Referat fra møte i Geovekst-forum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Geovekst-forum"

Transkript

1 Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena Birgitte Johansen, Geir Bjørnsen, Svein Arne Rakstang, Hildegunn Norheim, Tove Vaaje-Kolstad, Einar Jensen, Georg Langerak, Erik Perstuen, Håkon Dåsnes, Anne Guro Nøkleby Nils Heskestad Gjest: Anne Cathrine Frøstrup (dag 2) Møteleder: Neste møte: Erik Perstuen juni (Agder) Saksliste: Sak nr. Tema / Dokumenter Sakstype Ansvar 1/13 Godkjenning av referat fra Geovekst-forum på Ilsetra Godkjenning KV 2/13 Geovekst-forums representasjon i nasjonal Informasjon/ samordningsgruppe (tidl. Referansegruppa i ND) Vedtak KV 3/13 Status NN Hvor langt har vi kommet - Økonomi Endringer fra /13 Gratis data hvordan forholder vi oss til dette? Diskusjon KV 5/13 Leveranser av våre data shape skal ikke produsere etter hva nå? Orientering KV 6/13 Saker fra Fylkenes geodatautvalg (FGU) Tilsyn Geovekst? (Risør kommune) Drøfting Kom 7/13 Standardiseringsaktiviteter 2013 bidrag fra Geovekst-forum? Orientering / Vedtak KV 8/13 Moderne satellitt-teknologi muligheter og begrensninger Orientering KV 9/13 Prinsippavklaring om ansvar for regulerings-høgder Orientering/ angitt på offentlige kart Tyin-saken diskusjon KV Side 1 av 15 Versjon 1

2 10/13 Utfordringer knyttet til full vegadressering i Orientering/ kommunene diskusjon Kom 11/13 Georg/ Status i arbeidet med FKB-ledning Orientering Svein Arne 12/13 Søknad om støtte til bildematching Kartverket Hamar Vedtak Georg 13/13 Forslag til reduksjonsskala ved store kjøp av FKBprodukter og ortofoto Vedtak KV 14/13 FKB-veg og tuneller Diskusjon KV 15/13 Orienteringer fra Kartverket - Bemanning av Geovekst-sekreteriatet i KV - - Nye Geovekst-kommuner? - Status kjøp av kartleggingstjenester Bruk av felles midler i Tilbakeføring av inntekter fra Nye signaler fra NSM - Forsvaret - Status Geosynkronisering - Nasjonal høydemodell KV 16/13 Møtekalender 2013 forslag til dato juni september november Vedtak KV 17/13 Eventuelt Alle Sak 1/13 Godkjenning av referat fra Geovekst-forum på Ilsetra Kommentarer: Til sak 44/12 Vedlikehold av veinettet: Dit.no foreløpig kun lansert for mobil. Til sak 45/12 Manglende innsending av endringsdata: Det er ennå ikke etablert en arbeidsgruppe for etablering av Tiltaksbase Veg. Vegvesenet (Lena) og kommunene (Hanna) melder inn representanter til Kartverket. Til sak 47/12 Erfaringer fra Nittedal (testprosjekt laser): Kartverket utarbeider sluttrapport for test av nøyaktighet/punkttetthet. Til sak 49/12 Restriksjoner på flyvning: Kartverket har sendt mail til Forsvaret (FMGT), venter på svar. Omløpsfotografering: Ole Christian Kjekshus er ny prosjektleder i Kartverket. Side 2 av 15 Versjon 1

3 Til sak 50/12 Matrikkelkartprosjekt: Det er uttrykt misnøye med hvordan Faggruppe matrikkel og Matrikkel-forum fungerer. Kartverket tar tak for å forbedre dette. Til sak 51/12 Søknad fra Terratec test AHAB Chiroptra laser: Venter på resultater fra testprosjektet. Til sak 52/12 Søknad fra Røde Kors om fri tilgang til ND-data: Kartverket har ikke ennå ikke utformet brev til Røde Kors. Til sak 54/12 Produktspesifikasjon for ledning: Arbeidsutvalget for GV- og ND-partene i Nordland støtter ikke vedtaket om å stanse distribusjonen av FBK-LedningVA. Mange kommuner i Nordland har ikke eget VA-system og bruker derfor FKB-VA aktivt. Vedtaket er derfor foreløpig ikke innført. Det kan isteden være aktuelt med lokale tilpasninger i forbindelse med inngåelse av FDV-avtalene for hver enkelt kommune. Til sak 55/12 Eventuelt: Vegvesenet har meldt inn ønske om å motta fylkesvise filbaserte geodatabaser. Referatet godkjent. Sak 2/13 Geovekst-forums representasjon i nasjonal samordningsgruppe (tidligere Referansegruppa i ND) Nasjonal geodatakoordinator har fått i oppgave fra Miljøverndepartementet å foreslå representanter til ny samordningsgruppe. MD vil stå for den endelige oppnevningen av den nye samordningsgruppen. I den pågående prosessen har MD foreslått å fjerne Geovekst sin representant, med den begrunnelse at Geovekst-partene allerede er godt representert gjennom enkelt-parter. Utdrag fra diskusjonen: AB: Prinsipielt bør Geovekst-forum ha egen representant og ikke kun gjennom enkelt-parter. En kommunerepresentant vil først og fremst være representant for kommunen som Norge digitalt part, ikke som Geovekst-part. HN: Viktig å være ryddig på hvem man representerer. Derfor bør Geovekst-samarbeidet ha en egen representant. Vedtak: Geovekst-forum ønsker en egen representant i samordningsgruppen. Geovekst-sekreteriatet meddeler dette til Nasjonal geodatakoordinator. Kartverket utnevner eventuell representant for Geovekst-samarbeidet. Sak 3/13 Status NN2000 Kun 18 kommuner har innført NN2000. Mange (50-60 kommune) er ferdig med måling og beregning. Side 3 av 15 Versjon 1

4 Videre beregning av høyder i NN2000 har foreløpig stoppet opp hos Geodesi. De jobber med beregning av ny Href-modell (IGS05-NN2000). Forventet klar i april/mai og da kan beregning av høyder i NN2000 starte. Fra 2013 vil det ikke bli benyttet mobile referansestasjoner. Nå skal det måles med statisk vektormåling. Endret måleopplegg og ny referansemodell får ingen konsekvens for kommuner som allerede har innført NN2000. Opp mot halvparten av planlagte punkt er uegnet (borte, ødelagt, vegetasjon). Bortsett fra det har landmålinga gått rimelig greit. Total kostnad for innføring av NN2000 er estimert til 25 mill NOK. (over 3-4 år) og foreløpig ser estimatet ut til å holde. Skal fremdriften holdes bør det utføres arbeid for omlag 9 mill. i Oppdatert status finnes på FKB Metadatakatalogen. Hele Sør-Norge er ferdig analysert. Nord- Norge blir analysert vinteren Sak 4/13 Gratis data hvordan forholder vi oss til dette? Det er et stadig større press på Kartverket for å frigjøre kart- og eiendomsdata. Hvilken strategi skal Geovekst-samarbeidet ha og hvilke argumenter skal vi benytte for å få fram vårt syn? Geovekst-forum må vurdere hva som kommer som politisk press utenfra og forsøke å møte dette. Geovekst-forum må arbeidere videre med argumentasjon for/mot gratis data. Det er naturlig med en ny vurdering av prispolitikken og prismodellen i den videre forvaltningen av geodata. I denne vurderingen bør NOU-rapporten Hinder for digital verdiskapning tas med. Privat bransje ønsker først og fremst å gjøre noe med forutsigbarheten i forhold til prismodellen. Tilgjengelighet og kvalitet viktig ved vurdering av frislipp av data. Utdrag fra diskusjonen: HN: Kvaliteten må opprettholdes, viktig å vedlikeholde de gode samarbeidene gjennom felleseie. EP: Bør se på nye prismodeller. AB: Lavere pris kan gi mer kjøp fra privat bransje GL: Framheve verdien av samarbeidet gjennom et felles, kvalitetssikret datagrunnlag. EP: Ser trusler i at alle midlene vil kunne komme via et budsjett, eks. over Kartverkets budsjett. Det gir mer trygghet og stabilitet at det er flere kanaler inn i Geovekst-finansieringen gjennom partene i Geovekst. HN: Vi må vurdere ulike scenarioer som kan inntreffe ved frislipp av kartdata. Utdrag fra møtet med Anne Cathrine Frøstrup dag 2: Anne Cathrine orienterte om Kartverkets reviderte strategi: 1. Kartverket skal levere ferske kvalitetsdata a. Data i 4D, for eks. bruk av satellitt-teknologi. b. Kvalitet, godt nok for bruker. Side 4 av 15 Versjon 1

5 2. Kartverket skal være pådriver for økt bruk av geodata 3. Kartverket ønsker at data skal være gratis a. Spesielt komplisert i forhold til Geovekst-data. Hvordan er viljen i Geovekstforum? Ingenting er gratis. Enten må brukerne betale eller staten. Statens betalingsvilje er over tid mer ustabil (uforutsigbar) enn brukerne. Får vi full kompensasjon ved bortfall av salgsinntekter eller bare delvis? Krav til effektivisering er sannsynlig. Stedsnavn er frigjort i dag (21/3). Dette koster ikke mye, men infrastrukturen må være på plass. Alle partier har på programmet gratis offentlige data. Næringslivet presser også på. PSI-direktivet: I utgangspunktet skal data være gratis, men det kan tas marginalkost (uttakskost). KV møter dette i rettssak mot NE. KV må tenke på nytt i måten å føre regnskap; hva er våre faktiske uttakskostnader. Hvordan være med på frigivelse og samtidig fortsette Geovekst-samarbeidet? Diskusjon: AB: Har Kartverket et genuint ønske om at kartdata (alle) skal være gratis? ACF: Ja. Samtidig er KV opptatt av Geovekst-samarbeidet og hvor mye det betyr for kartleggingen av Norge. HW: Vegvesenet kan ikke be om ekstra bevilgning fra Samferdsel Dep. til kartlegging. HN: Geovekst-samarbeidet er grunnleggende for hva vi har fått til i Norge. Dette er helt unikt og jeg tror ikke vi er akterutseilt i forhold til våre naboland. Geovekst gir stor kost/nytte gevinst, alle partene har hatt en stemme. Bransjen ønsker kvalitet og tilgjengelighet og forventer ennå bedre kvalitet og hyppigere oppdateringer. Er bransjen og Kartverket villig til å kaste dette på båten for å oppnå gratis data? Det vil koste bransjen mye å rette opp kvalitet som evt. forvitrer ved oppløsning av Geovekst. EP: Gratis data, vil også medføre bortfall av ND-inntekter. Må se på en trinnvis utvikling: Kartverkets egne data er en ting. Geovekst-data betyr mye mer. Gratis for ND-parter, gratis også for Geovekst-parter. ACF: KV er opptatt av å ta vare på Geovekst-samarbeidet. Hvordan skal vi samlet sett møte utfordringen? Gratis data er en ting. Prismodell er en annen sak. Stor forutsigbarhet for bransjen gir mindre forutsigbarhet for selger. HN: Ønsker å ta diskusjonen og analysere konsekvensene i Geovekst før KV går høyt ut om gratis data. Prismodellen er veldig viktig. Må møte bransjen for å finne en best mulig løsning. Pris kontra kvalitet. Salgsinntektene ikke viktig, men samarbeidet og investeringsevnen er viktig. RS: Veldig uforutsigbart om finansieringen skal være avhengig av ekstra bevilgninger over statsbudsjett. Salgsinntektene er ikke viktig, men samarbeidet. Geovekst er også en arena for FOU, videreutvikling av produkter, standardisering, teknologi, geosynkronisering. GL: Gratis for hvem? Ikke farlig om data er lettere tilgjengelig for allmennheten og småbedrifter. Det farlige er om dataene er gratis i det offentlige rom. Begynn i det små med frislipp av data. EP: I første omgang vil frigjøring begynne med KV-data, men vi må se på videre konsekvens for Geovekst. SAR: Energi-sektoren, består av mange små aktører de ønsker gratis data. Energibransjen mangler kompetanse om kvalitet. Må være forsiktig med hvordan budskapet presenteres. Noen må finansiere, noen må samordne og noen må stå for FOU. Geovekst-samarbeidet har 100 % deltakelse fra energi-sektoren, men liten bevissthet. Ingen spørsmål om betaling. Side 5 av 15 Versjon 1

6 EP: Utviklingsarbeidet som utføres gjennom Geovekst er viktig for bransjen. HW: For Vegvesenet vil bortfall av ND-inntekter utgjøre 20 mill (??), tilsvarende for Energi/Telenor. Da har 1/3 av finansieringen forsvunnet. Det er alvorlig for samarbeidet. Samarbeidet bidrar i tillegg betydelig til kompetanseutvikling hos partene. ACF: Gratis data er ytterligheten. På veien må vi også se på lavere inntjening, gjennom endret prismodell. EJ: Totalte salgsinntekter er 5 mill. 90 salg er større en kr. Geodata, Nordeca, Norkart og NE står for nesten alt. Bransjen vil ikke nødvendigvis ha gratis data, men enklere tilgjengelighet, lavere og mer forutsigbare priser. LJ: Hvilke data ønsker vi først og fremst å frigi? Adresser og vegdata er kanskje mer interessante enn Geovekst-data. HSN: Skummelt å si at alle data skal være gratis. Etterspørsel av gratis data er uendelig. En lav pris innsnevrer til de som har bruk for dataene. Geovekst har gitt oss dobbelt så mye data og dobbelt så bra kvalitet til halve prisen. Hva er det egentlig som frigis andre steder i Europa? Ingen har data med samme kvalitet som Geovekst. RS: Ikke så lett å se forskjell på Norge digitalt og Geovekst. Dette forumet er viktig for å påvirke kartkontorene til å gjøre alt så likt og riktig som mulig. Det er fortsatt store forskjeller rundt om i landet. HN: Det politiske presset på gratis data er stort. Vi vil bli utfordret på argumentet om økt innovasjon og verdiskapning ved frigivelse. Vi må være med på utviklingen og tilpasse oss. Vi må være i forkant og se på prismodellen. AB: Bra at alle parter er enige om at vi ønsker å fortsette samarbeidet. Vi ser de politiske trendene. Redd for at KV går høyt på banen med ønske om gratis data. Vi må jobbe sammen om en felles plattform felles mål. Litt skuffa over at KV ønsker gratis Geovekst-data. Noen få private aktører presser på. Vi må ha en felles diskusjon om prismodell. EP: Asbjørn representerer også storkommune-gruppa. Vi må tenke oss om hvordan vi framfører Kartverkets strategi. SAR: Geovekst-forum må på banen. Når KV går ut med at de ønsker gratis data, kan det ødelegge for samarbeidet. EP: Er det uproblematisk med frigivelse av Kartverkets egne data? Svar fra forum: JA! HW: De som er synlige i debatten er privat bransje. Vi må finne en måte å synliggjøre vårt standpunkt. EP: Vi bør gå i dialog om prismodellen med bransjen og kanskje få felles publisering om at bransjen nå er enige. HSN: Bør være forsiktige med å bruke ordet gratis data, bedre å bruke tilgjengelighet. Folk flest skiller ikke på KV-data og Geovekst-data. EP: Kvalitet og forutsigbarhet er nummer 1 for bransjen. ACF: Fint å være i et forum med stor takhøyde. KV kan kun mene noe om våre egne data. Viktige innspill om vanskelig skille mellom KV- og Geovekst-data. Samtidig må vi være tydelige på at KV ikke vil være til hinder for gratis data økt tilgjengelighet. Vi må følge de politiske vindene, være i forkant. Vi må utfordre hverandre på å møte fremtiden. Data er veldig mye mer enn FKB. Sjødata, eiendomsdata, posisjonsdata med mer. Regningen på frigivelse vil dermed kunne bli enorm. Jeg deltar gjerne videre i diskusjonen. Mulig at prismodellen løser mye. Bransjen taler med to tunger. Viktig at de andre partene i Geovekst kommer på banen i debatten. Side 6 av 15 Versjon 1

7 AB: Vi ønsker alle sammen større og bedre bruk av dataene våre. En bedre vinkel på det vi sammen må arbeide mot. EP: Frigivelse vil i første omgang stoppe med Kartverkets data. I forhold til dagens regjering og valgkamp må i så fall dette skje veldig snart (før sommeren). Dette vil da helt sikkert ikke omfatte Geovekst-data. Vi imøtekommer bransjen dersom vi går i dialog med bransjen om prismodellen. Foreslår å invitere Norkart, Geodata med flere til neste møte i Geovekst-forum. Spille på lag med bransjen og spre budskapet ut. Få bransjen til å si at kvalitet og tilgjengelighet er viktigst. Erik sjekker internt med FMT om videre plan for utarbeiding av prismodell og hvordan vi kan involvere Geovekst-forum i det videre arbeidet. Avklare videre arbeid i Geovekst-forum, kan bli aktuelt med ekstraordinært møte. Etter møtet: Asbjørn, Hildegunn og Einar møter FMT 28. mai for å se på de modellene som KV ønsker å presentere. Kan Geoveks-forum også anbefale dette overført til våre data? Sak 5/13 Leveranser av våre data shape skal ikke produseres etter hva nå? I prinsippet skal ikke shape være tilgjengelig lenger, men de produseres inntil videre ved kartkontorene. Hva med leveranse av filbaserte geodatabaser? - Kartverket har mottatt en bestilling fra SSB, på landsdekkende geodatabase. - Vegvesenet ønsker primært kommunevise, men kan godta fylkesvise geodatabaser. - Landbruksparten er avhengig av filbaserte geodatabaser. Ønsker landsdekkende/fylkesvis. Geovekst-forum ber om at KV utvikler kvalitetssikret løype for leveranse av fylkesvise og landsdekkende filbaserte geodatabaser. Kartverket beskriver løype og avklarer evt. med teknisk personell hos Vegvesenet, Skog og landskap og Energi. Jostein Henriksen er kontaktperson hos Vegvesenet. Skog og landskap og Energi kommer tilbake med navn på kontaktpersoner om aktuelt. Sak 6/13 Saker fra Fylkenes geodatautvalg (FGU) Tilsyn Geovekst? - Innspill fra Risør kommune, (ikke behandlet av FGU Agder). I mange sammenhenger viser det seg at de forpliktelser som ligger i avtaleverket for Geovekst ikke blir etterlevd av partene i forbindelse med vedlikehold og gjennomføring av nye prosjekt. Et tilsvarende tilsyn som er innført i matrikkelen vil være nyttig for å få Geovekst-samarbeidet til å fungere bedre. Utdrag fra diskusjonen: RS: Unødvendig byråkratisering. Hvem skal føre tilsyn? Vanskelig å finne et uavhengig organ som samtidig har kompetanse. Hensikten er bra (forbedring av data), men usikker på om tilsyn er rett virkemiddel. AB: Mangler formell hjemmel om tilsyn. Partene vil dermed kunne motsette seg tilsyn. Etablering av et avvikssystem kan være et bedre virkemiddel. HN: Videreutvikle endringsanalyse og sette det i system kan være veien å gå. Vi må vise at vi har system for kvalitetssikring. Ref. diskusjon om prising av FKB-data. Side 7 av 15 Versjon 1

8 EJ: Endringsanalyse begynner å fungere. Dette er et skritt på veien. AB: Ønsker kontinuerlig oppfølging, ikke tilsyn som blir periodisk. LJ: Vi arbeider prosjektvis. Endringsanalyse fungerer kanskje best for kommunene, dårligere for andre parter. GL: Nils Ivar Nes har utvikla system for rapportering på FDV. Trenger å definere måleparametre, kontrollere mot disse og knytte det opp mot betaling. Ikke bare gjennomføring av vedlikeholdmen også planlegging med mer. Oppfordrer Kartverket til å definere måleparametre. Kartkontorene er navet. Systemet må derfor henge på aktivitetene ved kartkontorene og evt. utvides med partenes oppgaver. EP: Byggeaktivitet er største utløsende faktor for oppdateringer. AGN: Kan FGU-ene ha en rolle i oppfølgingen? RS: Oppfølgingen må gi konsekvenser ved avvik. Enten gapestokk eller ved redusert betaling. Publisering av statistikk over utført vedlikehold kan være et virkemiddel. EP: Viktigste virkemiddel for forbedring er kompetanseutvikling. HN: Et oppfølgingssystem må inneholde følgende: 1. Definisjon av måleparametre. Hva skal man bli målt på? 2. Kontrollsystem. Hva kontrolleres og hvordan? 3. Konsekvens. (ulike tiltak: økonomi, kompetanseheving) HSN: Ta lærdom av hvordan Skog og landskap følger opp AR5. GL: Viktig å ikke ensidig fokusere på kommunene, men på alle partene. HW: Vegvesenet leverer ikke vedlikeholdsdata fra alle prosjekter. Mangler samlet oversikt over alle utbyggingsprosjekt. Størst problem med private utbygginger. Vanskelig å ha oversikt over når prosjektene er ferdigstilt. AB: Noen må ha oppgaven med å følge opp et slikt system. Har vi tiltro til at kartkontorene vil utføre denne oppgaven på en god måte? Må lage et system som i stor grad er selvdrevet. HN: Ønsker et utført grovarbeid fra KV i forhold til innhold i oppfølgingssystemet, ref de 3 gruppene nevnt over. Gruppearbeid på neste Geovekst-forum møte. Fylle boksene med innhold. Nyttig for å få felles forankring. Konklusjon: Kartverket forbereder saken til neste møte. Risør kommune skal få svar. Innfører ikke tilsyn men har fokus på saken. Sak 7/13 Standardiseringsaktiviteter i 2013 bidrag fra Geovekst-forum? Gjennom grundig kartkontroll er det avdekket misforhold mellom forventninger og krav til stedfestingsnøyaktighet for FKB-data. Kravene for de ulike objekttypene er gitt i FKB Produktspesifikasjon og avhenger av valgt FKB-standard. Dagens krav til stedfestingsnøyaktighet er basert på foreldet teknologi og det er grunn til å tro at kravene kan skjerpes og dermed samsvare bedre med brukernes behov. Grunnlaget for revidering av kravet må fremskaffes gjennom testkonstruksjon fra aktuelle bildeoppløsninger og kontrolleres mot landmålte fasitverdier. Det foreslås at Kartverket, seksjon for geodatasamarbeid, er prosjektleder med ansvar for gjennomføring og rapportskriving. UMB kontaktes for bistand med planlegging og beregning. Fremdriftsplan Side 8 av 15 Versjon 1

9 Planlegging av prosjekt: April-mai 2013 Landmåling: Ferdig før 1. september 2013 Konstruksjonsarbeid: Ferdig før 1. september 2013 Beregning: Ferdig før 1. november 2013 Rapport: Ferdig før 1. desember 2013 Revidert produktspesifikasjon: Vedtak: Geovekst-forum bevilger kr ,- til kjøp av eksterne tjenester (landmåling, testkonstruksjon, beregning). Sak 8/13 Moderne satellitt-teknologi muligheter og begrensninger? Utsettes til neste møte, hvor fagfolk inviteres til å presentere muligheter med satellitt-teknologi. Sak 9/13 Prinsippavklaring om ansvar for reguleringshøgder angitt på offentlige kart Tyin-saken I forbindelse med rettssaken vedrørende et byggeprosjekt på Tyin har Vang kommune bedt Kartverket Hamar om en avklaring i forhold til ansvar for angitt reguleringshøyde på offentlige kart. Hvordan mener Geovekst-forum HRV bør oppgis på analog eller digital framstilling av kartgrunnlag? Utdrag fra diskusjonen: SAR: Skrive minst mulig på kartet for å unngå misforståelser. GL: HRV angitt på gammelt kartgrunnlag er et usikkert tall, hvordan publisere at kartet ikke er juridisk bindende? EP: Plan basert på gammelt kartgrunnlag kan være et problem HSN: Trenger en avklaring vedrørende hva som er til å stole på. Hva er juridisk bindende? Skille basiskart og juridisk bindende data. HN: Må hindre at sluttbruker kan gå til sak i etterkant. EJ: Kartgrunnlaget er et juridisk bindende dokument. AB: Kartet gjelder framfor tekstdokumentasjon. GL: Det må være et selvkontrollansvar ved bruk av data. EP: Problematiske data. Basiskart aldri vært juridisk bindende. Prosjekterende har et ansvar. Kartverket, sammen med kommunene i Geovekst-forum forbereder en tilbakemelding til Vang kommune. Kvalitetssikres hos Juridisk tjeneste i Kartverket. Saken bør brukes til å forebygge lignende tilfeller. Sak 10/13 Utfordringer knyttet til full vegadressering i kommunene Fra Fredrikstad kommune: Hytteområder kan ha veisystem knyttet til traktorvei/sti. I forbindelse med vegadressering tildeles en del stier og traktorveger gatenavn. Disse er det imidlertid ikke lov å legge inne i FKB-Vegnett. Følgen er at vegen vil stoppe der den går over fra kjørbar veg til traktorveg/sti. Ved eventuell uttrykning vil personellet som rykker ut kun se adressepunktet, ikke vegen (stien) ut til adressen. Fredrikstad kommune mener det vil være en stor fordel å få stier/traktorveger med tilknyttet adressepunkt inn i FKB-Vegnett. Side 9 av 15 Versjon 1

10 Utdrag fra diskusjonen: HW: Målet må være et komplett samferdselsnettverk, hvor stier og traktorveger er knyttet sammen med vegnettet. Veger med adressepunkter bør ikke slettes fra NVDB. I NVDB finnes egenskapen FunksjonellVegklasse, som er en klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegger. GL: Adressering må i så fall inn i NVDB. Ønsker da samtidig funksjonsklasse på veien. Kommunene må ha et senterlinjenettverk å forholde seg til. I dag forvaltes veier som ikke ligger i NVDB i en egen utmarksbase. Alle senterlinjer bør samles i en baser. Problematikken er sammensatt og tas videre på neste møte mellom Kartverket og Vegvesenet. Må også sees i sammenheng med pågående prosjekt om skogsveier (skogsbilveier og traktorveger), ledet av SLF. Kartverket er representert i dette prosjektet (Nils Ivar Nes). Sak 11/13 Status i arbeidet med FKB-ledning SOSI 4.5 Ledning er vedtatt. Basert på denne ferdigstilles produktspesifikasjonen FKB-El/Tele. (Lars Mardal), forventes ferdig i begynnelsen av april. Hovedkonseptet er at e-verkene selv skal forvalte dataene. Hver ledningseier forvalter sine data. Eidsiva har begynt å ta i bruk det nye forvaltningsopplegget (bruker NIS-systemet Netbas). Samtidig startet samtaler mot andre E-verk (Skagerak Energi, Trondheim Energi) med andre NIS-system (Tekla, Winmap). Det iverksettes også tiltak mot andre ledningseiere (Telenor, JBV, gatelys?) I tillegg: - Internt møte i Kartverket (samordning av N50, NRL, FKB). - Avholdt møte med Statnett. - Snart nytt møte med NVE for å få de til å kreve i sine konsesjons vilkår at e-verkene skal benytte FKB-data. Når FKB-spesifikasjonen er ferdig, avsluttes dette som et Geovekst-forum prosjekt og sluttrapport leveres. Sak 12/13 Søknad om støtte til bildematching Kartverket Hamar I forbindelse med Geovekst-prosjekt i Nord-Gudbrandsdal søker Kartverket Hamar om støtte fra Geovekst-forum til å gjennomføre matching av omløpsbilder for etablering av terrengmodell. Terratec er valgt som leverandør. Det aktuelle området dekker 3000 km 2 i kommunene Lom og Sjåk. I tillegg til egenkontroll hos firma, vil Kartverket utføre kvalitetskontroll av resultatet, med bruk av tilstøtende laserdata som fasit. Prosjektet forventes å kunne gi svar på om bildematching fra omløpsfotografering kan være et alternativ til laserskanning for etablering av en høyoppløselig terrengmodell i fjellområder. Kontrollrapport ferdigstilles innen Parallelt med prosjektet til KV Hamar, søker også Skog og landskap om støtte til å gjennomføre et testprosjekt i bildematching. Bakgrunnen er at potensialet for å produsere terrengmodeller, overflatemodeller og bedre ortofoto (herunder sanne ortofoto ) ikke er utnytta. Skog og Side 10 av 15 Versjon 1

11 landskap ønsker å invitere flere firma til å utføre bildematching av samme område, fortrinnsvis med ulik programvare. Testområdet bør være utfordrende (bratt med skygger). Hensikten med testprosjektet er få dokumentert potensialet ved bildematching, fortrinnsvis for etablering av overflatemodell for skogkartlegging. Prosjektet vil også gi grunnlag for produktutvikling og stimulere kompetanseutvikling i bransjen. Kartverket og Skog og landskap ønsker å samordne de to prosjektene. Skog og landskap har valgt ut en del av prosjektområdet til Kartverket Hamar, 370 km 2 i dalen vestover fra Lomseggi. Området inneholder ulike typer skog, bratt terreng, snø og slagskygge. I tillegg til den store jobben som utføres av Terratec skal dette skogområdet matches av ytterligere 2-4 firma. Prosjektområde Lom og Sjåk til venstre, dalområdet vest for Lomseggi til høyre. Kartverket kontrollerer hvor bra resultatet stemmer med terrenget. Skog og landskap kontrollerer hvor bra resultatet stemmer med skogen. Vedtak: Geovekst-forum bevilger kr ,- til Kartverket Hamar for gjennomføring av bildematching i Geovekst-prosjetet Nord-Gudbrandsdal og kr ,- til Skog og landskap for å invitere øvrige firma til å utføre bildematching av skogområdet. Sak 13/13 Forslag til endret reduksjonsskala ved store kjøp av FKB-produkter og ortofoto Bakgrunn: Forespørsel fra Nordeca som hadde en kunde som ønsket tilbud på virksomhetslisens (21+) for N5, hele landet. Reduksjonsskalaen gjelder for 1 årlig disposisjonsrett. Sekretariatets forslag: , , , , ,1 Vedtak: Sekretariatets forslag er vedtatt og gjøres gjeldende fra og med 1. april Sak 14/13 FKB-Veg og tuneller Side 11 av 15 Versjon 1

12 Det er stadig flere kommuner som legger inn tuneller i FKB, mottatt som plandata eller lignende fra Vegvesenet. Eksempel på tunell i Drammen fra Norgeskart.no I FKB-Veg står det at Vegdekkekant ikke skal registreres i tuneller. Geovekst-forum ønsker at veger og jernbane i tuneller inngår i FKB. Kartverket avklarer koding (Medium) og tegneregler (spesifikasjon for skjermkartografi). Sak 15/13 Orienteringer fra Kartverket Bemanning av Geovekst-sekreteriatet Utlyst stilling som Geovekst-ansvarlig. Få søkere, fortsatt uavklart. Kartverket.no Veiledningsmateriell er nå lagt ut, vanskelig tilgjengelig. Geovekst-forum sidene ikke tilgjengelig på nye nettsider. Det blir laget et eget prosjektrom på Share-point, foreløpig tekniske problemer. Nye Geovekst-kommuner: Drammen er mulig kandidat til ny kommune i Geovekst-samarbeidet. Geovekst-samarbeidet må kjøpe seg inn i data fra kommunen denne summen må beregnes i forkant av møtet med Drammen kommune 24. april (utsatt til 2. mai). Se på regnestykket vedr. inntekter som Geovekstpart vs Norge digitalt-part. Anskaffelser pr. 20 mars: Inngåtte kontrakter: kr (eks mva) i 2013, betydelig reduksjon. Færre og mindre prosjekter i areal. Bekymring hos firmaene. Ventet en reduksjon til % fra 2012 kan se ut til å bli nærmere 50 %. Bruk av fellesmidler i 2012: mill. kr er brukt (se tabell under). Vi har en grense på kr Overforbruket skyldes testprosjekt laser (56/11 som skulle vært kostnadsført i 2011, da vi brukte kr. 0 - null). Side 12 av 15 Versjon 1

13 2012 Droner Lier, SK Oslo, GV-forum sak 21/ Jubileum Grundig kartkontroll Testprosjekt laser - samkopiering Hamar 56/ Inspiria Tilbakeføring av inntekter fra 2012: 20 millioner, der FKB-salg utgjør 12 mill. kr. - Rapportert kommunalt salg bør med i nasjonale rapporter. - Gir et godt måletall på hvor godt samarbeidet fungerer. Grimstad kommune deler ut data gratis, strider med intensjonen med tilbakeføring. Nye signaler fra NSM Forsvaret: Laserdata for ØHF og alle andre restriksjonsområder skal betraktes som gradert. Dette har ikke kommet skriftlig fra Forsvaret. Følges opp videre ved formell henvendelse fra Forsvaret. Status Geosynkronisering: QMS-QMS synkronisering av FKB-data har nå kommet i gang i Nord-Trøndelag, Agder (Lindesnes-regionen) og Akershus (foreløpig Bærum). Alle fylkesarkiver ble 21. mars gjort klar som tilbyderarkiv for geosynkronisering. Kommuner i Nord-Hordaland og Hedemarken har gjort konkrete henvendelser om oppstart av synkronisering, det har også vært henvendelser fra Møre og Romsdal og Finnmark om oppstart. I følge Norkart har drøyt 50 kommuner installert QMS og er klare for oppstart av synkronisering. For kommuner som innfører geosynkronisering, vil som før alle FKB-data distribueres samlet 1-2 ganger årlig. Dette vil være hovedversjoner og endringsanalyse vil skje mellom hovedversjonene. I tillegg foreslås det å legges ut hyppigere mellomversjoner (hver 14. dag?) av data som synkroniseres inn til Kartverket. Dette vil først og fremst være aktuelt for FKB-Bygning og PblTiltak. Samtidig vil Kartverkets WMS tjenester bli oppdatert. Fra Kartverket Bodø har det kommet et innspill om innkjøp av QMS til kommunesamarbeid (Salten) gjennom Geovekst. Det er et stort løft for kommunene å investere i programvare og de øvrige partene har minst like stor nytte av geosynkronisering. Utdrag fra diskusjonen: Generelt ønskes mer trykk på framdrift rundt geosynkronisering. På kort sikt er det mest å hente på å støtte den proprietære løsningen til Norkart. HSN: Ønsker fokus på både proprietær løsning og felleskomponent. RS: Hedmarken-regionen ønsker å komme i gang med QMS-synkronisering. EP: Gjennom geodataloven skulle Staten finansiere løsninger rundt geosynkronisering. AB: Lokale data trengs av parter, eks. beredskap. Side 13 av 15 Versjon 1

14 HN: Kontroll av data fra kommunene er viktig. Finne nivå for kontroll av data QMS-QMS. GL: Geosynkronisering skal være rasjonaliserende, legges inn i FDV-avtalen. Blir besparende for kommunene. Nasjonal høydemodell Kartverket (Erik og Einar) har vært i møte hos Samferdselsdepartementet (SD) angående etablering av detaljert nasjonal høydemodell, med bred deltakelse fra Miljøverndepartementet (MD), Vegvesenet, Jernbaneverket og Avinor. Det var et godt møte hvor samferdselspartene poengterte viktigheten av å få på plass en detaljert landsdekkende høydemodell. For Avinor er ADQ (Aeronautical Data Quality) forordning en viktig premissgiver. Den stiller strenge krav til terrengdata, spesielt håndtering av historikk. MD og SD har gjort et forsøk på å få satsingen inn på regjeringens budsjett konferanse, men utfallet av dette er uvisst. Etableringen av en ny detaljert nasjonal høydemodell er nå løftet fram både i MD og Kartverket som en prioritert satsing. KV har fått i oppgave å organisere prosjektet. Prosjektplan skal være utarbeidet innen 1. mai. Innsalg vil være en betydelig del av et forprosjekt, med mindre det bevilges penger på neste års budsjett. Viktig å involvere ulike sentrale parter til å beskrive/argumentere for hvorfor en detaljert høydemodell er viktig. Den nasjonale høydemodellen vil ikke kunne tilfredsstille alle krav til bruk, for eksempel detaljert prosjektering, men viktig å finne grensen for detaljeringsnivå som alle parter kan samles om. Det vil være aktuelt med forskjellig detaljeringsnivå (punkttetthet) i ulike områdetyper, ref. FKB-standarden. Etableringen er estimert til 50 millioner kr. pr. år i 5 år. Det er to mulige modeller for finansiering: Modell A: Spleiselag mellom flere berørte departement. Modell B: Ekstra ordinær bevilgning. Utdrag fra diskusjonen: GL: Må avklare hva vi gjør i forhold til områder som allerede er skannet. Spesielt viktig i forhold til parter som allerede har investert mye i etablering av laserskanning. EJ: Vi forventer å kunne benytte om lag 50 % av det som allerede er skannet (Skannet ca km 2 pr 2012). Sak 16/13 Møtekalender for 2013 forslag til dato Følgende datoer ble avtalt: juni Agder (Geodatautvalget) september Nordland (Geodatautvalg) november Sak 17/13 Eventuelt Status forvaltningsløsning laser Forvaltningsløsning for laser inngår nå i et samarbeidsprosjekt mellom Land- og Sjødivisjonen i Kartverket og skal omfatte forvaltningsløsning for punktskyer og terrengmodeller for både land Side 14 av 15 Versjon 1

15 og sjø. Prosjektet som har fått navnet Føniks ledes av Sjødivisjonen, prosjektleder er Henning Sundby. Arbeidsgruppen nedsatt av Geovekst-forum innlemmer sitt arbeid med utarbeidelse av kravspesifikasjon for punktskyer på land. Oppstarten av Føniks har blitt noe forsinket i Sjødivisjonen, men er nå i gang. I første omgang prioriteres arbeidet med forvaltningsløsning for punktskyer, med sikte på å ha konkurransegrunnlaget ferdig innen 1. september HW: Eierskap må avklares relativt snart. Hvor mye skal Geovekst-partene bidra? EP: I første omgang er det i Kartverket budsjett for 2013 bevilget 4 millioner kr i investeringsmidler. Total kostnad for investeringen er estimert til 15 millioner. Vil det være mulig å samfinansiere investeringen? Hva med driftskostnader? Hvem skal drifte løsningen og finansiere dette? Frem mot neste møte i Geovekst-forum vil Kartverket forberede ulike alternativer for finansiering og drift. Insperia-senteret Asbjørn viste bilder fra Insperia-senteret. Kartløsningen er nå ferdig, med unntak av noen justeringer av innhold. 18. april er det offisiell åpning. Side 15 av 15 Versjon 1

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket n ÅRSRAPPORT 2014 1 Kartverket Glimt fra 2014 feb Forlik mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk eiendomsinformasjon AS om betaling for eiendomsdata til Kartverket for årene 2011 2013.

Detaljer

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012 Rapport Forvaltning av laserdata Mai 2012 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Eksisterende laserdata... 5 Brukergrupper... 6 Innhold og funksjonalitet... 6 Administrasjon/dataforvaltning... 6 Filformat... 7 Kvalitetskontroll

Detaljer

Kartverkets årsrapport for 2013

Kartverkets årsrapport for 2013 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Sak/dok.: 12/03347-35 Ark.: 113.2 Dato: 04.02.2014 Kartverkets årsrapport for 2013 Årsrapporten er utarbeidet iht.

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning... 3 15.2 Hvem kan selge?... 4 15.3 Forvaltningsavtalene... 4 15.3.1 Inntekter... 4 15.3.2 Produksjonskostnader... 5 15.4 Betingelser... 5

Detaljer

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge - Hindrer dagens prissetting økt samfunnsnytte? Steinar Vaadal

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis RAPPORT 2013/18 Prising av Kartverkets tjenester Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2013/18 Rapporttittel Prising av Kartverkets

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer