Lokalavdelingene Kompetansehuset Oscarsborg Kompetanse Kompetanse- og styrkebase Employer Support...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support..."

Transkript

1

2 Innhold 1. Organisasjon Virksomheten Videre drift Helse, miljø og sikkerhet Likestilling Påvirkning på det ytre miljø Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap Kongelig æresmedlemskap Æresmedlemmer Presidentskapet og Forbundsstyre Aktiviseringsfond Protokollkomité Valgkomité Andre faste utvalg/komitéer Sekretariatets funksjonærer Heder Viktige saker til behandling i Et mellomår for avtalen med Forsvaret Innretning mot ny våpenlov Forbundets interne virksomhet Landsmøtet Sekretariatsarbeid i forbindelse med prosjekter Samarbeid med andre Samarbeid med Forsvarets ledelse Samarbeid med Vernepliktsverket Samarbeid med andre organisasjoner Støtt våre soldater Internasjonalt samarbeid Økonomi Tilskudd fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret Kontingent Andre inntekter... 11

3 Lokalavdelingene Kompetansehuset Oscarsborg Kompetanse Kompetanse- og styrkebase Employer Support Tiltak i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak Mestring på dypt vann veterandykkekurs Fallskjermkurs Militærmaktseminar Skyteinstruktørkurs Informasjon Hjemmesider Andre nettsteder Medlemsbutikken til NROF Pro Patria Militær idrett Generelt Idrettsutvalget Ny våpenlov og forskriftsarbeid Skyte- og idrettsarbeidet Feltidrett Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Vinterfeltidrett Mangekamp Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Skyting Nasjonale arrangementer Militært NM... 21

4 4.4.3 Internasjonal deltagelse Patruljeløp Recon Team Competition Côte d Or Marsj Sjøbergmarsjen Nijmegenmarsjen NROF-kruset Kultur og tradisjon Minnemarkeringer Bisettelse æresmedlem Steffen Hensrud... 23

5 1. Organisasjon 1.1 Virksomheten Norske Reserveoffiserers Forbund er en landsdekkende organisasjon med ca medlemmer fordelt på 57 avdelinger. NROFs formål er å støtte Forsvaret gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Dette er aktiviteter som ikke konkurrerer eller dupliserer Forsvarets virksomhet, men som søker å støtte opp under og utfylle Forsvarets aktivitet. Virksomheten har tradisjonelt vært rettet mot tidligere befal som Forsvaret kan gjøre nytte av som reserveoffiserer, men har også vist seg attraktiv for annet personell som ønsker et nært og aktivt forhold til Forsvaret. NROF har således både aktivt befal, HV-personell, polititjeneste, aktive reserveoffiserer, veteraner og seniorpersonell blant sine medlemmer. NROF er for tiden i en betydelig endringsprosess som har til hensikt å tilpasse Forbundet enda bedre til dagens innsatsforsvar og dets behov. Dette innebærer justeringer av arbeidsmåter og kompetanseprogram. NROF er en organisasjon for alt befal fra de tre forsvarsgrenene og Heimevernet. Både stadig tjenestegjørende, vernepliktig- og utskrevet befal, elever under befalsutdannelse er medlemmer. Andre kan være støttemedlemmer. En utvidelse av medlemskriteriene til å omfatte alle reservister og veteraner er under forberedelse og vil bli lagt frem for et ekstraordinært landsmøte sommeren I tillegg til medlemmene, har Forbundet en større del av befolkningen som målgruppe i forbindelse med foredrag, stands på messer etc. 1.2 Videre drift Helt siden NROF (under navnet Vernepligtige Officerers Forening) ble grunnlagt i 1896, har Forbundet tilpasset seg endrede forsvarsstrukturer. I takt med at mobiliseringsforsvaret ble nedbygget i tiden rundet årtusenskiftet, har Forsvarets behov for reserveoffiserer avtatt. Til tross for dette har Forbundets medlemstall kun hatt en svak nedgang og ligger stabilt i underkant av ca medlemmer. Dette antas å komme av at en positiv forsvarsvilje i samfunnet generelt, og av at NROF har maktet å opprettholde et spekter av aktiviteter som medlemmene finner interessante. Den politiske ledelsen legger vekt på å forankre forsvarsviljen i befolkningen, og i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret vektlegges at det fortsatt er behov for systematiserte og dedikerte reservestyrker. Utviklingen i NATO er at våre allierte gjør stadig større bruk av reservestyrker. Behovet for reservister i fremtidens forsvar og at Forsvaret hvert år tilfører det sivile samfunnet et betydelig volum av tidligere tjenestemenn fra yngre nivå, gjør at behovet for å ivareta disse øker. NROF vil bidra inn i disse gruppene slik at disse kan vedlikeholde militær kompetanse og kontakt med Forsvaret. I tillegg til medlemmenes kontingent, har Forsvarsdepartementet og Forsvaret støttet Forbundets virksomhet. Forbundet legger stor vekt på at disse midlene brukes målrettet og i tråd med intensjonene for tildelingene. Dette bidrar til at Norske Reserveoffisers Forbund

6 oppfattes som en pålitelig samarbeidspartner som i tråd med sin formålsparagraf arbeider til Forsvarets beste, og er et viktig element når fremtidige tildelinger skal vurderes. Norske Reserveoffisers Forbund praktiserer en trygg og nøktern økonomistyring, og har fokus på å holde utgiftene på et lavt nivå. Dette, sammen med stabil medlemsmasse og potensial for tilførsel av nye medlemmer, gjør at økonomien vurderes som solid, og at det er gode forutsetninger for videre drift. 1.3 Helse, miljø og sikkerhet Forbundets sentrale ledelse er lokalisert i et kontorfellesskap med Kvinners Frivillige Beredskap, Norges Lotteforbund og presidentskapet i CIOR (frem til medio oktober) i lyse og funksjonelle lokaler i Skippergata. Kontorfellesskapet gir muligheter for mer kosteffektivt drift, og er til foredel for alle parter. Eiendomsforvalter har ivaretatt renhold og sikkerhet på en ryddig og god måte. Arbeidsmiljøet er for øvrig preget av en flat organisasjon, og betegnes som meget godt. Sykefraværet er redusert siden forrige år, og var i 2012 ca. 1 %. 1.4 Likestilling Sekretariatet hadde 5 personer i heltidsstilling fra april. I tillegg har NROF tilsatt en redaktør for Pro Patria på freelance basis, og en regnskapsfører med 20 % stillingsbrøk. Ut over dette har sekretariatet hatt gleden av bistand på timebasis (pensjonistvilkår) til medlemsoppfølging. I april ble det ansatt en kontormedarbeider på heltid og som arbeider 50% for NROF og 50% som annonseselger i Pro Patria. Dette gir en sum på 6,2 årsverk, hvorav 1 ½ årsverk utført av kvinner. I Forbundets lønnspraksis skilles det ikke mellom kjønnene. Forbundets sentrale styre ledes av en President og består i alt av 9 personer, valgt på Forbundets Landsmøte. Det er ingen kvinner blant de sentrale tillitsvalgte. De lokale avdelingene ledes av lokale tillitsvalgte som utfører sitt arbeid på frivillig basis, uten godtgjørelse. Av medlemsmassen utgjøres ca 2 % kvinner, og en avdeling har kvinnelig leder. 1.5 Påvirkning på det ytre miljø Forbundet har ingen innvirkning på dette. 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap HM Kongen er forbundets høye beskytter for en periode på 5 år fra Kongelig æresmedlemskap DD MM Kong Harald og Dronning Sonja HKH Kronprins Haakon Æresmedlemmer Oblt Rolv Brandtzæg Oblt Kåre Otto Telle Oblt Steffen Hensrud ( 15/9-2012)

7 1.6.4 Presidentskapet og Forbundsstyre President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo 1. visepresident Major (R) Tom Gjestvang Avd. Vest-Oppland 2. visepresident Rittmester (R) Per Jacobsen Avd. Salten Styremedlem Løytnant (R) Viggo Hanssen Avd. Mandal Styremedlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Styremedlem Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Styremedlem Oberstløytnant (R) Jan Molberg Avd. Oslo Varamedlem Kaptein (R) Per Ove Sørland Avd. Firda Varamedlem Kaptein (R) Svein Arne Jensen Avd. Helgeland Aktiviseringsfond Formann Jon Smemo avd. Oslo Styremedlem Sturla Valderaune avd. Narvik Varamedlem Odd B. Johansen avd. Vestfold Varamedlem Nils Otto Pleym avd. Varanger Protokollkomité Formann Gro Lundemo avd. Rogaland Medlem Arne Heimdal avd. Oslo Medlem Ola Sollie avd. Narvik Valgkomité Formann Sigurd Hellstrøm avd. Oslo Medlem Helge Gulbrandsen avd. Midt-Troms Medlem Bente-Marian Lynum avd. Oslo Varamann Jørgen Andersen avd. Sør-Trøndelag Andre faste utvalg/komitéer Hedersnemd Hedersnemden består av 4 medlemmer hvis navn ikke skal være kjent. Hedersnemden velges av Forbundsstyret. Styret i Pro Patria Det er ikke oppnevnt et eget styre for Pro Patria. Redaktør Liv Hegna har det redaksjonelle ansvaret, mens Generalsekretæren har det forretningsmessige ansvaret. Forbundsstyret følger opp policysaker. Skyte- og Feltidrettsutvalget/Idrettsutvalget Idrettsutvalget består av 5 medlemmer: Leder Major (R) Geir B. Haug avd. Haugaland Medlem/Oppmann Løytnant (R) Halvor Ajer avd. Oslo Medlem/Oppmann Kaptein (R) Håkon Thoresen avd. Drammen Medlem/Oppmann Kaptein (R) Rune Sandve avd. Vestfold Sekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet

8 CIOR/CIOMR Arbeidet ledes av Major (R) Terje Surdal CIOR Presidentskap Norge hadde presidentskapet i den internasjonale reserveoffisersorganisasjonen CIOR frem til 3. august. De sentrale posisjonene ble besatt av: President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik avd. Oslo Serceraty General Oberst (P) Knut Jahr avd. Oslo Ass Sec Gen Major (R) Tony Fossum avd. Øvre Romerike YROW NROF er representert i CIOR komiteen Young Reserve officers ved fenrik Christian Berning Pedersen. Nordisk Reserveoffiserers Presidium President Kommandør (P) Jon Erling Tenvik avd. Oslo Delegat Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Delegat Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Kontaktforum FD/FST/GIH/GIHV Representant fra Presidentskapet Generalsekretær Jørgen Berggrav Informasjonsansvarlig Camilla Briså 1.7 Sekretariatets funksjonærer Generalsekretær Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Informasjons- og markedsansvarlig Fenrik (R) Camilla Briså Konsulent / aktivitetsansvarlig Major (P) Arne Bjerkeseth Prosjektleder Kaptein Ståle Sandholt Sekretariatsmedarbeider Løytnant (R) Harald Blikra Økonomi /regnskap Stein Johansen (deltid) Prosjektoffiser Major (P) Jens Henrik Osmo (deltid) NROF er tillagt arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet. Generalsekretæren i NROF står som daglig leder i denne virksomheten.

9 1.8 Heder Følgende ble tildelt heder i 2012: Hederstegnet: Kaptein (R) Lars Espeland Oberstløytnant (R) Karsten Heiselberg Major (R) Jan Peter Trygvesson Sjölin Hedersplaketten: Major (R) Jørgen Andersen Kaptein (R) Kim Åge Nilsen Birkerød Kaptein (R) Svein Arne Jensen Kaptein (R) Bjørn Kjørrefjord Kapteinløytnant (R) Torben Knudsen Avd. Nedenes Danmark Sverige Avd. Sør-Trøndelag Danmark Avd. Helgeland Avd. Kristiansand Avd. Vesterålen Årets avdeling 2011: NROF avdeling Midt-Troms 1.9 Viktige saker til behandling i Et mellomår for avtalen med Forsvaret Avtalen med Forsvaret skulle evalueres på slutten av året i I lys av Forsvarets ressursmessige situasjon, samfunnsutviklingen generelt og den politiske situasjonen etter 22. juli spesielt, valgte man å utsette evalueringen noe. NROF avventer derfor initiativ fra HVST på dette punktet. Uroen rundt 55 års aldersgrensen har stilnet noe ila Det har etter mye informasjonsarbeid utviklet seg en forståelse for problemstillingen. Det arbeides allikevel for at aldersgrensen ikke forblir absolutt. Videre utvikling av avtalen er avhengig av felles forståelse om gjensidig nytte i kontaktutvalgsmøtene mellom avdelingene lokalt og de ulike Heimevernsdistriktene Innretning mot ny våpenlov Debatten om innskjerpet tilgang til erverv av halvautomatiske våpen har økt etter 22. juli Det ble rett før hendelsen levert en innstilling til ny våpenlov. Ferdigstillelse av ny våpenlov ble utsatt som et resultat av hendelsen. NROF har i perioden deltatt i 4 møter med de andre skytterorganisasjonene i landet, for samlet å kunne diskutere utviklingen og forhåpentlig få innblikk i de strømninger som gjelder. NROF har også deltatt med en høringsuttalelse til Gjørv-kommisjonens rapport, med spesielt henblikk på vurderingene av våpen. Rapporten anbefaler et totalforbud mot halvautomatiske våpen. En innstramning av våpenloven på dette punktet vil berøre NROF i svært stor grad og det har derfor vært viktig å være aktiv i arbeidet. Internt i NROF har det også vært noe uro, noe som har bidratt til at NROF bl.a. har utarbeidet en budskapsplattform om våpen i forbundet.

10 1.10 Forbundets interne virksomhet Landsmøtet NROFs landsmøte var i 2012 lagt til KNM Harald Haarfagre i Stavanger. I tillegg til de faste landsmøtesakene, ble det også første dagen satt av god tid til eksterne foredragsholdere. Fra Forsvars-departementet kom ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe, generalmajor Rune Jakobsen fra FOH, oberst Rune Solberg fra HV16 og oberst Stein Erik Lauglo fra HV02. Det ble valgt ny president og forbundsstyre for de kommende to årene. Det ble også blant annet vedtatt en ny strategi for NROF om ytterligere tilpasninger til dagens forsvarsstruktur Sekretariatsarbeid i forbindelse med prosjekter Sekretariatet bruker en del ressurser på deltakelse i møter i Forsvarsdepartementet og Forsvaret og på saksbehandling av ulike aktuelle saker. Selv om dette ikke alltid er direkte rettet mot Forbundets øvrige virksomhet, bidrar slikt arbeid til å underbygge Forbundets funksjon i forhold til Forsvaret. Sekretariatet bruker også ressurser på ulike prosjekter som har samme formål Samarbeid med andre Samarbeid med Forsvarets ledelse Det har vært ett møte med Forsvarssjefen i 2012 og flere formelle og uformelle møter med øvrig ledelse i Forsvarsstaben og med ledere i Forsvaret generelt. Samarbeidet med Forsvarssjefen og FST er godt Samarbeid med Vernepliktsverket NROF har stilt med offiserer som bidrag til gjennomføring av prosjektet TMF (Teambuilding med Forsvaret). Dette har vært gjennomført på ungdomsskoler på Vestlandet høsten Under teambuildingen har elevene fått en smakebit på Forsvaret og at samarbeid er nøkkelen til suksess. Vernepliktsverket Vest var ansvarlig for gjennomføringen Samarbeid med andre organisasjoner NROF har et meget godt samarbeid med andre frivillige forsvarsrelaterte organisasjoner. I den grad organisasjonenes virksomhet er overlappende, søker NROF ikke å konkurrere med andre, men i størst mulig grad å utnytte mulige synergier. Et godt eksempel på dette er samarbeidet med Norges Forsvarsforening i prosjektet Employer Support og samarbeidet med veteran-/tillitsmannsorganisasjonene og de frivillige forsvarsorganisasjonene vedrørende kampanjen Støtt våre soldater. Med bakgrunn i utarbeidelse av Forsvarssjefens direktiv for veterankompaniene har NROF inngått et samarbeid med Aggerhusische Garnisons Compagnie No II (Veterankompaniet på Akershus Festning) Denne tilknytningen fører ikke til automatisk medlemskap i NROF for AGC medlemmer, men forbundet ønsker at kompaniets befal/offiserer vurderer å melde seg inn. NROF bistår AGC med egen hjemmeside, under NROFs paraply, og å informere ut om aktiviteter de har.

11 Støtt våre soldater NROF har tidligere spilt en sentral rolle i opprettelsen og driften av aksjonen Støtt våre soldater. I 2012 har sekretariatets bidrag begrenset seg til utsendelser og utdeling av SVS-effekter, samt å føre regnskapet for kampanjen Internasjonalt samarbeid Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR) I tråd med sin formålsparagraf, har Norge i 2012 hatt en høy profil i samarbeidet i CIOR. Det norske presidentskapet (som har gått fra sommeren 2010 til sommeren 2012) har gitt Norge og norske reserveoffiserer svært mye positiv omtale og troverdighet blant våre allierte, og innebærer at NROF har en meget god mulighet til å påvirke i utviklingen av reserveoffisersdimensjonen i NATO. Arbeidet har vært svært viktig for å få innsyn i andre lands reservistordninger og argumentasjon for reservens relevans i Norge. Presidentskapet har gitt gode relasjoner til forsvarsledelsen, noe som også har kommet NROF til gode. Samarbeidet i CIOR har fullt ut svart til forventningene. Nordisk Presidium NROF har også i 2012 deltatt aktivt i det nordiske samarbeidet. Nordisk presidium hadde første møte i Stockholm januar. Her ble særegne og felles utfordringer for de nordiske reserveoffisersforbundene diskutert. Spesielt ble forholdet til CIOR og en felles plattform for diskusjonene her tatt opp. Neste møte foregikk i Høvelte i Danmark 28. juli, ifm gjennomføringen av CIORs sommerkongress. Dette ble en god forberedelse til de diskusjoner som var under CIOR møtene. Nordkalottreffet Nordkalottreffet er et samarbeidsforum mellom reserveoffiserene i det nordlige Norge, Sverige og Finland. Samarbeidet rettes i hovedsak mot det praktiske plan. I 2012 ble treffet arrangert i Boden i Sverige helgen august. Ca 30 av NROFs Nord-Norge-medlemmer deltok. Helgen besto av uhøytidelige konkurranser, sosialt samvær og forbrødring over landegrensene. Norge vant både lagkonkurransen og individuell konkurranse Økonomi Tilskudd fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret Tilskudd fra FD utgjorde i Kr til drift og kr til aktiviteter. I forhold til 2011 er dette en økning på kr eller 16 %. Aktivitetsstøtte fra Forsvaret som tildeles gjennom Forsvaretsveterantjeneste utgjordekr I forhold til 2011 er dette en økning på kr eller 2 % Kontingent Innbetalt kontingent fra medlemmene utgjorde i 2012 kr Dette er en nedgang på 3,8% fra Ser man på 2010, 2011 og 2012 under ett, er kontingentinngangen i 2012 på et høyere nivå enn i Andre inntekter Se pkt 3.3 Medlemsbutikk og pkt. 3.4 Pro Patria.

12 Lokalavdelingene I 2012 ble det utbetalt kr ,- i kontingentrefusjon og kr ,- til andre aktiviteter etter søknad. Til sammen blir dette kr ,-; en økning på 8,7 % fra Kompetansehuset Oscarsborg Forbundet har/hadde et aksjeselskap, Kompetansehuset Oscarsborg AS (KHO). Det har vært svært liten aktivitet i selskapet de senere år. Selskapets fremtidige status var oppe som sak under Landsmøtet i 2012 og der ble det besluttet å legge ned selskapet. Det ventes nå på de formelle papirene fra Brønnøysund vedr. nedleggelse. Selskapets styre har i siste periode hatt følgende sammensetning: Styreleder Styrerepresentant Styrerepresentant Styrerepresentant Oberstløytnant (R) Nils Bang-Johansen Rittmester (R) Per Jacobsen (Forbundsstyrets representant) Major (P) Arne Bjerkeseth Kaptein Ståle Sandholt Selskapets forretningsområder har vært: - Kompetansekartlegging - Leder- og kompetanseutvikling - Kompetanseformidling

13 2. Kompetanse 2.1 Kompetanse- og styrkebase I 2012 ble databasen brukt til flere kompetanseleveranser. I begynnelsen av året støttet vi Forsvarets personelltjeneste (FPT) med å finne G2 til OMLT i Afghanistan. Vi lyste også ut 4 stillinger som personelloffiserer ved VPV på Hamar, samt flere områdesjefsstillinger i Heimevernet. Databasen også brukt til å finne egnede kandidater som dykkerinstruktører for skadde veteraner (se omtale i pkt 2.4) 2.2 Employer Support NROF har initiert dette prosjektet, i samarbeid med Norges Forsvarsforening, for å bedre muligheten for en fleksibel bruk av kompetanse mellom Forsvaret og det sivile samfunn og for å bidra til at Forsvaret er en relevant aktør i samfunnet. Prosjekt Employer Support har bidratt til å knytte kontakt med næringslivet og utveksle synspunkter om gjensidig utnyttelse og utvikling av kompetanse og erfaring mellom Forsvaret og privat/offentlig sektor. Dette vil underlette reservens tjeneste i Forsvaret og bidra til at Prosjektet har pågått over flere år. I 2012 fikk Employer Support midler fra Forsvarsdepartementet til å utrede problemstillingene. Oberst (P) Gunvald Øyna ble ansatt som prosjektleder. Dette medførte at prosjektet kunne gjennomføre analyser og vurderinger av relativt omfattende bakgrunnsmateriale, samt dybdeanalyser av tilsvarende ordninger i andre land. Arbeidet ble styrt gjennom en styringsgruppe og kvalitetssikret av en referansegruppe. Dette fungerte meget bra. Det ble gjennomført to konferanser for å få kontakt med og kommentarer fra det lokale næringsliv i Bergen og Oslo. Konferansene gav verdifulle tilbakemeldinger på både konsept og anbefalte tiltak, og har bidratt til å etablere et bredt nettverk. Employer Support deltok som foredragsholder på den nordiske veterankonferansen som ble avholdt i Oslo november Prosjektet er markedsført i fagtidsskrifter og medlemsblader, og med intervju på NRK Østlandssendingen. Dette har gitt positiv respons, men det har vist seg at ytterligere mediedekning er ressurskrevende. NFF v/ Christian Bugge Hjorth, ekspedisjonssjef i FD Kjersti Klæboe og NROF v/jørgen Berggrav Prosjekt Employer Support ble sammenfattet i en egen sluttrapport med anbefalinger, tiltak og utkast til handlingsplan. Rapporten ble overlevert FD 17. desember 2012 som planlagt, og er leveranse for tiltak 59 i Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av veteraner.

14 2.3 Tiltak i Regjeringens handlingsplan for ivaretagelse av veteraner NROF har gjennom sitt veteranarbeid vært med i flere av de konkrete tiltakene i Alt for Norge Tiltak 42 NROF er med i en arbeidsgruppe bestående av Forsvarets mediesenter, Forsvarets veterantjeneste, eventbyrået Gyro og veteranorganisasjonen Making Change. Arbeidet med informasjonsopplegget ble startet i 2012 og er helt i startfasen, men skal gjennomføres i løpet av Tiltak 56 I sluttrapporten til prosjekt Employer Support, anbefales det hvordan et kompetansebevis bør utformes. Rapporten sier at militære tjenesteuttalelser og kompetansebevis utformes slik at de kan brukes som et sivilt kompetansebevis. En fremtidig løsning bør inneholde den interne informasjon som Forsvaret har behov for eget personell, men løsningen bør i tillegg gi en læringsutbyttebeskrivelse som personellet kan benytte i forbindelse med søknad på sivile stillinger og videreutdanning Tiltak 59 Se punkt Tiltak 64 NROF har deltatt i FDs programråd med informasjonsansvarlig. Organisasjonene blir jevnlig oppdatert på forskningen som foregår; status på pågående prosjekter, informasjon om nye prosjekter og evaluering av ferdige prosjekter. Det er mange aktører og mange forskningsprosjekter og FD koordinerer alle Tiltak 73 Informasjonsinnhentingen startet høsten Det er en kombinert postal og telefonintervjuundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert medio Formålet med undersøkelsen er å få økt innsikt i veteraners og andre utsendtes livssituasjon for videre forskning og tiltak. Spørsmålene i undersøkelsen handler blant annet om, helse, bolig, arbeid, økonomi og fritid. I tillegg er det en del spørsmål knyttet til det å ha deltatt i internasjonale operasjoner. NROF har sittet i referansegruppen med informasjonsansvarlig og vært med på utformingen av spørsmålene i undersøkelsen, samt medvirket i informasjonsarbeidet ut mot veteranene. NROF har hatt artikler i Pro Patria og informasjon på hjemmeside om undersøkelsen.

15 2.3.6 Tiltak 76 Konferansen ble arrangert 6. og 7. november i Oslo. For NROF og prosjektet Employer Support (ES), ble konferansen svært god. NROFs generalsekretær og prosjektleder holdt foredrag om prosjektet under tittelen Employer Support Hvordan kan man øke samarbeidet mellom privat sektor og Forsvaret?. Foredraget gikk inn i delen av konferansen som hadde fått navn Veteranene som en ressurs. GS Jørgen Berggrav og løytnant Emil Johansen (veteran Prosjektleder Gunvald Øyna legger frem prosjektet under veterankonferansen Prosjektleder Gunvald Øyna legger frem prosjektet på Veterankonferansen. og støttespiller i ES-prosjektet) intervjuet av NRK. Senere under konferansen, ble NROF som veteranorganisasjon presentert. Generalsekretæren la vekt på at veteranene har mulighet til å delta i alle aktivitetene Forbundet tilbyr. På denne måten kommer de inn i et aktivt miljø og får vedlikeholdt kunnskaper og/eller vært med på nye og spennende aktiviteter som gir en god mestringsfølelse! NROF sørget også for 220 konferansedeltagere fra syv land fikk Støtt våre soldater-pinsen. Den nordiske veterankonferansen ble arrangert av Forsvarsdepartementet i samarbeid med andre departementer og det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO. 2.4 Mestring på dypt vann veterandykkekurs Dykkekurset har vært et sentralt punkt i NROFs arbeidsprogram for NROF har sammen med Norges Dykkeforbund og SIOPS laget et opplegg for å gi skadde veteraner et mestringstilbud. Ansvarlig og hovedinstruktør, og tidligere yrkesoffiser og veteran, oberstløytnant Kjell Lorvik Forsvarets veterantjeneste har støttet prosjektet økonomisk. Utdanningen i sportsdykking skal medvirke til mestring, økt livskvalitet, integrering og aktivitet. En positiv tilleggseffekt er at personell med forsvarsbakgrunn har stått som instruktører for skadde veteraner. Tor Erik Løkken er fornøyd etter bestått sportsdykkerkurs Instruktørene er NROF-medlemmer med dykkerkompetanse, som ble utdannet til å bli dykkerinstruktører og Disabled Diver Instructor. Alle er erfarne dykkere og flere av dem driver egne dykkerskoler. I oktober ble de første skadde veteraner kurset av veterandykkerinstruktørene. Til både instruktørkurset og hovedkurset ble alle kursdeltagerne innkvartert på Haakonsvern Orlogstasjon. Haakonsvern stilte alle sine fasiliteter til disposisjon vederlagsfritt. Sjødykkene ble gjennomført hos NEMO Classic Divers i Laksevåg.

16 2.5 Fallskjermkurs NROF gjennomførte fallskjermkurs for NROFs medlemmer og veteraner i samarbeid med Hamar, Gjøvik og Lillehammer (HAGL) fallskjermklubb. Kurset ble gjennomført på Terningmoen og ved Hamar flyplass i perioden oktober hvor 11 deltagere gjennomførte, og oppnådde målet med kursperioden. Av kapasitetsmessige årsaker er antall deltagere til kurset begrenset ti 12. personer. Årsaken til at kurset ikke ble helt fullt var forfall rett før kursstart. Roy Sørensen fra NROF avd. Nedre Romerike er klar for hopp. veteranarbeidet. Kurset ble godt mottatt. Hensikten med slike kurs er å gi NROFmedlemmer muligheter for mestring, utvikle nye ferdigheter og å støtte opp om 2.6 Militærmaktseminar Sammen med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomførte NROF Militærmaktseminar i tiden oktober. Hensikten er å vedlikeholde kompetanse hos reserven og utvikle den videre i forhold til behovene i dagens forsvar. Dette for å bidra til at reservebefalet er best mulig rustet til tjeneste i Forsvaret og også i betydelig grad medvirke til positiv omtale og skape forståelse for det moderne forsvaret. Resultatmålene ved seminaret var å få kjennskap til trender innen teori og praksis internasjonalt i moderne operasjoner, og få kjennskap til ledelse og bruk av norske militære styrker i moderne militære operasjoner. 26 personer deltok under seminaret. Foreleserne var blant de beste. Seminaret var meget vellykket og fikk meget god omtale av deltagerne. 2.7 Skyteinstruktørkurs Skyteutvalget gjennomførte et instruktørkurs i Steinsjøen skytefelt i perioden november. Instruktørutdannelsen skal bidra til at kompetansevirksomheten kan understøtte Forsvarets innretning. Kurset skal utdanne nye instruktører for å kunne gjennomføre skytinger på et høyere kvalitativt sikkerhetsnivå, tilpasset aktiviteten i Forsvaret. Med dette ønsker NROF å spre kompetansen blant alle sine medlemmer med det målet å skape mer aktive og bevisste medlemmer innen skyting. Resultatmålet for kurset var å utdanne nye skyteinstruktører som kan heve kompetansen ute i NROF-avdelingene. Kurselevene skulle samtidig oppleve reell personlig kompetanseheving. Kurset skal også gi deltakerne dypere innsikt i etikk, holdninger og sikkerhet i forbindelse med skyteaktiviteter. Samtlige av de 11 kursdeltakerne bestod evalueringen og ble godkjente instruktører.

17 3. Informasjon 3.1 Hjemmesider NROF fikk nye hjemmesider høsten 2012 med nytt design, noe nytt innhold og en enkel oppbygging. Designet er holdt i duse, rolige farger og hovedfokuset på sidene er nyheter fra sekretariatet/avdelingene, samt et Norgeskart for å komme til de lokale avdelingene. Det har også blitt enklere å holde seg oppdatert på alle større aktiviteter som arrangeres av NROF. Disse aktivitetene arrangeres primært gjennom sentralt hold, men oversikten inneholder også større aktiviteter fra lokale avdelinger (for eksempel pistollangrenn og Nordkalottreff) og aktiviteter utenom NROFsom for eksempel internasjonale feltidrettskonkurranser og Nijmegenmarsjen. Antall brukere av hjemmesiden til NROF er forholdsvis stabil. Det er ca unike brukere og ca sidevisninger pr. måned. Litt under halvparten av leserne på siden finner oss direkte, men søkemotorer står for ca. 35 % og resten kommer via andre sider. Ellers søkes det på navngitte arrangementer og konkrete navn i forbundet. De aller fleste lokalavdelingene er flinke til å legge ut informasjon om aktiviteter, kontaktinformasjon og bilder på sine lokale sider. 3.2 Andre nettsteder På Facebook har vi en egen gruppeside med ca. 350 medlemmer (pr 31/12). Det arbeides hele tiden med å få flere medlemmer inn på FB-siden, og vi ser at vi bør nå flere enn det vi gjør. Vi ser at det er en god informasjonskanal i tillegg til hjemmesiden. Informasjon som skal raskt ut, er veldig greit å legge på FB i tillegg til hjemmesiden. LinkedIn.com har også en egen NROF-gruppe med ca. 100 medlemmer. I utgangspunktet er dette et forum for nettverksbygging, men vi informerer bl.a. om kursene våre her Medlemsbutikken til NROF Medlemsbutikken til NROF er nettbasert. Det betyr at bestillinger og betaling foregår på nett. Varelageret er plassert hos en 3dje part (David-Andersen Concept) som håndterer bestillinger og utsendelser.

18 I 2012 ble det solgt profileringsvarer for kr ,-. Dette er en reduksjon på 14 % fra i Av erfaring bør lettsolgte produkter ha god kvalitet og ikke være for dyre, men dette kan være en utfordrende kombinasjon og tidvis vanskelig å finne de rette produktene. Sortimentet i nettbutikken er hele tiden under utvikling. 3.4 Pro Patria Medlemsbladet Pro Patria hadde 5 utgivelser i Annonseinntektene var i 2012 på kr ,- mot kr ,- i Underskuddet ble i 2012 på kr ,- mot kr ,- i Også i 2012 har det vært et svært vanskelig annonsemarked. Det resulterte bl.a. i at HS Media AS sa opp avtalen om salg av annonser til Pro Patria og FS besluttet da å ta annonsesalget inn i sekretariatet. Salget av annonser direkte fra Pro Patria/NROF startet forsommeren vi ser at det er en fordel å ha annonseselger godt integrert og som en del av sekretariatet. Nye ideer og potensielle annonsører kan raskt testes ut og man kan se resultater fortløpende. Men, det er ikke å komme bort fra at annonsemarkedet er vanskelig og vi ser en tydelig konkurrent i Forsvarets Forum, F. Flere av de tidligere faste annonsørene har nå valgt å annonsere i F. Pro Patria ble redesignet i 2012 og nr. 4 og 5 kom i ny drakt. Det er ny layout på forsiden og fonter og fargevalg inne i bladet er nytt. Også i 2012 har papirkvaliteten vært vurdert og endret; et noe tynnere papir og omslag gir store utslag på portoutgiftene. Pro Patria sendes kun til dem som faktisk har betalt medlemskap/abonnement. Antall gratisabonnenter reduseres. Pro Patria er medlem i Fagpressen. Fagpressens Opplagskontroll viser at PP i gjennomsnitt har en distribusjon på 7283 eksemplarer. Dette er en nedgang på 5 % fra 2012 og skyldes hovedsakelig en opprydding i adresselister og en innstramming på utsendelse.

19 4. Militær idrett 4.1 Generelt Idrettsutvalget Skyte- og feltidrettsutvalget ble revitalisert på slutten av året Nytt styringsdokument og nye representanter kom inn i arbeidet, og ble vedtatt av FS 27.november IU vil heretter bestå av 5 personer; leder, sekretær og 3 oppmenn. Oppmennene er plukket ut innen skyting, patruljeløp og mangekamp. Det vil normalt være lederne for disse aktivitetene som er oppmenn Ny våpenlov og forskriftsarbeid Ny våpenlov er fortsatt ikke på plass. Arbeidet er utsatt på ubestemt tid. Forbudet mot erverv av halvautomatiske våpen er opphevet, slik at erverv kan fortsatt gjøres slik som tidligere. NROF følger utviklingen nøye og er informert om det arbeidet som gjøres av de ulike organisasjonene for å få endelige avklaringer Skyte- og idrettsarbeidet NROF har i 2012 vært aktiv innen skyting, mangekamp, patruljeløp, pistollangrenn og marsj. I tillegg ble det gjennomført merkeprøver og aktiviteter som har gitt poeng til NROF-kruset. 4.2 Feltidrett Nasjonale arrangementer Det ble i 2012 ikke avholdt noe eget mesterskap i feltidrett. For få deltakere de siste år og for svak rekruttering på arrangørsiden er hovedårsaken. Det ble på slutten av året startet undersøkelse i NROF for å se på interessen for å videreføre arbeidet. Svaret på dette vil fremkomme i Internasjonal deltagelse Nordisk Mesterskap i Feltidrett 2012 ble innlemmet som en del av CIOR mangekamp mesterskapet. Det ble ikke gjennomført noe tradisjonelt nordisk feltidrettsmesterskap i Utøverne var i 2012 som i 2010 fra mangekampmiljøet Vinterfeltidrett Norgesmesterskapet i pistollangrenn ble arrangert av NROF tradisjonen Lygna lørdag 25. februar. Totalt var det 15 deltakere. Resultatene ble på de tre første plassene: Gull Inge Solberg Oslopolitiets Idrettslag Sølv Gunnulv Nord Kjeller Skyteklubb Bronse Jørgen Syversen Oslopolitiets Idrettslag

20 4.3 Mangekamp Nasjonale arrangementer NROF-mesterskapet i mangekamp ble ikke gjennomført i Det ble avholdt en rekke treningssamlinger bla på Krigsskolen i Oslo og Sessvollmoen. Hindersvømmingen og hinderbane ble gjennomført på Linderud, mens skyting ble gjennomført på Sessvollmoen Internasjonal deltagelse CIORs mangekampkonkurranse 2012 ble avviklet i Danmark i tiden 26. juli til 4. august. NROF stilte med 3 lag. NROF vant kvinneklassen klart foran britene på andreplass. Lagenes leder, Håvard Lillegård, ble hedret for sin 40-årige deltakelse i CIOR. Lagene bestod av: Wenke Skotte Ann Kristin Dyrkolbotn Hanne Sandnes Birger Kristoffersen Kenneth Kvamme Henning Valen Marius Hartz Morten Bergheim Arne Wilhelm Omstad Det norske kvinnelaget: Ann Kristin Dyrkolbotn, Hanne Sandnes og Wenke Skotte 4.4 Skyting Skyteaktiviteten i NROF er stadig omfattende og stor. Ved utgangen av 2012 hadde NROF ca registrerte skyttere som var godkjent og registrert inn i datasystemet. Samtidig stod ca. 280 personer på venteliste for å bli godkjent som skytter i NROF. Det ble gjennomført 757 skyte-arrangementer og registrert i datasystemet er tilgjengelig for medlemmene skyteaktiviteter er registrert gjennomført i databasen. Dette gir et gjennomsnitt på nesten 5 skyteaktiviteter per registrerte skytter. I tillegg har et ukjent antall skytinger funnet sted som ikke er formelt registrert. Det er tydelig at dette stadig er en voksende aktivitet Nasjonale arrangementer NROFs vårkonkurranser i skyting 2012 ble arrangert tre steder i landet, lørdag 21. og 28. april. I Nord-Norge arrangerte avd. Midt-Troms skytingen, i Sør-Norge arrangerte avd. Lister skytingen og på Østlandet var avd. Glåmdal arrangør. Totalt deltok 64 personer under vårkonkurransene.

21 Lørdag 8.september stod NROF avd. Rogaland som arrangører for årets NROF- mesterskap i skyting. Det ble konkurrert i tre klasser med til sammen 45 deltagelser. Flest skyttere var det i hovedklassen med 25 skyttere. Resultatlista for de tre første plassene ble slik: Gull Nils Bernt Rinde Avd. Lister Sølv Bjarne Skollevoll Avd. Lister Bronse Thomas Mong Avd. Rogaland Militært NM Landsskytterstevnet ble i 2012 avviklet i Voss. Stangskytingen sammen med felt- og baneskyting er de tre disipliner som er tellende i Militært NM for AG3 og HK416. Beste NROF skytter ble Halvor Ajer med 6 plass i finalen for klasse AG Internasjonal deltagelse Etter vårkonkurransene tas det ut skyttere til internasjonal representasjon. NROF har i perioden vært representert internasjonalt ved å sende skyttere til Nederland og Estland. 4.5 Patruljeløp Recon Team Competition NROF arrangerte tradisjonen tro sin patruljeløpskonkurranse 1.september. Denne gangen gikk konkurransen på Terningmoen. Nytt av året var at man kunne legge hele konkurransen innenfor et militært skyte- og treningsfelt. Deltakelsen ble noe lavere enn ønsket dette året. 12 lag deltok Côte d Or NROF deltok også i 2012 i et internasjonalt patruljeløp. I 2012 stilte NROF med et damelag og et herrelag, de to beste fra NRTC. Konkurransen ble avviklet i Seurre, Frankrike, oktober. Jentelaget presterte topp 5 på nattetappen, mens herrelaget dro totalt seieren helt til topps (med høyest poengsum på både dag- og nattetappen) og mottok sine pokaler til storslått oppstilling i Seurre.

22 4.6 Marsj Sjøbergmarsjen Sjøbergmarsjen, den 29. i rekken, ble avviklet lørdag 4. august 2012 med NROF avd. Sør-Helgeland som hovedarrangør. 103 personer deltok under den 25 km lange marsjen Nijmegenmarsjen Også i 2012 ble marsjen gjennomført med deltagelse fra NROF. Tradisjonen tro stilte NROF avd Bergen egen Flott vær under Sjøbergmarsjen i 2012 tropp under ledelse av kapt. Hans Jacob Berntsen, som for øvrig har vært pådriver i en rekke år. 4.7 NROF-kruset I 2011 oppfylte 39 medlemmer kravene til NROF-kruset. NROF-avd. Indre Romsdal hadde også denne gangen den største gruppen med til sammen 9 personer som tilfredsstilte kravene. NROF-avd. Hedemarken kom på andre plass med 5 personer som oppfylte kravene. Dette året tok Hans Jacob Berntsen NROF-avd. Bergen og Per Anders Flesjø NROF-avd. Moss og omegn kruset for gang nr 32, og er de som til nå har oppfylt kravene til NROF-kruset flest ganger. Tom Sletner, NROF-avd. Drammen, Inge Malvin Morsdøl, NROF-avd. Indre Romsdal og Ove Hjort, NROF-avd. Oslo tok kruset for 30 gang. Gunnar Mørk, NROF-avd. Hedemarken hadde denne gang greid kravene for 20 gang og ble tildelt statuetten. To personer tok kruset for første gang, Arild Mauseth og Einar Vatle, begge, NROF-avd. Hedemarken.

23 5. Kultur og tradisjon Tidl. justisminister Knut Storberget holder tale 8. mai. 5.1 Minnemarkeringer Mai-måned er en aktiv måned for NROF avdelinger. Det er markeringer landet rundt i forbindelse med 8. mai. Det er også flere avdelinger som har markeringer 17. mai. Av innrapporterte markeringer 8. mai, har NROF arrangementer over 14 steder i landet. Markeringene er de fleste steder et samarbeid mellom flere organisasjoner og kommuner. 8. mai holdt tidligere justisminister Knut Storberget tale under arrangementet på Fossum Bru i Østfold. NROF avd. Fossumstrøget var ansvarlig for arrangementet og som ble gjennomført sammen med den lokale forsvarsforening og NVIO. En fin del av denne tradisjonen er at Lt. Svein Sydenger fra avd. Fossumstrøget leser egne dikt under markeringen. Hovedarrangementet til Regjeringen 8. mai foregår på Akershus Festning. Her har det de siste årene blitt arrangert åpen dag. NROF sentralt har, med hjelp av avd. Oslo, bemannet stand hele dagen og sørget for informasjon om forbundet til de besøkende. I 2012 falt 8. mai på en vanlig ukedag, men et godt program og fint vær gjorde at festningen var godt besøkt hele dagen. 5.2 Bisettelse æresmedlem Steffen Hensrud Æresmedlem oberstløytnant Steffen Hensrud ble bisatt fredag 21. september. I en vakker seremoni med både tårer, humring og alvorsord, ble det tatt høytidelig farvel med en av NROFs viktigste støttespillere.

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Antall nye medlemmer så langt i år (pr oktober) har gått forbi antall nye

Detaljer

2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2.

2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2. Innhold 1. Organisasjon... 4 1.1. Virksomheten... 4 1.2. Videre drift... 4 1.3. Helse, miljø og sikkerhet... 5 1.4. Likestilling... 5 1.5. Påvirkning på det ytre miljø... 5 1.6. Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1.

1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1. Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjon... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Kort beskrivelse av året som har gått... 5 1.3 Antall medlemmer ved årsskiftet... 5 1.4 Vurdering av videre drift i avdelingen...

Detaljer

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Vi har hatt god tilgang på nye medlemmer i 2015. Det

Detaljer

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Etter at årets kontingent ble sendt ut med Pro Patria nr. 1/2013,

Detaljer

Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: NROFs kommunikasjonsutvalg Det første møtet i kommunikasjonsutvalget ble avholdt tirsdag

Detaljer

Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene.

Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene. Nyhetsbrev Innledning Forbundsstyret ønsker at avdelingene og medlemmene i hele landet får best mulig oppdatert informasjon. Sekretariatet har derfor fått i oppdrag formidle nyhetsbrev jevnlig. Vi vil

Detaljer

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell ÅRSMØTE 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell 2 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 1. Åpning av årsmøtet v/formann 2. Godkjenning / merknader til årsmøteinnkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5. Valg

Detaljer

Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Avdelingenes kontaktpersoner i Forbundsstyret FS besluttet

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2009 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 26.11.2009 Årsberetning 2009 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2009 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: 1 UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: LEDER: Ole Valen, UF-Oslo, politiet. Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet. (071204 040506). NESTLEDER: Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet.

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Organisasjon. Årsmelding Radioorientering Norge 2015. Styret. Medlemmer. Økonomi. Internasjonalt arbeid EYAC 2016.

Organisasjon. Årsmelding Radioorientering Norge 2015. Styret. Medlemmer. Økonomi. Internasjonalt arbeid EYAC 2016. Årsmelding Radioorientering Norge 2015 Organisasjon Styret Styret har i inneværende periode bestått av: Leder: LA6XI Knut Heimdal Sekretær: LA6KCA Svein Olsen Kasserer: LA0HO Thomas Kaiser Varamedlem:

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique)

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Landsmøtereferat fra NSFF 53. Landsmøte i Bergen 2012 Dagsorden: Åpning av Leder. Sak 1: Godkjenning av innkalling til Landsmøtet. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Presentasjon av deltakerne.

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 04/12 Styremøte avholdt 24. november 2012, kl. 10.00-16.00 Rica Hotell, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Fra NLF: Fra Ungdomsutvalg: Asle Sudbø (leder) Haagen

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager)

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager) Årsmelding Radioorientering Norge 2014 Styret Styret har i inneværende periode bestått av: Leder LA6XI Knut Heimdal Sekretær LA6KCA Svein Olsen Kasserer LA0HO Thomas Kaiser Varamedlem LA5OM Steinar Moen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Velkommen til Årsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Bergen og Omland Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Fränkels Kanna i Oslo 19. September 2015

Fränkels Kanna i Oslo 19. September 2015 Fränkels Kanna i Oslo 19. September 2015 Fränkels Kanna 2015 ROSIG hadde i år 3 unge og spreke deltagere i alderen 49 til 63 år. Alle ankom sikkert til Scandic i Asker fredag kveld, og ble tatt med på

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

SMS Kontaktkonferanse

SMS Kontaktkonferanse 1 c SMS Kontaktkonferanse Tid (dato, fra kl til kl): 15.-16.februar 2007 Sted: Hurtigruten Innkalt av (avd og person): Generalsekretær Bjørn Krohn Ordstyrer: Generalsekretær Referent: Max J Hermansen /

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Ringerike Tae Kwon Do. Klubbens historie.

Ringerike Tae Kwon Do. Klubbens historie. Ringerike Tae Kwon Do. Klubbens historie. Innhold Noen viktige hendelser fra historien.... 4 Grandmaster Cho ankommer Hønefoss... 4 De gode 80- og 90 årene... 5 Ledere og instruktører... 5 Ledere:...

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015

Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015 Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015 Stavern 13. og 14. juni 2015 Oppsummering og rapport 1. Generelt FK har ingen fast forretningsorden, men fulgte en norm som ligger tett opp til

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2008

STYRETS ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 Generelt Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier.

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. NVIO STRATEGI 2015-2020 Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. 2015 2020 NVIO skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål i fokusområdene:

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 5/10 Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/10 1.3 Styremøter

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND NORWEGIAN WORKING DOG SPORT ASSOCIATION

NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND NORWEGIAN WORKING DOG SPORT ASSOCIATION Referat fra Brukskonferansen 2012 i Norsk Brukshundsports Forbund Avholdt på Forsvarets Hundeskole, Hauersæter den 18.februar 2012 kl. 11.00 Åpning: Leder, Bjørnar Strand åpnet møtet ved å ønske de fremmøtte

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 2/12. Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 2/12. Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 2/12 Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling og av protokoll møte 1/12 1.2 Tildeling av ungdomsmidler

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2011

STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

RAPPORT FRA EVALUERING AV SENTRALE TILLITSVERV 2014-2015

RAPPORT FRA EVALUERING AV SENTRALE TILLITSVERV 2014-2015 RAPPORT FRA EVALUERING AV SENTRALE TILLITSVERV 2014-2015 Presenteres til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes

Detaljer

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Medlemmer Foreningen for blødere i Norge (FBIN) hadde pr. 31.12.2000 220 enkeltmedlemmer og 137 familiemedlemskap, til sammen 357. De tilsvarende totaltallene

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer