Lokalavdelingene Kompetansehuset Oscarsborg Kompetanse Kompetanse- og styrkebase Employer Support...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support..."

Transkript

1

2 Innhold 1. Organisasjon Virksomheten Videre drift Helse, miljø og sikkerhet Likestilling Påvirkning på det ytre miljø Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap Kongelig æresmedlemskap Æresmedlemmer Presidentskapet og Forbundsstyre Aktiviseringsfond Protokollkomité Valgkomité Andre faste utvalg/komitéer Sekretariatets funksjonærer Heder Viktige saker til behandling i Et mellomår for avtalen med Forsvaret Innretning mot ny våpenlov Forbundets interne virksomhet Landsmøtet Sekretariatsarbeid i forbindelse med prosjekter Samarbeid med andre Samarbeid med Forsvarets ledelse Samarbeid med Vernepliktsverket Samarbeid med andre organisasjoner Støtt våre soldater Internasjonalt samarbeid Økonomi Tilskudd fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret Kontingent Andre inntekter... 11

3 Lokalavdelingene Kompetansehuset Oscarsborg Kompetanse Kompetanse- og styrkebase Employer Support Tiltak i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak Mestring på dypt vann veterandykkekurs Fallskjermkurs Militærmaktseminar Skyteinstruktørkurs Informasjon Hjemmesider Andre nettsteder Medlemsbutikken til NROF Pro Patria Militær idrett Generelt Idrettsutvalget Ny våpenlov og forskriftsarbeid Skyte- og idrettsarbeidet Feltidrett Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Vinterfeltidrett Mangekamp Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Skyting Nasjonale arrangementer Militært NM... 21

4 4.4.3 Internasjonal deltagelse Patruljeløp Recon Team Competition Côte d Or Marsj Sjøbergmarsjen Nijmegenmarsjen NROF-kruset Kultur og tradisjon Minnemarkeringer Bisettelse æresmedlem Steffen Hensrud... 23

5 1. Organisasjon 1.1 Virksomheten Norske Reserveoffiserers Forbund er en landsdekkende organisasjon med ca medlemmer fordelt på 57 avdelinger. NROFs formål er å støtte Forsvaret gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Dette er aktiviteter som ikke konkurrerer eller dupliserer Forsvarets virksomhet, men som søker å støtte opp under og utfylle Forsvarets aktivitet. Virksomheten har tradisjonelt vært rettet mot tidligere befal som Forsvaret kan gjøre nytte av som reserveoffiserer, men har også vist seg attraktiv for annet personell som ønsker et nært og aktivt forhold til Forsvaret. NROF har således både aktivt befal, HV-personell, polititjeneste, aktive reserveoffiserer, veteraner og seniorpersonell blant sine medlemmer. NROF er for tiden i en betydelig endringsprosess som har til hensikt å tilpasse Forbundet enda bedre til dagens innsatsforsvar og dets behov. Dette innebærer justeringer av arbeidsmåter og kompetanseprogram. NROF er en organisasjon for alt befal fra de tre forsvarsgrenene og Heimevernet. Både stadig tjenestegjørende, vernepliktig- og utskrevet befal, elever under befalsutdannelse er medlemmer. Andre kan være støttemedlemmer. En utvidelse av medlemskriteriene til å omfatte alle reservister og veteraner er under forberedelse og vil bli lagt frem for et ekstraordinært landsmøte sommeren I tillegg til medlemmene, har Forbundet en større del av befolkningen som målgruppe i forbindelse med foredrag, stands på messer etc. 1.2 Videre drift Helt siden NROF (under navnet Vernepligtige Officerers Forening) ble grunnlagt i 1896, har Forbundet tilpasset seg endrede forsvarsstrukturer. I takt med at mobiliseringsforsvaret ble nedbygget i tiden rundet årtusenskiftet, har Forsvarets behov for reserveoffiserer avtatt. Til tross for dette har Forbundets medlemstall kun hatt en svak nedgang og ligger stabilt i underkant av ca medlemmer. Dette antas å komme av at en positiv forsvarsvilje i samfunnet generelt, og av at NROF har maktet å opprettholde et spekter av aktiviteter som medlemmene finner interessante. Den politiske ledelsen legger vekt på å forankre forsvarsviljen i befolkningen, og i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret vektlegges at det fortsatt er behov for systematiserte og dedikerte reservestyrker. Utviklingen i NATO er at våre allierte gjør stadig større bruk av reservestyrker. Behovet for reservister i fremtidens forsvar og at Forsvaret hvert år tilfører det sivile samfunnet et betydelig volum av tidligere tjenestemenn fra yngre nivå, gjør at behovet for å ivareta disse øker. NROF vil bidra inn i disse gruppene slik at disse kan vedlikeholde militær kompetanse og kontakt med Forsvaret. I tillegg til medlemmenes kontingent, har Forsvarsdepartementet og Forsvaret støttet Forbundets virksomhet. Forbundet legger stor vekt på at disse midlene brukes målrettet og i tråd med intensjonene for tildelingene. Dette bidrar til at Norske Reserveoffisers Forbund

6 oppfattes som en pålitelig samarbeidspartner som i tråd med sin formålsparagraf arbeider til Forsvarets beste, og er et viktig element når fremtidige tildelinger skal vurderes. Norske Reserveoffisers Forbund praktiserer en trygg og nøktern økonomistyring, og har fokus på å holde utgiftene på et lavt nivå. Dette, sammen med stabil medlemsmasse og potensial for tilførsel av nye medlemmer, gjør at økonomien vurderes som solid, og at det er gode forutsetninger for videre drift. 1.3 Helse, miljø og sikkerhet Forbundets sentrale ledelse er lokalisert i et kontorfellesskap med Kvinners Frivillige Beredskap, Norges Lotteforbund og presidentskapet i CIOR (frem til medio oktober) i lyse og funksjonelle lokaler i Skippergata. Kontorfellesskapet gir muligheter for mer kosteffektivt drift, og er til foredel for alle parter. Eiendomsforvalter har ivaretatt renhold og sikkerhet på en ryddig og god måte. Arbeidsmiljøet er for øvrig preget av en flat organisasjon, og betegnes som meget godt. Sykefraværet er redusert siden forrige år, og var i 2012 ca. 1 %. 1.4 Likestilling Sekretariatet hadde 5 personer i heltidsstilling fra april. I tillegg har NROF tilsatt en redaktør for Pro Patria på freelance basis, og en regnskapsfører med 20 % stillingsbrøk. Ut over dette har sekretariatet hatt gleden av bistand på timebasis (pensjonistvilkår) til medlemsoppfølging. I april ble det ansatt en kontormedarbeider på heltid og som arbeider 50% for NROF og 50% som annonseselger i Pro Patria. Dette gir en sum på 6,2 årsverk, hvorav 1 ½ årsverk utført av kvinner. I Forbundets lønnspraksis skilles det ikke mellom kjønnene. Forbundets sentrale styre ledes av en President og består i alt av 9 personer, valgt på Forbundets Landsmøte. Det er ingen kvinner blant de sentrale tillitsvalgte. De lokale avdelingene ledes av lokale tillitsvalgte som utfører sitt arbeid på frivillig basis, uten godtgjørelse. Av medlemsmassen utgjøres ca 2 % kvinner, og en avdeling har kvinnelig leder. 1.5 Påvirkning på det ytre miljø Forbundet har ingen innvirkning på dette. 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap HM Kongen er forbundets høye beskytter for en periode på 5 år fra Kongelig æresmedlemskap DD MM Kong Harald og Dronning Sonja HKH Kronprins Haakon Æresmedlemmer Oblt Rolv Brandtzæg Oblt Kåre Otto Telle Oblt Steffen Hensrud ( 15/9-2012)

7 1.6.4 Presidentskapet og Forbundsstyre President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo 1. visepresident Major (R) Tom Gjestvang Avd. Vest-Oppland 2. visepresident Rittmester (R) Per Jacobsen Avd. Salten Styremedlem Løytnant (R) Viggo Hanssen Avd. Mandal Styremedlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Styremedlem Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Styremedlem Oberstløytnant (R) Jan Molberg Avd. Oslo Varamedlem Kaptein (R) Per Ove Sørland Avd. Firda Varamedlem Kaptein (R) Svein Arne Jensen Avd. Helgeland Aktiviseringsfond Formann Jon Smemo avd. Oslo Styremedlem Sturla Valderaune avd. Narvik Varamedlem Odd B. Johansen avd. Vestfold Varamedlem Nils Otto Pleym avd. Varanger Protokollkomité Formann Gro Lundemo avd. Rogaland Medlem Arne Heimdal avd. Oslo Medlem Ola Sollie avd. Narvik Valgkomité Formann Sigurd Hellstrøm avd. Oslo Medlem Helge Gulbrandsen avd. Midt-Troms Medlem Bente-Marian Lynum avd. Oslo Varamann Jørgen Andersen avd. Sør-Trøndelag Andre faste utvalg/komitéer Hedersnemd Hedersnemden består av 4 medlemmer hvis navn ikke skal være kjent. Hedersnemden velges av Forbundsstyret. Styret i Pro Patria Det er ikke oppnevnt et eget styre for Pro Patria. Redaktør Liv Hegna har det redaksjonelle ansvaret, mens Generalsekretæren har det forretningsmessige ansvaret. Forbundsstyret følger opp policysaker. Skyte- og Feltidrettsutvalget/Idrettsutvalget Idrettsutvalget består av 5 medlemmer: Leder Major (R) Geir B. Haug avd. Haugaland Medlem/Oppmann Løytnant (R) Halvor Ajer avd. Oslo Medlem/Oppmann Kaptein (R) Håkon Thoresen avd. Drammen Medlem/Oppmann Kaptein (R) Rune Sandve avd. Vestfold Sekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet

8 CIOR/CIOMR Arbeidet ledes av Major (R) Terje Surdal CIOR Presidentskap Norge hadde presidentskapet i den internasjonale reserveoffisersorganisasjonen CIOR frem til 3. august. De sentrale posisjonene ble besatt av: President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik avd. Oslo Serceraty General Oberst (P) Knut Jahr avd. Oslo Ass Sec Gen Major (R) Tony Fossum avd. Øvre Romerike YROW NROF er representert i CIOR komiteen Young Reserve officers ved fenrik Christian Berning Pedersen. Nordisk Reserveoffiserers Presidium President Kommandør (P) Jon Erling Tenvik avd. Oslo Delegat Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Delegat Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Kontaktforum FD/FST/GIH/GIHV Representant fra Presidentskapet Generalsekretær Jørgen Berggrav Informasjonsansvarlig Camilla Briså 1.7 Sekretariatets funksjonærer Generalsekretær Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Informasjons- og markedsansvarlig Fenrik (R) Camilla Briså Konsulent / aktivitetsansvarlig Major (P) Arne Bjerkeseth Prosjektleder Kaptein Ståle Sandholt Sekretariatsmedarbeider Løytnant (R) Harald Blikra Økonomi /regnskap Stein Johansen (deltid) Prosjektoffiser Major (P) Jens Henrik Osmo (deltid) NROF er tillagt arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet. Generalsekretæren i NROF står som daglig leder i denne virksomheten.

9 1.8 Heder Følgende ble tildelt heder i 2012: Hederstegnet: Kaptein (R) Lars Espeland Oberstløytnant (R) Karsten Heiselberg Major (R) Jan Peter Trygvesson Sjölin Hedersplaketten: Major (R) Jørgen Andersen Kaptein (R) Kim Åge Nilsen Birkerød Kaptein (R) Svein Arne Jensen Kaptein (R) Bjørn Kjørrefjord Kapteinløytnant (R) Torben Knudsen Avd. Nedenes Danmark Sverige Avd. Sør-Trøndelag Danmark Avd. Helgeland Avd. Kristiansand Avd. Vesterålen Årets avdeling 2011: NROF avdeling Midt-Troms 1.9 Viktige saker til behandling i Et mellomår for avtalen med Forsvaret Avtalen med Forsvaret skulle evalueres på slutten av året i I lys av Forsvarets ressursmessige situasjon, samfunnsutviklingen generelt og den politiske situasjonen etter 22. juli spesielt, valgte man å utsette evalueringen noe. NROF avventer derfor initiativ fra HVST på dette punktet. Uroen rundt 55 års aldersgrensen har stilnet noe ila Det har etter mye informasjonsarbeid utviklet seg en forståelse for problemstillingen. Det arbeides allikevel for at aldersgrensen ikke forblir absolutt. Videre utvikling av avtalen er avhengig av felles forståelse om gjensidig nytte i kontaktutvalgsmøtene mellom avdelingene lokalt og de ulike Heimevernsdistriktene Innretning mot ny våpenlov Debatten om innskjerpet tilgang til erverv av halvautomatiske våpen har økt etter 22. juli Det ble rett før hendelsen levert en innstilling til ny våpenlov. Ferdigstillelse av ny våpenlov ble utsatt som et resultat av hendelsen. NROF har i perioden deltatt i 4 møter med de andre skytterorganisasjonene i landet, for samlet å kunne diskutere utviklingen og forhåpentlig få innblikk i de strømninger som gjelder. NROF har også deltatt med en høringsuttalelse til Gjørv-kommisjonens rapport, med spesielt henblikk på vurderingene av våpen. Rapporten anbefaler et totalforbud mot halvautomatiske våpen. En innstramning av våpenloven på dette punktet vil berøre NROF i svært stor grad og det har derfor vært viktig å være aktiv i arbeidet. Internt i NROF har det også vært noe uro, noe som har bidratt til at NROF bl.a. har utarbeidet en budskapsplattform om våpen i forbundet.

10 1.10 Forbundets interne virksomhet Landsmøtet NROFs landsmøte var i 2012 lagt til KNM Harald Haarfagre i Stavanger. I tillegg til de faste landsmøtesakene, ble det også første dagen satt av god tid til eksterne foredragsholdere. Fra Forsvars-departementet kom ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe, generalmajor Rune Jakobsen fra FOH, oberst Rune Solberg fra HV16 og oberst Stein Erik Lauglo fra HV02. Det ble valgt ny president og forbundsstyre for de kommende to årene. Det ble også blant annet vedtatt en ny strategi for NROF om ytterligere tilpasninger til dagens forsvarsstruktur Sekretariatsarbeid i forbindelse med prosjekter Sekretariatet bruker en del ressurser på deltakelse i møter i Forsvarsdepartementet og Forsvaret og på saksbehandling av ulike aktuelle saker. Selv om dette ikke alltid er direkte rettet mot Forbundets øvrige virksomhet, bidrar slikt arbeid til å underbygge Forbundets funksjon i forhold til Forsvaret. Sekretariatet bruker også ressurser på ulike prosjekter som har samme formål Samarbeid med andre Samarbeid med Forsvarets ledelse Det har vært ett møte med Forsvarssjefen i 2012 og flere formelle og uformelle møter med øvrig ledelse i Forsvarsstaben og med ledere i Forsvaret generelt. Samarbeidet med Forsvarssjefen og FST er godt Samarbeid med Vernepliktsverket NROF har stilt med offiserer som bidrag til gjennomføring av prosjektet TMF (Teambuilding med Forsvaret). Dette har vært gjennomført på ungdomsskoler på Vestlandet høsten Under teambuildingen har elevene fått en smakebit på Forsvaret og at samarbeid er nøkkelen til suksess. Vernepliktsverket Vest var ansvarlig for gjennomføringen Samarbeid med andre organisasjoner NROF har et meget godt samarbeid med andre frivillige forsvarsrelaterte organisasjoner. I den grad organisasjonenes virksomhet er overlappende, søker NROF ikke å konkurrere med andre, men i størst mulig grad å utnytte mulige synergier. Et godt eksempel på dette er samarbeidet med Norges Forsvarsforening i prosjektet Employer Support og samarbeidet med veteran-/tillitsmannsorganisasjonene og de frivillige forsvarsorganisasjonene vedrørende kampanjen Støtt våre soldater. Med bakgrunn i utarbeidelse av Forsvarssjefens direktiv for veterankompaniene har NROF inngått et samarbeid med Aggerhusische Garnisons Compagnie No II (Veterankompaniet på Akershus Festning) Denne tilknytningen fører ikke til automatisk medlemskap i NROF for AGC medlemmer, men forbundet ønsker at kompaniets befal/offiserer vurderer å melde seg inn. NROF bistår AGC med egen hjemmeside, under NROFs paraply, og å informere ut om aktiviteter de har.

11 Støtt våre soldater NROF har tidligere spilt en sentral rolle i opprettelsen og driften av aksjonen Støtt våre soldater. I 2012 har sekretariatets bidrag begrenset seg til utsendelser og utdeling av SVS-effekter, samt å føre regnskapet for kampanjen Internasjonalt samarbeid Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR) I tråd med sin formålsparagraf, har Norge i 2012 hatt en høy profil i samarbeidet i CIOR. Det norske presidentskapet (som har gått fra sommeren 2010 til sommeren 2012) har gitt Norge og norske reserveoffiserer svært mye positiv omtale og troverdighet blant våre allierte, og innebærer at NROF har en meget god mulighet til å påvirke i utviklingen av reserveoffisersdimensjonen i NATO. Arbeidet har vært svært viktig for å få innsyn i andre lands reservistordninger og argumentasjon for reservens relevans i Norge. Presidentskapet har gitt gode relasjoner til forsvarsledelsen, noe som også har kommet NROF til gode. Samarbeidet i CIOR har fullt ut svart til forventningene. Nordisk Presidium NROF har også i 2012 deltatt aktivt i det nordiske samarbeidet. Nordisk presidium hadde første møte i Stockholm januar. Her ble særegne og felles utfordringer for de nordiske reserveoffisersforbundene diskutert. Spesielt ble forholdet til CIOR og en felles plattform for diskusjonene her tatt opp. Neste møte foregikk i Høvelte i Danmark 28. juli, ifm gjennomføringen av CIORs sommerkongress. Dette ble en god forberedelse til de diskusjoner som var under CIOR møtene. Nordkalottreffet Nordkalottreffet er et samarbeidsforum mellom reserveoffiserene i det nordlige Norge, Sverige og Finland. Samarbeidet rettes i hovedsak mot det praktiske plan. I 2012 ble treffet arrangert i Boden i Sverige helgen august. Ca 30 av NROFs Nord-Norge-medlemmer deltok. Helgen besto av uhøytidelige konkurranser, sosialt samvær og forbrødring over landegrensene. Norge vant både lagkonkurransen og individuell konkurranse Økonomi Tilskudd fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret Tilskudd fra FD utgjorde i Kr til drift og kr til aktiviteter. I forhold til 2011 er dette en økning på kr eller 16 %. Aktivitetsstøtte fra Forsvaret som tildeles gjennom Forsvaretsveterantjeneste utgjordekr I forhold til 2011 er dette en økning på kr eller 2 % Kontingent Innbetalt kontingent fra medlemmene utgjorde i 2012 kr Dette er en nedgang på 3,8% fra Ser man på 2010, 2011 og 2012 under ett, er kontingentinngangen i 2012 på et høyere nivå enn i Andre inntekter Se pkt 3.3 Medlemsbutikk og pkt. 3.4 Pro Patria.

12 Lokalavdelingene I 2012 ble det utbetalt kr ,- i kontingentrefusjon og kr ,- til andre aktiviteter etter søknad. Til sammen blir dette kr ,-; en økning på 8,7 % fra Kompetansehuset Oscarsborg Forbundet har/hadde et aksjeselskap, Kompetansehuset Oscarsborg AS (KHO). Det har vært svært liten aktivitet i selskapet de senere år. Selskapets fremtidige status var oppe som sak under Landsmøtet i 2012 og der ble det besluttet å legge ned selskapet. Det ventes nå på de formelle papirene fra Brønnøysund vedr. nedleggelse. Selskapets styre har i siste periode hatt følgende sammensetning: Styreleder Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant Oberstløytnant (R) Nils Bang-Johansen Rittmester (R) Per Jacobsen (Forbundsstyrets representant) Major (P) Arne Bjerkeseth Kaptein Ståle Sandholt Selskapets forretningsområder har vært: - Kompetansekartlegging - Leder- og kompetanseutvikling - Kompetanseformidling

13 2. Kompetanse 2.1 Kompetanse- og styrkebase I 2012 ble databasen brukt til flere kompetanseleveranser. I begynnelsen av året støttet vi Forsvarets personelltjeneste (FPT) med å finne G2 til OMLT i Afghanistan. Vi lyste også ut 4 stillinger som personelloffiserer ved VPV på Hamar, samt flere områdesjefsstillinger i Heimevernet. Databasen også brukt til å finne egnede kandidater som dykkerinstruktører for skadde veteraner (se omtale i pkt 2.4) 2.2 Employer Support NROF har initiert dette prosjektet, i samarbeid med Norges Forsvarsforening, for å bedre muligheten for en fleksibel bruk av kompetanse mellom Forsvaret og det sivile samfunn og for å bidra til at Forsvaret er en relevant aktør i samfunnet. Prosjekt Employer Support har bidratt til å knytte kontakt med næringslivet og utveksle synspunkter om gjensidig utnyttelse og utvikling av kompetanse og erfaring mellom Forsvaret og privat/offentlig sektor. Dette vil underlette reservens tjeneste i Forsvaret og bidra til at Prosjektet har pågått over flere år. I 2012 fikk Employer Support midler fra Forsvarsdepartementet til å utrede problemstillingene. Oberst (P) Gunvald Øyna ble ansatt som prosjektleder. Dette medførte at prosjektet kunne gjennomføre analyser og vurderinger av relativt omfattende bakgrunnsmateriale, samt dybdeanalyser av tilsvarende ordninger i andre land. Arbeidet ble styrt gjennom en styringsgruppe og kvalitetssikret av en referansegruppe. Dette fungerte meget bra. Det ble gjennomført to konferanser for å få kontakt med og kommentarer fra det lokale næringsliv i Bergen og Oslo. Konferansene gav verdifulle tilbakemeldinger på både konsept og anbefalte tiltak, og har bidratt til å etablere et bredt nettverk. Employer Support deltok som foredragsholder på den nordiske veterankonferansen som ble avholdt i Oslo november Prosjektet er markedsført i fagtidsskrifter og medlemsblader, og med intervju på NRK Østlandssendingen. Dette har gitt positiv respons, men det har vist seg at ytterligere mediedekning er ressurskrevende. NFF v/ Christian Bugge Hjorth, ekspedisjonssjef i FD Kjersti Klæboe og NROF v/jørgen Berggrav Prosjekt Employer Support ble sammenfattet i en egen sluttrapport med anbefalinger, tiltak og utkast til handlingsplan. Rapporten ble overlevert FD 17. desember 2012 som planlagt, og er leveranse for tiltak 59 i Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av veteraner.

14 2.3 Tiltak i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner NROF har gjennom sitt veteranarbeid vært med i flere av de konkrete tiltakene i Alt for Norge Tiltak 42 NROF er med i en arbeidsgruppe bestående av Forsvarets mediesenter, Forsvarets veterantjeneste, eventbyrået Gyro og veteranorganisasjonen Making Change. Arbeidet med informasjonsopplegget ble startet i 2012 og er helt i startfasen, men skal gjennomføres i løpet av Tiltak 56 I sluttrapporten til prosjekt Employer Support, anbefales det hvordan et kompetansebevis bør utformes. Rapporten sier at militære tjenesteuttalelser og kompetansebevis utformes slik at de kan brukes som et sivilt kompetansebevis. En fremtidig løsning bør inneholde den interne informasjon som Forsvaret har behov for eget personell, men løsningen bør i tillegg gi en læringsutbyttebeskrivelse som personellet kan benytte i forbindelse med søknad på sivile stillinger og videreutdanning Tiltak 59 Se punkt Tiltak 64 NROF har deltatt i FDs programråd med informasjonsansvarlig. Organisasjonene blir jevnlig oppdatert på forskningen som foregår; status på pågående prosjekter, informasjon om nye prosjekter og evaluering av ferdige prosjekter. Det er mange aktører og mange forskningsprosjekter og FD koordinerer alle Tiltak 73 Informasjonsinnhentingen startet høsten Det er en kombinert postal og telefonintervjuundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert medio Formålet med undersøkelsen er å få økt innsikt i veteraners og andre utsendtes livssituasjon for videre forskning og tiltak. Spørsmålene i undersøkelsen handler blant annet om, helse, bolig, arbeid, økonomi og fritid. I tillegg er det en del spørsmål knyttet til det å ha deltatt i internasjonale operasjoner. NROF har sittet i referansegruppen med informasjonsansvarlig og vært med på utformingen av spørsmålene i undersøkelsen, samt medvirket i informasjonsarbeidet ut mot veteranene. NROF har hatt artikler i Pro Patria og informasjon på hjemmeside om undersøkelsen.

15 2.3.6 Tiltak 76 Konferansen ble arrangert 6. og 7. november i Oslo. For NROF og prosjektet Employer Support (ES), ble konferansen svært god. NROFs generalsekretær og prosjektleder holdt foredrag om prosjektet under tittelen Employer Support Hvordan kan man øke samarbeidet mellom privat sektor og Forsvaret?. Foredraget gikk inn i delen av konferansen som hadde fått navn Veteranene som en ressurs. GS Jørgen Berggrav og løytnant Emil Johansen (veteran Prosjektleder Gunvald Øyna legger frem prosjektet under veterankonferansen Prosjektleder Gunvald Øyna legger frem prosjektet på Veterankonferansen. og støttespiller i ES-prosjektet) intervjuet av NRK. Senere under konferansen, ble NROF som veteranorganisasjon presentert. Generalsekretæren la vekt på at veteranene har mulighet til å delta i alle aktivitetene Forbundet tilbyr. På denne måten kommer de inn i et aktivt miljø og får vedlikeholdt kunnskaper og/eller vært med på nye og spennende aktiviteter som gir en god mestringsfølelse! NROF sørget også for 220 konferansedeltagere fra syv land fikk Støtt våre soldater-pinsen. Den nordiske veterankonferansen ble arrangert av Forsvarsdepartementet i samarbeid med andre departementer og det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO. 2.4 Mestring på dypt vann veterandykkekurs Dykkekurset har vært et sentralt punkt i NROFs arbeidsprogram for NROF har sammen med Norges Dykkeforbund og SIOPS laget et opplegg for å gi skadde veteraner et mestringstilbud. Ansvarlig og hovedinstruktør, og tidligere yrkesoffiser og veteran, oberstløytnant Kjell Lorvik Forsvarets veterantjeneste har støttet prosjektet økonomisk. Utdanningen i sportsdykking skal medvirke til mestring, økt livskvalitet, integrering og aktivitet. En positiv tilleggseffekt er at personell med forsvarsbakgrunn har stått som instruktører for skadde veteraner. Tor Erik Løkken er fornøyd etter bestått sportsdykkerkurs Instruktørene er NROF-medlemmer med dykkerkompetanse, som ble utdannet til å bli dykkerinstruktører og Disabled Diver Instructor. Alle er erfarne dykkere og flere av dem driver egne dykkerskoler. I oktober ble de første skadde veteraner kurset av veterandykkerinstruktørene. Til både instruktørkurset og hovedkurset ble alle kursdeltagerne innkvartert på Haakonsvern Orlogstasjon. Haakonsvern stilte alle sine fasiliteter til disposisjon vederlagsfritt. Sjødykkene ble gjennomført hos NEMO Classic Divers i Laksevåg.

16 2.5 Fallskjermkurs NROF gjennomførte fallskjermkurs for NROFs medlemmer og veteraner i samarbeid med Hamar, Gjøvik og Lillehammer (HAGL) fallskjermklubb. Kurset ble gjennomført på Terningmoen og ved Hamar flyplass i perioden oktober hvor 11 deltagere gjennomførte, og oppnådde målet med kursperioden. Av kapasitetsmessige årsaker er antall deltagere til kurset begrenset ti 12. personer. Årsaken til at kurset ikke ble helt fullt var forfall rett før kursstart. Roy Sørensen fra NROF avd. Nedre Romerike er klar for hopp. veteranarbeidet. Kurset ble godt mottatt. Hensikten med slike kurs er å gi NROFmedlemmer muligheter for mestring, utvikle nye ferdigheter og å støtte opp om 2.6 Militærmaktseminar Sammen med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomførte NROF Militærmaktseminar i tiden oktober. Hensikten er å vedlikeholde kompetanse hos reserven og utvikle den videre i forhold til behovene i dagens forsvar. Dette for å bidra til at reservebefalet er best mulig rustet til tjeneste i Forsvaret og også i betydelig grad medvirke til positiv omtale og skape forståelse for det moderne forsvaret. Resultatmålene ved seminaret var å få kjennskap til trender innen teori og praksis internasjonalt i moderne operasjoner, og få kjennskap til ledelse og bruk av norske militære styrker i moderne militære operasjoner. 26 personer deltok under seminaret. Foreleserne var blant de beste. Seminaret var meget vellykket og fikk meget god omtale av deltagerne. 2.7 Skyteinstruktørkurs Skyteutvalget gjennomførte et instruktørkurs i Steinsjøen skytefelt i perioden november. Instruktørutdannelsen skal bidra til at kompetansevirksomheten kan understøtte Forsvarets innretning. Kurset skal utdanne nye instruktører for å kunne gjennomføre skytinger på et høyere kvalitativt sikkerhetsnivå, tilpasset aktiviteten i Forsvaret. Med dette ønsker NROF å spre kompetansen blant alle sine medlemmer med det målet å skape mer aktive og bevisste medlemmer innen skyting. Resultatmålet for kurset var å utdanne nye skyteinstruktører som kan heve kompetansen ute i NROF-avdelingene. Kurselevene skulle samtidig oppleve reell personlig kompetanseheving. Kurset skal også gi deltakerne dypere innsikt i etikk, holdninger og sikkerhet i forbindelse med skyteaktiviteter. Samtlige av de 11 kursdeltakerne bestod evalueringen og ble godkjente instruktører.

17 3. Informasjon 3.1 Hjemmesider NROF fikk nye hjemmesider høsten 2012 med nytt design, noe nytt innhold og en enkel oppbygging. Designet er holdt i duse, rolige farger og hovedfokuset på sidene er nyheter fra sekretariatet/avdelingene, samt et Norgeskart for å komme til de lokale avdelingene. Det har også blitt enklere å holde seg oppdatert på alle større aktiviteter som arrangeres av NROF. Disse aktivitetene arrangeres primært gjennom sentralt hold, men oversikten inneholder også større aktiviteter fra lokale avdelinger (for eksempel pistollangrenn og Nordkalottreff) og aktiviteter utenom NROFsom for eksempel internasjonale feltidrettskonkurranser og Nijmegenmarsjen. Antall brukere av hjemmesiden til NROF er forholdsvis stabil. Det er ca unike brukere og ca sidevisninger pr. måned. Litt under halvparten av leserne på siden finner oss direkte, men søkemotorer står for ca. 35 % og resten kommer via andre sider. Ellers søkes det på navngitte arrangementer og konkrete navn i forbundet. De aller fleste lokalavdelingene er flinke til å legge ut informasjon om aktiviteter, kontaktinformasjon og bilder på sine lokale sider. 3.2 Andre nettsteder På Facebook har vi en egen gruppeside med ca. 350 medlemmer (pr 31/12). Det arbeides hele tiden med å få flere medlemmer inn på FB-siden, og vi ser at vi bør nå flere enn det vi gjør. Vi ser at det er en god informasjonskanal i tillegg til hjemmesiden. Informasjon som skal raskt ut, er veldig greit å legge på FB i tillegg til hjemmesiden. LinkedIn.com har også en egen NROF-gruppe med ca. 100 medlemmer. I utgangspunktet er dette et forum for nettverksbygging, men vi informerer bl.a. om kursene våre her Medlemsbutikken til NROF Medlemsbutikken til NROF er nettbasert. Det betyr at bestillinger og betaling foregår på nett. Varelageret er plassert hos en 3dje part (David-Andersen Concept) som håndterer bestillinger og utsendelser.

18 I 2012 ble det solgt profileringsvarer for kr ,-. Dette er en reduksjon på 14 % fra i Av erfaring bør lettsolgte produkter ha god kvalitet og ikke være for dyre, men dette kan være en utfordrende kombinasjon og tidvis vanskelig å finne de rette produktene. Sortimentet i nettbutikken er hele tiden under utvikling. 3.4 Pro Patria Medlemsbladet Pro Patria hadde 5 utgivelser i Annonseinntektene var i 2012 på kr ,- mot kr ,- i Underskuddet ble i 2012 på kr ,- mot kr ,- i Også i 2012 har det vært et svært vanskelig annonsemarked. Det resulterte bl.a. i at HS Media AS sa opp avtalen om salg av annonser til Pro Patria og FS besluttet da å ta annonsesalget inn i sekretariatet. Salget av annonser direkte fra Pro Patria/NROF startet forsommeren vi ser at det er en fordel å ha annonseselger godt integrert og som en del av sekretariatet. Nye ideer og potensielle annonsører kan raskt testes ut og man kan se resultater fortløpende. Men, det er ikke å komme bort fra at annonsemarkedet er vanskelig og vi ser en tydelig konkurrent i Forsvarets Forum, F. Flere av de tidligere faste annonsørene har nå valgt å annonsere i F. Pro Patria ble redesignet i 2012 og nr. 4 og 5 kom i ny drakt. Det er ny layout på forsiden og fonter og fargevalg inne i bladet er nytt. Også i 2012 har papirkvaliteten vært vurdert og endret; et noe tynnere papir og omslag gir store utslag på portoutgiftene. Pro Patria sendes kun til dem som faktisk har betalt medlemskap/abonnement. Antall gratisabonnenter reduseres. Pro Patria er medlem i Fagpressen. Fagpressens Opplagskontroll viser at PP i gjennomsnitt har en distribusjon på 7283 eksemplarer. Dette er en nedgang på 5 % fra 2012 og skyldes hovedsakelig en opprydding i adresselister og en innstramming på utsendelse.

19 4. Militær idrett 4.1 Generelt Idrettsutvalget Skyte- og feltidrettsutvalget ble revitalisert på slutten av året Nytt styringsdokument og nye representanter kom inn i arbeidet, og ble vedtatt av FS 27.november IU vil heretter bestå av 5 personer; leder, sekretær og 3 oppmenn. Oppmennene er plukket ut innen skyting, patruljeløp og mangekamp. Det vil normalt være lederne for disse aktivitetene som er oppmenn Ny våpenlov og forskriftsarbeid Ny våpenlov er fortsatt ikke på plass. Arbeidet er utsatt på ubestemt tid. Forbudet mot erverv av halvautomatiske våpen er opphevet, slik at erverv kan fortsatt gjøres slik som tidligere. NROF følger utviklingen nøye og er informert om det arbeidet som gjøres av de ulike organisasjonene for å få endelige avklaringer Skyte- og idrettsarbeidet NROF har i 2012 vært aktiv innen skyting, mangekamp, patruljeløp, pistollangrenn og marsj. I tillegg ble det gjennomført merkeprøver og aktiviteter som har gitt poeng til NROF-kruset. 4.2 Feltidrett Nasjonale arrangementer Det ble i 2012 ikke avholdt noe eget mesterskap i feltidrett. For få deltakere de siste år og for svak rekruttering på arrangørsiden er hovedårsaken. Det ble på slutten av året startet undersøkelse i NROF for å se på interessen for å videreføre arbeidet. Svaret på dette vil fremkomme i Internasjonal deltagelse Nordisk Mesterskap i Feltidrett 2012 ble innlemmet som en del av CIOR mangekamp mesterskapet. Det ble ikke gjennomført noe tradisjonelt nordisk feltidrettsmesterskap i Utøverne var i 2012 som i 2010 fra mangekampmiljøet Vinterfeltidrett Norgesmesterskapet i pistollangrenn ble arrangert av NROF tradisjonen Lygna lørdag 25. februar. Totalt var det 15 deltakere. Resultatene ble på de tre første plassene: Gull Inge Solberg Oslopolitiets Idrettslag Sølv Gunnulv Nord Kjeller Skyteklubb Bronse Jørgen Syversen Oslopolitiets Idrettslag

20 4.3 Mangekamp Nasjonale arrangementer NROF-mesterskapet i mangekamp ble ikke gjennomført i Det ble avholdt en rekke treningssamlinger bla på Krigsskolen i Oslo og Sessvollmoen. Hindersvømmingen og hinderbane ble gjennomført på Linderud, mens skyting ble gjennomført på Sessvollmoen Internasjonal deltagelse CIORs mangekampkonkurranse 2012 ble avviklet i Danmark i tiden 26. juli til 4. august. NROF stilte med 3 lag. NROF vant kvinneklassen klart foran britene på andreplass. Lagenes leder, Håvard Lillegård, ble hedret for sin 40-årige deltakelse i CIOR. Lagene bestod av: Wenke Skotte Ann Kristin Dyrkolbotn Hanne Sandnes Birger Kristoffersen Kenneth Kvamme Henning Valen Marius Hartz Morten Bergheim Arne Wilhelm Omstad Det norske kvinnelaget: Ann Kristin Dyrkolbotn, Hanne Sandnes og Wenke Skotte 4.4 Skyting Skyteaktiviteten i NROF er stadig omfattende og stor. Ved utgangen av 2012 hadde NROF ca registrerte skyttere som var godkjent og registrert inn i datasystemet. Samtidig stod ca. 280 personer på venteliste for å bli godkjent som skytter i NROF. Det ble gjennomført 757 skyte-arrangementer og registrert i datasystemet er tilgjengelig for medlemmene skyteaktiviteter er registrert gjennomført i databasen. Dette gir et gjennomsnitt på nesten 5 skyteaktiviteter per registrerte skytter. I tillegg har et ukjent antall skytinger funnet sted som ikke er formelt registrert. Det er tydelig at dette stadig er en voksende aktivitet Nasjonale arrangementer NROFs vårkonkurranser i skyting 2012 ble arrangert tre steder i landet, lørdag 21. og 28. april. I Nord-Norge arrangerte avd. Midt-Troms skytingen, i Sør-Norge arrangerte avd. Lister skytingen og på Østlandet var avd. Glåmdal arrangør. Totalt deltok 64 personer under vårkonkurransene.

21 Lørdag 8.september stod NROF avd. Rogaland som arrangører for årets NROF- mesterskap i skyting. Det ble konkurrert i tre klasser med til sammen 45 deltagelser. Flest skyttere var det i hovedklassen med 25 skyttere. Resultatlista for de tre første plassene ble slik: Gull Nils Bernt Rinde Avd. Lister Sølv Bjarne Skollevoll Avd. Lister Bronse Thomas Mong Avd. Rogaland Militært NM Landsskytterstevnet ble i 2012 avviklet i Voss. Stangskytingen sammen med felt- og baneskyting er de tre disipliner som er tellende i Militært NM for AG3 og HK416. Beste NROF skytter ble Halvor Ajer med 6 plass i finalen for klasse AG Internasjonal deltagelse Etter vårkonkurransene tas det ut skyttere til internasjonal representasjon. NROF har i perioden vært representert internasjonalt ved å sende skyttere til Nederland og Estland. 4.5 Patruljeløp Recon Team Competition NROF arrangerte tradisjonen tro sin patruljeløpskonkurranse 1.september. Denne gangen gikk konkurransen på Terningmoen. Nytt av året var at man kunne legge hele konkurransen innenfor et militært skyte- og treningsfelt. Deltakelsen ble noe lavere enn ønsket dette året. 12 lag deltok Côte d Or NROF deltok også i 2012 i et internasjonalt patruljeløp. I 2012 stilte NROF med et damelag og et herrelag, de to beste fra NRTC. Konkurransen ble avviklet i Seurre, Frankrike, oktober. Jentelaget presterte topp 5 på nattetappen, mens herrelaget dro totalt seieren helt til topps (med høyest poengsum på både dag- og nattetappen) og mottok sine pokaler til storslått oppstilling i Seurre.

22 4.6 Marsj Sjøbergmarsjen Sjøbergmarsjen, den 29. i rekken, ble avviklet lørdag 4. august 2012 med NROF avd. Sør-Helgeland som hovedarrangør. 103 personer deltok under den 25 km lange marsjen Nijmegenmarsjen Også i 2012 ble marsjen gjennomført med deltagelse fra NROF. Tradisjonen tro stilte NROF avd Bergen egen Flott vær under Sjøbergmarsjen i 2012 tropp under ledelse av kapt. Hans Jacob Berntsen, som for øvrig har vært pådriver i en rekke år. 4.7 NROF-kruset I 2011 oppfylte 39 medlemmer kravene til NROF-kruset. NROF-avd. Indre Romsdal hadde også denne gangen den største gruppen med til sammen 9 personer som tilfredsstilte kravene. NROF-avd. Hedemarken kom på andre plass med 5 personer som oppfylte kravene. Dette året tok Hans Jacob Berntsen NROF-avd. Bergen og Per Anders Flesjø NROF-avd. Moss og omegn kruset for gang nr 32, og er de som til nå har oppfylt kravene til NROF-kruset flest ganger. Tom Sletner, NROF-avd. Drammen, Inge Malvin Morsdøl, NROF-avd. Indre Romsdal og Ove Hjort, NROF-avd. Oslo tok kruset for 30 gang. Gunnar Mørk, NROF-avd. Hedemarken hadde denne gang greid kravene for 20 gang og ble tildelt statuetten. To personer tok kruset for første gang, Arild Mauseth og Einar Vatle, begge, NROF-avd. Hedemarken.

23 5. Kultur og tradisjon Tidl. justisminister Knut Storberget holder tale 8. mai. 5.1 Minnemarkeringer Mai-måned er en aktiv måned for NROF avdelinger. Det er markeringer landet rundt i forbindelse med 8. mai. Det er også flere avdelinger som har markeringer 17. mai. Av innrapporterte markeringer 8. mai, har NROF arrangementer over 14 steder i landet. Markeringene er de fleste steder et samarbeid mellom flere organisasjoner og kommuner. 8. mai holdt tidligere justisminister Knut Storberget tale under arrangementet på Fossum Bru i Østfold. NROF avd. Fossumstrøget var ansvarlig for arrangementet og som ble gjennomført sammen med den lokale forsvarsforening og NVIO. En fin del av denne tradisjonen er at Lt. Svein Sydenger fra avd. Fossumstrøget leser egne dikt under markeringen. Hovedarrangementet til Regjeringen 8. mai foregår på Akershus Festning. Her har det de siste årene blitt arrangert åpen dag. NROF sentralt har, med hjelp av avd. Oslo, bemannet stand hele dagen og sørget for informasjon om forbundet til de besøkende. I 2012 falt 8. mai på en vanlig ukedag, men et godt program og fint vær gjorde at festningen var godt besøkt hele dagen. 5.2 Bisettelse æresmedlem Steffen Hensrud Æresmedlem oberstløytnant Steffen Hensrud ble bisatt fredag 21. september. I en vakker seremoni med både tårer, humring og alvorsord, ble det tatt høytidelig farvel med en av NROFs viktigste støttespillere.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin HV bladet nr. 4 2009 GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin forsvaret HV bladet Redaksjonen Vi er på rett vei

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer