Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015"

Transkript

1 Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015 Stavern 13. og 14. juni 2015 Oppsummering og rapport

2 1. Generelt FK har ingen fast forretningsorden, men fulgte en norm som ligger tett opp til gjennomføringen av LM. Hver avdeling var invitert til å stille med en deltager. FKs hovedoppgave er å informere om og drøfte viktige saker i Forbundet. FK drøfter forhold som det kan være aktuelt for Forbundsstyret å arbeide videre med. Fra FS side, var det spesielt viktig å forankre Forbundets strategiprosess i avdelingene og omsette den til praktiske aktiviteter i avdelingene. FK har ingen beslutningsmyndighet, men FS vil lytte til innspill som fremkom. Denne rapporten er ment som et hjelpemiddel for dette.det er viktig at Forbundets aktivitet settes i en helhetlig sammenheng. Det ble derfor utarbeidet et sammendrag av de viktigste rammedokumenter som ble utgitt i formannskonferansens saksmappe. 2. Program Program Lørdag 13. juni TID AKTIVITET Merknader Ankomst, registrering Lunsj Åpning Velkommen og «Rikets» tilstand Forsvarssjefens hilsen Pause Forsvarspolitiske rammebetingelser 25 Ekspertgruppen Per E. Solli 25 Forsvarssjefens fagmilitære råd Elisabeth Natvig 10 E-tjenestens trusselvurderinger 10 Reservistutredningen Pause Plenumsdebatt Hva betyr dette for NROF? Strategi Aktiviteter Organisasjon og administrasjon Panel med 5 deltakere Pause Informasjonssaker fra Forbundet: Avtalen med Forsvaret Skytereglementet Aktiv reserve NROFs tilnærming i søknad om prosjektmidler Avdelingenes årsberetninger Nijmegen Gjennomføring av kontaktutvalgsmøter Myrvangutvalget Momskompensasjon Gjennomføringssatster for sentrale aktiviteter Annonsesalg i Pro Patria for avdelingene Til disposisjon Jørgen Berggrav Per E. Solli Elisabeth Natvig Terje Surdal Ingvar Rist Bogetveit Christian Christiansen 2

3 Middag og sosialt samvær Kongens skål Tale for dagen Årets avdeling Program søndag 14. juni TID AKTIVITET Merknad Introduksjon til gruppearbeid Eksempler på avdelingsaktiviteter til støtte for Forsvaret Helgeland Aktivitetstilbud til Kystvakten Vestfold Skimarsj for engelske reservister Oslo Eget grunnkurs skyting for HV Innsatspersonell Drammen Markering på Nykjua Gruppearbeid, forhåndsplanlagte grupper: Hva betyr dette for avdelingene, hva kan vi gjøre i praksis? 6 grupper á 8 pax Lunsj Avrapportering fra gruppene, Q&A, 30 hver Pause Oppsummering «Take-aways» Veien videre 1550 Avslutning 1600 Bussen går til toget 3. NROF- «Rikets tilstand» Presidenten berørte følgende: Norske Reserveoffiserers Forbund har hatt et spennende arbeidsår bak seg. Arbeidet har vært tuftet på strategien som et enstemmig Landsmøtet sluttet seg til. Forbundet har et spesielt fokus på nøktern drift. Dette har gitt god uttelling i Ettersom kontingentrefusjonen vil gi «avdelingene full uttelling» fra 2015 og fordi vi må anta at det vil bli mer krevende å få bevilgninger over forsvarsbudsjettet, kan vi imidlertid ikke regne med at kommende år vil være like gunstig. I de fleste avdelingene har det har vært mye god aktivitet til glede for medlemmene. På grunn av «ulik form og farge» er det imidlertid vanskelig å gi et godt samlet bilde av aktiviteten. Det er viktig for Forbundet at det er god sammenheng mellom Forbundets arbeidsprogram som behandles av Landsmøtet hvert annet år, og avdelingenes aktivitetsplaner. Det er ønskelig at aktivitetene evalueres opp mot de beslutninger LM har truffet, slik at aktivitetsplanene blir levende og ikke et tilpasset speilbilde av det man gjorde året før. Dette gjelder både sentralt og lokalt. Det nye Forbundsstyret har en god blanding av mennesketyper og egenskaper. Dette gjør at man utfyller hverandre og jobber godt som et tem. Forbundsstyret har det siste året særlig arbeidet med: Forbundets «profil» som reservistorganisasjon Reservistutredningen Systematikken for evaluering og dokumentasjon for NROFs verdiskaping for forsvarssektoren Kontaktutvalgsmøtene med Forsvaret Aktiv reserve 3

4 NROFs kommunikasjonsutvalg (Myrvang-utvalget) og oppfølging av dette Oppfølging og dialog med avdelingene NROFs rolle i forbindelse med Nijmegenmarsjen Tiltak for å øke interessen for feltidrett NROFs patruljeløp Styring av Pro Patria som et virkemiddel for Forbundet Utarbeidelse av et revidert Skytereglement NROFs sanitetsfaglige dimensjon og samarbeid med Forsvaret Støtten til HV Forbundets avtale med Forsvaret Skytevirksomhet for HVs innsatspersonell Verving Ny våpenlov Harmonisering av NROFs «premieregime» Kursporteføljen Veterankompaniene og forholdet til NROF Internasjonal virksomhet Employer Support (relasjonen mellom sivilt og militært arbeidsliv) er et av fundamentene for en vellykket reservistordning. NROF har vært en tung bidragsyter i dette arbeidet. Arbeidet bærer nå frukt gjennom pågående konkrete prosjekter i regi av NHO. NROFs aktiviteter er viktige bidrag i veteranarbeidet. NROF er den av veteranorganisasjonene som har størst fokus på at veteranene først og fremst er ressurspersoner i samfunnet, selv om enkelte har behov for spesiell oppfølging. Vi føler at dette oppfattes positivt, men at det ikke resulterer i mer støtte for våre prosjekter. FS har også vurdert det uformelle samarbeidet NROF har hatt med veterankompaniene, og kommet til at dette ikke lenger er et hensiktsmessig satsingsområde for Forbundet. 4. Forsvarspolitiske rammebetingelser All aktivitet i NROF må ta utgangspunkt i de samme rammefaktorer som ligger til grunn for Forsvarets utvikling. Det ble derfor utarbeidet egne bakgrunnsnotater som sammenfattet arbeidet til de viktigste utredningsgruppene og E-tjenesten. E-tjenestens vurderinger Ekspertgrupens vurderinger McKinsey-rapporten Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) Reservistutredningen Relevant Reservist, - NROFs innspill til FD og FMR Notatene ble utgitt i saksmappen og gjengis ikke her. 5. Informasjonssaker Avtalen med Forsvaret Informasjon fra Forbundet Forbundet legger opp til følgende justering: Samarbeidsavtalen dekker også NROFs medlemmer som i dag inngår i Forsvarets styrkestruktur eller forpliktet seg til dette gjennom kontrakt med Forsvaret. Ressurspersoner i NROF er en forutsetning for at NROF kan gjennomføre sitt forsvarsrelaterte kompetansevedlikehold. Personell som har et formelt ansvar for våpen og 4

5 opplæring i avdelingene innen skyting, og dermed en forutsetning for at aktiviteten gjennomføres på best mulig måte, kan låne våpen, materiell og våpen også etter fylte 55 år. Søknader om slike lån, eller forlengelse av eksisterende utlån skal påtegnes av NROF sentralt før de behandles i Forsvaret. Videre ønsker ikke Forsvaret å gjøre noe med avtalens omfang av våpen, før man ser utfallet av omvæpningen i HV og utfasingen av AG3. Tilbakemeldingene er at så lenge våpenet er tilgjengelig i Forsvaret vil det også være tilgjengelig for NROF. Når endelig utfasing av AG3 skjer, vil man måtte revidere avtalens punkt om dette. Fra HVs side er det en forståelse av at enkelte medlemmer har utlevert flere våpen enn det som hjemles av avtalen. Problematikken HV-våpen vs. NROF-våpen er diskutert, uten at det er konkludert. Saken understreker viktigheten av at Forbundet opprettholder et fast og troverdig kontrollregime. Partene er enige om at nivået på ammunisjonstildelingen i avtalen videreføres. Eneste justering her er at 22LR går ut av FLO-systemet og vil derfor ikke lenger være tilgjengelig fra og med Diskusjon: Flere av deltakerne pekte på betydningen av avtalen for å opprettholde god og i målrettet skyteaktivitet i avdelingene. Det var imidlertid forståelse for at Forsvarets situasjon betyr at det begrensninger i våpen og ammunisjon. Forbundsstyrets tilnærming til justeringer av avtalen ble positivt mottatt. Ellers fremkom det ingen nye momenter vedrørende avtalen. NROFs skytereglement Fokus har vært å koble reglementet bedre sammen den praksis som avdelingene praktiserer. Det har også vært viktig å gjøre reglementet lettere tilgjengelighet for medlemmer som ikke er drevne skyttere fra før, eller som er helt ukjente med NROFs skytereglement. Skyteutvalget har vært involvert i arbeidet og har blant annet forsøkt å harmonisere reglementet opp mot de aktiviteter Forbundet gjennomfører. Dette har resultert i opprydding i det tekniske reglementet for våpenklassene, samt forslaget om innføringen av en «Åpen» klasse i forbindelse med konkurranser. Dette for å ha et aktivitetstilbud til medlemmer med våpen som ikke er godkjent etter de strenge tekniske reglene i NROF. Den stadig større aktiviteten på nivå 3 har også gjort det nødvendig å justere og utforme et godt konkurransereglement for nivå 3. Reglement for 22LR vil også måtte justeres etter de erfaringer som er gjort og de innspill som har kommet. De siste justeringer gjøres høsten 2015, slik at Forbundsstyret kan godkjenne det nye reglementet til bruk fra 1. januar Reglementet må sjekkes ut med til POD for å kunne og godkjennes der. Diskusjon: Det var generelt positiv holdning til arbeidet med å forenkle reglementet. Flere avdelinger understreket betydning av å ta hensyn til deres syn. Fra Sekretariatet ble det understreket at man ønsket dette, men at det er vanskelig å forholde seg til veldig generelle kommentarer som ofte går i ulike retninger. I denne prosessen har det faktisk vært slik at mangelen på «sporbare innlegg» har vanskeliggjort arbeidet. Det ble understreket at alle innspill måtte være presise og dokumenterbare. Aktiv Reserve På landsmøtet i 2014 var saken oppe til debatt. Dersom Forbundet kan godtgjøre at en stor del av medlemmene er villige til å stille seg til rådighet for oppgaver i Forsvaret, vil dette bidra til å øke troverdigheten og tilliten til Forbundet generelt. Dette er viktig for å kunne opprettholde de godene NROF «nyter godt av», slik som tilgang på våpen, ammunisjon og finansiell støtte. 5

6 Databasen er en søkbar og integrert del av Forbundets medlemsregister, hvor medlemmene selv har angitt spesiell militær og sivil kompetanse og erfaring. Registrering i kompetansedatabasen gjøres ved å huke av for «Aktiv Reserve» på «Min side», deretter legger man inn sivil og militær kompetanse man selv mener er relevant. I tillegg kan den enkelte registrere sin tilgjengelighet. For at man skal kunne være relevant for tjeneste i Forsvaret, må man ha militær bakgrunn. Dette er minimumskravet for å registrere seg som «Aktiv Reserve». En registrering i databasen gir ingen forpliktelser ut over å være positiv til å bli forespurt om et oppdrag, dersom Forsvaret har behov for den kompetansen som den enkelte besitter. Ved forespørsel er det opp til den enkelte å vurdere egen situasjon og om man er i stand til å kunne takke ja til forespørselen. Den første henvendelsen til den enkelte gjøres av NROFs Sekretariat. Dersom man er positiv til henvendelsen, vil NROF videresende kontaktinformasjon om vedkommende til saksbehandler i Forsvaret. Forsvaret vil selv deretter vurdere kandidatene opp mot militære rulleblad og selv velge ut hvilket personell de ønsker å forespørre. I noen tilfeller vil saksbehandler i Forsvaret kontakte den enkelte for å få ytterligere dokumentasjon. NROF er ute av saksbehandlingen etter at de kandidatene som har vært positive er fremsendt til Forsvaret. De som takker nei etter en henvendelse fra NROF vil ikke bli kommunisert til Forsvaret. Forbundet understreker også at det forefinnes arbeidsoppgaver i Forsvaret som utføres på pensjonistvilkår. Dette betyr at aldersgrensen på 55 år ikke er av betydning for å kunne tegne seg som Aktiv Reserve. Derimot gir man et tydelig signal om at man er positivt støttende til Forsvaret og Forsvarets behov. Diskusjoner på Formannskonferansen: Det var ingen substansielle kommentarer eller spørsmål til informasjonen. Etter Sekretariatets vurdering er det ingen grunn til å endre FS prinsipp om at Aktiv Reserve bør tillegges vekt ved tildeling av ammunisjon til avdelingene. NROF og prosjektmidler NROF har en vid aktivitetsportefølje. Blant aktivitetene er det et (betydelig) antall som har en relativt høy «snutepris». Blant disse er en rekke kurs, som for eksempel overlevelseskurs og militærmaktsseminar, og en del idrettsaktiviteter som for eksempel Patruljeløp og CIOR-idretten. Bevilgende myndigheter er opptatt av at pengene som fordeles til de frivillige organisasjonene får effekt blant flest mulig i målgruppen. NROFs tilnærming har vært å understreke at en del av disse aktivitetene er kompetansebygging som er avgjørende viktighet for at Forbundet på sikt skal opprettholde aktiviteter som vedlikeholder og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Selv om en del av disse primæraktivitetene utdanner og vedlikeholder kompetanse hos et begrenset antall instruktører og ressurspersoner, vil en reduksjon i støtte og redusert aktivitet kunne ramme et stort antall personer lokalt, fordi tilgangen på nøkkelpersoner som kan ta gjennomføringsansvar blir redusert. På samme måte har vi argumentert for at konkurranseidretten fungerer som en «motor og motivator» for den jevne aktiviteten lokalt. Dette kan illustreres som vist på figuren. Konsekvensen av en slik tilnærming må være at dersom en kostbar primæraktivitet ikke gir den ønskede sekundæreffekt i avdelingene, alternativt i andre målgrupper, må en ha «gode grunner» dersom man likevel velger å gjennomføre slik aktivitet. Grunnene må være gode nok til å møte de kriteriene som FD har for støtte, samt vise at pengebruken bidrar til større «forsvarsevne». Det kan være andre grunner til at vi likevel bør gjennomføre ulike aktiviteter, som for eksempel at det er en kjernevirksomhet i forhold til vedtekter, nasjonal prestisje eller at NROF har et eget behov. Dette vil imidlertid ha stor innflytelse på økonomien i forbundet. For å kunne omsette effekten av Forbundets kurs- og sentrale idrettsvirksomhet, er Forbundsstyret helt avhengig av god kjennskap til måloppnåelsen. Den viktigste tilbakemeldingen, er den som kom- 6

7 mer fra avdelingene. Det er der vi ønsker aktivitet. Det er derfor viktig at det er en rød tråd fra prosjektidé, gjennomføring av virksomheten og påfølgende og relaterte aktiviteter i avdelingene. Avdelingene har en nøkkelrolle i dette. Diskusjoner fra Formannskonferansen: Kommentarene tyder på at det er forståelse for dette problemet og at det er viktig for Forbundet å kunne legge frem virksomheten på en slik måte at bevilgende myndigheter øker sin forståelse for hvorfor det er i Forsvarets interesse å støtte den virksomheten. Avdelingenes årsberetninger Forbundet er avhengig av tilbakemeldinger fra avdelingene. Det er i årsberetningene at avdelingene best kan beskrive sin virksomhet. Det er imidlertid svært stor variasjon på årsberetningene, både med tanke på innhold og form. Dette gjør det vanskelig for Forbundet sentralt å sammenfatte informasjonen fra avdelingene og bruke den til å utvikle Forbundet videre. I tillegg til andelen av medlemskontingent, kommer en betydelig del av Forbundets ressurser fra Forsvarsdepartementet, i form av drifts- og prosjektstøtte. Prosjektstøtten gis på konkrete prosjekter og vurderes i forhold til gitte kriterier. Når NROF søker om prosjektstøtte, må det beskrives hva en ønsker oppnådd med prosjektet og hvor mange som «nyter» godt av midlene. Det er derfor viktig å ha god forståelse av om bruken av ressursene bidrar til målsetningen, eller om det kun kommer noen få enkeltmedlemmer til gode. I så fall må man vurdere om aktivitetene bør fortsette. Måloppnåelsen blir evaluert etter hvert prosjekt. Det er derfor viktig at det er en rød tråd fra prosjektidé, gjennomføring av virksomheten og påfølgende og relaterte aktiviteter i avdelingene. Avdelingene har en nøkkelrolle i dette. Dagens årsberetninger gir bare i liten grad mulighet til å aggregere informasjonen fra avdelingene. FS har derfor sett det som nødvendig at årsberetningene føres etter samme system. Tidligere maler har dessverre ikke hatt denne effekten. For å avlaste avdelingene i å skrive årsberetningene etter samme oppsett, er det vedtatt et felles rapporteringssystem for avdelingenes årsberetninger. Avdelingene får i fremtiden en «link» med spørsmål det skal svares på. Sekretariatet har laget et system for dette, basert på QuestBack. Forbundet anbefaler at spørsmålene besvares i forbindelse med at styret i avdelingen gjennomfører et forberedende styremøte før årsmøtet. Når spørsmålene er ferdig besvart, avslutter man med å trykke «send». I samme øyeblikk mottar Forbundet rapporten, samtidig som det blir sendt en e-post til avdelingens egen e-post. I denne finnes alle spørsmålene og svarene avdelingen har gitt. Denne teksten kan så kopieres over i et tekstbehandlingsprogram og danne grunnlaget for avdelingens årsrapport. Da kan teksten skrives om til prosaform, om man ønsker. Avdelingen kan videre legge til bilder og illustrasjoner, slik som tidligere. Når årsberetningen er behandlet av årsmøtet, kan den sendes til NROF sammen med de øvrige dokumenter. Dersom det er tilkommet substansielle endringer i forhold til det som ble rapportert inn elektronisk første gang, vil Sekretariatet bistå med å rette dette opp manuelt. Diskusjoner på Formannskonferansen: Det var generelt forståelse for at avdelingenes årsberetning må være nyttig, - både for avdelingene og for Forbundet som sådan. Flere understreket på at det måtte være enkelt for avdelingene å lage sine årsberetninger og at unødig byråkrati må unngås. Noen avdelinger hadde dessverre ikke benyttet Questback fordi resultate som kom i form av en automatisk generert e-post ikke var egnet til bruk som årsberetning. Sekretariatet vil legge vekt på god informasjon om hvordan dette kan ordnes. Sekretariatet understreket at de ville ta innspill fra avdelingene og endre spørsmål og formuleringer etter hvert som man vinner erfaring. 7

8 Det er Sekretariatets vurdering at diskusjonene på FK 2015 ikke er til hinder for at systemet gjennomføres for alle avdelinger for virksomhetsåret Nijmegen-marsjen NROF er forespurt om å kunne overta administrasjonen av Norges delegasjon til Nijmegen. NROF er positiv til dette, dersom forholdene ellers ble lagt til rette for det. FS ser fortsatt på dette som en unik mulighet til å gi medlemmene en fin opplevelse og fremstå som «en ressurs og et kompetansestøttende forbund for Forsvaret». Samtidig er dette en av flere gode måter «for bruk av reservister som ressurs for Forsvaret». På denne bakgrunnen har Forbundet fremsendt et forslag til HVST, som vi ved «redaksjonsslutt» ikke har fått svar på. Diskusjoner: En avdeling mente imidlertid at dette ville kunne ta fokus vekk fra fokus på feltmessig kompetanse og at man derfor ikke burde gå videre med dette. For øvrig var det holdningen i salen svært positiv til at NROF skulle ta ansvar for dette oppdraget som ble sett på som en svært positiv måte å støtte Forsvaret samtidig som man profilerer NROF. Flere av FK-delegatene ønsket å være med og mente at det ikke burde by på problemer å få nok frivillige til en slik aktivitet. mange positive kommentarer til en eventuell overtakelse av dette oppdraget. Sekretariatet vurderer at FS også på dette grunnlag bør arbeide videre med saken. Kontaktutvalgsmøter Kontaktutvalgsmøtene skal være en møtearena mellom Forsvarets ulike avdelinger og NROF, administrert av de ulike HV-distriktene. Etter tilbakemeldinger er NROFs erfaring at HV-distriktenes holdning til kontaktutvalg med NROFs avdelinger varierer mye mellom distriktene. Forbundet og GIHV er enige om at det bør legges en norm for møtene og for måten tilskuddene til avdelingene administreres på. GIHV ser fordelen av å gjennomføre slike koordinerende møter som kontaktutvalgsmøtene skal være og er enig i at det kan være hensiktsmessig at han gir direktiv/retningslinjer for dette, og har invitert Forbundet til å komme med utkast til dette. Forbundet vil legge følgende til grunn: Kontaktutvalgsmøter avholdes normalt 2 ganger pr. år, men minst en gang pr. år i hvert HVdistrikt NROF sentralt (Sekretariatet/FS) inviteres til alle møtene NROF inviteres til å gi en statusoppdatering om Forbundet Møtene har til hensikt å se synergier og mulige synergier mellom HV-distriktets oppgaver, NROFs arbeidsprogram og avdelingenes aktivitetsplaner: o Det skal arbeides aktivt for å finne oppdrag der NROF kan støtte HV. o NROFs støtte til HVs virksomhet avtales med hensyn til omfang og ressurser, oppdrag fordeles. Slike oppdrag skal bekreftes fra begge parter innen en fastsatt tid, slik at det er trygghet for at det blir gjennomført i henhold til plan. Møtene gjennomgår forhold med hensyn til HVs støtte til NROF (jfr tidligere avtaler) Det legges opp til felles rutiner for HVs pengestøtte til avdelingene. Det anses ikke som kosteffektivt at penger for porto, skytebaner etc. betales fra HV-distriktet etter faktura, men at pengene i stedet overføres direkte til NROF-avdelingene, som regnskapsfører beløpet og gjennom regnskap og årsberetning redegjør for bruken av midlene. NROF overtar med dette ansvaret for å kontrollere bruken av midlene. 8

9 Diskusjon: Det er stor forskjell i hvordan kontaktutvalgsmøtene gjennomføres. Noen avdelinger hadde ikke blitt innkalt til møter, og noen hadde ikke deltatt på møter de var invitert til. Flere delegater fremhevet betydningen av kontaktutvalgsmøtene. Felles retningslinjer for gjennomføring ble oppfattet som positivt. Sekretariatet vil arbeide videre med saken. Myrvangutvalget Myrvangutvalget ble oppnevnt for å gå igjennom Forbundets rutiner for kontakt mellom Forbundets sentrale ledd, avdelinger og medlemmer. Vurder hensiktsmessigheten av rutinene og fremme forslag til forbedringer. Anslå økonomiske og personellmessige ressurser. Utvalget foreslo følgende tiltak Justering av verktøy for elektronisk kommunikasjon er aktuelt. Dette er enkelt og koster lite. Opplæring av avdelingsaktører i bruk av aktuelle elektroniske verktøy er aktuelt. Regionale opplegg vil være mest kosteffektive, spesielt i kombinasjon med andre ting som for eksempel kontaktutvalgsmøter. Personlig kontakt mellom sentrale aktører(fs/sekretariat) og avdelinger/medlemmer fremkommer som det viktigste tiltaket for å ivareta medlemmers interesse og Forbundets aktualitet både innad og utad. Dette gir raskere tilbakemeldinger, muligheter for å avdekke om informasjonen er oppfattet på rett måte og muligheter for å kunne korrigere. Metoden er tids og kostnadskrevende, men investering i dette kan gi betydelig effekt. Diskusjon: Innleggene fra salen viste at det var stor enighet om at dette var viktige tiltak. FS og Sekretariatet vil følge opp tiltakene Momskompensasjon Forbundet gikk ut med informasjon til alle avdelinger om muligheten for å søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om refusjon av moms på betalte varer og tjenester sommeren I 2014 var det 8 avdelinger i NROF som ble med på ordningen. Alle avdelinger ble tildelt kompensasjon for regnskapsåret Sammen med sentralleddet ga dette en utbetalt kompensasjon på kroner til Forbundet. Det ble informert om kriteriene for kompenasjosjon, og alle avdelinger ble oppfordret til å registrere seg. NROF fyller ut og sender inn et felles søknadsskjema for momskompensasjon på vegne av alle avdelinger som ønsker å være med på ordningen. Diskusjoner på Formannskonferansen: Det var enighet om at dette var en god måte å bedre Forbundets og avdelingenes økonomi. Gjennomføringssatser for aktiviteter Flere av NROFs avdelinger stiller opp gjentatte ganger som arrangører av sentrale aktiviteter. Disse har gitt tilbakemelding på at det ikke alltid er enkelt å få synliggjort alle de små utlegg avdelingen har. FS har derfor besluttet at det skal settes av et visst beløp som arrangøravdelingene ikke behøver å redegjøre for, når avdelinger påtar seg arrangøransvar for sentrale arrangementer. FS har vedtatt å prøve ut ordningen med følgende «satser» for 2015: Aktivitet "Støtte" per arrangement Militær idrett Mesterskapsskyting NROF (2 konkurranser) 2 x 2 500,- NROF Vårkonkurranser i skyting (4 konkurranser) 4 x 1 500,- Nasjonal Mangekamp 2 000,- 9

10 Feltidrett Nordisk mesterskap feltidrett 0,- NROF Patruljeløp 4 000,- Senioraktivitet 3 000,- Kompetanse Overlevelseskurs barmark 3 000,- Overlevelse vinter 3 000,- Skyteinstruktør-kurs 0,- Diskusjoner på Formannskonferansen: Det var enighet om at dette var et godt utgangspunkt for å vurdere et slikt opplegg. Annonsesalg som inntektskilde NROF ønsker at avdelingene skal kunne få inntekter ved å formidle annonsører til Pro Patria. FS har derfor besluttet at avdelingene skal få samme provisjon som andre akkvisitører, nemlig 30 %. Standardprisen for annonser i Pro Patria er kr for en helside, for en halv side og kr for en kvart side. Eventuelle andre priser må avtales med Sekretariatet. Måten man kan formidle annonser på, er at når man har fått kontakt med en potensiell annonsør, tar kontakt med Sekretariatet og oppretter avtale mellom annonsør og sekretariatet. Avdelingen registreres. Sekretariatet utsteder faktura for annonsen(e) med forfall etter at bladet er distribuert. Når annonsen er betalt, overfører NROF sentralt 30 % av beløpet til avdelingen som provisjon. Diskusjoner på Formannskonferansen: Det var stemning for at avdelingene burde prøve dette. Sekretariatet følger dette opp i nyhetsbrev til avdelingene. Vedtekter for avdelingene i NROF NROFs Landsmøte i 2014 vedtok ny «Norm for vedtekter for avdeling i NROF». De nye vedtektene kommer nå til erstatning for avdelingenes tidligere vedtekter. Forbundet oppfordrer styrene i avdelingene til å starte denne prosessen tidlig, med tanke på kommende årsmøter. En d- ringer av vedtekter skal vedtas av avdelingenes årsmøter. Forbundet forventer at samtlige a v- delinger har oppdatert og formelt fått godkjent sine justerte vedtekter innen Forbundets Landsmøte i Diskusjoner på Formannskonferansen: Det var forståelse for at dette må gjøres. Sekretariatet følger opp i nyhetsbrev og ved at avdelingene påminnes før årsmøtene. 6. Saker fra avdelingene Det var ikke mottatt innspill fra avdelingene om saker til behandling. Fra avd. Drammen ble det mottatt et innspill dagen før konferansen om hvordan reservister i Norge skal opptre om en konflikt med en fremmed makt ramer oss og om Finland rammes, hvordan skal vi da opptre. På grunn av sent mottatt innspill, ble denne saken ble behandlet i forbindels e med paneldebatten om Forbundets videre strategi. 7. Strategi Forbundsstyret ønsket å få frem momenter fra avdelingene til hjelp for FS arbeid med utforming av forslag til strategi for NROF for perioden Formannskonferansen ble anmodet om, på bak- 10

11 grunn av den vedtatte strategien for , ble anmodet om å komme med innspill. Måten dette ble gjort på, var at det i kjølvannet av presentasjonen av de forsvarspolitiske rammebetingelsene ble arrangert en paneldebatt med representanter fra avdelingene, FS og innledere. Hensikten var å gi innspill på hva de forsvarsmessige utfordringene betyr for NROF, og hva man i så fall bør gjøre for å leve opp til våre vedtekter. Paneldebatten ble ledet av Sigbjørn larsen, redaktør i Pro Patria. Diskusjoner på Formannskonferansen: Følgende momenter fremkom: Det må lages konkrete planer for bruk av reserven Bruk av reservepersonell er en effektiv måte å utnytte knappe ressurser på Forsvarets ledelse er for topptungt Nordområdene, Svalbard og delelinjen er viktig NROF må være flinke til å påvirke politikerne med hensyn til realitetsforståelsen av Forsvaretsd utfodringer og hvordan elementene henger sammen. De som er reservister må få en avklaring på hav deres rolle og oppgave skal være, myndighetene må lage et informasjonsskriv, slik man har gjort i Finland. NROF må være tydelig på at vi er et forsvarsstøttende sivilt forbund, ikke et militært forband. NROF må spille en større rolle som bindeledd mellom HV og det sivile samfunn og bistå til at HV får fylt opp strukturen. NROF må bidra til at de som skal stå i hærreserven ikke må vente tre år før de kan overføres til HV. Det må legges større vekt på å utnytte samfunnets totalressurser i en forsvarssituasjon. Det bør vurderes å skrive ut mer personell for å få et større volum i forsvaret av Finnmark og Troms. NROF må «gjøre seg lekre» for HV og avlaste dem med oppgaver som NROF kan gjøre. En vesentlig redusert varslingsstid stiller helt andre krav til kvalitet og beredskap Cyber og hybridoperasjoner stiller oss overfor trusler som ikke kan møtes med et tradisjonelt forsvar. Befolkningens forsvarsvilje er avgjørende. Viktig å bruke NROF. Stort behov for personell til HV i Finnmark. NROF kan brukes for å gi målrettet opplæring. NROF-medlemmerbør ikke overvurdere sin kompetanse fra tallet. Skyting vil være en viktig motivator for NROF NROF må brukes som ambassadører for Forsvaret. NROF må styre seg inn der Forsvaret trenger oss, det er ikke omvendt. 8. Arbeidsprogram for Forbundet ønsker å trekke avdelingene mer med i utformingen av arbeidsprogrammet og bruken av det som er virkemiddel i å utvikle avdelingenes virksomhet. For å «varme opp» til dette ble noen avdelinger invitert til å presentere en aktivitet som man mente var relevant og kunne være en idé også for andre avdelinger. Følgende aktiviteter ble presentert: NROF avd. Fossumstrøget: «Illustrert historieundervisning» ved Fossum bru NROF avd. Vest-Oppland: Restaurering av Mil.Org-hytte NROF avd. Helgeland: Skytetrening for Kystvakten NROF avd. Vestfold: Skimarsj for engelske reservister NROF avd. Oslo: Skyteaktivitet for HV innsatspersonell 11

12 Presentasjonen ble delt gjennomført som muntlige orienteringer og dels som Power Point-briefer og var gode eksempler på aktiviteter som NROF kan være stolt av. Gruppearbeid Oppgave Deltakerne ble delt inn i 6 grupper og fikk følgende oppgaver: Gå gjennom Forbundets arbeidsprogram og vurder hensiktsmessigheten av de ulike aktivitetene, i lys av erfaringene fra egen avdeling. Hvilke nye aktiviteter bør gjennomføres for å nå Forbundets målsettinger, slik det fremkommer av Forbundets vedtekter og strategi. Vurder spesielt: Det er et stort antall reserveoffiserer som er vernepliktige i henhold til Vernepliktsloven. Hvordan kan vi «finne» disse og informere om de tilbudene vi har lokalt og få flere medlemmer? Hvordan sikrer vi oss at aktivitetene støtter det Forsvaret vi faktisk har? Momenter Rekruttering til NROF Rekrutteringsgrunnlaget for NROF blir mindre i fremtiden. Færre vil ha gjennomført militærtjeneste, som gir politikere = beslutningstakere og befolkningen mindre innblikk i og kjennskap til og forståelse for Forsvaret. NROF bør fortsette arbeidet med å innlemme flere potensielle medlemsgrupper. Medlemmer/rekruttering: Må tidlig på banen ift rekruttering, nå dem når de er i tjeneste eller i det de går ut av Forsvaret. Rekruttering NROF sentralt må jobbe for å være en døråpner opp mot stående og aktive avdelinger, slik at NROF kan komme i inngripen og få presentert seg overfor potensielle medlemmer. Viktig å skape aktiviteter spesielt for yngre medlemmer som er aktuelle for Forsvaret. NROF og forholdet til samfunnet Den viktigste jobben Forbundet og lokalavdelingene har i årene framover er synlighet - både av forbundet og forsvarssaken. Snakke forsvarssak når du kan, bruke lokal media, samarbeide med lokale historiske foreninger. Vi må være synlige og tydelige på betydningen av / grunnene for å ha et Forsvar skape forsvarsvilje. Forsvaret er vår forsikringspremie. Markedsføre seg selv overfor lokalsamfunnet. Det er viktig å gå ut å informere i lokale media Lokalavdelingene må få hjelp fra Sekretariatet til tekster til bruk i lokal media. Stille seg til disposisjon for samarbeid med sivile organisasjoner og tilby våre tjenester, for eks. vakthold o.l. Stille i uniform. Arbeidsprogram og aktiviteter Alle aktiviteter i det gjeldende arbeidsprogrammet er relevante og gode, men må tilpasses lokalt. Gode sentrale kurs og aktiviteter er viktige drivere for den lokale aktiviteten. Opprette en arena på nett hvor man har en sentral idebank som alle kan legge inn og hente ideer fra. Det bør vurderes å lage en aktivitetsoversikt i Pro Patria. Gjennomføringsevnen lokalt er utfordrende motivasjon og ansvar er krevende. Skyting med pistol og rifle er viktig i de fleste avdelinger Noen avdelinger krever en egenbetaling for å kunne delta på NROF sin skyting 12

13 Nijmegen meget bra at NROF tar på seg dette arrangementet. Vi er ikke i tvil om at dette vil bli gjennomført på en utmerket måte, og dette vil føre til god profilering. Viviktig med lavterskeltilbud som for eksempel seniordag med feltaktiviteter og sosialt samvær Minnesmerker (vedlikehold og informasjon) æresvakter og lioknende er viktig for synlighet i lokalsamfunnet og givende for de som deltar. Ball Pro Partia i Arendal, ca 100 deltakere Museumsbesøk i Norge Historiske vandringer i Bergen Turer, både i Norge og utlandet (Russland og USA helst for pensjonister) Saluttering kan være et bra oppdrag for NROF. Mange medlemmer utfører dette i drag, men da med «HV-hatten» på Tomhylser av ulik slag kan brukes som premier, med merker og gravering Krigshistorie Flere avdelinger har sammen med andre lokale forsvarsorganisasjoner (NVIO, NFF og andre) dannet militære samfund. Dette gjør det enklere å laget et bredt tilbud til medlemmene til et lavere ressursforbruk. Utdeling av bestemannspremie på Forsvarets skoler er en fin måte å markedsføre NROF på. Det er mulig å påta seg vaktholdsoppdrag for Forsvaret i forbindelse med ulike oppgaver, som for eksempel sanering av gamle skytebaner. Dette gir inntekter til lokalavdelingene og er meningsfylt bidrag for det enkelte medlem. Dette kan gjøres i samarbeid med andre forsvarsorganisasjoner. Det er viktig å samarbeide med lokale skytterlag og pistolklubber med hensyn til aktiviteter og ammunisjonslagring. Viktig å samarbeide med naboavdelinger, andre forsvarstøttende organisasjoner for å skape gode synergier. Ildsjeler vi må passe på disse slik at man ikke brenner ut de gode kreftene. Samarbeid og fordeling av belastning er viktig. Avhengig av støtte fra sekretariatet i større arrangement, for å knytte tråder og gjøre gode forberedelser. Gjennomføring av merkeprøver kan gjøres i NROF. Viktig å fremskaffe merker/medaljer dette er viktig for medlemmene Samarbeidet med HV Viktig å få til samarbeid med HV og annonsere i de respektive HV-distrikt om alle aktiviteter, for å tilby til HVs personell. Tilby aktivitet til HV som supplement til HVs egen øving. Kontaktutvalgsmøter disse må avholdes! Viktig å se på løsninger for hvordan opprettholde kontakt med HV-distriktene, etter hvert som avstanden mellom NROF avdelingne og HV-distriktene blir større. Spesielt på Vestlandet hvor HVs fotavtrykk er planlagt mindre. Kontakten med medlemmene i avdelingene Kommunikasjon med egne medlemmer skjer via e-post i alle avdelinger Ikke alle leser e-post Flere leser sms enn e-post. Det er mulig å sende gruppe-sms som infoirmerer om aktiviteter. Organisering og administrasjon av avdelingene Sentrale kurs bør kunne synliggjøres på «min side» i samme system som skytinger. Ta kontakt med kulturkontorene i de ulike kommuner for å koordinere aktiviteter Muligheten for å få tilgang til uniformsutsalget. Kan NROFs medlemskort brukes som leg. På FUNIF? Kan det finne sen løsning? Kurs i ny teknologi 13

14 Fjernundervisning er viktig. Grasrotandel kan være en viktig inntektskilde for avdelingene Momskompensasjon bør utnyttes av flere avdeling. Dette krever registrering i Brønnøysundregisteret. Sekretariatet bistår med selve mva-dimensjonen. Samarbeidsmuligheter med NVIO og Forsvarsforeningen bør utnyttes bedre Veteranarbeid Hvilke muligheter finnes for våre «nye» veteraner? Det er viktig at avdelingene gir disse menneskene gode arenaer. Det videre arbeid Sekretariatet vil ta forslagene med i det videre arbeid, vurdere gjennomførbarhet og konsekvenser for så å legge vurderingene frem for Forbundsstyret. Deretter vil arbeidsprogrammet for bli justert. 14

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Etter at årets kontingent ble sendt ut med Pro Patria nr. 1/2013,

Detaljer

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Antall nye medlemmer så langt i år (pr oktober) har gått forbi antall nye

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! God jul og godt nytt år! Årets siste forbundsstyremøte ble avholdt desember. Se også Pro Patria nr. 5 hvor det er reportasje fra flere av høstens aktiviteter! Nye medlemmer Det har vært en god medlemsutvikling

Detaljer

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Vi har hatt god tilgang på nye medlemmer i 2015. Det

Detaljer

Nyhetsbrev. Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Nyhetsbrev. Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Pr 2. mai hadde 5378 medlemmer betalt kontingent. Dette

Detaljer

Sak 8.2. Arbeidsprogram for NROF

Sak 8.2. Arbeidsprogram for NROF Sak 8.2 Arbeidsprogram for NROF 2016-18 Organisasjon Medlemmer og rekruttering For at Norske Reserveoffisers Forbund skal oppfattes som en viktig aktør og støttespiller, er det viktig at medlemsantallet

Detaljer

NROF spør om kompetanse

NROF spør om kompetanse NROF spør om kompetanse Formannskonferansen i Stavern 017 Hva er hovedgrunnen(e) til ditt medlemskap i NROF? Maks tre kryss Føle tilhørighet til Forsvaret 77,8% Idrettsarrangementer og konkurranser 10,5%

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: NROFs kommunikasjonsutvalg Det første møtet i kommunikasjonsutvalget ble avholdt tirsdag

Detaljer

Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene.

Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene. Nyhetsbrev Innledning Forbundsstyret ønsker at avdelingene og medlemmene i hele landet får best mulig oppdatert informasjon. Sekretariatet har derfor fått i oppdrag formidle nyhetsbrev jevnlig. Vi vil

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Avdelingenes kontaktpersoner i Forbundsstyret FS besluttet

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Besluttet av Forbundsstyret 8. oktober 2016 Innledning NROF er avhengig av skytevirksomhet for å nå sine kompetansemål. Relevante privateide våpen i tillegg til

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell ÅRSMØTE 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell 2 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 1. Åpning av årsmøtet v/formann 2. Godkjenning / merknader til årsmøteinnkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5. Valg

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

HOVEDPLAN FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG 2015

HOVEDPLAN FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG 2015 Oscarsborg kommandantskap Forsvarsbygg Frogn kommune Hurum kommune 1 HOVEDPLAN FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG 2015 Referanser: Planleggingsmøter Arbeidsdokument Denne hovedplanen regulerer viktige forhold

Detaljer

Referat fra NROFs formannskonferanse 2017

Referat fra NROFs formannskonferanse 2017 Referat fra NROFs formannskonferanse 2017 Referent Camilla Briså I underkant av 50 av NROFs 57 lokale avdelinger møtte i Stavern på NROFs formannskonferanse 20. og 21. mai. Stedet var Justissektorens kurs-

Detaljer

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger.

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. 1. Hensikt a. Gi veteraner med interesse for mc, anledning til felles landsdekkende NVIO-aktivitet. b. Mc-aktivitet er åpen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Ferdighetsmerker generelt

Ferdighetsmerker generelt 1 Ferdighetsmerker generelt Generelle bestemmelser for militære ferdighetsmerker Arrangør Alle militære avdelinger/institusjoner samt lokalforeninger av Norges Reserveoffisers Forbund (NROF) kan arrangere

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Høstinformasjon fra Forbundet

Høstinformasjon fra Forbundet Høstinformasjon fra Forbundet Høstens forbundsstyremøte ble avholdt i september og her er noen av sakene fra møtet og fra sommeren/høsten i NROF. Det vises også til Pro Patria nr. 4 (som kommer til medlemmene

Detaljer

Strategidokument for perioden 2014 til 2019

Strategidokument for perioden 2014 til 2019 Strategidokument for perioden 2014 til 2019 1. INNLEDNING Hvor står forbundet i dag? 1.1. Gjeldende strategidokument gjelder til 2018. Dokumentet har fra 2007 vært et godt styringsdokument for strategiske

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk Læreplan for «Grunnkurs 2», januar 2017

Forbundet for Ledelse og Teknikk Læreplan for «Grunnkurs 2», januar 2017 Modul Grunnkurs 2 1. Innledning For å sikre våre medlemmers innflytelse i bedriftene er det viktig for FLT å arbeide systematisk og målrettet med oppbygging og overføring av kunnskap, ferdigheter, holdninger

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Forord. Terje Surdal President. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 2

Forord. Terje Surdal President. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 2 HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015 BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L05-15 24.02.2015 Landsstyret/ daglig leder Elektronisk Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Nyhetsbrev. To nye ansikter i NROFs sekretariat. Arne Bjerkeseth og Paul Markussen slutter i NROF

Nyhetsbrev. To nye ansikter i NROFs sekretariat. Arne Bjerkeseth og Paul Markussen slutter i NROF Nyhetsbrev To nye ansikter i NROFs sekretariat NROF har ansatt to nye medarbeidere. Søknadsfristen var tidlig i januar og da den var gått ut, satt vi med en solid søknadsbunke. Interessen for stillingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Grunnkurs for tillitsvalgte

Grunnkurs for tillitsvalgte Grunnkurs for tillitsvalgte 1. Innledning For å sikre våre medlemmers innflytelse i bedriftene er det viktig for FLT å arbeide systematisk og målrettet med oppbygging og overføring av kunnskap, ferdigheter,

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene?

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Her er 10 ideer som er laget for å inspirere de næringsrettede programmene i Forskningsrådet til å finne smarte og morsomme måter å nå de beste hodene på. Grunnlaget

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Møteprotokoll. Styremøte Dato: Sted: Møterom Airball Tid: 18:00 21:20. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte:

Møteprotokoll. Styremøte Dato: Sted: Møterom Airball Tid: 18:00 21:20. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte: Møteprotokoll Styremøte Dato: 31.03.16 Sted: Møterom Airball Tid: 18:00 21:20 Faste medlemmer som møtte: Navn: Funksjon: Christina Ødegård Frankie Grosvold Vanja Haltorp Hege Børusund Caroline Grønvik

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk PB 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1742-3 16.02.2016 VOX Statsbudsjettet 2016 Tildelingsbrev tillegg 01/2016 oppdrag knyttet til kartleggingsverktøy,

Detaljer

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Velkommen til høringsmøte om utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner. Årsaken

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer