10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data"

Transkript

1 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte Geovekst-forum anbefaler at forvaltningen videreføres etter disse retningslinjer. Dette kapittelet inneholder selve retningslinjene. I tillegg er det utarbeidet vedlegg som beskriver prosedyrer rundt kontinuerlig ajourhold for prioriterte datasett. Disse vedleggene vil kunne revideres/forbedres, etter hvert som FDV-arbeidet Eksempel på forvaltningsavtale etter det beskrevne opplegg finnes i Geovekst veiledningsdokumentasjon kapittel ENDRINGSLOGG FORMÅL OG OMFANG FORKLARING AV BEGREPER BENYTTET I DOKUMENTET DATA SOM INNGÅR I FORVALTNINGEN (FKB - PRINSIPPER) FORHOLDET TIL AKTUELLE LOVER OG RETNINGSLINJER ORGANISERING AVTALEVERK FDV-AVTALER GEODATAFORVALTNING I EN KOMMUNE -ARBEIDSDELING Administrasjon av avtalen Originaldatavert Partenes ajourholdsansvar Distribusjon av data til Geovekst-partene Tilgjengeliggjøring og salg av data til andre Dataflyt i FDV-arbeidet RETTIGHETER VED FORVALTNING AV GEODATA KOSTNADER OG KOSTNADSGRUPPER KONTINUERLIG AJOURHOLD - FORVALTNINGSAVTALEN Prosjektadministrasjon Datafangst og innrapportering Finansiering av periodisk ajourhold og oppgradering Innlegging av data i originaldatasett Redigering av databaser Standarddistribusjon Partstilpassede leveranser av vektordata

2 9. KOSTNADSDELING KOSTNADSDELING VED KONTINUERLIG AJOURHOLD (FORVALTNINGSAVTALEN) SALGSINNTEKTER KALKYLE OG PROSJEKTREGNSKAP VEDLEGG

3 0. ENDRINGSLOGG Dato Kort beskrivelse av endring Gjennomgang og oppdatering av hele kapittel Behandlet i Geovekst-forum 1. FORMÅL OG OMFANG Formålet med disse retningslinjene er å beskrive administrative og tekniske rutiner for en praktisk og kostnadseffektiv forvaltning av Felles KartdataBase (FKB) som er etablert og blir forvaltet etter inngåtte Geovekst-avtaler. Dokumentet beskriver rutiner for å samle inn informasjon fra Geovekst-partene, - og hvordan denne informasjonen skal benyttes til å holde FKB à jour. Det tas utgangspunkt i at hver Geovekst-part skal bidra med informasjon om de endringer de selv er årsak til, og melde inn feil som oppdages i dataene. Kommunen skal i tillegg sørge for at geodata, som kommer fra tiltakshaver eller inn på annen måte som en følge av krav i plan- og bygningsloven, kommer ajourføringen til gode. Retningslinjene er basert på den teknologiske plattform som partene har i dag, og må revideres i takt med ny teknologi. I tillegg til hoveddokumentet er det utarbeidet 3 veiledninger til bruk ved forvaltning av prioriterte datasett. 3

4 2. FORKLARING AV BEGREPER BENYTTET I DOKUMENTET Herunder er en del begreper brukt i dette dokumentet forklart. Forvaltning av data Vedlikehold av data, tilgjengeliggjøring, drift og distribusjon av datasett. Kontinuerlig ajourhold Ajourhold av datasettene basert på rapportering fra partene, dvs. administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt kan være digitale stikningsdata /kontrolldata markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonskart og melding om landbruksbygg, endringer i arealbruk og nye veier. Datasettene oppdateres av originaldataverten og distribueres til partene minimum en gang i året. Ajourholdsansvar hos partene Samler inn endringsdata i henhold til FKB-spesifikasjonene. Data merkes med endringsflagg og sendes over til originaldatavert ved forvaltningrundene Originaldatavert Originaldatavertens oppgaver kan deles i Oppdateringsansvar og Driftsansvar Originaldataansvar oppdatering Samle inn endringsdata (egne datakilder + endringsdata fra andre parter) Oppdatere endringsdata i originaldatabasen. Logge endringer i dataene. Originaldataansvar drift Drifte lagringsløsning. Sørge for nødvendig datasikkerhet (backup og oppetid) Ansvar for oppgradering av SOSI-versjon. Planlagte objekter Ved gjennomføring av et tiltak etter plan- og bygningsloven kan man få tilgang til følgende: Informasjon fra planer Stikningsdata. Kontrolldata for stukket beliggenhet. I dette dokument kalles disse data for planlagte objekter. Som bygget Stedfestingsdata for ferdig tiltak. Dette kan være innmålt veggliv på bygg, innmålte veianlegg, innmålt EL-tele anlegg. 4

5 3. DATA SOM INNGÅR I FORVALTNINGEN (FKB - PRINSIPPER) Generelt henvises det til SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase For FKB finnes en komplett oversikt i FKB-spesifikasjonen generell del pkt I tillegg vil FDV-avtalene omfatte en del datasett som ikke er FKB-data. Dette vil være temadata og plandata. Dataforvaltningen skal baseres på en kartdatabase for hele kommunen med ulik detaljeringsgrad i henhold til FKB-prinsippene. Kartdatabasen består av temavise primærdatasett og presentasjonsdatasett Alle objekter som rapporteres gjennom kontinuerlig ajourhold skal merkes med dato og kvalitet i henhold til SOSI. Følgende datasett skal prioriteres ved kontinuerlig ajourhold: - FKB-AR5 - FKB-Bygning - FKB-PblTiltak - FKB-Veg - FKB-Vegnett Matrikkelkartet tilgjengeliggjøres iht FKB-spesifikasjon gjennom Geovekst, men rutinene for etablering og ajourhold følger Matrikkel-regimet. I tilknytning til en del av primærdatasettene er det i etableringsfasen kartlagt tilleggsobjekter (opsjoner). I slike tilfeller avgjør fellesskapet hvorvidt disse skal ajourholdes. Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Prinsippet er at datasett skal ajourholdes med detaljeringsgrad i henhold til valgt FKB-standard, mens kravet til nøyaktighet ved kontinuerlig ajourhold tillates redusert. Ved kontinuerlig ajourhold legges data inn i basen med den kvalitet og detaljeringsgrad som meldes, selv om datagrunnlaget for området har dårligere kvalitet. Presentasjon av dataene må tilpasses slik at kvalitet tydeliggjøres. Datakilden må kvalitetskodes. Brukeren er selv ansvarlig for å sjekke kvalitet på aktuelle data. Når det er inngått avtale om forvaltning, anbefales det at kontinuerlig ajourhold iverksettes for hele kommunen, også for de deler av kommunen som det enda ikke er etablert 5

6 primærdatasett for. Ut fra gjeldende FKB-produktspesifikasjon utarbeides oversikt over hvilke objekter som minimum skal inngå i det kontinuerlige ajourholdet, og hvilke objekter som er ønsket ajourholdt. Denne ligger som vedlegg 1b til kapittel 11 i veiledningsdokumentasjonen. 4. FORHOLDET TIL AKTUELLE LOVER OG RETNINGSLINJER Det er i hovedsak tiltak som blir saksbehandlet etter plan- og bygningsloven som medfører endringer i FKB-dataene, og det er gjennom dokumentasjon i disse sakene at data kan innhentes til bruk i FDV-arbeidet. Forvaltningsavtalen må bygge på de muligheter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter gir. Kommunen får derfor en nøkkelrolle i vedlikeholdsarbeidet.. Kommunene må videre oppfordres til å kreve digitale plandata/tiltaksdata fra tiltakshaver i den grad dette ikke er urimelig. Som bygget data vil tilflyte kommunens bygningsetat når tiltaket er ferdig. Kommunen må så langt det er mulig kreve digitale kartdata i forbindelse med godkjenning (ferdigattest). Som bygget data vil imidlertid kunne komme sent i forhold til hva som er synlig i marka, - dvs. tiltaket bør være kommet med i FKB før som bygget -rapporteringen.. 5. ORGANISERING AVTALEVERK FDV-AVTALER Statens kartverk har ansvaret for organiseringen av Geovekst-samarbeidet i fylket. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av en geodataplan for fylket. Geodataplanen skal inneholde planer for både etablering og forvaltning. SK har også ansvar for å optimalisere forvaltningsarbeidet i fylket blant annet ved å koordinere periodisk ajourhold mellom kommunene. En forvaltningsavtale per kommune (FDV-avtalen) Denne avtalen regulerer det kontinuerlige ajourhold av FKB, samt drift, distribusjon, rettigheter og salg av kartdata. Avtalen skal inneholde en vurdering av behovet for periodisk ajourhold. Det forutsettes at avtalen løper så lenge samarbeidet eksisterer eller til den blir avløst av annen avtale. Aktuelle parter i forvaltningsavtalen er de som har vært med i etableringen av FKB i større deler av kommunen. Disse utgjør en styringsgruppe som har beslutningsmyndighet vedrørende årsbudsjett og regnskap. 6

7 6. GEODATAFORVALTNING I EN KOMMUNE -ARBEIDSDELING I forvaltningsavtalen for den enkelte kommunen avtales konkret ansvarsfordeling og dataflyt mellom partene. 6.1 Administrasjon av avtalen Statens kartverk har ansvar for at det inngås forvaltningsavtale og har normalt prosjektlederrollen. Oppgaver til prosjektleder: Holde oversikt over rettighetsforhold. Føre regnskap både over forvaltningsarbeidet de enkelte parter utfører innen kommunen og for salg av data til andre. Fakturere partene. Være pådriver for at partene leverer ajourholdsdata til originaldataansvarlig, dette kan gjøres ved å sende påminnelse til partene på avtalt tidspunkt og gjennom direkte kontakt med ajourholdsansvarlige hos partene Generell informasjon til partene. Avholde minst ett årlig møte mellom partene. Dette møtet kan holdes for flere kommuner samtidig. 6.2 Originaldatavert Originaldataverten har ansvar for arbeid med originaldatabasen, som er den versjon av primærdatasettet som vedlikeholdes, og som alle parter regelmessig får kopi av i henhold til forvaltningsavtalen, minimum en gang årlig. Hvem som er originaldatavert for de ulike primærdatasettene, skal avtales i forvaltningsavtalen, se kapittel 11, vedlegg 2. Normalt er kommunen eller SK originaldatavert for de ulike primærdatasettene. I utgangspunktet bør kommunen ha ansvaret for de fleste datasettene, siden det er der de fleste endringer fanges opp. I tilknytning til periodisk ajourhold eller andre oppgraderingsprosjekt, må for eksempel SK overta originaldatabasen for en kortere periode. Dette skal reguleres i forvaltningsavtalen. Originaldataverten må ha kvalifisert personell både når det gjelder funksjonen som oppdateringsansvarlig og som driftsansvarlig, samt IT-rutiner som sikrer riktig håndtering av oppdateringene. Oppgavene til oppdateringsansvarlig vil være å samle inn endringsdata (egne kilder + endringsdata fra andre parter), oppdatere endringsdata i originaldatabasen og logge endringer i dataene. Den driftsansvarlige skal drifte lagringsløsninger, sørge for nødvendig datasikkerhet og ha ansvar for oppgradering av SOSI-versjoner. 7

8 Forslag til rutiner fremkommer i vedleggene som beskriver arbeidet med de enkelte datasettene. 6.3 Partenes ajourholdsansvar Noen parter i forvaltningsavtalen har et spesielt ansvar for å framskaffe ajourholdsdata for de ulike datasettene. Forvaltningsavtalen skal inneholde en tabell som viser hvem av partene som har ajourholdsansvar og skal rapportere om endringer til originaldatavert. For noen datasett kan det være flere ajourholdsansvarlige parter, se kapittel 11, vedlegg 1a. Utover de pliktige ajourholdsmeldinger har alle parter et ansvar for å melde feil som oppdages under bruk av data. Forvaltningsavtalen skal inneholde oversikt over ajourholdsansvarlig enhet/person for hver part. Parten må utarbeide og dokumentere rutiner for dataflyt mellom interne enheter og den ajourholdsansvarlige. Rutinene skal sikre at FKB oppdateres med de best egnede data. 6.4 Distribusjon av data til Geovekst-partene SK er formidler av alle datasettene til partene i forvaltningsavtalen. Dette innebærer også at SK skal kontrollere originaldatasettene og ha ansvar for å sammenstille data over fylkes- og kommunegrenser. Standardleveransen består av heldekkende kommunefiler tilgjengelig gjennom den til enhver tid gjeldende nedlastningsløsning. Alle data finnes på SOSI-format og i EUREF89, aktuell UTM-sone. Datagrunnlaget som er tilgjengelig for nedlasting inngår også i Statens kartverks heldekkende WMS-tjenester. Utover dette tilrettelegger Statens kartverk spesialleveranser på forespørsel. 6.5 Tilgjengeliggjøring og salg av data til andre SK er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre fellesskapets data for andre mulige brukere. Andre parter kan selge FKB-produkter og ortofoto i henhold til prinsippene i Geovekst. Alle parter må føre regnskap over sitt salg FKB-produkter og ortofoto og sende dette til SK en gang årlig. Inntekter fra salg som skal tilfalle fellesskapet, skal tilbakeføres til prosjektet og primært benyttes til forvaltning og ajourhold ved for eksempel: - Reduksjon av partenes årlige bidrag ved kontinuerlige vedlikehold. - Bidrag til periodisk ajourhold. - Bidrag til eventuelle oppgraderingsprosjekter. - Bidrag til opplæring / workshops i FDV-arbeid For øvrig vises til Geovekst veiledningsdokumentasjon kap 15 8

9 6.6 Dataflyt i FDV-arbeidet Den tradisjonelle måten å organisere FDV-arbeidet på er ved å definere en part som originaldatavert (oftest enten Statens kartverk eller kommunen). Originaldatavertens hovedoppgaver i henhold til avtalen er å holde dataene à jour og i tråd med spesifikasjonen for datasettet. I tillegg definerer FDV-avtalen 1 eller 2 ajourholdsrunder pr. år. I forbindelse med disse ajourholdsrundene skal øvrige parter i avtalen sende eventuelle endringsdata for datasettet til originaldataverten. Originaldataverten legger dette inn i originaldataene. Statens kartverk har ansvar for distribusjon av dataene til øvrige parter i avtalen. I de tilfellene der Statens kartverk ikke selv er originaldatavert sender derfor originaldataverten en SOSIeksport fra originalbasen til Kartverket for videre distribusjon. I disse tilfellene vil Kartverket utføre en kontroll av at datasettet er i tråd med spesifikasjonen. Dersom det er avvik kan disse enten rettes av originaldatavert før ny SOSI-eksport, eller det kan avtales at Statens kartverk låner originalen for en kort periode og retter opp dataene. De rettede dataene må i slike tilfeller importeres tilbake i originalbasen. 9

10 Statens kartverk er originaldatavert: Dette er en enkel og effektiv organisering for datasett der det er få endringer. Se flytskisse under: Kommunen og øvrige FDV-parter: Lagrer (om ønskelig) en kopi i lokal base. Ved FDV-ajourhold sendes ajourholdsdata til Statens Kartverk for distribusjon. Kopidata Ajourholdsdata Statens kartverk: Kontrollerer mottatte ajourholdsdata og oppdaterer originalbase. Distribusjon til andre parter i FDV-avtalen og privat marked FDV-ajourhold 1 eller 2 ganger i året Lagring av original i QMS Distribusjon av kommunefiler og oppdatering av WMS-tjenester Norge digitalt og privat marked Figur 1 : Statens kartverk som originaldatavert 10

11 Kommunen er originaldatavert: Dette er å fortrekke for datasett der det skjer mange endringer og der endringene er mulig å fange opp gjennom kommunal saksbehandling (dvs. datasettene som bør prioriteres ved FDVajourhold: Bygning/PblTiltak, Veg/Vegnett og AR5). Dataflyten fungerer godt der originaldataverten gjør en god jobb og leverer originaldata i henhold til spesifikasjonen. Se flytskisse under: Kommunen: Forvaltning av dataene i lokal base. Dataene holdes kontinuerlig ajour. Ved FDV-ajourhold sendes original til Statens Kartverk for distribusjon. Kontinuerlig bruk og oppdatering Originaldata Andre parter i FDV-avtalen Mottar oppdaterte data fra Statens kartverk ved hver ajourholdsrunde. Melder om endringer i forhold til disse til originaldatavert FDV-ajourhold 1 eller 2 ganger i året Ajourholdsdata Statens kartverk: Kontrollerer mottatt originalbase. Ved ev. avvik i dataene gis tilbakemelding til originaldatavert. Originaldatavert kan gjøre rettinger og foreta ny leveranse eller Statens kartverk kan gjøre rettinger og deretter returnere originalbase. Distribusjon til andre parter i FDV-avtalen og privat marked SOSI-eksport av originaldata Kontroll og ev. tilbakemeldinger Lagring av kopi i QMS Distribusjon av kommunefiler og oppdatering av WMS-tjenester Norge digitalt og privat marked Figur 2: Kommunen som originaldatavert 11

12 Oppdatering direkte i sentral database, og synkronisering av databaser Eksport, sending og import av SOSI-filer er velprøvd og fungerer godt. Dette har imidlertid sine begrensninger i at det baserer seg på oversending av hele datasett. Det krever en god del manuell innsats både ved eksport, ev. kontroll og import. Dette er begrenser hvor ofte det er rasjonelt å distribuere dataene. Nyere tekniske løsninger gjør dette på en bedre måte. Matrikkelen baserer seg på oppdatering direkte i sentral database. De lokale Matrikkelklientene jobber direkte mot sentral database ved hjelp av Matrikkel-API. Matrikkel-APIet kan også brukes til å holde en lokal kopi av den sentrale databasen kontinuerlig oppdatert i forhold til den sentrale originalen. Matrikkeldataene (FKB-Eiendomskart, FKB-Adresse + bygningspunkter og administrative grenser) omfattes av et slikt regime. Tilsvarende dataflyt kan også opprettes for andre data omfattet av FDV-avtalen ved hjelp av NGIS-API. Det finnes foreløpig ikke et system for å holde lokale kopier kontinuerlig oppdatert ved hjelp av NGIS-API. Det er imidlertid høsten 2010 satt i gang et prosjekt for å teste synkronisering, både en lokal kopi i forhold til en sentral original og omvendt (synkronisere en sentral original i forhold til en lokal kopi). 12

13 Kommunen: Oppdaterer direkte i sentral database gjennom et API Lagrer (om ønskelig) en synkronisert kopi i lokal base. Lokal kopi Kontinuerlig bruk og oppdatering Andre parter i FDV-avtalen Mottar oppdaterte data fra Statens kartverk ved hver ajourholdsrunde, ev. direktetilgang gjennom APIet. Melder om endringer i forhold til disse til originaldatavert Statens kartverk: Har ansvar for drift av originaldatabase. Har også et overordnet ansvar for datainnholdet, noe som innebærer kjøring av en del kontroller. Distribusjon til andre parter i FDV-avtalen og privat marked Sentral original Distribusjon av kommunefiler og oppdatering av WMS-tjenester Ajourholdsdata Norge digitalt og privat marked Figur 3: Oppdatering i sentral original Ved oppdatering i sentral original blir originaldatavertens ansvar fordelt på to parter. Ansvar for oppdatering av originaldatasettet ligger i kommunen, mens driftsansvar ligger hos Statens kartverk. Driftsansvaret vil også inneholde ansvar for versjonsoppgraderinger og et ansvar for å holde homogent datainnhold i databasen. 7. RETTIGHETER VED FORVALTNING AV GEODATA Rettighetsspørsmål til FKB-produkter og ortofoto etablert gjennom Geovekst-samarbeidet er i sin helhet behandlet i kapittel 7 i Geovekst veiledningsdokumentasjon. Datasett fra andre Norge digitalt-parter som er underlagt et systematisk forvaltningsregime, kan tas inn i avtalen. Rettighetsforholdene til disse datasettene endres ikke gjennom forvaltningsavtalen. 13

14 8. KOSTNADER OG KOSTNADSGRUPPER. 8.1 Kontinuerlig ajourhold - forvaltningsavtalen Det skal inngås en forvaltningsavtale per kommune, som kan løpe over flere år inntil den revideres. I denne avtalen skal kostnader ved forvaltning søkes synliggjort, og det skal avtales en kostnadsdeling mellom partene. Hvert år skal det framlegges prosjektregnskap for partene med budsjett/justert plan for påfølgende år. Kostnadene skal i prinsippet gjenspeile de reelle ekstrakostnader en part har med å forvalte dataene. Disse er ikke alltid lette å måle fordi en god del av arbeidet ofte utføres i tilknytning til de oppgaver parten har. Derfor er det nedenfor gjort en del forenklinger med hensyn til hvordan noen av kostnadene skal beregnes. Kostnadene er inndelt i kostnadselementer beskrevet nedenfor Prosjektadministrasjon Dette er kostnader knyttet til det å være prosjektleder for forvaltningsavtalen. Oppgavene er beskrevet i pkt Disse kostnader settes fast til 25 timer og godtgjøres etter den til enhver tid gjeldende timepris i Geovekst Datafangst og innrapportering Det skal ikke beregnes kostnader i forbindelse med datafangst og innrapportering ved kontinuerlig ajourhold. Dette anses å være en del av partenes normale driftsoppgaver og ikke ekstrakostnader knyttet til forvaltningen. Endringsdata skal som nevnt foran normalt leveres på digital form (SOSI-format). Hvis data leveres på analog form til originaldataverten, bør kostnadene ved digitalisering belastes leverandøren. (Se for øvrig punkt 6.3 foran) Finansiering av periodisk ajourhold og oppgradering Når det skal gjennomføres periodisk ajourføring eller oppgradering av data for en kommune, skal det etableres et eget prosjekt med egen kostnadskalkyle og kostnadsdeling (se nedenfor). Til finansiering av slike prosjekt kan styringsgruppa for forvaltningsavtalen bevilge et beløp for delfinansiering av prosjektet. Disse kostnader føres under dette kostnadselement Innlegging av data i originaldatasett Kostnader knyttet til det å være originaldatavert (jf. punkt 6.2 foran) vil ofte kunne være vanskelig å måle. For å ha en enkel måte å fastsette denne kostnaden på, er det innført et system der kostnadene stipuleres etter aktiviteten på byggefronten. Byggeaktiviteten for kommunen måles i antall nye B-identer (Nye bygg og bygningsendringer, dato for gitt rammetillatelse) i matrikkelen per år, og det benyttes tall fra foregående kalenderår. Arbeidet 14

15 Kap. 10 Forvaltning av FKB-datamed innlegging i databasen er avhengig av vedlikeholdsmengden, men det er knyttet en del faste kostnader til oppgaven. Minimumsgodtgjørelse som orginaldatavert settes til 15 bygg x den til enhver tid gjeldene enhetspris. Godtgjørelse for originaldatavertrollen med denne enhetsprisen forutsetter at det faktisk er gjennomført vedlikehold av alle aktuelle FKB-datasett. Denne godtgjørelsen forutsetter at alle aktuelle primærdatasett oppdateres som avtalt. Hvis ansvaret for originaldatabasen fordeles på flere parter, skal det foretas en prosentvis fordeling basert på skjønn Redigering av databaser I forvaltningen av data vil det fra tid til annen være behov for oppgraderinger og omkoding av data som ikke er en vanlig del av originaldatavertens rolle. Dette er spesielt aktuelt når kommunen har originalen og ikke alltid besitter rasjonelle verktøy til slike oppgaver. Kostnadene ved oppgraderinger skal dekkes med timepris, og avklares med partene så fremt behovet er vesentlig Standarddistribusjon Formidlingsoppgavene er beskrevet i punkt 6.4. I dette kostnadselementet inngår standardisert distribusjon av sømløse kommunedatabaser på SOSI-format. Kostnadene er tidsbruk og materialkostnader Partstilpassede leveranser av vektordata Partene kan etter ønske tilbys alternative dataleveranser for mest mulig effektiv utnyttelse av felles geodata. Spesialleveranser kan være enten på et annet format enn SOSI-formatet eller i et annet koordinatsystem/datum enn det som partene har definert som standard for kommunen Ekstrakostnader for hver leveransetype kalkuleres og føres her (tid og materiell). Kostnadene ved uttak fordeles likt mellom de parter som velger denne leveranseform. 15

16 9. KOSTNADSDELING Kostnadsdeling ved kontinuerlig ajourhold (forvaltningsavtalen) I en forvaltningsavtale skal det framgå hvilken kostnadsdeling som skal benyttes for dataforvaltningen. Her gjelder de samme hovedprinsipper for kostnadsdeling som er lagt til grunn for etableringsprosjekter. Geovekstpart Prosentandel. Kommune 35 Statens kartverk 27 E-verk 12 Telenor 12 Vegvesenet 8 Landbruk 6 Hvis flere parter deltar, skal deres prosentandel stipuleres, og standardpartenes andel reduseres tilsvarende. 10. SALGSINNTEKTER SK skal holde rede på salg av fellesskapets data og framlegge dette årlig. Med salg i denne sammenheng forstås: Salg av FKB-produkter og ortofoto av Geovekst-partene Formidling av FKB-produkter og ortofoto gjennom gjeldende formidlingskanal Inntekter når nye parter kjøper seg inn i prosjekter, eller at eksisterende parter kjøper seg inn i deler av kommunen der de pr. i dag ikke har rettigheter. Hvis salg utføres av andre parter enn SK, skal disse føre tilsvarende oversikt. Minst en gang pr. år skal inntekter av salg hos andre parter overføres til hovedregnskapet som er hos SK. 11. KALKYLE OG PROSJEKTREGNSKAP Det skal føres løpende prosjektregnskap over forvaltningen av Geovekst-data i kommunen. SK har ansvaret for dette, og til formålet benyttes samme verktøy som for etableringsprosjekter (GEPOS). Det er derfor et opplegg for å hente data fra SKs offisielle regnskap og for å lage samleoversikter for fylket (og landet) per part. For eksempler på bilder fra GEPOS henvises det til vedleggene til kap.11 i veiledningsdokumentasjonen. 16

17 12. VEDLEGG Vedlegg A: Forslag til rutine for kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av FKB-AR5 Vedlegg B: Forslag til rutine for kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av FKB-Veg og FKB- Vegnett Vedlegg C: Forslag til rutine for kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av FKB-Bygning og FKB- PblTiltak Vedleggene finnes her: FDV-arbeid i Geovekst 17

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning... 3 15.2 Hvem kan selge?... 4 15.3 Forvaltningsavtalene... 4 15.3.1 Inntekter... 4 15.3.2 Produksjonskostnader... 5 15.4 Betingelser... 5

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEODATAPLAN 2014-2017

GEODATAPLAN 2014-2017 GEODATAPLAN 2014-2017 SAMMENDRAG Sentral geodataforvaltning for Kystverket ble vedtatt på ledermøte 03/2009. Geodataplanen er et detaljert plan- og styringsdokument for Kystverkets geodataforvaltning og

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Kartsamarbeidsprosjektet

Kartsamarbeidsprosjektet Kartsamarbeidsprosjektet Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata Et samarbeidsprosjekt mellom Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6 Geovekst-veiledningsperm 7 Rettigheter 7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3 7.1.1 Praktisering av rettighetsbegreper ved formidling av Geovekst-data... 3 7.1.2

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Innføring av NN2000 Praktisk brukerhåndbok

Innføring av NN2000 Praktisk brukerhåndbok Innføring av NN2000 Praktisk brukerhåndbok 0 Innledning / Bakgrunn... 2 1 Administrasjon, prosjektledelse og økonomi... 3 1.1 Geodataplan og rapportering... 3 1.2 Kostnader og kostnadsdeling... 3 2 Oversikt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Kartportal videreutvikling felles anbefaling Versjon. 0.95 Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen www.nordhordlandskart.no BR-portalen www.bergensregionskart.no HFK-portalen www.kart.ivest.no BK-portalen www.bergenskart.no Regionrådet

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Kokebok versjon 2015-02- 16 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

Brukerbetaling for opphold i institusjoner

Brukerbetaling for opphold i institusjoner Brukerbetaling for opphold i institusjoner 5/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport er Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Brukerbetaling for opphold

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner NVDB Nasjonal vegdatabank Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner Vegdirektoratet Trondheim kontorsted NVDB og Geodata Dato: Januar 2013 Innhold 1. Forord... 2 2. Hva er NVDB?... 3 2.1

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer