SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011"

Transkript

1 SAKSPAPIRER Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 Tid: 16:15 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 -

2 SAKSLISTE 1 Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2 Godkjenninger.1 Godkjenning av innkalling.2 Godkjenning av dagsorden 3 Årsmelding Nmf Bergen 2010/ Økonomisaker 4.1 Rekneskap Status reknekap Revidert budsjett Budsjett Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2011/ Val 6.1 Tellekorps 6.2 Representant til nasjonalt styre 6.3 Leiar 6.4 Medlemsansvarleg 6.5 Grunnutdanningsansvarleg 6.6 Prosjektansvarleg 6.7 Utvekslingsansvarlege (2 stk) 6.8 Informasjonsansvarleg 6.9 Turnusansvarleg 6.10Lønnsansvarleg 6.11Økonomiansvarleg 6.12Kursansvarleg 6.13Nestleiar (velgast mellom medlemmane valde til lokalstyre) 6.14Æsculapansvarleg (velgast mellom medlemmane i lokalstyret) og 2. vara for nasjonalt styre representant 6.16Delegatar og vararepresentantar til Nmf sitt leiarvalmøte og landsmøte 6.17Valkomité 6.18Leiar MedHum aksjonen Bergen Møteavslutning - 2 -

3 SAK 1.0 VAL AV ORDSTYRAR, BISITTER OG REFERENT Styret foreslår: Ordstyrer : Johanne Helene Iversen Bisitter : Referent : Bjørg Bakke Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2011 SAK 2.1 GODKJENNING AV INNKALLING Invitasjon til årsmøte og val av nytt styre vart sendt ut via e-post til alle medlemmar i Nmf Bergen. Kopi av invitasjonen ligg vedlagt. Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent SAK 2.2 GODKJENNING AV DAGSORDEN Styret foreslår: Sakene vert handsama i den rekkjefølgje dei er sete opp på sakslista. Årsmøtet kan med simpelt fleirtal vedta å endre saksrekkjefølgja undervegs dersom begrunna behov for dette skulle oppstå. Styret si innstilling til vedtak: Vert godkjent SAK 3 ÅRSMELDING 2010/2011 Årsmelding for Nmf Bergen 2010/2011 Styret har bestått av: Margunn Bye Tøsdal, leiar Ingeborg Ribe, nasjonalt styrerepresentant 2011 Fridtjov Edland, nestleiar og grunnutdanningsansvarleg Andreas Otto, økonomi- og lønnsansvarleg Andreas Nøttveit, informasjonsansvarleg Sigrid Skurtveit, mentoransvarleg Helle Marie Brennvall, turnus- og Æsculapansvarleg Trine Merete Caspersen, kurs- og medlemsansvarleg Mia Appelbäck, kurs- og medlemsansvarleg Andrea Melberg, prosjektansvarleg Julie Stenehjem, utvekslingsansvarleg Anna Engström, utvekslingsansvarleg - 3 -

4 I tillegg har Kristine Onarheim, Johanne Iversen og Bjørg Bakke delteke aktivt på styremøta i kraft av nasjonale verv og verv i Hordaland legeforening. Styrearbeid Styret har hatt 9 styremøter i perioden, der eitt var i forbindelse med TVKII og eitt før allmøte til årsmøtet. Vi har også hatt juleavslutning og sommaravslutning. Styret har hatt hyppig korrespondanse på e-post og telefon. I tillegg har styret gjennomført tillitsvalgtskurs trinn I, II og III. Kurs Pleiemedhjelperkurs var først tenkt arrangert oktober 2010, men da det viste seg at kurset kolliderte med et annet arrangement, fikk vi svært få påmeldinger. Kurset ble flyttet til november 2010, men også da med kun 35 påmeldte av 60 plasser. Pleiemedhjelperkurset er et populært kurs, og hva som gjorde at det var manglende interesse dette året, vet vi ikke. På grunn av dette ble det ikke arrangert ett nytt pleiemedhjelperkurs i vårsemesteret. Tilbakemeldingene etter kurset var positive. VIVAT kurs ble arrangert mars 2011 med 11 deltakere. Tallet på deltakere var litt skuffende da det var plass til 24 personer, men det hadde nok noe å gjøre med at kurset ble holdt tett opp mot eksamen i statistikk for kull 10. Et annet tips vi fikk fra en deltaker var at vi burde ha sendt ut mail om kurset til alle kull, da de som har psykiatri kan ha god nytte av et slikt kurs. Vi sendte kun ut til kull 08, 09 og 10. Også her var tilbakemeldingene utelukkende positive fra deltakere og kursholdere. Det var også lagt opp til at det skulle arrangeres et ernæringskurs våren Dette kurset stod klart til gjennomføring, men på grunn av manglende tid og budsjett ble det ikke noe av. Vi håper at dette kurset blir holdt neste skoleår. Ellers er det utarbeidet kokebøker til hvert av kursene, med trinnvis fremgangsmåte og huskeliste, for å lette plenleggingen og gjennomføringen av tilsvarende kurs i fremtiden. Mentorordning Mange studentar har vore interesserte i å få seg mentorgruppe. Studentrekrutteringa har difor ikkje vore noko problem. Hausten 2010 blei det sendt ut infomail om mentorordninga på dei forskjellige kulla. Ca. 30 stk ønska å vere med i ei mentorgruppe. Desse fekk plass i både nye og gamle grupper i løpet av haustsemesteret. Januar 2011 blei det sendt ut ny infomail og ca. 40 nye studentar meldte si interesse. Mange av desse har fått plass. No er det 14 stk på venteliste. I løpet av hausten 2010 kom det 2 nye mentorar som kvar fekk si gruppe med studentar. I løpet av våren 2011 kom det 2 nye mentorar og dermed fekk ein oppretta ytterlegare to grupper. Dette skjedde via eksisterande mentorar, studentar som hadde hatt vedkomande som veiledar og mail til legekontor

5 Det er til saman 12 mentorgrupper. I byrjinga gjekk det ein del tid med på å få oversikt over mentorgruppene. Det har vore vanskeleg å få innsyn i stoda hjå alle gruppene, men mange av dei fungerar godt og møtes fleire gongar i semesteret. Nokre få grupper har hatt problem med dårlig oppmøte. Desse har fått inn fleire studentar. Det vart arrangert etikkseminar 4.april på Legenes Hus. Temaet var Organdonasjon. Donoransvarleg lege i Helse Bergen, Gunhild Holmaas, snakka om utfordringar kring emnet. Truls Zimmer frå Stiftelsen Organdonasjon fekk nye lunger i Han fortalte om korleis dei arbeidar i Stiftelsen og litt om sine eigne erfaringar. Studentar og mentorar vart invitert. Ca. 45 stk meldte seg på, 28 møtte opp, deriblant ein mentor. Det var eit dyrt, men vellukka arrangement. Foredraga var særs interessante og etterpå vart det ein god debatt Mentorordninga har fått ei uformell avtale med Praktiserende Spesialisters Landsforening. Dette opnar for at medlemane av mentorordninga kan vere med legar i privat praksis, for innsyn og lærdom i dei aktuelle spesialiteten. Studentane kan kontakta mentoransvarleg for å kome i kontakt med det feltet dei tykkjer verkar spanande. Det er oppretta ein mentor-epost. Nmf har spesifikke e-postadresser til dei ulike arbeidsområda. har den siste tida vorte nytta som kommunikasjonskanal mellom mentoransvarleg, studentar og mentorar. Interesserte studentar har vorte oppmoda til å nytte denne adressa for å samla alt med mentorordninga på ein plass. Dette har fungert godt, og tanken er at den same adressa kan nyttast uavhengig av kven som er mentoransvarleg. Arbeidet framover vert å rekruttera fleire mentorar og studentar til ordninga. Etter kvart vert den kanskje omfangsrik nok til å via ut konseptet i form av mentorsamlingar, turar, større arrangement eller liknande. Det er eit kjempepotensiale til å utnytte muligheita i denne ordninga. Lønn Kontakt med medlemmene Det har kome eindel henvendingar til lønsansvarleg med lønnsrelaterte spørsmål i denne perioden. Dersom lønnsansvarleg ikkje har kunnet svare, har ein kunnet be Yngre legers forening (Ylf) om hjelp til desse. Forhandlinger i Spekter I år har vore mellomår mellom to hovudoppgjer. Det har difor berre vore forhandla om lønn i perioden. Medisinstudentar med lisens vart tilgodesett med lønnsauke på kr frå kr til kr. Det viktigaste i forhandlingane til neste år, er å få betre lønnsvilkår for studentar utan lisens inn i lønnsavtalane. Grunnutdanning Etter over 50 år med samme studiemodell, kan det se ut til at store endringer står for døren i Bergen. Universitetet i Bergen (UiB) dannet høsten 2010 studieplankomiteen. Komiteen, ledet av Per Brodal, hadde til hensikt å kartlegge behovet for en ny - 5 -

6 studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOFA) i Bergen. Komiteen hadde dessuten en studentrepresentant fra Medisinsk fagutvalg (MFU), som holdt styret i MFU, som undertegnede satt i, samt Nmf oppdaterte gjennom prosessen. Komiteens konklusjon var at det vil være hensiktsmessig å utarbeide en ny studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved MOFA, UiB. Nmf var tidlig ute med å kontakte fakultetet å si at vi var interesserte i å ta del i prosessen, hvilket fakultetet imøtekom. Nmf ble invitert til møte med studieplankomiteen, der vi fikk førstehånds innblikk i hvordan komiteen tenkte, samt ytre våre ideer, meninger, forbedringspotensialer osv. Association for medical education in Europe (AMEE) er en av de mest betydningsfulle konferanser, hvis fokus er den medisinske utdanningen. 4 representanter fra Nmf reiste sammen med UiBs 13 representanter på AMEEkonferansen, som i 2010 var i Glascow. Som grunnutdanningsansvarlig er AMEE en meget nyttig konferanse å delta på. Det var mye inspirasjon å hente, og mange tanker som vi i ettertid kunne legge fram for studieplankomiteen. Nmf sin årlige Grunnutdanningskonferansen (GUK) er et viktig arrangement. Der møter man de grunnutdanningsansvarlige fra de andre universitetene, samt representanter fra fagutvalgene. Undertegnede anbefaler imidlertid ikke å inkorporere GUK i FINO-konferansen (Federation of Nordic Medical Students Oganizations), eller samkjøre arrangementene i tid og sted. Dette ble gjort i år. FINO er et mye større arrangement og mange av deltagerne på GUK, som også var deltagere på FINO, måtte tidvis velge mellom sessions fra de to arrangementene. Det viktigste for Nmf fremover, slik grunnutdanningsansvarlige ser det, er å holde seg oppdaterte på arbeidet som gjøres med en ny studieplan. I den forbindelse vil det også være viktig å opprettholde god kontakt med MFU, som sitter med den formelle innflytelsen i de ulike utvalgene ved fakultetet, og som også kommer til å få mandat i arbeidskomiteen som skal utarbeide en ny studieplan. Turnus Etter at Helsedirektoratet kom med sitt forslag om at nybegynnerstilliger for leger skal erstatte turnustjenesten har det vært mye blest rundt turnussaken. Blant annet ble det en diskusjon rundt temaet på allmøtet før landsmøtet 15. mars. Her fikk Turnusaksjonen, som ønsker å forbedre turnustjenesten slik den er i dag heller enn å erstatte den med nybegynnerstillinger, presentere sine tanker om det nye forslaget, og sine konkrete ideer til forbedring av turnustjenesten, og det kom også mange innspill fra salen. Blant kritikken til forslaget om nybegynnerstillinger er spørsmålet om tidspunkt for autorisasjon, hvordan søknadsprosessen skal foregå, og frykten for at en ikke lenger vil være sikret en stilling etter endt medisinstudium. I en nettbasert spørreundersøkelse sendt til alle medisinstudentene i Bergen var - 6 -

7 de som svarte omtrent delt på midten i spørsmålet om man er for eller mot et søknadsbasert opptak til overgangstjeneste. Fremdeles er det ikke avklart fra Helseog omsorgsdepartementet hvordan søknadsprossesen skal foregå, når en skal gå over fra turnustjeneste til nybegynnerstillinger, og hvordan overgangsfasen vil være. Info/PR I løpet av året har styret helde medlemmane oppdaterte om aktuelle saker gjennom plakatar, infomail, informasjon på forelesningar og via nettsidene. Dette er arbeid som alltid har potensiale for forbedring. Vi inviterte til allmøte 15.mars med sakene som skulle opp på landsmøte mars. Dette vart lagt opp som eit informasjons/diskusjonsmøte om turnustenesta, og Birkhaugsalen vart full. 24.mars 11 ble det avholdt lisensmøte for kull 06a og 06b, der dei fekk informasjon om pliktar og rettar ein har når ein arbeider som medisinstudent med lisens. Eivind Solheim frå Yngre Legers forening kom med praktiske råd og tips om arbeid med lisens. DnbNor spanderte pizza. Det kom mange gode tilbakemeldingar i etterkant av møtet. Vi deltok i fadderukene med info på presentasjonskvelden, og hadde stand på rebusløpet. Det vart også heldt verve- og informasjonsstand ved semesteroppstart Førstekullsmøte vart også dette året, heldt i samarbeid med DnB NOR, i deira lokaler i sentrum. Det vart heldt presentasjonar for å informere om Nmf sitt arbeid, og DnB informerte om sine avtaler for Nmf-medlemmar, samt at Eivind Solheim frå YLF ga eit lettbeint foredrag om korleis livet vert som ferdigutdanna lege. Etter det offisielle programmet vart det servert vin og tapas, og det var høve til å prate med dei nye studentane om Nmf og vårt arbeid. Det vart vald å halde arrangementet nokre veker etter faddervekene. Ca 70 studentar var tilstades, og arrangementet reknast som svært vellukka. Vi fekk mange nye innmeldte i Nmf. Æsculap Æsculap fikk i år nye redaktører: Tore Næss og Kristoffer Tunheim. Begge studerer i Oslo, hvor Æsculap har sin redaksjon. Fra Nmf Bergen har det blitt sendt inn minst ett bidrag til hver utgave, i tillegg til at leder har skrevet lederartikkel til hvert nummer. Utveksling Høsten 2010 hadde Nmf Bergen bestemt at det skulle velges to utvekslingsansvarlige, for å lette på arbeidspresset og for å forbedre utvekslingen. Tidlig i semesteret laget vi en arbeidsoversikt for det kommende året. I november arrangerte vi en utvekslingskveld, hvor vi informerte både om IFMSAs utveksling og UiB sine muligheter. Vi inviterte tidligere utvekslingsstudenter og Kenya-prosjektets leder. DnbNor var også tilstede og informerte om deres tilbud. I tillegg spanderte de pizza. I januar informerte vi om utvekslingsmulighetene på internasjonal dag på fakultetet. Fristen for å søke utveksling var 31.januar I februar deltok vi på kreativ helg, hvor vi behandlet søknadene til de utgående studentene, sammen med andre LEO er og NEO er. Deretter - 7 -

8 begynte vi å søke etter hospitantplasser på avdelingene her ved HUS og Haraldsplass. Det var vanskelig å finne avdelinger, derfor kontaktet vi også Haraldsplass. Resten av vårsemestert gikk med på å følge opp de utgående studentene. Vi arrangerte et infomøte, der vi delte ut loggbøker og svarte på spørsmål. I medio mai sendte vi ut kontrakter til de spesifikke avdelingene, for å forsikre oss om deres plassgaranti. Vi sendte også ut mail til alle medisinstudentene ved fakultetet for å finne faddere til de innkommende studentene. I tillegg har vi hatt ansvar for å finne bolig, ordne lunsj og forsikre oss om at de fikk et sosialt tilbud. Det har vært mye epost/telefon-kommunikasjon under hele vårsemesteret, spesielt på slutten. Bergen var i år den mest populære destinasjonen, og vi tok i mot syv studenter, to av de hospiterte på Haraldsplass. Vi mottok i år som i fjor, økonomisk støtte fra MFU. Pengene har vært brukt på bolig, mat og sosiale eventer. Det viste seg at det har vært kommunikasjonssvikt i flere ledd. Noe som var vanskelig å forutse, og ble problematisk i og med at ingen av oss var i Bergen i sommer. Kantina på HUS og Haraldsplass ville ikke servere studentene mat, selv om vi hadde både en skriftlig og muntlig avtale med kantinesjefen. På studenthjemmet i Haukelandsbakken viste det seg at det hverken var dyne eller pute til studentene, dette ordnet seg ved hjelp av en fadder. I tillegg var det en av avdelingene som ikke tok i mot studenten når han ankom avdelingen, dette løste seg etter mange telefoner. Vi har fått veldig god hjelp av NEO ene, når vi trengte det. Det har ikke vært noen forskningsutveksling i år. Medlemsfordelar Den mest brukte medlemsfordelen er de laminerte journalkortene. Det finnes tre ulike; ett for den generelle innkomsten, ett for nevrologisk undersøkelse og ett for opptak av den psykiatriske journal. Dersom en har mistet de som har blitt sendt ut med Æsculap, er det bare å spørre styret i Nmf Bergen om nye. Ellers jobbes det med tilgang til digitale læringsverktøy som medlemsfordel. Som medlem i Nmf Bergen får du gratis inngang på METRO alle dager, bortsett fra onsdag og torsdag. I tillegg får en fortrinn i køen og en kan leie METRO kostnadsfritt til privatfest. Aldersgrensen for å benytte dette tilbudet er 20 år. Ellers får alle medlemmene i Nmf Bergen 10% på lunsjmeny ved Sumo restaurant mellom kl og En får også happy hour sushi takeaway hele dagen ved restaurantene Sumo og Soho, som medlem. På Mona Lisa Frisørteam som ligger i Marken i sentrum, på Laksevåg og Sartor senter, får alle medlemmene av Nmf 20 % rabatt på all behandling. Er man der mellom kl og får man hele 25 % rabatt. For å kunne benytte seg av disse medlemsfordelene må man fremlegge gyldig Nmf bevis

9 Dette får en ved å gå inn på og velge mistet medlemstkort. Ellers er det flere medlemsfordeler nasjonalt, som rabatt på flygninger med Norwegian. Det har dessverre ikke blitt utarbeidet flere nye, lokale medlemsfordeler i Prosjekt og internasjonalt arbeid Nmf har ei prosjektgruppe som er underlagt den lokale prosjektansvarlege. Det har vore omtrent 15 medlemmar i denne gruppa. Prosjektgruppa har gjennom heile perioden hatt møter. Prosjektgruppa sitt hovudfokus har vore å starte prosjekt og lage arrangement med fokus på global og nasjonal helse. Fleire medlemmar av prosjektgruppa deltok på FINO hausten Nmf Bergen har delteke på Klima=Helse kampanjen ved å arrangere eit totimers førelesning og hengje opp opplysande plakatar om kampanjen på BBB og HUS. Nmf har òg arrangert ei klimahelg på Tertnes skule med eksterne føredragshaldarar og deltakarar frå dei andre lokallaga. Nmf markerte den internasjonale HIV/AIDS-dagen ved å arrangere eit to timers foredrag med blant anna ein HIV-informant frå HIV-Norge. Nmf selde også i dette høvet små pakkar som inneheldt bollar forma som AIDS-sløyfer. Pengane gjekk til Kenyaprosjektet. Nmf har helde fram med prosjektet; Mitt møte med helsevesenet. Målet er å sette fokus på ulikheiter i helse og utsette helsegrupper i Noreg. Det består av ei førelesningsrekke der informantar frå ei rekkje utsette helsegrupper kjem og fortel om deira møte med helsevesenet, og ein lege som har lang erfaring i å behandle desse pasientgruppene. I år har Nmf arrangert to møter; det første omhandla overvekt og det andre var om ME. Desse har vore særs populære. Nmf har markert verdsdagen for psykisk helse på BBB og Haukeland. MedHum Det har ikkje vore aksjonsår i år. Neste MedHum-aksjon er i 2012, i samarbeid med Unicef. Overskrifta på neste års aksjon er Født uten HIV - drøm eller virkelighet - du bestemmer. Det har vore vanskeleg å rekruttere ein ny leiar for MedHum aksjonen i Bergen, og det har difor ikkje vore aktivitet i gruppa i mellomåret mellom aksjonane. Det hastar no å få på plass ein leiar i Bergen. Øvrig Nmf Bergen har gjennom heile året tilstreba å sende ekstra styremedlemmar og medlemmar frå Nmf si prosjektgruppe på hovudarrangementa til Nmf. Dette for å auke kunnskapen og engasjementet i styret. Bjørg Bakke har på vegne av Nmf Bergen sete i styret til Hordaland Legeforening og Regionsutval Vest. Forslag til vedtak: Årsmeldinga vert teke til etterretning

10 SAK 4.1 REKNESKAP 2010 Andreas Otto orienterer. REGNSKAP NMF BERGEN 2010 REVIDERT BUDSJETT NMF BERGEN 2010 POST INNTEKTER POST INNTEKTER Differanse 6510 Tilskudd fra NMFsentralt 92346, Tilskudd fra Nmf sentralt 63981, , Eksamensoppgaver 7070, Eksamensoppgaver 7070,00 0, Andre tilsudd, bla til sommerutveksling (Mofa) 5000, Andre tilsudd, bla til sommerutveksling (Mofa) 35000, , Sponsorinntekter/støtte fra andre 10500, Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000, , Kursinntekter 18650, Kursinntekter 35000, ,00 Totalt ,53 Totalt , ,47 POST UTGIFTER POST UTGIFTER Differanse 6100 Administrasjon 2609, Administrasjon 4000, , Møteutgifter lokalstyret 7775, Møteutgifter lokalstyret 8000,00 224, Styrets disp 1862, Styrets disp 2500,00 637, Trykking av eksamensoppgaver 910, Trykking av eksamensoppgaver 910,50 0, Verve- og medlemsmøter 10110, Verve- og medlemsmøter 30000, , NMF Landsmøte 8312, NMF Landsmøte 4000, , Nasjonale samlinger (kreativ helg, Guk, tvk3) 10978, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, TVK3) 20000, , Kurs 21527, Kurs 35000, , Tillitsvalgtkurs trinn , Tillitsvalgtkurs trinn , ,41 Eksterne kurs og 6440 seminarer (GA, FINO, osv) 29875, Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 12000, , Sommerutveksling 33202, Sommerutveksling 30000, ,00 Mentorordning og etikkseminar 500,00 500, Mentorordning 0, Internasjonal helse/ 6900 prosjekter 10543, Internasjonal helse/prosjekter 10000,00-543,89 Totalt ,38 Totalt , ,12 Regnskap 31. Desember 2010 Resultat kr -6408,85 For 2010 hadde Nmf Bergen budsjettert med samlede inntekter på ,00 kroner og utgifter på ,50 kroner. Altså et budsjett som tok sikte på at gå noenlunde i balanse. Regnskapet som ble ført viser imidlertid at Nmf Bergen hadde innekter på ,53 kroner, ,47 kroner mindre enn budsjettert, og utgifte på ,58 kroner som er mindre enn

11 de budsjetterte ,50 kronene. Summa summarum betyr dette at Nmf Bergen gikk med 6.408,85 kroner i underskudd. De relativt store avvikene på inntektssiden skyldes flere forhold. For det første større overføringer fra Nmf sentralt, og for det andre dessverre en del feilføringer i det sentrale regnskapet. Blant annet ble vi ikke kreditert for DnBNOR sin sponsor innbetaling på ,- kroner. Når det kommer til avvikene på utgiftssiden, skyldes disse primært at de reduserte inntektene førte til at en måtte redusere utgiftene på de fleste postene. Det store merforbruket en ser på post 6440 skyldes at lokallaget valgte å sende mange representanter til AMEE konferansen. Forslag til vedtak: Rekneskapen vert teke til etterretning

12 SAK 4.2 STATUS REKNESKAP 2011 Andreas Otto orienterer. REGNSKAP NMF BERGEN 2011 BUDSJETT NMF BERGEN 2011 POST INNTEKTER POST INNTEKTER Differanse Tilskudd fra Tilskudd fra Nmf 6510 NMFsentralt 89669, sentralt 65000, , Eksamensoppgaver 0, Eksamensoppgaver 0,00 0,00 Andre tilsudd, bla til sommerutveksling Andre tilsudd, bla til sommerutveksling 6540 (Mofa) 0, (Mofa) 40000, , Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000,00 0, Kursinntekter 3850, Kursinntekter 30000, ,00 Totalt ,00 Totalt , ,00 POST UTGIFTER POST UTGIFTER Differanse 6100 Administrasjon 233, Administrasjon 3000, , Møteutgifter lokalstyret 3125, Møteutgifter lokalstyret 8000, , Styrets disp 1032, Styrets disp 2500, ,50 Trykking av Trykking av 6170 eksamensoppgaver 0, eksamensoppgaver 0,00 0,00 Verve- og Verve- og 6200 medlemsmøter 0, medlemsmøter 21000, , NMF Landsmøte 2131, NMF Landsmøte 4000, ,00 Nasjonale Nasjonale samlinger samlinger( kreativ helg, (kreativ helg, GUK, 6310 Guk, tvk3) 0, TVK3) 20000, , Kurs 38720, Kurs 30000, , Tilitsvalgtkurs trinn 2 0, Tillitsvalgtkurs trinn , , Andre kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 21151, Andre kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 10000, , Sommerutveksling 20300, Sommerutveksling 40000, ,00 Mentorordning og 6800 Mentorordning 400, etikkseminar 2500, ,00 Internasjonal helse/ Internasjonal helse/ 6900 prosjekter 1317, prosjekter 10000, ,00 Totalt 88412,01 Totalt , ,99 Regnskap per Foreløpig er den økonomiske situasjonen i Nmf Bergen innefor ordnede rammer, men en må være sparsommelig utover høsten. Der er allerede noen avvik mellom budsjettet og regnskapet for 2011, som ikke vil jevne seg ut i løpet av høsten. Årets bevilgninger fra Nmf sentralt er høyere enn først anslått. De hittil bokførte kursinntektene på kr er fra VIVAT kurset, men det ansees som lite sannsynlig at en vil klare å generere kursinntekter på ,- kroner i år. I våres ble det holdt dyre kurs som VIVAT kurset og Etikk seminar med lav eller

13 ingen deltageravgift. Dette har ført til at Nmf Bergen allerede nå har pådradd seg større utgifter enn budsjettert med, og følgelig må en spare dette inn igjen på andre poster utover høsten. I tillegg ble utgifter til pleiemedhjelperkurset fra i fjor, på ca ,- bokført i årets regnskap. Dette forklarer merforbruket en ser i differansen (post 6400 og 6440). Forslag til vedtak: Rekneskapet vert teke til etterretning. SAK 4.3 REVIDERT BUDSJETT 2011 FOR Andreas Otto orienterer REGNSKAP NMF BERGEN 2011 REVIDERT BUDSJETT NMF BERGEN 2011 POS POS Differans T INNTEKTER T INNTEKTER e 6510 Tilskudd fra NMFsentralt 89669, Tilskudd fra Nmf sentralt 89669,00 0,00 Andre tilsudd, bla til sommerutveksling Andre tilsudd, bla til 6540 (Mofa) 0, sommerutveksling (Mofa) 39000, ,00 Sponsorinntekter/støtte Sponsorinntekter/støtte 6550 fra andre 20000, fra andre 20000,00 0, Kursinntekter 3850, Kursinntekter 15000, ,00 Totalt ,0 0 Totalt , ,00 POS POS Differans T UTGIFTER T UTGIFTER e 6100 Administrasjon 233, Administrasjon 1500, , Møteutgifter lokalstyret 3125, Møteutgifter lokalstyret 7000, , Styrets disp 1032, Styrets disp 2500, ,50 Verve- og 6200 medlemsmøter 0, Verve- og medlemsmøter 21000, , NMF Landsmøte 2131, NMF Landsmøte 4000, ,00 Nasjonale samlinger( kreativ helg, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, 6310 Guk, tvk3) 0, TVK3) 15000, , Kurs 38720, Kurs 40000, , Tilitsvalgtkurs trinn 2 0, Tillitsvalgtkurs trinn , ,00 Andre kurs og seminarer Andre kurs og seminarer 6440 (GA, FINO, osv) 21151, (GA, FINO, osv) 23000, , Sommerutveksling 20300, Sommerutveksling 39000, ,00 Mentorordning og 6800 Mentorordning 400, etikkseminar 1500, ,00 Internasjonal helse/ Internasjonal helse/ 6900 prosjekter 1317, prosjekter 4000, ,00 Totalt 88412,01 Totalt , ,99 Regnskap per

14 SAK 4.4 BUDSJETT 2012 FOR Andreas Otto orienterer. BUDSJETT 2012 POST INNTEKTER 6510 Tilskudd fra Nmf sentralt 90000, Andre tilsudd, bla til sommerutveksling (Mofa) 39000, Sponsorinntekter/støtte fra andre 20000, Kursinntekter 30000,00 Totalt ,00 POST UTGIFTER 6100 Administrasjon 3000, Møteutgifter lokalstyret 8000, Styrets disp 3000, Verve- og medlemsmøter 33000, NMF Landsmøte 5000, Nasjonale samlinger (kreativ helg, GUK, TVK3) 15000, Kurs 35000, Tillitsvalgtkurs trinn , Eksterne kurs og seminarer (GA, FINO, osv) 20000, Sommerutveksling 39000, Mentorordning og etikkseminar 3000, Internasjonal helse/prosjekter 10000,00 Totalt ,00 SAK 5.0 ARBEIDSPROGRAM FOR 2011/2012 Margunn Bye Tøsdal orienterer. Arbeidsprogram for Nmf Bergen 11/

15 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse, global helse og folkehelse. Nmf Bergen er underlagt Nmfs nasjonale prinsipp- og arbeidsprogram (PAP), og arbeider også i overensstemmelse med IFMSAs "mission statement". Informasjon Nmf Bergen skal arbeide for at medlemmene våre kontinuerlig skal være informert om hva som skjer på alle nivåer i organisasjonen, og ha mulighet til å påvirke og gi tilbakemelding om arbeidet vi gjør. Dette vil vi oppnå ved hjelp av å: - Arrangere velkomstmøte for førstekullet ved studiestart - Være generelt synlige i studentmassen i løpet av fadderukene, og informere på fakultetets velkomstarrangement - Arrangere informasjons- og vervestand ved studiestart - Arrangere lisensmøte for kullene som får sin midlertidige lisens - Arrangere og delta på informasjonsmøter og debatter ved behov - Informere om Nmf Bergens virksomhet, bl.a. via e-post, studentportalen, oppslagstavler, stands, Æsculap og Incisura - Være en pådriver for tydelig og god informasjon fra Nmfs hovedstyre, og arbeide for et bedre utvalg av relevant informasjonsmateriell Lønn Nmf Bergen skal: - Informere sine medlemmar om lønnsforhandlingane - Hjelpe medlemmane med spørsmål som omhandlar lønn og arbeidsforhold - Oppretthalde kontakten med Ylf og Legeforeningen sine organ for å synleggjere medisinstudentane sine krav i lønnnforhandlingane Innkomne forslag: 1. Forslag til nytt punkt: Særskild jobbe for betre lønnsvilkår for medisinstudentar utan lisens Faglig

16 Nmf Bergen skal samarbeide med MFU om å sikre faglig god undervisning og gode studievilkår for studentene ved det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen. Vi vil spesielt arbeide med: - Støtte MFU i arbeidene med å få omgjort AHH til studenthus, kvalitetssikring av evalueringer og forenkling av nasjonal utveksling - Arbeide for at studentantall på nye kull ikke overstiger 80 studenter på kliniske kull under den nåværende studieplanen - Arbeide for at studenter ved det medisinsk-odontologiske fakultet blir prioritert foran studenter som på eget initiativ har ordnet hospiteringsplass i undervisning ved HUS, HDS og de desentrale sykehusene. - Bidra til tillitsvalgtopplæring i grunnutdanning på nasjonalt nivå - Arbeide for å auke studentane sine moglegheiter til å få meir erfaring frå allmennmedisin - Arbeide for at sensorveiledning skal finnes i alle fag ved medisinstudiet ved UiB, og verte offentleggjort på internett saman med eksamensoppgåvene - Nmf stiller seg positiv til ei endring av studieplanen, og vil ta aktivt del i prosessen. - Arbeide for at studieplanen i større grad speglar den globale sjukdomsbyrden. Kurs/seminarer Nmf Bergen skal jobbe for å tilby sine medlemmer et godt og variert utvalg av aktuelle kurs og seminarer. Vi vil i det følgende året prioritere: - Arrangering av pleiemedhjelperkurs, særlig rettet mot førstekullet - Arrangere VIVAT-kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare" - Arrangere seminar med presentasjon av et utval medisinske spesialitetar - Arrangere seminar med fokus på internasjonale helseproblemer som har lite fokus i undervisningen - Arbeide for å arrangere nye kurs spesielt retta mot studentane i preklinikken, som t.d hygienekurs,kommunikasjonskurs, introkurs til psykiatri og grunnleggjande førstehjelpskurs, herunder hjerte-lunge- redning og bruk av defibrillator. Innkomne forslag: 1. Forslag om å stryke punkt 2: Arrangere VIVAT-kurset.. Styret gjer greie for forslaget

17 2. Forslag om å stryke andre del av punkt 5: frå som t.d hygienekurs, kommunikasjonskurs.. Styret gjer greie for forslaget. Mentorordning Nmf Bergen mener mentorordningen er et viktig utenomfaglig tilbud for våre medlemmer, og vil arbeide for at alle som ønsker det skal ha tilhørighet i en mentorgruppe. I det følgende året vil vi: - Sørgje for at alle medlemmar som ønskjer å ta del i mentorordninga får høve til dette. - Arrangere etikkseminar særleg retta mot deltakarane i mentorordninga Utveksling Nmf Bergen ønsker å fremme medisin som et internasjonalt fag, og vi mener utveksling mellom medisinske fakulteter gir studenter en unik erfaring som er verdifull i legeyrket. Derfor vil vi arbeide med: - Utvekslingsmuligheter for medisinstudenter i Bergen, med særlig fokus på preklinisk og klinisk sommerutveksling, samt forskningsutveksling - Å skape et godt opphold for utenlandske medisinstudenter som kommer til Bergen på sommerutveksling/forskningsutveksling, ved å skaffe hospiteringsplass, bosted, kostpenger og sosialt program Turnus Nmf Bergen skal være en pådriver for at Bergensstudentenes syn skal komme frem i saker som angår turnus. I forbindelse med dette vil vi: - Ha ein lokal turnusansvarleg som skal vere godt oppdatert på kva som skjer med turnus, og arbeide for at informasjon når ut til studentane i Bergen - Følgje opp utviklinga i helsemyndighetene sine planar for turnustenesta. - Innkalle til allmøte ved ny høyringsrunde på det nye forslaget om nybyrjarstillingar. Nmf Bergen sine medlemmar vil då få høve til å vurdere endringsforslaget og fremje lokallaget sitt syn. - Utforme eit kortfatta og oversiktleg skriv om kva som er tema, kva som har skjedd og kva som skjer vidare med turnusordninga. Innkomne forslag: 1. Nytt punkt 3: innkalle til informasjonsmøte når den nye turnusordninga blir presentera. Dersom det vert ny høyringsrunde, skal Nmf Bergen innkalle til allmøte. Styret gjer greie for forslaget

18 2. Nytt punkt 4: informere medlemmane om endringar som blir gjort før den nye ordninga blir implementert. Styret gjer greie for forslaget. Internasjonalt arbeid / Prosjektgruppen Nmf Bergen har eit sterkt internasjonalt engasjement i helsespørsmål. Prosjektgruppas mål er å setje fokus på global helse og folkehelse. Målgruppa er primært norske medisinstudentar, men vi ønskjer også å nå ut til befolkninga generelt. Nmf vil arbeide for å auke fokuset på dette gjennom: - Markering av internasjonale helsedagar - Arbeid for å bedre folkehelsen i Norge, for eksempel ved å markere Organdonasjonsdagen 14. februar - Promotering av internasjonale prosjekter, for eksempel Kenyaprosjektet, som gir medisinstudenter mulighet til å jobbe som volontør i et annet land - Påverke organisasjonar og myndigheiter som er med på å ta avgjerdsler om global helse og folkehelse - Støtte opp om gjennomføringa av MedHum - Jobbe for tilgang på livsviktige medisinar gjennom den internasjonale prosjektgruppa UAEM Universities Allied For Essential Medicines og jobbe for at UiB skal skrive under på the philadelphia consens statement gjennom UAEM- gruppa. - Setje fokus på ulikheiter i helse - Oppnå auka bevissthet rundt samanhengen mellom klimaendringar og helsetruslar mellom medisinstudentar og hos befolkninga generelt - Setje fokus på mental helse. - Arbeide for kompetansebygging for medlemmane av prosjektgruppa ved å sende minst 2 av prosjektgruppa på nasjonale kurs som omhandlar prosjekt/internasjonal helse. T.d. kreativ helg, prosjekthelg, UAEM- helg - Nmf skal gjennom prosjektgruppa synleggjere global helse på fakultet. Innkomne forslag: 1. Endre punkt 3 til: Promotering av internasjonale prosjekt. Styret gjer greie for forslaget. 2. Nytt punkt: Arbeide med, og promotere, Kenyaprosjektet. Styret gjer greie for forslaget

19 3. Endre punkt 6 til: å arbeide for å bedre tilgang på livsviktige medisiner globalt gjennom støtte til prosjektet Universities Allied For Essential Medicines (UAEM). Og jobbe for at UiB utarbeider bindende forpliktelser om at forskning som utgår fra UiB, skal komme samfunnet til gode. Styret gjer greie for forslaget. Generelt Nmf Bergen skal vere lokale fagforeiningsrepresentantar for studentane i Bergen, og jobbe for at kvar enkelt av våre medlemmar i Bergen får utbytte av sitt medlemskap i Nmf. For å oppnå dette vil vi - Sørgje for god opplæring av nye tillitsvalde, og stadig kunnskapsoppdatering i lokalstyret gjennom tillitsvalgtskurs og temakvelder - Arbeide for gode medlemsfordelar for studentane i Bergen - Støtte opp om prosjektinitiativ som vil vere gunstig for faglege, økonomiske eller sosiale interesser for medisinstudentar i Bergen - Arrangere allmøte i forkant av NMF sitt landsmøte vedrørande sakene som skal handsamast. SAK 6.1 OPPNEVNING AV TELLEKORPS Styrets forslag: Ordstyrerbenken Opptelling av stemmeberettiga. Alle medlemmar av Nmf Bergen har stemmerett. Forslag til vedtak: Vert godkjend SAK 6.2 VAL AV NASJONALT STYRE-REPRESENTANT SAK 6.3 VAL AV LEIAR Valgkomiteen si innstilling: SAK 6.4 VAL AV MEDLEMSANSVARLEG SAK 6.5 VAL AV GRUNNUTDANNINGSANSVARLEG

20 SAK 6.6 VAL AV PROSJEKTANSVARLEG SAK 6.7 VAL AV UTVEKSLINGSANSVARLEGE SAK 6.8 VAL AV INFORMASJONSANSVARLEG SAK 6.9 VAL AV TURNUSANSVARLEG SAK 6.10 VAL AV LØNNSANSVARLEG SAK 6.11 VAL AV ØKONOMIANSVARLEG SAK 6.12 VAL AV KURSANSVARLEG SAK 6.13 VAL AV NESTLEIAR Vert vald mellom lokalstyret sine medlemmar. SAK 6.14 VAL AV ÆSCULAPANSVARLEG Vert vald mellom lokalstyret sine medlemmar. SAK 6.15 VAL AV 1. OG 2. VARA TIL NASJONALT STYRE-REPRESENTANT SAK 6.16 VAL AV DELEGATAR TIL LANDSMØTET/LEIARVALMØTET Det skal velgast 4 delegatar og minst to prioriterte vararepresentantar til Nmf sitt landsmøte og leiarvalmøte. Minimum to av delegatane må veljast mellom lokalstyret sine medlemmar

21 Delegatar: Vararepresentanter: 1.vara: 2.vara: 3.vara: 4.vara: SAK 6.17 VAL AV VALKOMITÉ I tråd med Nmf sine lovar skal årsmøtet sette ned ein valkomité beståande av tre personar. SAK 6.18 VAL AV LEIAR MEDHUM BERGEN 2012 SAK 7.0 MØTEAVSLUTNING

22 Vedlegg 1: Kjære medisinstudentar, Norsk Medisinstudentforening (Nmf) Bergen arrangerer kvart år eit årsmøte, her vert året som har gått presentera av lokalstyret og budsjett/rekneskap gjennomgått. I tilllegg til dette vert også eit nytt lokalstyre vald. Dette vert vald av årsmøte som er Nmf Bergen høgste organ. Før valet blir kandidatar som har sendt inn sitt kandidatur, innstilt av valkomiteen. For at valkomiteen skal kunne ta stilling til alle kandidatane, må kandidatura sendast inn til valkomiteen seinast 1. september. Det vil fortsatt vere mogleg å stille til val under årsmøtet, men då utan at valkomiteen har tatt stilling til kandidaturet. Nytt av året er at kandidatar som er interessera, må stille til val direkte til dei ulike styreverva. På denne måten vil alle verv bli sikra av godt motivera kandidatar, i tillegg til at kvar kandidat får arbeide med det området ein er interessera i viss ein blir vald. Nmf Bergens lokalstyre inneheld desse verva: - Leiar - Nestleiar ( dette vervet skal kombinerast med andre verv), opplys om du er interessera i dette. - Turnusansvarleg - Medlemsansvarleg - Grunnutdanningsansvarleg - Kursansvarleg - Medlemsansvarleg - Utvekslingsansvarlege, 2 stk - Økonomi- og lønsansvarleg - Informasjonsansvarleg - Æsculapansvarleg (kombinerast med eit anna verv) - Prosjektansvarleg - Nasjonalt styrerepresentant Fjorårets styre besto av 12 representantar. Perioden ein sit i er 1 år. Å vere styrerepresentant i Nmf Bergen er utfordrande, lærerikt og mykje moro. Eit verv i styret er ikkje nødvendigvis synonymt med ei uholdbar mengde arbeid. Fyrst og fremst skal eit styreverv medføre eit morosamt år, der ein blir kjend med nye medisinstudentar på tvers av kull, samt at ein gjer spesifikt arbeid for Nmfs medlemmer. Det er ingen føresetnad at ein skal vere langt ute i studiet, studentar som er i byrjinga av studiet har gjerne meir tid, og dermed også større arbeidskapasitet. EIt gyldig kandidatur skal innehalde: - CV med relevant informasjon - kort motivasjonsbrev for kvifor du stiller til dette valet, maks 1 side. Ved spørsmål om kandidatur, om verv eller anna, ta kontakt med underteikna! Helsing valkomiteen Vedlegg 2: Kjære medlem i Nmf Bergen, INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 NORSK MEDISINSTUDENTFORENING BERGEN Vi ønskjer deg velkommen til årsmøte i Nmf Bergen! Tid: torsdag 8.september 2011 kl 16:15 Stad: Birkhaugsalen (D-303), Haukeland Universitetssjukehus

23 Vedlagt er sakspapira for møtet. Sakspapira vil ikkje bli delt ut på årsmøtet, men vil visast på storskjerm. Dersom du har sakar du ønskjer å ta opp, kan du kontakte leiar i Nmf Bergen på e- post: eller på telefon Ønskjer du å stille til val, eller har forslag til kandidatar, vil det vere mogeleg å stille til val på årsmøtet, sjølv om ein ikkje har meld sitt kandidatur til valkomiteen.på førehand. Vel møtt! Med venleg helsing Margunn Bye Tøsdal Leiar, Nmf Bergen

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse,

Detaljer

Protokoll Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011

Protokoll Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 Protokoll Årsmøte Nmf Bergen 8.september 2011 Tid: 16:15 Sted: Birkhaugsalen (D-303), HUS - 1 - SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2. Godkjenninger 1. Godkjenning

Detaljer

1. Nytt fra leiar (MBT) utgår 2. Nytt frå Nasjonalt styre (BB)

1. Nytt fra leiar (MBT) utgår 2. Nytt frå Nasjonalt styre (BB) Referat styremøte i Nmf Bergen 09.11.10 Stad: Vestre Holbergsalmenningen 10, Hos Trine og Julie. Tid: 19.00 21.00 Innkalla: Ingeborg Ribe (IR), Bjørg Bakke (BB), Margunn Bye Tøsdal (MBT), Fridtjov Edland

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Forfall: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Sukhjeet Kaur Bains (SB), David Grimaldi (DG),

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Dato: 01.02.12. Tidspunkt: 17.00 Sted: B1.1017 SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste godkjent. SAK 2 Vervarbeid siden sist. Erfaringer

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Nmf sekretariat: Nmf Bergen: Nmf Oslo: Nmf Tromsø: Nmf Trondheim: Nmf Utland: Legenes Hus Akersgt. 2 Studenthuset Gade

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 26.08.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, FA,NA,NLD,KA,MA, HRx3 SA,UA SAK 90 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram Arbeidsprogram 2016-2017 Vedtatt: 10. April 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening har eit breitt politisk arbeidsområde som er definert av foreininga sitt politiske måldokument. Arbeidsprogrammet trekk

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo!".$".%!

Styremøte Nmf Oslo!.$.%! Styremøte Nmf Oslo ".$".% Norsk Medisinstudentforening Styremøte i Nmf- Oslo Referat Rikshospitalet M- etasjen, Oslo Tirsdag 28. august 2012 kl 17.00 Styremøte Nmf Oslo ".$".% VEDTAK Vedtatt: 1500,- i

Detaljer

Årsmøte Nmf- Oslo

Årsmøte Nmf- Oslo NmfOslo Årsmøte NmfOslo 02.09.2013 Tid: 18:00 Sted: Rødt auditorium RH 1 NmfOslo SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2. Godkjenninger 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim Styreperioden 2015/2016 Innledning Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim er lokallaget for medisinstudenter som studerer i Trondheim. Nmf Trondheim

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Styremøte i Norsk Medisinstudentforeining

Styremøte i Norsk Medisinstudentforeining Stad: Skype Tid: 12. Februar, 18.00 Styremøte i Norsk Medisinstudentforeining Til stede: Bjørg Bakke (BB), Caroline Henriksen(CH), Eivind Westrum Aabel(EA), Even Holth Rustad(ER), Camilla Lytomt(CL), Liv

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 26. februar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Nyhetsbrev Nmf Bergen

Nyhetsbrev Nmf Bergen Nyhetsbrev Nmf Bergen Hei Nmf ere! Her kommer vinterens nyhetsbrev fra Nmf Bergen. I dette nyhetsbrevet vil du få noen smakebiter av hva som skjer i ditt lokallag, og aktiviteter som vil finne sted i nærmeste

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Styremøte i Norsk medisinstudentforening

Styremøte i Norsk medisinstudentforening Styremøte i Norsk medisinstudentforening Stad: Skype Tid: Torsdag 13 februar, 20:00 23:00 Innkalte: Nasjonalt styre: Christine Carlsen (CC), Liv Helene Dolva Sagedal (LH), Liv Reidun Tverelv (LT), Christian

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober

Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober Tid: 16.00-1800 Sted: MTG23 Tilstede: Inger, Ida T., Helene, Miriam, Marte- Stine, Øystein, Susanne, Rannei, Ida J., Thian, Marie Møteleder: Inger Heimdal

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer