Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) SP - Mirjam Holta (representant) SP - Harald Lie (representant) Forfall: Vara: Fra administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Marit Hatten Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 030/12 Referatsaker 031/12 Lokalsamfunn med MOT 032/12 Retningslinjer for bruk av sosiale medier 033/12 Sluttrapport for finansforvaltning /12 Driftstilskudd fysioterapeut Underskrifter:

2 Side 2 av 17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: DATO- 12/564 12/2893 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-030/12 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/1501 S Tilsetting fast 100 % stilling Kommunelege II 2 12/1254 I Hemnes kommune Mulig bredbåndsutbygging i Hemnes og Hattfjelldal 3 12/425 S Søknad om permisjon fra skolen 16., 17., 19. og /655 S Søknad om permiisjon fra skolen i tdsrommet /839 S Søknad om permisjon fra skolen i 6 12/848 S Søknad om permisjon fra skolen i 7 12/866 S Søknad om permisjon fra skolen i

3 Side 3 av /870 S Søknad om permisjon fra skolen i 9 12/872 S Søknad om permisjon fra skolen i 10 12/878 S Søknad om permisjon fra skolen i /883 S Søknad om permisjon fra skolen i 12 12/885 S Søknad om permisjon fra skolen i 13 12/888 S Søknad om permisjon fra skolen i 14 12/890 S Søknad om permisjon fra skolen i 15 12/892 S Søknad om permisjon fra skolen i 16 12/894 S Søknad om permisjon fra skolen i 17 12/896 S Søknad om permisjon fra skolen i 18 12/898 S Søknad om permisjon fra skolen i

4 Side 4 av 17 med samarbeidsprosjekt med MVS, 19 12/900 S Søknad om permisjon fra skolen i 20 12/902 S Søknad om permisjon fra skolen i 21 12/904 S Søknad om permisjon fra skolen i 22 12/1593 S Tilskudd til kjøp av melkekvote i /1611 S Tilskudd til kjøp av melkekvote i /1614 S Tilskudd til kjøp av melkekvote i /224 I Kvalsund kommune Melding om vedtak - samiske rettigheter 26 12/809 I Hemnes kommune Saksprotokoll ang. behandlingsmåte ved oppgradering/utvidelse av Nedre Røssåga kraftverk 27 12/960 I Hemnes kommune Nedre Røssåga - underskrevet utbyggingsavtale 28 12/1865 U Anne Katrine Sørdal Ad søknad om permisjon 29 12/708 U *** Avtale om godtgjøring for veiledning 30 12/1788 S Søknad om støtte til forprosjekt 31 12/1961 S Tilsetting renholdere /2021 S Tilsetting fysioterapi i forlengt vikariat 33 12/2120 S Ferieplan for NTK /2152 N Bente Sørmo; Helene K. Slettbakk Protokoll fra drøftingsmøtet om Prosjekt overbooking - fast stillingsdel kombinert med stillingsdel som korttidsvikar

5 Side 5 av /2203 U Torbjørn Brennbakk Svar på søknad motorferdsel i utmark-torbjørn Brennbakk 36 12/2223 S Delegasjon hjertestarter 37 12/2107 S Melkekvote - tilbakebetaling av tilskudd 38 12/1852 S Torill Sæterstad Søknad om fødselspermisjon og ferie 39 12/2346 N Kristin Johansen; Karen Heidi Børresen Midlertidig utvidelse av saksbehandlerstillingen ved PROavdelingen til også å gjelde sekretærarbeide i èn måned 40 12/2348 S Endring av ferieplan for NTK - renholdtjenesten /2416 S Næringsrådgiver 42 12/2503 S Ferie Susendal oppvekstsenter /2503 S Ferie Susendal oppvekstsenter /2556 S Ferie sosialavdelingen /2597 I Husbanken Region Bodø Bevilgning av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig for videre tildeling /2713 S Tilbud om godtjørelse for meransvar 47 12/2719 S Godtgjørelse arbeidssko Orienteringssaker formannskapet : 1. Orientering av NTK-avd v/karl Olav Bolstad om fotballbanen i sentrum: Konkurransegrunnlaget for kunstgress er lagt ut på Doffing. Kommunestyret skal vedta om det skal være kunstgress eller grusbane når anbudsrunden er ferdig. Fotballbanen blir ikke ferdig før kommunestyremøte i juni, der dette skal avgjøres. 2. Orientering av Karl Olav Bostad om fremdrift samfunnshus pr Hattfjelldal Vekst A/S: Ekstraordinært generalforsamling i Hattfjelldal Vekst. Orientering av Stian Skjærvik, om økonomistatus og regnskap i selskapet.

6 Side 6 av Transportplan: Ordfører orienterte. Formannskapet har ingen kommentar til uttalelsen fra Indre Helgeland Regionråd ang. transportplanen. 5. Orientering om status fra Mirjam Holta om Frivilligsentralen. 6. Formannskapssekretær viser frem foreløpig arbeid med hjemmesiden.

7 Side 7 av 17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-A20, TI-&01 12/13 12/63 Bjørn Erik Davidsen Lokalsamfunn med MOT Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Alt.1 Hattfjelldal kommune inngår avtale med MOT som Lokalsamfunn med MOT for ytterligere to år. Alt.2 Hattfjelldal kommune sier opp avtalen med MOT Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling alt. 1, enstemmig vedtatt. FS-031/12 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommune inngår avtale med MOT som Lokalsamfunn med MOT for ytterligere to år.

8 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent adm. inhabilitet Side 8 av 17 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Hattfjelldal_AVTALE_LMMK_Implementering_utkast.pdf Hattfjelldal_AVTALE_LMMK_Samarbeid_utkast.pdf Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune har hatt avtale med stiftelsen MOT om å være Lokalsamfunn med MOT i to år. Hvis avtalen skal fortsette, må ny kontrakt signeres. Samarbeidsavtalen mellom Hattfjelldal kommune og MOT inneholder en del gjensidige rettigheter og forpliktelser. For kommunen sin del gjelder det først og fremst at vi får benytte MOT sine merkevareprodukter som en del av presentasjonen av Hattfjelldal kommune. Kommunen har også tilgang på en del materiell som brukes først og fremst i arbeidet med elever på ungdomstrinnet. Videre arrangeres det en del aktiviteter i regi av MOT gjennom året. Det siste året har MOT gjennomført disse aktivitetene: - Rusfritt 16. mai - Paintball - AdventsLAN MOT disponerer også et rom i uthuset ved siden av skolen for musikkaktivteter blant ungdom. Dette er svært populære tiltak blant ungdommen, og er med på å gi MOT høy status i denne aldersgruppen. Det er så langt ikke gjennomført noen formell evaluering av disse tiltakene. Når det gjelder forpliktelser, inneholder avtalen en del punkter som skal overholdes. Dette gjelder skolering av utvalgte ungdommer, såkalte MOT-ambasadører, foredrag for elever lærere og foresatte, og ikke minst en økonomisk forpliktelse. Selve kontingenten til MOT er nå på ,- kr. pr. år, noe som er en økning på 5 000,- fra forrige avtaleperiode. MOT-leder Espen Løkholm er frikjøpt 10% fra sin stilling som lærer. Denne stillingen finansieres over budsjettet til helseavdelingen. Det er ikke utarbeidet stillingsbeskrivelse, men det bør gjøres i forbindelse med en eventuell omorganisering av kommunens engasjement i MOT. Til sammen er dermed de økonomiske utgiftene på rundt regnet ,- kr. pr. år. Det må også regnes med noe utgifter til reise og opphold i forbindelse med møter og kurs. MOT Hattfjelldal er registret som engen frivillig organisasjon, og driver dermed sin virksomhet uavhengig av Hattfjelldal kommune. Det er ikke ført regnskap for aktiviteten, men MOT-leder Espen Løkholm har gitt opplysninger om inntekter og utgifter til de viktigste aktivitetene: Aktivitet Inntekter Utgifter Rusfri 16. mai ,- MOT huset ,- Paintball 3500,- 2400,- Hattfjelldalsdagan 35000, ,- Lyd/lys-utleie 57800, ,- AdventsLAN 11500,- 6700,- Grasrotandel 2400,- 300,- Totalt , ,- Underskuddet er i følge Espen L. dekket av MOT sin interne konto. MOT Hattfjelldal har nå fått eget regnskapsprogram, og skal levere regnskap, og oversikt over aktiviteten til Hattfjelldal kommune. Vurdering: Det er ingen tvil om at MOT står for en del aktivitet som både er godt synlig og veldig populært i Hattfjelldal. Mye av dette springer ut fra MOT-lederens engasjement og oppfinnsomhet, og ville nok ikke funnet sted uten den backingen som MOT gir. De viktigste aktivitetene som gjennomføres i regi av MOT er 16.mai-tilstelning for avgangselevene, advent-lan som er et dataparty første helga i advent, og ikke minst MOT-huset som er et tilbud til musikkinteresserte

9 Side 9 av 17 ungdommer. I tillegg har MOT stått for skiltet ved innkjøringa til sentrum, og pyntinga av juletreet som fikk stor oppmerksomhet. Undertegnende, rådmann og MOT-leder har hatt en evaluering av den kontraktsperioden som nå utløper med utgangspunkt i kontraktens beskrivelse av rettigheter og forpliktelser. Stort sett har begge parter overholdt kontrakten. Det som det skorter litt på, er Hattfjelldal kommune sin evne til å utnytte merkevaren MOT i sin markedsføring av kommunen. Når avtalen har overskriften Lokalsamfunn med MOT skal det ideelt sett avspeile at Hattfjelldal kommune er engasjert i MOT på alle nivå, og bruker MOT sine merkevarer aktivt i utadrettet virksomhet. Slik det er i dag er MOT hovedsakelig rettet mot ungdom, og aktiviteter for disse. En bør også se litt nærmere på hvordan arbeidet med MOT skal organiseres. Det som ligger i avtalen er at kommunen skal ha to personer som har et spesielt ansvar for dette arbeidet. Det er en MOT-leder som skal stå for det praktiske arbeidet med aktiviteter, foredrag og lignende, og en MOT-koordinator som skal være MOT sitt talerør inn mot kommunens politiske og administrative system. Dette er hos oss henholdsvis Espen Løkholm og undertegnende. I Hattfjelldal ble MOT i sin tid sett på som et folkehelsetiltak, og dermed ble også Helseavd. involvert. Dette medfører at det frikjøpet Espen L. har sorterer under helseavd. og MOTkoordinator har ingen innflytelse på hva denne ressursen brukes til. Det er heller ikke etablert rapporteringsrutiner som gjør at MOT-koordinator sitter med detaljopplysninger om omfanget av MOT sine aktiviteter. Hvis kontrakten videreføres, bør dette omorganiseres. MOT bør ha en klar organisatorisk forankring hos rådmannen slik at det blir sammenheng mellom økonomi, personer og de aktivitetene som skal gjennomføres. Konkret betyr det at MOT for framtida blir plassert politisk og administrativt under Oppvekst og kultur. Dermed vil en fange opp både målgruppe og aktivitetsområder som naturlig faller inn under MOT sitt virkeområde. Det må videre settes opp et årshjul for MOT sine aktiviteter, både de en er forpliktet til i avtalen, og eventuelle andre lokalt initierte aktiviteter. Dette må følges opp med konkrete kostnadsoverslag og rapporteringsrutiner. Det ble før påske gjennomført en enkel spørreundersøkelse bland ungdomsskoleelevene i forhold til hvilket inntrykk de sitter med av MOT sine aktiviteter. 46 av 57 har deltatt på ett eller flere av MOT sine arrangementer. De fleste av disse 46 hadde deltatt på 3-5 aktiviteter. Nesten alle (54 av 57) kjente til at MOT står bak juletreet og skiltet ved rundkjøringen. 47 svarer at det betyr veldig mye eller ganske mye for dem at Hattfjelldal er «MOT-kommune». Ved en evt. forlengelse av avtalen bør det legges opp til en bred og mer systematisk evaluering av MOT sin virksomhet for å få kartlagt hva vi får igjen for pengene, og om det er behov for å justere kursen på de tiltakene som settes i verk. MOT må levere en samlet oversikt over økonomien, og komme med en melding om årets aktiviteter som kan flettes inn i kommunens årsmelding. Administrative og økonomiske konsekvenser: Hvis kontrakten videreføres medfører det en årlig utgift på ca ,- kr. Av dette er ca ,- kontingent, og ,- frikjøp av MOT-leder. Det siste beløpet er ikke noe MOT forlanger, men det er tvilsomt om en får noen til å gjøre denne jobben for mindre. Administrativt bør en ha en gjennomgang av organiseringa av arbeidet, med tanke på å få til bedre samhandling, spesielt mellom MOT-leder og MOT-koordinator. Engasjementet i MOT frigjøres fra Helseavd. og legges inn under Oppvekst og kultur. Konklusjon: Se innstilling til vedtak Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

10 Side 10 av 17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE /781 12/2097 Bjørn Erik Davidsen Retningslinjer for bruk av sosiale medier Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Vedlagte retningslinjer vedtas for bruk av sosiale medier for tilsatte i Hattfjelldal kommune. 2. Retningslinjene gjelder for alle sosiale medier. 3. Retningslinjene gjelder for bruk av private konti, og for deltakelse i gruppen Hattfjellldal kommune på Facebook Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-032/12 Formannskapets innstilling: 1. Vedlagte retningslinjer vedtas for bruk av sosiale medier for tilsatte i Hattfjelldal kommune. 2. Retningslinjene gjelder for alle sosiale medier. 3. Retningslinjene gjelder for bruk av private konti, og for deltakelse i gruppen Hattfjelldal kommune på Facebook.

11 Habilitet i forvaltningen: Ingen adm. inhabilitet Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Retningslinjer for sosiale medier.doc Side 11 av 17 Oppsummering av saken: I forbindelse med lansering av ny nettside, vil Hattfjelldal kommune også ta i bruk sosiale medier, i første omgang Facebook, i sin strategi for kommunikasjon med innbyggerne. Dette krever et regelverk som både er så tydelig som mulig, samtidig som det er så enkelt at det oppfattes som hensiktsmessig for de som skal bruke det. Saksopplysninger: Begrepet sosiale medier er en fellesbetegnelse for en del nettsteder der personer kan logge seg på og utveksle meninger og ytringer. De mest kjente er Facebook og Twitter. Det finnes ingen form for kontroll eller sensur av hva som blir offentliggjort på disse stedene. Helt unntaksvis kan de som eier nettstedet gripe inn overfor helt ekstreme ytringer, men da har de allerede ligget ute en stund. Det har de siste årene blitt ganske vanlig at også offentlige instanser har tatt i bruk disse mediene for kommunikasjon med omverdenen. Kommunens hjemmeside kan enkelt linkes opp mot for eksempel Facebook, og informasjon kan raskt og enkelt nå ut til et stort antall mennesker. Samtidig kan innbyggerne på en enkel måte melde inn meninger og synspunkter til kommunen. Vurdering: Hattfjelldal kommune deltok i et interkommunalt prosjekt, sammen med Grane og Vefsn i 2010/11 der målet var å utarbeide retningslinjer for bruk av sosial medier. Vår representant i prosjektet var Sissel Marit Bue. Det er resultatet av dette prosjektet som legges fram som forslag til retningslinjer i denne saken. Mange kommuner har allerede utarbeidet slike retningslinjer, og det er hentet gode eksempler fra andre i dette forslaget til retningslinjer. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ved brudd på retningslinjene må det følges opp med avviksmelding, og oppfølging av den enkelte arbeidstaker. Kontering: Ingen Konklusjon/anbefaling: Vedlagte retningslinjer vedtas. Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

12 Side 12 av 17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE / /1693 Stian Skjærvik Sluttrapport for finansforvaltning 2011 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar Sluttrapport for Finansforvaltning for 2011, datert Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-033/12 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar Sluttrapport for Finansforvaltning for 2011, datert

13 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 13 av 17 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel SLUTTRAPPORT for finansforvaltning 2011.doc Saksopplysninger: Det vises til vedtatt finansreglement (k.sak 059/10, den ). I hht. reglementet skal rådmannen pr , og ved årsskiftet fremlegge rapport til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Reglementet beskriver, i samsvar med finansforskriftens 7, hva slags innhold rapporten skal ha. Det vises også til Rutiner til finansreglement hvor rutinene for oppfølgingen av reglementet beskrives. Selve finansrapporten lages som vedlegg til saken, og status kommenteres mer detaljert i rapporten enn i saksfremlegget. Finansrapporten er i hht. reglementet delt i tre deler: - Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler - Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer For hvert av områdene er det i reglementet synliggjort en tabell for rapportering. Rådmannen har i finansrapporten brukt disse tabellene men med litt tilpassing. Hovedfokus har vært å få frem tilstrekkelig og så nøyaktig informasjon som mulig om status i hver av delene. I hht. finansforskriften 7 skal følgende kommenteres: Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: a) Aktiva b) Passiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

14 - Markedsrenter og egne renter. Side 14 av 17 Vurdering: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Disse midlene har med unntak av ca. kr. 3 mill. (Coop Hattfjelldal) stått på rentebærende konti hos Helgeland Sparebank (HSB). Totalt innskuddsbeløp er på kr. 114,7 mill. Avkastningen på denne kapitalen er på kr. 4,3 mill. pr Sammenlignet med benchmark (sammenligningsgrunnlaget som er 3 mnd. statsobligasjon) er det en meravkastning. Det er ingen tidsbinding på kapitalen. Vefsnafondet inngår her som del av den totale kapitalen. I fht. risiko må plasseringen i hovedbanken vurderes opp mot bankens garantisikring for innskudd, samt bankens soliditet. Det er verdt å merke seg at kommunens innskudd i bank kun er sikret med 2 mill.kr. pr. innskudd. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Hattfjelldal kommunen hadde en samlet langsiktig gjeld på 76 mill.kr. pr Pr er samlet gjeld på 73,47 mill.kr. og pr ,46 mill.kr. En renteøkning på 1% tilsvarer ca. kr ,- i økte rentekostnader pr. år. Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer Hattfjelldal kommune har plassert kr. 15.mill. i Sparebanken Nord-Norge Sec. (SNN) i strategi benevnt som Nord-Norge Forsiktig. I tillegg kommer avkastningen på kr.3,7 mill på plasseringen. En langsiktig plassert portefølje vil over tid svinge i verdi. Det innebærer at man må være forberedt på at porteføljens verdi vil tidvis synke i verdi og tidvis vokse. Målet er at porteføljen likevel skal ha en netto vekst som er høyere enn for alternativ sparing i bank. Som det er vist i finansrapporten har avkastningen fra til vært på 1,83%. Dette er vesentlig lavere en benchmark (sammenligningsgrunnlaget), og lavere enn kommunens rentevilkår på bankinnskudd. Totalt sett har plasseringen siden oppstart i okt.2005 og frem til 31.08, hatt litt lavere inntektsutvikling enn om plasseringen hadde stått på rentebærende bankkonto tilsvarende periode. Administrative og økonomiske konsekvenser: Av saken ingen direkte konsekvenser. Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at finansrapporten tas til orientering. Stian Skjærvik ass. rådmann

15 Side 15 av 17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-223, FA-G27 12/451 12/2022 Britt Blaunfeldt Petersen Driftstilskudd fysioterapeut Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling Den midlertidige driftsavtalen med Solvoll i 40 % forlenges ut Kostnad: NOK Dette dekkes innenfor eget budsjett i Helseavdelingen. Kontering: Rådmannen anbefaler videre at spørsmål om økning av driftstilskuddet tas opp i budsjettarbeidet for Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-034/12 Formannskapets innstilling: Den midlertidige driftsavtalen med Solvoll i 40 % forlenges ut Kostnad: NOK Dette dekkes innenfor eget budsjett i Helseavdelingen. Kontering: Rådmannen anbefaler videre at spørsmål om økning av driftstilskuddet tas opp i budsjettarbeidet for 2013.

16 Habilitet i forvaltningen: Det finnes ikke noen kjent administrativ innhabilitet. Side 16 av 17 Oppsummering av saken: Det er ønske om å forlenge og øke driftstilskuddet for privatpraktiserende fysioterapeut. Saksopplysninger fysioterapitjenesten: Fysioterapeut Kristin Størseth har 100 % fastlønnsstilling med 40 % FYSAK-koordinator, 60 % fysioterapi til barn og unge, hun er nå ute i svangerskapspermisjon tom , hun er deretter innvilget ferie tom uke 31. Kristin Størseth har søkt og fått innvilget ulønnet foreldrepermisjon fra tom Hun har ved flere tilfellen sagt at hun søker annet arbeid og at hun ønsker å få et arbeide i Meråker. Hun har sist sommer sagt opp leiligheten her og flyttet til Meråker. Svangerskapsvikariatet til Størseth var i samråd med henne utannonsert som vikariat med mulighet til forlengelse. Fastlønnet fysioterapivikar Hals har 40 % stilling som frisklivskoordinator å driver FYSAK sentralen, i tillegg gir hun fysikalsk behandling til barn og unge fn. i 40 % stilling og fungerer i de siste 20 % som folkehelsekoordinator. Hun er kommunalt ansatt og kommunen mottar fastlønnstilskudd fra Fylkesmannen på NOK (NOK i 100 % stilling) samt mottar NOK fra Fylkesmannen i Nordland for folkehelsekoordinator (jmf partnerskapsavtalen mellom Hattfjelldal kommune og Fylkesmannen i Nordland). Kai-Agnar Solvoll har inngått en individuell midlertidlig avtale om privat praksis i fysioterapi med Hattfjelldal kommune. Avtalen gjelder fra tom Solvoll har 40 % driftstilskudd som privatpraktiserende fysioterapeut samt er fastlønnet fysioterapeut i 20 % stilling som dekker fysioterapibehovet på vårt sykeheim. Fysioterapeut Gjellesvik har 100 % fast driftstilskudd som privatpraktiserende fysioterapeut. Gjellesvik er fødd i Han har i samtale med leder for Helseavdelingen sagt at han de siste åren/ tiden i stillingen sin ønsker å trappe ned noe, men dette er ikke aktuelt ennå. Hals og Solvoll ønsker å bli kvar å etablere seg i Hattfjelldal kommune. På Hattfjelldal fysikalske har de privatpraktiserende fysioterapeutene i 2011 behandlet 203 ulike pasienter var av 125 st av disse er i yrkesaktiv alder (19-67 år). 98 % av disse pasientene har heimadresse i Hattfjelldal. Ca 54 % av pasientene var sykemeldt (det savnes statistikk på dette fra Gjellesvik). Gjellesvik har i 2011 gitt 3012 behandlinger og arbeidet 50 timer utover driftstilskuddsavtalen. Solvoll har ikke oppgitt hvor mange behandlinger han har gitt men han har arbeidet 116 timer utover driftstilskuddsavalen (dette er bare på 3,5 måned). Ventetiden på time hos fysioterapeut har vart opp mot 3 måneder. Vurdering: De to private fysioterapeutene har hovedansvaret for å gi behandling til den yrkesaktive befolkningen i kommunen og i 2011 utgjøre dette 61 % av pasientene. Lange ventelister fører derfor til at pasienter er sykemeldt lengre og må vente på behandling hos fysioterapeut. Pasienter med muskel- og skjelettlidelser dominerer både ventelisten hos fysioterapeutene men er også den hyppigste pasientdiagnosen hos lege. Disse pasientene med muskel- og skjelettlidelser er også den hyppigste medisinske årsaken til sykefravær og uføreytelser. Det er en del pasienter med kroniske plager eller store funksjonshemminger som trenger reglemessig oppfølging fra fysioterapeutene i kommunen. Denne pasientgruppen har i dag et tilstrekkelig tilbud men samtidlig tar disse pasientene opp en betydelig andel av kapasiteten som då går utover de pasientene som bare trenger en kort behandlingsserie for å bli frisk. Økt stillingsandel vil kunne gjøre noe med dette. Samarbeidet mellom Gjellesvik og Solvoll fungerer meget godt og er et faglig lyft for fysioterapitjenesten i kommunen. Fysioterapeutene Hals og Solvoll ønsker å bli kvar og etablere seg i Hattfjelldal kommune. Det er veldig viktig å prøve å holde på Hals og Solvoll da Gjellesvik sannsynligvis kommer at gå ut i alderspensjon innen 5 år. Det er behov for to privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen i tillegg til den fastlønte fysioterapeuten. Kommunen har ansvar for diagnostikk, behandling både rehabilitering og

17 Side 17 av 17 habilitering samt forebygging. En økning av driftstilskuddet vill øke tilgang til fysioterapitjenester, pasientene vil bli vurdert og behandlet fortere og det vil sannsynligvis også minske sykefraværet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Utgift: Videreføring av 40 % driftstilskudd fra tom (4,5 måneder) vil ha en merkostnad på NOK Dette kan dekkes innenfor eget budsjett i Helseavdelingen. En økning med 60 % driftstilskudd (totalt 100 %) fra tom (4,5 måneder) vil ha en merkostnad på NOK (100 % driftstilskudd etter 2011 tall er NOK ). Inntekt: Hattfjelldal kommune mottar leie for delt kontor, to behandlings rom samt fellesareal NOK / år inkludert telefoni, intranett, vaktmestertjeneste, renhold og vedlikehold av lokaler. Leien er koblet til 40 % størrelse av driftstilskudd, jo høyre driftstilskudd jo høyre leie. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Det er per i dag et udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal kommune. Kommunen har i dag 140 % stilling driftstilskudd fordelt på to fysioterapeuter. Disse arbeider sammen 160 %. Ventelisten er per : 51 pasienter og er økende. I følge Norsk Fysioterapeut Forbund (NFF) tilsvarer et 100 % driftstilskudd 35 pasienter. Sett i lys av disse tallene er det rimelig at stillingsandelen økes til 200 % driftstilskudd/ to hele stillinger privatpraktiserende fysioterapeuter. Driftstilskuddet bør gjøres om fra midlertidig til fast. Rådmannen vil ikke øke driftstilskuddet i 2011 men anbefaler at den midlertidige avtalen med 40 % driftstilskudd for Solvoll forlenges ut Rådmannen anbefaler videre at spørsmål om økning av driftstilskuddet tas opp i budsjettarbeidet for Britt Blaunfeldt Petersen Kommuneoverlege

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

N'IØTEINI{KALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Kl. 09:00 - Spørretime. (Event. spørsmål må være ordfører i hende innen tirsdag 1ó.06 Kl.

N'IØTEINI{KALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Kl. 09:00 - Spørretime. (Event. spørsmål må være ordfører i hende innen tirsdag 1ó.06 Kl. STEIGEN KOMMUNE N'IØTEINI{KALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 18.06.2015 Tid: KI.09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer