Referat fra møte i Geovekst-forum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Geovekst-forum"

Transkript

1 Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte Johansen, Geir Bjørnsen, Svein Arne Rakstang, Tove Vaaje-Kolstad, Erik Perstuen, Einar Jensen (ikke til stede ved sak 7, 8, 9 og 10), Georg Langerak, Håkon Dåsnes, Marit Bunæs Hildegunn Norheim Gjest: Møteleder: Neste møte: Erik Perstuen 4-5. juni (Geodatastyrelsen Danmark?) Saksliste: Sak nr. Tema / Dokumenter Sakstype Ansvar 01/14 Godkjenning av referat fra Geovekst-forum Losby gods, november /14 Møte med geodatautvalget i Nordland (12.3 kl i Statens hus) 03/14 Geosynkronisering framtidig forvaltning av primærdata 04/14 Søknader om tilskudd til geosynkronisering Godkjenning KV Orientering/ Diskusjon KV/alle Orientering/ Diskusjon KV/alle AR5 (Skog og landskap) Diskusjon/ Arendal (GS-pilot Arendal) vedtak Alle 05/14 Prismodell FKB-produkter og ortofoto fra 1. juli 2014 Vedtak KV/Alle 06/14 Geovekst vs MDs strategi for åpne kart og eiendomsdata Diskusjon Alle 07/14 Felles datafangst fra omløp foreløpig arbeid Orientering KV Side 1 av 18 Versjon 1

2 08/14 09/14 10/14 FKB-spesifikasjoner Godkjenning av 4.5 versjoner (Veg, TraktorvegSti, AR5 og Ledning) Informasjon om høring av FKB-Vegnett 4.5 og planer for innføring av de nye spesifikasjonene Revisjon til versjon 5.0 av FKB høsten 2014 Orientering/ Vedtak Distribusjon av filbaserte geodatabaser og videre produksjon av shape Vedtak KV FKB-VA og FKB-servitutt historiske arkiv? 11/14 Orienteringer fra Kartverket Status LACF-kontoene ND og salgsinntekter 2013 NN2000 o Framdrift / økonomi o Endringer 2014 Kjøp av tjenester 2014 Personellendringer (to nye fylkeskartsjefer) Vegadresseringsprosjektet Firmanyheter Orientering/ Vedtak Orientering 12/14 Oppfølging etter møtet med Geodelta Orientering KV 13/14 Neste møte Geodatastyrelsen i Danmark? Vedtak Alle 14/14 Eventuelt Alle KV KV KV Sak 01/14 Godkjenning av referat fra Geovekst-forum Losby november 2013 Kommentarer: Til sak 44/13: Forvaltningsløsning for laserdata hva skjer? Det er to mulige finansieringskilder: - Midler i statsbudsjettet for 2015 til ny nasjonal høydemodell. - Kartverkets investeringsbudsjett for Begge alternativer gir åpning for å starte anbudsprosessen høsten Videreføring av Føniks-prosjektet er til behandling på Kartverkets ledermøte tirsdag 18. mars. Det legges opp til et klarere skille mellom forvaltningsløsninger for land- og sjødata, men fortsatt overordnet koordinering og mål om sømløse modeller fra sjø til land. Til sak 46/13: Status FDV-avtaler. KV ikke fått utarbeidet forslag til reduksjonsgrunnlag utsettes til neste møte. Side 2 av 18 Versjon 1

3 Til sak 51/13: Fotogrammetrisk matching fra omløpspbilder Rapporten er fortsatt ikke ferdig. Til sak 55/13: Status omløpsfotografering: Sekretariatet følger opp tilgjengeliggjøring av status på Metadatakatalogen. Referatet godkjent. Sak 02/14 Møte med geodatautvalget i Nordland Einar presenterte Geovekst-forum Historikk, Geovekst-forums rolle og arbeid og sekreteriatets oppgaver. Hanna presenterte Geovekst-kommune Fylkeskartsjef Finn Ørnes presenterte status for Geovekst/Norge digitalt-arbeidet i Nordland: Nordland digitalt arbeidsutvalg Et felles arbeidsutvalg, siden mange av personene ville delta i alle utvalg. Det er etablert 9 interkommunale samarbeid i Nordland. Alle kommuner, unntatt Vestvågøy deltar. Samarbeidene har begrenset omfang, omfatter stort sett felles kartløsning på internett. Hovedfokus: Fullføring av FKB i Nordland. Vedtak om å bruke ND-midler på etablering av FKB-C Plansatsing Innføring av NN2000 planlagt 2015 for hele fylket Hovedutfordringer: Mange små kommuner (samme person må beherske flere fagområder) Gamle data kommuner med dårlig økonomi Mange små kartleggingsområder, korridorer mye jobb med sammenpassing Betydelige forsinkelser i Geovekst-prosjekt Dårlig kvalitet på dataleveranser mye feiltolking Vedlikehold o 1 gang per år for alle kommuner o For lite leveranser av vedlikeholdsdata fra partene Kartdata for sjøarealene er mangelfulle (og gradert) Øke bruken av geodata Geovekst - hva kan bli bedre: Oppdateringsfrekvens Leveranser av data fra partene Geovekst-kurs (for nyansatte i Kartverket) Oppleves noe byråkratisk, er det mulig å forenkle? Side 3 av 18 Versjon 1

4 Presentasjoner fra partene: Kystverket: Interesseområdet til Kystverket er ned til -25 meter. Ønsker mer detaljerte data, spesielt i grunne farvann. Trenger data både i forhold til navigasjon, prosjektering av nye farleder og utbedring av farleder i dybde og bredde. Kystverket har også interesser på land i form av navigasjonsinstallasjoner, moloer og ledninger. Jernbaneverket, representert ved region midt (Trøndelag Nordland): Har etablert et godt samarbeid med SVV om fellesprosjekt FKB og laser. Benytter 2 og 4 pkt/m 2, avhengig av viktighet i forhold til geologiske undersøkelser. Ønsker: - Forvaltningsløsning for laserdata. Sliter med håndtering de store datamengdene. - Snarlig overgang til NN2000 for hele regionen, felles geoide-modell. Energi-Nordland: Har fokus på luftfartshinder og sjøfartshinder. Forvaltning av sjøkabler er utfordrende på grunn av dårlige sjødata. Landbruk (Fylkesmannen): Godt samarbeid med Kartverket. Gårdskartprosessen gjennomført i januar 2014 for alle kommuner. Viktig med fokus på ajourføring av AR5 det er store areal i Nordland. Kontinuerlig ajourhold i kommunene ser ut til å fungere relativt bra, tiltross for begrensede ressurser i kommunene. Rana kommune: - Utfordringer knyttet til kompetanse og bemanning. Har omdisponert personell fra kart til matrikkel og eiendomskatt. Det er vanskelig å rekruttere og har derfor måttet ansette personer uten rett fagkompetanse. Dette medfører mye ressurser på intern opplæring. - Klart største kommunene i kommunesamarbeidet. Samarbeider om etablering av planregister. - Har fått oppdatert FKB, fordi SVV og Jernbaneverket har vært aktive. Det er mye gamle kartdata i kommunene (tilbake til 1990). - Kartleggingsprosjektene tar lang tid å gjennomføre. Skyldes forsinkelser fra firma, ressursmangel i forhold til kontroll, mye feil fra firma, reklamasjoner. - Oppdaterer data daglig og ønsker å få distrubert oppdaterte data oftere enn en gang i året. Vil gjerne ta i bruk geosynkronisering, men kostnaden til programvare er for stor. Kommunen har vært mellommann for gruveselskap ved kartlegging av gruveområder. Dette har vært problematisk i forhold til håndtering av forsinkelser og merkostnader. Det ville vært mer naturlig at lokale parter inngår i Geovekst-avtalen som ordinær part eller alternativt kjøpt data i etterkant. Bodø-kommune: - Ønsker å få bakt inn driftskostnader (vedlikehold) til geosynkronisering i Geovekst. - Ønsker å få levert foredla produkter fra laser (terreng- /overflatemodeller). Punktskyene har begrenset nytte. Side 4 av 18 Versjon 1

5 - I forbindelse med nykonstruksjon av FKB-C havner mange bygningspunkt utenfor bygg. Dette skaper mye arbeid for kommunen med oppretting i matrikkelen. Løsningen er å definere aktiviteten i Geovekst-prosjektet husvask kommunen utfører dette som egeninnsats. - Ønsker skikkelige dagbøter ved forsinkelser. Narvik kommune: - Opplever mye feil i kartleveranser fra firma, for eksempel konstruksjon av bygningsdelelinjer. Krever mye ressurser å gå igjennom kartdataene og rette feil. - Narvik er motor i kommunesamarbeidet, noen av nabokommunene er så små at det er vanskelig å finne noen å snakke med. Ønsker hjelp fra Kartverket i å etablere samarbeidsarenaer. - Adresseprosjektet krever mye arbeid, spesielt i hytteområder. - Ønsker forvaltningsløsning for laser, à la Norge i bilder. - Bekymret for Geovekst-samarbeidets fremtid når dataene eventuelt blir frigitt. Telenor: Ser fram til geosynkronisering for plandata og få på plass vegadressering. Ellers godt fornøyd, ville ikke vært mye kart i Nordland uten Geovekst-samarbeidet. Vegvesenet (ikke tilstede): Har vært et problem at arealene for nykartlegging og laser har vært for smale lite rasjonelt, gir lappeteppe og mange små tilleggskartlegginger. Dette har blitt bedre de siste to åra. Samme problemstilling gjelder i andre regioner (Midt). Oppsummering: Største utfordring er mange små kommuner med begrensede ressurser. Det er et potensiale for å utnytte kommunesamarbeidene bedre til økt samarbeid og erfaringsutveksling. Eksempler er felles forvaltningsløsninger, interkommunale kompetansenettverk og konkrete avtaler om å gjøre arbeid for hverandre. Fylkeskartkontoret har en viktig rolle i å legge til rette for slikt samarbeid. I tillegg er de større kommunene viktige lokomotiv i sine regioner. Det er store problemer med forsinkelser og kvalitet på leveranser, dette har en viss sammenheng med uheldig prosjektutforming mange småpolygoner, spredt over hele fylket gir dårlig oversikt for alle parter. Det var et svært positivt møte, mye bedre stemning og fokus enn på forrige møte for 7 år siden. Det virker som om kartkontoret er det bindemiddelet i fylket som det skal være. Side 5 av 18 Versjon 1

6 Sak 03/14 Geosynkronisering framtidig forvaltning av primærdata Bakgrunn Geosynkronisering er viktig for å få distribuert oppdaterte data til brukerne, men løser ikke utfordringen med å heve kvaliteten på dataene i våre geodatabaser. Nedenfor er det skissert to hovedvarianter av framtidige forvaltningsmodeller: 1. Forvaltning i lokale baser og synkronisering til sentral kopi Pilotene i Geosynkroniseringsprosjektet legger opp til forvaltning i lokale originaler og (mangetil-en) synkronisering til sentral kopi hos Kartverket. Derfra kan samme teknologi benyttes til videre distribusjon av hele eller deler av datasettet. Fordeler: - Kommunene har alltid de mest oppdaterte dataene internt i sitt system. - Synkronisering vil gi tilgang til oppdaterte data for alle brukere Utfordringer: - Stiller svært strenge krav til forvaltningssystemene i kommunene om det skal fungere. Alle kommuner må benytte identiske objektkataloger (GML-Schema) der kravene til data må tolkes og valideres på samme måte. Krav til dataene som ikke kan uttrykkes i GML- Schema (bl. a. krav til topologi/geometri) må også håndheves på samme måte i alle kommuners forvaltningssystem. - Det blir svært krevende å drifte den sentrale kopien som må forholde seg til tjenester satt opp i alle landets kommuner. Her må man holde tungen rett i munnen for eksempel når det gjelder sømløse data (ikke mangler eller overlapp i dataene). Det vil også være svært krevende å koordinere oppgradering til nye versjoner av systemet eller datainnholdet. - Krever installasjon og drift av full database-løsning for forvaltning av dataene i hver kommune (ev. kommunesamarbeid). Dette krever mye ressurser (penger og ikke minst kompetanse). Side 6 av 18 Versjon 1

7 2. Forvaltning i sentral base og synkronisering til lokale kopier Et alternativ til bruk av synkronisering i dataforvaltninga er oppdatering direkte i sentral base. Dette er forvaltningsopplegget som benyttes i Matrikkelen. Her går alle oppdateringer direkte til sentral base vha. et definert API. De kommunene som ønsker det, kan holde en lokal kopi oppdatert til enhver tid (for eksempel ) vha. geosynkronisering. Fordeler: - Sentral base muliggjør oppdatering av datasettet fra flere parter/etater samtidig. - Sentral base gjør det enklere å etablere sømløse og homogene data. Krav til dataene defineres bare ett sted og validering av data gjøres bare ett sted. - Gir (pr. definisjon) tilgang til alltid oppdaterte data - Geosynkronisering kan brukes til å holde en lokal kopi alltid oppdatert og til distribusjon av hele eller deler av datasettet. - Kommunene kan trolig greie seg med enklere/billigere løsninger lokalt (mer fokus på bruk enn forvaltning av dataene). Utfordringer: - Det mangler et generelt API for oppdatering og programvare som støtter dette API-et - Utfordrende å drifte sentral base (blant annet når det gjelder brukere og styring av tilgang) - Krever tilpasninger av avtaleverk, måte å jobbe på i kommunen og geodatasamarbeidet forøvrig. - Greier man å holde en lokal kopi i kommunen godt nok oppdatert for bruken i kommunen? I tillegg til de 2 hovedalternativene skissert over kan det tenkes flere varianter. F.eks: Kommunene oppdaterer et revisjonslag. Revisjonslaget kontrolleres av Kartverket (eller andre kontrollmyndigheter) og godkjennes inn i databasen etter eventuelle rettinger. Dette kan tenkes i kombinasjon med forvaltning i sentral base. Dagens ajourholdsopplegg for vegnett kan beskrives som en (ekstremt treg) variant av dette systemet. Side 7 av 18 Versjon 1

8 Publikumsbasert datafangst (crowdsourcing) for eksempel à la Rettikartet. Dette fungerer også best i kombinasjon med forvaltning i sentral base. Kan også legges opp i kombinasjon med et revisjonslag slik at alt Kartverket trenger å gjøre er å godkjenne en innmeldt endring. Enklere webbaserte løsninger har blitt og brukes stadig til ad-hoch kartlegging av spesielle temaer. Som enkel minimumsløsning for svake kommuner kan dette kanskje være en løsning også for data omfattet av FDV-avtalen? Det antas at løsningene skissert over er mest aktuelle som tillegg til, og ikke i stedet for, de to hovedvariantene. Utdrag fra diskusjonen: De store kostnadene for kommunene knyttet til geosynkronisering gir grunn til bekymring. Det gjør det vanskelig å oppfordre kommunene til å ta i bruk geosynkronisering. Tiden er moden for å tenke sentral forvalting (à la matrikkelen) for FKB-data. Plandata er juridisk bindende på en annen måte og det er vanskelig å se for seg noe annet enn lokale originaler. Det er viktig at Kartverkets planregister ikke oppfattes som originalbase for plandata. Det er vanskelig å tenke seg at noen av de sentrale partene vil motsette seg sentral forvaltning, det må i så fall være kommunene som har betenkligheter. Sentral lagring vil uansett ikke rokke ved kommunenes oppdateringsansvar gjennom plan og bygningsloven. Kommunene betaler i dag enorme vedlikeholdskostnader til systemleverandørene. En sentral forvaltning vil åpne for å kunne bruke billigere løsninger (Open source). Dersom Kartverket skal sette krav til synkronisering fra sentrale primærdatabaser, må trolig lagringsløsningen (QMS) ut på anbud. Det er sannsynlig at en framtidig løsning i stor grad vil basere seg på åpen kildekode. Kartverket må utrede noen tekniske løsninger for tilknytning til kommunene. Geovekst-forum bør etablere dialog med storkommunegruppa (har sitt neste møte i mai). Det er viktig å få de største kommunene med i prosessen. Massivoppdateringer blir enklere med sentrale primærdatabaser. Brukerbasert datafangst (rett i kartet) blir stadig mer aktuelt. Sentrale forvaltning vil gjøre det lettere å oppdatere dataene. Sentral forvaltning muliggjør etablering av automatiske løsninger for vask av FKB-bygg mot matrikkel. Konklusjon: Referat fra denne saken oversendes Storkommunegruppa, ansvar: Kommunebenken. Skog og landskap arbeider med et notat vedrørende sentral forvaltning av AR5. Samtidig har Kartverket startet et forprosjekt: Forvaltningsstrategi for geodata. Viktig at disse etatene har en åpen dialog i det videre strategi-arbeidet. Saken følges opp på neste møte. Side 8 av 18 Versjon 1

9 Sak 04/14 Søknader om tilskudd til geosynkronisering Det er kommet inn to søknader om tilskudd til geosynkroniserings-piloter: AR5 (Skog og landskap) Se eget saksdokument. Kommentarer: Skog og landskap prioriterer to leverandører, utelater Geodata. Få kommuner bruke Esriprogramvare (kun Fredrikstad, Hvaler og Skedsmo). I følge Skog og landskap er dette valgt for å holde arbeidsmengde og kostnadene nede og fordi det er så få Esri-kommuner. For Skog og landskap er den ikke-teknologiske siden av prosjektet like viktig som utvikling av teknologien. Vedtak: Geovekst-forum bevilger kr til Skog og landskap for dekning av konsulentutgifter. Arendal (GS-pilot Arendal) Se eget saksdokument. Kommentarer: Piloten omfatter synkronisering av plandata, som ikke er Geovekst-data. I prosjektets måldokument fremgår det at status for GML-skjema må avklares for enkelte datasett, hva menes med dette? Synkronisering av AR5 er nevnt i søknaden, men ikke i måldokumentet. Litt uheldig at det er Norkart til Norkart synkronisering (både tilbyder og abonnent), samtidig er det viktig for Kartverket å få testet ut Norkart som tilbyder (ref. sentral forvaltning). I søknaden ligger det dekking av kostnader til opplæring og rutineutvikling. Dokumentasjon på dette bør foreligge. Hva får vi igjen for å støtte prosjektet? Utvikles det noen komponenter som vi får tilgang til? Et krav må være at det skal foreligge en rapport. Vedtak: Geovekst-forum bevilger kr i prosjektstøtte. Det forutsettes en avklaring av status for GML-skjema og en forklaring på hvorfor AR5 ikke er nevnt i måldokumentet. Krav til resultat er at det skal foreligge dokumentasjon på opplæring og rutineutvikling i tillegg til en kvittering på at systemet fungerer. Geovekst-forum påpeker at plandata egentlig ikke er en del av Geovekst sitt ansvarsområde. Side 9 av 18 Versjon 1

10 Sak 05/14 Prismodell FKB-produkter og ortofoto fra 1. juli 2014 Se eget saksdokument. Bruk av SSBs tettstedsgrenser er benyttet til prising av FKB-data: Pris innenfor SSBs tettstedsavgrensing: kr ,- /km 2 (inkl. 1m høydekurver) Pris utenfor SSBs tettstedsavgrensing: kr 500 /km 2 (inkl. 5m høydekurver). Det var tidligere diskutert å utvide tettstedsområdene med hytteområder. Dette er komplisert og vil medføre et betydelig vedlikeholdsarbeid for KV/SSB og er derfor ikke tatt med i forslaget. Utdrag fra diskusjonen: Den nye modellen kan slå uheldig ut for hyttekommuner, men salg av store arealer er stort sett knyttet til tettstedsområder. I de fleste områder vil derfor minsteprisen (225 kr) slå inn. Dersom det trengs detaljert høyde utenfor tettstedsavgrensingen må dette kjøpes separat for kr 800 /km 2 (1meter høydekurver/las/xyz). Nytt produkt: Særskilt disposisjonsrett med publisering (SDMP) Det må presiseres at det ikke er anledning til å installere flere kopier. Dataene må ligge et sted og kan ikke installeres hos flere kunder. Opprettholder gammelt produkt: Særskilt disposisjonsrett for publisering (SDFP) Geomatikkbedriftene har vært utfordrert i å komme opp med en bedre tellemetode en dagens klikkbaserte, men har ikke funnet noe godt alternativ. Tilgangsprisen for dette produktet reduseres, men klikkprisen (pris pr. klikk) opprettholdes. Formidlingstjenesten (Kristian Kihle) synes forslaget til ny prismodell er godt, men ønsker å halvere prisene for SDMP og SDFP. Formidlingstjenesten har nå en jobb å gjøre med å få reduserte prisene for de 5 storkommunene. Vedtak: Sekretariatets forslag vedtatt, med reviderte priser (redusert med ca. 33% for SDMP og 25% for SDFP) og presisering omkring flere installasjoner. Sak 06/14 Geovekst vs MDs strategi for åpne kart og eiendomsdata Se eget saksdokument, dette er en høyst foreløpig oppsummering fra arbeidsgruppa som ble etablert på forrige møte. Det har vært avholdt to møter i arbeidsgruppa (Einar, Hildegunn, Georg, Anne Guro, Reidar, Asbjørn og Hanna). Einar holdt presentasjon om temaet på workshop i forbindelse med kursdagene i Trondheim (presentasjonen er vedlagt saksdokumentene) og skal også holde et kort innlegg på Geomatikkdagene. Hvordan skal vi arbeide videre med dette? Nytt møte i arbeidsgruppa, for å arbeide videre med dokumentet. Innspill mottas med takk. Side 10 av 18 Versjon 1

11 Utdrag fra diskusjonen: Forslag om å inkludere Kartverkets versjon av et fremtidsbilde i dokumentet. Hvordan vil datafangst og forvaltning skje om 10 år? Teknologisk utvikling (komersielle satellitter, privat datafangst), endringsdeteksjon, modellert verden i 3D kontinuerlig oppdatert, administrativt samarbeid, forenkling av byggesak. Samtidig ble det uttrykt skepsis til å ha med for mye om framtidsvyer, dette kan lett overskygge hovedbudskapet. Den opprinnelig hensikten med dokumentet var å være proaktiv i forhold til fristilling og beskrive konsekvensene for Geovekst. I møte med statssekretærene (Paul Chaffey og Per-Willy Amundsen) viste Georg nytteverdi for de ulike partene i et konkret Geovekst-prosjekt dette forsto de! Et slikt konkret eksempel bør være med i dokumentet, evt. som et vedlegg. Dersom våre data blir frisluppet, vil alle bruke våre data (de mest detaljerte og oppdaterte) kilden er Geovekst. Våre data vil ligge på Google med mer. Nøkkelen ligger i å få myndighetene til å forstå at det offentlige (alle offentlige etater) må være med å finansiere data etter frislipp. Viktig at KS kommer på banen! De må gjøre en jobb mot departementet, synliggjøre konsekvensen av frislipp for kommunene og Geovekst-samarbeidet. Utgangspunktet fra den forrige regjering er at frislipp av Geovekst-data må utredes, fordi det kan få store konsekvenser for framtidig finansiering, vedlikehold av dataene og ikke minst en del ufrutsette utfordringer knyttet til organisering, standardisering, anskaffelser m.m. Konklusjon: Det oppfordres til å komme med innspill til dokumentet. Nytt møte i arbeidsgruppa for å ferdigstille dokumentet. Behandles i neste Geovekst-forum. Sak 07/14 Felles datafangst fra omløp foreløpig arbeid Se eget saksdokument. Kartverket vil arbeide videre med samordning av datafangst fra omløpsbildene gjennom en tverrfaglig produksjonsgruppe som er etablert i Landdivisjonen. NRL har behov for geometriforbedring, dette kan løses gjennom en bedre kopling mot FKB. Sak 08/14 FKB-spesifikasjoner Se eget saksdokument. Godkjenning av FKB-versjoner (Veg, TraktorvegSti, AR5 og Ledning): Utdrag fra diskusjonen: FKB-TraktorvegSti er et misvisende navn, siden det også inneholder gangveger og fortau. Er AnnetVegnett et bedre navn? FKB-TraktorvegSti beholdes, siden datasettet først og fremst Side 11 av 18 Versjon 1

12 inneholder disse dataene og i stor grad er etablert som et ledd i å forbedre datakvaliteten og forvaltningen av disse dataene (samordning FKB med N50). Deler av FKB-Ledning er en del av leveransen fra e-verksgruppa. En god del av prosjektet er benyttet til utarbeiding av FKB-Ledning. Vedtak: Geovekst-forum godkjenner de nye FKB-versjonene 4.5 Høring av FKB-Vegnett 4.5 Ferdigstilling av FKB-Vegnett 4.5 har tatt lenger tid enn forventet, men blir snart sendt ut på høring. Planer for innføring av de nye spesifikasjonene Kartverket har laget en plan for innføring av de nye versjonene. Fra og med 1. oktober 2014 bør alle originaldataverter forvalte og distribuere data ihht. FKB 4.5. Det presiseres viktigheten av å informere eksternt om de nye spesifikasjonene. Spesielt gjelder det å informere alle systemleverandører og ledningseiere om ny FKB-ledning. Revisjon til versjon 5.0 av FKB høsten 2014 Som følge av ny SOSI versjon (5.0) og revisjon av Geodatastandarden, planlegges en full revisjon av alle FKB-spesifikasjonene (inkl. laser og ortofoto), høsten Sak 09/14 Distribusjon av filbaserte geodatabaser og videre produksjon av Shape Se eget saksdokument (notat med tre alternative løsninger for leveranseformat). Det er tidligere besluttet å avvikle leveranse på Shape og erstatte dette med leveranse på ESRI filbasert geodatabase (FGDB). Kartverket gjennomførte møte med Skog og landskapet og Vegvesenet i januar 2014 for å diskutere opplegg for leveranse av FGDB. Parallelt med dette er det et pågående arbeid i Kartverket med å definere offisielle leveranseformater. Kartverket er ikke i stand til å prioritere utvikling, dokumentasjon og vedlikehold av en kvalitetssikret distribusjonsløype for FGDB, uten ekstern finansiering fra brukerne. Innføring av GML og geosynkronisering vil redusere/erstatte behovet for leveranse på ESRI format, spørsmålet er derfor om det er hensiktsmessig å legge ressurser i en slik utvikling nå. Et alternativ er å fortsette med Shape-leveranser som før og i tillegg tilby halvårlig spesialleveranser av FGDB. Både Vegvesenet og Skog og landskap kan godta en slik løsning. Dette vil kreve betydelig mindre ressurser for Kartverket. Vedtak: Geovekst-forum støtter alternativ 2 i notatet filbasert distribusjon på SOSI og Shape, men presiserer videreføring av halvårlige ND-spesialleveranser av FGDB. Side 12 av 18 Versjon 1

13 Sak 10/14 FKB-VA og FKB-servitutt historiske arkiv? Se eget saksdokument. Det er behov for en diskusjon og avklaring om hva som skal inngå av data og produkter i FKB og hva dette innebærer for de utvalgte datasettene. Det er særlig behov for å avklare framtida til de to datasettene FKB-VA og FKB-Servitutt, disse mangler et vedlikeholdsregime og har derfor ikke ønsket kvalitet og innhold. Utdrag fra diskusjonen: Angående FKB-Servitutt: Dette er stort sett gamle data, noen nyregistreringer. FKB-servitutt inneholder avgrensing av rettigheter i forbindelse med ØK etablering. Disse dataene må taes vare på. Angående FKB-VA: Utgangspunkt for leveranse til FKB-VA bør være kummer/sluk fra VAetatenes system. Kummer og sluk er en viktig del av det offentlige kartgrunnlaget. De fleste kommuner bruker ledningskartverket og speiler det inn i kartløsningen. Dette gir en bedre fullstendighet enn FKB et levende ledningskartverk som vises sammen med kartgrunnlaget. Det kan være noen mindre kommuner som ikke har eget ledningskartverk, i tillegg er det mange ledningseiere kommunene ikke har oversikt over. Konklusjon: Saken er nå løftet opp som en reell problemstilling og tas opp igjen på neste møte. Kartverket forbereder saksdokument. Må sees i sammenheng med det offentlige kartgrunnlag og ledninger i grunnen. Sak 11/14 Orienteringer fra Kartverket Status LACF-kontoene: Beløpet er kraftig redusert gjennom Per 1. mars 2014 gjenstår totalt 8,7 millioner, hvorav noen få parter (kommuner) har store beløp ( ). Målet er å redusere LACF-kontoene til 2-3 mill. ND- og salgsinntekter 2013: Det er rapport salg og ND-inntekter for kr Av detter er 3,55 mill gjennom Formidlingstjenesten (fratrukket 800 som disponeres av Geovekst-forum). Dette er en liten nedgang fra Beløpet omfatter ikke salg utført av kommunene. NN2000: Verdi av arbeid utført i 2013 var 8,5 mill, hvorav 5,8 mill var kjøp av landmålingstjenester. Totalt 71 kommuner har nå gått over til NN2000, 16 nye kommuner i desember 2013 og 13 nye i Geodesi forsinker nå framdriften, de vil ikke lansere ny HREF modell mer enn 2 ganger årlig. Sekretariatet følger opp dette med Geodesi. Det er planlagt overgang for 164 nye kommuner i Side 13 av 18 Versjon 1

14 resten av 2014 (inkl. Oslo). Dette vil bli redusert med ca. 30 kommuner i Hedmark, pga forsinkelser fra Geodesi. Fra 2014 er det innført følgende endringer i måleopplegg: Alle punkter måles med statisk GNSS og i tillegg kontrollmåles med CPOS. Det skal foretas to målinger med CPOS. Det skal benyttes samme type antenne i vektorenes start- og endepunkter. Antennetype skal være kalibrert av IGS. Veileder er oppdatert. Endringene vil ikke medføre noen særlig økte kostnader. Kjøp av tjenester 2014: Det er registrert et veldig lavt prisnivå i år, med store prisforskjeller mellom firmaene. Personellendringer (to nye fylkeskartsjefer): Skien: Geir Mjøen, kommer fra DSB, begynner 1. april. Kristiansand: Lars Fredrik Gyland, fra Kartverket, begynner 1. april. Vegadresseringsprosjekter: Pr. 3. mars 2014 er det 66 kommuner uten vegadresser. Det er fremgang i prosjektet, men det går saktere enn ønsket, avhengig av kommunene. Skiltkostnadene er en utfordring for mange kommuner. Fortsatt har SVV noe forskjellig praksis i ulike regioner mht betaling av skiltkostnader langs ERF-veier. Firmanyheter: Blom og Terratec annonserte inngåelse av en strategisk samarbeidsavtale. Dette har skapt bekymring hos øvrige firma, men ingenting tyder på prissamarbeid så langt. I ny mail fra Blom 11. mars informeres det om at samarbeidsavtalen allikevel ikke vil bli iverksatt, fordi den kan oppfattes problematisk i forhold til konkurranse- og anbudslovgivning. Sak 12/14 Oppfølging etter møtet med Geodelta Kartverket har mottatt tilbud fra Geodelta på prøvelisens på programvaren Phairy (kontroll av aerotriangulering) og ønsker å teste ut programvaren i mai. Testen utføres av fotogrammetriseksjonen på Hønefoss, programvaren har høy brukerterskel krever fotogrammetrikompetanse. Testen vil avgjøre om det er aktuelt å bestille kurs (kost kr ) og eventuelt anskaffe programvaren (kost for en flytende lisens kr ). Sak 13/14 Neste møte Geodatastyrelsen i Danmark? Neste møte er avtalt juni. For å få bedre innsikt i frigivelsen av data i Danmark er det ønskelig å besøke Geodatastyrelsen. Sekreteriatet undersøker med Geodatastyrelsen om dette kan la seg gjøre og orienterer samtidig Kartverksjefen, det er mulig hun vil ønske å delta. Et slikt møte bør også kombineres med besøk hos en kommune, for eksempel Roskilde. I tillegg kan det være aktuelt å besøke Cowi. Et mulig reiseopplegg er møte på båt nedover (avreise onsdag 4. juni) og fly hjem på formiddagen fredag 6. juni. Side 14 av 18 Versjon 1

15 Dersom møtet med Geodatastyrelsen ikke lar seg gjennomføre aktuell dato, arrangeres et vanlig møte. Det vil da kunne være aktuelt å sende en mindre delegasjon til Geodatastyrelsen, ref. sak 6/14. Datoer for høstmøter: 2-3. september. Marit sender ut innkalling. Aktuelt å besøke et geodatautvalg, sted ikke avklart. Vestfold/Telemark, Akershus, Trom eller Rogaland er aktuelle november. Sted ikke avklart. Side 15 av 18 Versjon 1

16 Sak 14/14 Eventuelt Matrikkelkurs for byggesaksbehandlere Sak fra kommunegruppa: For å få lov til å oppdatere matrikkelen må man ha gjennomført omfattende kursing: 1. nettbasert introkurs 2. 3 dagers lovkurs 3. 3 dager praktisk kurs med eksamen Det er en stor kostnad (reise/diett) for kommunene å sende alle byggesaksbehandlere på dette kursopplegget. Byggesaksbehandlere oppdaterer stort sett kun bygningsdelen av matrikkelen og har ikke behov for et så omfattende kurs. I tillegg oppfattes oppdatering av B-delen som en salderingspost i kursopplegget. Opplegg for oppdatering av G-delen er blitt veldig bra i det reviderte kursopplegget, men det burde samtidig vært innført spesialkurs for B- og A- delen. Saksjussen for bygning- og adressedelen kunne vært forenklet. Sterkt ønske om å få utarbeide et forenklet kursopplegg for byggesaksbehandlere som kun oppdaterer B-delen i matrikkelen. Konklusjon Kartverket bringer saken videre til matrikkelavdelingen. Fagdag omløpsfoto Skog og landskap, FAD og Kartverket gjennomfører fagdag 8. mai. Programmet finnes på Skog og landskap sin hjemmeside. Påmeldingsfrist 7. april, gratis deltakelse. Standard fordelingsnøkkel for utvidelse av laserområder DTM 10 Sak fra KV Bergen: Ønsker en standard fordelingsnøkkel for kostnader (mellom Geovekstpartene) for laserskanning oppover i fjellsidene hvor få parter er interessert i data. (Oftest et ønske fra NVE i forbindelse med kartlegging av fareområder for ras). Tilsvarende eksempler finnes i mange prosjekt, hvor kun en part i utgangspunktet ønsker utvidelse av områder eller standardheving (FKB-A i stedet for FKB-B, Laser10 i stedet for Laser20). Konklusjon: Geovekst-forum ønsker ikke å innføre bastante prinsipper, kostnadsdelingen vil være avhengig av hvordan prosjektene utformes. Det må være et visst rom for diskusjon mellom partene i hvert enkelt prosjekt. For laserskanning er kostnadsdeling for DTM20 utgangspunktet, ref. Geovekst veiledningsdokumentasjon, kap 6.9.1_Kostnadsdeling. Da er 70% av kostnaden dekket opp. Resten må man bli enig om med partene. De ferdige dataene i eksempelet fra KV Bergen vil ha nytte også for kommune, Vegvesenet og andre parter. NVE bør dekke en vesentlig del av tilleggskosten, men ikke alt. Referat fra denne saken sendes som svar til KV Bergen, med kopi til de andre kartkontorene. Side 16 av 18 Versjon 1

17 Innføring av NN2000 Sogn og Fjordane Sak fra KV Bergen: Vegvesent ønsker størst mulig område for samtidig overgang til NN2000 helst hele fylket samlet. Det er en kjennsgjerning at det blir mye transformasjon av data når hele landet ikke tas samtidig. De fleste ønsker seg en samtidig overgang, men dette er ikke praktisk gjennomførbart. Viktigst å kjøre igjennom prosessen slik den er planlagt, slik at hele landet kommer over snarest mulig. Konklusjon: Geovekst-forum oppfordrer til å holde trykket oppe i den planlaget prosessen, slik at gjenværende områder kommer over snarest mulig i mest mulig sammenhengende områder. Status Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK): Orientering ved Erik. Departementet har bedt Kartverket om å bistå i utarbeidelse av et rundskriv og utvikling av et gjennomføringsopplegg for DOK. Rundskrivet sendes alle berørte parter. Tekstinnspill skal være ferdig innen Rundskrivet sendes ut fra KMD i mars april. Et oppfølgingsopplegg for partene skal lanseres Andre halvår 2014 vil Kartverket følge opp med ytterligere tiltak overfor leveranseetater og veiledning i bruk av DOK overfor kommunene. Den enkelte kommune skal definere hvilke data som skal inngå i DOK, resulatet vil være en liste over datasett statlige etater må tilgjengeliggjøre for bruk i kommunene. I Kartverket har Arvid Lilletun overordnet styring med dette arbeidet, i tillegg bidrar Ida Rørby, Anne Guro Nøkleby og Maria Lund. Status Geoportal-prosjektet: Orientering ved Erik. Fram til nå: Forprosjekt. Laget grovplan for videre arbeid med oppdeling i arbeidspakker. Kartverket har nå prioritert opp prosjektet. Midler er på plass og Kartverket tar eierskap i realiseringsfasen. - Fortsatt aktiv involvering av ND parter, mottar prioriteringsråd fra ND. - Reorganisering av styringsgruppa (møte 25. mars) - Opprettelse av referansegruppe - Det skal utarbeides mål, estimater og tidsplan for hver versjon som grunnlag for finansierings- og ressursbeslutninger. - Realiseringsfasen baserer seg på brukerkrav, overordnet arkitektur og aktiviteter identifisert i forprosjektet. Side 17 av 18 Versjon 1

18 - Hastetiltak relatert til utfordringer i nåværende portal tas inn i prosjektet. Det arbeides med konkrete forbedringer. - Scrum-metodikk vil bli benyttet. - Første versjon i mai 2014, (forbedret versjon av dagens løsning). - Program ferdig i Side 18 av 18 Versjon 1

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 19. april 2012 Sted: Storgata 33A, Oslo Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Melding nr.3/2014 fra Geovekst-forum

Melding nr.3/2014 fra Geovekst-forum Melding nr.3/2014 fra Geovekst-forum Sak 24/14 Definisjon av FKB og inndeling i datasett og produkt (se sak 10/14) utsatt fra juni-møtet Kort beskrivelse av Felles KartdataBase (FKB) Dataeier for FKB-spesifikasjonen

Detaljer

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data NOTAT Emne Strategi for forvaltning av FKB-data Til Geovekst-forum Fra Kartverket Dato 25.08.2014 1 Bakgrunn og målsetting Kartverket har i dialog med Geovekst-partene diskutert fremtidige strategiske

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Innhold Konseptet Nytte Status prosjektet Distribusjon Planer for innføring Endringer i forvaltningskonseptet Hva med plansynkronisering?

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video SFKB Ferske kartdata til frokost Video Regjeringens digitaliseringsstrategi Digitalisere forvaltningen Forvaltningen av FKB-data blir enklere og mer effektiv Ferske FKB-data blir tilgjengelig for alle

Detaljer

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen 1 HVEM? 1) Geovekst premissgivere for prosjektet. FKB-dataene eies og forvaltes av Geovekst-partene i fellesskap 2) Ingen Sentral

Detaljer

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

Frislipp av FKBdata og ortofoto?

Frislipp av FKBdata og ortofoto? Frislipp av FKBdata og ortofoto? MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata fra 2015 også skal gjelde for øvrige nasjonale kartdata

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 9. - 10. mars 2011 Sted: Drammen Til stede: Forfall: Randi Fagervik, Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Harald Wethal, Nils Heskestad, Geir

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Til stede: Åsmund Hansen, Lena Johansen, Svein Arne Rakstang, Hanna Sofie Nystad, Reidar Sætveit, Kjetil Hognestad, Elisabeth Bergstrøm, Geir Bjørnsen, Hildegunn Norheim,

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Nasjonal detaljert høydemodell Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Forprosjektet Pilotprosjektet Datainnsamlingen Prosjektområder Status på Piloten Veien videre for Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljer

Workshop NGIS-API Risikovurderinger

Workshop NGIS-API Risikovurderinger Workshop NGIS-API Agenda: 10.00 10.10 Innledning (formål med møtet) v/lars Fredrik 10.10 10.30 Strategi for forvaltning av primærdata i GEOVEKST v/anne Guro 10.15 11.00 Teknisk gjennomgang av NGIS API

Detaljer

Arbeidet med klargjøring av dokumentasjon, leveranseformer, infrastruktur er påstartet

Arbeidet med klargjøring av dokumentasjon, leveranseformer, infrastruktur er påstartet MELDING NR. 2/2013 GEOVEKST-FORUM Oppsumering av saker fra de 3 siste møtene i 2013 Møte: 11.-12.juni i Mandal Møte med Basisgeodatautvalget i Agder Det ble gjennomført møte med Basisgeodatutvalget i Agder

Detaljer

GEONORDLAND Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA

GEONORDLAND Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA GEONORDLAND 2016 Kartverket 1. STATUS NN2000 2. NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA NN2000 NORDLAND Kartverket NN2000 Status Målearbeider 475 Fastmerker ferdig synfart SydFylket

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 3-4.juni 2009, Sted: Institutt Igalo, Montenegro Harald Wethal Reidar Sætveit Randi Fagervik David

Detaljer

MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM

MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM Geovekst-forums representasjon i nasjonal samordningsgruppe Nasjonal geodatakoordinator har fått i oppgave fra Miljøverndepartementet å foreslå representanter til ny samordningsgruppe.

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Geodatautvalgsmøte 25.09.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Agenda 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet 06.05.2015 2. Orientering fra geodatautvalgsmedlemmene

Detaljer

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG MINE MÅL/EIDSIVAS MÅL VS KRAV GJENNOM GEOVEKST Vi skal følge aktuelle pålegg og krav inkludert Beredskapsforskriften. NIS skal være fullstendig,

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land Julemøte Trondheim 8.12.2015 Einar Jensen Statens kartverk Land Norge digitalt- et kort historisk tilbakeblikk Bakgrunn Geovekst-samarbeidet ble etablert i 1992 og er et samarbeid om finansiering av etablering,

Detaljer

Møte i Fylkesgeodatautvalget

Møte i Fylkesgeodatautvalget Møte i Fylkesgeodatautvalget Agenda for møtet Velkommen valg av ordstyrer Innledning ved Geir Mjøen Nytt fra AU-Basis ved Ingrid T. Nilsen Nytt fra AU-Plan og temadata ved Leif K. Knutsen 1100-1200 Lunsj

Detaljer

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket Norge digitalt 2017-18-20 Jon Endre Kirkholt, Kartverket Brukeren og data i Norge digitalt Oppdatering innenfor tildelte ansvarsområder Norge digitalt Kommuner Fylker Online tilgang til alle data Produktspesifikasjon

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 1. - 2. september 2009 Sted: Statens hus, Steinkjer Asbjørn Borge Reidar Sætveit Hanna Sofie Nystad

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 6. 7. mars 2012 Sted: Quality hotell, Sarpsborg Til stede: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge (dag1), Reidar Sætveit, Harald Wethal, Ketil Hognestad,

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 4. 5. september 2012 Sted: Sogndal Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Randi Fagervik, Reidar Sætveit, Ketil Hognestad,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

REFERAT FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Årsmøte med rapport for 2016, budsjett for 2017

REFERAT FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Årsmøte med rapport for 2016, budsjett for 2017 REFERAT Tema for møte FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Dato Torsdag 16. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Til stede Fra Sirdal kommune: Rune Risnes Fra Flekkefjord kommune: Jan Ivar Skregeli og Sverre

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Ove Jørgensen, Lokale geomatikkdager for Buskerud og Oslo og Akershus, 17. januar

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Ove Jørgensen, Lokale geomatikkdager for Buskerud og Oslo og Akershus, 17. januar Innføring av Sentral felles kartdatabase Ove Jørgensen, Lokale geomatikkdager for Buskerud og Oslo og Akershus, 17. januar Innhold Hva er SFKB og hvorfor? Status prosjektet Innføringsplan Økonomi Snurr

Detaljer

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Agenda 1. Sentral forvaltning av laserdata 2. Norge i bilder, ny løsning 3. SOSI 4.5 4. FDV 2015 5. Nasjonale

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Status og planer. Geomatikkdagene Lillehammer Håkon Dåsnes

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Status og planer. Geomatikkdagene Lillehammer Håkon Dåsnes NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Status og planer Geomatikkdagene Lillehammer 28.03.2017 Håkon Dåsnes NDH - Norges største kartleggingsprosjekt Nymåling med laser 2 pkt/m 2 230.000 km 2 Gjenbruk eksisterende

Detaljer

Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017

Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017 Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017 Årssamling Noreg digitalt, Lokale plan- og kartdagar 5. mars 2014, Alexandra hotel, Loen Olav Håvik, Kartverket Bergen KARTDATA SF Status Plan 2014 Plan 2015,

Detaljer

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum NOTAT Emne Til Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum Fra Lars Mardal, fylkeskartsjef i Sør-Trøndelag Dato 18. februar 2015 Kopi til Innledning I Sør-Trøndelag ble

Detaljer

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag NOTAT Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Til Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag Fra Kartverket Trondheim Dato 23.01.2017 Kopi til Innledning Formålet med FDV-avtalen (forvaltning,

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte med rapport for 2014 Geodataplanlegging gjennomgang av handlingsplan Felles satsninger

Detaljer

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner Kartverket Skien Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen Skien Kartverkets regioner Kartverket Skien Dekker fylkene Vestfold og Telemark Geir Mjøen Fylkeskartsjef Norge digitalt, Geodatasamarbeid

Detaljer

Referatet. Aksjonspunkt

Referatet. Aksjonspunkt Geovekst og FKB Referatet Aksjonspunkt Pkt 2. Vurdering av tiltak for å utvikle geodatasamarbeidet i kommunene. Aksjonspunktet videreføres Partene fremmer endringsforslag til geodataplanen senest 1. september.

Detaljer

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14. oktober 2014 KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Agenda Situasjonen

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Åpent møte 10. desember 2014

Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Agenda Plandataforum I Plansatsingen i Norge digitalt Status Tiltak i 2015 i regi av Kartverket Endringer i lovverket som kan innvirke på videre plansatsing i

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 20. august Geodatautvalg August 2015

Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 20. august Geodatautvalg August 2015 Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 20. august 2015 Geodatautvalg August 2015 Program Deltakerliste Deltakerliste: Part Basisutvalg Plan- og temautvalg Deltar Meldt frafall Agnar Tore Vaaje, Vegårshei

Detaljer

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte 10.03.2011. Geovekst-forum

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 27-10-2015 Sted: Kartverket, Hamar Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra

Detaljer

NOTAT. FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum. Geir Myhr Øien Dato Kopi til

NOTAT. FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum. Geir Myhr Øien Dato Kopi til NOTAT Emne Til FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum Fra Geir Myhr Øien Dato 24.02.2017 Kopi til Bakgrunn FKB er innenfor kart- og geodata miljøet i Norge et veletablert og velkjent begrep.

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag»

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Kartverket - Landdivisjonen Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Det er alltid datafilen som er den gyldige versjonen av dette dokumentet Side 1

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene.

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Oppsummering Møte 01-02. nov 2012 Sted: Ilsetra, Hafjellstoppen Agenda, dag 1: Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Velkommen til Ilsetra

Detaljer

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Aktiviteter 2014 Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Agenda 08.45 Åpning v/paul Arne Tilset 09.00 Presentasjon av Vikna kommune v/ingunn Lysø 09.45 Godkjenning av møtereferat og hva som er

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sentral felles kartdatabase Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innhold Konseptet Status prosjektet Innføringsplan Økonomi Snurr film NGIS-API Geosynkronisering Geosynkronisering Geosynkronisering

Detaljer

REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland

REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland Dato: 13.09.2016 Sted: Hamar, møterom Svanen Tilstede: Se vedlegg Foiler som ble vist er tilgjengelig på www.kartverket.no/hamar under Geovekst/Norge

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 11. 12. juni 2013 Sted: Buen, Mandal Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Nils Heskestad, Harald Wethal, Lena

Detaljer

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj Agenda: 09.30 10.00 Kaffe og frukt 10.00 10.10 Velkomst 10.10 11.00 Geodataplanlegging og geodatasamarbeid i Hedmark v/georg Langerak - Arbeidet med geodataplan - Interkommunalt samarbeid - Høringsbase

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer

Geodataplan: -fremtidige prosjekt

Geodataplan: -fremtidige prosjekt Geodataplan: -fremtidige prosjekt FGU-BU 21.10.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Nasjonal detaljert høydemodell Nasjonal høydemodell Det er bevilget

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Sentral felles kartdatabase. Arendal

Sentral felles kartdatabase. Arendal Sentral felles kartdatabase Arendal 3.3.2017 Felles data Felles løft FKB-data finansieres og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene. Forvaltningen av FKB-data har fulgt samme mal siden 1990-tallet

Detaljer

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene Norge digitalt årsmøte 2016 Indre Østfold kommunene Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde og orientering fra partene 1.3. KOS kontakt nytt system for

Detaljer

Sentral felles kartdatabase Innføring FKB 4.6

Sentral felles kartdatabase Innføring FKB 4.6 Sentral felles kartdatabase Innføring FKB 4.6 GV-samling Lakselv 2016, Torhild Eriksen Foto: Maria O. Lund Før vi går videre noen forkortelser: SOSI: filformat for norske kartdata (Samordnet Opplegg for

Detaljer

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6 Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms 2016-11-30 Film om Sentral lagring av FKB-data http://video.kartverket.no/ sentral-lagring-av-fkb-data Agenda 1.Sentral

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sentral felles kartdatabase Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innhold Konseptet Status prosjektet Innføringsplan Økonomi Snurr film NGIS-API Geosynkronisering Geosynkronisering Geosynkronisering

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell

Nasjonal detaljert høydemodell Nasjonal detaljert høydemodell Forprosjektet Pilotprosjektet Datainnsamling hvordan foregår den? Prosjektområder Status Veien videre Forprosjekt Samfunnets behov for detaljerte høydedata for hele landet

Detaljer

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Nytt og nyttig (?) fra Kartverket Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Omløpsfotograferingen Finnmark 2014 Ny nasjonal høydemodell Detaljert nasjonal høydemodell Pilotprosjekt i 2015 Totalt 13.700 km 2

Detaljer

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Kommunebesøk Holtålen Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Hvorfor er kartvedlikehold viktig? Alle har alltid nå detaljerte kart tilgjengelig. Alle tar det som en selvfølge at kartet er riktig Manglende

Detaljer

GEODATAPLANEN

GEODATAPLANEN GEODATAPLANEN 2016-2020 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.okt 2016 Foto: Tor Erik Bakke Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.10.2016 Saksliste: 1. Godkjenning av referat fra forrige møte 2.

Detaljer

Geodatautvalget. Aust- og Vest-Agder 06. sept 2017

Geodatautvalget. Aust- og Vest-Agder 06. sept 2017 Geodatautvalget Aust- og Vest-Agder 06. sept 2017 Program Kl: 10.00 12.00 Geodataplanlegging i Agderfylkene - Kort orientering om status for pågående prosjekter. - Gjennomgang av skisse til geodataplan

Detaljer

Distribusjon av FKB-data og FKB-produkter fra Sentral Felles Kartdatabase

Distribusjon av FKB-data og FKB-produkter fra Sentral Felles Kartdatabase Distribusjon av FKB-data og FKB-produkter fra Sentral Felles Kartdatabase Til Geovekst-forum Fra Prosjektet Sentral lagring av FKB v/prosjektleder Nils Ivar Nes Dato 14.04.2016 Kopi til Prosjektgruppa

Detaljer

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby Plandataforum 25. november 2013 Anne Guro Nøkleby Plandataforum Norge digitalt Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Møteform Inntil

Detaljer

REFERAT. Tema for møte FDV-årsmøte for Lindesnes 2017 Dato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Sted

REFERAT. Tema for møte FDV-årsmøte for Lindesnes 2017 Dato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Sted REFERAT Tema for møte FDV-årsmøte for Lindesnes 2017 Dato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Sted Kommunestyresalen, Konsmo Til stede Fra Mandal kommune: Glenn Anderson og Karianne Torvestad Fra

Detaljer

FKB 4.6 og sentral FKB. Jon Endre Kirkholt Kartverket

FKB 4.6 og sentral FKB. Jon Endre Kirkholt Kartverket FKB 4.6 og sentral FKB Jon Endre Kirkholt Kartverket Involverte Kommunene Systemleverandørene Adminstrative data fra andre Geovekst-parter Data fra andre brukere (rettikartet etc.) Adminstrative data fra

Detaljer

Norge digitalt årsmøte 2016

Norge digitalt årsmøte 2016 Norge digitalt årsmøte 2016 GIS-sør kommunene Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde

Detaljer

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi NOTAT Tema Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Til Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Fra Kartverket Kopi Vi viser til invitasjon til møte. Dette

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU)

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) Dato: 21.09.2016 Tilstede/ Forfall: Se vedlegg 1 Møteleder: Referent: Foiler: Sted: Reidar Sætveit Bente Kristiansen www.kartverket.no/hamar

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA

Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA Kartverket 1. STATUS NN2000 2. NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA NN2000 NORDLAND Kartverket NN2000 Status Geoideberegning 475 fastmerker synfart 271 statiske vektorer landmålt

Detaljer

INNFØRING AV NYTT HØYDESYSTEM NN2000 v/fylkeskartsjef Gerorg Langerak Statens kartverk Hamar

INNFØRING AV NYTT HØYDESYSTEM NN2000 v/fylkeskartsjef Gerorg Langerak Statens kartverk Hamar INNFØRING AV NYTT HØYDESYSTEM NN2000 v/fylkeskartsjef Gerorg Langerak Statens kartverk Hamar Litt om bakgrunnen for bytte av høydereferansesystem Hvorfor bytter vi høydereferansesystem STATENS KARTVERK

Detaljer

Kartlegging status og planer Norge digitalt møte Hadeland 2017

Kartlegging status og planer Norge digitalt møte Hadeland 2017 Kartlegging status og planer Norge digitalt møte Hadeland 2017 Kartlegging status og planer Status nasjonale prosjekt -Nasjonal Detaljert Høydemodell(NDH)/Forvaltningsløsning for høydedata -Norgeibilder

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

FDV-ÅRSMØTE SUNNHORDLAND + KVINNHERAD LEIRVIK 21. APRIL 2016

FDV-ÅRSMØTE SUNNHORDLAND + KVINNHERAD LEIRVIK 21. APRIL 2016 FDV-ÅRSMØTE SUNNHORDLAND + KVINNHERAD LEIRVIK 21. APRIL 2016 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) NN2000 oppsummering FKB Ledning FKB TraktorvegSti FKB Vegnett 4.03 SOSI/FKB 4.6 Sentral Felles Kartdatabase

Detaljer