Endrings- og tilleggsforslag storbydokumentet «Framtidas storbyer»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endrings- og tilleggsforslag storbydokumentet «Framtidas storbyer»"

Transkript

1 Endrings- og tilleggsforslag storbydokumentet «Framtidas storbyer» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Forslag fra følgende partiavdelinger: Furuset AP-lag Kroken Arbeiderpartilag Fagbevegelsens arbeiderpartilag Nordstrand Arbeiderpartilag Nord-Trøndelag Arbeiderparti Brussel Arbeiderparti Vestfold Arbeiderparti Modum Arbeiderparti Veitvet, Lindern og Økern Arbeiderparti Næringspolitisk forum Oppsal Arbeiderpartilag Hedmark Arbeiderparti Høyenhall/Manglerud Arbeiderpartilag Tromsø Arbeiderparti Bærum Arbeiderparti Homonettverket Eidskog Arbeiderparti Arbeiderpartiets universitetslag (i Bergen) Den socialdemokratiske forening 1

2 Den socialdemokratiske forening Linje 29: Legg til etter «det er hensyn til»: «hverdagen til folk,» Næringspolitisk forum Linje 43-45: Bymiljøavtaler. Det som står er uklart. Det bør stå tydeligere hvem som har ansvaret for at denne prosessen gjennomføres. Den socialdemokratiske forening Linje 52: Stryke «til Lillestrøm og Kjeller» Vestfold Arbeiderparti: Linje 52: 70% erstattes med 50% Tromsø Arbeiderparti Linje 54: ( ) ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya, og videre utbygging av egne busstraseer mellom bydelene og inn til de store arbeidsplassene på Tromsøya. Tromsø Arbeiderparti mener at Storbyutvalgets melding/innstilling til landsmøtet har tatt inn over seg noen av de viktigste utfordringene som storbyene står overfor de nærmeste årene. Med de prinsippene som beskrives, vil byene klare å levere gode offentlige tjenester til en stor del av befolkningen. Det vil la seg gjøre å skape gode bymiljøer å bo og leve i, der miljø og klima legger føringene for løsninger på energiforbruk og transport. Byene kan ta den rollen de må ta, både for næringsutvikling, og kunnskap, samt også jobbe forebyggende med sosiale utfordringer og bekjempelse av kriminalitet. Tromsø Arbeiderparti kjenner oss igjen i analysene, og mener Tromsø deler de samme utfordringene som beskrives i meldingen. Tromsø har betydelige voksesmerter, med stor tilflytting til områder på og i umiddelbar nærhet til sentrum. Det gir oss muligheter ved utvikling av tette, gode bydelssentre med god kollektivtransport. Imidlertid har vi få egne busstraseer. Vi har til dels smale gateløp i bratt terreng, hvilket skaper ekstra utfordringer for vegstrukturer og kollektivtransporten. Arbeidsmarkedsregionen rundt Tromsø er geografisk stor, og det er mye næringsvirksomhet med fraktbehov i kommunene rundt Tromsø. Samtidig er befolkningstettheten i distriktet rundt Tromsø lav. Utfordringen med denne kombinasjonen, er at de høye 2

3 investeringsbehovene på infrastruktur vanskelig lar seg finansiere av vegprising alene. Det totale finansieringsbehovet for veg og kollektivtransport i Tromsø de neste 20 årene vil være i størrelsesorden mrd. Disse kostnadene vil ikke vårt samfunn kunne bære alene. Vestfold Arbeiderparti: Linje 57: Videre planlegging av IC-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal i utgangspunktet ta sikte på.. endres til skal ferdigstilles senest i 2030 Vestfold Arbeiderparti: Linje 58-59: Få med Sørlandsbanen Arbeiderpartiets universitetslag (i Bergen) Linje 59: Forandres fra "Arna-Bergen" til "Voss-Bergen (alt. K5)" Næringspolitisk forum Linje 68: Omhandler overganger for godstransport. Dette kulepunktet bør bli mer konkret og mer forpliktende. Modum Arbeiderparti Linje 72: At det bygges ut gratis innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkter Modum Arbeiderparti Linje 76-82: Her må det presiseres at dette gjelder de utslippene som gir lokal forurensning. Dette vil i praksis si forbud mot dieseldrevne kjøretøy, også de som tilfredsstiller euro 6 avgasskrav. Det er av avgjørende betydning at man ikke blander inn co2 i beregningsgrunnlaget for hvilke biler som er forurensende i denne sammenhengen.. Modum Arbeiderparti Linje 85-88: 3

4 Dersom alle går over til ladebare el biler kan strømnettet overbelastes. Dersom målet er å redusere den samlede forurensningen, så må vi se på det totale miljøregnskapet til kjøretøyene det gjelder. Vi må ikke programfeste en overgang til teknologi som ikke er bærekraftig. Samfunnsøkonomisk bærekraftig teknologi på nullutslippsbiler finnes ikke pr i dag. Vi foreslår at avsnittet omskrives til mer generelle vendinger. Bærum Arbeiderparti Linje 85 88: Nåværende tekst Arbeiderpartiet vil Bruke avgiftssystemet til fortsatt å stimulere til overganger til el-, hydrogen- og hybridbil og andre null og lavutslippsbiler også etter at dagens regler går ut i For å unngå blokkering av busstrafikken i kollektivfeltene, vil vi der det er naturlig og mulig opprette egne miljøfiler for disse bilene og for biler med minst tre passasjerer. erstattes med Vurdere stimuleringstiltakene for overgang til null- og lavutslipps personbiler og se dem i sammenheng med kollektivtilbudene og gang- og sykkelstrategiene. Begrunnelse Vi har i ulike politiske fora vedtatt at økningen innen persontransport skal skje med kollektivreiser, sykkel og gange. Løsningen kan da ikke være flere biler uansett teknologi. På den andre siden ønsker vi at de som kjøper nye biler, velger miljøvennlige alternativ. Derfor må Arbeiderpartiet se grundig på hvor lite subsidiering av personbiler vi kan nøye oss med i forhold til å nå våre overordnede samferdsels- og miljøpolitiske mål. Modum Arbeiderparti Linje 88. Endres til:. for biler med to eller flere reisende I USA der dette brukes mye opererer man oftest med to eller flere. To personer i bilen betyr at man har gjort noe aktivt for å samkjøre. Flere vil komme etter hvert. To i hver bil er tross alt en halvering av antallet biler. Avsnittet blir da: Bruke avgiftssystemet til å stimulere til en overgang til kjøretøyer som gir mindre lokal forurensning i byområdene. Fortsatte å satse på nullutslippsbiler også etter at dagens ordning går ut i For å unngå blokkering av busstrafikken i kollektivfilene, vil vi der det er naturlig og mulig opprette egne miljø filer for disse bilene og for biler med to eller flere reisende. 4

5 Næringspolitisk forum Linje : Forslag til nytt kulepunkt: stille miljøkrav til nye offentlige bygg Tønsberg Arbeiderparti: Linje 124: Kommunale bygg endres til Offentlige bygg Den socialdemokratiske forening Linje 130 Nytt kulepunkt: «Legge til rette for bildeling ved å tilgjengeliggjøre biloppstillingsplasser for bildeling nær knutepunkter og i nye, større bolig- og næringsprosjekter.» Brussel arbeiderpartilag Linje 131:...der utsmykning blir vektlagt, og der man regulerer bruk av skilt... Vestfold Arbeiderparti: Linje 180: Skolehelsetjenesten skal drives av skoleeier Næringspolitisk forum Linje 181: Forslag til nytt kulepunkt: innføre lavterskeltilbud for behandling av lettere psykiske plager i samarbeid med helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Brussel arbeiderpartilag Linje 217: Jobbe aktivt for at flest mulig er i mottaksklasse kortest mulig tid. 5

6 Næringspolitisk forum Linje : Vi ber om at det vedtas en politikk for bosetting av asylsøkere som er innvilget asyl og permanent opphold. For de aller fleste oppleves ventetiden i asylmottak som svært belastende. Det å leve i en slik usikker situasjon, og ha livet på vent, er uheldig for mennesker med svekket psykisk helse da deres evne til å mestre motgang er redusert. Videre vil de som allerede er traumatisert ha økt risiko for å få psykiske tilleggsbelastninger under eksiltilværelsen. Frem til i dag har det vært frivillig for kommunene å bosette flyktninger og til en vis grad har de kunnet påvirke hvem de skal bosette. Personer med helsemessige utfordringer og personer med store tilretteleggingsbehov blir ofte nedprioritert. Bosetting av flyktninger er et felles samfunnsansvar og en oppgave kommunene må løse i nært samarbeid med staten. Dersom kommunene ikke evner å bosette flere flyktninger enn de gjør i dag, vil både køene og ventetiden i mottakene fortsette å øke. Derfor må arbeiderpartiet ha økt fokus på bosetting i årene som kommer. De største kommunene må kunne settes i stand til å bosette flere da de er bedre rustet og har bedre forutsetninger for å lykkes med bosetting og integreringsarbeid. Staten må ta mer ansvar i forhold til vurdering av kommunenes forutsetning til å bosette mer effektivt og raskere, samt fremme grønn bosetting Det bør bevilges øremerkede midler til kommuner som bosetter flere flyktninger ved eksempelvis økt integreringstilskudd eller andre former for tilskudd Åpne for større fleksibilitet i forhold til bosettingsformer som fremmer raskere bosetting og effektiv integrering" Høyenhall/Manglerud Arbeiderpartilag Linje 225: gjøre endringer i lovgivningen for sameier og borettslag, slik at man får større mulighet til å hindre spekulative oppkjøp og ombygging av leiligheter for utleie til et uforsvarlig antall beboere. Høyenhall/Manglerud Arbeiderpartilag Linje 227: gjøre hyppigere bruk at kommunenes forkjøpsrett, og slik sørge for at 10 prosent av nye boliger benyttes til kommunale leiligheter. Vi vil unngå å samle mange mennesker i en vanskelig livssituasjon på ett boområde og også få evaluert om det kun bør være kommunen som skal ha forkjøpsrett. Høyenhall/Manglerud Arbeiderpartilag Linje 252: styrke tilsynet for å bekjempe ulovlig utleie og diskriminering i boligmarkedet. 6

7 Brussel arbeiderpartilag Linje 254: og hjemløse. Høyenhall/Manglerud Arbeiderpartilag Linje 255: Nye kulepunkter: - innføre tinglysningsplikt ved samtlige eiendomsoverdragelser. - ønsker en egen boligminister med ansvar for boligbygging. Plan- og bygningsloven må ligge i - boligministerens portefølje for å sikre en helhetlig boligpolitikk i hele landet. Den socialdemokratiske forening Nytt kulepunkt 270: «Sikre ungdomstilbud som for eksempel ungdomskaféer, eller opprett nye der det er behov for dette.» Brussel arbeiderpartilag Linje 277: Dette tilbudet skal være gratis. Brussel arbeiderpartilag Linje 280: fastlege Brussel arbeiderpartilag Linje 282 stryk "i fritidsaktiviteter." Homonettverket Linje 287: få inn hatkriminalitet i oppramsingen. 7

8 Fagbevegelsens arbeiderpartilag Linje 299 (tillegg): Økende kriminalitet, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping må bekjempes for å unngå ulovlige og konkurransevridende virkemidler, og samtidig hindre at helse, miljø og sikkerhetshensyn settes til side. Her må kommunene spille en mer aktiv rolle enn de har gjort til nå. Det handler om å bekjempe organisert kriminalitet, men også om å sikre utdanningsmuligheter og gode arbeidsplasser for innbyggerne. Kommunene er store innkjøpere og bestillere. Kommunene må bli mer krevende kunder og belønne arbeidsgivere som løser oppgaver med egne ansatte, med kvalifisert personell i alle ledd, og som tar samfunnsansvar med gode systemer for HMS og fagutdanning. Det er det ordnede, seriøse og organiserte arbeidslivet som må sette normen: Det er den mest effektive måten å bekjempe kriminalitet og useriøsitet på. Næringspolitisk forum Linje : krav om lærlinger ved offentlige anbud. Det bør tas inn i kulepunktet at man vil benytte seg av sanksjonsmuligheter dersom kravet om bruk av lærlinger ikke følges opp. Modum Arbeiderparti Linje 310. Foreslår at beløpsgrensen endret til kr for byggevarer og -tjenester og at lønn skal betales via norsk bank uansett beløpets størrelse. En beløpsgrense på kr for varer og tjenester gir en alt for stor inngripen i den enkeltes frihet til å være anonym på fritiden. Jeg forbeholder meg retten til å kjøpe meg en ny oppladbar drill, eller lignende uten at dette skal stå på konto utskriften. Modum Arbeiderparti Linje 312 Punktet fjernes. Dette er meningsløst og skaper bare problemer for kundene. Enten går alt på kort, eller så er det fritt fram. Nordstrand Arbeiderpartilag Linje , kulepunktet strykes: 8

9 gi skatteetaten myndighet til å ta beslag og sikre bevis etter rettslig kjennelse, slik at de i større grad kan gjøre ferdig sakene for politiets etterforskning og retteføring (sic.). Punktet er en åpenbar omgåelse av Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjons forbud mot at politiet kan kreve selvinkriminering. Overfor skatteetaten har man derimot plikt til selvinkriminering (selvangivelse). Om denne etaten så skal drive etterforskning for politiet, innebærer dette alvorlig krenkelse av personvernet. I en så prinsipielt viktig sak vil Norge dessuten kunne risikere å bli dømt av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD). Modum Arbeiderparti Linje 315 til 316. Avsnittet fjernes. Dette strider imot rettsikkerheten. Omvendt bevisbyrde strider imot grunnleggende rettsprinsipper. Nordstrand Arbeiderpartilag Linje , kulepunktet strykes: at det ved mistanke om utbytte fra kriminell virksomhet praktiseres omvendt bevisbyrde overfor skattemyndigheter og politiet, slik at den mistenkte må bevise at utbyttet stammer fra lovlig virksomhet. Arbeiderpartiet må ikke i en rettferdig iver etter å bekjempe kriminalitet komme dithen at målet helliger midlet. Arbeiderpartiet understreker gjerne og ofte betydningen av tillit i samfunnet, med positive ringvirkninger som også er godt dokumentert i forskning. Imidlertid etablerer dette kulepunktet det motsatte, ved at befolkningen i utgangspunktet anses som kjeltringer, som må bevise sin uskyld. Den praksisen man i visse tilfeller har hatt i så måte er omstridt, og bør etter vår mening ikke utvides ytterligere. Man vil dessuten kunne risikere å inndra midler som er lovlige, i strid med elementære prinsipper i de fleste demokratiske rettsstater. Modum Arbeiderparti Linje : Avsnittet fjernes. Dette avsnittet er urimelig. Dette vil føre til en urimelig fordyring av tjenestene, og ekskludering av en mengde med dyktige håndverkere. Det finnes mange faglig dyktige håndverkere med årelang erfaring som driver eget firma uten å ha fagutdanning, eller at de har fagutdanning i et annet yrke en det de praktiserer. Jeg er for fagutdanning men har erfart 9

10 at mange har droppet ut av skolen. På tross av dette så har de opparbeidet seg en solid kompetanse som ingen fagutdanning kan gi dem. Disse komme aldri til å gå opp til fagprøve, men de kan forsørge seg og drive lovlig ordnet firma uansett. Ikke press disse ut av arbeidslivet. Brussel arbeiderpartilag Linje 326: holdningskampanje mot svart arbeid, der en også informerer om hvor lett det er å handle "hvitt". (jfr. ). Homonettverket Linje 335, nytt kulepunkt: - Politiet får nødvendige ressurser, systemer og instrukser for å øke sin kompetanse og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge hatkriminalitet Hatkriminalitet skaper ofre på mange nivåer. I tillegg til å ramme de som direkte utsettes for vold eller trusler, skaper hatkriminalitet utrygghet for store grupper av befolkningen. I tillegg rammes demokratiske kjerneverdier som likeverd, trygghet, ytringsfrihet og retten til å være seg selv. Et samfunn som hviler på prinsippet om at alle mennesker er likeverdige må ta hatmotivert vold alvorlig. Politidirektoratet og Oslo politidistrikt har rapportert statistikk av omfanget av slik kriminalitet. Imidlertid er statistikken ufullstendig og mørketallene store. Dette betyr at vi ikke kjenner det faktiske omfanget av hatkriminalitet i Norge, og at det er uklare årsakssammenhenger for hva som fører til hatkriminalitet. Det trengs mer kunnskap for å kunne sette inn tiltak hvor behovet er størst. Brussel arbeiderpartilag Linje 342: styrke den enkeltes situasjon ved overgangen mellom krisesentre og "det vanlige liv". Ikke sette absolutte grenser for hvor lenge den enkelte bruker kan være i institusjonen før en må ut på egenhånd. Krisesentrene skal være fullfinansiert av det offentlige, slik at ikke det enkelte offer får en regning i etterkant. Brussel arbeiderpartilag Linje 347: Kreve politi på jobb når det skjer ting, ikke kun i kontortiden. 10

11 Brussel arbeiderpartilag Linje 366: foreldre Næringspolitisk forum Linje 374: Det er viktig at det som står i dette dokumentet er samstemt med det som står i Kunnskapsutvalgets innstilling. Nord-Trøndelag Arbeiderparti Linje 375 Etter setningen «Storbyene har unike forutsetninger»: Dette må skje i nært samvirke med det næringslivet som er basert på naturgitte ressurser i byenes omland. Setningen «De har en høyt utdannet befolkning»må i stedet begynne med: Storbyene har en høyt utdannet befolkning Storbyene har i hovedsak kompetanse og teknologi som ressurs for næringsutvikling. Materielle ressurser, naturressurser finnes utenfor byene. Byene må i tilfelle delta i utviklingen av et helhetlig, nasjonalt næringsliv. Nord-Trøndelag Arbeiderparti Linje 388: Ny setning: Storbyene skal delta i arbeidet med regional utvikling i sitt naturlige omland. Regional utvikling betinger deltagelse av den/de region(er) som skal være gjenstand for utvikling. Næringspolitisk forum Linje 396: Høyere utdanning og forskning. Samme kommentar som for punktet over (linje 374). Fagbevegelsens arbeiderpartilag Linje 425 tillegg: 11

12 Vi foreslår vi et nytt avsnitt om søndagsåpne butikker: Søndag - fortsatt en felles fridag for flest mulig mennesker Arbeiderpartiet vil ikke ha frislipp av søndagsåpne butikker. Vi ønsker å beholde søndagen som en felles fridag for flest mulig mennesker. Endringen vil bryte med viktige fellesskapsverdier i samfunnet. Familielivet, frivilligheten, idretten, kulturlivet, friluftslivet, kirken og bysentra vil rammes, klimagassutslippene vil øke og miljøet belastes ytterligere. I følge et FAFO-notat vil en generell adgang til søndagsåpne butikker bety at om lag sysselsatte i varehandelen må belage seg på å jobbe søndager. Det er fem ganger så mange som de som jobber i dag. I tillegg kommer renholdere, transportarbeidere, vektere og vaktmestere. Tar vi med de som i dag jobber på søndager innen f.eks. politi, brannvesen og helse og omsorg, vil et frislipp bety en dobling av antall ansatte som må planlegge å jobbe på søndager. Konkurransen om de menneskelige ressursene på søndager vil bli tøffere, og Frivillighet Norge frykter at dette vil ramme den norske dugnadsånden som i stor grad har sine felles aktiviteter på søndager. I 2012 bidro frivilligheten med over 100 mrd. Det er et viktig bidrag til vår velferd. Spørsmål som "Vil prisen på frivillige aktiviteter øke og bli for høy?" og "Vil færre ha mulighet til å bruke tid på frivilligheten?" er viktig å få besvart. Det kan bli økt konkurranse om studenters arbeidskraft. Men det økte arbeidskraftbehovet på søndager kan ikke dekkes opp av studenter alene. Vi har ikke nok studenter til det og faghandelen er avhengig av å ha faglærte arbeidstakere på jobb. Samtidig har vi et økende arbeidskraftbehov i pleie- og omsorgssektor som også må dekkes opp. Vi bør stille spørsmål om hva vi som samfunn mener er viktig å bruke vår arbeidskraft på. Selv om regjeringen mener at søndagsåpne butikker er frivillig, er de fleste aktører i varehandelen enige om at konkurransemessige forhold og kjøpesentrene vil fremtvinge generelt søndagsåpne butikker og arbeid på søndager. Kontraktsforholdene på kjøpesentrene tvinger utsalgssteder som leier seg inn på kjøpesentre til å følge kjøpesentrenes åpningstider. Kjøpesentrene får på sin side som oftest leieinntekter basert på omsetning og har derfor ensidig interesse av å holde åpent. Konkurranseforholdene i bransjen vil skape en "Bislett-effekt": Når noen reiser seg på tribunen, reiser de bak seg for å se bedre. Alle i varehandelen reiser seg for ikke å tape markedsandeler. Til slutt står alle, de holder åpent på søndager, uten at noen kommer bedre ut. Dagens lovverk tillater utsalgssteder å holde åpent 24 timer i døgnet 6 dager i uken, og ansatte i varehandelen er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser som verner mot nattarbeid. De ansatte er dermed allerede eksponert for ubekvem arbeidstid i langt større grad enn resten av arbeidslivet. Søndagsåpne butikker vil ramme privat- og familieliv ytterligere for om lag sysselsatte. Vi vil i tillegg påpeke at dette er en del av arbeidslivet hvor det er høy andel kvinner, lavlønn, og stor grad av ufrivillig deltid. 12

13 Arbeiderpartiet er åpen for å gjennomgå og eventuelt justere dagens lovverk som regulerer adgangen til søndagsåpne butikker. Men dette forutsetter kunnskap om dagens situasjon og konsekvensene av eventuelle endringer. Partene i arbeidslivet, kirken og frivilligheten har bedt regjeringen gjennomføre en konsekvensutredning før de legger fram forslaget. Oslo Ap forutsetter at en eventuell justering av regelverket skal involvere partene i arbeidslivet. Regjeringen har konsekvent avvist at dette er nødvendig og argumenterer for at tilbud og etterspørsel er det som best regulerer butikkenes åpningstider. Et frislipp av søndagsåpne butikker skal bidra til forenkling og gi folk større frihet til å handle, hevder regjeringen. Arbeiderpartiet ønsker heller å sikre rammene for et godt og trygt familieliv, ansattes arbeidsvilkår og samfunnets behov for en felles fridag fremfor flere søndagsåpne butikker. Arbeiderpartiet avviser at en liberalisering ensidig kan sidestilles med forenkling, for mange vil denne liberaliseringen tvert om bety en forverring. Vi kjenner ikke de totale konsekvensene av et frislipp av søndagsåpne butikker, men enkelte forsknings- og kunnskapsmiljøer har gjort viktige estimater: flere arbeidstakere vil måtte arbeide på søndag (Fafo). Transporten av ansatte anslås å øke med 10 pst., tilsvarende 74 mill. km. per år. (Damwad). Økt varetransport vil øke klimagassutslippene med tonn CO2 ekvivalenter. Tilsvarer at 2/3 deler av alle elbiler i Norge i dag byttes ut med bensindrevne biler i 1 år. (Damwad) Frivillighet Norge frykter for konsekvenser for felles dugnadsarbeid ("Hva bruker man søndagen til? "SIFO-rapport 24. mars). Det vil ikke bli frivillig å jobbe søndager. Vaktlister skal gå opp og butikkene på kjøpesentrene må følge sentrets åpningstider. (HK) Konsekvensen kan bli økte priser på varer. (Virke) I Danmark førte dette til nedleggelse av mange småbutikker. (ABC nyheter 4. mars) Få markedsaktører som allerede er sterke, vil tjene på dette, spesielt kjøpesentrene. Kan bety butikkdød i sentrumsgater og ute i bydelene. Nærhet til dagligvarebutikken er ofte en viktig forutsetning for bosettingen i bydelene. Arbeiderpartiet vil: hindre adgangen til flere søndagsåpne butikker gi rom til fellesskapsverdiene forhindre økte klimautslipp Fagbevegelsens arbeiderpartilag Linje 425, tillegg: Vi foreslår et alternativt nytt avsnitt om søndagsåpne butikker (betydelig kortere en forslaget over): Søndag - en dag for felles fritid Regjerningen foreslår at alle butikker skal gis adgang til å holde åpent alle vanlige søndager. Det må være valgfritt for butikkene om de skal holde åpent og for forbrukerne om de vil handle på søndag mener de. Men valgfriheten er ikke reell. Markedet og kjøpesentrene bestemmer. Dermed blir det ingen frihet for butikkene eller de ansatte. 13

14 Tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider hevder regjeringen. Dette er vi uenig i. Fordi vi mener det handler om noe mer det handler om hvilket samfunn vi vil ha. Endringene vil bryte med viktige fellesskapsverdier og ta fra oss den ene dagen i uka vi har for felles fritid. Frivilligheten og idretten rammes, klimagassutslippene øker og får konsekvenser for miljø. I en tid der det er viktig å bedre klima og miljø, er dette feil vei å gå. Arbeiderpartiet vil: hindre adgangen til flere søndagsåpne butikker gi rom til fellesskapsverdiene forhindre økte klimautslipp Brussel arbeiderpartilag Linje 453 Fortsatt holde på gratisprinsippet og styrke bibliotekene... Oppsal Arbeiderpartilag Linje 470, tillegg (nytt kulepunkt): Av våre storbyer kan Oslo vente en spesiell sterk befolkningsvekst fra innbyggere i dag til innbyggere i Det er tvilsomt om Oslo har ressurser til å makte de utfordringene denne veksten skaper med bygging av barnehager, skoler, sykehjem og annen infrastruktur. Det er nødvendig å styrke mulighetene for utvikling av attraktive bolig- og næringsområder i Østlandsområdet utenfor Oslo med sikte på å dempe den forventede befolkningsøkningen i hovedstaden. Det kan ventes en befolkningsvekst i Oslo fra innbyggere i dag til innbyggere i En så sterk vekst vil kreve en omfattende utbygging av barnehager, skoler, sykehjem og annen infrastruktur. Det er tvilsomt om Oslo har ressurser til å makte de utfordringene denne veksten skaper. Det er nødvendig å styrke mulighetene for utvikling av attraktive bolig- og næringsområder i Østlandsområdet utenfor Oslo med sikte på å dempe den forventede befolkningsøkningen i hovedstaden. Nord-Trøndelag Arbeiderparti Linje Dette bør fortrinnsvis tas ut av dokumentet, i det minste linje

15 Vi ønsker ikke en egen byregionreform. Vi ønsker sterke regioner hvor byer inngår, og hvor de med sine ressurser er med og skaper vekst og utvikling i hele regionen. Vi ser ikke behov for at kommunestrukturen i storbyområdene skal ha noe større fokus enn ellers i landet. Vestfold Arbeiderparti: Linje 472: Avsnitt strykes Hedmark Arbeiderparti Linje Setningen endres til: «Endringer i kommunestrukturen skal baseres på frivillighet» Eidskog Arbeiderparti Linje Setningen endres til: «Endringer i kommunestrukturen skal baseres på frivillighet etter en rådgivende folkeavstemning» Eidskog Arbeiderparti Linje Endringsforslag: Arbeiderpartiet vil ha en mer rettferdig fordeling av midlene til kommunene og en økning av overføringene. Vi ønsker ikke en utvikling hvor man må kutte i velferdstilbud i distriktene på bekostning av sentralisering og større regioner. Dette reduserer livskvalitet og overordnet målsetning om bosetting i hele landet. Arbeiderpartiet vil: - Revidere inntektssystemet slik at det sikres en mer rettferdig fordeling av midlene - Kompenserer skattesvikt i kommunene - Satse sterkere på grunnbemanning og kvalitet i barnehage, skole og helse via rammetilskudd - Legge til rette for minst to barnehageopptak i året Hedmark Arbeiderparti 15

16 Linje Foreslås erstattes med: Arbeiderpartiet vil ha en mer rettferdig fordeling av midlene til kommunene og en økning av overføringene. Vi ønsker ikke en utvikling hvor man må kutte i velferdstilbud i distriktene på bekostning av sentralisering og større regioner. Dette reduserer livskvalitet og overordnet målsetning om bosetting i hele landet. Arbeiderpartiet vil: - Revidere inntektssystemet slik at det sikres en mer rettferdig fordeling av midlene - Kompenserer skattesvikt i kommunene - Satse sterkere på grunnbemanning og kvalitet i barnehage, skole og helse via rammetilskudd - Legge til rette for minst to barnehageopptak i året Brussel arbeiderpartilag Linje 487 og 488: Om telletidspunkt: Er det mulig å være konkret? Vil dette gå ut over fraflyttingskommunene på noen måte? Forslag uten linjenummer: Høyenhall/Manglerud Arbeiderpartilag Forslag til linjer/punkter som bør inn: - At det arbeides for en bærekraftig byutvikling. 16

17 - Innføre områderegulering som aktivt planverktøy der kommunen sikrer samhandling gjennom krav og økonomisk bistand slik at byområdene blir utviklet bærekraftig. - Ta i bruk tjenester av allmenn økonomisk betydning i stedet for å kjøpe velferdsproduksjon i markedet når og hvor det er viktig at tjenesten er universell, holder god kvalitet, skal føre til innovasjon eller frigjøre/utløse lokale krefter og ideer. Furuset Arbeiderpartilag Barn har rett på beskyttelse Vaksiner er det beste medisinske virkemiddel vi kjenner til. Det har reddet millioner av menneskeliv, og forhindret sykdom og varige skader for langt flere. Selv om vaksinasjon er frivillig, har norske barn rett til å bli vaksinert og få den beskyttelse vaksinene i programmet kan gi (jfr. Smittevernloven 3.8). Arbeiderpartiet føler stor bekymring for at barns rettigheter brytes ved at noen foreldre velger bort eller ikke møter opp til vaksinasjonsprogrammet. Dette er hovedårsaken til utbruddene av meslinger vi ser rundt om i Europa og USA. I noen norske miljøer mangler nærmere 20 prosent beskyttelse for blant annet meslinger. Dette er en alvorlig sykdom som dreper mer enn mennesker hvert år, og gir mange flere varige skader på syn og hørsel. Ved å vaksinere beskytter vi oss selv og andre, men også de få som ikke kan ta vaksiner. Det gjelder alle de minste babyene, noen alvorlig syke, en del under kreftbehandling eller dem med visse typer allergi. Alle disse har også krav på beskyttelse flokken vår kan gi dem. Det handler om grunnleggende rettigheter til beskyttelse mot sykdom. Helsemyndigheter og et samlet medisinsk miljø over hele verden har slått fast at vaksinefrykt er ubegrunnet på bakgrunn av lang erfaring med vaksinene som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet. Men kunnskap og informasjon ser dessverre ikke ut til å være overbevisende nok alene. Arbeiderpartiet mener barns rettigheter slik de er nedfelt i norsk lov og barnevernkonvensjonen må veie tyngst. På samme måte som samfunnet ville behandle et alvorlig sykt barn mot foreldres vilje, er det naturlig å følge et føre-var prinsipp for å beskytte barn mot potensielt livsfarlige sykdommer. Arbeidet for full vaksinasjonsdekning må først og fremst bygge på grundig informasjon, gode og tillitsvekkende samtaler med foreldre, oppsøkende arbeid overfor utsatte grupper, osv. Men når man trass i stor innsats er nede i 91% dekning i barnevaksinasjonsprogrammet i hovedstaden og i andre fylker, mens 95 % er WHO s grense for hva som gir såkalt flokkbeskyttelse, trengs det flere tiltak. I land som har obligatorisk vaksinasjonsprogram for barn ligger dekningsgraden nær 100%. Arbeiderpartiet vil gå inn for et slikt prøveprosjekt i Oslo. Arbeiderpartiet vil også styrke informasjonsarbeidet for å revaksinere den voksne befolkningen. En av de vanligste årsakene til at barn blir syke er smitte fra voksne som ikke klar over at mange vaksiner bør gjentas i tiårsintervaller for å gi sikker beskyttelse. Fastlegene må få et større ansvar for å informere om nødvendigheten av oppfriskningsvaksiner og tilby disse til sine listepasienter. Arbeiderpartiet vil: 17

18 - innføre et prøveprosjekt i Oslo med obligatorisk vaksinasjonsprogram for barn opp til 16 år - sette krav til fastlegene om at alle listepasienters får informasjon og tilbud om nødvendige revaksineringer Kroken Arbeiderpartilag Dette dokumentet har mange svært gode formuleringer som har passet godt i Nordnorske byer også. Men Kroken a-lag registrerer at ingen Nordnorske byer er omtalt i dokumentet. Dette til tross for at Bodø og Tromsø er av Norges raskest voksende byer. Prisutviklingen på eiendom er svært høy og begge byer har alle voksesmerter som kjennetegner store byer. Veitvet, Linderud og Økern arbeiderpartilag(vlø) Vi har gjennomgått overnevnte dokument. Vi vil komme med våre kommentarer til hvert enkelte avsnitt. Innledningen: Vi har ingen spesielle kommentarer til dette avsnittet, vi stiller oss bak uttalelsene om vekst og miljøutfordringer, kunnskap- og næringsutvikling, samt reduseringen av sosiale forskjeller og bekjempelsen av kriminalitet. Transport og miljø: VLØ ser positivt på at det er ønskelig med en stor satsning på å flytte persontransporten over fra kjøretøy med høye verdier for miljøfarlige klimagassutslipp, og over på mer miljøvennlig kollektivtransport. Vi ser også viktigheten av å opparbeide egne traseer for sykkel og gange, slik at dette enklere vil gjøre at dette tas i bruk. Det bør gis en økonomisk kompensasjon for flytte over gods fra biler til tog, da kostnadene for dette er høye. Kollektivtransport og boligbygging: VLØ støtter storbyutvalget i at det bør sees på løsninger om å samkjøre utbygging av kollektivtransport og nye områder for boligformål. Det at staten, fylkeskommunen og kommunene samarbeider med for å følge opp bymiljøavtaler for å oppnå felles mål ser vi med positive øyne på, samt at staten bør ha et særskilt ansvar for utbygging av kollektivtraseer for buss og bane. VLØ støtter fullt opp at staten må sette i gang arbeidet med å bygge ut intercitytriangelet på Østlandet. Men vi mener at det viktig å avsette nok midler til å vedlikeholde skinnegang og tog for at dette skal være lønnsomt. Er enige i at en utvidelse av kollektivfelt vil gi kollektivtrafikken større og flere muligheter for å frakte passasjerer. Da vil det også være et større behov for innfartsparkering. Overgang til miljøvennlige kjøretøy: VLØ støtter fullt ut å gjøre bomringene rundt Oslo tids- og utslippsbestemte. Vi er også glade for å se at storbyutvalget ønsker å bidra til utvikling og utprøving av effektive teknologier for rensing, slik det er i dag er ikke en utbygging hvor veiene legges i tunnel eller lokk gode 18

19 miljømessige tiltak, bort ifra støy, da det per i dag ikke finnes gode måter å rense disse for klimagasser eller svevestøv. Vi er også enige om at det offentlige bør være gode forbilder ved å pålegges å bruke miljøvennlige kjøretøy når de er på tjenesteoppdrag. Vi mener også at tungtransporten må over på mer miljøvennlige løsninger for å få ned NOXutslippene. Sykkel og gange: Under dette avsnittet er VLØ enige i alle de seks kulepunktene. Det er dog viktig at man også arbeider opp imot sykelistenes interesseorganisasjoner for å få sykelistene til å bruke de opparbeidede arealene for sykelister, og ikke arealer for gående eller kjørende. Grønne byer: VLØ mener også at vi må ta vare på de grøntområdene, som bymarker, parker og vassdrag i og rundt storbyene. I vårt område ser vi hvor godt våre grøntområder, som bl.a. Bjerkedalen park, Veitvetparken brukes av beboerne i nærmiljøet. Det å sørge for fri tilgang og sørge for aktiv bruk av strandområder og legge til rette for aktiv friluftsliv i bymarkene mener også vi vil være gode helsebringende tiltak. Levekår og velferd: VLØ er av den oppfatning at det er særs viktig at velferdstilbudene i storbyene minst må være på samme nivå som resten av landet. I Oslo har ikke dette vært en høy prioritet gjennom mange år, noe som har medført sprengt kapasitet på dette tilbudet. Utjevning av økonomiske forskjeller er essensielt for å opprettholde et godt og trygt samfunn der alle skal ha like muligheter. Rusproblematikken i våre storbyer har vært vedvarende høyt, og er et område hvor det kreves bruk av mer midler. Personer med rusavhengighet må få et godt tilbud langt tidligere enn hva tilfellet er i dag. Det er i dag store forskjeller fra kommune til kommune, så det må settes i gang et langsiktig arbeid for å sikre et godt tilbud uavhengig av hvor man bor. Sterke områdesatsninger: VLØ mener også at områdesatsingene bør fortsette. VLØ har deltatt aktivt i de forskjellige områdesatsingene i Groruddalen og ser de gode resultatene dette har gitt. For at dokumentet skal være forståelig mener vi at benevnelser som områdesatsning klart kan byttes ut med mer forklarende ord. Sosiale helseforskjeller: Det å fremme fysisk aktivitet for personer i alle aldersgrupper ser VLØ som en viktig satsing for å forbygge livtidssykdommer som diabetes, overvekt og hjerte-og karsykdommer. Det å starte dette arbeidet med å styrke skolehelsetjenesten ser vi på som sær viktig. VLØ støtter også satsingen på å styrke hjemmebaserte tjenester for eldre og demente slik at disse kan få bo hjemme så lenge de kan. 19

20 De å få definert narkomani som en sykdom vil kunne gi en individuell tilpasset behandling for disse. VLØ støtter dette arbeidet fullt ut. Godt Norsk språkmiljø: Det at norsk skal være et fellesspråk på alle arenaer, og at dette skal være et krav i norske skoler, barnehager og i eldreomsorgen er noe VLØ stiller seg bak. Derfor mener vi at det å styrke språkopplæringen er viktig. Vi mener også at gratis kjernetid i barnehagene i storbyene kan være et viktig insentiv for å starte språkopplæringen blant barn. Aktiv boligpolitikk: VLØ mener det er meget viktig å øke takten på boligutbyggingen, og dette gjelder særskilt for de største byene i Norge. Det å ha en variert boligsammensetning i alle bydeler er også et viktig element for å forhindre segregering. "Leie til eie" prosjekter må settes i gang fortløpende. Dette er særs viktig for unge personer som ikke har nok egenkapital for å få boliglån, og blir av den grunn tvunget ut på et kostbart leiemarked. Vi ser også viktigheten av å skape flere slike tiltak slik at flest mulig kan kjøpe egen bolig. Vi registrerer at boligprisene i pressområdene øker bekymringsverdig mye, så det å utvikle strategiske samarbeidsavtaler mellom kommunene og større utbyggere for å sikre rimeligere boliger i pressområdene er et viktig tiltak i så måte. Bygging av studentboliger har vært et fokusområde gjennom flere år, men etterslepet er såpass stort at et mål om 3000 nye boliger i året bør være et minimum. God og aktiv oppvekst: Det å ha bygg og anlegg for å satse på mer barne- og ungdomsaktiviteter ser VLØ på som et viktig satsingsområde. Det er derfor viktig at det i kommunale bygg blir lagt mer til rette for dette uorganisert idrett og fritidstilbud. Et annet viktig satsingsområde bør være svømmeundervisning. I dag er svømmeundervisningen i Norge alt for dårlig. Vi støtter derfor forslaget om at alle 10-åringer skal være svømmedyktige. VLØ er også enige om å sørge for at skolen har yrkesgrupper med kompetanse til å hjelpe elever med utfordringen utenfor skolen, gjeninnføre gratis kulturskoletime i grunnskolen, bygge ut ordningen med sommerskole. Satsingen på å bedre omsorgen for barn utsatt for omsorgssvikt og overgrep bør også intensiveres. Trygghet og kriminalitetsbekjempelse: VLØ stiller seg bak første del av avsnittet. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er et stadig større problem, og samtidig ser vi at det blir vanskeligere å avdekke sakene. Norske kommuner er store innkjøpere, og har av den grunn et særlig ansvar for å stille krav til de som leverer varer og tjenester til kommunen. 20

21 Det bør også ses på utformingen av dagens lovverk, og hvilke endringer man kan gjøre for å minisere dette problemet. Arbeidstilsynet må også styrkes enda mer slik at de har ressurser til å møte denne stadig større utfordringen. Økonomisk kriminalitet, arbeidskriminalitet og sosial dumping: I de senere år har vi opplevd stor arbeidsinnvandring, spesielt i bra Øst-Europa. VLØ er enige i at det bør settes i gang en felles satsing for bransjerettede prosjekter mot renhold, transport, restaurant, bygg og anlegg m.m, og at dette må bygge på nært samarbeid mellom de offentlige kontorer og partene i arbeidslivet. Vi er også enige i at gjennom de andre kulepunktene vil sørge for sikkert og godt arbeidsliv hvor slik kriminalitet minskes. Trygge gater og uteområder: VLØ er enig i at det må bli en styrking av politietaten for å bekjempe og forbygge kriminalitet. I dette arbeidet ser også vi viktigheten av å ruste opp parkanleggene med god belysning og tilretteleggelse for aktivitet og tilstedeværelse. Kamp mot menneskehandel: VLØ er enig i en styrking av kampen mot menneskehandel, dette har i de siste årene vært en gjenganger i forhold til kjøp og salg av sex. Men dette har også blitt en utfordring i andre bransjer i Norge. Slik at å etablere en skjermings- eller refleksjonsordning for slike ofre ser vi på som viktig. Bedre forebygging: VLØ mener at det å satse på forebygging og arbeide proaktivt er et godt satsingsområde. Det å bygge opp gode samarbeidsarenaer er viktig. Et større samarbeid mellom politi og kommune vil øke det forbyggende arbeidet lokalt. Aktiv næringspolitikk: VLØ stiller seg bak Storbyutvalgets uttalelse om aktiv næringspolitikk. Høyere utdanning og forskning: Norge er et kunnskapsbasert samfunn og dette må vi videreføre med nye gode tiltak. Kommunene må i kraft av sin posisjon skape et godt samarbeidsklima med alle relevante aktører, slik at vi sammen kan videreutvikle samfunnet. Legge til rette for næringslivet: VLØ er enig i viktigheten ved å legge til rette for utviklingen av det lokale næringsliv. Vi mener at det er viktig å forenkle bl.a. søknadsprosesser og selskapsopprettelser, med en strengere elektronisk rapportering, som ikke er for avansert. Vi tror at opprettelsen av et servicesenter også bør tilrettelegges for personer som ønsker å starte og utvikle egne bedrifter. Bidra til nyskaping og innovasjon: 21

22 VLØ mener at det er viktig å starte tidlig med å oppmuntre til næringslivsbygging. Det å satse på ungt entreprenørskap ser vi positivt på. Slik at det å legge til rette for dette støtter vi fullt ut. Levende kulturliv: Det å ha et levende kultur liv ser vi i VLØ på som en god måte i integrere på. I vårt område i Oslo har vi erfart dette med stort hell. Vi har arrangementer årlig hvor kulturlivet og integrering går hånd i hånd. Vi ser også gode lokale initiativ ved å lage lokalt bibliotek basert på frivillighet og innsamling av bøker. God organisering: VLØ mener at det må på plass en bedre styring på tvers av kommune- og fylkesgrenser, spesielt når det gjelder organisering av samferdsels- og kollektivløsninger. Slik det er organisert i dag ser vi at det tar for lang tid før man kommer frem til en forent beslutning. Samtidig er det særs viktig at lokaldemokratiet ikke svekkes, og at befolkningen skal ha tillit til at de lokale politikerne er i stand til å fatte beslutninger på deres vegne. Vi kan ikke organisere oss slik at det reises tvil om hvem som er ansvarlig for beslutninger. Organisering og struktur: VLØ ser viktigheten av å innføre en regionreform og stiller seg bak kulepunkt 1 og kulepunkt 2. Økonomi for vekst: VLØ stiller seg bak endringer av reglene for rammeoverføring. Vi ser at dagens ordning ikke fungerer tilfredsstillende for vekstkommunene. 22

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører.

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører. Rita Hirsum Lystad, Akershus 20150414 17:01 Kapittel: Levekår og velferd #8 Forebygging av psykiske lidelser og selvmord Mange unge opplever store utfordringer som er vanskelig å takle. Manglende mestring,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

velger du bort søndagen

velger du bort søndagen velger du bort søndagen Sjekk ditt kommuneparti på: www.sondagsalliansen.no? søndagsmiddag hviletirsdag lesedag IDRETTSGLEDE hviledag bare hverdag søndagstur søndagshandel mandagsmiddag KJÆRE VELGER 14.

Detaljer

Statens innsats for bærekraftig mobilitet

Statens innsats for bærekraftig mobilitet Statens innsats for bærekraftig mobilitet Åse Nossum Torsdag 31.juni 2012 Vegdirektoratet Informasjonsmøte Mobilitetsuka 2012 Bilfridag 2012 Bilfri dag Hensikten er å oppfordre folk til å gjenoppdage byens

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av:

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av: Dette er byggenæringen: 54 982 bedrifter 219 598 ansatte 424 826 millioner i omsetning Ca. 245 mill. per time Norges største distriktsnæring Ulvetider?! Eller andre tider i byggenæringen Adm.dir. BNL,

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

JA TIL SØNDAG SOM FELLES FRIDAG!

JA TIL SØNDAG SOM FELLES FRIDAG! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Innstilling fra redaksjonskomiteen for helse mv. Forslag til uttalelse nr 1 JA TIL SØNDAG SOM

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest Dato: 11. desember 2009 Byrådssak 1443/09 Byrådet Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest ASKI SARK-2000-200900902-30 Hva saken gjelder:

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Sarpsborg 16. mai 2014 Finansieringen av velferd Å styrke konkurranseutsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over.

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over. Redaksjonskomiteens innstillinger Politisk plattform FORSLAG 1: Forslagsstiller: Delegat 33 Øystein Fjæra Linje 69-111 Redkoms innstilling: Avvises De språklige endringene vurderes ikke å bedre teksten.

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren RØYKFRI ARBEIDSTID I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Arbeidstakerorganisasjonene og rådmannen er enige om å innføre

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid.

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid. O S L O A R K I T E K T F O R E N I N G JOSEFINESGT 34, 0351 OSLO - TEL. +47 23 33 24 94 MOB +47 932 04 522 Org.nr.: 871437122 e-post: oaf@arkitektur.no web; www.arkitektur.no/oaf O. A. F. Byrådet i Oslo

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Delrapport 1 fra ekspertutvalg, 24.3.14 Tom Egerhei ass. fylkesmann Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentralt prinsipp Kommunestrukturen

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Policymøte 11. februar 2015 Refleksjon 1 Markeder i endring ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE Situasjonsbeskrivelse 2014 Refleksjon

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer

233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer 232 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: 36 37 Foreslått av: Håkon Møller Endre kulepunkt til: "Vi vil sørge for at alle barn og unge får gå i barnehager og på skoler i eget

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer