåret mellom aksjonane. Det hastar no å få på plass ein leiar i Bergen. Øvrig Nmf Bergen har gjennom heile året tilstreba å sende ekstra styremedlemmar og medlemmar frå Nmf si prosjektgruppe på hovudarrangementa til Nmf. Dette for å auke kunnskapen og engasjementet i styret. Bjørg Bakke har på vegne av Nmf Bergen sete i styret til Hordaland Legeforening og Regionsutval Vest. Vedtak: Årsmeldinga vert teke til etterretning. SAK 4.1 REKNESKAP 2010 Andreas Otto orienterer. REG NS KAP NMF BER GEN 2010 RE VID ERT BU DSJ ETT NMF BER GEN 2010 POST INNTEKTER POST INNTEKTER Differan Tilskudd fra 6510 NMFsentralt 92346, Tilskudd fra Nmf sentralt 63981, , 6520 Eksamensoppgaver 7070, Eksamensoppgaver 7070,00 0, Andre tilsudd, bla til sommerutveksling Andre tilsudd, bla til 6540 (Mofa) 5000, sommerutveksling (Mofa) 35000, , Sponsorinntekter/støtte Sponsorinntekter/støtte fra 6550 fra andre 10500, andre 20000, , 6560 Kursinntekter 18650, Kursinntekter 35000, , - 9 -

10 Totalt ,53 Totalt , , POST UTGIFTER POST UTGIFTER Differan 6100 Administrasjon 2609, Administrasjon 4000, , 6120 Møteutgifter lokalstyret 7775, Møteutgifter lokalstyret 8000,00 224, 6150 Styrets disp 1862, Styrets disp 2500,00 637, Trykking av Trykking av 6170 eksamensoppgaver 910, eksamensoppgaver 910,50 0, Verve- og 6200 medlemsmøter 10110, Verve- og medlemsmøter 30000, , 6300 NMF Landsmøte 8312, NMF Landsmøte 4000, , Nasjonale samlinger Nasjonale samlinger (kreativ 6310 (kreativ helg, Guk, tvk3) 10978, helg, GUK, TVK3) 20000, , 6400 Kurs 21527, Kurs 35000, , 6430 Tillitsvalgtkurs trinn , Tillitsvalgtkurs trinn , , Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, Eksterne kurs og seminarer 6440 osv) 29875, (GA, FINO, osv) 12000, , 6700 Sommerutveksling 33202, Sommerutveksling 30000, , Mentorordning og 6800 Mentorordning 0, etikkseminar 500,00 500, Internasjonal helse/ Internasjonal helse/ 6900 prosjekter 10543, prosjekter 10000,00-543, Totalt ,38 Totalt , , Regnskap 31. Desember 2010 Resultat kr -6408,85 For 2010 hadde Nmf Bergen budsjettert med samlede inntekter på ,00 kroner og utgifter på ,50 kroner. Altså et budsjett som tok sikte på at gå noenlunde i balanse. Regnskapet som ble ført viser imidlertid at Nmf Bergen hadde innekter på ,53 kroner, ,47 kroner mindre enn budsjettert, og utgifte på ,58 kroner som er mindre enn de budsjetterte ,50 kronene. Summa summarum betyr dette at Nmf Bergen gikk med 6.408,85 kroner i underskudd. De relativt store avvikene på inntektssiden skyldes flere forhold. For det første større overføringer fra Nmf sentralt, og for det andre dessverre en del feilføringer i det sentrale regnskapet. Blant annet ble vi ikke kreditert for DnBNOR sin sponsor innbetaling på ,- kroner. Når det kommer til avvikene på utgiftssiden, skyldes disse primært at de reduserte inntektene førte til at en måtte redusere utgiftene på de fleste postene. Det store merforbruket en ser på post 6440 skyldes at lokallaget valgte å sende mange representanter til AMEE konferansen

11 Vedtak: Rekneskapen vert teke til etterretning

12 SAK 4.2 STATUS REKNESKAP 2011 Andreas Otto orienterer. REG NS KAP NMF BER GEN 2011 BU DSJ ETT NMF BER GEN 2011 POST INNTEKTER POS T INNTEKTER Differans e 6510 Tilskudd fra NMFsentralt 89669, Tilskudd fra Nmf sentralt 65000, , Eksamensoppgaver 0, Eksamensoppgaver 0,00 0,00 Andre tilsudd, bla til Andre tilsudd, bla til sommerutveksling sommerutveksling 6540 (Mofa) 0, (Mofa) 40000, , Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000,00 0, Kursinntekter 3850, Kursinntekter 30000, ,00 Totalt ,00 Totalt , ,00 POST UTGIFTER POS T UTGIFTER Differans e 6100 Administrasjon 233, Administrasjon 3000, , Møteutgifter lokalstyret 3125, Møteutgifter lokalstyret 8000, , Styrets disp 1032, Styrets disp 2500, ,50 Trykking av Trykking av 6170 eksamensoppgaver 0, eksamensoppgaver 0,00 0,00 Verve- og Verve- og 6200 medlemsmøter 0, medlemsmøter 21000, , NMF Landsmøte 2131, NMF Landsmøte 4000, ,00 Nasjonale samlinger Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, 6310 (kreativ helg, Guk, tvk3) 0, TVK3) 20000, , Kurs 38720, Kurs 30000, , Tilitsvalgtkurs trinn 2 0, Tillitsvalgtkurs trinn , ,00 Andre kurs og seminarer Andre kurs og seminarer 6440 (GA, FINO, osv) 21151, (GA, FINO, osv) 10000, , Sommerutveksling 20300, Sommerutveksling 40000, ,00 Mentorordning og 6800 Mentorordning 400, etikkseminar 2500, ,00 Internasjonal helse/ Internasjonal helse/ 6900 prosjekter 1317, prosjekter 10000, ,00 Totalt 88412,01 Totalt , ,

13 Regnskap per Foreløpig er den økonomiske situasjonen i Nmf Bergen innefor ordnede rammer, men en må være sparsommelig utover høsten. Der er allerede noen avvik mellom budsjettet og regnskapet for 2011, som ikke vil jevne seg ut i løpet av høsten. Årets bevilgninger fra Nmf sentralt er høyere enn først anslått. De hittil bokførte kursinntektene på kr er fra VIVAT kurset, men det ansees som lite sannsynlig at en vil klare å generere kursinntekter på ,- kroner i år. I våres ble det holdt dyre kurs som VIVAT kurset og Etikk seminar med lav eller ingen deltageravgift. Dette har ført til at Nmf Bergen allerede nå har pådradd seg større utgifter enn budsjettert med, og følgelig må en spare dette inn igjen på andre poster utover høsten. I tillegg ble utgifter til pleiemedhjelperkurset fra i fjor, på ca ,- bokført i årets regnskap. Dette forklarer merforbruket en ser i differansen (post 6400 og 6440). Vedtak: Rekneskapet vert teke til etterretning. SAK 4.3 REVIDERT BUDSJETT 2011 FOR Andreas Otto orienterer REG NS KAP NMF BER GEN 2011 RE VID ERT BU DSJ ETT NMF BER GEN 2011 POST INNTEKTER POST INNTEKTER Differan e 6510 Tilskudd fra NMFsentralt 89669, Tilskudd fra Nmf sentralt 89669,00 0, Andre tilsudd, bla til Andre tilsudd, bla til 6540 sommerutveksling (Mofa) 0, sommerutveksling (Mofa) 39000, , Sponsorinntekter/støtte fra Sponsorinntekter/støtte fra 6550 andre 20000, andre 20000,00 0, 6560 Kursinntekter 3850, Kursinntekter 15000, , ,0 Totalt 0 Totalt , , POST UTGIFTER POST UTGIFTER Differan e 6100 Administrasjon 233, Administrasjon 1500, , 6120 Møteutgifter lokalstyret 3125, Møteutgifter lokalstyret 7000, , 6150 Styrets disp 1032, Styrets disp 2500, , 6200 Verve- og medlemsmøter 0, Verve- og medlemsmøter 21000, ,

14 6300 NMF Landsmøte 2131, NMF Landsmøte 4000, , Nasjonale samlinger (kreativ Nasjonale samlinger (kreativ 6310 helg, Guk, tvk3) 0, helg, GUK, TVK3) 15000, , 6400 Kurs 38720, Kurs 40000, , 6430 Tilitsvalgtkurs trinn 2 0, Tillitsvalgtkurs trinn , , Andre kurs og seminarer Andre kurs og seminarer 6440 (GA, FINO, osv) 21151, (GA, FINO, osv) 23000, , 6700 Sommerutveksling 20300, Sommerutveksling 39000, , Mentorordning og 6800 Mentorordning 400, etikkseminar 1500, , Internasjonal helse/ Internasjonal helse/ 6900 prosjekter 1317, prosjekter 4000, , Totalt 88412,01 Totalt , , Regnskap per Vedtak: revidert budsjett godkjent utan endringar SAK 4.4 BUDSJETT 2012 FOR Andreas Otto orienterer. BUDSJETT 2012 POST INNTEKTER 6510 Tilskudd fra Nmf sentralt 90000, Andre tilsudd, bla til sommerutveksling (Mofa) 39000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000, Kursinntekter 30000,00 Totalt ,00 POST UTGIFTER 6100 Administrasjon 3000, Møteutgifter lokalstyret 8000, Styrets disp 3000, Verve- og medlemsmøter 33000, NMF Landsmøte 5000, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, TVK3) 15000, Kurs 35000, Tillitsvalgtkurs trinn , Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 20000, Sommerutveksling 39000, Mentorordning og etikkseminar 3000, Internasjonal helse/prosjekter 10000,00 Totalt ,

15 Vedtak: Budsjett for 2012 vedtatt utan endringar. SAK 5.0 ARBEIDSPROGRAM FOR 2011/2012 Margunn Bye Tøsdal orienterer. Arbeidsprogram for Nmf Bergen 11/12 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse, global helse og folkehelse. Nmf Bergen er underlagt Nmfs nasjonale prinsipp- og arbeidsprogram (PAP), og arbeider også i overensstemmelse med IFMSAs "mission statement". Informasjon - vedtatt Nmf Bergen skal arbeide for at medlemmene våre kontinuerlig skal være informert om hva som skjer på alle nivåer i organisasjonen, og ha mulighet til å påvirke og gi tilbakemelding om arbeidet vi gjør. Dette vil vi oppnå ved hjelp av å: - Arrangere velkomstmøte for førstekullet ved studiestart - Være generelt synlige i studentmassen i løpet av fadderukene, og informere på fakultetets velkomstarrangement - Arrangere informasjons- og vervestand ved studiestart - Arrangere lisensmøte for kullene som får sin midlertidige lisens - Arrangere og delta på informasjonsmøter og debatter ved behov - Informere om Nmf Bergens virksomhet, bl.a. via e-post, studentportalen, oppslagstavler, stands, Æsculap og Incisura - Være en pådriver for tydelig og god informasjon fra Nmfs hovedstyre, og arbeide for et bedre utvalg av relevant informasjonsmateriell Lønn - vedtatt Nmf Bergen skal: - Informere sine medlemmar om lønnsforhandlingane - Hjelpe medlemmane med spørsma l som omhandlar lønn og arbeidsforhold - Oppretthalde kontakten med Ylf og Legeforeningen sine organ for a synleggjere medisinstudentane sine krav i lønnnforhandlingane

16 - Forslag til nytt punkt: Særskild jobbe for betre lønnsvilkår for medisinstudentar utan lisens Faglig - vedtatt Nmf Bergen skal samarbeide med MFU om å sikre faglig god undervisning og gode studievilkår for studentene ved det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen. Vi vil spesielt arbeide med: - Støtte MFU i arbeidene med å få omgjort AHH til studenthus, kvalitetssikring av evalueringer og forenkling av nasjonal utveksling - Arbeide for at studentantall på nye kull ikke overstiger 80 studenter på kliniske kull under den nåværende studieplanen - Arbeide for at studenter ved det medisinsk-odontologiske fakultet blir prioritert foran studenter som på eget initiativ har ordnet hospiteringsplass i undervisning ved HUS, HDS og de desentrale sykehusene. - Bidra til tillitsvalgtopplæring i grunnutdanning på nasjonalt nivå - Arbeide for a auke studentane sine moglegheiter til a fa meir erfaring frå allmennmedisin - Arbeide for at sensorveiledning skal finnes i alle fag ved medisinstudiet ved UiB, og verte offentleggjort pa internett saman med eksamensoppga vene - Nmf stiller seg positiv til ei endring av studieplanen, og vil ta aktivt del i prosessen. - Arbeide for at studieplanen i større grad speglar den globale sjukdomsbyrden. Kurs/seminarer vedtatt som helhet Nmf Bergen skal jobbe for å tilby sine medlemmer et godt og variert utvalg av aktuelle kurs og seminarer. Vi vil i det følgende året prioritere: - Arrangering av pleiemedhjelperkurs, særlig rettet mot førstekullet - Arrangere seminar med presentasjon av et utval medisinske spesialitetar - Arrangere seminar med fokus på internasjonale helseproblemer som har lite fokus i undervisningen - Arbeide for a arrangere nye kurs spesielt retta mot studentane i preklinikken. Innkomne forslag:vedtatt å strykes 1. Forslag om å stryke punkt 2: Arrangere VIVAT-kurset.. Styret gjer greie for forslaget. 2. Forslag om å stryke andre del av punkt 5: frå som t.d hygienekurs, kommunikasjonskurs.. Styret gjer greie for forslaget

17 Mentorordning vedtatt enstemmig Nmf Bergen mener mentorordningen er et viktig utenomfaglig tilbud for våre medlemmer, og vil arbeide for at alle som ønsker det skal ha tilhørighet i en mentorgruppe. I det følgende året vil vi: - Sørgje for at alle medlemmar som ønskjer a ta del i mentorordninga fa r høve til dette. - Arrangere etikkseminar særleg retta mot deltakarane i mentorordninga Utveksling enstemmig vedtatt Nmf Bergen ønsker å fremme medisin som et internasjonalt fag, og vi mener utveksling mellom medisinske fakulteter gir studenter en unik erfaring som er verdifull i legeyrket. Derfor vil vi arbeide med: - Utvekslingsmuligheter for medisinstudenter i Bergen, med særlig fokus på preklinisk og klinisk sommerutveksling, samt forskningsutveksling - Å skape et godt opphold for utenlandske medisinstudenter som kommer til Bergen på sommerutveksling/forskningsutveksling, ved å skaffe hospiteringsplass, bosted, kostpenger og sosialt program Tilleggsforslag fra Elin H. Dahl: Nmf støtter oppom MFU sitt arbeid for å bedre utvekslingsavtalene ved det medisinske fakultetet, UiB. Vedtatt mot en stemme. Turnus enstemmig vedtatt Nmf Bergen skal være en pådriver for at Bergensstudentenes syn skal komme frem i saker som angår turnus. I forbindelse med dette vil vi: - Ha ein lokal turnusansvarleg som skal vere godt oppdatert pa kva som skjer med turnus, og arbeide for at informasjon na r ut til studentane i Bergen - Følgje opp utviklinga i helsemyndighetene sine planar for turnustenesta. - Innkalle til allmøte ved ny høyringsrunde pa det nye forslaget om nybyrjarstillingar. Nmf Bergen sine medlemmar vil da fa høve til a vurdere endringsforslaget og fremje lokallaget sitt syn. - Utforme eit kortfatta og oversiktleg skriv om kva som er tema, kva som har skjedd og kva som skjer vidare med turnusordninga. Innkomne forslag (fra styret i Nmf Bergen): 1. a) Stryke nåværende punkt 3 og erstatte med følgende punkt: Innkalle til informasjonsmøte når den nye turnusordninga blir presentera. Dersom det vert ny høyringsrunde, skal Nmf Bergen innkalle til allmøte. (Styret) 18 MOT

18 b) Stryke nåværende punkt 3 og erstatte med følgende punkt: Innkalle til allmøte når den nye turnusordninga blir presentera (Gry Omland) 6 Vedtatt mot to stemmer. 2. Stryke nåværende punkt 4 og erstatte med følgende punkt: informere medlemmane om endringar som blir gjort før den nye ordninga blir implementert (Styret) Internasjonalt arbeid / Prosjektgruppen enstemmig vedtatt Nmf Bergen har eit sterkt internasjonalt engasjement i helsespørsma l. Prosjektgruppas ma l er a setje fokus pa global helse og folkehelse. Ma lgruppa er primært norske medisinstudentar, men vi ønskjer ogsa a na ut til befolkninga generelt. Nmf vil arbeide for a auke fokuset pa dette gjennom: - Markering av internasjonale helsedagar - Arbeid for å bedre folkehelsen i Norge, for eksempel ved å markere Organdonasjonsdagen 14. februar - Promotering av internasjonale prosjekter, for eksempel Kenyaprosjektet, som gir medisinstudenter mulighet til å jobbe som volontør i et annet land - Pa verke organisasjonar og myndigheiter som er med pa a ta avgjerdsler om global helse og folkehelse - Støtte opp om gjennomføringa av MedHum - Jobbe for tilgang pa livsviktige medisinar gjennom den internasjonale prosjektgruppa UAEM Universities Allied For Essential Medicines og jobbe for at UiB skal skrive under pa the philadelphia consens statement gjennom UAEM- gruppa. - Setje fokus pa ulikheiter i helse - Oppna auka bevissthet rundt samanhengen mellom klimaendringar og helsetruslar mellom medisinstudentar og hos befolkninga generelt - Setje fokus pa mental helse. - Arbeide for kompetansebygging for medlemmane av prosjektgruppa ved a sende minst 2 av prosjektgruppa pa nasjonale kurs som omhandlar prosjekt/internasjonal helse. T.d. kreativ helg, prosjekthelg, UAEM- helg - Nmf skal gjennom prosjektgruppa synleggjere global helse pa fakultet. Innkomne forslag: 1. Endre punkt 3 til: Promotering av internasjonale prosjekt. Styret gjer greie for

19 forslaget. Vedtatt enstemmig SAKSPAPIRER ÅRSMØTE

20 2. 3. Sikre drifting av Kenyaprosjektgruppen i Bergen(Johanne H. Iversen)vedtatt enstemmigendre punkt 6 til: å arbeide for å bedre tilgang på livsviktige medisiner globalt gjennom støtte til prosjektet Universities Allied For Essential Medicines (UAEM). Og jobbe for at UiB utarbeider bindende forpliktelser om at forskning som utgår fra UiB, skal komme samfunnet til gode. (Styret) vedtatt enstemmig 4. Tillegg i punkt 6 Nmf mener også at forskning ved UiB i større grad bør gjenspeile den globale sykdomsbyrden. (Kristine H. Onarheim) vedtatt enstemmig 5. Fjerne punkt 2, 7, og 9 og erstatte det med punkt: arbeide for å bedre folkehelsen i Norge, og sette særlig fokus på ulikheter samt mental helse (Andrea Melberg ) vedtatt mot en stemme Generelt vedtatt enstemmig Nmf Bergen skal vere lokale fagforeiningsrepresentantar for studentane i Bergen, og jobbe for at kvar enkelt av va re medlemmar i Bergen fa r utbytte av sitt medlemskap i Nmf. For a oppna dette vil vi - Sørgje for god opplæring av nye tillitsvalde, og stadig kunnskapsoppdatering i lokalstyret gjennom tillitsvalgtskurs og temakvelder - Arbeide for gode medlemsfordelar for studentane i Bergen - Støtte opp om prosjektinitiativ som vil vere gunstig for faglege, økonomiske eller sosiale interesser for medisinstudentar i Bergen - Arrangere allmøte i forkant av NMF sitt landsmøte vedrørande sakene som skal handsamast. Vedtak: Arbeidsprogrammet som helhet enstemmig vedtatt. SAK 6.1 OPPNEVNING AV TELLEKORPS Elise Leiten og Andrea Melberg oppnevnes til tellekorps under Nmfs årsmøte Etter behandling av sak 6.9 erstatter Andreas Otto Andrea Melberg som tellekorpsmedlem. Opptelling av stemmeberettiga. Alle medlemmar av Nmf Bergen har stemmerett. Vedtak: Vert godkjend SAK 6.2 VAL AV NASJONALT STYRE-REPRESENTANT Valkomiteen si innstilling: Julie A. Stenehjem SAK 6.3 VAL AV LEIAR Valgkomiteen si innstilling: Fridtjov Edland

21 SAK 6.4 VAL AV MEDLEMSANSVARLEG Valkomiteen si innstilling: Øyvind Kjærner Semb To kandidater: Øyvind Kjerner Semb Yi Hu Ni Vedtak: Øyvind Kjerner Semb SAK 6.5 VAL AV GRUNNUTDANNINGSANSVARLEG Valkomiteen si innstilling: Kaisa Haugland. SAK 6.6 VAL AV PROSJEKTANSVARLEG Valkomiteen si innstilling: Anna Engström SAK 6.7 VAL AV UTVEKSLINGSANSVARLEGE Valkomiteen si innstilling: 1. Fredrik Svenskerud 2. Linn Solveig Sortland SAK 6.8 VAL AV INFORMASJONSANSVARLEG Valkomiteen si innstilling: Andreas Nøttveit SAK 6.9 VAL AV TURNUSANSVARLEG Valkomiteen si innstilling: Andreas Nøttveit SAK 6.10 VAL AV LØNNSANSVARLEG Valkomiteen si innstilling: Tore Borkhus SAK 6.11 VAL AV ØKONOMIANSVARLEG Valkomiteen si innstilling: Ingen kandidater mottatt. Øyvind Mørkhagen SAK 6.12a VAL AV KURSANSVARLEG Valkomiteen sin innstilling: Ingen kandidater motatt Ingeborg Holt

22 SAK 6.12b MENTORANSVARLIG Yi Hu Ni SAK 6.13 VAL AV NESTLEIAR Vert vald mellom lokalstyret sine medlemmar. Yi Hu Ni SAK 6.14 VAL AV ÆSCULAPANSVARLEG Vert vald mellom lokalstyret sine medlemmar. Anna Engström SAK 6.15 VAL AV 1. OG 2. VARA TIL NASJONALT STYRE-REPRESENTANT Valkomiteen si innstilling: 1. Fridjov Edland 2. Yi Hu Ni SAK 6.16 VAL AV DELEGATAR TIL LANDSMØTET/LEIARVALMØTET Det skal velgast 4 delegatar og minst to prioriterte vararepresentantar til Nmf sitt landsmøte og leiarvalmøte. Minimum to av delegatane må veljast mellom lokalstyret sine medlemmar. Valgkomiteens innstilling: Nestleder og leder Delegatar: Vararepresentanter: 1.vara: 2.vara: 3.vara: 4.vara: Vedtak: årsmøtet godtar at Nmf Bergens styre velger delegater og vararepresenter på sitt første styremøte. SAK 6.17 VAL AV VALKOMITÉ I tråd med Nmf sine lovar skal årsmøtet sette ned ein valkomité beståande av tre personar

23 Valgkomiteens innstilling: Ingen innkomne kandidater 1. Margunn Bye Tøsdal 2. Gry Omland 3. Johanne Helene Iversen SAK 6.18 VAL AV LEIAR MEDHUM BERGEN 2012 Valkomiteen si innstilling: Ingen innkomne kandidater Kaisa Haugland SAK 7.0 MØTEAVSLUTNING

24 Vedlegg 1: Kjære medisinstudentar, Norsk Medisinstudentforening (Nmf) Bergen arrangerer kvart år eit årsmøte, her vert året som har gått presentera av lokalstyret og budsjett/rekneskap gjennomgått. I tilllegg til dette vert også eit nytt lokalstyre vald. Dette vert vald av årsmøte som er Nmf Bergen høgste organ. Før valet blir kandidatar som har sendt inn sitt kandidatur, innstilt av valkomiteen. For at valkomiteen skal kunne ta stilling til alle kandidatane, må kandidatura sendast inn til valkomiteen seinast 1. september. Det vil fortsatt vere mogleg å stille til val under årsmøtet, men då utan at valkomiteen har tatt stilling til kandidaturet. Nytt av året er at kandidatar som er interessera, må stille til val direkte til dei ulike styreverva. På denne måten vil alle verv bli sikra av godt motivera kandidatar, i tillegg til at kvar kandidat får arbeide med det området ein er interessera i viss ein blir vald. Nmf Bergens lokalstyre inneheld desse verva: - Leiar - Nestleiar ( dette vervet skal kombinerast med andre verv), opplys om du er interessera i dette. - Turnusansvarleg - Medlemsansvarleg - Grunnutdanningsansvarleg - Kursansvarleg - Medlemsansvarleg - Utvekslingsansvarlege, 2 stk - Økonomi- og lønsansvarleg - Informasjonsansvarleg - Æsculapansvarleg (kombinerast med eit anna verv) - Prosjektansvarleg - Nasjonalt styrerepresentant Fjorårets styre besto av 12 representantar. Perioden ein sit i er 1 år. Å vere styrerepresentant i Nmf Bergen er utfordrande, lærerikt og mykje moro. Eit verv i styret er ikkje nødvendigvis synonymt med ei uholdbar mengde arbeid. Fyrst og fremst skal eit styreverv medføre eit morosamt år, der ein blir kjend med nye medisinstudentar på tvers av kull, samt at ein gjer spesifikt arbeid for Nmfs medlemmer. Det er ingen føresetnad at ein skal vere langt ute i studiet, studentar som er i byrjinga av studiet har gjerne meir tid, og dermed også større arbeidskapasitet. EIt gyldig kandidatur skal innehalde: - CV med relevant informasjon - kort motivasjonsbrev for kvifor du stiller til dette valet, maks 1 side. Ved spørsmål om kandidatur, om verv eller anna, ta kontakt med underteikna! Helsing valkomiteen Vedlegg 2: INNKALLING TIL ÅRSMØTE

25 Kjære medlem i Nmf Bergen, NORSK MEDISINSTUDENTFORENING BERGEN Vi ønskjer deg velkommen til årsmøte i Nmf Bergen! Tid: torsdag 8.september 2011 kl 16:15 Stad: Birkhaugsalen (D-303), Haukeland Universitetssjukehus Vedlagt er sakspapira for møtet. Sakspapira vil ikkje bli delt ut på årsmøtet, men vil visast på storskjerm. Dersom du har sakar du ønskjer å ta opp, kan du kontakte leiar i Nmf Bergen på e- post: eller på telefon Ønskjer du å stille til val, eller har forslag til kandidatar, vil det vere mogeleg å stille til val på årsmøtet, sjølv om ein ikkje har meld sitt kandidatur til valkomiteen.på førehand. Vel møtt! Med venleg helsing Margunn Bye Tøsdal Leiar, Nmf Bergen

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse,

Detaljer

SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011

SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 Tid: 16:15 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 - SAKSLISTE 1 Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2 Godkjenninger.1 Godkjenning av innkalling.2 Godkjenning

Detaljer

1. Nytt fra leiar (MBT) utgår 2. Nytt frå Nasjonalt styre (BB)

1. Nytt fra leiar (MBT) utgår 2. Nytt frå Nasjonalt styre (BB) Referat styremøte i Nmf Bergen 09.11.10 Stad: Vestre Holbergsalmenningen 10, Hos Trine og Julie. Tid: 19.00 21.00 Innkalla: Ingeborg Ribe (IR), Bjørg Bakke (BB), Margunn Bye Tøsdal (MBT), Fridtjov Edland

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim Styreperioden 2015/2016 Innledning Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim er lokallaget for medisinstudenter som studerer i Trondheim. Nmf Trondheim

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo!".$".%!

Styremøte Nmf Oslo!.$.%! Styremøte Nmf Oslo ".$".% Norsk Medisinstudentforening Styremøte i Nmf- Oslo Referat Rikshospitalet M- etasjen, Oslo Tirsdag 28. august 2012 kl 17.00 Styremøte Nmf Oslo ".$".% VEDTAK Vedtatt: 1500,- i

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram Arbeidsprogram 2016-2017 Vedtatt: 10. April 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening har eit breitt politisk arbeidsområde som er definert av foreininga sitt politiske måldokument. Arbeidsprogrammet trekk

Detaljer

Nyhetsbrev Nmf Bergen

Nyhetsbrev Nmf Bergen Nyhetsbrev Nmf Bergen Hei Nmf ere! Her kommer vinterens nyhetsbrev fra Nmf Bergen. I dette nyhetsbrevet vil du få noen smakebiter av hva som skjer i ditt lokallag, og aktiviteter som vil finne sted i nærmeste

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Nmf sekretariat: Nmf Bergen: Nmf Oslo: Nmf Tromsø: Nmf Trondheim: Nmf Utland: Legenes Hus Akersgt. 2 Studenthuset Gade

Detaljer

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015 Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015 Tid: 19.00-20.30 Sted: MTG23 Tilstede: Kristina, Johanne, Inga, Øystein, Tora, Hanna, Knut, Martin og Ida Dagsorden: 1. GODKJENNING AV INNKALLING a. Godkjent

Detaljer

Årsmøte Nmf- Oslo

Årsmøte Nmf- Oslo NmfOslo Årsmøte NmfOslo 02.09.2013 Tid: 18:00 Sted: Rødt auditorium RH 1 NmfOslo SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2. Godkjenninger 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Styremøte i Norsk Medisinstudentforeining

Styremøte i Norsk Medisinstudentforeining Stad: Skype Tid: 12. Februar, 18.00 Styremøte i Norsk Medisinstudentforeining Til stede: Bjørg Bakke (BB), Caroline Henriksen(CH), Eivind Westrum Aabel(EA), Even Holth Rustad(ER), Camilla Lytomt(CL), Liv

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Dato: 01.02.12. Tidspunkt: 17.00 Sted: B1.1017 SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste godkjent. SAK 2 Vervarbeid siden sist. Erfaringer

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Forfall: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Sukhjeet Kaur Bains (SB), David Grimaldi (DG),

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Sist vedtatt: 10. april 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening (Nmf) sine vedtekter definerer og beskriver foreningen, dens arbeidsmåte og dens struktur. Vedtektene

Detaljer

Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2014/2015

Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2014/2015 Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim Styreperioden 2014/2015 Innledning Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim er lokallaget for medisinstudenter som studerer i Trondheim. Nmf Trondheim

Detaljer

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Sist vedtatt: 26. Mars 2017, Trondheim Norsk medisinstudentforening (Nmf) sine vedtekter definerer og beskriver foreningen, dens arbeidsmåte og dens struktur.

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 13.september 2010

SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 13.september 2010 SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 13.september 2010 Tid: 16:30 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 - SAKSLISTE 1 Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2 Godkjenninger 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Vervbevskrivelser Nmf Trondheim

Vervbevskrivelser Nmf Trondheim Vervbevskrivelser Nmf Trondheim Lokallagsleder Lokallagsleder er styreleder i Trondheim, og har ansvar for å organisere styrets arbeid og følge opp styremedlemmer. Leder har også ansvaret for driften i

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE

INNKALLING TIL STYREMØTE Inviterte: INNKALLING TIL STYREMØTE NORSK MEDISINSTUDENTFORENING UTLAND Cathrine Sevre (CS) Leder Nina Norum (NN) Nestleder Ingrid Dyvik (ID) NS 2016 Martine Magnussen (MM) Økonomiansvarlig Anne Sandvik

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 25. februar 2013, kl 17:00 19:00. M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 25. februar 2013, kl 17:00 19:00. M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Mandag 25. februar 2013, kl 17:00 19:00 M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Ida Fattah (IF), David Grimaldi (DG), Marte Hansen (MH),

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student

Detaljer

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening Forslag til endringer i vedtektene for den studentforening: Vedtekter for Den studentforening 1. Formål 1.1. Foreningens offisielle navn er den Studentforening (DNV-S), kan også kalles veterinærforeningens

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 8. april 2013, kl , M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 8. april 2013, kl , M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Mandag 8. april 2013, kl 18.00 21.00, M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Sukhjeet Kaur Bains (SB), David Grimaldi (DG), Marte Hansen

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 28. Januar 2013, kl 18:00 20:30. M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 28. Januar 2013, kl 18:00 20:30. M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Mandag 28. Januar 2013, kl 18:00 20:30 M-etasjen på Rikshospitalet Til stede : Forfall : Bart Baekelandt (BB), Ida Fattah (IF), David Grimaldi (DG), Marte Hansen (MH), Tuva

Detaljer

STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON

STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON 1. GENERELT 1.1. Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) er en humanitær innsamlingsaksjon som arrangeres av Norsk Medisinstudentforening (Nmf). Nmf

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Referat. Årsmøtet Norsk medisinstudentforening Oslo. 5. september 2016 Rødt auditorium, Rikshospitalet. Norsk medisinstudentforening Oslo

Referat. Årsmøtet Norsk medisinstudentforening Oslo. 5. september 2016 Rødt auditorium, Rikshospitalet. Norsk medisinstudentforening Oslo Referat Årsmøtet 2017 5. september 2016 Rødt auditorium, Rikshospitalet SAK 1/2017: Godkjenning av 1.1. Godkjenning av møteinnkallelse 1.2. Godkjenning av dagsorden Dagsorden SAK 2/2017: Valg av ordstyrer,

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Vervsbeskrivelser. Nasjonalt tillitsvalgte - Norsk medisinstudentforening

Vervsbeskrivelser. Nasjonalt tillitsvalgte - Norsk medisinstudentforening Vervsbeskrivelser Nasjonalt tillitsvalgte - Norsk medisinstudentforening Dette dokumentet innholder en beskrivelse av Norsk medisinstudentforenings verv og deres ansvarsområder og oppgaver. Nasjonalt styre

Detaljer

REFERAT NMF UTLAND STYREMØTE

REFERAT NMF UTLAND STYREMØTE REFERAT NMF UTLAND STYREMØTE 11.02.2013 Sted: Skype Tid: 11.02.2013 kl.20.00 Inviterte: Anders Holen (AH) Christian Markar Lolland (CML) Eivind Westrum Aabel (EWA) Inge Marshall Trangsrud (IMT) Lisa Lorentzen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Styremøte i Norsk medisinstudentforening

Styremøte i Norsk medisinstudentforening Styremøte i Norsk medisinstudentforening Stad: Skype Tid: Torsdag 13 februar, 20:00 23:00 Innkalte: Nasjonalt styre: Christine Carlsen (CC), Liv Helene Dolva Sagedal (LH), Liv Reidun Tverelv (LT), Christian

Detaljer

Årsmøte Nmf Utland 31. August 2013 - Oslo

Årsmøte Nmf Utland 31. August 2013 - Oslo Årsmøte 31. August 2013 - Oslo Tid: 31. August. 2013 kl. 10.00 Sted: Legeneshus, Oslo 1 Program 09.30 10.00 Oppmøte og registrering av deltagere på Legenes Hus 10.00 10.10 Møtestart, Velkomst v/ Leder

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Velkommen ved leder Stein-Helge H Tingvoll Sak 1: Godkjenning av innkallingen Sak 2: Valg av dirigent Sak 3: Godkjenning av saksliste Sak 4: Valg av referent og tellekorps,

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. april 2016

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. april 2016 Referat styremøte Nmf Trondheim 20. april 2016 Tilstede: Augusta Horn Welle-Strand, Kristina Albertsen, Knut Lien, Rannei Hosar, Anna Christiansen, Martin Campo, Johanne Johnsen Rakner, Inga Skogvold Rygg,

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Tid Stad Til stades med stemmerett 12. oktober 2016 kl.16.00-17.20 BK 220 VIP AHL: Trym Nikolas Rimmen og Henny Elisabeth Sandvik AMF: Sindre Reinholt

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Dato/tid: 26. mars 2017 /kl 10.00-12.00 Stad: Fosnavåg hotell Sakliste: 1. Registrering av deltakarar med stemmerett 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Protokoll Fagutvalget

Protokoll Fagutvalget Protokoll Fagutvalget Utvalg: Fagutvalget Møtedato: 24.01.17 Møtested: Seminarrom 2 Møtt: Navn Tittel Rolle Linn Myrtveit Stensrud Leder Leder PU profesjon Karethe Hustad Hansen Nestleder PR profesjon

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Norsk Medisinstudentforening. Valgmøte 2012. Saksdokumenter

Norsk Medisinstudentforening. Valgmøte 2012. Saksdokumenter Norsk Medisinstudentforening Valgmøte 2012 Saksdokumenter Soria Moria Kurs- og konferansehotell, Oslo 19. -21. oktober 2012 Sak 1 Godkjenning av: 1.1 Innkalling Innkalling til valgmøtet er bekjentgjort

Detaljer