Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet"

Transkript

1 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012

2 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER VEDR. SPESIALUNDERVISNING I LISTERSKOLENE, BASERT PÅ LISTER PPTS ÅRSHJUL:... 5 AVKLARING AV BEHOV... 6 FØR TILMELDING... 6 SKOLENS ANSVAR... 6 ELEVENS OG FORESATTES RETTIGHETER... 6 HENVISNING TIL PPT... 7 UTREDNINGSFASE... 8 HOVEDELEMENTER I EN SAKKYNDIG VURDERING... 9 SAMARBEID MED ELEV OG FORESATTE VEDTAKET OM SPESIALUNDERVISNING LOVGRUNNLAG ENKELTVEDTAKETS INNHOLD ORGANISERING OG TILRETTELEGGING SÆRSKILT OM FOSTERBARN PLASSERT I EN ANNEN KOMMUNE PLANLEGGINGS- OG HANDLINGSFASE KRAV OM INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN INNHOLDET I EN INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SÆRSKILT FOR UNGDOMSTRINNET FRITAK FOR KARAKTER? AKTØRER OG FRISTER VURDERINGSFASE KRAV OM HALVÅRLIG RAPPORT: INNHOLDET I EN HALVÅRLIG RAPPORT: AKTØRER OG FRISTER VEDLEGG Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 2

3 INNLEDNING Det er i de fleste tilfeller rektor som er delegert ansvaret i forhold til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. Prosessen før og etter selve vedtaket kan imidlertid involvere en rekke aktører, deriblant elev, foresatte, lærere, spesialpedagoger, PPT og andre kompetansemiljøer. Det er et overordnet mål at skolen skal involvere og samarbeide tett med elev og foresatte gjennom hele prosessen. I en forsvarlig saksprosess er det helt nødvendig at skolen skriftlig kan dokumentere de opplysninger som har fremkommet i forbindelse med vurderinger knyttet til spesialundervisning. Kommunene har som mål å ha standardrutiner og standardmaler for all saksbehandling ved skolene. Intensjonen er at dette skal være et verktøy som både kan effektivisere og kvalitetssikre saksbehandlingen. Som et ledd i dette arbeidet er det laget en veileder for spesialundervisning i Listerskolene. Veilederen er laget med utgangspunkt i veilederen som ble laget for Farsundskolen i 2009, som igjen ble utarbeidet på bakgrunn av et samarbeid mellom skolene og PPT. I disse rutinene er det en gjennomgang av saksgangen i spesialundervisning fra behov til rett. I tillegg er det vedlagt mal til samtykke til enkeltvedtak om spesialundervisning, Lister PPTs eget årshjul, henvisningsskjema og en mal for individuell opplæringsplan (IOP) og halvårsevaluering. Disse er i bruk per i dag, men vil etter alt å dømme evalueres i overskuelig fremtid. Malen for enkeltvedtak er kvalitetssikret i forhold forvaltningsloven. Disse er imidlertid kun et utgangspunkt for selve saksbehandlingen. Uformingen bør derfor tilpasses til hvert enkelt tilfelle, slik at det blir hensiktsmessig. I malene er enkelte deler med rød skrift. Det betyr at her må rektor avgjøre i hvert tilfelle om dette skal være med, eller eventuelt å gjøre en vurdering om det skal stå noe annet. Disse rutinene er i hovedsak tuftet på opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven, barneloven, Utdannings- og forskningsdepartementets veiledning Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring (2004), Info Consensus oppslagsverk Elev skole, Opplæringslova kommentarutgave Geir Helgeland (2006), Spesialundervisning veileder til opplæringsloven (2009), innspill fra Lister PPT og skolene i Farsund samt praksis i andre kommuner. Det er et grunnleggende prinspipp i opplæringsloven at den enkelte elev har rett til tilpasset opplæring. Ifølge Kunnskapsløftet må undervisningen ikke bare tilpasses fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse. I de tilfeller der eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, vil det foreligge rett til spesialundervisning. Selve retten til spesialundervisning er regulert i opplæringsloven 5-1. Av forarbeidene til opplæringsloven følger det klart at retten til spesialundervisning ikke gjelder for de elevene som er for flinke til å få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Samtidig er det viktig at alle elever i rimelig grad har krav på oppmerksomhet ut fra den enkeltes behov, altså tilpasset opplæring. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 3

4 Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring, men ikke all tilpasset opplæring er spesialundervisning. Spesialundervisning er basert på et enkeltvedtak, der det iverksettes særskilte tiltak for eleven. Først må det gjøres en konkret vurdering av om eleven får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I vurderingen må man se elevens utbytte i forhold til den kompetansen som forventes ut fra målene i Kunnskapsløftet. Samtidig ligger det en forutsetning om at spesialundervisning skal gi eleven likeverdig opplæring. Opplæringstilbudet kan forstås som likeverdig når eleven som får spesialundervisning, har de samme muligheter til å nå mål som er realistiske for denne eleven, som andre elever har for å realisere sine mål med det ordinære opplæringstilbudet. Disse saksbehandlerrutinene er delt i følgende fem faser: 1. AVKLARINGSFASE: Perioden hvor skolen, eleven selv eller foreldrene oppdager at ikke eleven får tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Her må fremtidige behov avklares. Skolen forsøker nye tiltak innenfor tilpasset opplæring. I dette arbeidet er det naturlig å involvere PPTs besøksansvarlige gjennom en før-henvisningsamtale jf. Oppl første ledd. 2. UTREDNINGSFASE: For å utrede eleven ytterligere må eleven henvises formelt til PPT ved at skolen og foresatte fyller ut Lister PPTs henvisningsskjema. Etter henvisning blir det prøvd ut nye tiltak, i form av tilpasset opplæring, basert på samråd med PPT. Dersom tiltakene ikke fungerer, så kan foresatte gi samtykke til at PPT foretar en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen munner ut i en tilråding. Tilrådingen legger grunnlaget for et vedtak om eventuell spesialundervisning. Samtidig har også foresatte rett til å uttale seg og gi samtykke før det fattes et vedtak om spesialundervisning. jf. Oppl andre ledd. 3. VEDTAKSFASE: Rektor fatter et tidsavgrenset enkeltvedtak basert på PPTs sakkyndige vurdering, samt eventuelt individuelle opplæringsplan og halvårlig rapport der det foreligger jf. Oppl PLANLEGGINGS- OG HANDLINGSFASE: Ved spesialundervisning skal det lages en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Her blir det planlagt et opplæringstilbud basert på sakkyndig vurdering og vedtak jf. Oppl VURDERINGSFASE: Det lages også en halvårlig rapport om opplæringen og elevens utvikling. I denne perioden vurderes opplæringstilbudet eleven får. IOP danner grunnlaget for vurderingen jf. Oppl. 5.5 andre ledd. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 4

5 SENTRALE HOVEDFRISTER VEDR. SPESIALUNDERVISNING I LISTERSKOLENE, BASERT PÅ LISTER PPTS ÅRSHJUL: Innen 15. september Innen 1. november Ev. revidering av IOP Henvisning til PPT - hovedfrist nye elever Innen 15. juni IOP og Halvårsrapport vår Søknadsfrist for ressurser til spes. undervisning/ Halvårsrapport høst Innen 15. desember Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 5

6 AVKLARING AV BEHOV FØR TILMELDING Før henvisning til PPT er det viktig at skolen gjør en del vurderinger knyttet til den enkelte elev. Først må man vurdere om det er mulig å ivareta elevens behov gjennom tilpasset opplæring innenfor det ordinære undervisningstilbudet. En naturlig problemstilling er: Kan skolen utvikle eller forbedre det ordinære undervisningsopplegget, slik at eleven får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen? Her er det naturlig å rådføre seg med Lister PPT i førhenvisningssamtale. Før henvisning bør skolen vurdere både individfaktorer og systemfaktorer: Hva består elevens vansker i? Hvilke tiltak har vært iverksatt? Hvordan har disse tiltakene fungert? Kan endringer innenfor eksisterende rammer, for eksempel arbeidsmåter, organisering, materiell, læremidler og hjelpemidler, bidra til økt utbytte av opplæringstilbudet? Er det forhold rundt eleven som forårsaker eller forsterker vanskene? Har vanskene sammenheng med gruppe-/klassesammensetning, med forholdet til jevnaldrende eller forholdet til voksne? Er det rutiner eller organisatoriske løsninger som bidrar til å forsterke problemene? SKOLENS ANSVAR Skolen har et selvstendig ansvar for å vurdere at alle elever får forsvarlig utbytte av undervisningen, jf. opplæringsloven 5-4. Ansvaret for å ivareta dette ligger hos undervisningspersonalet, som deretter må melde fra til rektor. Dersom tiltak innenfor tilpasset opplæring ikke har ønsket effekt, for eksempel at en lærer opplever bekymring for en elevs trivsel, utvikling og læring, har skolen plikt til å undersøke videre. Det kan være nødvendig å drøfte dette med kollegaer, spesialpedagog, elev, foresatte og skolens ledelse. Samtidig er det naturlig å drøfte anonymt med PPT. Deretter kan det være nødvendig at skolen kartlegger og tester eleven gjennom prøver og kartleggingsprøver. ELEVENS OG FORESATTES RETTIGHETER Ifølge opplæringsloven 5-4 kan også foresatte kreve henvisning til utredning når eleven er under 15 år, og eleven selv kan kreve det når eleven er over 15 år. Dersom skolen oppdager at en elev trenger spesiell oppfølging, er det viktig å involvere foresatte/elev så tidlig som mulig i prosessen. Før man henviser til PPT, må det innhentes samtykke fra elev eller foresatte, jf. opplæringsloven 5-4. I de tilfeller der omsorgsretten er delt, skal begge foresatte gi samtykke. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 6

7 Hvorvidt det er elev eller foresatte som skal gi samtykke, kommer an på barnets alder. Ifølge barneloven 32 avgjør barn som er over 15 år valg vedr. utdanning, mens ifølge 31 skal det legges stor vekt på hva barnet mener når det har fylt 12 år. Dersom foresatte ikke gir samtykke, blir konsekvensen vanligvis at skolen må tilpasse innenfor rammen av ordinær undervisning. Ved graverende tilfeller, der det er åpenbart at eleven ikke får dekket sitt behov, bør skolen melde fra til barneverntjenesten. HENVISNING TIL PPT Før skriftlig henvisning sendes til Lister PPT, så skal skolen ha gjennomført en før-henvisningssamtale med besøksansvarlig for PPT angående eleven, for å få veiledning på hvordan man kan tilrettelegge opplæringen for den enkelte eleven. Det er viktig at skolen ikke henviser for tidlig til PPT, først må skolen forsøke tiltak innenfor tilpasset opplæring. Ethvert problem er ikke alltid et læreproblem eller sosialt problem. At en elev har vansker med å mestre sosiale ferdigheter og/eller ett eller flere fag, trenger ikke å være ensbetydende med at eleven har behov for spesialundervisning. Det er viktig å se på helheten for eleven, og det er først når eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen at spesialundervisning må vurderes. Ifølge opplæringsloven 5-6 skal også PPT hjelpe skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal med andre ord hjelpe skolen som organisasjon til å bli bedre på å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. I tillegg er PPT ansvarlig for å utarbeide sakkyndige vurderinger knyttet til enkeltelever, dersom det søkes om dette. I forbindelse med henvisning til PPT er det viktig at skolen formidler følgende forhold knyttet til eleven i henvisningsskjemaet: Hva slags vurderinger og undersøkelser skolen har gjort. Hvordan eleven fungerer i gruppen/klassen. Hvordan utviklingen har vært over tid. Hva slags tiltak som har vært prøvd ut og en vurdering av disse tiltakene. Hovedfrist for henvisning av nye elever er 1. november. Skolen kan henvise fortløpende, men bør tilstrebe å henvise innen hovedfristen. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 7

8 UTREDNINGSFASE Etter henvisning tar PPT ansvar for at det gjennomføres en henvisningssamtale, der skolen, foresatte (ev. elev) og PPT deltar. Her blir man enige om videre arbeid. Dersom dette ikke gir tilfredsstillende utbytte, så kan det søkes om at PPT foretar en sakkyndig vurdering av eleven. Før en sakkyndig vurdering vurderes, vil det bli foretatt tester og observasjon av eleven for å analysere årsakene til at eleven eventuelt ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. For å kunne iverksette en sakkyndig vurdering må foresatte eller elev (over 15 år) gi samtykke. Ved hovedfristen fyller skolen også ut en oversiktliste over elever som har samtykke om sakkyndig vurdering. Listen sendes til ListerPPT med kopi til leder for oppvekst / skolefaglig ansvarlig i egen kommune innen 15.desember. Slik får Kommunalsjefen oversikt over behov for sakkyndige vurderinger i kommunen. Dersom foresatte ikke ønsker en sakkyndig vurdering selv etter tilbud fra skolen, skal skolen dokumentere dette ved å bruke vedlagte mal (Vedlegg 2) om bekreftelse på mottatt tilbud. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 8

9 HOVEDELEMENTER I EN SAKKYNDIG VURDERING Ifølge opplæringsloven 5-3 skal det foreligge en sakkyndig vurdering før det blir gjort et vedtak om spesialundervisning. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning og eventuelt hva slags opplæringstilbud som bør gis. En sakkyndig vurdering gjelder for ett skoleår. Sakkyndig vurdering er en: Utredning av elevens læreforutsetninger og utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Tilråding om hva slags opplæring som vil gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Den sakkyndige vurderingen er rådgivende, og skal ikke ta stilling til om spesialundervisning skal gis eller ikke. I den sakkyndige vurderingen skal det minimum gjøres greie for følgende: Eleven sitt utbytte av det ordinære undervisningstilbudet. Lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen. Realistiske opplæringsmål for eleven. Om det er mulig å tilpasse for eleven innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 9

10 SAMARBEID MED ELEV OG FORESATTE De foresatte står også fritt til å innhente en alternativ sakkyndig vurdering i tillegg til den som skal utarbeides av PPT. Denne kan legges ved PPTs sakkyndige vurdering. Ifølge Lister PPTs årshjul er man etter planen ferdig med sakkyndige vurderinger innen 15. mars (hovedfristen). Lister PPT sender deretter en kopi av den sakkyndige vurderingen sammen med samtykke til enkeltvedtak om spesialundervisning (vedlegg 3) til foresatte og skolen. Elev og foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg innen tre uker. Skolen må kvalitetssikre på at dette er ivaretatt før det fattes et enkeltvedtak. Det kan være nødvendig å arrangere et oppfølgingsmøte der de foresatte og/eller eleven involveres, både med PPT og/eller skolen. Ifølge opplæringsloven 5-4 skal tilbud om spesialundervisning så langt det er mulig formes i samarbeid med eleven og foresatte. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 10

11 VEDTAKET OM SPESIALUNDERVISNING Før det kan fattes et vedtak om spesialundervisning, så skal foresatte eller elev ha gitt samtykke til at det kan fattes et vedtak om spesialundervisning (vedlegg 3). Skolen må derfor sikre at samtykke til enkeltvedtak er gitt før det kan fattes et enkeltvedtak. Det betyr at foresatte og/eller elev har gjort seg kjent med den sakkyndige vurderingen og har hatt rett til å uttale seg før det blir fattet et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket må bygge på den sakkyndige vurderingens innhold. LOVGRUNNLAG Et enkeltvedtak må følge reglene i forvaltningsloven kapittel 4 og 5. Vedtaket skal også ta utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen. Et vedtak skal alltid begrunnes. Ved avvik fra den sakkyndige vurdering er det særlig viktig med konkret begrunnelse, jf. opplæringsgloven 5-3. Se for øvrig egen mal for enkeltvedtak (vedlegg 4). I de tilfeller den sakkyndige vurderingen ikke tilrår ressurser så skal det likevel fattes et enkeltvedtak, med klageadgang i tråd med forvaltningsloven. ENKELTVEDTAKETS INNHOLD Vedtaket fattes for ett skoleår. Enkeltvedtaket skal klargjøre hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Den skal også fastsette prinsippene for innholdet i og den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen, for eksempel avvik fra læreplan, omfang, hvilke fag, skole/klassetilhørighet, gruppestørrelse/individuelt, særskilt lærerkompetanse, utstyr samt vedtakets varighet. Eleven har også krav på likt totalt antall undervisningstimer som andre elever. I tillegg til sakkyndig vurdering kan enkeltvedtaket også ta utgangspunkt i IOP og halvårlig rapport fra forrige skoleår. Skolen sender vedtaket til elev og foresatte samt kopi til Lister PPT samt eventuelle andre instanser. Sakkyndig vurdering vedlegges vedtaket. Ifølge forvaltningsloven kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Ved eventuell klage vurderer rektor vedtaket på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, så videresendes klagen til Fylkesmannen med kopi til Kommunalsjef for Oppvekst og kultur. ORGANISERING OG TILRETTELEGGING Ifølge opplæringsloven 8-2 kan elever deles i grupper, men ikke etter faglig nivå. Det betyr at elever normalt ikke kan flyttes permanent ut av den gruppen eleven normalt tilhører. Det er viktig at alle elever sikres et arbeidsfelleskap. Retten til spesialundervisning etter opplæringsloven omfatter også utstyr som er nødvendig for å gjennomføre undervisningen. En del av hjelpemidlene kan omfattes av folketrygdloven Etter Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 11

12 denne bestemmelsen gjelder det blant annet skolehjelpemidler, med unntak av læremidler. Hjelpemidler vil fortrinnsvis bli gitt som utlån og vanligvis gjennom NAV hjelpemiddelsentralen. De foresatte må selv søke til NAV, gjerne med en begrunnelse fra PPT eller annen aktuell instans. SÆRSKILT OM FOSTERBARN PLASSERT I EN ANNEN KOMMUNE I noen tilfeller kan barnevernstjenesten plassere barn i fosterhjem i en annen kommune. Barnevernstjenesten i hjemkommunen har imidlertid ansvaret for barnet den tiden barnet er i fosterhjem. I forskrift til opplæringsloven 18-1 er det gitt bestemmelser om at formelt sett skal hjemkommunen fatte enkeltvedtaket om spesialundervisning. Hjemkommunen skal også dekke utgifter til undervisning og tilleggsressurser for barn som bor i fosterhjem i en annen kommune. Den sakkyndige vurderingen skal imidlertid gjøres av fosterhjemskommunen. Skolen må også sørge for at hjemkommunen får en kopi av den sakkyndige vurderingen, IOP samt av den halvårlige rapporten. Når det gjelder samtykke fra foresatte for å gjennomføre en sakkyndig vurdering, kan dette stille seg annerledes ved fosterhjemsplassering. Hvorvidt fosterforeldre har mulighet til å fatte beslutninger, vil kunne variere fra sak til sak. I tilfeller der plassering i fosterhjem er frivillig, vil som hovedregel biologiske foreldre ha det juridiske foreldreansvaret for barnet. I de tilfeller hvor barnevernet har overtatt omsorgen for barnet uten foreldrenes samtykke, vil som hovedregel barneverner være den som fatter beslutninger på barnets vegne. Skolen bør derfor kontakte kommunes barnevern for ytterligere informasjon i hvert enkelt tilfelle. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 12

13 PLANLEGGINGS- OG HANDLINGSFASE KRAV OM INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN I henhold til opplæringsloven 5-5 skal det for elever som får spesialundervisning utarbeides en individuell opplæringsplan (heretter IOP). Hensikten med IOP er å bidra til å sikre elever med spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. IOP skal utarbeides av skolen på bakgrunn av sakkyndig vurdering og vedtaket om spesialundervisning. IOP-en skal bare utfylle/operasjonalisere enkeltvedtaket og være et arbeidsverktøy for skolen/lærerne. Foresatte har ikke klagerett eller trenger å gi samtykke til IOP, men skolen bør samarbeide tett med elev/foresatte om utformingen. Dersom IOP avviker fra læreplanen, må det gå frem av enkeltvedtaket. INNHOLDET I EN INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN En IOP kan ikke ferdigstilles før vedtaket foreligger, men det er viktig å begynne prosessen så tidlig som mulig. Se for øvrig Lister PPTs mal for IOP (vedlegg 7). IOP gir muligheter for helhetlig perspektiv på læring og utvikling der oppmerksomheten vendes både mot system og individ, samarbeid mellom lærere og andre samarbeidsinstanser, dialog og samarbeid mellom skole og hjem, målrettet bruk av ressurser, kontinuitet i opplæringen og dokumentasjon på elevens opplæringstilbud. Samordning med den ordinære undervisningsplanen og å vurdere individuell tilpassing vs. inkludering. Hva bør IOP inneholde: Mål for opplæringen hvilken kompetanse forventes at elevene skal få. Målene bør være tydelige, målbare og tidsfestede. Innholdet i opplæringen lærestoff, læremidler, aktiviteter, arbeidsmetoder, og arbeidsområder. Hvordan opplæringen skal drives gruppedeling, tid, personalressurser, læremidler, utstyr, organisering. SÆRSKILT FOR UNGDOMSTRINNET FRITAK FOR KARAKTER? Ifølge 3-6 i forskrift til opplæringsloven kan elever med IOP fritas fra karakter. Når eleven får opplæring etter en IOP, avgjør foresatte om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. Det gjelder bare i fag der eleven får opplæring etter slik plan. I fag det blir gitt både muntlig og skriftlig karakter, kan de foresatte til elev med IOP i faget velge om eleven skal ha bare muntlig eller skriftlig Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 13

14 karakter. I særlige tilfeller kan rektor, etter søknad fra foresatte, frita elever som har IOP fra vurdering med karakter i orden og oppførsel. Ved slike vurderinger er det viktig å sørge for at eleven og de foresatte får nødvendig veiledning om hva valg av vurdering uten karakter innebærer for eleven. AKTØRER OG FRISTER Det er viktig å involvere aktuelle lærere, foresatte, PPT og eventuelt andre kompetansemiljøer. Dersom det er involvert mange instanser rundt et barn skal det etableres en ansvarsgruppe. Hvorvidt det er behov, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Skolen har ansvar for at det etableres en ansvarsgruppe. I ansvarsgruppen må det tas stilling til om barnet har behov for en individuell plan (IP). Det blir valgt koordinator av gruppen, som har ansvar for å kalle inn og skrive referat. Dersom det ikke etableres en ansvarsgruppe, kan det avholdes samarbeidsmøter mellom Lister PPT, foresatte og skolen. Ifølge Lister PPTs årshjul er fristen for IOP 15. Juni. Spesialundervisningen iverksettes i tråd med IOP, som igjen er en forutsetning for ny sakkyndig vurdering. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 14

15 VURDERINGSFASE KRAV OM HALVÅRLIG RAPPORT: I henhold til opplæringsloven 5-5 skal det hvert halvår utarbeides en skriftlig rapport over den opplæringen eleven har fått og en vurdering av utviklingen til eleven. INNHOLDET I EN HALVÅRLIG RAPPORT: Det skal skje en løpende vurdering av eleven og opplegget. En halvårlig rapport er et minstekrav for å få dokumentert at det faktisk skjer en evaluering. Den halvårlige rapporten er både en dokumentasjon på opplæringen eleven har fått, men også en vurdering av utviklingen til eleven. Vurderingen kan igjen danne grunnlage for å justere IOP. Dersom evalueringen konkluderer med at det ikke lar seg gjennomføre innenfor det enkeltvedtak som er fattet, så må det fattes et nytt enkeltvedtak. Aktuelle spørsmål å stille i vurdering: Hvordan har elevens opplæring vært og hva har vært bra og mindre bra i prosessen? Hvordan har elevens utvikling vært sett i forhold til oppsatte mål i IOP? Er de oppsatte målene fortsatt relevante, eller er det behov for å justere dem? Er det fortsatt behov for spesialundervisning? Et eventuelt bortfall av behov i den angitte perioden må formaliseres i et nytt enkeltvedtak. Hvordan bør det videre arbeid legges opp? Bør det gjøres justeringer i opplegget for øvrig? AKTØRER OG FRISTER Det er også her viktig å involvere aktuelle lærere, foresatte, PPT og eventuelt andre kompetansemiljøer. I henhold til Lister PPTs årshjul er frist for halvårsrapport for spesialundervisning høstsemesteret 15. desember og vårsemester 15. juni. For eventuell revidering av IOP er fristen innen 15. september. Foresatte og elev skal ha en kopi av den halvårlige rapporten. Med bakgrunn i barneloven 32 er det naturlig at når barnet er over 15 år, så sendes den halvårlige rapporten til eleven. Og tilsvarende til foresatte når eleven er under 15 år. Dette kan imidlertid avklares under evalueringsarbeidet. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 15

16 VEDLEGG VEDLEGG Søknad om sakkyndig vurdering for neste skoleår en oversikt over elever med samtykke VEDLEGG Bekreftelse på mottatt tilbud om sakkyndig vurdering VEDLEGG Samtykke til enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven VEDLEGG Mal for enkeltvedtak VEDLEGG Årshjul VEDLEGG Henvisning til PPT VEDLEGG INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN... Feil! Bokmerke er ikke definert. Pedagogisk kartlegging Mål for opplæringen HALVÅRSRAPPORT FOR SPESIALUNDERVISNING NB! Om man ønsker å bruke VEDLEGG 6 med mulighet for å bruke avkrysningsboksene, så kan dette vedlegget hentes fra Farsund kommunes hjemmeside på denne nettadressen: Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 16

17 VEDLEGG 1 Skoleår Skole Totalt antall elever ved skolen SØKNAD OM SAKKYNDIG VURDERING FOR NESTE SKOLEÅR EN OVERSIKT OVER ELEVER MED SAMTYKKE Opplysninger om elevene Nr. Etternavn Fornavn Trinn (neste år) Ny elev (x) Kommentarer: Skjemaet sendes innen 15. des. til: ListerPPT, Postboks 100, 4552 Farsund Kopi: skolefaglig ansvarlig / leder for oppvekst i egen hjemkommune Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 17

18 VEDLEGG 2 Skoleår BEKREFTELSE PÅ MOTTATT TILBUD OM SAKKYNDIG VURDERING Opplysninger om eleven Etternavn Fornavn Født Adresse Postnr. Poststed Foresatt - 1 Etternavn Fornavn Telefon Adresse Postnr. Poststed Foresatt - 2 Etternavn Fornavn Telefon Adresse Postnr. Poststed Skole Trinn/klasse Kommentar Bekreftelse på mottatt tilbud I henhold til Opplæringslovens 5-4 skal det innhentes samtykke fra foresatte eller elev før det blir gjort en sakkyndig vurdering. Skolen har informert foresatte eller elev om sakkyndig vurdering og spesialundervisning, men foresatte eller elev ønsker ikke at det blir gjort en sakkyndig vurdering. Underskrift Dato Foreldre/foresatte eller elev (over 15 år) Skjema oppbevares på skolen. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 18

19 VEDLEGG 3 Skoleår SAMTYKKE TIL ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 5-4 Opplysninger om eleven Etternavn Fornavn Født Adresse Postnr. Poststed Foresatt - 1 Etternavn Fornavn Telefon Adresse Postnr. Poststed Foresatt - 2 Etternavn Fornavn Telefon Adresse Postnr. Poststed Skole Trinn/klasse Kommentar Samtykke I henhold til Opplæringslovens 5-4 skal det innhentes samtykke fra foresatte eller elev før det fattes vedtak om spesialundervisning. Før det fattes et enkeltvedtak om spesialundervisning har foresatte rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg om sakkyndig vurdering. Ved underskrift samtykker foresatte eller elev i at det blir fattet et enkeltvedtak om spesialundervisning. Underskrift Dato Foreldre/foresatte eller elev (over 15 år) Lister PPT legger ved dette skjemaet ved utsendelse av sakkyndig vurdering. Samtykke kan enten gis muntlig eller ved å returnere dette skjemaet til skolen innen tre uker. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 19

20 VEDLEGG 4 MAL FOR ENKELTVEDTAK Unntatt offentlighet, offl. 13 jf. fvl. 13 Vår ref.: Deres ref.: Dato: Enkeltvedtak spesialundervisning skoleåret. Vedtaket gjelder:, f, ved trinn ved..skole Det vises til søknad om spesialundervisning, datert., sakkyndig tilråding fra PPT, datert, og skolens møte med foresatte den Vedtak:.. tildeles totalt årstimer spesialpedagog og totalt årstimer assistent for skoleåret.. Spesialundervisningen blir som følger: Fag/innhold/konkret timetall:. Organisering:. Beskrivelse av ev. avvik fra læreplan.. Det vises for øvrig til sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan (IOP) for nærmere beskrivelse av tilbudet. Det vil bli foretatt en vurdering av elevens utvikling som oppsummeres i en halvårsrapport, og spesialundervisningen kan etter avtale bli avsluttet i løpet av den angitte perioden hvis behovet ikke lenger er til stede. Lovhjemmel for vedtaket: Oppll. 5-1: Elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilredstillande utbytte av opplæringstilbodet, har rett på spesialundervisning. Oppll. 5-3: Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 20

21 Oppll. 5-5: Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. Oppll. 5-4, 3. ledd: Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn. Begrunnelse for vedtaket: Tilbudet er/er ikke i tråd med PPTs vurdering og tilråding. Ta med eksempler fra tilråding...skole vurderer derfor at.. gjennom denne organiseringen og tilretteleggingen av spesialundervisning vil få et opplæringstilbud som ivaretar elevens behov. Særskilt begrunnelse ved avvik. Klageadgang: Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Vest-Agder. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette brev. En eventuell klage skal sendes skriftlig til skolen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at forvaltningsloven 18 og 19 gir rett til innsyn i sakens dokumenter. Med vennlig hilsen Jens Jensen Rektor Vedlegg: Sakkyndig vurdering Kopi: Lister PPT Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 21

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Farsund kommune. En veiledning for Farsundskolen

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Farsund kommune. En veiledning for Farsundskolen Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Farsundskolen Farsund kommune Revidert utgave september 2012 INNLEDNING 3 SENTRALE HOVEDFRISTER VEDR. SPESIALUNDERVISNING I FARSUNDSKOLEN,

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. En veiledning for Farsundskolen

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. En veiledning for Farsundskolen Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Farsundskolen Farsund kommune 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens ansvar 1.3

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kvinesdal kommune. En veiledning for Kvinesdalsskolen

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kvinesdal kommune. En veiledning for Kvinesdalsskolen Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Kvinesdalsskolen Kvinesdal kommune Januar 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Unntatt offentlighet Offl. 13 jfr.fvl. 13 Opplæringslova 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA PPT

HENVISNINGSSKJEMA PPT Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Balsfjord Storfjord Lyngen Troms kommune kommune kommune Fylkeskommune HENVISNINGSSKJEMA PPT Del 1: Individrettet tiltak (side 1, 2, 3 fylles ut.) Moment- og ressursliste

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 6 TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste som er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS) For elever i grunnskolen og voksenopplæring

Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS) For elever i grunnskolen og voksenopplæring Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS) For elever i grunnskolen og voksenopplæring Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 5a jfr. Fvl. 13 Tilmeldingen sendes Ås PPS, postboks 195, 1431

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats 1. Forord 2 2 Formål 4 2.1 Oppbygging 4 2.2 Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for elever i grunnskolen Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning Logopedisk

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax:

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: 51 65 33 90 Telefax: 51 65 35 55 SOLA KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA FOR BARN I FØRSKOLEALDER

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR SKOLENE I MELDAL KOMMUNE

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR SKOLENE I MELDAL KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR SKOLENE I MELDAL KOMMUNE Til bruk før/ved henvisning til PPT Skjemaet er en hjelp i skolens arbeid i forkant av førhenvisningsmøte og eventuelt i førhenvisningsmøte. Ved henvisning

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) PPT-Meløy Postadresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes Besøksadresse: Storhammarn, 8150 Ørnes Tlf. 75 71 07 80, Mob. 90 60 50 89 Fax. 75 71 07 81 HENVISNINGS SKJEMA For

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Unntatt offentlighet; offentlighetsloven 13 i medhold av forvaltningsloven 13 Opplæringslova 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område)

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) Revidert januar 2014 Etternavn Fornavn Mellomnavn GJELDER Fødselsnummer

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Rutine 2 Skole - Henvisning til PP-tjenesten

Rutine 2 Skole - Henvisning til PP-tjenesten Godkjent av Dahle, Odd Henry Godkjent dato 01.12.2010 Revideres av Bakkevig, Lisbeth Varsel neste revisjon [Varsel neste revisjon] Rutine Utskriftsdato 11.08.2015 Rutine 2 Skole - Henvisning til PP-tjenesten

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Bestilling: Sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning Overgangene mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon:

HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 (Henvisningsskjema til bruk for voksne) Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 Person

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 13 jfr. fvl. 13 første ledd nr. Personalia Etternavn: Fornavn: Fødselsnr: Ref.nr. 05 2011 Kjønn: Telefonnr: Mobilnr:

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax:

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax: PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Farsundskolen Farsund kommune 2009 Ifølge Farsund kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Henvisning for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder)

Henvisning for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) Henvisning for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) Personen som henvises Unntatt offentligheten Offentlighetsloven 13,jf. Fvl.

Detaljer

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato:

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato: Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 Tilmelding til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Tilmeldingen består av 6 sider. Også elektronisk utfylt

Detaljer

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013

En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? Trondheim 18. juni 2013 Helen L. Bargel, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fmsthlb@fylkesmannen.no Nasjonale føringer Meld. St. nr. 18

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder)

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) Revidert januar 2014 Etternavn Fornavn Mellomnavn GJELDER Fødselsnummer - 11 siffer Gutt

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Skole/barnehage som henviser Navn: Kontaktperson (navn og rolle): E-post: Henviser (hvis ikke

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Det ønskes kontakt med Pedagogisk - psykologisk tjeneste vedrørende Sakkyndig vurdering iht opplæringslova

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk Tjeneste for Nord-Troms

Pedagogisk- psykologisk Tjeneste for Nord-Troms For elever i grunnskolen: I tillegg til dette skjemaet skriver skolen en pedagogisk rapport, der det redegjøres nærmere for elevens forhold i skolen. Unntatt offentligheten Jf. Lov om offentlighet i forvaltningen

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Torgveien 23, 3 et, 4016 Stavanger Telefon 51507401 E-post oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

E-post. E-post. Hvis foresatte har behov for tolk, hvilket språk: Hvem har foreldreansvaret? Hvem har daglig omsorg? (Jfr.

E-post. E-post. Hvis foresatte har behov for tolk, hvilket språk: Hvem har foreldreansvaret? Hvem har daglig omsorg? (Jfr. HENVISNING til PPT Orkdal og Agdenes 0-16 år GJELDER Fornavn Etternavn Fødselsnummer 11 Sett kryss foran Gutt Jente Fastlege Kulturbakgrunn Morsmål FORESATTES NAVN Fornavn Etternavn Tlf E-post Fødselsnummer

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret..

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Rapport på spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret.. (Stryk det alternativet som ikke passer og sett inn riktig årstall) Navn: Født: Barnehage:

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn /ungdom i grunnskolen

TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn /ungdom i grunnskolen TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn /ungdom i grunnskolen Fylles ut av PPT Mottatt: Saksnr: Unntatt offentlighet Jfr. Off.l 13 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax:

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax: PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for barn før opplæringspliktig alder Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning

Detaljer

Adresse: Postnr: Sted: Tlf. jobb: Behov for tolk? Ja Nei Behov for tolk? Ja Nei Personopplysninger for eventuelle andre omsorgspersoner:

Adresse: Postnr: Sted: Tlf. jobb: Behov for tolk? Ja Nei Behov for tolk? Ja Nei Personopplysninger for eventuelle andre omsorgspersoner: Etternavn: HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13) HENVISNING AV ENKELTPERSON - BARN/UNGDOM Fornavn: Gutt: Jente: Fødselsnr. (11 siffer): Norsk: Annen nasjonalitet,

Detaljer

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Program 09.30 09.40 Oppmøte og registrering. 09.40 09.50 Velkommen v/ Trond Johnsen 09.50 11.30 Tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning v/ Jon Kristian

Detaljer

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Forståelse av tilpasset opplæring (T. Overland etter Bachmann og Haug, 2006) Smalt perspektiv vs. Bredt perspektiv En nødvendig diskusjon Er det grunnlag for å hevde

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

Pedagogisk rapport. vedlegg ved henvisning til PPT. Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 13 jfr. fvl. 13 første ledd nr. Rapporten gjelder for:

Pedagogisk rapport. vedlegg ved henvisning til PPT. Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 13 jfr. fvl. 13 første ledd nr. Rapporten gjelder for: Pedagogisk rapport Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 13 jfr. fvl. 13 første ledd nr. vedlegg ved henvisning til PPT Rapporten gjelder for: Etternavn: Fornavn: Fylt ut av: Dato: Navn på barnehage/skole:

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT GRUNNSKOLEELEVER (Vedlegg til henvisningsskjema PP-tjenesten)

PEDAGOGISK RAPPORT GRUNNSKOLEELEVER (Vedlegg til henvisningsskjema PP-tjenesten) PEDAGOGISK RAPPORT GRUNNSKOLEELEVER (Vedlegg til henvisningsskjema PP-tjenesten) Opplæringslova, 5-4, første ledd. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning «Eleven eller foreldra

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Barnehager og skoler i Iveland 2016 0 Innhold INNLEDNING... 2 Planen omhandler:... 2 OVERORDNET MÅLSETTING... 3 Tidlig innsats:... 3 Spesialpedagogisk saksgang

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Randaberg Interkommunale PPT PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR for kommunene Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg. HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Henvisningen gjelder: Telefon Født: Kjønn: Barnehage/skole:

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT GRUNNSKOLEELEVER (Vedlegg til henvisningsskjema PP-tjenesten)

PEDAGOGISK RAPPORT GRUNNSKOLEELEVER (Vedlegg til henvisningsskjema PP-tjenesten) PEDAGOGISK RAPPORT GRUNNSKOLEELEVER (Vedlegg til henvisningsskjema PP-tjenesten) Opplæringslova, 5-4, første ledd. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning «Eleven eller foreldra

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstavdelingen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal) Individuell opplæringsplan IOP skal være

Detaljer

Regelverksamling om sakkyndighetsarbeidet i PPT, 11. oktober Frida Eidelbrekt Beate Marswall Marit Aarflot

Regelverksamling om sakkyndighetsarbeidet i PPT, 11. oktober Frida Eidelbrekt Beate Marswall Marit Aarflot Regelverksamling om sakkyndighetsarbeidet i PPT, 11. oktober 2016 Frida Eidelbrekt Beate Marswall Marit Aarflot Krav som følger av forvaltningsloven og opplæringsloven når det gjelder sakkyndighetsarbeidet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: 37 18 52 00 / Mob. 90 69 76 41 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN: Elever i grunnskolen PPT skal vurdere

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn:

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn: Ullensaker kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Antall elever i gruppen Timer tilført gruppen av skolens rammer Ressurser via enkeltvedtak til andre elever NEI

Antall elever i gruppen Timer tilført gruppen av skolens rammer Ressurser via enkeltvedtak til andre elever NEI S3.17 KONGSVINGER KOMMUNE Postadresse: Postboks 900, 2226 Kongsvinger Besøksadresse: Otervegen 26, 2211 Kongsvinger Telefon:62 87 40 00 PEDAGOGISK RAPPORT SKOLE Den pedagogiske rapporten er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

Bustadkommune. Foreldre/føresette Mor sitt namn Født: Tlf privat Mobiltlf Tlf arbeid. Arbeidsstad. Far sitt namn Født: Tlf privat Mobiltlf Tlf arbeid

Bustadkommune. Foreldre/føresette Mor sitt namn Født: Tlf privat Mobiltlf Tlf arbeid. Arbeidsstad. Far sitt namn Født: Tlf privat Mobiltlf Tlf arbeid Austrheim kommune Pedagogisk- Psykologisk Teneste (PPT) Skjema for tilvisning for skuleborn Skal ikkje sendast elektronisk! Vert fylt ut av PPT Motteke: Saksnr: Gjeld for Unnateke offentleg innsyn (Off.lova

Detaljer