Referat fra møte i Geovekst-forum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Geovekst-forum"

Transkript

1 Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: september 2012 Sted: Sogndal Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Randi Fagervik, Reidar Sætveit, Ketil Hognestad, Lena Birgitte Johansen, Nils Heskestad, Geir Bjørnsen, Svein Arne Rakstang, Hildegunn Norheim, Tove Vaaje-Kolstad, Einar Jensen, Georg Langerak, Håkon Løvli, Erik Perstuen Asbjørn Borge, Harald Wethal Erik Perstuen Ilsetra, Hafjell, desember 2012 (NB!) Saksliste: Sak nr. Tema / Dokumenter Sakstype Ansvar 32/12 Gjennomgang av referat fra møte 6. juni Vedtak 29/12 Kap 6 i veiledningsdokumentasjonen - gjennomgang Drøfting/ 33/12 Møte med geodatautvalgene i Sogn og Fjordane og Hordaland 34/12 Gjennomgang av nettopriser for Geovekst-produktene sett i forhold til dagens produksjonskostnader 35/12 FDV Notat jfr. sak 26/12 36/12 NN Status 37/12 Forvaltningsløsning laserdata - Finansiering 38/12 Orienteringssaker - Enhetspriser Status grundig kartkontroll Status kartlegging Rapportering av salg - NRK, ny part i Norge digitalt - Endring i geodataplan-malen - Google Street view vedtak Drøfting Drøfting Orientering Drøfting Orientering Side 1 av 8 Versjon 1

2 39/12 Regnskap Geovekst-jubileet Vedtak 40/12 Eventuelt - Sted for neste møte, planlagt desember 41/12 Bruk av balansemidler Orientering Sak 32/12 Godkjenning av referat fra Geovekst-forum på Lysebu Kommentarer: Til sak 25/12 Inspiria-prosjektet er i rute. Ferdigstillelse er planlagt 1. november Til sak 28/12 Samarbeidet mellom Geovekst og Omløpsfotograferingen må gå seg til. Viktig at fylkeskartkontorene er tidlig på banen i forhold til dialog om avgrensninger av prosjekter i forhold til OF-prosjektene. Hva skjer med OF som skulle vært flydd i 2011 og som heller ikke blir flydd i 2012 pga av været? Geovekst-sekretariatet følger opp dette. Referatet godkjent. Sak 29/12 Kap 6 i veiledningsdokumentasjonen - gjennomgang Kapitlet var på forhånd gjennomgått av Geovekst-sekretariatet. I tillegg ble det ved gjennomgangen påpekt ytterligere behov for endringer som ikke gjengis her. Geovekstsekretariatet gjennomgår dokumentet på nytt og sender det ut til partene for en kvalitetssikring. Deretter legges ny versjon ut på Geoveksts hjemmeside. Sak 33/12 Møte med geodatautvalgene i Sogn og Fjordane og Hordaland Kjell Kvingedal fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane ønsket velkommen. Fokuserte på at kart- og geodata er viktig i beredskapsøyemed. EJ presenterte Geovekst-forum og hvilke oppgaver og rolle de har. Ga også et innblikk i hva Geovekst-samarbeidet faktisk er. Status i de to fylkene er at det går mot større prosjekter. Det er utfordringer med dårlig kvalitet på data som skyldes at firmaer leverer data som i liten grad har vært gjenstand for egenkontroll (dette gjelder primært prosjekter fra 2009 og 2010 fra og med 2011 skal firmaene benytte SKs interne kvalitetssjekk før leveranse, samt at dette skal dokumenteres). Det er også mye sene leveranser. Leveranser av høydekurver er også en utfordring i kupert vestlandsterreng. Må spesifisere avvik fra standardleveranse 5 meters kurver er i mange tilfeller nok. Største utfordringen er uansett været!! I 2012 er det flyfotografert ca. 80% av planlagt areal og laserskannet ca. 30% pr. utgangen av august. NVE bør med i geodatautvalget, i og med at deres behov for laserdata i vesentlig grad påvirker hvor store arealer som skannes. Side 2 av 8 Versjon 1

3 Presentasjonen til Olav Håvik om geodataplanene i fylkene er lagt ut på Geovekst-forums hjemmesider. Grunnkart Bergen (Terje Helle): Bruker store ressurser på tiltaksbasen. Betaler ekstra for prioritert flyving Prosjektene er tildelt i februar. Signalisering skjer i egen regi og skal være ferdig før 1. april. Fra dialogen med geodatautvalgene: Hordaland og Sogn og Fjordane har separate møter. Det avholdes to møter pr. år november + våren. I dag er det organisert slik at fylkesgeodatautvalget og basisgeodatautvalget er felles, og det er ikke faste temadatautvalg. Fra 2013 vil det bli organisert med fylkesgeodatautvalg og utvalg for basisdata, temadata og plandata. Kommunenes involvering varierer veldig fra kommune til kommune. Det er utfordringer med finansiering og det er mange kommuner med lite engasjement. Stillingene innfor fagfeltet er fra 20 % og oppover. Viktig med langtidsplanlegging. Nettverksgrupper på tvers av kommunegrenser kan være et godt bidrag til å løfte arbeidet med kart og geodata. Når det gjelder FDV så sier fylkeskartkontoret et det er OK, men varierende. Sak 34/12 Gjennomgang av nettopriser for Geovekst-produktene sett i forhold til dagens produksjonskostnader I saksnotatet er det gjort en vurdering av sammenhengen mellom produksjonspris og våre nettopriser. For FKB-data, alle tema, ser det ut til at våre nettopriser ligger i størrelsesorden % av produksjonskostnad. For laserdata eller detaljer høyde ligger vår pris i størrelsesorden % av produksjonskostnad. I diskusjonen framkom følgende synspunkter: - Total finansiering av kartdata er viktig Konklusjon: Prisgruppe 3 hos vil ferdigstille sitt arbeid før neste møte i Geovekst-forum. Konklusjonen fra denne gruppa bør danne grunnlag for en videre diskusjon i Geovekst-forum. Sak 35/12 FDV I saksnotatet er det foreslått flere tiltak som skal følges opp i 2013, men det er viktig å ha realistiske ambisjoner. Løsning for å dokumentere endringer i FKB-Bygg og FKB-Veg er på plass og det må etableres rutiner for opptelling av endringer i nytt system. Endringene kan så sammenlignes med opptelling av nye BIDer fra matrikkelen. Side 3 av 8 Versjon 1

4 Det er viktig at fylkeskartkontorene følger opp kommunene, ikke minst er det viktig at kommuner med lite ressurser innenfor kart- og geodata får bistand. Oversikt over avholdte kurs og hvilke kommuner som har deltatt på kurs er ønsket. Opplæring og oppfølging anses å være suksesskriterier for et vellykket kontinuerlig ajourhold. Konsekvenser for FDV-arbeidet ved innføring av Geosynkronisering må klarlegges. FDV-arbeidet blir et sentralt tema på Geovekst-samlingen for fylkeskartkontorene i oktober. Geovekst-sekretariatet (inkl Dåsnes og Nes) utarbeider forslag til rutiner for dokumentasjon og rapportering av FDV-arbeid. Dette legges fram for Geovekst-forum i neste møte. Sak 36/12 NN2000 Status 159 kommuner analysert (behovet for måling) NT, ST, AK, BU, ØS, SF og HE har hatt tilbudsforespørsel om landmåling ute NT (Vitec) og ST (Geomatikk) har valgt leverandør (drøyt kr /pkt) NT har begynt måling og det går helt etter planen I Akershus (BU og ØF) er erfaringen at nærmere 50 % av punktene som er oppsøkt, ikke kan benyttes (dialog med Geodesi om løsning) Det må benyttes noen mobile basestasjoner. Geodesi hadde i utgangspunktet 4, men bygger 2 nye som er operative fra 1. oktober Se for øvrig Einars foiler i forhold til tilbakemelding fra NT og oversikt over reservasjon av mobile stasjoner som sier noe om fremdrift i prosjektet. NH: Etterspør opplegg for informasjonsmøter, brukerinformasjon og avtaleeksempler. Det må følges opp fra sentralt hold at FKKene gjør en god jobb. HSN: Erfaringer fra Kristiansand kommune kommer i et eget notat RS: Erfaringen fra Hamar kommune er at det har vært uproblematisk etter overgangen. Geovekst-sekretariatet, i samarbeid med Geodesi, sørger for at s sider om NN2000 oppdateres i forhold til nåsituasjonen. Sak 37/12 Forvaltningsløsning for laserdata finansiering Forslag til tidsplan: o Utarbeide kravspesifikasjon: august oktober 2012 o Anbudsprosess: november 2012 januar 2013 o Implementering av løsning: februar juli 2013 o Løsning operativ fra august 2013 Arbeidsgruppa med mandat for utarbeiding av kravspesifikasjon har oppstartsmøte 12. september Landdivisjonen er pålagt å samarbeide med Sjødivisjonen om eventuell felles løsning Arbeidet med kravspesifikasjonen vil avklare om dette er realistisk Spesifikasjonsarbeidet gjennomføres uansett Side 4 av 8 Versjon 1

5 Finansiering av en forvaltningsløsning kan være en utfordring Det er foreløping ingen konkrete løsninger for finansiering. Sak 38/12 Orienteringssaker Enhetspriser Følgende enhetspriser skal benyttes i 2013: Timebasert egeninnsats kr. 550,- B-ident i FDV-avtaler kr. 550,- Etablering av FKB-AR5 kr. 940,- Minimumsgodtgjørelse som originaldatavert 15x kr. 550,- kr ,- KS-avgift KS-avgift utvikling ÅR SUM Antall Geovekst-sekretariatet følger opp dette med KS. Anskaffelser 2012 Arealer (km 2 ) bestilt - fra kontraktsarkivet FKB-A FKB-B FKB-A+B FKB-C Ortofoto DTM-laser SUM 1000 NOK (eks mva) Antall Sum per oppdrag oppdrag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * , Side 5 av 8 Versjon 1

6 Fordeling pr TerraTec (FW Geo) ,3 % Blom Geomatic (Norkart / Blom) ,7 % Rambøll Mapping (Unico) ,2 % FB Engineering 0,0 % Mercator ,8 % COWI (kjøpt FBE f.o.m. 2010) ,6 % Andre - ikke oppgitt/tildelt) ,3 % Status datainnsamling pr Det er pr. august 2012 kun utført ca. 13 % av planlagt omløpsfotografering! Status grundig kartkontroll Tabellen viser antall gjennomførte grundige kontroller pr år (fotoår) Rapportering av salg Det er i perioden desember 2011 til og med juli 2012 rapportert inn mill for formidling av FKB-produkter og ortofoto. Endringer i geodataplan-malen Det er foreslått endringer i geodataplan-malen på et par punkter. Endringene fremgår av saksnotatet. I møtet ble det påpekt behovet for å definere hva deltagende virksomhet er. Det er også et ønske om at kap 2 har overskriften Geodatasamarbeid i fylke og at vi har underpunktene 2.1 Norge digitalt og 2.2 Geovekst. Side 6 av 8 Versjon 1

7 Geovekst-sekretariatet følger opp at dette legges inn i malen. NRK er ny part i Norge digitalt EP redegjorde for av NRK har blitt ny part i Norge digitalt med 1,0 i nyttefaktor for Geovekst-data. NRK er definert som deltagende virksomhet da de har en nasjonal samfunnsoppgave i krisesituasjoner. Dette er bestemt av Miljøverndepartementet. Google Street view GL viste hvordan Google Street view er en del av kartløsningen for Kongsvinger kommune, og at dette benyttes i flere andre kommuner i Hedmark. Geodatautvalg i Agder GB tok opp at geodatautvalgene i Agder ikke følger malen for organisering. Geovekstsekretariatet følger opp dette mot fylkeskartsjefen. Sak 39/12 Regnskap Geovekst-jubileet Foreløpig regnskap viser en kostnad for Geovekst-jubileet, markering på Lysebu og jubileumsskrift, på kr ,- Geovekst-forum godkjenner foreløpig regnskapet for Geovekst-jubileet og skal orienteres om endelig regnskap når dette foreligger. Side 7 av 8 Versjon 1

8 Sak 40/12 Eventuelt Status for El/tele-prosjektet på Hedmarken ble presentert av Georg. Presentasjonen er lagt ut på hjemmesiden til Geovekst-forum. Sak 41/12 Bruk av balansemidler Innenfor Geovekst-samarbeidet har i lengre tid hatt en praksis der partene har kunnet avsette egen midler på en konto hos, de såkalte LACF-kontoene. Totalt beløper dette seg nå til ca 36 millioner kroner. Dette er fordelt på 545 ulike parter. 49 parter (vesentlig kommuner) står for ca 22 millioner. Nær 3 millioner tilhører Landbruksparten. For å redusere eller avvikle LACF-kontoene foreslås at følgende iverksettes: 1. Parter som har midler på LACF-konto faktureres ikke før disse midlene er brukt opp 2. Parter som har midler på LACF-konto kan benytte disse på 2013-oppdrag (blir overført i 2012) 3. Dersom parter har igjen vesentlige midler på LACF-kontoen etter en gitt dato (f.eks ), blir de bedt om å fakturere SK gjenstående beløp EP: GL: Foreslår at midlene også kan bindes til et 2014-prosjekt. Ønsker at vi har noen enkle regler som kan sørge for at penger står på konto, men det må være en plan for å benytte pengene. TVK: Skog og landskap ønsker pengene brukt RS: Overskudd av vedlikeholdet skal overføres til et aktivt prosjekt og ikke bli stående. Geovekst-sekretariatet gjør følgende: - lager et notat om tiltakene/kjørereglene til fylkeskartkontorene som videreformidler dette til partene. - lager en månedlig oversikt som er tilgjengelig på en slik måte at utviklingen kan følges av alle partene Referenten takker herved av etter 16 møter i Geovekst-forum, en reise som strakk seg fra Kotorfjorden til Sognefjorden! Lykke til videre. Side 8 av 8 Versjon 1

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte 10.03.2011. Geovekst-forum

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012 Rapport Forvaltning av laserdata Mai 2012 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Eksisterende laserdata... 5 Brukergrupper... 6 Innhold og funksjonalitet... 6 Administrasjon/dataforvaltning... 6 Filformat... 7 Kvalitetskontroll

Detaljer

Innføring av NN2000 Praktisk brukerhåndbok

Innføring av NN2000 Praktisk brukerhåndbok Innføring av NN2000 Praktisk brukerhåndbok 0 Innledning / Bakgrunn... 2 1 Administrasjon, prosjektledelse og økonomi... 3 1.1 Geodataplan og rapportering... 3 1.2 Kostnader og kostnadsdeling... 3 2 Oversikt

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning... 3 15.2 Hvem kan selge?... 4 15.3 Forvaltningsavtalene... 4 15.3.1 Inntekter... 4 15.3.2 Produksjonskostnader... 5 15.4 Betingelser... 5

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket n ÅRSRAPPORT 2014 1 Kartverket Glimt fra 2014 feb Forlik mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk eiendomsinformasjon AS om betaling for eiendomsdata til Kartverket for årene 2011 2013.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 31. august 2015. J.nr./referanse: 14-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Kartverkets årsrapport for 2013

Kartverkets årsrapport for 2013 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Sak/dok.: 12/03347-35 Ark.: 113.2 Dato: 04.02.2014 Kartverkets årsrapport for 2013 Årsrapporten er utarbeidet iht.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland REFERAT Tema for møte GD-plan N-T for perioden 2016-2019 Sted/Dato Grong rådhus, 29. apr. 2015 Kl. 09:45 14:10 Til stede Håvard Moe (Jernbaneverket) Ingunn Lysø (Vikna kommune) Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer