Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00."

Transkript

1 Side 1 av 16 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Wenche Valen Helene Kroken Slettbakk Håvard Nygård Fra administrasjon: Rådmann Stian Skjærvik Sekretær Andre: Ingrid Bjørnli v/frisk3 Marthe Kjemsås v/frisk3 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 007/15 Referatsaker 008/15 Økonomiplan /15 Sykefravær for 1. kvartal /15 Godkjenning prosessplan - Organisering av Pro-, Helse- og Sosialavdelingen. 011/15 Telefongodtgjørelse - hvilke stillinger/funksjoner omfattes 012/15 Medarbeiderundersøkelse status oppfølging av utviklingsplaner Underskrifter:

2 Side 2 av 16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 15/576 15/4400 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /15 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Innstilling enstemmig vedtatt. AMU-007/15 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, sekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 15/1637 S Midlertidig ansettelse, hjemmetjenesten 2 15/1657 S Tilsetting - vikariat i 20% stilling som assistent ved Varntresk Oppvekstsenter 3 15/2003 I RKK Vefsn Saksliste styremøte RKK /2119 S Vedr. søknad om permisjon /2121 S Vedr. søknad om permisjon - Tonje C. Nilsen 6 15/2212 S Tilsetting - vikariat i 40% stilling som folkehelsekoordinator 7 15/2339 S Vedr. søknad om støtte til utdanning - Toril Sæterstad

3 Side 3 av /2290 S Vedr. søknad om avspasering og permisjon - Tor Sverre Mjølkarlid 9 15/2624 I RKK Vedtaksprotokoll styremøte den /2670 S Daglig leder Hattfjelldal mottak - beordring /2223 I Arbeidstilsynet Tilsyn - Hattfjelldal mottak 12 15/3053 S Vedr. søknad om permisjon uten lønn - Heidrun Vollan 13 15/3046 S Ferieavvikling Sentraladministrasjon og ledergruppen 14 15/3044 S Ferieavvikling Hattfjelldal mottak 15 15/3138 S Vedr. søknad om permisjon uten lønn - Stine Engdal 16 15/3329 S Tilsetting i 100% stilling som leder for Hattfjelldal mottak 17 15/3331 S Tilsetting i vikariat som vaktmester - Ronny Lindset 18 15/2638 S Permisjon 19 15/3084 S Vedr. søknad om permisjon - Helene K. Slettbakk 20 15/3695 S Omplassering til stilling som renholder /3728 S Vedr. søknad om tilpasset arbeidstid - Siv Therese Gulbrandsen 22 15/3818 I Arbeidstilsynet Fristutsettelse

4 Side 4 av 16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE /546 15/4116 Lise Bråten Økonomiplan Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalget /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist i kapittel 6 i økonomiplandokumentet. Økonomiplanen legges til grunn for utarbeidelse av budsjett Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-041/15 Innstilling: Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist i kapittel 6 i økonomiplandokumentet. Økonomiplanen legges til grunn for utarbeidelse av budsjett Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist i kapittel 6 i økonomiplandokumentet. Økonomiplanen legges til grunn for utarbeidelse av budsjett Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. AMU-008/15 Innstilling: Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist i kapittel 6 i økonomiplandokumentet. Økonomiplanen legges til grunn for utarbeidelse av budsjett 2016.

5 Side 5 av 16 Habilitet i forvaltningen: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet i saken. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Økonomiplan doc Oppsummering av saken: Økonomiplan for perioden legges fram til politisk behandling. Saksopplysninger: Til og med økonomiplanen for ble økonomiplanen vedtatt sammen med årsbudsjettet i kommunestyrets desembermøte. Fra og med økonomiplanen for ble økonomiplanen splittet fra årsbudsjettet, etter ønske fra politisk nivå. Økonomiplanen blir nå behandlet på våren, og årsbudsjettet blir behandlet i kommunestyrets desembermøte. I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte, og gå i balanse. Formannskapets forslag til vedtak skal legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før den behandles av kommunestyret. Vurdering: 26. Mai ble det arrangert en budsjettkonferanse. Her deltok kommunestyremedlemmene og medlemmene i hovedutvalgene. I tillegg deltok kommunens ledere og tillitsvalgte. Her ble utfordringene for de neste fire årene diskutert. I budsjettkonferansen ble konklusjonen at den prosentvise fordelingen av tilgjengelige midler, skal i økonomiplanperioden være den samme som i budsjettet for Administrative og økonomiske konsekvenser: Den vedtatte økonomiplanen legger føringer for utarbeidelse av årsbudsjett for Kontering: Ingen kontering. Konklusjon/anbefaling: Det foreslås at økonomiplanen vedtas. Lise Bråten økonomikonsulent

6 Side 6 av 16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE /216 15/ Sykefravær for 1. kvartal 2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /15 Rådmannens innstilling Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikken for 1. kvartal 2015 til orientering Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-009/15 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikken for 1. kvartal 2015 til orientering. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, sekretær

7 Side 7 av 16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel kvartal 2015.pptx Oppsummering av saken: Hattfjelldal kommune hadde ved utgangen av 1. kvartal 2015 ett samlet sykefravær på 9,92%, hvorav fravær i arbeidsgiverperioden utgjør 2,44%. Sykefraværet dette kvartal er noe høyere enn tilsvarende kvartal i 2014 med et samlet sykefravær på 8,8%. Saksopplysninger: Ved utgangen av 1. kvartal 2015 var Hattfjelldal kommunes samlede sykefravær på 9,92%, hvorav 2,44% er fravær i arbeidsgiverperioden og 7,48% er fravær utover arbeidsgiverperioden. Det er store variasjoner mellom avdelingene/enhetene. Til sammenligning hadde virksomheten i samme kvartal i 2014 et samlet fravær på 8,80% fordelt på hhv. 2,06% i arbeidsgiverperioden og 6,73% etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt at virksomhetens samlede sykefravær maksimalt skal utgjøre 6,8% ved utgangen av Videre er det vedtatt en egen mål og handlingsplan for et mer inkluderende arbeidsliv i Hattfjelldal kommune som skal bidra til å sikre at virksomheten når de har satt seg i forhold til sykefravær m.m. Vurdering: Når sykefraværet for 1. kvartal samlet sett er på 9,92% og tallene for januar og februar måned er på hhv. 11,07% og 10,49% er det viktig med gode rutiner som sikrer at medarbeiderne følges systematisk opp av sine ledere. For selv om sykefraværet tradisjonelt sett er høyere i 1.kvartal enn i de resterende kvartalene i året, er det grunn til å følge spesielt med når fraværet i arbeidsgiverperioden var høyere enn i samtlige kvartaler i Tilbakemeldinger fra avdelingene/enhetene indikerer at flere medarbeidere enn normalt ble berørt av årets influensasesong og at de i tillegg ble rammet hardere enn normalt. Dette verifiseres i stor grad med det faktum at sykemeldingsprosenten i arbeidsgiverperioden for januar var på hele 3,22%. Det jobbes systematisk og kontinuerlig med forebygging og oppfølging av medarbeiderne i bedriften. Foruten om oppfølging av den enkelte medarbeider som er sykemeldt arbeides det også på systemnivå. Og i den forbindelse nevner en at avdelingslederne plikter å innrapportere data om sykefraværet i sin avdeling hver måned til rådmannen på lik linje med økonomiske data i forhold til budsjett. At en har fokus på at de utviklingsplaner som ble laget i hver enkelt enhet etter medarbeiderundersøkelsen følges opp, og det samme gjelder forhold avdekket under vernerunder. At det den 17. mars ble avholdt grunnkurs i sykefraværsoppfølging i regi av Arbeidslivssenteret for ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte i virksomheten ihht. kompetanseplan. Og som informasjon til arbeidsmiljøutvalget kan det også nevnes at det er også blitt strengere krav til aktivitet under sykefravær og NAV er her gitt et særskilt ansvar for å følge opp arbeidsgivere i forhold til tilrettelegging for aktivitet etter 8 ukers fravær. På bakgrunn av den kjennskap man har til årsakene for sykefraværet i 1. kvartal finner man ikke grunnlag for å iverksette ekstraordinære tiltak. Administrative og økonomiske konsekvenser: En reduksjon i sykefraværet vil bidra til å frigjøre både administrative ressurser og reduserte kostnader for virksomheten.

8 Side 8 av 16 Kontering: Ikke relevant. Konklusjon/anbefaling: Se vedtak. personalrådgiver

9 Side 9 av 16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-031, TI-&21 15/449 15/3697 Stian Skjærvik Godkjenning prosessplan - Organisering av Pro-, Helse- og Sosialavdelingen. Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /15 Rådmannens innstilling Prosessplan for organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg godkjennes Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-010/15 Vedtak: Prosessplan for organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg godkjennes. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, sekretær

10 Side 10 av 16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Prosessplan Pro-Helse 2015.docx Oppsummering av saken: Se nedenfor. Saksopplysninger: Arbeidet med endring av organiseringen av Pro-avdelingen og Helseavdelingen har pågått siden 2010/2011. Av flere årsaker har prosjektet blitt utsatt. I f.sak 013/11 ble prosjektet utsatt i påvente av at samhandlingsreformen skulle bli avklart. Rådmannen har også i forbindelse med pågående prosjekt med etablering av felles legekontor med Grane, samt etablering av lokalt ØHD-tilbud, fått aksept på at endringsprosjektet skulle utsettes. Samhandlingsreformen er i dag godt i gang og slik sett oversiktlig å forholde seg til. Prosjekt med lokalt ØHD-tilbud er ferdig vedtatt og under innfasing, og prosjekt med felles legekontor er utsatt i påvente av at Grane får bemannet sentrale stillinger. Rådmannens hensikt og mål med å endre organiseringen er å få etablert en strategisk ledelse, samt få på plass en større grad av integrasjon mellom tjenestene i avdelinger som naturlig hører sammen. Det legges i denne omgang ikke opp til endringer i tjenestestrukturen i dagens avdelinger. Prosjektet omfatter Helseavdelingen, Proavdelingen og Sosialavdelingen. Sistnevnte var i utgangspunktet ikke en del av prosjektet, men rådmannen mener avdelingens størrelse (2 årsverk) og dens tilknytning til spesielt Helseavdelingen, tilsier at den bør integreres i den nye avdelingen. Hjemmelsgrunnlaget for endringer finnes i kommunelovens 23 sine bestemmelser om rådmannens ansvar for å organisere virksomheten på best mulig måte. Det følger av bestemmelsen at rådmannen skal sørge for at tjenestemannsapparatet til enhver tid fungerer på en hensiktsmessig måte. Rådmannen er ansvarlig for samordning og effektivisering av hele den kommunale virksomheten. Rådmannen fremmer sak om godkjenning av prosessplanen for AMU for å sikre et formelt grunnlag for endringsprosessen. Det er grunnleggende for det arbeidet som nå settes i gang at alle berørte medarbeidere sikres mulighet for medvirkning og innflytelse. Prosessen skal også være mest mulig åpen og transparent, sånn at alle berørte kan finne svar på ting man undrer seg over. Det understrekes at alle selv også har et ansvar for å holde seg orientert. Prosessplanen beskriver alle faser i arbeidet som må gjennomføres for at en ny organisering skal komme på plass. Rådmannen har allerede gjennomført informasjonsarbeid og startet kartleggingsarbeid. Tidsplanen er for øvrig slik at arbeidet skal være ferdig innen årsskiftet. Vurdering: Det vises til vedlagte prosessplan for detaljerte beskrivelser om gjennomføringen av arbeidet. Det er lagt følgende forutsetninger til grunn i prosessen: Alle vil være garantert arbeid tilsvarende samme stillingsstørrelse som en har før prosessen starter. Imidlertid vil det for noen bli endringer i arbeids- og ansvarsområdet. Det vises for øvrig til HTA kapittel 1 3 punkt Endringer i arbeidsoppgaver kan utløse forhandlinger etter HTA kapittel 4 punkt 4.A.2

11 Side 11 av 16 Fremdriftsplanen vil måtte tilpasses underveis i fht hva som blir den faktiske fremdriften. Administrative og økonomiske konsekvenser: Den administrative konsekvensen vil være at dagens Helseavdeling, Sosialavdeling og Proavdelingens enheter, vil inngå som enheter underlagt en ny avdeling for Helse og omsorg. Det legges ikke opp til at endringen i seg selv har økonomisk konsekvens. Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: Prosessplan for organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg godkjennes. Stian Skjærvik rådmann

12 Side 12 av 16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE /190 15/ Telefongodtgjørelse - hvilke stillinger/funksjoner omfattes Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /15 Rådmannens innstilling: Arbeidsmiljøutvalget tar oversikten over hvilke stillinger/funksjoner som tilstås telefongodtgjørelse i henhold til reglement for tjenestetelefon m.m. i Hattfjelldal kommune til orientering Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-011/15 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar oversikten over hvilke stillinger/funksjoner som tilstås telefongodtgjørelse i henhold til reglement for tjenestetelefon m.m. i Hattfjelldal kommune til orientering. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, sekretær

13 Side 13 av 16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Telefongodtgjørelse - oversikt over stillinger og funksjoner.docx Oppsummering av saken: Med bakgrunn i at arbeidsmiljøutvalget på sitt møte den reviderte reglement for tjenestetelefon m.m. har rådmannen utarbeidet en oversikt over hvilke stillinger/funksjoner som bør tilstås tjenestetelefon ihht. reglementets ulike kategorier for slik godtgjørelse. Oversikten som legges frem har vært presentert både for ledergruppen og de hovedtillitsvalgte. Saksopplysninger: Administrasjonsutvalget reviderte på sitt møte den i sak nr.: 5/15 reglement for tjenestetelefon m.m. I henhold til reglementets punkt 3.1 første ledd følger det at: «Hvilke funksjoner/stillinger som kan tilstås tjenestetelefon og/eller dekning av bredbånd fastsettes av rådmannen.» Rådmannen har på bakgrunn av innspill fra avdelingsledere og hovedtillitsvalgte utarbeidet en oversikt over hvilke stillinger/funksjoner han mener oppfyller vilkårene for å tilstås tjenestetelefon og/eller bredbånd og hvilken form for tjenestetelefon de skal tilstås. Oversikten ble gjennomgått på møte med de hovedtillitsvalgte den , hvor man enstemmig sluttet seg til rådmannens konklusjoner. Oversikten legges frem for arbeidsmiljøutvalget til orientering. Vurdering: Rådmannen har i sin gjennomgang lagt vekt på de ulike stillingers behov for å være tilgjengelig for publikum i og utenfor arbeidstid, arbeidsplanlegging og beredskap. Og man mener at med den oversikten man nå har utarbeidet vil Hattfjelldal kommune bedre kunne betjene sine brukere, samtidig som man har standardisert bruken av tjenestetelefon mellom ulike stillinger. Videre bidrar oversikten også til å skape forutsigbarhet i forhold til hvilken ordning som gjelder den enkelte stilling/funksjon. En kan ikke forvente at den oversikten som rådmannen har utarbeidet vil være gjeldende i mange år fremover til det skjer endringene i samfunnet for hurtig, men en mener at man nå har et godt utgangspunkt for de utfordringer som virksomheten stilles overfor. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ved en opprydding i hvilke stillinger/funksjoner som tilstås hvilken form for telefongodtgjørelse i henhold til kommunens reglement blir ordningen enklere å administrere med hensyn på utbetaling til den enkelte, det bidrar til å sikre tjenstlig tilgjengelighet og forutsigbarhet. Økonomisk antas endringen å gi ubetydelige konsekvenser. Kontering: Kostnader knyttet til telefoni belastes den enkelte avdeling/enhet. Konklusjon/anbefaling: Se vedtak. personalrådgiver

14 Side 14 av 16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE /575 15/ Medarbeiderundersøkelse status oppfølging av utviklingsplaner Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /15 Rådmannens innstilling Arbeidsmiljøutvalget tar statusrapport fra oppfølging av utviklingsplaner fra medarbeiderundersøkelsen i 2014 til orientering Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-012/15 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar statusrapport fra oppfølging av utviklingsplaner fra medarbeiderundersøkelsen i 2014 til orientering. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, sekretær

15 Side 15 av 16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Utviklingsplan - SAD - korrigert.docx Utviklingsplan - Hattfjelldal Oppvekstsenter avd. skole.docx Utviklingsplan - Susendal Oppvekstsenter.docx Utviklingsplan - Varntresk Oppvekstsenter.docx Utviklingsplan - Helseavdelingen.docx Utviklingsplan - Sykehjemmet.docx Utviklingsplan - Hjemmetjenesten.docx Utviklingsplan - Miljøterapitjenesten.docx Utviklingsplan - NAV Hattfjelldal.docx Utviklingsplan - Næring og Tekniske tjenester - korrigert.docx Utviklingsplan - Hattfjelldal mottak.docx Oppsummering av saken: Som et resultat av medarbeiderundersøkelsen i 2014 utarbeidet hver enkelt avdeling/enhet sin utviklingsplan over hva de skulle arbeide særskilt med fremover. Det legges nå frem en statusrapport fra hvordan dette arbeidet går. Saksopplysninger: Sommeren 2014 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant de ansatte i Hattfjelldal kommune. Resultatene fra undersøkelsen ble behandlet av AMU den som sak nr.: 25/14 og i kommunestyret den som sak nr.: 78/14. Hver enkelt avdeling/enhet (med unntatt av sosialavdelingen og barnehagedelen av Hattfjelldal Oppvekstsenter) utarbeidet en forpliktende utviklingsplan for sin enhet for hvordan de leder og medarbeidere sammen ville arbeide for å forbedre/utvikle noen av de forholdene som ble avdekket i undersøkelsen. Disse planene fulgte med saken som vedlegg. Og som en informerte om i forbindelse med selve medarbeiderundersøkelsen, er en avhengig av det det arbeides systematisk og kontinuerlig med arbeidsmiljøspørsmål ute i den enkelte avdeling/enhet for at vi skal få en effekt av undersøkelsen, ellers vil medarbeiderundersøkelsen kun være en indikasjon på situasjonen der og da. Utviklingsplanene til sentraladministrasjon og avdeling for næring og tekniske tjenester har fått påført «karakter» fra undersøkelsen på bakgrunn av kommunestyrets behandling av medarbeiderundersøkelsen. På møte med de hovedtillitsvalgte den ble det også informert om hvordan statusen var for de ulike avdelingene/enhetene i forhold til oppfølging av sine utviklingsplaner. Noen kommentarer til hver enkelt avdeling/enhet: Sentraladministrasjonen har hatt sin utviklingsplan oppe i avdelingsmøter, sist i april i år, og det arbeides kontinuerlig med forhold som påvirker arbeidsmiljøet m.m. Hattfjelldal Oppvekstsenter v/skolen rapporterer om at de er i rute ihht. utviklingsplan ulike tema tas opp på personalmøter. Hattfjelldal Oppvekstsenter v/barnehagen har inngått samarbeid med Frisk3 (vår bedriftshelsetjeneste). Bedriftshelsetjenesten har hatt en til en samtale med alle ansatte, og en avventer nå rapport som skal danne grunnlag for det videre arbeidet i barnehagen. Susendal Oppvekstsenter rapporterer at også de er i rute ihht. sin utviklingsplan. Varntresk Oppvekstsenter er gått i gang med sin oppfølging, noe som også fremkommer av påført status i vedlagte utviklingsplan.

16 Side 16 av 16 Hattfjelldal Sykehjem hadde inngått avtale med Frisk3 om en særskilt arbeidsmiljøundersøkelse før medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført, slik at en valgte her å fortsette med eget opplegg. En har hatt flere møter i den nedsatte arbeidsgruppen og ulike tiltak er iverksatt. Hjemmetjenesten har prioritert arbeidet med oppfølging og tilrettelegging av arbeidet for medarbeidere med særskilte behov, noe som har resultert i at de aller fleste i avdelingen er berørt i større eller mindre grad. Videre har de hatt fokus HMS og tekniske hjelpemidler og hvordan dette kan bidra til bedre arbeidsforhold for den enkelte, og det kan i den forbindelse nevnes at ulike hjelpemidler er innkjøpt og tatt i bruk. Miljøterapitjenesten arbeider med tiltakene som er beskrevet i utviklingsplanen. Det kan her nevnes at de for tiden jobber aktivt med å få plass gode rutiner til beste for brukere og ansatte. Helseavdelingen er i rute ihht. utviklingsplan, og det er også gjennomført medarbeidersamtaler og tilbakemeldingene derifra er gode på de påpekte forhold som er omtalt i planen. NAV utarbeidet også sin utviklingsplan, samtidig som de også har sammenfallende krav fra statlige myndigheter på mange områder. Og de har derfor valgt å samordne sine aktiviteter og status rapporteres derfor ikke særskilte for den kommunale handlingsplanen. Næring og tekniske tjenester v/staben er også i rute og det har tatt opp på avdelingsmøter. Vedlikeholdskorpset har et eget opplegg de har leid inn et firma Jobo Personutvikling og har til nå hatt 4 samlinger a 2 dager og skal ha ytterligere to samlinger i løpet av inneværende år. Hattfjelldal mottak har et eget opplegg med ekstern veileder ihht. avtalen med UDI. Og medarbeiderne der har til nå deltatt på to veiledninger i år, og det vil minimum bli gjennomført ytterligere to samlinger til. I tillegg kan det nevnes at mottaket har foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse over sine aktiviteter, og at resultatene av dette også er et bidrag i forhold arbeidsmiljø m.m. for denne gruppen. Vurdering: Dette er et kontinuerlig arbeid, og vi kan alltid bli bedre på alle områder. Det som er viktig er at det arbeides ute i den enkelte avdeling/enhet med de utfordringer som hver enkelt avdeling/har i det daglige. Målsettingen må være at vi etter neste medarbeiderundersøkelser har løftet oss fra resultatet av medarbeiderundersøkelsen Neste medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres vinteren Administrative og økonomiske konsekvenser: Oppfølging av utviklingsplanene inngår i ordinær drift og personalforvaltning. Kontering: Ikke relevant. Konklusjon/anbefaling: Se vedtak. Personalrådgiver

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan.

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-443 15/1089 15/8586 Anne Haugberg 21.11.2015 Medarbeiderundersøkelse 2016 - metode og fremdriftsplan. Utvalg

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 18 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Håvard Nygård Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Forfall: Wenche Valen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 03.03.14 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 19

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 03.03.14 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 19 Hattfjelldal kommune Side 1 av 19 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 03.03.14 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: Wenche Valen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 09:00 10.30 Følgende medlem møtte Helene K. Slettbakk Kjell Vidar Norheim Stian Skjærvik Trine Bolstad Parti ADM HBL

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 033, FA - H10 JournalpostID: 16/4427 Saksbehandler: Elisabeth Almli Bogfjellmo Dato: 03.06.2016 Brukerråd pleie og omsorg Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 008/12 Arbeidsmiljøutvalget 22.05.2012 010/12 Administrasjonsutvalget 23.05.2012 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 440 Terje Ersland 06/557 12/9522

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:30 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Til stede medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Bente Sørmo Helene Kroken Slettbakk Andre:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - F24 16/68 16/4317 Bjarne Haugen 25.05.2016 Utredning vedlikeholdsressurser Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Hattfjelldal kommune Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røssvatn Møtetid: Kl. 12:00-16:00 Følgende medlem møtte Håvard Nygård Kjell Vidar Norheim Stian Skjærvik Trine Bolstad

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 16:15. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 16:15. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 16:00 16:15 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14 Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 13.06.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00 14:15 Følgende medlem møtte Anne Lise Vesterbukt Geir Rustad Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 12 Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00 Til stede: Medlemmer: Stian Skjærvik, rådmann og utvalgets leder Ann-Elen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15 Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 17:45 18:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 613, TI - &30 Arkivsak: JournalpostID: 16/4178 Saksbehandler: Anne-Margrethe Simonsen Dato: 22.05.2016 Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 4/11 Arbeidsmiljøutvalget 30.03.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 4/11 Arbeidsmiljøutvalget 30.03. Sak 4/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/11 Sakstittel: EVALUERING AV RØYKEFORBUDET Arkivsaknr: 08/40 Saksbehandler: RKO/LPK/EVELS Edvard Velsvik Bele K-kode: 441 Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Medlemmer: AP- Finn Ove Hofstad(leder) AP- Sølvi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/53 16/314 Hogne Hjerpås 13.01.2016 Læreplasser i kommunen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 15:30 16:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30. Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 09:00 10:30 Medlemmer: SP Harald Li (Ordfører) SP Malin Torgersen (representant)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE Møtested: Kommunehuset - kommunestyresalen Møtedato: 17.02.2009 Tid: 10:30 - kl. 13:30 MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Ingunn M. Lervik

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:00 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 09:00-10:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 09:00-10:00. Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 09:00-10:00 Medlemmer: A- Otto Breivik (representant) A- Svein Tjønna

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet

Tilleggsinnkalling for Formannskapet Hattfjelldal kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Mona Vik Larsen, som sørger

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.09.2014 Tid: 12:30-14:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtedato: 19.12.2012 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 11:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Jan

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /18 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /18 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151, FE - 100 JournalpostID: 18/7073 Saksbehandler: Lise Bråten Dato: 27.11.2018 Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.12.2018

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE- 13/863 13/5151 Sigridur Sigursveinsdottir 17.07.2013 Nye vedtekter for næringsfond i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Helene Berg Nilsen Anne Karin Rolfsen Håkon Brox Tor Einar

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal

Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/513 15/3924 Hogne Hjerpås 28.05.2015 Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 21

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 21 Side 1 av 21 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet: Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Hanne Nora Nilssen, Anita Trøite,

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.03.2009 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 24.05.2018 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Definisjon av uønsket deltid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2005/8611 - /412 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Møtebok for Formannskapet

Møtebok for Formannskapet Hattfjelldal kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00 14:00 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen Parti

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Ronny H Medlem Pedersen Arnt Ivar

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

Prosessplan for organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg

Prosessplan for organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg Prosessplan for organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg Side 1 av 11 INNHOLD BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER... 3 Effektivisering av tjenestene og samordning av ressurser... 3 Helseavdelingen og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 23.11.2017 Møtested:

Detaljer