Referat fra møte i Geovekst-forum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Geovekst-forum"

Transkript

1 Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena Birgitte Johansen, Geir Bjørnsen, Svein Arne Rakstang, Hildegunn Norheim, Tove Vaaje-Kolstad, Einar Jensen, Georg Langerak, Erik Perstuen, Håkon Dåsnes, Anne Guro Nøkleby Nils Heskestad Gjest: Anne Cathrine Frøstrup (dag 2) Møteleder: Neste møte: Erik Perstuen juni (Agder) Saksliste: Sak nr. Tema / Dokumenter Sakstype Ansvar 1/13 Godkjenning av referat fra Geovekst-forum på Ilsetra Godkjenning KV 2/13 Geovekst-forums representasjon i nasjonal Informasjon/ samordningsgruppe (tidl. Referansegruppa i ND) Vedtak KV 3/13 Status NN Hvor langt har vi kommet - Økonomi Endringer fra /13 Gratis data hvordan forholder vi oss til dette? Diskusjon KV 5/13 Leveranser av våre data shape skal ikke produsere etter hva nå? Orientering KV 6/13 Saker fra Fylkenes geodatautvalg (FGU) Tilsyn Geovekst? (Risør kommune) Drøfting Kom 7/13 Standardiseringsaktiviteter 2013 bidrag fra Geovekst-forum? Orientering / Vedtak KV 8/13 Moderne satellitt-teknologi muligheter og begrensninger Orientering KV 9/13 Prinsippavklaring om ansvar for regulerings-høgder Orientering/ angitt på offentlige kart Tyin-saken diskusjon KV Side 1 av 15 Versjon 1

2 10/13 Utfordringer knyttet til full vegadressering i Orientering/ kommunene diskusjon Kom 11/13 Georg/ Status i arbeidet med FKB-ledning Orientering Svein Arne 12/13 Søknad om støtte til bildematching Kartverket Hamar Vedtak Georg 13/13 Forslag til reduksjonsskala ved store kjøp av FKBprodukter og ortofoto Vedtak KV 14/13 FKB-veg og tuneller Diskusjon KV 15/13 Orienteringer fra Kartverket - Bemanning av Geovekst-sekreteriatet i KV - - Nye Geovekst-kommuner? - Status kjøp av kartleggingstjenester Bruk av felles midler i Tilbakeføring av inntekter fra Nye signaler fra NSM - Forsvaret - Status Geosynkronisering - Nasjonal høydemodell KV 16/13 Møtekalender 2013 forslag til dato juni september november Vedtak KV 17/13 Eventuelt Alle Sak 1/13 Godkjenning av referat fra Geovekst-forum på Ilsetra Kommentarer: Til sak 44/12 Vedlikehold av veinettet: Dit.no foreløpig kun lansert for mobil. Til sak 45/12 Manglende innsending av endringsdata: Det er ennå ikke etablert en arbeidsgruppe for etablering av Tiltaksbase Veg. Vegvesenet (Lena) og kommunene (Hanna) melder inn representanter til Kartverket. Til sak 47/12 Erfaringer fra Nittedal (testprosjekt laser): Kartverket utarbeider sluttrapport for test av nøyaktighet/punkttetthet. Til sak 49/12 Restriksjoner på flyvning: Kartverket har sendt mail til Forsvaret (FMGT), venter på svar. Omløpsfotografering: Ole Christian Kjekshus er ny prosjektleder i Kartverket. Side 2 av 15 Versjon 1

3 Til sak 50/12 Matrikkelkartprosjekt: Det er uttrykt misnøye med hvordan Faggruppe matrikkel og Matrikkel-forum fungerer. Kartverket tar tak for å forbedre dette. Til sak 51/12 Søknad fra Terratec test AHAB Chiroptra laser: Venter på resultater fra testprosjektet. Til sak 52/12 Søknad fra Røde Kors om fri tilgang til ND-data: Kartverket har ikke ennå ikke utformet brev til Røde Kors. Til sak 54/12 Produktspesifikasjon for ledning: Arbeidsutvalget for GV- og ND-partene i Nordland støtter ikke vedtaket om å stanse distribusjonen av FBK-LedningVA. Mange kommuner i Nordland har ikke eget VA-system og bruker derfor FKB-VA aktivt. Vedtaket er derfor foreløpig ikke innført. Det kan isteden være aktuelt med lokale tilpasninger i forbindelse med inngåelse av FDV-avtalene for hver enkelt kommune. Til sak 55/12 Eventuelt: Vegvesenet har meldt inn ønske om å motta fylkesvise filbaserte geodatabaser. Referatet godkjent. Sak 2/13 Geovekst-forums representasjon i nasjonal samordningsgruppe (tidligere Referansegruppa i ND) Nasjonal geodatakoordinator har fått i oppgave fra Miljøverndepartementet å foreslå representanter til ny samordningsgruppe. MD vil stå for den endelige oppnevningen av den nye samordningsgruppen. I den pågående prosessen har MD foreslått å fjerne Geovekst sin representant, med den begrunnelse at Geovekst-partene allerede er godt representert gjennom enkelt-parter. Utdrag fra diskusjonen: AB: Prinsipielt bør Geovekst-forum ha egen representant og ikke kun gjennom enkelt-parter. En kommunerepresentant vil først og fremst være representant for kommunen som Norge digitalt part, ikke som Geovekst-part. HN: Viktig å være ryddig på hvem man representerer. Derfor bør Geovekst-samarbeidet ha en egen representant. Vedtak: Geovekst-forum ønsker en egen representant i samordningsgruppen. Geovekst-sekreteriatet meddeler dette til Nasjonal geodatakoordinator. Kartverket utnevner eventuell representant for Geovekst-samarbeidet. Sak 3/13 Status NN2000 Kun 18 kommuner har innført NN2000. Mange (50-60 kommune) er ferdig med måling og beregning. Side 3 av 15 Versjon 1

4 Videre beregning av høyder i NN2000 har foreløpig stoppet opp hos Geodesi. De jobber med beregning av ny Href-modell (IGS05-NN2000). Forventet klar i april/mai og da kan beregning av høyder i NN2000 starte. Fra 2013 vil det ikke bli benyttet mobile referansestasjoner. Nå skal det måles med statisk vektormåling. Endret måleopplegg og ny referansemodell får ingen konsekvens for kommuner som allerede har innført NN2000. Opp mot halvparten av planlagte punkt er uegnet (borte, ødelagt, vegetasjon). Bortsett fra det har landmålinga gått rimelig greit. Total kostnad for innføring av NN2000 er estimert til 25 mill NOK. (over 3-4 år) og foreløpig ser estimatet ut til å holde. Skal fremdriften holdes bør det utføres arbeid for omlag 9 mill. i Oppdatert status finnes på FKB Metadatakatalogen. Hele Sør-Norge er ferdig analysert. Nord- Norge blir analysert vinteren Sak 4/13 Gratis data hvordan forholder vi oss til dette? Det er et stadig større press på Kartverket for å frigjøre kart- og eiendomsdata. Hvilken strategi skal Geovekst-samarbeidet ha og hvilke argumenter skal vi benytte for å få fram vårt syn? Geovekst-forum må vurdere hva som kommer som politisk press utenfra og forsøke å møte dette. Geovekst-forum må arbeidere videre med argumentasjon for/mot gratis data. Det er naturlig med en ny vurdering av prispolitikken og prismodellen i den videre forvaltningen av geodata. I denne vurderingen bør NOU-rapporten Hinder for digital verdiskapning tas med. Privat bransje ønsker først og fremst å gjøre noe med forutsigbarheten i forhold til prismodellen. Tilgjengelighet og kvalitet viktig ved vurdering av frislipp av data. Utdrag fra diskusjonen: HN: Kvaliteten må opprettholdes, viktig å vedlikeholde de gode samarbeidene gjennom felleseie. EP: Bør se på nye prismodeller. AB: Lavere pris kan gi mer kjøp fra privat bransje GL: Framheve verdien av samarbeidet gjennom et felles, kvalitetssikret datagrunnlag. EP: Ser trusler i at alle midlene vil kunne komme via et budsjett, eks. over Kartverkets budsjett. Det gir mer trygghet og stabilitet at det er flere kanaler inn i Geovekst-finansieringen gjennom partene i Geovekst. HN: Vi må vurdere ulike scenarioer som kan inntreffe ved frislipp av kartdata. Utdrag fra møtet med Anne Cathrine Frøstrup dag 2: Anne Cathrine orienterte om Kartverkets reviderte strategi: 1. Kartverket skal levere ferske kvalitetsdata a. Data i 4D, for eks. bruk av satellitt-teknologi. b. Kvalitet, godt nok for bruker. Side 4 av 15 Versjon 1

5 2. Kartverket skal være pådriver for økt bruk av geodata 3. Kartverket ønsker at data skal være gratis a. Spesielt komplisert i forhold til Geovekst-data. Hvordan er viljen i Geovekstforum? Ingenting er gratis. Enten må brukerne betale eller staten. Statens betalingsvilje er over tid mer ustabil (uforutsigbar) enn brukerne. Får vi full kompensasjon ved bortfall av salgsinntekter eller bare delvis? Krav til effektivisering er sannsynlig. Stedsnavn er frigjort i dag (21/3). Dette koster ikke mye, men infrastrukturen må være på plass. Alle partier har på programmet gratis offentlige data. Næringslivet presser også på. PSI-direktivet: I utgangspunktet skal data være gratis, men det kan tas marginalkost (uttakskost). KV møter dette i rettssak mot NE. KV må tenke på nytt i måten å føre regnskap; hva er våre faktiske uttakskostnader. Hvordan være med på frigivelse og samtidig fortsette Geovekst-samarbeidet? Diskusjon: AB: Har Kartverket et genuint ønske om at kartdata (alle) skal være gratis? ACF: Ja. Samtidig er KV opptatt av Geovekst-samarbeidet og hvor mye det betyr for kartleggingen av Norge. HW: Vegvesenet kan ikke be om ekstra bevilgning fra Samferdsel Dep. til kartlegging. HN: Geovekst-samarbeidet er grunnleggende for hva vi har fått til i Norge. Dette er helt unikt og jeg tror ikke vi er akterutseilt i forhold til våre naboland. Geovekst gir stor kost/nytte gevinst, alle partene har hatt en stemme. Bransjen ønsker kvalitet og tilgjengelighet og forventer ennå bedre kvalitet og hyppigere oppdateringer. Er bransjen og Kartverket villig til å kaste dette på båten for å oppnå gratis data? Det vil koste bransjen mye å rette opp kvalitet som evt. forvitrer ved oppløsning av Geovekst. EP: Gratis data, vil også medføre bortfall av ND-inntekter. Må se på en trinnvis utvikling: Kartverkets egne data er en ting. Geovekst-data betyr mye mer. Gratis for ND-parter, gratis også for Geovekst-parter. ACF: KV er opptatt av å ta vare på Geovekst-samarbeidet. Hvordan skal vi samlet sett møte utfordringen? Gratis data er en ting. Prismodell er en annen sak. Stor forutsigbarhet for bransjen gir mindre forutsigbarhet for selger. HN: Ønsker å ta diskusjonen og analysere konsekvensene i Geovekst før KV går høyt ut om gratis data. Prismodellen er veldig viktig. Må møte bransjen for å finne en best mulig løsning. Pris kontra kvalitet. Salgsinntektene ikke viktig, men samarbeidet og investeringsevnen er viktig. RS: Veldig uforutsigbart om finansieringen skal være avhengig av ekstra bevilgninger over statsbudsjett. Salgsinntektene er ikke viktig, men samarbeidet. Geovekst er også en arena for FOU, videreutvikling av produkter, standardisering, teknologi, geosynkronisering. GL: Gratis for hvem? Ikke farlig om data er lettere tilgjengelig for allmennheten og småbedrifter. Det farlige er om dataene er gratis i det offentlige rom. Begynn i det små med frislipp av data. EP: I første omgang vil frigjøring begynne med KV-data, men vi må se på videre konsekvens for Geovekst. SAR: Energi-sektoren, består av mange små aktører de ønsker gratis data. Energibransjen mangler kompetanse om kvalitet. Må være forsiktig med hvordan budskapet presenteres. Noen må finansiere, noen må samordne og noen må stå for FOU. Geovekst-samarbeidet har 100 % deltakelse fra energi-sektoren, men liten bevissthet. Ingen spørsmål om betaling. Side 5 av 15 Versjon 1

6 EP: Utviklingsarbeidet som utføres gjennom Geovekst er viktig for bransjen. HW: For Vegvesenet vil bortfall av ND-inntekter utgjøre 20 mill (??), tilsvarende for Energi/Telenor. Da har 1/3 av finansieringen forsvunnet. Det er alvorlig for samarbeidet. Samarbeidet bidrar i tillegg betydelig til kompetanseutvikling hos partene. ACF: Gratis data er ytterligheten. På veien må vi også se på lavere inntjening, gjennom endret prismodell. EJ: Totalte salgsinntekter er 5 mill. 90 salg er større en kr. Geodata, Nordeca, Norkart og NE står for nesten alt. Bransjen vil ikke nødvendigvis ha gratis data, men enklere tilgjengelighet, lavere og mer forutsigbare priser. LJ: Hvilke data ønsker vi først og fremst å frigi? Adresser og vegdata er kanskje mer interessante enn Geovekst-data. HSN: Skummelt å si at alle data skal være gratis. Etterspørsel av gratis data er uendelig. En lav pris innsnevrer til de som har bruk for dataene. Geovekst har gitt oss dobbelt så mye data og dobbelt så bra kvalitet til halve prisen. Hva er det egentlig som frigis andre steder i Europa? Ingen har data med samme kvalitet som Geovekst. RS: Ikke så lett å se forskjell på Norge digitalt og Geovekst. Dette forumet er viktig for å påvirke kartkontorene til å gjøre alt så likt og riktig som mulig. Det er fortsatt store forskjeller rundt om i landet. HN: Det politiske presset på gratis data er stort. Vi vil bli utfordret på argumentet om økt innovasjon og verdiskapning ved frigivelse. Vi må være med på utviklingen og tilpasse oss. Vi må være i forkant og se på prismodellen. AB: Bra at alle parter er enige om at vi ønsker å fortsette samarbeidet. Vi ser de politiske trendene. Redd for at KV går høyt på banen med ønske om gratis data. Vi må jobbe sammen om en felles plattform felles mål. Litt skuffa over at KV ønsker gratis Geovekst-data. Noen få private aktører presser på. Vi må ha en felles diskusjon om prismodell. EP: Asbjørn representerer også storkommune-gruppa. Vi må tenke oss om hvordan vi framfører Kartverkets strategi. SAR: Geovekst-forum må på banen. Når KV går ut med at de ønsker gratis data, kan det ødelegge for samarbeidet. EP: Er det uproblematisk med frigivelse av Kartverkets egne data? Svar fra forum: JA! HW: De som er synlige i debatten er privat bransje. Vi må finne en måte å synliggjøre vårt standpunkt. EP: Vi bør gå i dialog om prismodellen med bransjen og kanskje få felles publisering om at bransjen nå er enige. HSN: Bør være forsiktige med å bruke ordet gratis data, bedre å bruke tilgjengelighet. Folk flest skiller ikke på KV-data og Geovekst-data. EP: Kvalitet og forutsigbarhet er nummer 1 for bransjen. ACF: Fint å være i et forum med stor takhøyde. KV kan kun mene noe om våre egne data. Viktige innspill om vanskelig skille mellom KV- og Geovekst-data. Samtidig må vi være tydelige på at KV ikke vil være til hinder for gratis data økt tilgjengelighet. Vi må følge de politiske vindene, være i forkant. Vi må utfordre hverandre på å møte fremtiden. Data er veldig mye mer enn FKB. Sjødata, eiendomsdata, posisjonsdata med mer. Regningen på frigivelse vil dermed kunne bli enorm. Jeg deltar gjerne videre i diskusjonen. Mulig at prismodellen løser mye. Bransjen taler med to tunger. Viktig at de andre partene i Geovekst kommer på banen i debatten. Side 6 av 15 Versjon 1

7 AB: Vi ønsker alle sammen større og bedre bruk av dataene våre. En bedre vinkel på det vi sammen må arbeide mot. EP: Frigivelse vil i første omgang stoppe med Kartverkets data. I forhold til dagens regjering og valgkamp må i så fall dette skje veldig snart (før sommeren). Dette vil da helt sikkert ikke omfatte Geovekst-data. Vi imøtekommer bransjen dersom vi går i dialog med bransjen om prismodellen. Foreslår å invitere Norkart, Geodata med flere til neste møte i Geovekst-forum. Spille på lag med bransjen og spre budskapet ut. Få bransjen til å si at kvalitet og tilgjengelighet er viktigst. Erik sjekker internt med FMT om videre plan for utarbeiding av prismodell og hvordan vi kan involvere Geovekst-forum i det videre arbeidet. Avklare videre arbeid i Geovekst-forum, kan bli aktuelt med ekstraordinært møte. Etter møtet: Asbjørn, Hildegunn og Einar møter FMT 28. mai for å se på de modellene som KV ønsker å presentere. Kan Geoveks-forum også anbefale dette overført til våre data? Sak 5/13 Leveranser av våre data shape skal ikke produseres etter hva nå? I prinsippet skal ikke shape være tilgjengelig lenger, men de produseres inntil videre ved kartkontorene. Hva med leveranse av filbaserte geodatabaser? - Kartverket har mottatt en bestilling fra SSB, på landsdekkende geodatabase. - Vegvesenet ønsker primært kommunevise, men kan godta fylkesvise geodatabaser. - Landbruksparten er avhengig av filbaserte geodatabaser. Ønsker landsdekkende/fylkesvis. Geovekst-forum ber om at KV utvikler kvalitetssikret løype for leveranse av fylkesvise og landsdekkende filbaserte geodatabaser. Kartverket beskriver løype og avklarer evt. med teknisk personell hos Vegvesenet, Skog og landskap og Energi. Jostein Henriksen er kontaktperson hos Vegvesenet. Skog og landskap og Energi kommer tilbake med navn på kontaktpersoner om aktuelt. Sak 6/13 Saker fra Fylkenes geodatautvalg (FGU) Tilsyn Geovekst? - Innspill fra Risør kommune, (ikke behandlet av FGU Agder). I mange sammenhenger viser det seg at de forpliktelser som ligger i avtaleverket for Geovekst ikke blir etterlevd av partene i forbindelse med vedlikehold og gjennomføring av nye prosjekt. Et tilsvarende tilsyn som er innført i matrikkelen vil være nyttig for å få Geovekst-samarbeidet til å fungere bedre. Utdrag fra diskusjonen: RS: Unødvendig byråkratisering. Hvem skal føre tilsyn? Vanskelig å finne et uavhengig organ som samtidig har kompetanse. Hensikten er bra (forbedring av data), men usikker på om tilsyn er rett virkemiddel. AB: Mangler formell hjemmel om tilsyn. Partene vil dermed kunne motsette seg tilsyn. Etablering av et avvikssystem kan være et bedre virkemiddel. HN: Videreutvikle endringsanalyse og sette det i system kan være veien å gå. Vi må vise at vi har system for kvalitetssikring. Ref. diskusjon om prising av FKB-data. Side 7 av 15 Versjon 1

8 EJ: Endringsanalyse begynner å fungere. Dette er et skritt på veien. AB: Ønsker kontinuerlig oppfølging, ikke tilsyn som blir periodisk. LJ: Vi arbeider prosjektvis. Endringsanalyse fungerer kanskje best for kommunene, dårligere for andre parter. GL: Nils Ivar Nes har utvikla system for rapportering på FDV. Trenger å definere måleparametre, kontrollere mot disse og knytte det opp mot betaling. Ikke bare gjennomføring av vedlikeholdmen også planlegging med mer. Oppfordrer Kartverket til å definere måleparametre. Kartkontorene er navet. Systemet må derfor henge på aktivitetene ved kartkontorene og evt. utvides med partenes oppgaver. EP: Byggeaktivitet er største utløsende faktor for oppdateringer. AGN: Kan FGU-ene ha en rolle i oppfølgingen? RS: Oppfølgingen må gi konsekvenser ved avvik. Enten gapestokk eller ved redusert betaling. Publisering av statistikk over utført vedlikehold kan være et virkemiddel. EP: Viktigste virkemiddel for forbedring er kompetanseutvikling. HN: Et oppfølgingssystem må inneholde følgende: 1. Definisjon av måleparametre. Hva skal man bli målt på? 2. Kontrollsystem. Hva kontrolleres og hvordan? 3. Konsekvens. (ulike tiltak: økonomi, kompetanseheving) HSN: Ta lærdom av hvordan Skog og landskap følger opp AR5. GL: Viktig å ikke ensidig fokusere på kommunene, men på alle partene. HW: Vegvesenet leverer ikke vedlikeholdsdata fra alle prosjekter. Mangler samlet oversikt over alle utbyggingsprosjekt. Størst problem med private utbygginger. Vanskelig å ha oversikt over når prosjektene er ferdigstilt. AB: Noen må ha oppgaven med å følge opp et slikt system. Har vi tiltro til at kartkontorene vil utføre denne oppgaven på en god måte? Må lage et system som i stor grad er selvdrevet. HN: Ønsker et utført grovarbeid fra KV i forhold til innhold i oppfølgingssystemet, ref de 3 gruppene nevnt over. Gruppearbeid på neste Geovekst-forum møte. Fylle boksene med innhold. Nyttig for å få felles forankring. Konklusjon: Kartverket forbereder saken til neste møte. Risør kommune skal få svar. Innfører ikke tilsyn men har fokus på saken. Sak 7/13 Standardiseringsaktiviteter i 2013 bidrag fra Geovekst-forum? Gjennom grundig kartkontroll er det avdekket misforhold mellom forventninger og krav til stedfestingsnøyaktighet for FKB-data. Kravene for de ulike objekttypene er gitt i FKB Produktspesifikasjon og avhenger av valgt FKB-standard. Dagens krav til stedfestingsnøyaktighet er basert på foreldet teknologi og det er grunn til å tro at kravene kan skjerpes og dermed samsvare bedre med brukernes behov. Grunnlaget for revidering av kravet må fremskaffes gjennom testkonstruksjon fra aktuelle bildeoppløsninger og kontrolleres mot landmålte fasitverdier. Det foreslås at Kartverket, seksjon for geodatasamarbeid, er prosjektleder med ansvar for gjennomføring og rapportskriving. UMB kontaktes for bistand med planlegging og beregning. Fremdriftsplan Side 8 av 15 Versjon 1

9 Planlegging av prosjekt: April-mai 2013 Landmåling: Ferdig før 1. september 2013 Konstruksjonsarbeid: Ferdig før 1. september 2013 Beregning: Ferdig før 1. november 2013 Rapport: Ferdig før 1. desember 2013 Revidert produktspesifikasjon: Vedtak: Geovekst-forum bevilger kr ,- til kjøp av eksterne tjenester (landmåling, testkonstruksjon, beregning). Sak 8/13 Moderne satellitt-teknologi muligheter og begrensninger? Utsettes til neste møte, hvor fagfolk inviteres til å presentere muligheter med satellitt-teknologi. Sak 9/13 Prinsippavklaring om ansvar for reguleringshøgder angitt på offentlige kart Tyin-saken I forbindelse med rettssaken vedrørende et byggeprosjekt på Tyin har Vang kommune bedt Kartverket Hamar om en avklaring i forhold til ansvar for angitt reguleringshøyde på offentlige kart. Hvordan mener Geovekst-forum HRV bør oppgis på analog eller digital framstilling av kartgrunnlag? Utdrag fra diskusjonen: SAR: Skrive minst mulig på kartet for å unngå misforståelser. GL: HRV angitt på gammelt kartgrunnlag er et usikkert tall, hvordan publisere at kartet ikke er juridisk bindende? EP: Plan basert på gammelt kartgrunnlag kan være et problem HSN: Trenger en avklaring vedrørende hva som er til å stole på. Hva er juridisk bindende? Skille basiskart og juridisk bindende data. HN: Må hindre at sluttbruker kan gå til sak i etterkant. EJ: Kartgrunnlaget er et juridisk bindende dokument. AB: Kartet gjelder framfor tekstdokumentasjon. GL: Det må være et selvkontrollansvar ved bruk av data. EP: Problematiske data. Basiskart aldri vært juridisk bindende. Prosjekterende har et ansvar. Kartverket, sammen med kommunene i Geovekst-forum forbereder en tilbakemelding til Vang kommune. Kvalitetssikres hos Juridisk tjeneste i Kartverket. Saken bør brukes til å forebygge lignende tilfeller. Sak 10/13 Utfordringer knyttet til full vegadressering i kommunene Fra Fredrikstad kommune: Hytteområder kan ha veisystem knyttet til traktorvei/sti. I forbindelse med vegadressering tildeles en del stier og traktorveger gatenavn. Disse er det imidlertid ikke lov å legge inne i FKB-Vegnett. Følgen er at vegen vil stoppe der den går over fra kjørbar veg til traktorveg/sti. Ved eventuell uttrykning vil personellet som rykker ut kun se adressepunktet, ikke vegen (stien) ut til adressen. Fredrikstad kommune mener det vil være en stor fordel å få stier/traktorveger med tilknyttet adressepunkt inn i FKB-Vegnett. Side 9 av 15 Versjon 1

10 Utdrag fra diskusjonen: HW: Målet må være et komplett samferdselsnettverk, hvor stier og traktorveger er knyttet sammen med vegnettet. Veger med adressepunkter bør ikke slettes fra NVDB. I NVDB finnes egenskapen FunksjonellVegklasse, som er en klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegger. GL: Adressering må i så fall inn i NVDB. Ønsker da samtidig funksjonsklasse på veien. Kommunene må ha et senterlinjenettverk å forholde seg til. I dag forvaltes veier som ikke ligger i NVDB i en egen utmarksbase. Alle senterlinjer bør samles i en baser. Problematikken er sammensatt og tas videre på neste møte mellom Kartverket og Vegvesenet. Må også sees i sammenheng med pågående prosjekt om skogsveier (skogsbilveier og traktorveger), ledet av SLF. Kartverket er representert i dette prosjektet (Nils Ivar Nes). Sak 11/13 Status i arbeidet med FKB-ledning SOSI 4.5 Ledning er vedtatt. Basert på denne ferdigstilles produktspesifikasjonen FKB-El/Tele. (Lars Mardal), forventes ferdig i begynnelsen av april. Hovedkonseptet er at e-verkene selv skal forvalte dataene. Hver ledningseier forvalter sine data. Eidsiva har begynt å ta i bruk det nye forvaltningsopplegget (bruker NIS-systemet Netbas). Samtidig startet samtaler mot andre E-verk (Skagerak Energi, Trondheim Energi) med andre NIS-system (Tekla, Winmap). Det iverksettes også tiltak mot andre ledningseiere (Telenor, JBV, gatelys?) I tillegg: - Internt møte i Kartverket (samordning av N50, NRL, FKB). - Avholdt møte med Statnett. - Snart nytt møte med NVE for å få de til å kreve i sine konsesjons vilkår at e-verkene skal benytte FKB-data. Når FKB-spesifikasjonen er ferdig, avsluttes dette som et Geovekst-forum prosjekt og sluttrapport leveres. Sak 12/13 Søknad om støtte til bildematching Kartverket Hamar I forbindelse med Geovekst-prosjekt i Nord-Gudbrandsdal søker Kartverket Hamar om støtte fra Geovekst-forum til å gjennomføre matching av omløpsbilder for etablering av terrengmodell. Terratec er valgt som leverandør. Det aktuelle området dekker 3000 km 2 i kommunene Lom og Sjåk. I tillegg til egenkontroll hos firma, vil Kartverket utføre kvalitetskontroll av resultatet, med bruk av tilstøtende laserdata som fasit. Prosjektet forventes å kunne gi svar på om bildematching fra omløpsfotografering kan være et alternativ til laserskanning for etablering av en høyoppløselig terrengmodell i fjellområder. Kontrollrapport ferdigstilles innen Parallelt med prosjektet til KV Hamar, søker også Skog og landskap om støtte til å gjennomføre et testprosjekt i bildematching. Bakgrunnen er at potensialet for å produsere terrengmodeller, overflatemodeller og bedre ortofoto (herunder sanne ortofoto ) ikke er utnytta. Skog og Side 10 av 15 Versjon 1

11 landskap ønsker å invitere flere firma til å utføre bildematching av samme område, fortrinnsvis med ulik programvare. Testområdet bør være utfordrende (bratt med skygger). Hensikten med testprosjektet er få dokumentert potensialet ved bildematching, fortrinnsvis for etablering av overflatemodell for skogkartlegging. Prosjektet vil også gi grunnlag for produktutvikling og stimulere kompetanseutvikling i bransjen. Kartverket og Skog og landskap ønsker å samordne de to prosjektene. Skog og landskap har valgt ut en del av prosjektområdet til Kartverket Hamar, 370 km 2 i dalen vestover fra Lomseggi. Området inneholder ulike typer skog, bratt terreng, snø og slagskygge. I tillegg til den store jobben som utføres av Terratec skal dette skogområdet matches av ytterligere 2-4 firma. Prosjektområde Lom og Sjåk til venstre, dalområdet vest for Lomseggi til høyre. Kartverket kontrollerer hvor bra resultatet stemmer med terrenget. Skog og landskap kontrollerer hvor bra resultatet stemmer med skogen. Vedtak: Geovekst-forum bevilger kr ,- til Kartverket Hamar for gjennomføring av bildematching i Geovekst-prosjetet Nord-Gudbrandsdal og kr ,- til Skog og landskap for å invitere øvrige firma til å utføre bildematching av skogområdet. Sak 13/13 Forslag til endret reduksjonsskala ved store kjøp av FKB-produkter og ortofoto Bakgrunn: Forespørsel fra Nordeca som hadde en kunde som ønsket tilbud på virksomhetslisens (21+) for N5, hele landet. Reduksjonsskalaen gjelder for 1 årlig disposisjonsrett. Sekretariatets forslag: , , , , ,1 Vedtak: Sekretariatets forslag er vedtatt og gjøres gjeldende fra og med 1. april Sak 14/13 FKB-Veg og tuneller Side 11 av 15 Versjon 1

12 Det er stadig flere kommuner som legger inn tuneller i FKB, mottatt som plandata eller lignende fra Vegvesenet. Eksempel på tunell i Drammen fra Norgeskart.no I FKB-Veg står det at Vegdekkekant ikke skal registreres i tuneller. Geovekst-forum ønsker at veger og jernbane i tuneller inngår i FKB. Kartverket avklarer koding (Medium) og tegneregler (spesifikasjon for skjermkartografi). Sak 15/13 Orienteringer fra Kartverket Bemanning av Geovekst-sekreteriatet Utlyst stilling som Geovekst-ansvarlig. Få søkere, fortsatt uavklart. Kartverket.no Veiledningsmateriell er nå lagt ut, vanskelig tilgjengelig. Geovekst-forum sidene ikke tilgjengelig på nye nettsider. Det blir laget et eget prosjektrom på Share-point, foreløpig tekniske problemer. Nye Geovekst-kommuner: Drammen er mulig kandidat til ny kommune i Geovekst-samarbeidet. Geovekst-samarbeidet må kjøpe seg inn i data fra kommunen denne summen må beregnes i forkant av møtet med Drammen kommune 24. april (utsatt til 2. mai). Se på regnestykket vedr. inntekter som Geovekstpart vs Norge digitalt-part. Anskaffelser pr. 20 mars: Inngåtte kontrakter: kr (eks mva) i 2013, betydelig reduksjon. Færre og mindre prosjekter i areal. Bekymring hos firmaene. Ventet en reduksjon til % fra 2012 kan se ut til å bli nærmere 50 %. Bruk av fellesmidler i 2012: mill. kr er brukt (se tabell under). Vi har en grense på kr Overforbruket skyldes testprosjekt laser (56/11 som skulle vært kostnadsført i 2011, da vi brukte kr. 0 - null). Side 12 av 15 Versjon 1

13 2012 Droner Lier, SK Oslo, GV-forum sak 21/ Jubileum Grundig kartkontroll Testprosjekt laser - samkopiering Hamar 56/ Inspiria Tilbakeføring av inntekter fra 2012: 20 millioner, der FKB-salg utgjør 12 mill. kr. - Rapportert kommunalt salg bør med i nasjonale rapporter. - Gir et godt måletall på hvor godt samarbeidet fungerer. Grimstad kommune deler ut data gratis, strider med intensjonen med tilbakeføring. Nye signaler fra NSM Forsvaret: Laserdata for ØHF og alle andre restriksjonsområder skal betraktes som gradert. Dette har ikke kommet skriftlig fra Forsvaret. Følges opp videre ved formell henvendelse fra Forsvaret. Status Geosynkronisering: QMS-QMS synkronisering av FKB-data har nå kommet i gang i Nord-Trøndelag, Agder (Lindesnes-regionen) og Akershus (foreløpig Bærum). Alle fylkesarkiver ble 21. mars gjort klar som tilbyderarkiv for geosynkronisering. Kommuner i Nord-Hordaland og Hedemarken har gjort konkrete henvendelser om oppstart av synkronisering, det har også vært henvendelser fra Møre og Romsdal og Finnmark om oppstart. I følge Norkart har drøyt 50 kommuner installert QMS og er klare for oppstart av synkronisering. For kommuner som innfører geosynkronisering, vil som før alle FKB-data distribueres samlet 1-2 ganger årlig. Dette vil være hovedversjoner og endringsanalyse vil skje mellom hovedversjonene. I tillegg foreslås det å legges ut hyppigere mellomversjoner (hver 14. dag?) av data som synkroniseres inn til Kartverket. Dette vil først og fremst være aktuelt for FKB-Bygning og PblTiltak. Samtidig vil Kartverkets WMS tjenester bli oppdatert. Fra Kartverket Bodø har det kommet et innspill om innkjøp av QMS til kommunesamarbeid (Salten) gjennom Geovekst. Det er et stort løft for kommunene å investere i programvare og de øvrige partene har minst like stor nytte av geosynkronisering. Utdrag fra diskusjonen: Generelt ønskes mer trykk på framdrift rundt geosynkronisering. På kort sikt er det mest å hente på å støtte den proprietære løsningen til Norkart. HSN: Ønsker fokus på både proprietær løsning og felleskomponent. RS: Hedmarken-regionen ønsker å komme i gang med QMS-synkronisering. EP: Gjennom geodataloven skulle Staten finansiere løsninger rundt geosynkronisering. AB: Lokale data trengs av parter, eks. beredskap. Side 13 av 15 Versjon 1

14 HN: Kontroll av data fra kommunene er viktig. Finne nivå for kontroll av data QMS-QMS. GL: Geosynkronisering skal være rasjonaliserende, legges inn i FDV-avtalen. Blir besparende for kommunene. Nasjonal høydemodell Kartverket (Erik og Einar) har vært i møte hos Samferdselsdepartementet (SD) angående etablering av detaljert nasjonal høydemodell, med bred deltakelse fra Miljøverndepartementet (MD), Vegvesenet, Jernbaneverket og Avinor. Det var et godt møte hvor samferdselspartene poengterte viktigheten av å få på plass en detaljert landsdekkende høydemodell. For Avinor er ADQ (Aeronautical Data Quality) forordning en viktig premissgiver. Den stiller strenge krav til terrengdata, spesielt håndtering av historikk. MD og SD har gjort et forsøk på å få satsingen inn på regjeringens budsjett konferanse, men utfallet av dette er uvisst. Etableringen av en ny detaljert nasjonal høydemodell er nå løftet fram både i MD og Kartverket som en prioritert satsing. KV har fått i oppgave å organisere prosjektet. Prosjektplan skal være utarbeidet innen 1. mai. Innsalg vil være en betydelig del av et forprosjekt, med mindre det bevilges penger på neste års budsjett. Viktig å involvere ulike sentrale parter til å beskrive/argumentere for hvorfor en detaljert høydemodell er viktig. Den nasjonale høydemodellen vil ikke kunne tilfredsstille alle krav til bruk, for eksempel detaljert prosjektering, men viktig å finne grensen for detaljeringsnivå som alle parter kan samles om. Det vil være aktuelt med forskjellig detaljeringsnivå (punkttetthet) i ulike områdetyper, ref. FKB-standarden. Etableringen er estimert til 50 millioner kr. pr. år i 5 år. Det er to mulige modeller for finansiering: Modell A: Spleiselag mellom flere berørte departement. Modell B: Ekstra ordinær bevilgning. Utdrag fra diskusjonen: GL: Må avklare hva vi gjør i forhold til områder som allerede er skannet. Spesielt viktig i forhold til parter som allerede har investert mye i etablering av laserskanning. EJ: Vi forventer å kunne benytte om lag 50 % av det som allerede er skannet (Skannet ca km 2 pr 2012). Sak 16/13 Møtekalender for 2013 forslag til dato Følgende datoer ble avtalt: juni Agder (Geodatautvalget) september Nordland (Geodatautvalg) november Sak 17/13 Eventuelt Status forvaltningsløsning laser Forvaltningsløsning for laser inngår nå i et samarbeidsprosjekt mellom Land- og Sjødivisjonen i Kartverket og skal omfatte forvaltningsløsning for punktskyer og terrengmodeller for både land Side 14 av 15 Versjon 1

15 og sjø. Prosjektet som har fått navnet Føniks ledes av Sjødivisjonen, prosjektleder er Henning Sundby. Arbeidsgruppen nedsatt av Geovekst-forum innlemmer sitt arbeid med utarbeidelse av kravspesifikasjon for punktskyer på land. Oppstarten av Føniks har blitt noe forsinket i Sjødivisjonen, men er nå i gang. I første omgang prioriteres arbeidet med forvaltningsløsning for punktskyer, med sikte på å ha konkurransegrunnlaget ferdig innen 1. september HW: Eierskap må avklares relativt snart. Hvor mye skal Geovekst-partene bidra? EP: I første omgang er det i Kartverket budsjett for 2013 bevilget 4 millioner kr i investeringsmidler. Total kostnad for investeringen er estimert til 15 millioner. Vil det være mulig å samfinansiere investeringen? Hva med driftskostnader? Hvem skal drifte løsningen og finansiere dette? Frem mot neste møte i Geovekst-forum vil Kartverket forberede ulike alternativer for finansiering og drift. Insperia-senteret Asbjørn viste bilder fra Insperia-senteret. Kartløsningen er nå ferdig, med unntak av noen justeringer av innhold. 18. april er det offisiell åpning. Side 15 av 15 Versjon 1

MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM

MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM Geovekst-forums representasjon i nasjonal samordningsgruppe Nasjonal geodatakoordinator har fått i oppgave fra Miljøverndepartementet å foreslå representanter til ny samordningsgruppe.

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 19. april 2012 Sted: Storgata 33A, Oslo Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 11. 12. juni 2013 Sted: Buen, Mandal Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Nils Heskestad, Harald Wethal, Lena

Detaljer

Frislipp av FKBdata og ortofoto?

Frislipp av FKBdata og ortofoto? Frislipp av FKBdata og ortofoto? MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata fra 2015 også skal gjelde for øvrige nasjonale kartdata

Detaljer

Arbeidet med klargjøring av dokumentasjon, leveranseformer, infrastruktur er påstartet

Arbeidet med klargjøring av dokumentasjon, leveranseformer, infrastruktur er påstartet MELDING NR. 2/2013 GEOVEKST-FORUM Oppsumering av saker fra de 3 siste møtene i 2013 Møte: 11.-12.juni i Mandal Møte med Basisgeodatautvalget i Agder Det ble gjennomført møte med Basisgeodatutvalget i Agder

Detaljer

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Agenda 1. Sentral forvaltning av laserdata 2. Norge i bilder, ny løsning 3. SOSI 4.5 4. FDV 2015 5. Nasjonale

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Nasjonal detaljert høydemodell Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Forprosjektet Pilotprosjektet Datainnsamlingen Prosjektområder Status på Piloten Veien videre for Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 1. - 2. september 2009 Sted: Statens hus, Steinkjer Asbjørn Borge Reidar Sætveit Hanna Sofie Nystad

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 4. 5. september 2012 Sted: Sogndal Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Randi Fagervik, Reidar Sætveit, Ketil Hognestad,

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG MINE MÅL/EIDSIVAS MÅL VS KRAV GJENNOM GEOVEKST Vi skal følge aktuelle pålegg og krav inkludert Beredskapsforskriften. NIS skal være fullstendig,

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 11. 12. desember 2012 Sted: Ilsetra, Hafjell Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell Bruk og nytte av detaljerte høydedata Teknologiforum

Nasjonal detaljert høydemodell Bruk og nytte av detaljerte høydedata Teknologiforum Nasjonal detaljert høydemodell Bruk og nytte av detaljerte høydedata Teknologiforum 15.11.2017 Jon.arne.trollvik@kartverket.no Innhold Prosjektet målsettinger finansiering Resultater Status datafangst

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Geomatikkdagene 18.03.2015 Marit.bunaes@kartverket.no Innhold Behovet for og nytte av en detaljert høydemodell Pilotprosjekt Forvaltningsløsning Norge har behov for

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 3-4.juni 2009, Sted: Institutt Igalo, Montenegro Harald Wethal Reidar Sætveit Randi Fagervik David

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Norges største kartleggingsoppdrag. Geomatikkdagene Ålesund Einar Jensen

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Norges største kartleggingsoppdrag. Geomatikkdagene Ålesund Einar Jensen NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Norges største kartleggingsoppdrag Geomatikkdagene Ålesund - 9.3.2016 Einar Jensen Norge trenger en nasjonal detaljert høydemodell for: å styrke beredskapen mot klimaendringer

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

GEONORDLAND Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA

GEONORDLAND Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA GEONORDLAND 2016 Kartverket 1. STATUS NN2000 2. NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA NN2000 NORDLAND Kartverket NN2000 Status Målearbeider 475 Fastmerker ferdig synfart SydFylket

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 27-10-2015 Sted: Kartverket, Hamar Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra

Detaljer

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum NOTAT Emne Til Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum Fra Lars Mardal, fylkeskartsjef i Sør-Trøndelag Dato 18. februar 2015 Kopi til Innledning I Sør-Trøndelag ble

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 9. - 10. mars 2011 Sted: Drammen Til stede: Forfall: Randi Fagervik, Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Harald Wethal, Nils Heskestad, Geir

Detaljer

FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL. Oslo, mandag 3. feb. 2014

FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL. Oslo, mandag 3. feb. 2014 FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Oslo, mandag 3. feb. 2014 Agenda Kl 0930 1000: Prosjektstatus pr 3. feb med gjennomgang av hovedforslagene. Erik Perstuen (KV) Kl 1000 1015: Foreløpige resultater

Detaljer

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land Julemøte Trondheim 8.12.2015 Einar Jensen Statens kartverk Land Norge digitalt- et kort historisk tilbakeblikk Bakgrunn Geovekst-samarbeidet ble etablert i 1992 og er et samarbeid om finansiering av etablering,

Detaljer

REFERAT FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Årsmøte med rapport for 2016, budsjett for 2017

REFERAT FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Årsmøte med rapport for 2016, budsjett for 2017 REFERAT Tema for møte FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Dato Torsdag 16. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Til stede Fra Sirdal kommune: Rune Risnes Fra Flekkefjord kommune: Jan Ivar Skregeli og Sverre

Detaljer

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Status per 20.11.2013 jon.arne.trollvik@kartverket.no Meld. St. 33 (2012-2013) Klimameldingen Eget kapittel om kartgrunnlaget og behovet for detaljerte høydedata

Detaljer

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Innhold Konseptet Nytte Status prosjektet Distribusjon Planer for innføring Endringer i forvaltningskonseptet Hva med plansynkronisering?

Detaljer

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL GIS-dagen MD 20.11.2013 jon.arne.trollvik@kartverket.no Meld. St. 33 (2012-2013) Klimameldingen Eget kapittel om kartgrunnlaget og behovet for detaljerte høydedata

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 6. 7. mars 2012 Sted: Quality hotell, Sarpsborg Til stede: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge (dag1), Reidar Sætveit, Harald Wethal, Ketil Hognestad,

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Ove Jørgensen, Lokale geomatikkdager for Buskerud og Oslo og Akershus, 17. januar

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Ove Jørgensen, Lokale geomatikkdager for Buskerud og Oslo og Akershus, 17. januar Innføring av Sentral felles kartdatabase Ove Jørgensen, Lokale geomatikkdager for Buskerud og Oslo og Akershus, 17. januar Innhold Hva er SFKB og hvorfor? Status prosjektet Innføringsplan Økonomi Snurr

Detaljer

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Nytt og nyttig (?) fra Kartverket Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Omløpsfotograferingen Finnmark 2014 Ny nasjonal høydemodell Detaljert nasjonal høydemodell Pilotprosjekt i 2015 Totalt 13.700 km 2

Detaljer

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag»

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Kartverket - Landdivisjonen Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Det er alltid datafilen som er den gyldige versjonen av dette dokumentet Side 1

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video SFKB Ferske kartdata til frokost Video Regjeringens digitaliseringsstrategi Digitalisere forvaltningen Forvaltningen av FKB-data blir enklere og mer effektiv Ferske FKB-data blir tilgjengelig for alle

Detaljer

Geodataplan: -fremtidige prosjekt

Geodataplan: -fremtidige prosjekt Geodataplan: -fremtidige prosjekt FGU-BU 21.10.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Nasjonal detaljert høydemodell Nasjonal høydemodell Det er bevilget

Detaljer

1. Sammendrag. SETT inn logoene her?

1. Sammendrag. SETT inn logoene her? Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 3. Geovekst-samarbeidet... 4 4. Organisering... 5 5. Finansiering og rettigheter... 5 6. Standardisering... 6 7. Primærdata... 6 8. FDV-avtaler effektivisert

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 24. -25. november 2009 Sted: Leangkollen hotell, Asker Asbjørn Borge Reidar Sætveit Hanna Sofie Nystad

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

Tema / Dokumenter. Sak nr. Sakstype Ansvar. Orient. SK

Tema / Dokumenter. Sak nr. Sakstype Ansvar. Orient. SK 1 Sak nr. Tema / Dokumenter 01/09 Gjennomførin av Inspire-direktivet forsla til lov om infrastruktur for eorafisk informasjon (eodataloven). Se sak (Hørinsbrev o hørinsnotat under 27. 28. nov 2008) Møte

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Geovekst-samling Finnmark Einar Jensen 4. oktober 2016

Geovekst-samling Finnmark Einar Jensen 4. oktober 2016 Geovekst-samling Finnmark Einar Jensen 4. oktober 2016 Nasjonal detaljert høydemodell Samferdsel, ras, skred, flom, ROS-analyser, forsikring, planlegging, geologisk kartlegging, jord- og skogbruk m.m.

Detaljer

Møte i Fylkesgeodatautvalget

Møte i Fylkesgeodatautvalget Møte i Fylkesgeodatautvalget Agenda for møtet Velkommen valg av ordstyrer Innledning ved Geir Mjøen Nytt fra AU-Basis ved Ingrid T. Nilsen Nytt fra AU-Plan og temadata ved Leif K. Knutsen 1100-1200 Lunsj

Detaljer

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Status og planer. Geomatikkdagene Lillehammer Håkon Dåsnes

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Status og planer. Geomatikkdagene Lillehammer Håkon Dåsnes NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Status og planer Geomatikkdagene Lillehammer 28.03.2017 Håkon Dåsnes NDH - Norges største kartleggingsprosjekt Nymåling med laser 2 pkt/m 2 230.000 km 2 Gjenbruk eksisterende

Detaljer

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby Plandataforum 25. november 2013 Anne Guro Nøkleby Plandataforum Norge digitalt Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Møteform Inntil

Detaljer

Referatet. Aksjonspunkt

Referatet. Aksjonspunkt Geovekst og FKB Referatet Aksjonspunkt Pkt 2. Vurdering av tiltak for å utvikle geodatasamarbeidet i kommunene. Aksjonspunktet videreføres Partene fremmer endringsforslag til geodataplanen senest 1. september.

Detaljer

REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland

REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland Dato: 13.09.2016 Sted: Hamar, møterom Svanen Tilstede: Se vedlegg Foiler som ble vist er tilgjengelig på www.kartverket.no/hamar under Geovekst/Norge

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag NOTAT Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Til Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag Fra Kartverket Trondheim Dato 23.01.2017 Kopi til Innledning Formålet med FDV-avtalen (forvaltning,

Detaljer

Melding nr.3/2014 fra Geovekst-forum

Melding nr.3/2014 fra Geovekst-forum Melding nr.3/2014 fra Geovekst-forum Sak 24/14 Definisjon av FKB og inndeling i datasett og produkt (se sak 10/14) utsatt fra juni-møtet Kort beskrivelse av Felles KartdataBase (FKB) Dataeier for FKB-spesifikasjonen

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene.

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Oppsummering Møte 01-02. nov 2012 Sted: Ilsetra, Hafjellstoppen Agenda, dag 1: Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Velkommen til Ilsetra

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Geodataplan N-T 2014-2017. Møte i geodatautvalget 5/11-2013 Jon Endre Kirkholt

Geodataplan N-T 2014-2017. Møte i geodatautvalget 5/11-2013 Jon Endre Kirkholt Geodataplan N-T 2014-2017 Møte i geodatautvalget 5/11-2013 Jon Endre Kirkholt Geodataplanen GEOVEKST-forum har vedtatt at Geodataplanene skal lages etter en felles mal. Ny mal i forhold til fjorårets utgave,

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Åpent møte 10. desember 2014

Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Agenda Plandataforum I Plansatsingen i Norge digitalt Status Tiltak i 2015 i regi av Kartverket Endringer i lovverket som kan innvirke på videre plansatsing i

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

INNFØRING AV NYTT HØYDESYSTEM NN2000 v/fylkeskartsjef Gerorg Langerak Statens kartverk Hamar

INNFØRING AV NYTT HØYDESYSTEM NN2000 v/fylkeskartsjef Gerorg Langerak Statens kartverk Hamar INNFØRING AV NYTT HØYDESYSTEM NN2000 v/fylkeskartsjef Gerorg Langerak Statens kartverk Hamar Litt om bakgrunnen for bytte av høydereferansesystem Hvorfor bytter vi høydereferansesystem STATENS KARTVERK

Detaljer

Faggruppe El-ledning

Faggruppe El-ledning Geovekst og FKB Referatet Ny fylkeskartsjef på plass Skogbruket undersøker status på bruk av satellittdata og informerer FGU om dette ved neste møte. Vegvesenet ønsker data distribuert på BAAT i en overgangsfase

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 KARTROSJEKTER Rådmannens innstilling Nykonstruksjon av våre kartdata (Geovekstprosjektene FKB-B og FKB-C) gjennomføres i henhold

Detaljer

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Styringsdokument for planperioden Tekstdel med strategier, organisering og målsettinger Handlingsplan

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell

Nasjonal detaljert høydemodell Nasjonal detaljert høydemodell Forprosjektet Pilotprosjektet Datainnsamling hvordan foregår den? Prosjektområder Status Veien videre Forprosjekt Samfunnets behov for detaljerte høydedata for hele landet

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg

Detaljer

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Kommunebesøk Holtålen Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Hvorfor er kartvedlikehold viktig? Alle har alltid nå detaljerte kart tilgjengelig. Alle tar det som en selvfølge at kartet er riktig Manglende

Detaljer

Ny nasjonal høydemodell

Ny nasjonal høydemodell Saknr. 16/12960-2 Saksbehandler: Kjetil Skare Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter arbeidet med ny nasjonal høydemodell for å høyne datakvaliteten i kartdata, og gjennom dette få bedre grunnlag

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 26-05-2014 Sted: VOKKS, Dokka Agenda: Nytt fra VOKKS Øyvind Slethei ønsket velkommen til VOKKS og Dokka. Det ble orientert om nyheter og videre planer i VOKKS: Implementert Tekla MMS:

Detaljer

Sentral felles kartdatabase. Arendal

Sentral felles kartdatabase. Arendal Sentral felles kartdatabase Arendal 3.3.2017 Felles data Felles løft FKB-data finansieres og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene. Forvaltningen av FKB-data har fulgt samme mal siden 1990-tallet

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket Norge digitalt 2017-18-20 Jon Endre Kirkholt, Kartverket Brukeren og data i Norge digitalt Oppdatering innenfor tildelte ansvarsområder Norge digitalt Kommuner Fylker Online tilgang til alle data Produktspesifikasjon

Detaljer

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU)

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) Dato: 21.09.2016 Tilstede/ Forfall: Se vedlegg 1 Møteleder: Referent: Foiler: Sted: Reidar Sætveit Bente Kristiansen www.kartverket.no/hamar

Detaljer

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr.

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr. REFERAT Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september 2016 Referent Møteleder Neste møte Avklares gjennom Doodle Deltakere på møtet: Deltaker Bjørge Stavik Jon Anders Bordal Kjell Storlykken Lena B.

Detaljer

FKB-Vegnett. Geodatautvalgsmøte for Akershus 07.05.2012. Kontaktperson fylkeskartkontoret : Svein Reid svein.reid@statkart.no tlf: 32 11 85 26

FKB-Vegnett. Geodatautvalgsmøte for Akershus 07.05.2012. Kontaktperson fylkeskartkontoret : Svein Reid svein.reid@statkart.no tlf: 32 11 85 26 FKB-Vegnett Geodatautvalgsmøte for Akershus 07.05.2012 Kontaktperson fylkeskartkontoret : Svein Reid svein.reid@statkart.no tlf: 32 11 85 26 Punkter i presentasjon tre utfordringer og en info Tiden det

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell. GIS dagen i Bergen 18. nov Olav Håvik

Nasjonal detaljert høydemodell. GIS dagen i Bergen 18. nov Olav Håvik Nasjonal detaljert høydemodell GIS dagen i Bergen 18. nov. 2015. Olav Håvik Bruksområde Forprosjektet Pilotprosjektet Forvaltningsløsning for høydedata Veien videre Et nasjonalt program for detaljerte

Detaljer

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner Kartverket Skien Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen Skien Kartverkets regioner Kartverket Skien Dekker fylkene Vestfold og Telemark Geir Mjøen Fylkeskartsjef Norge digitalt, Geodatasamarbeid

Detaljer

Ny høydemodell Kartverket skal etablere nøyaktige høydedata basert på laserskanning og flyfoto.

Ny høydemodell Kartverket skal etablere nøyaktige høydedata basert på laserskanning og flyfoto. Ny høydemodell Kartverket skal etablere nøyaktige høydedata basert på laserskanning og flyfoto. Hermann Lüpfert Kilde Alle informasjoner baserer på innholdet i Sluttrapport Forprosjekt Nasjonal, detaljert

Detaljer

REFERAT. Tema for møte FDV-årsmøte for Lindesnes 2017 Dato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Sted

REFERAT. Tema for møte FDV-årsmøte for Lindesnes 2017 Dato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Sted REFERAT Tema for møte FDV-årsmøte for Lindesnes 2017 Dato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Sted Kommunestyresalen, Konsmo Til stede Fra Mandal kommune: Glenn Anderson og Karianne Torvestad Fra

Detaljer

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data NOTAT Emne Strategi for forvaltning av FKB-data Til Geovekst-forum Fra Kartverket Dato 25.08.2014 1 Bakgrunn og målsetting Kartverket har i dialog med Geovekst-partene diskutert fremtidige strategiske

Detaljer

Plandataforum arbeidsgruppe v/anne Guro Nøkleby 14. september

Plandataforum arbeidsgruppe v/anne Guro Nøkleby 14. september NOTAT Emne Plansatsing i Norge digitalt 2018-2020 Til Samordningsgruppen for geografisk informasjon Fra Dato Kopi til Plandataforum arbeidsgruppe v/anne Guro Nøkleby 14. september Plandataforum På møtet

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

Kontroll av DTM100 i Selbu

Kontroll av DTM100 i Selbu Rapport Kontroll av DTM100 i Selbu DTM100 DTM10 26. mai 2009 Side 1 av 26 Innhold Kontroll av DTM100 i Selbu 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING AV KONTROLLEN... 3 2.1 KONTROLLOMRÅDET... 3 2.2 PRØVEFLATER...

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin Felles Kartdatabase FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015 Mika Sundin 1. Overgang til FKB 4.5 2. Tiltaksbasen - hvordan forvalte denne. Forholdet mellom Tiltaksbase og FKB-Bygg. 3. Vegnett 1. Overgang til FKB

Detaljer

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Geomatikkdager Ve-Te-Øs 15.10.2014 Jon.Arne.Trollvik@kartverket.no Innhold Behovet for og nytte av en detaljert høydemodell Metodikk Kostnader Status Pilotprosjekt Eksempler

Detaljer

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Aktiviteter 2014 Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Agenda 08.45 Åpning v/paul Arne Tilset 09.00 Presentasjon av Vikna kommune v/ingunn Lysø 09.45 Godkjenning av møtereferat og hva som er

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Til stede: Åsmund Hansen, Lena Johansen, Svein Arne Rakstang, Hanna Sofie Nystad, Reidar Sætveit, Kjetil Hognestad, Elisabeth Bergstrøm, Geir Bjørnsen, Hildegunn Norheim,

Detaljer

Nytt på nytt? AOB, Kartverket Vadsø

Nytt på nytt? AOB, Kartverket Vadsø Nytt på nytt? AOB, Kartverket Vadsø Administrativt Ny medarbeider i Vadsø Bength Eriksen. Ny medarbeider Andreas Einevoll - i Tromsø. Skal arbeide mye med oppfølgingen av kommunene i Finnmark på plansida.

Detaljer