Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:"

Transkript

1 Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall medlemmer som har betalt årets kontingent ligger noe over antallet på tilsvarende tid i fjor. Vi gratulerer alle de lokale avdelingene som virkelig har gått inn for å verve nye medlemmer. Det er en glede å se at f.eks. NROF avd. Midt-Troms i én og samme e-post melder inn 18 nye medlemmer. Formannskonferansen 2015 NROFs formannskonferanse i 2015 vil bli gjennomført hos Justissektorens Kurs- og Øvingssenter i Stavern (tidligere Luftforsvarets befalsskole) lørdag 13. og søndag 14. juni. Hovedformålet med formannskonferansen vil være å forankre Forbundets strategiprosess i avdelingene og omsette den til praktiske aktiviteter i det lokale arbeidet. Foreløpig ser planen for formannskonferansen slik ut: Velkommen og rikets tilstand Forsvarssjefens hilsen Forsvarspolitiske rammebetingelser foredrag Norges sikkerhetspolitiske utfordringer foredrag Forsvarets ekspertgruppe foredrag Forsvarssjefens fagmilitære råd foredrag Reservistutredningen Plenumsdebatt etter foredragene Informasjonssaker fra NROF Gruppearbeid Gode eksempler i de lokale avdelingene Fremleggelse av gruppearbeid Konferansen avsluttes på søndag ved tiden. Alle lokalavdelingene har nå fått tilsendt invitasjon og bes melde inn deltagere innen fredag 17. april. Vel møtt! Status økonomi for 2014 Regnskapet for 2014 er nå avsluttet og viser et resultat på noe over kr Overskuddet skyldes i all hovedsak at NROF har fått tilbakebetalt penger fra «momskompensasjonsordningen» hos Lotteritilsynet og et høyt medlemstall. Vi har også kunnet forvaltet støtten fra Forsvarsdepartementet på en god måte. Kontingentøkningen som var gjeldende fra 2014 gav et positivt bidrag. Vi kan imidlertid ikke forvente at vi vil være like heldige i 2015, så hele overskuddet overføres i sin helhet til fondsavsetninger. Kontaktutvalgsmøter med HV Vi har tidligere skrevet om lokalavdelingenes møter med HV (senest i nyhetsbrevet i desember 2014). Forbundsstyret er opptatt av at kontaktutvalgsmøtene brukes så aktivt som mulig og at det lages et

2 opplegg som alle avdelinger kan følge. FS vil, i samarbeid med sekretariatet, utarbeide retningslinjer som også vil komme som et tillegg i NROFs håndbok. Nijmegenmarsjen 2016 Sekretariatet er nå i dialog med Heimevernsstaben om mulig ledelse av det norske støtteapparatet. Dette vil kunne ha store positive ringvirkninger for Forbundet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon før sommeren, men ber avdelingene om å «sondere» om det er medlemmer som kan tenke seg en flott opplevelse i et internasjonalt miljø, - med alle utgifter dekket! Sanitetsfagdag lørdag 29. august Sjefen i Forsvarets sanitet har fremhevet at militært sanitetspersonell er mer enn at sivilt helsepersonell hentes inn til tjeneste i Forsvaret. I tillegg til sin medisinske ekspertise må disse også ha en forståelse av militær virksomhet og sammenhenger. Lørdag 29. august inviteres derfor leger og sykepleiere i alle kategorier, ambulansepersonell, veterinærer og farmasøyter til en dag på Sessvollmoen. Vi søker etter deg som tidligere har sanitetsfaglig tjeneste/utdannelse fra Forsvaret. Benytt anledningen til å bli oppdatert, danne nettverk og se på mulighetene for ytterligere tjeneste i Forsvaret. Samlingen er planlagt tredelt; militærfaglig innhold med utgangspunkt fra NROFs militærmaktseminar, sanitetsfaglig «påfyll» fra FSAN og et feltmessig program med blant annet skyting (fra NROFs portefølje). Tilsvarende annonser vil komme utover våren i blant annet Tidsskrift for Den norske legeforening, Ambulanseforum, Sykepleien, Forsvarets Forum, HV-bladet samt Pro Patria. Send en e-post til og få mer informasjon. Dagen arrangeres av Forsvarets sanitet og Norske Reserveoffiserers Forbund.

3 Oppfølging av lokale vedtekter Etter et landsmøte hvor det har vært endring i vedtektene, må lokalavdelingenes vedtekter også endres tilsvarende. Dette er det viktig at avdelingene har gjort før det kommende årsmøte, slik at beslutninger tas på bakgrunn av «riktige» vedtekter. Dersom det skulle oppstå tilfeller der det er en konflikt mellom normen som Landsmøtet har vedtatt og de lokale vedtektene, bestemte FS at det er de landsmøtevedtatte vedtektene som skal gjelde. Lokalavdelingene vil også bli påminnet om dette på høsten, slik at man er forberedt før årsmøtene starter. Ambisjoner og leveranser fra NROF Det finnes mange kompetente og innsatsberedte medlemmer i NROF. Likevel opplever vi ofte at det er vanskelig å få avdelingene til å påta seg «sentrale» oppgaver. Eksempler på dette kan være praktiske kurs, patruljeløp, seniordager etc. Forbundsstyret har uttrykt at NROF skal oppleves som reelt støttende for Forsvaret, og vi prøver «å selge» dette inn på ulike nivåer i Forsvaret. Dette har bidratt til at vi merker en økende etterspørsel etter våre tjenester. I forbindelse med de mulighetene som (forhåpentligvis) vil manifestere seg i kjølvannet av reservistutredningen og FSJs fagmilitære råd (FMR), er det avgjørende at vi har en realistisk forståelse av hva vi burde kunne levere, og hva vi realistisk kan levere med tilstrekkelig kvalitet. Hvis vi ikke har dette, risikerer vi å «overselge» NROFs potensielle bidrag og med det bygge en stor fallhøyde. Hva skal til for at flere av medlemmene blir ildsjeler og blir med i arbeidet til NROF lokalt? Kan det være en tanke å ha faggrupper/interessegrupper på tvers av de lokale avdelingene? Dette og mer er noe vi ber avdelingene om å diskutere på sine styre-/medlemsmøter, slik at vi på Formannskonferansen kan finne gode løsninger for det videre arbeidet. Videreføring av Employer Support-prosjektet NHO Service har tatt initiativ til «Veteranprosjektet». Målet med prosjektet er å bidra til å få veteraner med og uten arbeidsbegrensninger ut i ordinært, varig og lønnet arbeid. Prosjektet ledes av NHO Service og har vært utviklet i samarbeid med NVIO, NROF, SIOPS, Forsvarsstaben og Veteranadministrasjonen. Prosjektet er todelt; Veteraner, som har en eller annen form for belastning etter endt tjeneste i krigsområder, vil få et skreddersydd samarbeid med attføringsbedrifter og næringslivet. Bemanningsselskapene Manpower og Adecco vil ta seg av den andre gruppen som har en kompetanse som næringslivet ikke helt har forstått verdien av i dag. -Militære har kompetanse som næringslivet trenger, sier regiondirektør Solveig Finboe i Manpower. -Det er gledelig å se at det arbeidet NROF utførte i forbindelse med Employer Support-prosjektet i 2012, nå er videreført, videreutviklet og i et begynnende system til det beste for personell med militær bakgrunn, -det være seg reservister eller veteraner, sier NROFs generalsekretær Jørgen Berggrav.

4 Kurs for tillitsvalgte og funksjonærer i NROFs lokalavdelinger Bli med på kurs lørdag 9. mai Mye av informasjonen som formidles til enkeltmedlemmer og NROFs lokale avdelinger, kommer via elektroniske medier som e-post og hjemmeside. Dette gjelder også fra den enkelte lokale avdeling og ut til avdelingenes medlemmer. Alle NROFs avdelinger har egen e-post, hjemmeside og tilgang til avdelingens medlemmer via «min side». NROF sentralt ønsker å styrke avdelingenes evne til å utnytte de mulighetene som eksisterer i dag. Vi inviterer derfor til kurs i bruk av lokal hjemmeside, e-post og «min side». Kurset holdes i NROFs lokaler i Skippergata 17 i Oslo lørdag 9. mai fra kl til kl Påmelding skjer til innen fredag 1. mai. CIOR Det har vært en del usikkerhet omkring CIORs sommerkongress og det videre arbeidet. Planen var at kongressen og idrettsdelen skulle arrangeres i Washington DC, men på grunn av utfordringer for det amerikanske Reserve Officers Association, ser det nå ut til at begge arrangementene vil kunne bli gjennomført i Bulgaria. Nordisk Reservistsamarbeid Det nordiske reservistsamarbeidet blir stadig tettere. I år vil det for første gang bli gjennomført et nordisk mesterskap i feltidrett, nemlig i Halmstad i Sverige fra mai. Samtidig gjennomføres også Nordisk Presidium. Utveksling av informasjon og diskusjoner med våre nordiske søsterorganisasjoner blir et viktig element i NROFs arbeid videre. Oppfølging av fagsaker Medlemmene i FS (inklusive varamedlemmer) får tildelt oppfølgingsansvar for spesielle områder, slik at virksomheten i Forbundet blir godt synkronisert. Her er en påminnelse om fordelingen: Oppgave CIOR Idrett (=Leder I/U) Medlemskontakt og informasjon Forbundsdrift- og forvaltning Promotion og sponsorvirksomhet Ungdomsaspektet Kultur og tradisjon Ansvar Terje Surdal Viggo Hanssen Sven-Åge Myrvang Tom Gjestvang Jan A. Molberg Christian B. Pedersen Svein Arne Jensen

5 Følger du med på NROFs hjemmeside? Sørg for å holde deg oppdatert! Finn enkelt og raskt oversikt over DIN lokale avdeling eller aktiviteter som arrangeres sentralt. Følg med på nyheter og utlysninger. Er det noe som mangler? Send oss innspill på Følg med på og på Facebook: https://www.facebook.com/nrofreserve Oppfølging av avdelingene Alle NROFs avdelinger har «sin» kontaktperson i Forbundsstyret. Er det noe du eller avdelingen lurer på? Ta gjerne kontakt med «din» kontaktperson i FS eller med sekretariatet. Sven-Åge Myrvang redskapsringen.no) Jan A Molberg Tom Gjestvang online.no) Viggo Hanssen gmail.com) Fossumstrøget Nedre Romerike Glåmdal Haugaland Moss Oslo Gudbrandsdal Kristiansand Søndre Østfold Øvre Romerike Hedemarken Lister Vestfold Drammen Sør-Østerdal Mandal Follo Grenland Valdres Nedenes Kongsberg Vestoppland Rogaland Ringerike Vest-Telemark Christian Pedersen hotmail.com) Svein Arne Jensen yahoo.no) Sturla Valderaune gmail.com) Bergen Indre Romsdal Alstadhaug Indre Sogn Romsdal Helgeland Kvinnherrad Ålesund Salten Sunnhordland Nordmøre Sør-Helgeland Voss Fosen Harstad Firda Gauldal-Røros Lofoten Sunnfjord Inn-Trøndelag Midt-Troms Søre Sunnmøre Namdalen Narvik Oppdal Tromsø Orkla Vesterålen Stjørdal Varanger Sør-Trøndelag Vest-Finnmark

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer