Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene."

Transkript

1 Nyhetsbrev Innledning Forbundsstyret ønsker at avdelingene og medlemmene i hele landet får best mulig oppdatert informasjon. Sekretariatet har derfor fått i oppdrag formidle nyhetsbrev jevnlig. Vi vil basere nyhetsbrevet på den daglige aktiviteten i Sekretariatet, og på substansen av de sakene som er oppe tilbehandling i Forbundets råd og utvalg. Som en følge av dette, vil protokoller fra Forbundsstyret ikke lenger bli distribuert. Dette vil gjøre det lettere å behandle sensitive saker som fra tid til annen oppstår på en korrekt måte i referatene, slik at vi er ryddige og sporbare når Protokollkomiteen skal revidere Forbundsstyrets og Sekretariatets arbeid. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene. Ny Generalsekretær Etter at jeg begynte i stilling som ny Generalsekretær har jeg hatt noe spennende, lærerike og interessante uker. Jeg imponert over Forbundet og den viktige forsvarsstøttende aktiviteten rundt om i avdelingene. Jeg er også svært fornøyd med vår lille, men kompetente stab i Sekretariatet, og ikke minst med den enorme innsatsen til min forgjenger, Jon Rogstad. Jeg har begynt en oppsøkende kampanje i forhold til avdelingene, og gleder meg til å bli bedre kjent med NROFs medlemmer. Ball Arendal Avdeling Nedenes arrangerte tradisjonen tro Ball Pro Patria i Arendal Gamle Rådhus. Det var et usedvanlig stilig og godt gjennomført arrangement, som med ca 110 deltakere er et av landets mest populære ball.

2 Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 28. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Avtalen med Forsvaret Avtalen med Forsvaret har blitt, i det store og hele, godt mottatt ute i avdelingene. Som noen medlemmer og avdelinger har kommentert, har det blitt noen enkelte begrensninger i forhold til tidligere avtale. Det har kommet en del kommentarer vedrørende personell som ikke lenger får låne våpen fordi de er over 55 år. Sekretariatet ønsker å gjøre oppmerksom på at de som er i denne gruppen naturligvis kan skyte med våpen som tilhører avdelingene lokalt og delta i arrangementer hvor avdelingene har lånt våpen til selve arrangementet. For personer som i kraft av sin kompetanse er en ressurs for HV, er det også en mulighet å melde seg frivillig til tjeneste i Heimevernet. Som kjent vil avtalen bli tatt opp til evaluering i løpet av året, og vi vil da se om det kan være praktiske løsninger for ressurspersoner over 55 år. Disse begrensningene skyldes Forsvarets omstilling, innskjerpede sikkerhetsrutiner og samfunnets krav til kontroll med våpen og ammunisjon. Det er viktig for NROF, som en troverdig samarbeidspartner med Forsvaret, at vi handler innenfor avtalens ordlyd og har en mest mulig ensartet praksis i hvordan avtalen brukes. Forbundsstyret har derfor pålagt Sekretariatet å følge dette opp på en måte som demonstrerer troverdighet og bygger tillit. Det er viktig å huske på at det i pkt 1 i avtalen står: Forsvarssjefen ønsker å støtte NROF, som er en ressurs og et kompetansestøttende forbund for Forsvaret. Videre står det at Samarbeidsavtalen har til hensikt å støtte opp om NROF og dets medlemmer blant vernepliktige-, utskrevet- og HV-befal, som ønsker å opprettholde tette forbindelser til Forsvaret gjennom trening i militære ferdigheter og stille sin tid og kompetanse til rådighet etter Forsvarets behov Etter Forbundsstyrets syn, har vi fått en god avtale med Forsvaret som gir NROFs medlemmer meget gode muligheter.

3 Forsvarssjefens fagmilitære råd Som kjent har Forsvarssjefen avgitt sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren om Forsvarets videre utvikling. Forbundsstyret har behandlet det fagmilitære rådet og avgitt en høringsuttalelse. NROF mener at FMR gir en god beskrivelse av de utfordringene Forsvaret står overfor. Etter NROFs syn vil den foreslåtte strukturen gi en mer robust forsvarsstruktur med evne til å ivareta Forsvarets oppgaver slik disse er beskrevet i gjeldende politiske dokumenter. I forhold til de fleste av de land vi kan sammenlikne oss med, har Norge en positiv utvikling i forsvarsbudsjettet. Likevel er det etter NROFs syn neppe tvil om at forholdet mellom budsjetter og ambisjoner er anstrengt. Uten en endring i budsjettnivået, kan NROF ikke se andre realistiske muligheter for å bedre dette, enn å samordne virksomhet og redusere base- og støttestrukturen for å frigjøre midler til blant annet trening og øvelse. NROF støtter således Forsvarssjefens forslag om reduksjoner av base- og støttevirksomheten, men ønsker ikke å ta stilling til hans valg til ulike lokaliseringer. Etter fremleggelsen av FMR har Heimevernet vært et viktig tema i media. NROF mener det er meget viktig at HV er tilstrekkelig trent og øvet. Forsvarssjefens anbefaling er å redusere HVs struktur for å frigjøre midler til dette. Det er NROFs syn er imidlertid at det ikke er grunnlag for den foreslåtte reduksjonen av HV, og at pengene som behøves bør finansieres ved tilleggsbevilgninger. Det er et ønske fra Forbundsstyret at NROF holder seg oppdatert og deltar i den demokratiske prosessen fremover. Sekretariatet tar gjerne i mot innspill fra avdelingene. Medlemsstatus Ved opptelling av de som har betalt i 2011 var dette 6490 og med de som har betalt i 2010, men ikke i 2011, blir dette 7024 medlemmer. FS mente det var viktig at denne oppfølgingen skjer i dialog med avdelingene lokalt. Sekretariatet bør holde kontakt med lederne lokalt, og gi informasjon om medlemmer som ikke har betalt kontingent. Lederne bør så trekkes aktivt inn i å påvirke aktuelle medlemmer. FS understreket at medlemstallet ikke bare er viktig for NROFs økonomi, men også for å gi Forbundet tyngde og innflytelse.

4 Status våpenkontroll Det er fortsatt noen våpen som ikke er innlevert i henhold instruks. Arbeidet med å finne ut hvem som tilfredsstiller kravene til Aktiv Skytter er startet. Er du ikke lenger Aktiv Skytter, plikter du å innlevere. Dette er et møysommelig og tidkrevende arbeid som krever store ressurser i sekretariatet. Det er viktig at avdelingene også bidrar i dette arbeidet. På den måten opprettholder vi god kontroll med NROF-våpen. Det er i forbindelse med dette arbeidet, og som en følge av avtalen med Forsvaret, utarbeidet en instruks vedrørende utlån av våpen og uniform. Disse er lagt ut på hjemmesidene. Det er viktig at både søker og avdeling setter seg inn i instruksen før man sender inn søknad. Mangekamp og feltidrett Mangekamp- og feltidrettsutøverne i NROF er en svært liten gruppe innen NROF-idretten. Rekrutteringen er dessverre svak. Til CIOR2010 var det problemer med å stille lag, men vi fikk det til! I lys av den siste tids utfordringer med våpen i NROF, har dette også fått innvirkning på denne gruppa. Alle våpen som tidligere var utkvittert, er levert inn, også våpen som eksklusivt ble brukt av denne gruppen. I følge den nye avtalen med Forsvaret, kan NROF ikke ha et antall avdelingsvåpen lagret utover det aktuelle arrangement. Personlig utlån kan kun skje til utøvere som oppfyller minstekravene for aktive skyttere. NROF oppfordrer derfor gamle og nye mangekampkjempere/ feltidrettsutøvere om å registrere seg som Aktiv Skytter, få utlånt våpen og delta i trening. Det er også mulig å trene mangekamp i forbindelse med annen skyting, eller at en avdeling låner våpen til aktuelle treningssamlinger, slik avtalen legger opp til. Prosjekt Veterandykking Det er nå muligheter for å bli utdannet til dykkerinstruktør hvis man er medlem i NROF (man må inneha godkjent CMAS*** apparatdykkersertifikat eller tilsvarende kompetanse, og tilfredsstille kravene til S-sertifikat). Instruktørkurset vil gå over to langhelger på Haakonsvern i Bergen og det skal utdannes inntil 12 instruktører.

5 Dette er et spennende samarbeidsprosjekt mellom NROF, Norges Dykkeforbund og og SIOPS, støttet av Forsvarets Veterantjeneste (FVT). Prosjektet vil kunne deles inn i tre faser, hvor instruktørene skal utdannes i fase 1 (NROF-medlemmer som fortrinnsvis er veteraner og må være dykkere). I fase 2 skal instruktørene bidra til å undervise og veilede skadde (fysisk og psykisk) veteraner som ønsker å ta sportsdykkersertifikat. I fase 3 skal disse integreres i NDFs klubber. På denne måten bidrar vi til at skadde veteraner kan få et meningsfullt fritidstilbud. Tilbudet til veteranene som ønsker å ta sportsdykkersertifikatet, vil komme senere. Prosjekt Employer Support NROF ønsker å benytte sin organisasjon og kompetanse i et konkret prosjekt som tar sikte på å knytte kontakt med næringslivet for å informere om Forsvarets virksomhet i dagens sikkerhetspolitiske situasjon og særlig om personellmessige konsekvenser av dette. Hensikten med prosjektet er at arbeidsgiversiden skal: Forstå behovet for at det avgis personell til tjeneste for Forsvaret, både til internasjonale operasjoner og tjeneste i Heimevernet. Øke villigheten til å avgi personell til slik tjeneste. Se den erfaring og kompetanse den enkelte skaffer seg ved slik tjeneste som et fortrinn som bedrer bedriftens konkurranseevne For den enkelte soldat, tjenestemann- og kvinne, er hensikten at: Man opplever generelt en økt forståelse og anerkjennelse for innsatsen i tjeneste for Norge. At potensielle arbeidsgivere betrakter slik tjeneste som et aktivum ved ansettelse NROF er opptatt av et godt og funksjonelt samarbeid med Næringslivet i dette prosjektet. Sekretariatet tar gjerne i mot innspill fra medlemmer med næringslivserfaring og kompetanse. Sekretariatet avventer svar på søknaden om midler til prosjektet fra Forsvarsdepartementet.

6 Landsmøtet til 3. juni Landsmøtet går i år av stabelen i Stavanger på KNM Harald Haarfagre 1., 2. og 3. juni. Fredag 1. juni er satt av til spennende foredrag og informasjon. Forsvarssjef Harald Sunde, statssekretær Roger Ingebrigtsen i FD og sjefen i HV-02, oberst Stein Erik Lauglo, kommer. Det er viktig at alle avdelinger stiller med det antall delegater som er mulig og at datoen holdes av allerede nå! I tillegg til de normale agendapunktene, ønsker Forbundsstyret å behandle avtalen med Forsvaret som eget punkt. Det legges også opp til en god diskusjon om hvordan NROF skal utvikle seg videre, i lys av det nye Forsvaret Tour Norway sykkelritt i Sør-Norge i mai Tour Norway gjennomføres neste år i tiden mai i Sør-Norge. Sykkelrittet arrangeres av Interspons as, Glava er hovedsponsor. Wayback, som er en ideell organisasjon som skal bistå innsatte og tidligere innsatte i å komme tilbake til samfunnet, har inngått en avtale med arrangøren om bistand i forbindelse med arrangementet. NROF har fått henvendelse fra Wayback ved Torgeir Stensrud om avdelingene lokalt er interessert i å stille mannskaper til klargjøring av trasé, trafikkdirigering og etablering av kontrollposter og så videre. Dette vil kunne være aktuelt for en rekke NROF avdelinger i det sentrale Østlandet, Vestfold, Buskerud, Oppland og Hedmark. Det blir tilbudt en timepris for pr. hode for de NROF-avdelingene som ønsker å støtte arrangementet. Er det interesse blant de aktuelle avdelingene i Sør-Norge (NROF avd. Vestfold, NROF avd. Drammen, NROF avd. Kongsberg, NROF avd. Ringerike, NROF avd. Oslo, NROF avd. Grenland, NROF avd. Nedre Romerike, NROF avd. Follo, NROF avd. sør-østerdal, NROF avd. Vestoppland og NROF avd. Gudbrandsdal), bes disse melde tilbake til sekretariatet raskt. De aktuelle avdelingene ble tilskrevet i midten av januar med informasjon om bl.a. løypetrasé.

7 Foredrag i Oslo Militære Samfund Den 16. januar holdt jeg (Generalsekretær) et foredrag med refleksjoner over NATOs relevans, basert på mine 4 år i topplederstillinger i Alliansen. I foredraget understreket jeg NATOs avgjørende betydning for det norske Forsvarets relevans som konfliktavvergende instrument. Som ny generalsekretær benyttet jeg også anledningen til å fortelle forsamlingen om reserveoffiserenes rolle i NATOs operasjoner og strategi, og understreket den store betydningen som NATOs øverste operative sjef, Admiral Jim Stavridis, tillegger reservistene. 10% - 20% av styrkene i Afghanistan er faktisk reservister! Tallet varierer litt fra nasjon til nasjon, men USA er et av de landene som har en stor andel reservister i sitt bidrag. Som Norge, har våre NATO-allierte redusert sine styrker. Dette fører ofte til mindre fleksibilitet og handlefrihet, og mange land tyr da til reservestyrker for å fylle opp, eller for å fylle hull som oppstår hjemme når avdelingene deployerer. Det er også interessant at land som forlater vernplikten, kompenserer dette ved å introdusere en mer aktiv reserve. Tilbakemeldingen er at bruken av reserver gir en økt handlefrihet og fleksibilitet, men til en lavere kostnad enn regulært personell. SACEUR er spesielt opptatt av den merverdien som ligger i at reserveoffiserene har en sivil kompetanse i tillegg til den militære. Som dere vet, er et av hovedfokusområdene i NATO nå det som kalles Comprehensive Approch, eller helhetlig tilnærming. Dette innebærer at militære virkemidler og ikke-militære virkemidler orkestreres mot et felles mål. Til trengs det personell med komparativ kompetanse. I en rekke operasjoner brukes reserveoffiserer målrettet med bakgrunn i deres kompetanse. Det er medisinsk personell, jurister, bygningsfolk og ingeniører, det er pressefolk, folk med cyber-kompetanse, det er folk fra den maritime klyngen som er helt sentrale i kampen mot piratvirksomhet og så videre.

8 I mange NATO-land er det laget en egen policy som beskriver hvordan reservepersonell kan brukes for å gi kosteffektive styrker, og det er vanlig at de nasjonale reserveoffisersorganisasjonene deltar i dette arbeidet. I NATO reguleres policyen for reserven gjennom et dokument fra Militærkomiteen, MC 441. Der er oppløftende å se den betydningen våre allierte tillegger reserven. Jeg er sikker på at det nye Forsvaret har mange muligheter for reservepersonell også. Hjemmesidene og Facebook Vi ønsker som sagt å legge opp til best mulig dialog med avdelingene og medlemmene. Den beste måten å gjøre dette på, er å bruke hjemmesidene våre til å spre informasjon i størst mulig grad. Vi har også opprettet en gruppe på Facebook, hvor vi speiler mye av informasjonen fra hjemmesiden. På Facebook kan det enkelte medlemmet komme med synspunkter og være med i diskusjonen. Vi i sekretariatet er regelmessig på Facebook og deltar gjerne i debatten.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Etter at årets kontingent ble sendt ut med Pro Patria nr. 1/2013,

Detaljer

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support...

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support... Innhold 1. Organisasjon... 5 1.1 Virksomheten... 5 1.2 Videre drift... 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet... 6 1.4 Likestilling... 6 1.5 Påvirkning på det ytre miljø... 6 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1.

1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1. Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjon... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Kort beskrivelse av året som har gått... 5 1.3 Antall medlemmer ved årsskiftet... 5 1.4 Vurdering av videre drift i avdelingen...

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Debattmøte i Polyteknisk Forening og Norske Reserveoffiserers Forbund tirsdag 5. nov. 2013

Debattmøte i Polyteknisk Forening og Norske Reserveoffiserers Forbund tirsdag 5. nov. 2013 Debattmøte i Polyteknisk Forening og Norske Reserveoffiserers Forbund tirsdag 5. nov. 2013 Jørgen Berggrav, generalsekretær i NROF *sjekkes mot fremføring* Innledning Jeg har lyst til å begynne med det

Detaljer

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Vi har hatt god tilgang på nye medlemmer i 2015. Det

Detaljer

FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse

FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse FAKTA Innledning Hva mener veteranene? Brukerundersøkelse: For første gang har vi spurt veteranene hva de mener om Forsvarets tjenester. I arbeidet med å få på plass

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. mars 2010

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. mars 2010 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. mars 2010 Ved Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité: Foto: Stig Morten Karlsen. OMS Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk -

Detaljer

2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2.

2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2. Innhold 1. Organisasjon... 4 1.1. Virksomheten... 4 1.2. Videre drift... 4 1.3. Helse, miljø og sikkerhet... 5 1.4. Likestilling... 5 1.5. Påvirkning på det ytre miljø... 5 1.6. Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen VERDIER VERD Å VERNE Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Mine damer og herrer, kjære

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 7. januar 2002

Foredrag i Oslo Militære Samfund 7. januar 2002 Foredrag i Oslo Militære Samfund 7. januar 2002 REGJERINGENS FORSVARSPOLITISKE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER Forsvarsminister Kristin Krohn Devold 1. Innledning Ærede forsamling. Vi har bak oss et av

Detaljer

Innst. S. nr. 159. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. S. nr. 159. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. S. nr. 159 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende Forsvarsdepartementets håndtering av legemangelen

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011

Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011 Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011 Foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar 2011 Forsvarsminister Grete Faremo Sjekkes mot fremføring Det vi ønsker skal bli varig, må vi forandre. Bill

Detaljer

Vernepliktsprogrammet 2014-2016

Vernepliktsprogrammet 2014-2016 Vernepliktsprogrammet 2014-2016 Innledning Vernepliktsprogrammet er Tillitsmannsordningen i Forsvarets (TMO) overordnede og prinsipielle vernepliktspolitikk. Programmet er inndelt i 22 kapitler som tar

Detaljer

MER TRENING FÆRRE SOLDATER

MER TRENING FÆRRE SOLDATER HV bladet nr. 4 2011 Forsvarssjefen foreslår: MER TRENING FÆRRE SOLDATER forsvaret HV bladet Redaksjonen GIHV - Generalmajor Kristin Lund Forsvarssjefen vil ha mer trening Heimevernsbladet Postboks 800

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2011 / 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 3 3.1 Henvendelser... 3 3.2 Informasjon...

Detaljer

Opplæring og veiledning av oppdragstakere i tilrettelagt fritid. Av Heidi Smedsrud Hansen

Opplæring og veiledning av oppdragstakere i tilrettelagt fritid. Av Heidi Smedsrud Hansen Opplæring og veiledning av oppdragstakere i tilrettelagt fritid Av Heidi Smedsrud Hansen 2 Innhold 1. Innledning s. 3 1.0 Tema og bakgrunn s. 3 1.1 Problemstilling og avgrensning s. 4 1.2 Metode s. 5 1.3

Detaljer

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen Foredrag i Oslo Militære Samfund 28. november 2005 ved Forsvarssjef general Sverre Diesen MODERNISERINGEN AV FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER Innledning Selv om Regjeringens omstillingsmål for perioden

Detaljer

VERNEPLIKTSPROGRAMMET 2012-2014

VERNEPLIKTSPROGRAMMET 2012-2014 VERNEPLIKTSPROGRAMMET 2012-2014 Innledning Landskonferansen (LK) er Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) sitt høyeste organ. Etter innstilling fra Vernepliktsrådet (VPR) og påfølgende behandling i Landsstyret

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET VALGKOMITE FREM MOT PEFO KONGRESS 2015 Valgkomiteens arbeid startet opp januar i 2014 med 5 medlemmer. Vi valgte at alle medlemmene

Detaljer

Dag Olberg. Norsk Sykepleierforbund Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene

Dag Olberg. Norsk Sykepleierforbund Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene Dag Olberg Norsk Sykepleierforbund Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene Dag Olberg Norsk Sykepleierforbund Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene 2 Innhold Forord... 4 1 Innledning

Detaljer

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

FFI/RAPPORT-2006/01729

FFI/RAPPORT-2006/01729 FFI RAPPORT UTENLANDSOPERASJONER Ferdigpakket nisjefyll eller militærmakt i løs vekt? AABAKKEN, Ola FFI/RAPPORT-2006/01729 UTENLANDSOPERASJONER Ferdigpakket nisjefyll eller militærmakt i løs vekt? AABAKKEN,

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer