Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet"

Transkript

1 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012

2 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER VEDR. SPESIALUNDERVISNING I LISTERSKOLENE, BASERT PÅ LISTER PPTS ÅRSHJUL:... 5 AVKLARING AV BEHOV... 6 FØR TILMELDING... 6 SKOLENS ANSVAR... 6 ELEVENS OG FORESATTES RETTIGHETER... 6 HENVISNING TIL PPT... 7 UTREDNINGSFASE... 8 HOVEDELEMENTER I EN SAKKYNDIG VURDERING... 9 SAMARBEID MED ELEV OG FORESATTE VEDTAKET OM SPESIALUNDERVISNING LOVGRUNNLAG ENKELTVEDTAKETS INNHOLD ORGANISERING OG TILRETTELEGGING SÆRSKILT OM FOSTERBARN PLASSERT I EN ANNEN KOMMUNE PLANLEGGINGS- OG HANDLINGSFASE KRAV OM INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN INNHOLDET I EN INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SÆRSKILT FOR UNGDOMSTRINNET FRITAK FOR KARAKTER? AKTØRER OG FRISTER VURDERINGSFASE KRAV OM HALVÅRLIG RAPPORT: INNHOLDET I EN HALVÅRLIG RAPPORT: AKTØRER OG FRISTER VEDLEGG Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 2

3 INNLEDNING Det er i de fleste tilfeller rektor som er delegert ansvaret i forhold til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. Prosessen før og etter selve vedtaket kan imidlertid involvere en rekke aktører, deriblant elev, foresatte, lærere, spesialpedagoger, PPT og andre kompetansemiljøer. Det er et overordnet mål at skolen skal involvere og samarbeide tett med elev og foresatte gjennom hele prosessen. I en forsvarlig saksprosess er det helt nødvendig at skolen skriftlig kan dokumentere de opplysninger som har fremkommet i forbindelse med vurderinger knyttet til spesialundervisning. Kommunene har som mål å ha standardrutiner og standardmaler for all saksbehandling ved skolene. Intensjonen er at dette skal være et verktøy som både kan effektivisere og kvalitetssikre saksbehandlingen. Som et ledd i dette arbeidet er det laget en veileder for spesialundervisning i Listerskolene. Veilederen er laget med utgangspunkt i veilederen som ble laget for Farsundskolen i 2009, som igjen ble utarbeidet på bakgrunn av et samarbeid mellom skolene og PPT. I disse rutinene er det en gjennomgang av saksgangen i spesialundervisning fra behov til rett. I tillegg er det vedlagt mal til samtykke til enkeltvedtak om spesialundervisning, Lister PPTs eget årshjul, henvisningsskjema og en mal for individuell opplæringsplan (IOP) og halvårsevaluering. Disse er i bruk per i dag, men vil etter alt å dømme evalueres i overskuelig fremtid. Malen for enkeltvedtak er kvalitetssikret i forhold forvaltningsloven. Disse er imidlertid kun et utgangspunkt for selve saksbehandlingen. Uformingen bør derfor tilpasses til hvert enkelt tilfelle, slik at det blir hensiktsmessig. I malene er enkelte deler med rød skrift. Det betyr at her må rektor avgjøre i hvert tilfelle om dette skal være med, eller eventuelt å gjøre en vurdering om det skal stå noe annet. Disse rutinene er i hovedsak tuftet på opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven, barneloven, Utdannings- og forskningsdepartementets veiledning Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring (2004), Info Consensus oppslagsverk Elev skole, Opplæringslova kommentarutgave Geir Helgeland (2006), Spesialundervisning veileder til opplæringsloven (2009), innspill fra Lister PPT og skolene i Farsund samt praksis i andre kommuner. Det er et grunnleggende prinspipp i opplæringsloven at den enkelte elev har rett til tilpasset opplæring. Ifølge Kunnskapsløftet må undervisningen ikke bare tilpasses fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse. I de tilfeller der eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, vil det foreligge rett til spesialundervisning. Selve retten til spesialundervisning er regulert i opplæringsloven 5-1. Av forarbeidene til opplæringsloven følger det klart at retten til spesialundervisning ikke gjelder for de elevene som er for flinke til å få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Samtidig er det viktig at alle elever i rimelig grad har krav på oppmerksomhet ut fra den enkeltes behov, altså tilpasset opplæring. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 3

4 Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring, men ikke all tilpasset opplæring er spesialundervisning. Spesialundervisning er basert på et enkeltvedtak, der det iverksettes særskilte tiltak for eleven. Først må det gjøres en konkret vurdering av om eleven får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I vurderingen må man se elevens utbytte i forhold til den kompetansen som forventes ut fra målene i Kunnskapsløftet. Samtidig ligger det en forutsetning om at spesialundervisning skal gi eleven likeverdig opplæring. Opplæringstilbudet kan forstås som likeverdig når eleven som får spesialundervisning, har de samme muligheter til å nå mål som er realistiske for denne eleven, som andre elever har for å realisere sine mål med det ordinære opplæringstilbudet. Disse saksbehandlerrutinene er delt i følgende fem faser: 1. AVKLARINGSFASE: Perioden hvor skolen, eleven selv eller foreldrene oppdager at ikke eleven får tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Her må fremtidige behov avklares. Skolen forsøker nye tiltak innenfor tilpasset opplæring. I dette arbeidet er det naturlig å involvere PPTs besøksansvarlige gjennom en før-henvisningsamtale jf. Oppl første ledd. 2. UTREDNINGSFASE: For å utrede eleven ytterligere må eleven henvises formelt til PPT ved at skolen og foresatte fyller ut Lister PPTs henvisningsskjema. Etter henvisning blir det prøvd ut nye tiltak, i form av tilpasset opplæring, basert på samråd med PPT. Dersom tiltakene ikke fungerer, så kan foresatte gi samtykke til at PPT foretar en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen munner ut i en tilråding. Tilrådingen legger grunnlaget for et vedtak om eventuell spesialundervisning. Samtidig har også foresatte rett til å uttale seg og gi samtykke før det fattes et vedtak om spesialundervisning. jf. Oppl andre ledd. 3. VEDTAKSFASE: Rektor fatter et tidsavgrenset enkeltvedtak basert på PPTs sakkyndige vurdering, samt eventuelt individuelle opplæringsplan og halvårlig rapport der det foreligger jf. Oppl PLANLEGGINGS- OG HANDLINGSFASE: Ved spesialundervisning skal det lages en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Her blir det planlagt et opplæringstilbud basert på sakkyndig vurdering og vedtak jf. Oppl VURDERINGSFASE: Det lages også en halvårlig rapport om opplæringen og elevens utvikling. I denne perioden vurderes opplæringstilbudet eleven får. IOP danner grunnlaget for vurderingen jf. Oppl. 5.5 andre ledd. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 4

5 SENTRALE HOVEDFRISTER VEDR. SPESIALUNDERVISNING I LISTERSKOLENE, BASERT PÅ LISTER PPTS ÅRSHJUL: Innen 15. september Innen 1. november Ev. revidering av IOP Henvisning til PPT - hovedfrist nye elever Innen 15. juni IOP og Halvårsrapport vår Søknadsfrist for ressurser til spes. undervisning/ Halvårsrapport høst Innen 15. desember Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 5

6 AVKLARING AV BEHOV FØR TILMELDING Før henvisning til PPT er det viktig at skolen gjør en del vurderinger knyttet til den enkelte elev. Først må man vurdere om det er mulig å ivareta elevens behov gjennom tilpasset opplæring innenfor det ordinære undervisningstilbudet. En naturlig problemstilling er: Kan skolen utvikle eller forbedre det ordinære undervisningsopplegget, slik at eleven får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen? Her er det naturlig å rådføre seg med Lister PPT i førhenvisningssamtale. Før henvisning bør skolen vurdere både individfaktorer og systemfaktorer: Hva består elevens vansker i? Hvilke tiltak har vært iverksatt? Hvordan har disse tiltakene fungert? Kan endringer innenfor eksisterende rammer, for eksempel arbeidsmåter, organisering, materiell, læremidler og hjelpemidler, bidra til økt utbytte av opplæringstilbudet? Er det forhold rundt eleven som forårsaker eller forsterker vanskene? Har vanskene sammenheng med gruppe-/klassesammensetning, med forholdet til jevnaldrende eller forholdet til voksne? Er det rutiner eller organisatoriske løsninger som bidrar til å forsterke problemene? SKOLENS ANSVAR Skolen har et selvstendig ansvar for å vurdere at alle elever får forsvarlig utbytte av undervisningen, jf. opplæringsloven 5-4. Ansvaret for å ivareta dette ligger hos undervisningspersonalet, som deretter må melde fra til rektor. Dersom tiltak innenfor tilpasset opplæring ikke har ønsket effekt, for eksempel at en lærer opplever bekymring for en elevs trivsel, utvikling og læring, har skolen plikt til å undersøke videre. Det kan være nødvendig å drøfte dette med kollegaer, spesialpedagog, elev, foresatte og skolens ledelse. Samtidig er det naturlig å drøfte anonymt med PPT. Deretter kan det være nødvendig at skolen kartlegger og tester eleven gjennom prøver og kartleggingsprøver. ELEVENS OG FORESATTES RETTIGHETER Ifølge opplæringsloven 5-4 kan også foresatte kreve henvisning til utredning når eleven er under 15 år, og eleven selv kan kreve det når eleven er over 15 år. Dersom skolen oppdager at en elev trenger spesiell oppfølging, er det viktig å involvere foresatte/elev så tidlig som mulig i prosessen. Før man henviser til PPT, må det innhentes samtykke fra elev eller foresatte, jf. opplæringsloven 5-4. I de tilfeller der omsorgsretten er delt, skal begge foresatte gi samtykke. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 6

7 Hvorvidt det er elev eller foresatte som skal gi samtykke, kommer an på barnets alder. Ifølge barneloven 32 avgjør barn som er over 15 år valg vedr. utdanning, mens ifølge 31 skal det legges stor vekt på hva barnet mener når det har fylt 12 år. Dersom foresatte ikke gir samtykke, blir konsekvensen vanligvis at skolen må tilpasse innenfor rammen av ordinær undervisning. Ved graverende tilfeller, der det er åpenbart at eleven ikke får dekket sitt behov, bør skolen melde fra til barneverntjenesten. HENVISNING TIL PPT Før skriftlig henvisning sendes til Lister PPT, så skal skolen ha gjennomført en før-henvisningssamtale med besøksansvarlig for PPT angående eleven, for å få veiledning på hvordan man kan tilrettelegge opplæringen for den enkelte eleven. Det er viktig at skolen ikke henviser for tidlig til PPT, først må skolen forsøke tiltak innenfor tilpasset opplæring. Ethvert problem er ikke alltid et læreproblem eller sosialt problem. At en elev har vansker med å mestre sosiale ferdigheter og/eller ett eller flere fag, trenger ikke å være ensbetydende med at eleven har behov for spesialundervisning. Det er viktig å se på helheten for eleven, og det er først når eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen at spesialundervisning må vurderes. Ifølge opplæringsloven 5-6 skal også PPT hjelpe skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal med andre ord hjelpe skolen som organisasjon til å bli bedre på å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. I tillegg er PPT ansvarlig for å utarbeide sakkyndige vurderinger knyttet til enkeltelever, dersom det søkes om dette. I forbindelse med henvisning til PPT er det viktig at skolen formidler følgende forhold knyttet til eleven i henvisningsskjemaet: Hva slags vurderinger og undersøkelser skolen har gjort. Hvordan eleven fungerer i gruppen/klassen. Hvordan utviklingen har vært over tid. Hva slags tiltak som har vært prøvd ut og en vurdering av disse tiltakene. Hovedfrist for henvisning av nye elever er 1. november. Skolen kan henvise fortløpende, men bør tilstrebe å henvise innen hovedfristen. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 7

8 UTREDNINGSFASE Etter henvisning tar PPT ansvar for at det gjennomføres en henvisningssamtale, der skolen, foresatte (ev. elev) og PPT deltar. Her blir man enige om videre arbeid. Dersom dette ikke gir tilfredsstillende utbytte, så kan det søkes om at PPT foretar en sakkyndig vurdering av eleven. Før en sakkyndig vurdering vurderes, vil det bli foretatt tester og observasjon av eleven for å analysere årsakene til at eleven eventuelt ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. For å kunne iverksette en sakkyndig vurdering må foresatte eller elev (over 15 år) gi samtykke. Ved hovedfristen fyller skolen også ut en oversiktliste over elever som har samtykke om sakkyndig vurdering. Listen sendes til ListerPPT med kopi til leder for oppvekst / skolefaglig ansvarlig i egen kommune innen 15.desember. Slik får Kommunalsjefen oversikt over behov for sakkyndige vurderinger i kommunen. Dersom foresatte ikke ønsker en sakkyndig vurdering selv etter tilbud fra skolen, skal skolen dokumentere dette ved å bruke vedlagte mal (Vedlegg 2) om bekreftelse på mottatt tilbud. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 8

9 HOVEDELEMENTER I EN SAKKYNDIG VURDERING Ifølge opplæringsloven 5-3 skal det foreligge en sakkyndig vurdering før det blir gjort et vedtak om spesialundervisning. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning og eventuelt hva slags opplæringstilbud som bør gis. En sakkyndig vurdering gjelder for ett skoleår. Sakkyndig vurdering er en: Utredning av elevens læreforutsetninger og utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Tilråding om hva slags opplæring som vil gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Den sakkyndige vurderingen er rådgivende, og skal ikke ta stilling til om spesialundervisning skal gis eller ikke. I den sakkyndige vurderingen skal det minimum gjøres greie for følgende: Eleven sitt utbytte av det ordinære undervisningstilbudet. Lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen. Realistiske opplæringsmål for eleven. Om det er mulig å tilpasse for eleven innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 9

10 SAMARBEID MED ELEV OG FORESATTE De foresatte står også fritt til å innhente en alternativ sakkyndig vurdering i tillegg til den som skal utarbeides av PPT. Denne kan legges ved PPTs sakkyndige vurdering. Ifølge Lister PPTs årshjul er man etter planen ferdig med sakkyndige vurderinger innen 15. mars (hovedfristen). Lister PPT sender deretter en kopi av den sakkyndige vurderingen sammen med samtykke til enkeltvedtak om spesialundervisning (vedlegg 3) til foresatte og skolen. Elev og foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg innen tre uker. Skolen må kvalitetssikre på at dette er ivaretatt før det fattes et enkeltvedtak. Det kan være nødvendig å arrangere et oppfølgingsmøte der de foresatte og/eller eleven involveres, både med PPT og/eller skolen. Ifølge opplæringsloven 5-4 skal tilbud om spesialundervisning så langt det er mulig formes i samarbeid med eleven og foresatte. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 10

11 VEDTAKET OM SPESIALUNDERVISNING Før det kan fattes et vedtak om spesialundervisning, så skal foresatte eller elev ha gitt samtykke til at det kan fattes et vedtak om spesialundervisning (vedlegg 3). Skolen må derfor sikre at samtykke til enkeltvedtak er gitt før det kan fattes et enkeltvedtak. Det betyr at foresatte og/eller elev har gjort seg kjent med den sakkyndige vurderingen og har hatt rett til å uttale seg før det blir fattet et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket må bygge på den sakkyndige vurderingens innhold. LOVGRUNNLAG Et enkeltvedtak må følge reglene i forvaltningsloven kapittel 4 og 5. Vedtaket skal også ta utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen. Et vedtak skal alltid begrunnes. Ved avvik fra den sakkyndige vurdering er det særlig viktig med konkret begrunnelse, jf. opplæringsgloven 5-3. Se for øvrig egen mal for enkeltvedtak (vedlegg 4). I de tilfeller den sakkyndige vurderingen ikke tilrår ressurser så skal det likevel fattes et enkeltvedtak, med klageadgang i tråd med forvaltningsloven. ENKELTVEDTAKETS INNHOLD Vedtaket fattes for ett skoleår. Enkeltvedtaket skal klargjøre hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Den skal også fastsette prinsippene for innholdet i og den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen, for eksempel avvik fra læreplan, omfang, hvilke fag, skole/klassetilhørighet, gruppestørrelse/individuelt, særskilt lærerkompetanse, utstyr samt vedtakets varighet. Eleven har også krav på likt totalt antall undervisningstimer som andre elever. I tillegg til sakkyndig vurdering kan enkeltvedtaket også ta utgangspunkt i IOP og halvårlig rapport fra forrige skoleår. Skolen sender vedtaket til elev og foresatte samt kopi til Lister PPT samt eventuelle andre instanser. Sakkyndig vurdering vedlegges vedtaket. Ifølge forvaltningsloven kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Ved eventuell klage vurderer rektor vedtaket på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, så videresendes klagen til Fylkesmannen med kopi til Kommunalsjef for Oppvekst og kultur. ORGANISERING OG TILRETTELEGGING Ifølge opplæringsloven 8-2 kan elever deles i grupper, men ikke etter faglig nivå. Det betyr at elever normalt ikke kan flyttes permanent ut av den gruppen eleven normalt tilhører. Det er viktig at alle elever sikres et arbeidsfelleskap. Retten til spesialundervisning etter opplæringsloven omfatter også utstyr som er nødvendig for å gjennomføre undervisningen. En del av hjelpemidlene kan omfattes av folketrygdloven Etter Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 11

12 denne bestemmelsen gjelder det blant annet skolehjelpemidler, med unntak av læremidler. Hjelpemidler vil fortrinnsvis bli gitt som utlån og vanligvis gjennom NAV hjelpemiddelsentralen. De foresatte må selv søke til NAV, gjerne med en begrunnelse fra PPT eller annen aktuell instans. SÆRSKILT OM FOSTERBARN PLASSERT I EN ANNEN KOMMUNE I noen tilfeller kan barnevernstjenesten plassere barn i fosterhjem i en annen kommune. Barnevernstjenesten i hjemkommunen har imidlertid ansvaret for barnet den tiden barnet er i fosterhjem. I forskrift til opplæringsloven 18-1 er det gitt bestemmelser om at formelt sett skal hjemkommunen fatte enkeltvedtaket om spesialundervisning. Hjemkommunen skal også dekke utgifter til undervisning og tilleggsressurser for barn som bor i fosterhjem i en annen kommune. Den sakkyndige vurderingen skal imidlertid gjøres av fosterhjemskommunen. Skolen må også sørge for at hjemkommunen får en kopi av den sakkyndige vurderingen, IOP samt av den halvårlige rapporten. Når det gjelder samtykke fra foresatte for å gjennomføre en sakkyndig vurdering, kan dette stille seg annerledes ved fosterhjemsplassering. Hvorvidt fosterforeldre har mulighet til å fatte beslutninger, vil kunne variere fra sak til sak. I tilfeller der plassering i fosterhjem er frivillig, vil som hovedregel biologiske foreldre ha det juridiske foreldreansvaret for barnet. I de tilfeller hvor barnevernet har overtatt omsorgen for barnet uten foreldrenes samtykke, vil som hovedregel barneverner være den som fatter beslutninger på barnets vegne. Skolen bør derfor kontakte kommunes barnevern for ytterligere informasjon i hvert enkelt tilfelle. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 12

13 PLANLEGGINGS- OG HANDLINGSFASE KRAV OM INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN I henhold til opplæringsloven 5-5 skal det for elever som får spesialundervisning utarbeides en individuell opplæringsplan (heretter IOP). Hensikten med IOP er å bidra til å sikre elever med spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. IOP skal utarbeides av skolen på bakgrunn av sakkyndig vurdering og vedtaket om spesialundervisning. IOP-en skal bare utfylle/operasjonalisere enkeltvedtaket og være et arbeidsverktøy for skolen/lærerne. Foresatte har ikke klagerett eller trenger å gi samtykke til IOP, men skolen bør samarbeide tett med elev/foresatte om utformingen. Dersom IOP avviker fra læreplanen, må det gå frem av enkeltvedtaket. INNHOLDET I EN INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN En IOP kan ikke ferdigstilles før vedtaket foreligger, men det er viktig å begynne prosessen så tidlig som mulig. Se for øvrig Lister PPTs mal for IOP (vedlegg 7). IOP gir muligheter for helhetlig perspektiv på læring og utvikling der oppmerksomheten vendes både mot system og individ, samarbeid mellom lærere og andre samarbeidsinstanser, dialog og samarbeid mellom skole og hjem, målrettet bruk av ressurser, kontinuitet i opplæringen og dokumentasjon på elevens opplæringstilbud. Samordning med den ordinære undervisningsplanen og å vurdere individuell tilpassing vs. inkludering. Hva bør IOP inneholde: Mål for opplæringen hvilken kompetanse forventes at elevene skal få. Målene bør være tydelige, målbare og tidsfestede. Innholdet i opplæringen lærestoff, læremidler, aktiviteter, arbeidsmetoder, og arbeidsområder. Hvordan opplæringen skal drives gruppedeling, tid, personalressurser, læremidler, utstyr, organisering. SÆRSKILT FOR UNGDOMSTRINNET FRITAK FOR KARAKTER? Ifølge 3-6 i forskrift til opplæringsloven kan elever med IOP fritas fra karakter. Når eleven får opplæring etter en IOP, avgjør foresatte om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. Det gjelder bare i fag der eleven får opplæring etter slik plan. I fag det blir gitt både muntlig og skriftlig karakter, kan de foresatte til elev med IOP i faget velge om eleven skal ha bare muntlig eller skriftlig Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 13

14 karakter. I særlige tilfeller kan rektor, etter søknad fra foresatte, frita elever som har IOP fra vurdering med karakter i orden og oppførsel. Ved slike vurderinger er det viktig å sørge for at eleven og de foresatte får nødvendig veiledning om hva valg av vurdering uten karakter innebærer for eleven. AKTØRER OG FRISTER Det er viktig å involvere aktuelle lærere, foresatte, PPT og eventuelt andre kompetansemiljøer. Dersom det er involvert mange instanser rundt et barn skal det etableres en ansvarsgruppe. Hvorvidt det er behov, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Skolen har ansvar for at det etableres en ansvarsgruppe. I ansvarsgruppen må det tas stilling til om barnet har behov for en individuell plan (IP). Det blir valgt koordinator av gruppen, som har ansvar for å kalle inn og skrive referat. Dersom det ikke etableres en ansvarsgruppe, kan det avholdes samarbeidsmøter mellom Lister PPT, foresatte og skolen. Ifølge Lister PPTs årshjul er fristen for IOP 15. Juni. Spesialundervisningen iverksettes i tråd med IOP, som igjen er en forutsetning for ny sakkyndig vurdering. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 14

15 VURDERINGSFASE KRAV OM HALVÅRLIG RAPPORT: I henhold til opplæringsloven 5-5 skal det hvert halvår utarbeides en skriftlig rapport over den opplæringen eleven har fått og en vurdering av utviklingen til eleven. INNHOLDET I EN HALVÅRLIG RAPPORT: Det skal skje en løpende vurdering av eleven og opplegget. En halvårlig rapport er et minstekrav for å få dokumentert at det faktisk skjer en evaluering. Den halvårlige rapporten er både en dokumentasjon på opplæringen eleven har fått, men også en vurdering av utviklingen til eleven. Vurderingen kan igjen danne grunnlage for å justere IOP. Dersom evalueringen konkluderer med at det ikke lar seg gjennomføre innenfor det enkeltvedtak som er fattet, så må det fattes et nytt enkeltvedtak. Aktuelle spørsmål å stille i vurdering: Hvordan har elevens opplæring vært og hva har vært bra og mindre bra i prosessen? Hvordan har elevens utvikling vært sett i forhold til oppsatte mål i IOP? Er de oppsatte målene fortsatt relevante, eller er det behov for å justere dem? Er det fortsatt behov for spesialundervisning? Et eventuelt bortfall av behov i den angitte perioden må formaliseres i et nytt enkeltvedtak. Hvordan bør det videre arbeid legges opp? Bør det gjøres justeringer i opplegget for øvrig? AKTØRER OG FRISTER Det er også her viktig å involvere aktuelle lærere, foresatte, PPT og eventuelt andre kompetansemiljøer. I henhold til Lister PPTs årshjul er frist for halvårsrapport for spesialundervisning høstsemesteret 15. desember og vårsemester 15. juni. For eventuell revidering av IOP er fristen innen 15. september. Foresatte og elev skal ha en kopi av den halvårlige rapporten. Med bakgrunn i barneloven 32 er det naturlig at når barnet er over 15 år, så sendes den halvårlige rapporten til eleven. Og tilsvarende til foresatte når eleven er under 15 år. Dette kan imidlertid avklares under evalueringsarbeidet. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 15

16 VEDLEGG VEDLEGG Søknad om sakkyndig vurdering for neste skoleår en oversikt over elever med samtykke VEDLEGG Bekreftelse på mottatt tilbud om sakkyndig vurdering VEDLEGG Samtykke til enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven VEDLEGG Mal for enkeltvedtak VEDLEGG Årshjul VEDLEGG Henvisning til PPT VEDLEGG INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN... Feil! Bokmerke er ikke definert. Pedagogisk kartlegging Mål for opplæringen HALVÅRSRAPPORT FOR SPESIALUNDERVISNING NB! Om man ønsker å bruke VEDLEGG 6 med mulighet for å bruke avkrysningsboksene, så kan dette vedlegget hentes fra Farsund kommunes hjemmeside på denne nettadressen: Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 16

17 VEDLEGG 1 Skoleår Skole Totalt antall elever ved skolen SØKNAD OM SAKKYNDIG VURDERING FOR NESTE SKOLEÅR EN OVERSIKT OVER ELEVER MED SAMTYKKE Opplysninger om elevene Nr. Etternavn Fornavn Trinn (neste år) Ny elev (x) Kommentarer: Skjemaet sendes innen 15. des. til: ListerPPT, Postboks 100, 4552 Farsund Kopi: skolefaglig ansvarlig / leder for oppvekst i egen hjemkommune Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 17

18 VEDLEGG 2 Skoleår BEKREFTELSE PÅ MOTTATT TILBUD OM SAKKYNDIG VURDERING Opplysninger om eleven Etternavn Fornavn Født Adresse Postnr. Poststed Foresatt - 1 Etternavn Fornavn Telefon Adresse Postnr. Poststed Foresatt - 2 Etternavn Fornavn Telefon Adresse Postnr. Poststed Skole Trinn/klasse Kommentar Bekreftelse på mottatt tilbud I henhold til Opplæringslovens 5-4 skal det innhentes samtykke fra foresatte eller elev før det blir gjort en sakkyndig vurdering. Skolen har informert foresatte eller elev om sakkyndig vurdering og spesialundervisning, men foresatte eller elev ønsker ikke at det blir gjort en sakkyndig vurdering. Underskrift Dato Foreldre/foresatte eller elev (over 15 år) Skjema oppbevares på skolen. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 18

19 VEDLEGG 3 Skoleår SAMTYKKE TIL ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 5-4 Opplysninger om eleven Etternavn Fornavn Født Adresse Postnr. Poststed Foresatt - 1 Etternavn Fornavn Telefon Adresse Postnr. Poststed Foresatt - 2 Etternavn Fornavn Telefon Adresse Postnr. Poststed Skole Trinn/klasse Kommentar Samtykke I henhold til Opplæringslovens 5-4 skal det innhentes samtykke fra foresatte eller elev før det fattes vedtak om spesialundervisning. Før det fattes et enkeltvedtak om spesialundervisning har foresatte rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg om sakkyndig vurdering. Ved underskrift samtykker foresatte eller elev i at det blir fattet et enkeltvedtak om spesialundervisning. Underskrift Dato Foreldre/foresatte eller elev (over 15 år) Lister PPT legger ved dette skjemaet ved utsendelse av sakkyndig vurdering. Samtykke kan enten gis muntlig eller ved å returnere dette skjemaet til skolen innen tre uker. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 19

20 VEDLEGG 4 MAL FOR ENKELTVEDTAK Unntatt offentlighet, offl. 13 jf. fvl. 13 Vår ref.: Deres ref.: Dato: Enkeltvedtak spesialundervisning skoleåret. Vedtaket gjelder:, f, ved trinn ved..skole Det vises til søknad om spesialundervisning, datert., sakkyndig tilråding fra PPT, datert, og skolens møte med foresatte den Vedtak:.. tildeles totalt årstimer spesialpedagog og totalt årstimer assistent for skoleåret.. Spesialundervisningen blir som følger: Fag/innhold/konkret timetall:. Organisering:. Beskrivelse av ev. avvik fra læreplan.. Det vises for øvrig til sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan (IOP) for nærmere beskrivelse av tilbudet. Det vil bli foretatt en vurdering av elevens utvikling som oppsummeres i en halvårsrapport, og spesialundervisningen kan etter avtale bli avsluttet i løpet av den angitte perioden hvis behovet ikke lenger er til stede. Lovhjemmel for vedtaket: Oppll. 5-1: Elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilredstillande utbytte av opplæringstilbodet, har rett på spesialundervisning. Oppll. 5-3: Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 20

21 Oppll. 5-5: Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. Oppll. 5-4, 3. ledd: Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn. Begrunnelse for vedtaket: Tilbudet er/er ikke i tråd med PPTs vurdering og tilråding. Ta med eksempler fra tilråding...skole vurderer derfor at.. gjennom denne organiseringen og tilretteleggingen av spesialundervisning vil få et opplæringstilbud som ivaretar elevens behov. Særskilt begrunnelse ved avvik. Klageadgang: Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Vest-Agder. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette brev. En eventuell klage skal sendes skriftlig til skolen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at forvaltningsloven 18 og 19 gir rett til innsyn i sakens dokumenter. Med vennlig hilsen Jens Jensen Rektor Vedlegg: Sakkyndig vurdering Kopi: Lister PPT Utarbeidet av Farsund kommune for kommunene i Listersamarbeidet 21

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer