Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb"

Transkript

1 Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt , i forbindelse med registrering av klubben i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 2. Form Bergen og Omegn Airsoftklubb er en klubb for airsoft og Milsim-airsoft i Bergensregionen. Klubben er underordnet Norges Airsoft Forbund (NASF). Klubbens vedtekter skal til en vær tid være i tråd med NASF's vedtekter. Klubbens styre består av klubbleder og 2 til 4 styremedlemmer. Klubbleder og styre blir valgt på generalforsamling. Informasjon distribueres via klubbens nettsider, internettforum, e-post, eller per telefon. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og avholdes ordinært en gang i året. Alle betalende medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen, et ekskludert medlem har derimot ikke stemmerett. 2/3 av klubbens medlemmer må avgi forhåndsstemme eller være tilstede på møtet for at det skal være gyldig. Ekstraordinære generalforsamlinger har samme myndighet som ordinære generalforsamlinger såfremt over 5/10 (50 prosent) av medlemmene har fremmøtt. Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles av alle medlemmer og kalles inn med minst 14 fjorten dagers varsel. 1/3 av medlemmene må kreve ekstraordiner generalforsamling for at innkallingen er gyldig. Den eller de som kaller inn har ansvaret for saksliste og innkallinger i henhold til disse vedtekter. Et ekskludert medlem kan ikke kalle inn til ekstraordinær generalforsamling. 3. Formål BOAs formål er å gi et tilbud til personer fra 16 år i Bergensregionen som ønsker å drive med sporten airsoft, samt å øke anseelsen, troverdigheten og utbredelsen av sporten airsoft i regionen. Dette skal gjøres gjennom: å arrangere airsoftspill og kurs for medlemmene, samt lokale og nasjonale stevner.

2 å spre kunnskap om sikker og lovlig bruk av airsoftvåpen å stille opp i seriøse og positive media for å informere om sporten og fremme forbundets (NASF) og klubbens interesser. å motvirke, så langt det er praktisk mulig, misbruk av airsoftvåpen, både av egne medlemmer og andre, gjennom informasjon og holdningspåvirkning. å opprettholde et godt forhold til myndigheter og lokalbefolkning 4. MEDLEMSKAP, KONTINENT, MEDLEMSVILKÅR Enhver person som slutter seg til forbundets (NASF) formål og fyller klubbens generelle medlemsvilkår kan bli medlem. Et hvert medlem må betale en medlemskontingent på 150,- kr per år. NASF medlemskontingent kommer i tillegg. Medlemskontingenten forfaller i februar måned, og betales for inneværende år. Ved innmelding etter 31. august betales halv medlemskontingent. Et medlem er ikke et fullverdig medlem før kontingent er mottatt og medlemsskjema mottatt av klubbens medlemsansvarlig. Medlemsvilkår: Må være fylt 18 -atten- år. eller fylt 16 -seksten- år og ha tillatelse fra foreldre eller foresatte og dispensasjon til å inneha airsoftvåpen av politiet. Personer under 18 må også være rekruttert og anbefalt av allerede betalende medlem over 18 år som minst har vært medlem 1 år. Personer med ekstreme politiske og/eller religiøse meninger er ikke ønsket som medlemmer. Spillere som ikke er betalende medlemmer kan delta på arrangementer i klubbregi, slik at disse kan prøve sporten, og slik at klubben kan få et inntrykk av personens modenhet og ansvarlighet før evt. medlemskap. Disse kan ikke delta på generalforsamling eller i styre. Klubben kan leie ut våpen og utstyr til spillere som vil prøve sporten. Gjeldende utleiepriser blir fastsatt av klubbstyre. En person som har deltatt på 3-5 spill i klubbregi kan bli medlem i klubben og vil bli vurdert av i forhold til modenhet og ansvarlighet ovenfor andre personer, airsoftvåpen og sportens regler. Dersom personen er funnet skikket av styret kan han/hun bli medlem av klubben og må da melde seg inn for å kunne fortsette å spille med klubben.

3 Medlemskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av klubben, eller ved strykning. Medlem har rett til: 1. gjennom demokratiske avgjørelser å delta i klubbens ledelse og bestemme dens form og virksomhet. 2. å kunne delta på arrangementer i klubbens regi, såfremt det er praktisk mulig. Et medlem har plikt til: 1. å ikke bruke airsoftvåpen i forbindelse med ulovlige handlinger. 2. å opptre forsvarlig med airsoftvåpen, så vel på arrangementer som ellers. 3. å aktivt motvirke, så langt det er praktisk mulig, misbruk av airsoftvåpen av andre, både andre medlemmer og utenforstående, gjennom informasjon og holdningspåvirkning. 4. å inneha god våpenkultur, og utøve holdninger til sporten og airsoftvåpen som bidrar til å øke sportens anseelse og troverdighet, samt å videreføre disse holdningene til andre. 5. å Følge NASFs forskrifter for oppbevaring, bruk og oppgradering av airsoftvåpen og tilhørende effekter. 5. TAP AV MEDLEMSKAP Tap av medlemskap skjer ved strykning dersom kontingenten ikke er betalt innen den frist som er satt. Strykning foretas av klubbstyre. Ethvert medlem som åpenbart motarbeider BOAs vedtekter, eller vedtak i styret eller på generalforsamling, kan av styret eller generalforsamling ekskluderes for en kortere eller lengre periode. Ethvert medlem som åpenbart misbruker sin eller andres airsoftvåpen, eller som er domfelt for slik eller lignende handling, kan tape sitt medlemskap gjennom utvisning. Utvisningen kan være med en gitt tidsfrist, eller det kan være på livstid. Det medlem som blir utvist skal informeres om vedtaket skriftlig. Avgjørelse om utvising skal foretas av klubbstyret med 3/4 (75 prosent) flertall. Utviste og ekskluderte medlemmer har rett til å tale sin sak på neste generalforsamling, og vil være midlertidig ekskludert frem til denne generalforsamlingen. Klage skal sendes skriftlig til klubbleder innen 2 to måneder. Saken avgjøres i så tilfelle med 3/4 flertall blant generalforsamlingens stemmeberettigede, og kan ikke påklages. Styret vil vurdere om medlemskontingenten skal tilbakebetales et ekskludert medlem.

4 6. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er BOAs høyeste myndighet. Generalforsamling holdes 1 en gang pr. år, senest innen utgangen av februar måned, og kalles inn med minst 14 fjorten dagers varsel. Saksforslag skal følge innkallingen. Generalforsamlingen ledes av klubbleder, eller en av ham utpekt møteleder. Generalforsamlingen skal godkjenne innkallingen, velge referent, behandle årsmeldingen og årsregnskapet, samt behandle klubbens program og budsjett for inneværende/etterfølgende år så langt dette foreligger. Generalforsamlingen velger klubbleder. Protokoll fra generalforsamlingen må være tilgjengelig for alle medlemmene senest 2 to uker etter at generalforsamlingen har funnet sted. Protokollen skal være godkjent og signert av møtereferent, møteleder/klubbleder og 2 personer som var på møtet. Protokollen inngår i klubbens dokumenter. Samtlige medlemmer tilstede, som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett. Samtlige medlemmer, som har betalt kontingent for inneværende år, har mulighet til å forhåndsstemme. Både medlemmer som har sendt inn forhåndsstemme og fremmøtte medlemmer som velger å stemme, er i disse vedtekter å anse som de stemmeberettigede. Blank stemme er det samme som ikke avgitt stemme. Et medlem som har sendt inn sin forhåndsstemme har allikevel rett til å møte på generalforsamlingen, men har ikke stemmerett og kan ikke trekke tilbake sin forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være lagt i forseglet konvolutt uten påskrift. Forseglingene på forhåndsstemmer brytes ikke før opptelling av stemmene skjer på generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamling fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene. 7. Styret Styrets hovedoppgave er å ivareta BOAs rolle etter formålsparagrafen. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av generalforsamlingen og å operere innen de rammer satt av denne.

5 Styret forbereder og sørger for at generalforsamling finner sted. Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 2 to ganger i året, et i første og et i annet halvår. Styret skal føre vedtaksprotokoll. Klubbleder har ansvar for å kalle inn til ordinære styremøter. Ethvert medlem i styret kan kalle inn til ekstraordinære møter utover dette. Styret skal bestå av 2 til 4 betalende medlemmer foruten klubbleder. Ett av styrets medlemmer skal være kasserer. Vedtak i styret fattes med simpelt flertall, hvis simpelt flertall ikke oppnås er klubbleders stemme avgjørende. Et styremøte er ikke beslutningsdyktig hvis færre enn 2 to ordinære medlemmer av styret samt klubbleder er tilstede, eller hvis klubbleder er fraværende. Fraværende styremedlemmer/klubbleder kan dog avgi sin stemme over telefon eller skriftlig og dermed gjøre møtet beslutningsdyktig. 8. Økonomi Regnskap føres av kassereren i styret. Regnskapet må være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 fire ukers varsel. Kasserer skal sette seg inn i gjeldende lover og forskrifter som omfatter korrekt føring av regnskap og har ansvaret for at forbundet ikke overskrider de grenser som er satt for revisorplikt. Regnskapet skal følge god norsk regnskapsskikk. Verken styret eller noen annen kan opprette lån eller kreditt på klubbens vegne uten at dette er godkjent av generalforsamlingen. 9. Oppløsning Oppløsning av Bergen og Omegn Airsoftklubb kan kun vedtas av generalforsamlingen etter at forslag herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 3/4 (75 prosent) flertall blant de stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre driften på basis av klubben sine vedtekter. Det sittende styret plikter å avvikle klubben i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder å gjennomføre korrekt avvikling i forhold til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved en oppløsning skal den oppløsende generalforsamlingen bestemme hvordan klubbens midler skal benyttes. Vedtaket må være i samsvar med de generelle foreningsprinsipper. 10. Vedtektsendringer En vedtektsendring kan kun foretas på generalforsamlingen og krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede. Vedtatt Bergen,

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer