TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober"

Transkript

1 DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad Mal for IOP Skjema for særskilt tiltak i tidsavgrenset periode Skjema Frister og rutiner for videreføring av spesialundervisning Skjema Informasjon om ressurstildeling Skjema Halvårsrapport om gitt spesialundervisning Foresattes skjema for tilbakemelding til skolen Samtykkeærklæring TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

2 Retningslinjer ved behandling av ekstraressurser. Gjelder for skole og barnehage. Vedtatt av oppvekstleder 15.nov I henhold til delegasjon. Frist for å søke om timer til spesialundervisning er 15.februar. I den forbindelse kan det være greit å informere kort om retningslinjer knyttet til elevenes rett til tilrettelagt undervisning, til spesialundervisning og kommunal saksbehandling. Presisering av skolens arbeid før det søkes spesialundervisning j.f.r O L 5-4 Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Kommentar: Dette gjøres på skjema Vedlegg til søknad om spesialundervisning., og gjelder for skoler og barnehager. O L 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. For spesialpedagogisk hjelp gjeld 5-4 andre og tredje leddet i lova. 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. Presisering av rutiner: Ved mistanke om problemer knyttet til læring gjøres testing/kartlegginger som skal dokumenteres. Ut fra eksisterende ressurser/organisering settes tiltak i verk Tiltaksplan for eleven utarbeides i samarbeid med foresatte Tiltaksplanen skisserer innhold, omfang og tisdperiode for tiltaket Evaluering av tiltaket behovet for oppmelding til PPT, eventuelt videre utredning vurderes. Kommunens behandling av søknader om spesialundervisning Oppmelding til PPT må foreligge. Søknader oversendes PPT for sakkyndig vurdering Til søknaden om spesialundervisning skal det medfølge en vurdering fra skole/barnehage ( vedlegg til søknad : se eget skjema ) Vurderinga fra skole/ barnehage skal dokumentere og evaluere de kartlegginger og tiltak som skolen/ barnehagen har prøvd ut for angjeldende elev / barn.

3 Retten til spesialundervisning Likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Retten til tilpasset opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære rammer eller i form av spesialundervisning. Spesialundervisning er en rettighet for elever som ikke har, eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Denne retten er en individuell rett som innvilges for enkeltelever i form av enkeltvedtak. Retten er individuell, men kan likevel i spesielle tilfeller i henhold til enkeltvedtaket, være innvilget på gruppe. Med ordinær opplæring menes tilpasset opplæring som utføres i henhold til målene i Kunnskapsløftet. I vurderingen av hvorvidt utbyttet er tilfredsstillende, må en se elevens utbytte i forhold til den kompetansen som forventes ut fra målene. Påviste lærevansker, som for eksempel dysleksi og ADHD, gir ikke rett til spesialundervisning når det med bakgrunn i elevens prestasjoner er grunn til å mene at eleven får tilfredsstillende utbytte gjennom tilpasset opplæring. Vanligvis betyr spesialundervisning at elevens opplæring vil ligge på et betydelig lavere faglig nivå enn hva som er mulig å gi innenfor rammene av den ordinære opplæringen. Noen elever kan imidlertid ha rett til spesialundervisning for å følge den ordinære opplæringen, dersom slik spesialundervisning kan gi elevene et tilfredsstillende utbytte. Satsing på å økt resursbruk til bedre gruppedeling, for bedre å kunne tilpasse opplæringen for alle elever, er en vurdering som også må gjøres Sakkunnig vurdering Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til - eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet - lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa - realistiske opplæringsmål for eleven - om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet - kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod. Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter 5-1 eller Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak. Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.

4 Hasvik Kommune v/ pedagogisk psykologisk tjeneste 9593 Breivikbotn Tlf: Unntatt offentlighet 13 Melding til pedagogisk psykologisk tjeneste Gjelder for melding fra barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring, foreldre/foresatte, enkeltpersoner. Det ønskes kontakt med PPT angående (sett kryss): Forhold knyttet til enkeltperson Forhold knyttet til trinn/gruppe Annet oppdrag/annen målgruppe DERSOM OPPDRAGET GJELDER BARN/UNGDOM/VOKSEN: Fornavn: Etternavn: Født: Adresse: Tlf: Barnehage/skole: Ped.leder/kontaktlærer: Avd./trinn: Studieretning. vgs.: FORESATTE: Navn: Adr.: Navn: Adr.: Søsken: Tlf.priv.: Tlf.arb.: Tlf.priv.: Tlf.arb.:

5 DERSOM OPPDRAGET GJELDER TRINN/AVDELING OG OPPDRAG AV IKKE INDIVIDUELL KARAKTER: (Eks. Trinnmiljø, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling) Avdeling/trinn: Ped.leder/kontaktlærer: Barnehage/skole: Type oppdrag som etterspørres (beskrivelse): Resten av punktene skal fylles ut både når det gjelder enkeltpersoner/trinn/gruppe/avdeling eller andre generelle oppdrag. 1. BEGRUNNELSE FOR MELDING: 2. HVILKE TILTAK ER PRØVD? NÅR? HVOR LENGE? EFFEKT? 3. HVILKE ANDRE INSTANSER ARBEIDER MED SAKEN?

6 4. SPESIFISERING AV OPPDRAG: (Gjelder både individ- og systemrettede oppdrag) Sett kryss: Kartlegging/ utredning: Veiledning/ konsultasjon/ kurs Sakkyndig vurdering: Kompetanse og/eller organisasjonsutvikling: Generelle/sammensatte lærevansker: Lese-/skrivevansker: Matematikkvansker Språkvansker Talevansker Adferd-/samspill-/sosioemosjonelle vansker Konsentrasjon-/oppmerksomhetsvansker: Synsvansker: Motoriske vansker: Hørselsvansker: Annet: UNDERSKRIFTER Sted: Dato: Styrers/rektors underskrift:. Foresattes underskrift: Foresatte samtykker i at barnet/eleven meldes til PPT

7 Vedlegg: Pedagogisk rapport Kartleggingsmateriell Observasjonsrapport Annet

8 Unntatt offentlighet 13 Søknad om tilleggsressurser for barn/elever med særskilte behov Barnehageår/skoleår: Navn: Barnehage/skole: Født: Klasse: Foreldre/foresatte: Adresse: A. Ressursbehov etter opplæringsloven 5-1 B. Ressursbehov etter opplæringslovens 5-7 ( før undervisn..pliktig alder) C. Ressursbehov praktisk assistanse i skoletid / barnehagetid Sted: Dato: Foresatte Styrer/rektor

9 Hasvik kommune Unntatt off. 13 SØKNADSSKJEMA FOR PLEIE OG OMSORGSTJENESTER ASSISTENTRESSURS UTENOM SKOLETID- sosialtjenesteloven. Jeg søker herved om Navn: Fødselsdato:. Postnr./sted:. Telefon: / / Begrunelse for søknaden ( vær konkret) Adresse: Dato:. Underskrift foresatte Søknaden sendes til Hasvik kommune v/ Pleie og omsorg, 9590 Hasvik

10 Vedlegg til søknad om tilleggsressurser for skole/barnehageåret Unntatt off. 13 Hasvik kommune skole/oppvekstsenter/ barnehage Gjelder: Født Klasse/Avdeling Skole/ barnehage: Beskrivelse av elevens/barnets behov for tilleggsressurser: Vurdering av ressursbehov(antall spu-timer, ass.-timer, samarbeid, ped. materiell): Sted: Dato: Klassestyrer/ped.leder Rektor/styrer

11 Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13 O L 5-5 : For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan: Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen blir laget i henhold til tidsfrister som fremkommer i kommunens dokumentsamling om tilleggsressurser Skal lages i samarbeid med foresatte IOP fremlegges foresatte til godkjenning og underskriving når dokumentet er ferdig utarbeidet Foresatte skal ha kopi av planen Kopi av underskrevet IOP sendes PPT innen frist som fremkommer i kommunens dokumentsamling om tilleggsressurser 1. Elevens personalia Elevens fødselsdato Gjelder for perioden Elevens navn Adresse Postnummer Postnummer Poststed Kommune Skole/barnehage Årstrinn Foresatts navn 2. Individuell plan, ansvarsgruppe og faglig ansvar 2a. Har eleven individuell plan(ip) etter helselovgivningen? Ja Nei 2b. Er det etablert ansvarsgruppe? Nei Ja, med dissse deltakerne: Deltakere: Instans: 2 c. Faglig ansvarlig for utarbeiding av den individuelle opplæringsplanen: Navn:

12 3. Opplæringsplanen bygger på Dokument Henvisning til PPT Pedagogisk rapport fra skole/barnehage Sakkyndig vurdering fra PPT IOP for skoleår/ barnehageår / - trinn Halvårsrapport for skoleår / barnehageår / Vedtak om spesialundervisning Samt utredning fra PPT Habiliteringstjenesten Kompetansesenter Fysioterapeut Ergoterapeut Lege Helsesøster BUP 4. Ferdighetsområder og vedtak om spesialundervisning 4a. Eleven har behov for spesiell oppfølging på følgende områder ( i samsvar med sakkyndig vurdering) Lesing/språk/språkforståelse Skriving Muntlig/ tale / uttale Regneferdigheter og tallforståelse Engelskferdigheter IKT- kompetanse Læringsstrategier og motivasjon Selvstendig arbeid Sosial kompetanse Motoriske ferdigheter Selvhjelpsferdigheter 4b. Oppfølgingen skjer i tråd med følgende vedtak om spesialundervisning: Årstimer: Fagområde: Organisering: Involverte lærere/assistenter:

13 5.Fysisk og teknisk tilrettelegging: Romforhold og bygningsmessig tilrettelegging Hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen Andre spesielle hjelpemidler Skyss Andre spesielle tilretteleggingstiltak 6. Nåværende situasjon / beskrivelse av ferdigheter 6a. Faglig nivå/ utviklingsnivå 6b. Interesser, styrke, behov, spesielle forhold ( medisinske, psykiske og sosiale) 7. Langsiktige utviklingsmål

14 8. Plan for gjennomføring av spesialundervisningen 8.1 Fag / område: Opplæringsmål Tiltak ( materiell, organisering m.m.) Ansvarlig faglærer 8.2 Fag / område Opplæringsmål Tiltak ( tilrettelegging, materiell, organisering) 8.3 Fag / område Opplæringsmål Tiltak ( tilrettelegging, materiell, organisering) 8.4 Fag / område Opplæringsmål Tiltak ( tilrettelegging, materiell, organisering)

15 9. Plan for samarbeid Når (dato/ periode) Hvem deltar Tiltak ( møter, samtaler o.a.) 10. Underskrift fra skolen Dato: Sted: Tittel Navn Underskrift Rektor Kontaktlærer Faglig ansvarlig for fag: Faglig ansvarlig for fag: 11. Bekreftelse fra foresatte ( sendes/ leveres tilbake til skolen senest en- 1 uke etter mottak) Undertegnede bekrefter å ha blitt informert om innholdet i foranstående opplæringsplan, som bygger på vedtaket om innvilget spesialundervisning. Planen anses å være i samsvar med vedtaket om spesialundervisning Planen anses ikke å være i samsvar med vedtaket om spesialundervisning. Avviket anses å være så stort at undertegnede ber om at planen bringes inn til overordnet skolemyndighet for vurdering av lovligheten Begrunnelse for ønsket om overordnet vurdering: Dato: Sted: Underskrift foresatte Underskrift foresatte

16 Tiltaksplan for særskilt tiltak i tidsbegrenset periode Unntatt off. 13 Tiltaket settes i verk og gis innenfor rammer av allerede vedtatte ressurser som skolen/barnehagen disponerer i henhold til O L 3-1 : Tilpassa undervisning og tidleg innsats. Tiltaket gjennomføres i avgrenset og definert periode. Tiltaket gjelder et klart definert opplæringsmål Tiltaket gjennomføres i henhold til kartlegging, testing, nasjonale prøver eller en generell oppfatning om ikke oppnådd kompetanse innen et bestemt fagområde. Tiltaket gjennomføres i samråd med foresatte Tiltaksskjema oversendes foresatte når tiltaket avsluttes Saksopplysninger Gjelder(navn, fødselsår) Periode Fag/ område Konkret opplæringsmål Sted/ dato: Underskrift faglærer Underskrift foresatt Vurdering når tiltaket er avsluttet Sted/ dato Lærers underskrift

17 Frister og rutiner ved tildelt spesialundervisning: O L 5-5: For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan Tidspunkt Hva skal gjøres? Ansvar Innen 1. mai Lærere/styrer inneværende barnehage/skoleår Kontaktlærer/ begynner arbeidet med neste års individuelle spesiallærer/ opplæringsplan. pedagogisk leder Innen 15. juni August/september Den individuelle opplæringsplanen for neste barnehage/skoleår skal være ferdig utfylt, og gjennomgås sammen med foresatte i vårens evalueringsmøte. Hvis mulig- underskrives også, slik at den er klar til skolestart. IOP til elever med ny tildeling utarbeides. Samarbeidsmøter lærere/ foresatte. Kontaktlærer/ Spesiallærer/ pedagogisk leder Spes.lærer/ Pedagogisk leder/ Kontaktlærer Innen 1.oktober IOP skal være ferdig utarbeidet og underskrevet av foreldre/foresatte. NB! Dette gjelder IOP for elever med nytildeling. Rektor Spes.lærer/ Pedagogisk leder/ Kontaktlærer/ Innen 15. januar Innen 1.februar Halvårsevaluering med utgangspunkt i IOP. Oversikt over hvem man fortsatt regner med vil ha behov for spesialundervisning kommende skoleår sendes PPT v/oppvekstleder Rektor Spes.lærer/ Pedagogisk leder/ Kontaktlærer/ Rektor/styrer Innen 15. februar Foreldre/foresatte søker om tilleggsressurser etter 5-1 i opplæringsloven. Søknaden sendes til PPT v/ oppvekstleder Foreldre/foresatte Rektor/styrer formidler søknadsskjema og hjelper med prosedyrer NB!! Oppsatte datoer gjelder for når planer/ søknader skal være kommunen i hende.

18 Untatt offentlighet 13 Hasvik kommune Informasjon om ressursfordeling Barn og unge som har vedtak om spesialundervisning eller særskilt tilrettelagt undervisning, tildeles ekstra ressurser for å delta i, og gjennomføre opplæringen. Gjelder for:, født:.. For skoleåret -, er deres barn tildelt følgende lærer og ekstra assistentressurser: Kontaktlærer: Lærer spesialundervisning: Assistent: Timeressursen som er tildelt eleven fordeler seg på følgende måte: (Beskrivelse av fag og organisering, E=enetimer, G= gruppe, K= hjelp i klassen, B= bedrift, A= andre måter) økt mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Andre ressurser: (beskriv ressurser som kommer i tillegg til, eller utenom lærer og assistentressurs. Redegjør for bruk) Underskrift: Sted/dato: rektor: Sted/dato: lærer Skolen/barnehagen sender ut informasjon om ressursfordeling til de foresatte innen 1. september. Ressursfordelingsskjemaet sendes i kopi til PP-tjensetens arkiv.

19 Halvårsrapport IOP Unntatt off. 13 O L 5-5: Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. Evaluering for elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak Gjelder for: Gjelder for perioden: Skole/barnehage: Rapportskriver: Innvilget ressurs: Foresatte: I henhold til IOP har eleven hatt behov for oppfølging på disse områdene: Områder Beskrivelse av gjennomførte tiltak for oppfølging 1: 1: 2: 2: 3: 3: 4: 4: Testing / kartlegging av eleven i perioden: Ta også med resultater på nasjonale prøver. Test/ kartlegging Resultat Vurdering av tiltak og testing/ kartlegging: Vurdering av innvilget assistentressurs: Organsiering: Behov/ ikke behov for videreføring: Begrunnelse:

20 Må tiltaket etter en helhetlig vurdering justeres? Nei Ja Begrunnelse: Vurdering av samarbeid med samarbeidspartnere: ( foresatte, øvrige lærere, PPT, BUP, habiliteringstjeneste o. a.) Samarbeidspartner: Vurdering: Vurdering av de langsiktige mål: Underskrifter: Dato: Sted: Underskrift fagansvarlig: Underskrift rektor:

21 Foresattes side Dersom du som foresatt ønsker å kommentere halvårsrapporten, så kan du skrive dine kommentarer her, og send denne sida tilbake til skolen. Kommentar til halvårsevaluering: (Hvordan har samarbeid med skolen fungert? Elevens uttrykte utbytte av opplæringen? Inntrykk? Positivt/ negativt)

22 Samtykkeærklæring O L 5-4: Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak. Jeg / vi gir med dette mitt / vårt samtykke til at søknaden kan drøftes og at opplysninger i saksgang og saksbehandling, kan deles med interne og eksterne personer / faginstanser. Ja Nei Sted Dato Underskrift Underskrift Underskrift Samtykkeærklæringen skal underskrives av foreldre eller andre med foreldreansvar for brukere under 15 år j.f.r. barneloven 32 Dersom barnet har fylt 12 år, skal han / hun få si sin mening før samtykkeærklæringen underskrives og søknad sendes. Fra fylte 15 år underskriver brukeren selv samtykkeærklæringen. Foreldre eller andre med foreldreansvar kan og bør medunderskrive samtykkeærklæringen sammen med brukere i aldersgruppen år.

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov.

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. Utgave 1 / 2011 1 Innholdsfortegnelse s. 2 Innledning s. 3 Prosedyrer ved søknad om spesialpedagogisk

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer