10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data"

Transkript

1 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte Geovekst-forum anbefaler at forvaltningen videreføres etter disse retningslinjer. Dette kapittelet inneholder selve retningslinjene. I tillegg er det utarbeidet vedlegg som beskriver prosedyrer rundt kontinuerlig ajourhold for prioriterte datasett. Disse vedleggene vil kunne revideres/forbedres, etter hvert som FDV-arbeidet Eksempel på forvaltningsavtale etter det beskrevne opplegg finnes i Geovekst veiledningsdokumentasjon kapittel ENDRINGSLOGG FORMÅL OG OMFANG FORKLARING AV BEGREPER BENYTTET I DOKUMENTET DATA SOM INNGÅR I FORVALTNINGEN (FKB - PRINSIPPER) FORHOLDET TIL AKTUELLE LOVER OG RETNINGSLINJER ORGANISERING AVTALEVERK FDV-AVTALER GEODATAFORVALTNING I EN KOMMUNE -ARBEIDSDELING Administrasjon av avtalen Originaldatavert Partenes ajourholdsansvar Distribusjon av data til Geovekst-partene Tilgjengeliggjøring og salg av data til andre Dataflyt i FDV-arbeidet RETTIGHETER VED FORVALTNING AV GEODATA KOSTNADER OG KOSTNADSGRUPPER KONTINUERLIG AJOURHOLD - FORVALTNINGSAVTALEN Prosjektadministrasjon Datafangst og innrapportering Finansiering av periodisk ajourhold og oppgradering Innlegging av data i originaldatasett Redigering av databaser Standarddistribusjon Partstilpassede leveranser av vektordata

2 9. KOSTNADSDELING KOSTNADSDELING VED KONTINUERLIG AJOURHOLD (FORVALTNINGSAVTALEN) SALGSINNTEKTER KALKYLE OG PROSJEKTREGNSKAP VEDLEGG

3 0. ENDRINGSLOGG Dato Kort beskrivelse av endring Gjennomgang og oppdatering av hele kapittel Behandlet i Geovekst-forum 1. FORMÅL OG OMFANG Formålet med disse retningslinjene er å beskrive administrative og tekniske rutiner for en praktisk og kostnadseffektiv forvaltning av Felles KartdataBase (FKB) som er etablert og blir forvaltet etter inngåtte Geovekst-avtaler. Dokumentet beskriver rutiner for å samle inn informasjon fra Geovekst-partene, - og hvordan denne informasjonen skal benyttes til å holde FKB à jour. Det tas utgangspunkt i at hver Geovekst-part skal bidra med informasjon om de endringer de selv er årsak til, og melde inn feil som oppdages i dataene. Kommunen skal i tillegg sørge for at geodata, som kommer fra tiltakshaver eller inn på annen måte som en følge av krav i plan- og bygningsloven, kommer ajourføringen til gode. Retningslinjene er basert på den teknologiske plattform som partene har i dag, og må revideres i takt med ny teknologi. I tillegg til hoveddokumentet er det utarbeidet 3 veiledninger til bruk ved forvaltning av prioriterte datasett. 3

4 2. FORKLARING AV BEGREPER BENYTTET I DOKUMENTET Herunder er en del begreper brukt i dette dokumentet forklart. Forvaltning av data Vedlikehold av data, tilgjengeliggjøring, drift og distribusjon av datasett. Kontinuerlig ajourhold Ajourhold av datasettene basert på rapportering fra partene, dvs. administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt kan være digitale stikningsdata /kontrolldata markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonskart og melding om landbruksbygg, endringer i arealbruk og nye veier. Datasettene oppdateres av originaldataverten og distribueres til partene minimum en gang i året. Ajourholdsansvar hos partene Samler inn endringsdata i henhold til FKB-spesifikasjonene. Data merkes med endringsflagg og sendes over til originaldatavert ved forvaltningrundene Originaldatavert Originaldatavertens oppgaver kan deles i Oppdateringsansvar og Driftsansvar Originaldataansvar oppdatering Samle inn endringsdata (egne datakilder + endringsdata fra andre parter) Oppdatere endringsdata i originaldatabasen. Logge endringer i dataene. Originaldataansvar drift Drifte lagringsløsning. Sørge for nødvendig datasikkerhet (backup og oppetid) Ansvar for oppgradering av SOSI-versjon. Planlagte objekter Ved gjennomføring av et tiltak etter plan- og bygningsloven kan man få tilgang til følgende: Informasjon fra planer Stikningsdata. Kontrolldata for stukket beliggenhet. I dette dokument kalles disse data for planlagte objekter. Som bygget Stedfestingsdata for ferdig tiltak. Dette kan være innmålt veggliv på bygg, innmålte veianlegg, innmålt EL-tele anlegg. 4

5 3. DATA SOM INNGÅR I FORVALTNINGEN (FKB - PRINSIPPER) Generelt henvises det til SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase For FKB finnes en komplett oversikt i FKB-spesifikasjonen generell del pkt I tillegg vil FDV-avtalene omfatte en del datasett som ikke er FKB-data. Dette vil være temadata og plandata. Dataforvaltningen skal baseres på en kartdatabase for hele kommunen med ulik detaljeringsgrad i henhold til FKB-prinsippene. Kartdatabasen består av temavise primærdatasett og presentasjonsdatasett Alle objekter som rapporteres gjennom kontinuerlig ajourhold skal merkes med dato og kvalitet i henhold til SOSI. Følgende datasett skal prioriteres ved kontinuerlig ajourhold: - FKB-AR5 - FKB-Bygning - FKB-PblTiltak - FKB-Veg - FKB-Vegnett Matrikkelkartet tilgjengeliggjøres iht FKB-spesifikasjon gjennom Geovekst, men rutinene for etablering og ajourhold følger Matrikkel-regimet. I tilknytning til en del av primærdatasettene er det i etableringsfasen kartlagt tilleggsobjekter (opsjoner). I slike tilfeller avgjør fellesskapet hvorvidt disse skal ajourholdes. Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Prinsippet er at datasett skal ajourholdes med detaljeringsgrad i henhold til valgt FKB-standard, mens kravet til nøyaktighet ved kontinuerlig ajourhold tillates redusert. Ved kontinuerlig ajourhold legges data inn i basen med den kvalitet og detaljeringsgrad som meldes, selv om datagrunnlaget for området har dårligere kvalitet. Presentasjon av dataene må tilpasses slik at kvalitet tydeliggjøres. Datakilden må kvalitetskodes. Brukeren er selv ansvarlig for å sjekke kvalitet på aktuelle data. Når det er inngått avtale om forvaltning, anbefales det at kontinuerlig ajourhold iverksettes for hele kommunen, også for de deler av kommunen som det enda ikke er etablert 5

6 primærdatasett for. Ut fra gjeldende FKB-produktspesifikasjon utarbeides oversikt over hvilke objekter som minimum skal inngå i det kontinuerlige ajourholdet, og hvilke objekter som er ønsket ajourholdt. Denne ligger som vedlegg 1b til kapittel 11 i veiledningsdokumentasjonen. 4. FORHOLDET TIL AKTUELLE LOVER OG RETNINGSLINJER Det er i hovedsak tiltak som blir saksbehandlet etter plan- og bygningsloven som medfører endringer i FKB-dataene, og det er gjennom dokumentasjon i disse sakene at data kan innhentes til bruk i FDV-arbeidet. Forvaltningsavtalen må bygge på de muligheter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter gir. Kommunen får derfor en nøkkelrolle i vedlikeholdsarbeidet.. Kommunene må videre oppfordres til å kreve digitale plandata/tiltaksdata fra tiltakshaver i den grad dette ikke er urimelig. Som bygget data vil tilflyte kommunens bygningsetat når tiltaket er ferdig. Kommunen må så langt det er mulig kreve digitale kartdata i forbindelse med godkjenning (ferdigattest). Som bygget data vil imidlertid kunne komme sent i forhold til hva som er synlig i marka, - dvs. tiltaket bør være kommet med i FKB før som bygget -rapporteringen.. 5. ORGANISERING AVTALEVERK FDV-AVTALER Statens kartverk har ansvaret for organiseringen av Geovekst-samarbeidet i fylket. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av en geodataplan for fylket. Geodataplanen skal inneholde planer for både etablering og forvaltning. SK har også ansvar for å optimalisere forvaltningsarbeidet i fylket blant annet ved å koordinere periodisk ajourhold mellom kommunene. En forvaltningsavtale per kommune (FDV-avtalen) Denne avtalen regulerer det kontinuerlige ajourhold av FKB, samt drift, distribusjon, rettigheter og salg av kartdata. Avtalen skal inneholde en vurdering av behovet for periodisk ajourhold. Det forutsettes at avtalen løper så lenge samarbeidet eksisterer eller til den blir avløst av annen avtale. Aktuelle parter i forvaltningsavtalen er de som har vært med i etableringen av FKB i større deler av kommunen. Disse utgjør en styringsgruppe som har beslutningsmyndighet vedrørende årsbudsjett og regnskap. 6

7 6. GEODATAFORVALTNING I EN KOMMUNE -ARBEIDSDELING I forvaltningsavtalen for den enkelte kommunen avtales konkret ansvarsfordeling og dataflyt mellom partene. 6.1 Administrasjon av avtalen Statens kartverk har ansvar for at det inngås forvaltningsavtale og har normalt prosjektlederrollen. Oppgaver til prosjektleder: Holde oversikt over rettighetsforhold. Føre regnskap både over forvaltningsarbeidet de enkelte parter utfører innen kommunen og for salg av data til andre. Fakturere partene. Være pådriver for at partene leverer ajourholdsdata til originaldataansvarlig, dette kan gjøres ved å sende påminnelse til partene på avtalt tidspunkt og gjennom direkte kontakt med ajourholdsansvarlige hos partene Generell informasjon til partene. Avholde minst ett årlig møte mellom partene. Dette møtet kan holdes for flere kommuner samtidig. 6.2 Originaldatavert Originaldataverten har ansvar for arbeid med originaldatabasen, som er den versjon av primærdatasettet som vedlikeholdes, og som alle parter regelmessig får kopi av i henhold til forvaltningsavtalen, minimum en gang årlig. Hvem som er originaldatavert for de ulike primærdatasettene, skal avtales i forvaltningsavtalen, se kapittel 11, vedlegg 2. Normalt er kommunen eller SK originaldatavert for de ulike primærdatasettene. I utgangspunktet bør kommunen ha ansvaret for de fleste datasettene, siden det er der de fleste endringer fanges opp. I tilknytning til periodisk ajourhold eller andre oppgraderingsprosjekt, må for eksempel SK overta originaldatabasen for en kortere periode. Dette skal reguleres i forvaltningsavtalen. Originaldataverten må ha kvalifisert personell både når det gjelder funksjonen som oppdateringsansvarlig og som driftsansvarlig, samt IT-rutiner som sikrer riktig håndtering av oppdateringene. Oppgavene til oppdateringsansvarlig vil være å samle inn endringsdata (egne kilder + endringsdata fra andre parter), oppdatere endringsdata i originaldatabasen og logge endringer i dataene. Den driftsansvarlige skal drifte lagringsløsninger, sørge for nødvendig datasikkerhet og ha ansvar for oppgradering av SOSI-versjoner. 7

8 Forslag til rutiner fremkommer i vedleggene som beskriver arbeidet med de enkelte datasettene. 6.3 Partenes ajourholdsansvar Noen parter i forvaltningsavtalen har et spesielt ansvar for å framskaffe ajourholdsdata for de ulike datasettene. Forvaltningsavtalen skal inneholde en tabell som viser hvem av partene som har ajourholdsansvar og skal rapportere om endringer til originaldatavert. For noen datasett kan det være flere ajourholdsansvarlige parter, se kapittel 11, vedlegg 1a. Utover de pliktige ajourholdsmeldinger har alle parter et ansvar for å melde feil som oppdages under bruk av data. Forvaltningsavtalen skal inneholde oversikt over ajourholdsansvarlig enhet/person for hver part. Parten må utarbeide og dokumentere rutiner for dataflyt mellom interne enheter og den ajourholdsansvarlige. Rutinene skal sikre at FKB oppdateres med de best egnede data. 6.4 Distribusjon av data til Geovekst-partene SK er formidler av alle datasettene til partene i forvaltningsavtalen. Dette innebærer også at SK skal kontrollere originaldatasettene og ha ansvar for å sammenstille data over fylkes- og kommunegrenser. Standardleveransen består av heldekkende kommunefiler tilgjengelig gjennom den til enhver tid gjeldende nedlastningsløsning. Alle data finnes på SOSI-format og i EUREF89, aktuell UTM-sone. Datagrunnlaget som er tilgjengelig for nedlasting inngår også i Statens kartverks heldekkende WMS-tjenester. Utover dette tilrettelegger Statens kartverk spesialleveranser på forespørsel. 6.5 Tilgjengeliggjøring og salg av data til andre SK er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre fellesskapets data for andre mulige brukere. Andre parter kan selge FKB-produkter og ortofoto i henhold til prinsippene i Geovekst. Alle parter må føre regnskap over sitt salg FKB-produkter og ortofoto og sende dette til SK en gang årlig. Inntekter fra salg som skal tilfalle fellesskapet, skal tilbakeføres til prosjektet og primært benyttes til forvaltning og ajourhold ved for eksempel: - Reduksjon av partenes årlige bidrag ved kontinuerlige vedlikehold. - Bidrag til periodisk ajourhold. - Bidrag til eventuelle oppgraderingsprosjekter. - Bidrag til opplæring / workshops i FDV-arbeid For øvrig vises til Geovekst veiledningsdokumentasjon kap 15 8

9 6.6 Dataflyt i FDV-arbeidet Den tradisjonelle måten å organisere FDV-arbeidet på er ved å definere en part som originaldatavert (oftest enten Statens kartverk eller kommunen). Originaldatavertens hovedoppgaver i henhold til avtalen er å holde dataene à jour og i tråd med spesifikasjonen for datasettet. I tillegg definerer FDV-avtalen 1 eller 2 ajourholdsrunder pr. år. I forbindelse med disse ajourholdsrundene skal øvrige parter i avtalen sende eventuelle endringsdata for datasettet til originaldataverten. Originaldataverten legger dette inn i originaldataene. Statens kartverk har ansvar for distribusjon av dataene til øvrige parter i avtalen. I de tilfellene der Statens kartverk ikke selv er originaldatavert sender derfor originaldataverten en SOSIeksport fra originalbasen til Kartverket for videre distribusjon. I disse tilfellene vil Kartverket utføre en kontroll av at datasettet er i tråd med spesifikasjonen. Dersom det er avvik kan disse enten rettes av originaldatavert før ny SOSI-eksport, eller det kan avtales at Statens kartverk låner originalen for en kort periode og retter opp dataene. De rettede dataene må i slike tilfeller importeres tilbake i originalbasen. 9

10 Statens kartverk er originaldatavert: Dette er en enkel og effektiv organisering for datasett der det er få endringer. Se flytskisse under: Kommunen og øvrige FDV-parter: Lagrer (om ønskelig) en kopi i lokal base. Ved FDV-ajourhold sendes ajourholdsdata til Statens Kartverk for distribusjon. Kopidata Ajourholdsdata Statens kartverk: Kontrollerer mottatte ajourholdsdata og oppdaterer originalbase. Distribusjon til andre parter i FDV-avtalen og privat marked FDV-ajourhold 1 eller 2 ganger i året Lagring av original i QMS Distribusjon av kommunefiler og oppdatering av WMS-tjenester Norge digitalt og privat marked Figur 1 : Statens kartverk som originaldatavert 10

11 Kommunen er originaldatavert: Dette er å fortrekke for datasett der det skjer mange endringer og der endringene er mulig å fange opp gjennom kommunal saksbehandling (dvs. datasettene som bør prioriteres ved FDVajourhold: Bygning/PblTiltak, Veg/Vegnett og AR5). Dataflyten fungerer godt der originaldataverten gjør en god jobb og leverer originaldata i henhold til spesifikasjonen. Se flytskisse under: Kommunen: Forvaltning av dataene i lokal base. Dataene holdes kontinuerlig ajour. Ved FDV-ajourhold sendes original til Statens Kartverk for distribusjon. Kontinuerlig bruk og oppdatering Originaldata Andre parter i FDV-avtalen Mottar oppdaterte data fra Statens kartverk ved hver ajourholdsrunde. Melder om endringer i forhold til disse til originaldatavert FDV-ajourhold 1 eller 2 ganger i året Ajourholdsdata Statens kartverk: Kontrollerer mottatt originalbase. Ved ev. avvik i dataene gis tilbakemelding til originaldatavert. Originaldatavert kan gjøre rettinger og foreta ny leveranse eller Statens kartverk kan gjøre rettinger og deretter returnere originalbase. Distribusjon til andre parter i FDV-avtalen og privat marked SOSI-eksport av originaldata Kontroll og ev. tilbakemeldinger Lagring av kopi i QMS Distribusjon av kommunefiler og oppdatering av WMS-tjenester Norge digitalt og privat marked Figur 2: Kommunen som originaldatavert 11

12 Oppdatering direkte i sentral database, og synkronisering av databaser Eksport, sending og import av SOSI-filer er velprøvd og fungerer godt. Dette har imidlertid sine begrensninger i at det baserer seg på oversending av hele datasett. Det krever en god del manuell innsats både ved eksport, ev. kontroll og import. Dette er begrenser hvor ofte det er rasjonelt å distribuere dataene. Nyere tekniske løsninger gjør dette på en bedre måte. Matrikkelen baserer seg på oppdatering direkte i sentral database. De lokale Matrikkelklientene jobber direkte mot sentral database ved hjelp av Matrikkel-API. Matrikkel-APIet kan også brukes til å holde en lokal kopi av den sentrale databasen kontinuerlig oppdatert i forhold til den sentrale originalen. Matrikkeldataene (FKB-Eiendomskart, FKB-Adresse + bygningspunkter og administrative grenser) omfattes av et slikt regime. Tilsvarende dataflyt kan også opprettes for andre data omfattet av FDV-avtalen ved hjelp av NGIS-API. Det finnes foreløpig ikke et system for å holde lokale kopier kontinuerlig oppdatert ved hjelp av NGIS-API. Det er imidlertid høsten 2010 satt i gang et prosjekt for å teste synkronisering, både en lokal kopi i forhold til en sentral original og omvendt (synkronisere en sentral original i forhold til en lokal kopi). 12

13 Kommunen: Oppdaterer direkte i sentral database gjennom et API Lagrer (om ønskelig) en synkronisert kopi i lokal base. Lokal kopi Kontinuerlig bruk og oppdatering Andre parter i FDV-avtalen Mottar oppdaterte data fra Statens kartverk ved hver ajourholdsrunde, ev. direktetilgang gjennom APIet. Melder om endringer i forhold til disse til originaldatavert Statens kartverk: Har ansvar for drift av originaldatabase. Har også et overordnet ansvar for datainnholdet, noe som innebærer kjøring av en del kontroller. Distribusjon til andre parter i FDV-avtalen og privat marked Sentral original Distribusjon av kommunefiler og oppdatering av WMS-tjenester Ajourholdsdata Norge digitalt og privat marked Figur 3: Oppdatering i sentral original Ved oppdatering i sentral original blir originaldatavertens ansvar fordelt på to parter. Ansvar for oppdatering av originaldatasettet ligger i kommunen, mens driftsansvar ligger hos Statens kartverk. Driftsansvaret vil også inneholde ansvar for versjonsoppgraderinger og et ansvar for å holde homogent datainnhold i databasen. 7. RETTIGHETER VED FORVALTNING AV GEODATA Rettighetsspørsmål til FKB-produkter og ortofoto etablert gjennom Geovekst-samarbeidet er i sin helhet behandlet i kapittel 7 i Geovekst veiledningsdokumentasjon. Datasett fra andre Norge digitalt-parter som er underlagt et systematisk forvaltningsregime, kan tas inn i avtalen. Rettighetsforholdene til disse datasettene endres ikke gjennom forvaltningsavtalen. 13

14 8. KOSTNADER OG KOSTNADSGRUPPER. 8.1 Kontinuerlig ajourhold - forvaltningsavtalen Det skal inngås en forvaltningsavtale per kommune, som kan løpe over flere år inntil den revideres. I denne avtalen skal kostnader ved forvaltning søkes synliggjort, og det skal avtales en kostnadsdeling mellom partene. Hvert år skal det framlegges prosjektregnskap for partene med budsjett/justert plan for påfølgende år. Kostnadene skal i prinsippet gjenspeile de reelle ekstrakostnader en part har med å forvalte dataene. Disse er ikke alltid lette å måle fordi en god del av arbeidet ofte utføres i tilknytning til de oppgaver parten har. Derfor er det nedenfor gjort en del forenklinger med hensyn til hvordan noen av kostnadene skal beregnes. Kostnadene er inndelt i kostnadselementer beskrevet nedenfor Prosjektadministrasjon Dette er kostnader knyttet til det å være prosjektleder for forvaltningsavtalen. Oppgavene er beskrevet i pkt Disse kostnader settes fast til 25 timer og godtgjøres etter den til enhver tid gjeldende timepris i Geovekst Datafangst og innrapportering Det skal ikke beregnes kostnader i forbindelse med datafangst og innrapportering ved kontinuerlig ajourhold. Dette anses å være en del av partenes normale driftsoppgaver og ikke ekstrakostnader knyttet til forvaltningen. Endringsdata skal som nevnt foran normalt leveres på digital form (SOSI-format). Hvis data leveres på analog form til originaldataverten, bør kostnadene ved digitalisering belastes leverandøren. (Se for øvrig punkt 6.3 foran) Finansiering av periodisk ajourhold og oppgradering Når det skal gjennomføres periodisk ajourføring eller oppgradering av data for en kommune, skal det etableres et eget prosjekt med egen kostnadskalkyle og kostnadsdeling (se nedenfor). Til finansiering av slike prosjekt kan styringsgruppa for forvaltningsavtalen bevilge et beløp for delfinansiering av prosjektet. Disse kostnader føres under dette kostnadselement Innlegging av data i originaldatasett Kostnader knyttet til det å være originaldatavert (jf. punkt 6.2 foran) vil ofte kunne være vanskelig å måle. For å ha en enkel måte å fastsette denne kostnaden på, er det innført et system der kostnadene stipuleres etter aktiviteten på byggefronten. Byggeaktiviteten for kommunen måles i antall nye B-identer (Nye bygg og bygningsendringer, dato for gitt rammetillatelse) i matrikkelen per år, og det benyttes tall fra foregående kalenderår. Arbeidet 14

15 Kap. 10 Forvaltning av FKB-datamed innlegging i databasen er avhengig av vedlikeholdsmengden, men det er knyttet en del faste kostnader til oppgaven. Minimumsgodtgjørelse som orginaldatavert settes til 15 bygg x den til enhver tid gjeldene enhetspris. Godtgjørelse for originaldatavertrollen med denne enhetsprisen forutsetter at det faktisk er gjennomført vedlikehold av alle aktuelle FKB-datasett. Denne godtgjørelsen forutsetter at alle aktuelle primærdatasett oppdateres som avtalt. Hvis ansvaret for originaldatabasen fordeles på flere parter, skal det foretas en prosentvis fordeling basert på skjønn Redigering av databaser I forvaltningen av data vil det fra tid til annen være behov for oppgraderinger og omkoding av data som ikke er en vanlig del av originaldatavertens rolle. Dette er spesielt aktuelt når kommunen har originalen og ikke alltid besitter rasjonelle verktøy til slike oppgaver. Kostnadene ved oppgraderinger skal dekkes med timepris, og avklares med partene så fremt behovet er vesentlig Standarddistribusjon Formidlingsoppgavene er beskrevet i punkt 6.4. I dette kostnadselementet inngår standardisert distribusjon av sømløse kommunedatabaser på SOSI-format. Kostnadene er tidsbruk og materialkostnader Partstilpassede leveranser av vektordata Partene kan etter ønske tilbys alternative dataleveranser for mest mulig effektiv utnyttelse av felles geodata. Spesialleveranser kan være enten på et annet format enn SOSI-formatet eller i et annet koordinatsystem/datum enn det som partene har definert som standard for kommunen Ekstrakostnader for hver leveransetype kalkuleres og føres her (tid og materiell). Kostnadene ved uttak fordeles likt mellom de parter som velger denne leveranseform. 15

16 9. KOSTNADSDELING Kostnadsdeling ved kontinuerlig ajourhold (forvaltningsavtalen) I en forvaltningsavtale skal det framgå hvilken kostnadsdeling som skal benyttes for dataforvaltningen. Her gjelder de samme hovedprinsipper for kostnadsdeling som er lagt til grunn for etableringsprosjekter. Geovekstpart Prosentandel. Kommune 35 Statens kartverk 27 E-verk 12 Telenor 12 Vegvesenet 8 Landbruk 6 Hvis flere parter deltar, skal deres prosentandel stipuleres, og standardpartenes andel reduseres tilsvarende. 10. SALGSINNTEKTER SK skal holde rede på salg av fellesskapets data og framlegge dette årlig. Med salg i denne sammenheng forstås: Salg av FKB-produkter og ortofoto av Geovekst-partene Formidling av FKB-produkter og ortofoto gjennom gjeldende formidlingskanal Inntekter når nye parter kjøper seg inn i prosjekter, eller at eksisterende parter kjøper seg inn i deler av kommunen der de pr. i dag ikke har rettigheter. Hvis salg utføres av andre parter enn SK, skal disse føre tilsvarende oversikt. Minst en gang pr. år skal inntekter av salg hos andre parter overføres til hovedregnskapet som er hos SK. 11. KALKYLE OG PROSJEKTREGNSKAP Det skal føres løpende prosjektregnskap over forvaltningen av Geovekst-data i kommunen. SK har ansvaret for dette, og til formålet benyttes samme verktøy som for etableringsprosjekter (GEPOS). Det er derfor et opplegg for å hente data fra SKs offisielle regnskap og for å lage samleoversikter for fylket (og landet) per part. For eksempler på bilder fra GEPOS henvises det til vedleggene til kap.11 i veiledningsdokumentasjonen. 16

17 12. VEDLEGG Vedlegg A: Forslag til rutine for kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av FKB-AR5 Vedlegg B: Forslag til rutine for kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av FKB-Veg og FKB- Vegnett Vedlegg C: Forslag til rutine for kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av FKB-Bygning og FKB- PblTiltak Vedleggene finnes her: FDV-arbeid i Geovekst 17

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Nytt opplegg for FDV- økonomi 2015

Nytt opplegg for FDV- økonomi 2015 Nytt opplegg for FDV- økonomi 2015 FDV økonomi 2015 Bakgrunn for endringene Mer fokus på faktisk gjennomført vedlikehold Ekstra arbeid synliggjøres. Lik praktisering av oppdateringsansvar mellom fylker

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015

Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015 Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015 Forvaltningsopplegget KARTVERKET VADSØ Grandfjæra22B Molde Oppdaterings ansvar NGIS Distribusjon WMS Ajourholdsansvar Kontroll og bearbeiding 1880 Partene. Kommunen

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1617 Hitra

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1617 Hitra Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1617 Hitra 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1640 Røros

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1640 Røros Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1640 Røros 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1653 Melhus

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1653 Melhus Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1653 Melhus 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1633 Osen

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1633 Osen Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1633 Osen 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1662 Klæbu

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1662 Klæbu Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1662 Klæbu 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen

GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen Temadag- Tana, Lakselv, Hammerfest August 2004 Olav S. Olsen FeoForum Finnmark - Foredrag - Samarbeid GeoForum Statens

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Agenda 1. Sentral forvaltning av laserdata 2. Norge i bilder, ny løsning 3. SOSI 4.5 4. FDV 2015 5. Nasjonale

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Kommunebesøk Holtålen Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Hvorfor er kartvedlikehold viktig? Alle har alltid nå detaljerte kart tilgjengelig. Alle tar det som en selvfølge at kartet er riktig Manglende

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1664 Selbu

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1664 Selbu Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1664 Selbu 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1638 Orkdal

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1638 Orkdal Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1638 Orkdal 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning... 3 15.2 Hvem kan selge?... 4 15.3 Forvaltningsavtalene... 4 15.3.1 Inntekter... 4 15.3.2 Produksjonskostnader... 5 15.4 Betingelser... 5

Detaljer

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase Notat Emne: Distribusjon av Geovekst-data Til: Geovekst-forum, Norsk Eiendomsinformasjon AS og fylkeskartkontorene Fra: Geovekst-sekretariatet Dato: 22. mai 2009 Kopi til: Norge digitalt sekretariatet

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1627 Bjugn

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1627 Bjugn Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1627 Bjugn 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER 2015-02-25 Side 1/5 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1

Detaljer

GEOVEKST- oppdatering av FKB Ajourhold - trinn for trinn Strategiske valg og rutiner med fokus på tiltaksdata

GEOVEKST- oppdatering av FKB Ajourhold - trinn for trinn Strategiske valg og rutiner med fokus på tiltaksdata GEOVEKST- oppdatering av FKB Ajourhold - trinn for trinn Strategiske valg og rutiner med fokus på tiltaksdata Temadag Hammerfest August 2004 Tana, Lakselv, Olav S. Olsen FeoForum Finnmark - Foredrag 2

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Anne Guro Nøkleby 20 juni - 2012 Plandataforum 18. mars 2013 10.00-10.15 Innledning og oppstart Anne Guro Nøkleby - Ny organisasjon

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 1. - 2. september 2009 Sted: Statens hus, Steinkjer Asbjørn Borge Reidar Sætveit Hanna Sofie Nystad

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

Felleskartdatabase. Status på FDV arbeidet

Felleskartdatabase. Status på FDV arbeidet Felleskartdatabase Status på FDV arbeidet Innhold Forvaltningsrundene Høst 2015 Vår 2016 FKB-Vegnett Forvaltning av FKB fremover Ny versjon, 4.6 Sentral lagring av FellesKartdataBase Kurs og veiledning

Detaljer

6 Kostnadsdelingsnorm

6 Kostnadsdelingsnorm Geovekst-veiledningsperm 6 Kostnadsdelingsnorm 6.1 INNLEDNING... 5 6.2 OVERORDNEDE PRINSIPPER... 7 6.3 DATA SOM BRINGES INN I ET PROSJEKT... 7 6.3.1 Data hvor partene i fellesskap blir rettighetshavere...

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 2015

Vedlikeholdsårsmøte 2015 Agenda 10.30-10.50: Velkommen og FDV-økonomi. v/ Kari Buset 10.50-11.30: Bygg i matrikkel, (adressering) v/wenche Mork 11:30-11.45: pause 11:45-12.20: PblTiltak/bygg dataflyt v/trude Lien 12:20-12.45:

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

Veiledningsopplegg for kommunalt ajourhold av Vegtema og Bygg

Veiledningsopplegg for kommunalt ajourhold av Vegtema og Bygg Veiledningsopplegg for kommunalt ajourhold av Vegtema og Bygg - med formål å senke terskelen for kommunalt ajourhold av : Vegtema : FKB-Vegnett, FKB-Veg, FKB-TraktorvegSti Bygg : Bygning i Matrikkel, FKB-Pbltiltak,

Detaljer

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk Framtidsrettet geodataforvaltning Finansiering Einar Jensen Statens kartverk Disposisjon Status Utfordringer Mulige finansieringskilder Ulike scenarier Status Vi har kommet langt men vil mye lengre Ikke

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 3-4.juni 2009, Sted: Institutt Igalo, Montenegro Harald Wethal Reidar Sætveit Randi Fagervik David

Detaljer

Ajourhold av AR5 (Arealressurskart 1:5 000)

Ajourhold av AR5 (Arealressurskart 1:5 000) Fylkeskartkontorene i Norge Kopi: FMLA v/ landbrukets Geodataleder Statens landbruksforvaltning Ajourhold av AR5 (Arealressurskart 1:5 000) Vi ber i dette brevet om tilbakemelding på behovet for annen

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

Prøveprosjekt forenklet ajourhold av veinett

Prøveprosjekt forenklet ajourhold av veinett Prøveprosjekt forenklet ajourhold av veinett Adresseseminar Oslo 13. september 2012 Jan Inge Torgersen Stavanger kommune Stavanger by Gjennomgang av: Bakgrunnen for prosjektet Dagens ajourhold fra kommunen

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34. FKB LedningEkom

Versjon 4.5 2014-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34. FKB LedningEkom Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 1 av 34 FKB LedningEkom Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEkom (forvaltning) Side 2 av 34 Innhold FKB LEDNINGEKOM... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Revidert. FDV-avtale

Revidert. FDV-avtale Årsmøtet Revidert FDV-avtale Ny revidert avtale inngås i 2013. Største endring: Plan Avtalen sendes ut for underskrift når referater fra årsmøtet er godkjent. Planinformasjon i Norge digitalt Juni 2011

Detaljer

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin Felles Kartdatabase FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015 Mika Sundin 1. Overgang til FKB 4.5 2. Tiltaksbasen - hvordan forvalte denne. Forholdet mellom Tiltaksbase og FKB-Bygg. 3. Vegnett 1. Overgang til FKB

Detaljer

Hvordan organiserer vi arbeidet med dataforvaltning i SVV Region øst

Hvordan organiserer vi arbeidet med dataforvaltning i SVV Region øst Hvordan organiserer vi arbeidet med dataforvaltning i SVV Region øst Kort presentasjon av geodatamiljøet, roller, organisering og premisser Knut Jetlund Fagkoordinator Dataforvaltning Geodataseksjonen

Detaljer

1. Sammendrag. SETT inn logoene her?

1. Sammendrag. SETT inn logoene her? Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 3. Geovekst-samarbeidet... 4 4. Organisering... 5 5. Finansiering og rettigheter... 5 6. Standardisering... 6 7. Primærdata... 6 8. FDV-avtaler effektivisert

Detaljer

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 16. Oktober 2014 Anne Guro Nøkleby Plansatsing under Norge digitalt prinsipper I Felles satsing for å styrke etablering av komplett innhold i kommunale digitale planregistre. Gradvis utvikling

Detaljer

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte med rapport for 2014 Geodataplanlegging gjennomgang av handlingsplan Felles satsninger

Detaljer

Geodataplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405

Geodataplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405 Geodataplan 2015-2018 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner:... 4 2 Geodetisk grunnlag....

Detaljer

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage FGU Buskerud 21.10.2015 Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage Kartverket Norge digitalt Geovekst Forvaltning, drift og vedlikehold Vår organisasjon Landdivisjonen Kartverket Oslo Fylkeskartkontoret

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 NOTAT Emne Til Fra Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 1 Bakgrunn og målsetting Referansegruppen for Norge digitalt

Detaljer

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Aktiviteter 2014 Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Agenda 08.45 Åpning v/paul Arne Tilset 09.00 Presentasjon av Vikna kommune v/ingunn Lysø 09.45 Godkjenning av møtereferat og hva som er

Detaljer

Arbeidet med klargjøring av dokumentasjon, leveranseformer, infrastruktur er påstartet

Arbeidet med klargjøring av dokumentasjon, leveranseformer, infrastruktur er påstartet MELDING NR. 2/2013 GEOVEKST-FORUM Oppsumering av saker fra de 3 siste møtene i 2013 Møte: 11.-12.juni i Mandal Møte med Basisgeodatautvalget i Agder Det ble gjennomført møte med Basisgeodatutvalget i Agder

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Geodataplan N-T 2014-2017. Møte i geodatautvalget 5/11-2013 Jon Endre Kirkholt

Geodataplan N-T 2014-2017. Møte i geodatautvalget 5/11-2013 Jon Endre Kirkholt Geodataplan N-T 2014-2017 Møte i geodatautvalget 5/11-2013 Jon Endre Kirkholt Geodataplanen GEOVEKST-forum har vedtatt at Geodataplanene skal lages etter en felles mal. Ny mal i forhold til fjorårets utgave,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien Vedlikehold Bygg/Tiltak Trude Lien Høsten 2014 ble noen av FKB-datasettene konvertert til FKB 4.5 FKB-AR5 FKB-Ledning FKB-TraktorvegSti Ny FKB-Veg Resterende datasett forvaltes fortsatt i FKB 4.02. For

Detaljer

REFERAT. Kort presentasjonsrunde. Se ellers foiler.

REFERAT. Kort presentasjonsrunde. Se ellers foiler. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato/Sted 12.02.2014 Toten hotell Sillongen Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar Velkommen v/georg Langerak, Kartverket

Detaljer

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B)

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B) Produktspesifikasjon N20 Bygg (forkortet N20B) Statens kartverk Versjon januar 2011 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Endringslogg... 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen...

Detaljer

Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø

Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Planregister og digitalisering av arealplaner Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Dagens tekst Plansatsningen i Norge digitalt Planregister Digitalisering av arealplaner

Detaljer

Georg påpeker at matrikkelen er den aller viktigste basen og at en av de største utfordringene er å heve kvaliteten på denne.

Georg påpeker at matrikkelen er den aller viktigste basen og at en av de største utfordringene er å heve kvaliteten på denne. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Lillehammer Dato 01.04.2014 Til stede Se vedlegg 1 Referent Ove Jørgensen, Kartverket Hamar Åpning v/georg Langerak, Kartverket Georg ønsket velkommen og

Detaljer

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand UTFORDRINGER FOR KARTPRODUSENTEN En bransje i trøbbel!

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg

Detaljer

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Styringsdokument for planperioden Tekstdel med strategier, organisering og målsettinger Handlingsplan

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 9. - 10. mars 2011 Sted: Drammen Til stede: Forfall: Randi Fagervik, Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Harald Wethal, Nils Heskestad, Geir

Detaljer

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Nytt og nyttig (?) fra Kartverket Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Omløpsfotograferingen Finnmark 2014 Ny nasjonal høydemodell Detaljert nasjonal høydemodell Pilotprosjekt i 2015 Totalt 13.700 km 2

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.20 Analyser og statistikk, er datagrunnlaget godt nok? v/nibio 11.00 Pause 11.10

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 19. april 2012 Sted: Storgata 33A, Oslo Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 24. -25. november 2009 Sted: Leangkollen hotell, Asker Asbjørn Borge Reidar Sætveit Hanna Sofie Nystad

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.01 2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB PblTiltak, forenklet versjon Side 1 av 20

SOSI-standard - versjon 4.01 2009-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB PblTiltak, forenklet versjon Side 1 av 20 SOSI-standard - versjon 4.01-03-10 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB PblTiltak, forenklet versjon Side 1 av 20 7. FKB PblTiltak, forenklet versjon. Versjonen bygger på erfaringer fra Vestfold og

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2014-2017 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2014-2017 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2014-2017 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

PLANINFORMASJON I NORGE DIGITALT

PLANINFORMASJON I NORGE DIGITALT PLANINFORMASJON I NORGE DIGITALT 14.06.2011 Forslag til modell for samhandling og datatilgang Referansegruppen for Norge digitalt ønsker å iverksette en felles satsing for å forenkle tilgangen til informasjon

Detaljer

FKB-Vegnett. Geodatautvalgsmøte for Akershus 07.05.2012. Kontaktperson fylkeskartkontoret : Svein Reid svein.reid@statkart.no tlf: 32 11 85 26

FKB-Vegnett. Geodatautvalgsmøte for Akershus 07.05.2012. Kontaktperson fylkeskartkontoret : Svein Reid svein.reid@statkart.no tlf: 32 11 85 26 FKB-Vegnett Geodatautvalgsmøte for Akershus 07.05.2012 Kontaktperson fylkeskartkontoret : Svein Reid svein.reid@statkart.no tlf: 32 11 85 26 Punkter i presentasjon tre utfordringer og en info Tiden det

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 4. 5. september 2012 Sted: Sogndal Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Randi Fagervik, Reidar Sætveit, Ketil Hognestad,

Detaljer

Tema / Dokumenter. Sak nr. Sakstype Ansvar. Orient. SK

Tema / Dokumenter. Sak nr. Sakstype Ansvar. Orient. SK 1 Sak nr. Tema / Dokumenter 01/09 Gjennomførin av Inspire-direktivet forsla til lov om infrastruktur for eorafisk informasjon (eodataloven). Se sak (Hørinsbrev o hørinsnotat under 27. 28. nov 2008) Møte

Detaljer