Skatteetaten. Kartlegging av datakilder i Skatteetaten. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. Kartlegging av datakilder i Skatteetaten. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo"

Transkript

1 4r. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Svein Mobakken ,516 Telefon Deres referanse Vår referanse /2399 ROS 2010/ Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Kartlegging av datakilder i Skatteetaten Skatteetaten viser til brev fra Finansdepartementet av 21. mai hvor departementet ber om at etaten besvarer de spørsmål som er stilt i vedlagt brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). FAD ber i sitt brev om svar på fire spørsmål fra Finansdepartementet. Skatteetaten oppfatter at det første kulepunktet er spørsmålet som etaten bes svare på og de øvrige må departementet anses som direkte rettet mot departementet. Etatens datasett, slik de forefinnes, er konstruert og opprettet for spesifikke formål knyttet til de ulike produksjonsprosesser (skatt, avgift, folkeregistering og irmkreving mm) og det regelverk som styrer disse. Dataene i seg selv er derfor ikke uten videre anvendlige utenfor kontekst av systemene som sådan. Vi har utarbeidet en oversikt som lister de største og de viktigste mindre datakildene som Skatteetaten rår over. De aller fleste er taushetsbelagte og kan ikke publiseres uten forutgående juridiske vurderinger og tilhørende anonymisering. For våre datakilder kan det skilles mellom fire typer. Det er data som: 1. Mottas fra andre offentlige enheter og som benyttes uendret i videre behandling. Eksempel her er Enhetsregister fra Brønnøysundregistrene og kartdata fra Kartverket 2. Innhentes av Skatteetaten direkte fra avgivere og sammenstilles. Eksempel er næringsoppgaver eller omsetningsoppgaver fra firma 3. Er innhentet eller mottatt og som berikes videre. Eksempel her er kobling av boligverdier mot kartdata 4. Skapes av Skatteetaten selv. Eksempel er opplysninger som avdekkes/innhentes ved kontroller Data av type i vil ikke beskrives i påfølgende oversikter da det forventes at de aktuelle offentlige enhetene selv vil beskrive disse og deres egnethet for offentlig publisering. I oversiktene er det angitt en kolonne "Egnet for offentliggjøring" som beskriver om datakildene er egnet for offentliggjøring uten forutgående juridiske vurderinger og tilhørende anonymisering Data som innhentes av Skatteetaten og sammenstilles Postadresse Besøksadresse Sentralbold Postboks 9200 Grønland Fredrik Selmers vel Oslo Org. nr : Telefaks

2 2010/ Side2 av 4 Datakilde Folkeregisteret Skattemantallet Befollmingsregisteret for Svalbard Val mantall Grunnlagsdata Lønns o trekko aver Selvan 'velsen med vedle Års og terminoppgaver Nærin so aver Omsetningsoppgaver Arveo aver Beskrivelse Register over alle personer med norsk fødsels- eller d-nummer Skatte likti e ersoner "Folkeregister" og "skattemanntall" for Svalbard Personer med stemmerett Oppgaver fra tredjeparter. Eksempelvis saldo, renter, barnehage, gaver for bruk i selvan 'velsen O aver for selvan ivelsen Mottas fra skatt tere Samleoppgaver som års- og terminoppgaver med informasjon om unnla O aver for selvan ivelsen Oppgaver for omsetning innen alle næringer som er merverdiav ifts likti e. O aver om arv eller ave E net for offentli 'ørin, men det finnes i en distribusjonsversjon for virksomheter med tjenestlige behov. Ja, men anonymisert for statistikkformål Data som er innhentet eller mottatt o som berikes videre Datakilde Beskrivelse Boli erdier Scoring Vurdering av individuell innkrevin sstrate i Motregning Motregningsforespørsler fra andre offentli e kilder Aksjonærregister Oppgaver mottas fra VPS og aksjeselskap og benyttes som grunnlag for beregning av skatte likti utb te o evinst. Merverdiavgiftsregister Baseres på enhetsregisterert men berikes med mva-spesifikke data kn ttet til o ave likten Data som ska Datakilde Journal/arkivsystem es av Skatteetaten selv Beskrivelse Vedtak, inn/utgående korrespondanse og annet arkivverdi materiale E et for offentli 'ørin Ja E et for offentli 'ørin Delvis, publiserer det som ikke er unntatt offentligheten ved lov

3 2010/ Side 3 av 4 Kontrollopplysninger Saksinformasjon Reskontro- og innfordringsinformasjon Skatteregnskap MVA/Arv-regnskap Skatteberegning/Likning Utleggs trekk Kontraktsregister for utenlandske foretak Skattemanntall Anmeldelser Observasjonsregister Avdekket ved stedlig kontroll og o avekontroller Saksinformasjon om enkeltforhold mot skatt ter o av ifts likti e Reskontroinformasjon for skattyter (mva, arv, skatt). Herunder beregning av renter og innkrevings-informasjon som gjeldsordninger, tvangssalg, utlegg, konkurs osv Skatteregnskap for hver enkelt kommune. Regnskapsinformasjon om merverdiavgift og arveavgift. Herunder overføring til statsregnskapet. Videre også regnskapsinformasjon om refusjon av merverdiavgift (forskjellige ordnin er Utregning av skatt for den enkelte skatt ter. Informasjon til arbeidsgiver om åle om trekk for o dekkin. Register over innsendte kontraktso aver Oversikt over skattytere og hvilke kommuner de skatter til Informasjon om anmeldelser (mva), tvan smulkt, bokførin s åle etc Informasjon om enheter og personer som har eller har hatt hendelser knyttet til næringsvirksomhet som tilsier at de bør holdes under observas'on mva Ja, blir offentliggjort Til forespørselen om kontaktpersoner for det enkelte datasett er det å bemerke at etatens informasjonssystemer er knyttet opp mot de ulike tjenester og tjenesteansvarlige. Det er pt ingen felles kontaktperson i etaten for disse systemene og deres informasjonsgrunnlag. Skatteetaten vil avslutningsvis anbefale at departementene i den videre prosess fokuserer på tilgjengeliggjøring av de datasett som er offentlig tilgjengelige.

4 2010/ Side 4 av 4 Med hilsen Karl Olav Wroldsen IT-direktør IT-stab Svein Mobakken

5 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Notat feh, 28. mai 2010 Til: Fornyings-,administrasjons- og kirkedepartementet Fra: Statistisk sentralbyrå Kartlegging av datakilder SSB disponerer over svært mange datakilder, og sender derfor i første omgang en oversikt med informasjon om vår rolle, våre oppgaver og overordnet informasjon om hvilke typer datakilder vi har, og hvor tilgjengelige de er. Statistisk sentralbyrå produserer prosent av all offisiell statistikk. Mer informasjon finnes i publikasjonen "Dette er SSB" ://www.ssb.no/omssb/dette er ssb/dette er SSB web. df).. SSB publiserer med basis i ulike typer kilder med rådata. Ssb.no er hovedkanalen for formidling, som er gratis, og består av offisiell statistikk, analyser, forskning og dokumentasjon. Statistikken gjøres tilgjengelig gjennom artikkel, tabeller og dokumentasjon (metadata). Tallmateriale er også tilgjengelig fra ssb.no i en database, Statistildcbanken, som skal inneholde all statistikk som SSB publiserer. Her kan brukerne lage sine egne tabeller. Alle statistikker har kontaktpersoner, og er godt dokumentert i "Om statistikken" Her er en oversikt etter enme: h ://www.ssb.no/metadata/om statistikken/om emne no.html Omfanget av publiseringen er nærmere beskrevet i SSBs årsmeldinger h ://www.ssb.no/omssb/aarsmelclin. I tillegg til å publisere fast, påtar SSB seg spesiell tilrettlegging og arbeid med "skreddersøm" av statistikk på basis av tall i statistikkbanken og også på basis av rådata i registrene. Slike oppdrag må oppdragsgiver dekke fullt ut, prispolitikken er omtalt nærmere her: h ://www.ssb.no/omssb/o dra ris2009.html. Statistikkens rådata kommer hovedsakelig fra to kilder: administrative registre og spørreundersøkelser. I tillegg hentes data stadig mer direkte ut fra bedrifters og kommuners datasystem. Gjennom statistikkloven, h ://www.ssb.no/omssb/statlov/ har SSB tilgang til en rekke statlige registre og administrative opplysninger i andre etater, slik at statistikk kan lages på grunnlag av data som allerede fmnes. For tiden bruker SSB om lag 60 slike registre. De fire sentrale basisregistrene er: Det sentrale folkeregisteret i Skattedirektoratet, enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene, Matrikkelen, som er et register over grunneiendommer, adresser, bygninger/boliger og digitale eiendomskart i Statens kartverk samt Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret i NAV. Disse dataene vil inneholde identifiserbare opplysninger som i følge statistikldoven ikke kan publiseres slik at oppgavegiver eller enkeltpersoner kan identifiseres. Statistikk er data om grupper av personer eller bedrifter, ikke om identifiserbare enheter. Til forskning og offentlig planlegging formidler SSB (dette også hjemlet i statistikkloven) individdata, men da i anonymisert, eventuelt avidentifisert form - slik at det ikke skal kunne føres tilbake til enkeltperson. De mest aktuelle filene (datakildene) for forskere er omtalt på våre nettsider: h ://www.ssb.no/vis/mikrodata/datasamlin er.html. Dessuten gjøres utvalgsundersøkelser i anonymisert form tilgjengelige for forskere og masterstudenter gjermom Norsk samfunnsvitenskapelige datatjenestene (NSD). Disse dataene kan også gjøres

6 tilgjengelige til offentlig planlegging. SSB og NSD har en utleveringsavtale som regulerer dette. Dette betyr at SSB setter som forutseming i alle markedsoppdrag at dataene skal gjøres allment tilgjengelige minst to år etter at undersøkelsen er ferdig. Alle SSBs statistikkregistre, rundt 450, fmnes i en metadatakatalog, Datadok, som inneholder teknisk og administrativ informasjon om disse. Datadok er i dag et verktøy tilrettelagt kun for intern bruk. 2

7 Saksbehandler statlig Senter forøkonomistyringhans Magne Holst Telefon Deres dato Vår dato Deres referanse Vår referanse 10/2399 ROS Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO I., J ukt3,41tilivient Arkimr. a 3 cici Kardegging av datakilder Viser til deres brev av angående kartlegging av datakilder. Vår tilbakemelding er delt i to deler Kundevirksomheten SSØ forvalter og drifter lønn- og økonomisystemer for et stort antall statlige virksomheter. SSØs eventuelle videreformidling av kundens data vil være svært begrenset ut fra bestemmelser i personopplysningsloven. SSØ er å anse som en databehandler. Det er den enkelte virksomhet som selv må publisere sine data. På bakgrunn av dette anses det som lite hensiktsmessig å utlede ytterligere i forhold til absolutt alle data vi har i våre systemer. SSØ har ingen planer om å publisere våre kunders data på internett. Forvaltnin o anal se SSØ forvalter også rapporteringen til og fra statsregnskapet. Dette datamaterialet omfatter i hovedsak følgende: 1) Bevilgnings- og regnskapstall for alle statsbudsjettets kap/post/underpost-nivå pr. måned (dvs, hittil i år) og år ca 10 år tilbake i tid 2) Regnskapsførte beløp på alle konti i statens kapitalregnskap (pr. år) 3) Kontaktinformasjon og informasjon om budsjettfullmakter for hver statlige regnskapsfører I tillegg til dette arbeider SSØ for tiden med å etablere en portalløsning som skal samle informasjon om evalueringer i staten. Avdelingsdirektør Torbjørn Undeland Avdelingsdirektør Postadresse: Postboks 7154, St. Olavs plass, 0130 Oslo Kontoradresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo, Org. nr Sentralbord: Faks:

Tilgang til offentlige data i offentlige virksomheter status på feltet i Norge i dag. Statusrapport

Tilgang til offentlige data i offentlige virksomheter status på feltet i Norge i dag. Statusrapport Tilgang til offentlige data i offentlige virksomheter status på feltet i Norge i dag Statusrapport Innhold SAMMENDRAG...3 1 INNLEDING...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Gjennomføring...5 1.3 Metode og framgangsmåte...5

Detaljer

Godkjenning som tjenesteyter til statlig virksomhet innen lønn og HR-området

Godkjenning som tjenesteyter til statlig virksomhet innen lønn og HR-området Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 14.01.2008 25. april 2008 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 07/4938 C ATV/SBP 200800016 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Godkjenning

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Notater. Jan Furseth og Kristin Foldal Haugen

Notater. Jan Furseth og Kristin Foldal Haugen 2008/20 Notater Jan Furseth og Kristin Foldal Haugen Notater Tiltak for kvalitetssikring av næringskodene i Enhetsregisteret og for informasjonstilgangen mellom Brønnøysundregistrene (BR), Skattedirektoratet

Detaljer

Elektronisk aksjeeierbok i Altinn

Elektronisk aksjeeierbok i Altinn 1 Elektronisk aksjeeierbok i Altinn Brønnøysund, 04.11.2014. 2 1. Innhold 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6 2.1. Bakgrunn...6 2.2. Mandat...6 2.3. Forutsetninger for arbeidet...7 2.4. Dialog med eksterne

Detaljer

2007/18 Notater Innføring i strukturstatistikk på Seksjon for samferdsel og reiseliv Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/18 Notater Innføring i strukturstatistikk på Seksjon for samferdsel og reiseliv Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/18 Notater Terje Gjertsen, Ole-Petter Kordahl og Christian Mjøsund Notater Innføring i strukturstatistikk på Seksjon for samferdsel og reiseliv Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for samferdsel

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

vay r2_ 9_61 i LI 1-36)13K j-tim O Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vi styret Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Tildelingsbrev for NOKUT 2012

vay r2_ 9_61 i LI 1-36)13K j-tim O Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vi styret Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Tildelingsbrev for NOKUT 2012 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vi styret Postboks 1708 Vika 0121 OSLO DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NASJONALT ORGAN FOR KvALITET I UTDANNINGEN! r2_ 9_61 i LI vay Adm.enhel:.ADM 1-36)13K

Detaljer

Notater. Benedicte Castberg, Per Ola Haugen, Eirik Knutsen og Svein Myro

Notater. Benedicte Castberg, Per Ola Haugen, Eirik Knutsen og Svein Myro 2005/53 Notater 2005 Benedicte Castberg, Per Ola Haugen, Eirik Knutsen og Svein Myro Notater Økt tilgang på regnskapsdata: Konsekvenser for revisjon, tekniske løsninger og ny regnskapsstatistikk Avdeling

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

StatRes Statlig ressursbruk og resultater

StatRes Statlig ressursbruk og resultater 2. juni 2010 StatRes Statlig ressursbruk og resultater Torgeir Skovdahl Torgeir.skovdahl@ssb.no Statistisk sentralbyrå, Norge (SSB) Prosjektleder StatRes Abstract: Statistisk sentralbyrå (SSB) skal på

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Notater Documents 13/2012 Else Bredeli og Arne Jensen Samhandlingsreformen Kartlegging av data om lokalmedisinske sentre Notater 13/2012 Else Bredeli og Arne Jensen Samhandlingsreformen Kartlegging av

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Christoffer Berge Dokumentasjon av undersøkelsen om egenmeldt sykefravær

Christoffer Berge Dokumentasjon av undersøkelsen om egenmeldt sykefravær Christoffer Berge Dokumentasjon av undersøkelsen om egenmeldt sykefravær Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser

Detaljer

Karl Eirik Engebretsen, Per Erik Gjedtjernet, Sigrun Kristoffersen, Paul Gunnar Larssen og Jan Henrik Wang

Karl Eirik Engebretsen, Per Erik Gjedtjernet, Sigrun Kristoffersen, Paul Gunnar Larssen og Jan Henrik Wang 2002/34 Notater 2002 Karl Eirik Engebretsen, Per Erik Gjedtjernet, Notater Sigrun Kristoffersen, Paul Gunnar Larssen og Jan Henrik Wang Mottak og tilrettelegging av SLN-data Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAVENE VED ELEKTRONISK INN- SENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET

FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAVENE VED ELEKTRONISK INN- SENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET Notat HØRINGSNOTAT, HØRINGSFRIST: 8. OKTOBER 2009 FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAVENE VED ELEKTRONISK INN- SENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET Innhold 1. Hovedinnhold... 1 2. Bakgrunn... 2

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Senter for statlig økonomistyring Saksbe hand ler Nils Rydland Deres dato 04.03.2011 Vår dato 20.05.2011 Telefon 40 00 79 97 Deres referanse 10/319 SL Krj/KR Vår referanse 11/230 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk April 2007 Statistisk sentralbyrås håndbøker 89 Statistisk sentralbyrås formidlingspolitikk April 2007 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

NOS D421. Akvakultur 2007. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

NOS D421. Akvakultur 2007. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger NOS D421 Akvakultur 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNINGSREVISJON

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNINGSREVISJON Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no.

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no. Virksomhetenes avrop på rammeavtaler av 11. juni 2014 om betalings- og kontoholdstjenester for staten gjennomføring av minikonkurranse og direkte avrop Veileder FORORD Statlige virksomheter hadde nær 65

Detaljer

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Heidi Skevik 05.12.2014 09.03.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 80 52 12/5182 2014/908137 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Att:

Detaljer