10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data"

Transkript

1 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte Geovekst-forum anbefaler at forvaltningen videreføres etter disse retningslinjer. Dette kapittelet inneholder selve retningslinjene. I tillegg er det utarbeidet vedlegg som beskriver prosedyrer rundt kontinuerlig ajourhold for prioriterte datasett. Disse vedleggene vil kunne revideres/forbedres, etter hvert som FDV-arbeidet Eksempel på forvaltningsavtale etter det beskrevne opplegg finnes i Geovekst veiledningsdokumentasjon kapittel ENDRINGSLOGG FORMÅL OG OMFANG FORKLARING AV BEGREPER BENYTTET I DOKUMENTET DATA SOM INNGÅR I FORVALTNINGEN (FKB - PRINSIPPER) FORHOLDET TIL AKTUELLE LOVER OG RETNINGSLINJER ORGANISERING AVTALEVERK FDV-AVTALER GEODATAFORVALTNING I EN KOMMUNE -ARBEIDSDELING Administrasjon av avtalen Originaldatavert Partenes ajourholdsansvar Distribusjon av data til Geovekst-partene Tilgjengeliggjøring og salg av data til andre Dataflyt i FDV-arbeidet RETTIGHETER VED FORVALTNING AV GEODATA KOSTNADER OG KOSTNADSGRUPPER KONTINUERLIG AJOURHOLD - FORVALTNINGSAVTALEN Prosjektadministrasjon Datafangst og innrapportering Finansiering av periodisk ajourhold og oppgradering Innlegging av data i originaldatasett Redigering av databaser Standarddistribusjon Partstilpassede leveranser av vektordata

2 9. KOSTNADSDELING KOSTNADSDELING VED KONTINUERLIG AJOURHOLD (FORVALTNINGSAVTALEN) SALGSINNTEKTER KALKYLE OG PROSJEKTREGNSKAP VEDLEGG

3 0. ENDRINGSLOGG Dato Kort beskrivelse av endring Gjennomgang og oppdatering av hele kapittel Behandlet i Geovekst-forum 1. FORMÅL OG OMFANG Formålet med disse retningslinjene er å beskrive administrative og tekniske rutiner for en praktisk og kostnadseffektiv forvaltning av Felles KartdataBase (FKB) som er etablert og blir forvaltet etter inngåtte Geovekst-avtaler. Dokumentet beskriver rutiner for å samle inn informasjon fra Geovekst-partene, - og hvordan denne informasjonen skal benyttes til å holde FKB à jour. Det tas utgangspunkt i at hver Geovekst-part skal bidra med informasjon om de endringer de selv er årsak til, og melde inn feil som oppdages i dataene. Kommunen skal i tillegg sørge for at geodata, som kommer fra tiltakshaver eller inn på annen måte som en følge av krav i plan- og bygningsloven, kommer ajourføringen til gode. Retningslinjene er basert på den teknologiske plattform som partene har i dag, og må revideres i takt med ny teknologi. I tillegg til hoveddokumentet er det utarbeidet 3 veiledninger til bruk ved forvaltning av prioriterte datasett. 3

4 2. FORKLARING AV BEGREPER BENYTTET I DOKUMENTET Herunder er en del begreper brukt i dette dokumentet forklart. Forvaltning av data Vedlikehold av data, tilgjengeliggjøring, drift og distribusjon av datasett. Kontinuerlig ajourhold Ajourhold av datasettene basert på rapportering fra partene, dvs. administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt kan være digitale stikningsdata /kontrolldata markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonskart og melding om landbruksbygg, endringer i arealbruk og nye veier. Datasettene oppdateres av originaldataverten og distribueres til partene minimum en gang i året. Ajourholdsansvar hos partene Samler inn endringsdata i henhold til FKB-spesifikasjonene. Data merkes med endringsflagg og sendes over til originaldatavert ved forvaltningrundene Originaldatavert Originaldatavertens oppgaver kan deles i Oppdateringsansvar og Driftsansvar Originaldataansvar oppdatering Samle inn endringsdata (egne datakilder + endringsdata fra andre parter) Oppdatere endringsdata i originaldatabasen. Logge endringer i dataene. Originaldataansvar drift Drifte lagringsløsning. Sørge for nødvendig datasikkerhet (backup og oppetid) Ansvar for oppgradering av SOSI-versjon. Planlagte objekter Ved gjennomføring av et tiltak etter plan- og bygningsloven kan man få tilgang til følgende: Informasjon fra planer Stikningsdata. Kontrolldata for stukket beliggenhet. I dette dokument kalles disse data for planlagte objekter. Som bygget Stedfestingsdata for ferdig tiltak. Dette kan være innmålt veggliv på bygg, innmålte veianlegg, innmålt EL-tele anlegg. 4

5 3. DATA SOM INNGÅR I FORVALTNINGEN (FKB - PRINSIPPER) Generelt henvises det til SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase For FKB finnes en komplett oversikt i FKB-spesifikasjonen generell del pkt I tillegg vil FDV-avtalene omfatte en del datasett som ikke er FKB-data. Dette vil være temadata og plandata. Dataforvaltningen skal baseres på en kartdatabase for hele kommunen med ulik detaljeringsgrad i henhold til FKB-prinsippene. Kartdatabasen består av temavise primærdatasett og presentasjonsdatasett Alle objekter som rapporteres gjennom kontinuerlig ajourhold skal merkes med dato og kvalitet i henhold til SOSI. Følgende datasett skal prioriteres ved kontinuerlig ajourhold: - FKB-AR5 - FKB-Bygning - FKB-PblTiltak - FKB-Veg - FKB-Vegnett Matrikkelkartet tilgjengeliggjøres iht FKB-spesifikasjon gjennom Geovekst, men rutinene for etablering og ajourhold følger Matrikkel-regimet. I tilknytning til en del av primærdatasettene er det i etableringsfasen kartlagt tilleggsobjekter (opsjoner). I slike tilfeller avgjør fellesskapet hvorvidt disse skal ajourholdes. Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Prinsippet er at datasett skal ajourholdes med detaljeringsgrad i henhold til valgt FKB-standard, mens kravet til nøyaktighet ved kontinuerlig ajourhold tillates redusert. Ved kontinuerlig ajourhold legges data inn i basen med den kvalitet og detaljeringsgrad som meldes, selv om datagrunnlaget for området har dårligere kvalitet. Presentasjon av dataene må tilpasses slik at kvalitet tydeliggjøres. Datakilden må kvalitetskodes. Brukeren er selv ansvarlig for å sjekke kvalitet på aktuelle data. Når det er inngått avtale om forvaltning, anbefales det at kontinuerlig ajourhold iverksettes for hele kommunen, også for de deler av kommunen som det enda ikke er etablert 5

6 primærdatasett for. Ut fra gjeldende FKB-produktspesifikasjon utarbeides oversikt over hvilke objekter som minimum skal inngå i det kontinuerlige ajourholdet, og hvilke objekter som er ønsket ajourholdt. Denne ligger som vedlegg 1b til kapittel 11 i veiledningsdokumentasjonen. 4. FORHOLDET TIL AKTUELLE LOVER OG RETNINGSLINJER Det er i hovedsak tiltak som blir saksbehandlet etter plan- og bygningsloven som medfører endringer i FKB-dataene, og det er gjennom dokumentasjon i disse sakene at data kan innhentes til bruk i FDV-arbeidet. Forvaltningsavtalen må bygge på de muligheter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter gir. Kommunen får derfor en nøkkelrolle i vedlikeholdsarbeidet.. Kommunene må videre oppfordres til å kreve digitale plandata/tiltaksdata fra tiltakshaver i den grad dette ikke er urimelig. Som bygget data vil tilflyte kommunens bygningsetat når tiltaket er ferdig. Kommunen må så langt det er mulig kreve digitale kartdata i forbindelse med godkjenning (ferdigattest). Som bygget data vil imidlertid kunne komme sent i forhold til hva som er synlig i marka, - dvs. tiltaket bør være kommet med i FKB før som bygget -rapporteringen.. 5. ORGANISERING AVTALEVERK FDV-AVTALER Statens kartverk har ansvaret for organiseringen av Geovekst-samarbeidet i fylket. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av en geodataplan for fylket. Geodataplanen skal inneholde planer for både etablering og forvaltning. SK har også ansvar for å optimalisere forvaltningsarbeidet i fylket blant annet ved å koordinere periodisk ajourhold mellom kommunene. En forvaltningsavtale per kommune (FDV-avtalen) Denne avtalen regulerer det kontinuerlige ajourhold av FKB, samt drift, distribusjon, rettigheter og salg av kartdata. Avtalen skal inneholde en vurdering av behovet for periodisk ajourhold. Det forutsettes at avtalen løper så lenge samarbeidet eksisterer eller til den blir avløst av annen avtale. Aktuelle parter i forvaltningsavtalen er de som har vært med i etableringen av FKB i større deler av kommunen. Disse utgjør en styringsgruppe som har beslutningsmyndighet vedrørende årsbudsjett og regnskap. 6

7 6. GEODATAFORVALTNING I EN KOMMUNE -ARBEIDSDELING I forvaltningsavtalen for den enkelte kommunen avtales konkret ansvarsfordeling og dataflyt mellom partene. 6.1 Administrasjon av avtalen Statens kartverk har ansvar for at det inngås forvaltningsavtale og har normalt prosjektlederrollen. Oppgaver til prosjektleder: Holde oversikt over rettighetsforhold. Føre regnskap både over forvaltningsarbeidet de enkelte parter utfører innen kommunen og for salg av data til andre. Fakturere partene. Være pådriver for at partene leverer ajourholdsdata til originaldataansvarlig, dette kan gjøres ved å sende påminnelse til partene på avtalt tidspunkt og gjennom direkte kontakt med ajourholdsansvarlige hos partene Generell informasjon til partene. Avholde minst ett årlig møte mellom partene. Dette møtet kan holdes for flere kommuner samtidig. 6.2 Originaldatavert Originaldataverten har ansvar for arbeid med originaldatabasen, som er den versjon av primærdatasettet som vedlikeholdes, og som alle parter regelmessig får kopi av i henhold til forvaltningsavtalen, minimum en gang årlig. Hvem som er originaldatavert for de ulike primærdatasettene, skal avtales i forvaltningsavtalen, se kapittel 11, vedlegg 2. Normalt er kommunen eller SK originaldatavert for de ulike primærdatasettene. I utgangspunktet bør kommunen ha ansvaret for de fleste datasettene, siden det er der de fleste endringer fanges opp. I tilknytning til periodisk ajourhold eller andre oppgraderingsprosjekt, må for eksempel SK overta originaldatabasen for en kortere periode. Dette skal reguleres i forvaltningsavtalen. Originaldataverten må ha kvalifisert personell både når det gjelder funksjonen som oppdateringsansvarlig og som driftsansvarlig, samt IT-rutiner som sikrer riktig håndtering av oppdateringene. Oppgavene til oppdateringsansvarlig vil være å samle inn endringsdata (egne kilder + endringsdata fra andre parter), oppdatere endringsdata i originaldatabasen og logge endringer i dataene. Den driftsansvarlige skal drifte lagringsløsninger, sørge for nødvendig datasikkerhet og ha ansvar for oppgradering av SOSI-versjoner. 7

8 Forslag til rutiner fremkommer i vedleggene som beskriver arbeidet med de enkelte datasettene. 6.3 Partenes ajourholdsansvar Noen parter i forvaltningsavtalen har et spesielt ansvar for å framskaffe ajourholdsdata for de ulike datasettene. Forvaltningsavtalen skal inneholde en tabell som viser hvem av partene som har ajourholdsansvar og skal rapportere om endringer til originaldatavert. For noen datasett kan det være flere ajourholdsansvarlige parter, se kapittel 11, vedlegg 1a. Utover de pliktige ajourholdsmeldinger har alle parter et ansvar for å melde feil som oppdages under bruk av data. Forvaltningsavtalen skal inneholde oversikt over ajourholdsansvarlig enhet/person for hver part. Parten må utarbeide og dokumentere rutiner for dataflyt mellom interne enheter og den ajourholdsansvarlige. Rutinene skal sikre at FKB oppdateres med de best egnede data. 6.4 Distribusjon av data til Geovekst-partene SK er formidler av alle datasettene til partene i forvaltningsavtalen. Dette innebærer også at SK skal kontrollere originaldatasettene og ha ansvar for å sammenstille data over fylkes- og kommunegrenser. Standardleveransen består av heldekkende kommunefiler tilgjengelig gjennom den til enhver tid gjeldende nedlastningsløsning. Alle data finnes på SOSI-format og i EUREF89, aktuell UTM-sone. Datagrunnlaget som er tilgjengelig for nedlasting inngår også i Statens kartverks heldekkende WMS-tjenester. Utover dette tilrettelegger Statens kartverk spesialleveranser på forespørsel. 6.5 Tilgjengeliggjøring og salg av data til andre SK er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre fellesskapets data for andre mulige brukere. Andre parter kan selge FKB-produkter og ortofoto i henhold til prinsippene i Geovekst. Alle parter må føre regnskap over sitt salg FKB-produkter og ortofoto og sende dette til SK en gang årlig. Inntekter fra salg som skal tilfalle fellesskapet, skal tilbakeføres til prosjektet og primært benyttes til forvaltning og ajourhold ved for eksempel: - Reduksjon av partenes årlige bidrag ved kontinuerlige vedlikehold. - Bidrag til periodisk ajourhold. - Bidrag til eventuelle oppgraderingsprosjekter. - Bidrag til opplæring / workshops i FDV-arbeid For øvrig vises til Geovekst veiledningsdokumentasjon kap 15 8

9 6.6 Dataflyt i FDV-arbeidet Den tradisjonelle måten å organisere FDV-arbeidet på er ved å definere en part som originaldatavert (oftest enten Statens kartverk eller kommunen). Originaldatavertens hovedoppgaver i henhold til avtalen er å holde dataene à jour og i tråd med spesifikasjonen for datasettet. I tillegg definerer FDV-avtalen 1 eller 2 ajourholdsrunder pr. år. I forbindelse med disse ajourholdsrundene skal øvrige parter i avtalen sende eventuelle endringsdata for datasettet til originaldataverten. Originaldataverten legger dette inn i originaldataene. Statens kartverk har ansvar for distribusjon av dataene til øvrige parter i avtalen. I de tilfellene der Statens kartverk ikke selv er originaldatavert sender derfor originaldataverten en SOSIeksport fra originalbasen til Kartverket for videre distribusjon. I disse tilfellene vil Kartverket utføre en kontroll av at datasettet er i tråd med spesifikasjonen. Dersom det er avvik kan disse enten rettes av originaldatavert før ny SOSI-eksport, eller det kan avtales at Statens kartverk låner originalen for en kort periode og retter opp dataene. De rettede dataene må i slike tilfeller importeres tilbake i originalbasen. 9

10 Statens kartverk er originaldatavert: Dette er en enkel og effektiv organisering for datasett der det er få endringer. Se flytskisse under: Kommunen og øvrige FDV-parter: Lagrer (om ønskelig) en kopi i lokal base. Ved FDV-ajourhold sendes ajourholdsdata til Statens Kartverk for distribusjon. Kopidata Ajourholdsdata Statens kartverk: Kontrollerer mottatte ajourholdsdata og oppdaterer originalbase. Distribusjon til andre parter i FDV-avtalen og privat marked FDV-ajourhold 1 eller 2 ganger i året Lagring av original i QMS Distribusjon av kommunefiler og oppdatering av WMS-tjenester Norge digitalt og privat marked Figur 1 : Statens kartverk som originaldatavert 10

11 Kommunen er originaldatavert: Dette er å fortrekke for datasett der det skjer mange endringer og der endringene er mulig å fange opp gjennom kommunal saksbehandling (dvs. datasettene som bør prioriteres ved FDVajourhold: Bygning/PblTiltak, Veg/Vegnett og AR5). Dataflyten fungerer godt der originaldataverten gjør en god jobb og leverer originaldata i henhold til spesifikasjonen. Se flytskisse under: Kommunen: Forvaltning av dataene i lokal base. Dataene holdes kontinuerlig ajour. Ved FDV-ajourhold sendes original til Statens Kartverk for distribusjon. Kontinuerlig bruk og oppdatering Originaldata Andre parter i FDV-avtalen Mottar oppdaterte data fra Statens kartverk ved hver ajourholdsrunde. Melder om endringer i forhold til disse til originaldatavert FDV-ajourhold 1 eller 2 ganger i året Ajourholdsdata Statens kartverk: Kontrollerer mottatt originalbase. Ved ev. avvik i dataene gis tilbakemelding til originaldatavert. Originaldatavert kan gjøre rettinger og foreta ny leveranse eller Statens kartverk kan gjøre rettinger og deretter returnere originalbase. Distribusjon til andre parter i FDV-avtalen og privat marked SOSI-eksport av originaldata Kontroll og ev. tilbakemeldinger Lagring av kopi i QMS Distribusjon av kommunefiler og oppdatering av WMS-tjenester Norge digitalt og privat marked Figur 2: Kommunen som originaldatavert 11

12 Oppdatering direkte i sentral database, og synkronisering av databaser Eksport, sending og import av SOSI-filer er velprøvd og fungerer godt. Dette har imidlertid sine begrensninger i at det baserer seg på oversending av hele datasett. Det krever en god del manuell innsats både ved eksport, ev. kontroll og import. Dette er begrenser hvor ofte det er rasjonelt å distribuere dataene. Nyere tekniske løsninger gjør dette på en bedre måte. Matrikkelen baserer seg på oppdatering direkte i sentral database. De lokale Matrikkelklientene jobber direkte mot sentral database ved hjelp av Matrikkel-API. Matrikkel-APIet kan også brukes til å holde en lokal kopi av den sentrale databasen kontinuerlig oppdatert i forhold til den sentrale originalen. Matrikkeldataene (FKB-Eiendomskart, FKB-Adresse + bygningspunkter og administrative grenser) omfattes av et slikt regime. Tilsvarende dataflyt kan også opprettes for andre data omfattet av FDV-avtalen ved hjelp av NGIS-API. Det finnes foreløpig ikke et system for å holde lokale kopier kontinuerlig oppdatert ved hjelp av NGIS-API. Det er imidlertid høsten 2010 satt i gang et prosjekt for å teste synkronisering, både en lokal kopi i forhold til en sentral original og omvendt (synkronisere en sentral original i forhold til en lokal kopi). 12

13 Kommunen: Oppdaterer direkte i sentral database gjennom et API Lagrer (om ønskelig) en synkronisert kopi i lokal base. Lokal kopi Kontinuerlig bruk og oppdatering Andre parter i FDV-avtalen Mottar oppdaterte data fra Statens kartverk ved hver ajourholdsrunde, ev. direktetilgang gjennom APIet. Melder om endringer i forhold til disse til originaldatavert Statens kartverk: Har ansvar for drift av originaldatabase. Har også et overordnet ansvar for datainnholdet, noe som innebærer kjøring av en del kontroller. Distribusjon til andre parter i FDV-avtalen og privat marked Sentral original Distribusjon av kommunefiler og oppdatering av WMS-tjenester Ajourholdsdata Norge digitalt og privat marked Figur 3: Oppdatering i sentral original Ved oppdatering i sentral original blir originaldatavertens ansvar fordelt på to parter. Ansvar for oppdatering av originaldatasettet ligger i kommunen, mens driftsansvar ligger hos Statens kartverk. Driftsansvaret vil også inneholde ansvar for versjonsoppgraderinger og et ansvar for å holde homogent datainnhold i databasen. 7. RETTIGHETER VED FORVALTNING AV GEODATA Rettighetsspørsmål til FKB-produkter og ortofoto etablert gjennom Geovekst-samarbeidet er i sin helhet behandlet i kapittel 7 i Geovekst veiledningsdokumentasjon. Datasett fra andre Norge digitalt-parter som er underlagt et systematisk forvaltningsregime, kan tas inn i avtalen. Rettighetsforholdene til disse datasettene endres ikke gjennom forvaltningsavtalen. 13

14 8. KOSTNADER OG KOSTNADSGRUPPER. 8.1 Kontinuerlig ajourhold - forvaltningsavtalen Det skal inngås en forvaltningsavtale per kommune, som kan løpe over flere år inntil den revideres. I denne avtalen skal kostnader ved forvaltning søkes synliggjort, og det skal avtales en kostnadsdeling mellom partene. Hvert år skal det framlegges prosjektregnskap for partene med budsjett/justert plan for påfølgende år. Kostnadene skal i prinsippet gjenspeile de reelle ekstrakostnader en part har med å forvalte dataene. Disse er ikke alltid lette å måle fordi en god del av arbeidet ofte utføres i tilknytning til de oppgaver parten har. Derfor er det nedenfor gjort en del forenklinger med hensyn til hvordan noen av kostnadene skal beregnes. Kostnadene er inndelt i kostnadselementer beskrevet nedenfor Prosjektadministrasjon Dette er kostnader knyttet til det å være prosjektleder for forvaltningsavtalen. Oppgavene er beskrevet i pkt Disse kostnader settes fast til 25 timer og godtgjøres etter den til enhver tid gjeldende timepris i Geovekst Datafangst og innrapportering Det skal ikke beregnes kostnader i forbindelse med datafangst og innrapportering ved kontinuerlig ajourhold. Dette anses å være en del av partenes normale driftsoppgaver og ikke ekstrakostnader knyttet til forvaltningen. Endringsdata skal som nevnt foran normalt leveres på digital form (SOSI-format). Hvis data leveres på analog form til originaldataverten, bør kostnadene ved digitalisering belastes leverandøren. (Se for øvrig punkt 6.3 foran) Finansiering av periodisk ajourhold og oppgradering Når det skal gjennomføres periodisk ajourføring eller oppgradering av data for en kommune, skal det etableres et eget prosjekt med egen kostnadskalkyle og kostnadsdeling (se nedenfor). Til finansiering av slike prosjekt kan styringsgruppa for forvaltningsavtalen bevilge et beløp for delfinansiering av prosjektet. Disse kostnader føres under dette kostnadselement Innlegging av data i originaldatasett Kostnader knyttet til det å være originaldatavert (jf. punkt 6.2 foran) vil ofte kunne være vanskelig å måle. For å ha en enkel måte å fastsette denne kostnaden på, er det innført et system der kostnadene stipuleres etter aktiviteten på byggefronten. Byggeaktiviteten for kommunen måles i antall nye B-identer (Nye bygg og bygningsendringer, dato for gitt rammetillatelse) i matrikkelen per år, og det benyttes tall fra foregående kalenderår. Arbeidet 14

15 Kap. 10 Forvaltning av FKB-datamed innlegging i databasen er avhengig av vedlikeholdsmengden, men det er knyttet en del faste kostnader til oppgaven. Minimumsgodtgjørelse som orginaldatavert settes til 15 bygg x den til enhver tid gjeldene enhetspris. Godtgjørelse for originaldatavertrollen med denne enhetsprisen forutsetter at det faktisk er gjennomført vedlikehold av alle aktuelle FKB-datasett. Denne godtgjørelsen forutsetter at alle aktuelle primærdatasett oppdateres som avtalt. Hvis ansvaret for originaldatabasen fordeles på flere parter, skal det foretas en prosentvis fordeling basert på skjønn Redigering av databaser I forvaltningen av data vil det fra tid til annen være behov for oppgraderinger og omkoding av data som ikke er en vanlig del av originaldatavertens rolle. Dette er spesielt aktuelt når kommunen har originalen og ikke alltid besitter rasjonelle verktøy til slike oppgaver. Kostnadene ved oppgraderinger skal dekkes med timepris, og avklares med partene så fremt behovet er vesentlig Standarddistribusjon Formidlingsoppgavene er beskrevet i punkt 6.4. I dette kostnadselementet inngår standardisert distribusjon av sømløse kommunedatabaser på SOSI-format. Kostnadene er tidsbruk og materialkostnader Partstilpassede leveranser av vektordata Partene kan etter ønske tilbys alternative dataleveranser for mest mulig effektiv utnyttelse av felles geodata. Spesialleveranser kan være enten på et annet format enn SOSI-formatet eller i et annet koordinatsystem/datum enn det som partene har definert som standard for kommunen Ekstrakostnader for hver leveransetype kalkuleres og føres her (tid og materiell). Kostnadene ved uttak fordeles likt mellom de parter som velger denne leveranseform. 15

16 9. KOSTNADSDELING Kostnadsdeling ved kontinuerlig ajourhold (forvaltningsavtalen) I en forvaltningsavtale skal det framgå hvilken kostnadsdeling som skal benyttes for dataforvaltningen. Her gjelder de samme hovedprinsipper for kostnadsdeling som er lagt til grunn for etableringsprosjekter. Geovekstpart Prosentandel. Kommune 35 Statens kartverk 27 E-verk 12 Telenor 12 Vegvesenet 8 Landbruk 6 Hvis flere parter deltar, skal deres prosentandel stipuleres, og standardpartenes andel reduseres tilsvarende. 10. SALGSINNTEKTER SK skal holde rede på salg av fellesskapets data og framlegge dette årlig. Med salg i denne sammenheng forstås: Salg av FKB-produkter og ortofoto av Geovekst-partene Formidling av FKB-produkter og ortofoto gjennom gjeldende formidlingskanal Inntekter når nye parter kjøper seg inn i prosjekter, eller at eksisterende parter kjøper seg inn i deler av kommunen der de pr. i dag ikke har rettigheter. Hvis salg utføres av andre parter enn SK, skal disse føre tilsvarende oversikt. Minst en gang pr. år skal inntekter av salg hos andre parter overføres til hovedregnskapet som er hos SK. 11. KALKYLE OG PROSJEKTREGNSKAP Det skal føres løpende prosjektregnskap over forvaltningen av Geovekst-data i kommunen. SK har ansvaret for dette, og til formålet benyttes samme verktøy som for etableringsprosjekter (GEPOS). Det er derfor et opplegg for å hente data fra SKs offisielle regnskap og for å lage samleoversikter for fylket (og landet) per part. For eksempler på bilder fra GEPOS henvises det til vedleggene til kap.11 i veiledningsdokumentasjonen. 16

17 12. VEDLEGG Vedlegg A: Forslag til rutine for kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av FKB-AR5 Vedlegg B: Forslag til rutine for kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av FKB-Veg og FKB- Vegnett Vedlegg C: Forslag til rutine for kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av FKB-Bygning og FKB- PblTiltak Vedleggene finnes her: FDV-arbeid i Geovekst 17

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Nytt opplegg for FDV- økonomi 2015

Nytt opplegg for FDV- økonomi 2015 Nytt opplegg for FDV- økonomi 2015 FDV økonomi 2015 Bakgrunn for endringene Mer fokus på faktisk gjennomført vedlikehold Ekstra arbeid synliggjøres. Lik praktisering av oppdateringsansvar mellom fylker

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015

Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015 Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015 Forvaltningsopplegget KARTVERKET VADSØ Grandfjæra22B Molde Oppdaterings ansvar NGIS Distribusjon WMS Ajourholdsansvar Kontroll og bearbeiding 1880 Partene. Kommunen

Detaljer

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Innsending av AR5 til kartverket Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Agenda Geodataplan Kartverkets rolle FDV-avtalen Vedlikehold Sentral felles kartdatabase Matrikkelen Geodataplan 2016-2019

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) FDV_avtale i NN kommune Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2011-Vedtatt i Geovekst-forum_1.

Detaljer

Melding nr.3/2014 fra Geovekst-forum

Melding nr.3/2014 fra Geovekst-forum Melding nr.3/2014 fra Geovekst-forum Sak 24/14 Definisjon av FKB og inndeling i datasett og produkt (se sak 10/14) utsatt fra juni-møtet Kort beskrivelse av Felles KartdataBase (FKB) Dataeier for FKB-spesifikasjonen

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1617 Hitra

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1617 Hitra Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1617 Hitra 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1640 Røros

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1640 Røros Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1640 Røros 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1653 Melhus

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1653 Melhus Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1653 Melhus 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1633 Osen

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1633 Osen Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1633 Osen 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1662 Klæbu

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1662 Klæbu Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1662 Klæbu 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Agenda 1. Sentral forvaltning av laserdata 2. Norge i bilder, ny løsning 3. SOSI 4.5 4. FDV 2015 5. Nasjonale

Detaljer

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Kommunebesøk Holtålen Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Hvorfor er kartvedlikehold viktig? Alle har alltid nå detaljerte kart tilgjengelig. Alle tar det som en selvfølge at kartet er riktig Manglende

Detaljer

GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen

GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen Temadag- Tana, Lakselv, Hammerfest August 2004 Olav S. Olsen FeoForum Finnmark - Foredrag - Samarbeid GeoForum Statens

Detaljer

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015

Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Forvaltning FKB-Veg Merethe Rødum Fagdag samferdsel 5.mai 2015 Agenda Forvaltningsopplegget Kommunale rutiner og PBLTiltak Dataflyt Hva kreves av ferdigvegkart? Avtalegrunnlaget Grunnlag: Geovekst-avtale

Detaljer

Kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av AR5

Kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av AR5 Side 1 av 5 Kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av AR5 Bakgrunn Mange kommuner har lagt ned mye arbeid i forbindelse med gårdskartprosessen. For å sikre fortsatt god kvalitet på kartene, er

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1664 Selbu

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1664 Selbu Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1664 Selbu 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1638 Orkdal

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1638 Orkdal Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1638 Orkdal 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

FDV økonomi for Distribusjon WMS NGIS. Partene Kommunen Kartverket og Skog&Landskap. Ajourholdsansvar. Oppdaterings ansvar

FDV økonomi for Distribusjon WMS NGIS. Partene Kommunen Kartverket og Skog&Landskap. Ajourholdsansvar. Oppdaterings ansvar FDV økonomi for 2015 Oppdaterings ansvar NGIS Distribusjon WMS Ajourholdsansvar Kontroll og bearbeiding 1880 Partene Kommunen Kartverket og Skog&Landskap FDV økonomi 2015 Bakgrunn for endringene Mer fokus

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1627 Bjugn

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1627 Bjugn Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1627 Bjugn 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning... 3 15.2 Hvem kan selge?... 4 15.3 Forvaltningsavtalene... 4 15.3.1 Inntekter... 4 15.3.2 Produksjonskostnader... 5 15.4 Betingelser... 5

Detaljer

Sentral felles kartdatabase Innføring FKB 4.6

Sentral felles kartdatabase Innføring FKB 4.6 Sentral felles kartdatabase Innføring FKB 4.6 GV-samling Lakselv 2016, Torhild Eriksen Foto: Maria O. Lund Før vi går videre noen forkortelser: SOSI: filformat for norske kartdata (Samordnet Opplegg for

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase Notat Emne: Distribusjon av Geovekst-data Til: Geovekst-forum, Norsk Eiendomsinformasjon AS og fylkeskartkontorene Fra: Geovekst-sekretariatet Dato: 22. mai 2009 Kopi til: Norge digitalt sekretariatet

Detaljer

NOTAT. Emne Regnskap FDV 2016 Geovekstpartene i Sør-Trøndelag. Alf Egil Aaberge Dato Kopi til

NOTAT. Emne Regnskap FDV 2016 Geovekstpartene i Sør-Trøndelag. Alf Egil Aaberge Dato Kopi til NOTAT Emne Regnskap FDV 2016 Til Geovekstpartene i Sør-Trøndelag Fra Alf Egil Aaberge Dato 17.01.2017 Kopi til Innledning Regnskapet for FDV-avtalene for 2016 er ferdigstilt. Ved revisjon av FDV-avtalene

Detaljer

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag NOTAT Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Til Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag Fra Kartverket Trondheim Dato 23.01.2017 Kopi til Innledning Formålet med FDV-avtalen (forvaltning,

Detaljer

FDV-Årsmøte Hardanger og Sunnhordland Rosendal 21. Mars FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett

FDV-Årsmøte Hardanger og Sunnhordland Rosendal 21. Mars FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett FDV-Årsmøte Hardanger og Sunnhordland Rosendal 21. Mars 2016 FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett FDV 2016 Ajourhold ble utført fra februar 2016 til januar 2017 I forbindelse

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder Plandata i Norge digitalt fra 2011 Referansegruppen for Norge digitalt vedtok 20. juni 2011 at planinformasjon skal være et obligatorisk datasett

Detaljer

Utsira Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Utsira Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Utsira 2017 LVEGRO51 UTSIRA Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling

Detaljer

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video SFKB Ferske kartdata til frokost Video Regjeringens digitaliseringsstrategi Digitalisere forvaltningen Forvaltningen av FKB-data blir enklere og mer effektiv Ferske FKB-data blir tilgjengelig for alle

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen 1 HVEM? 1) Geovekst premissgivere for prosjektet. FKB-dataene eies og forvaltes av Geovekst-partene i fellesskap 2) Ingen Sentral

Detaljer

Ringsaker Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Ringsaker Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Ringsaker 2017 LVEGHE12 FDV - RINGSAKER Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg

Detaljer

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum

Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Sentral Felles kartdatabase Geovekstsamling Troms november 2017 Merethe Rødum Innhold Konseptet Nytte Status prosjektet Distribusjon Planer for innføring Endringer i forvaltningskonseptet Hva med plansynkronisering?

Detaljer

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data NOTAT Emne Strategi for forvaltning av FKB-data Til Geovekst-forum Fra Kartverket Dato 25.08.2014 1 Bakgrunn og målsetting Kartverket har i dialog med Geovekst-partene diskutert fremtidige strategiske

Detaljer

Stor-Elvdal Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Stor-Elvdal Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Stor-Elvdal 2017 LVEGHE30 FDV - STOR-ELVDAL Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt

Detaljer

GEOVEKST- oppdatering av FKB Ajourhold - trinn for trinn Strategiske valg og rutiner med fokus på tiltaksdata

GEOVEKST- oppdatering av FKB Ajourhold - trinn for trinn Strategiske valg og rutiner med fokus på tiltaksdata GEOVEKST- oppdatering av FKB Ajourhold - trinn for trinn Strategiske valg og rutiner med fokus på tiltaksdata Temadag Hammerfest August 2004 Tana, Lakselv, Olav S. Olsen FeoForum Finnmark - Foredrag 2

Detaljer

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER 2015-02-25 Side 1/5 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

FKB 4.6 og sentral FKB. Jon Endre Kirkholt Kartverket

FKB 4.6 og sentral FKB. Jon Endre Kirkholt Kartverket FKB 4.6 og sentral FKB Jon Endre Kirkholt Kartverket Involverte Kommunene Systemleverandørene Adminstrative data fra andre Geovekst-parter Data fra andre brukere (rettikartet etc.) Adminstrative data fra

Detaljer

GEOVEKST-AVTALE. for kartlegging i Andeby kommune (Prosjektnummer 9701)

GEOVEKST-AVTALE. for kartlegging i Andeby kommune (Prosjektnummer 9701) 9 Eksempelavtale etablering 9.1 Eksempelavtale 9.2 Undertegning av avtalen 9.2.2 Bekreftet eksemplar 9 Eksempelavtale etablering 9.1 Eksempelavtale GEOVEKST-AVTALE for kartlegging i Andeby kommune (Prosjektnummer

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Ove Jørgensen, Lokale geomatikkdager for Buskerud og Oslo og Akershus, 17. januar

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Ove Jørgensen, Lokale geomatikkdager for Buskerud og Oslo og Akershus, 17. januar Innføring av Sentral felles kartdatabase Ove Jørgensen, Lokale geomatikkdager for Buskerud og Oslo og Akershus, 17. januar Innhold Hva er SFKB og hvorfor? Status prosjektet Innføringsplan Økonomi Snurr

Detaljer

FDV-ÅRSMØTE SUNNHORDLAND + KVINNHERAD LEIRVIK 21. APRIL 2016

FDV-ÅRSMØTE SUNNHORDLAND + KVINNHERAD LEIRVIK 21. APRIL 2016 FDV-ÅRSMØTE SUNNHORDLAND + KVINNHERAD LEIRVIK 21. APRIL 2016 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) NN2000 oppsummering FKB Ledning FKB TraktorvegSti FKB Vegnett 4.03 SOSI/FKB 4.6 Sentral Felles Kartdatabase

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

Hitra Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Hitra Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Hitra 2017 LVEGST17 HITRA Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Anne Guro Nøkleby 20 juni - 2012 Plandataforum 18. mars 2013 10.00-10.15 Innledning og oppstart Anne Guro Nøkleby - Ny organisasjon

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

Felleskartdatabase. Status på FDV arbeidet

Felleskartdatabase. Status på FDV arbeidet Felleskartdatabase Status på FDV arbeidet Innhold Forvaltningsrundene Høst 2015 Vår 2016 FKB-Vegnett Forvaltning av FKB fremover Ny versjon, 4.6 Sentral lagring av FellesKartdataBase Kurs og veiledning

Detaljer

Rømskog Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Rømskog Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Rømskog 2017 LVEGØS21 VEDLIKEHOLD RØMSKOG Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Sentral felles kartdatabase. Arendal

Sentral felles kartdatabase. Arendal Sentral felles kartdatabase Arendal 3.3.2017 Felles data Felles løft FKB-data finansieres og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene. Forvaltningen av FKB-data har fulgt samme mal siden 1990-tallet

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sentral felles kartdatabase Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innhold Konseptet Status prosjektet Innføringsplan Økonomi Snurr film NGIS-API Geosynkronisering Geosynkronisering Geosynkronisering

Detaljer

Roan Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Roan Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Roan 2017 LVEGST32 ROAN Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 2015

Vedlikeholdsårsmøte 2015 Agenda 10.30-10.50: Velkommen og FDV-økonomi. v/ Kari Buset 10.50-11.30: Bygg i matrikkel, (adressering) v/wenche Mork 11:30-11.45: pause 11:45-12.20: PblTiltak/bygg dataflyt v/trude Lien 12:20-12.45:

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 1. - 2. september 2009 Sted: Statens hus, Steinkjer Asbjørn Borge Reidar Sætveit Hanna Sofie Nystad

Detaljer

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk Framtidsrettet geodataforvaltning Finansiering Einar Jensen Statens kartverk Disposisjon Status Utfordringer Mulige finansieringskilder Ulike scenarier Status Vi har kommet langt men vil mye lengre Ikke

Detaljer

Forvaltning Drift Vedlikehold. Vedlikeholds ansvarlig Trude Lien

Forvaltning Drift Vedlikehold. Vedlikeholds ansvarlig Trude Lien Forvaltning Drift Vedlikehold Vedlikeholds ansvarlig Trude Lien Dataflyt i FDV-arbeidet Innkalling m/program Referat Varsel på e-post med frister Kontroll Feilretting Årsmøte Avtale Bytte byggpunkt mot

Detaljer

Hvaler Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Hvaler Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Hvaler 2017 LVEGØS11 VEDLIKEHOLD HVALER Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg

Detaljer

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6 Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms 2016-11-30 Film om Sentral lagring av FKB-data http://video.kartverket.no/ sentral-lagring-av-fkb-data Agenda 1.Sentral

Detaljer

Veiledningsopplegg for kommunalt ajourhold av Vegtema og Bygg

Veiledningsopplegg for kommunalt ajourhold av Vegtema og Bygg Veiledningsopplegg for kommunalt ajourhold av Vegtema og Bygg - med formål å senke terskelen for kommunalt ajourhold av : Vegtema : FKB-Vegnett, FKB-Veg, FKB-TraktorvegSti Bygg : Bygning i Matrikkel, FKB-Pbltiltak,

Detaljer

6 Kostnadsdelingsnorm

6 Kostnadsdelingsnorm Geovekst-veiledningsperm 6 Kostnadsdelingsnorm 6.1 INNLEDNING... 5 6.2 OVERORDNEDE PRINSIPPER... 7 6.3 DATA SOM BRINGES INN I ET PROSJEKT... 7 6.3.1 Data hvor partene i fellesskap blir rettighetshavere...

Detaljer

Osen Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Osen Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Osen 2017 LVEGST33 OSEN Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 28. febr 2013 Statens Hus Steinkjer. Namsos januar 2013

Vedlikeholdsårsmøte 28. febr 2013 Statens Hus Steinkjer. Namsos januar 2013 Vedlikeholdsårsmøte 28. febr 2013 Statens Hus Steinkjer Namsos 30-31 januar 2013 AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 10.45 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen 10.55 12.00 Geosynkronisering - Erfaringer

Detaljer

FDV-Årsmøte Nordfjord. Sandane 9. mai FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett

FDV-Årsmøte Nordfjord. Sandane 9. mai FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett FDV-Årsmøte Nordfjord Sandane 9. mai 2017 FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett FDV 2016 Ajourhold ble utført fra februar 2016 til januar 2017 I forbindelse med overgang til FKB

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

Ajourhold av AR5 (Arealressurskart 1:5 000)

Ajourhold av AR5 (Arealressurskart 1:5 000) Fylkeskartkontorene i Norge Kopi: FMLA v/ landbrukets Geodataleder Statens landbruksforvaltning Ajourhold av AR5 (Arealressurskart 1:5 000) Vi ber i dette brevet om tilbakemelding på behovet for annen

Detaljer

Prøveprosjekt forenklet ajourhold av veinett

Prøveprosjekt forenklet ajourhold av veinett Prøveprosjekt forenklet ajourhold av veinett Adresseseminar Oslo 13. september 2012 Jan Inge Torgersen Stavanger kommune Stavanger by Gjennomgang av: Bakgrunnen for prosjektet Dagens ajourhold fra kommunen

Detaljer

Sarpsborg Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Sarpsborg Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Sarpsborg 2017 LVEGØS05 VEDLIKEHOLD SARPSBORG Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt

Detaljer

Halden Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Halden Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Halden 2017 LVEGØS01 VEDLIKEHOLD HALDEN Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

InnlandsGIS - Dataflyt og temadata

InnlandsGIS - Dataflyt og temadata InnlandsGIS - Dataflyt og temadata Temadataforum 9.9.2014 Ingar Skogli, Statens vegvesen InnlandsGIS - bakgrunn Kartportal på internett for: Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, Oppland fylkeskommune,

Detaljer

Hemne Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Hemne Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Hemne 2017 LVEGST12 HEMNE Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

Vedlikehold v/trude Lien

Vedlikehold v/trude Lien Vedlikehold v/trude Lien Sentral Felles Kartbase, SFKB Kommunar og andre partar oppdaterer enkelhendingar direkte inn i sentral base gjennom sine lokale klientar Kartverket har fag- og driftsansvaret for

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Oppdal Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Oppdal Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Oppdal 2017 LVEGST34 OPPDAL Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling

Detaljer

Rissa Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Rissa Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Rissa 2017 LVEGST24 RISSA Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling

Detaljer

Fredrikstad Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Fredrikstad Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Fredrikstad 2017 LVEGØS06 VEDLIKEHOLD FREDRIKSTAD Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt

Detaljer

Revidert. FDV-avtale

Revidert. FDV-avtale Årsmøtet Revidert FDV-avtale Ny revidert avtale inngås i 2013. Største endring: Plan Avtalen sendes ut for underskrift når referater fra årsmøtet er godkjent. Planinformasjon i Norge digitalt Juni 2011

Detaljer

Malvik Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Malvik Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Malvik 2017 LVEGST63 MALVIK Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling

Detaljer

Geodataplan Jon Endre Kirkholt, Kartverket

Geodataplan Jon Endre Kirkholt, Kartverket Geodataplan 2014-17 Jon Endre Kirkholt, Kartverket Ny mal Kap 2.2: Sentrale lover for Norge digitalt-samarbeidet Her er lovene som er sentrale for geodataarbeidet beskrevet, dvs. at Matrikkelloven også

Detaljer

FKB/SFKB. Robert Bergan Kartverket Skien

FKB/SFKB. Robert Bergan Kartverket Skien FKB/SFKB Robert Bergan Kartverket Skien Sentral FKB Felles data Felles løft Status nasjonalt 21 kommuner oppdaterer direkte Utvidet driftsperiode for å sikre stabilitet, dvs alle puljer utsatt 1mnd Store

Detaljer