Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC Montering, betjening, idriftsettelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse."

Transkript

1 Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation Fieldbus Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse

2 Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Les først veiledningen! Følg sikkerhetsanvisningene. Denne veiledningen er en del av produktet.. Ta vare på veiledningen gjennom produktets levetid. Lever veiledningen videre til senere brukere eller eiere av produktet. Referansedokumentasjon:. Håndbok (drift og innstilling) AUMATIC AC 01.1 Profibus DP. Håndbok (integrasjon av enhet, feltbuss) AUMATIC AC 01.1 Profibus DP. Kan bestilles på internettadressen eller direkte fra AUMA (adresser fra side ). Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhetsanvisninger Generelle anvisninger om sikkerhet Bruksområde Bruksområde i Ex-sone 22 (opsjon) Advarsler Andre anvisninger og symboler 8 2. Identifisering Typeskilt Kort beskrivelse Transport, lagring og emballasje Transport Lagring Emballasje Montering Montering av håndratt Montere aktuator på ventil/gir Spindelkobling B1, B2, B3, B4, B og E Spindelkobling A Tilbehør (opsjon) Beskyttelsesrør for stigende spindel Monteringsposisjoner for styrepanel Elektrisktilkobling Generelle merknader Nettilkobling med AUMA rundplugg (SD) Busstilkobling med AUMA rundplugg (SD) Tilbehør til elektrisk tilkobling (opsjon) Styring på veggbrakett Holderamme Beskyttelsesdeksel Double Sealed mellomramme Utenforliggende jordkobling Betjening Manuell drift Motordrift Betjening på stedet Betjening fra REMOTE Menyføring ved hjelp av trykknappene (for innstillinger og visning) Kort oversikt: Trykknappenes funksjoner Strukturell oppbygging og navigasjon Endre språk i display 34 2 Side

3 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 7. Indikatorer Statusindikatorer i display Statusindikator S0/S6 - Drift Signallamper/LEDer Mekanisk posisjonsindikator/løpeindikator (opsjon) Meldinger Meldinger via feltbuss Tilbakemeldinger via relé (binært) - (opsjon) Tilbakemeldinger (analoge) - (opsjon) Igangkjøring Kontrollere/endre utkoblingstype for endeposisjoner Stille inn bussadresse (slaveadresse) Åpne bryterrommet Stille inn dreiemomentkobling Stille inn grensebrytere Stille inn endeposisjon STENGT (svart felt) Stille inn endeposisjon ÅPEN (hvitt felt) Stille inn mellomposisjoner (opsjon) Stille inn dreieretning STENGT (svart felt) Stille inn dreieretning ÅPEN (hvitt felt) Prøvekjøring Kontrollere dreieretningen Kontroll av grensebryter Gjennomføre en referansekjøring Stille inn potensiometer (opsjon) Justering av posisjonsgiver RWG (opsjon) Innstilling av mekanisk posisjonsindikator (opsjon) Lukke bryterrommet Utbedring av feil Feil under igangsetting Mekanisk posisjonsindikator Posisjonsgiver RWG Ende- og dreiemomentbryter Feil i endestilling (det er ikke tatt hensyn til etterløp) Trykknappene reagerer ikke Feilmeldinger og advarsler Statusindikator S0 - Feil og advarsler Statusindikator S1 - Feil Statusindikator S2 - Advarsler Statusindikator S3 - Årsaker til feilmeldingen Not ready ind Sikringer Sikringer i aktuatorstyringen Motorbeskyttelse (varmeovervåkning) Overhaling og vedlikehold Forebyggende tiltak for vedlikehold og sikker drift Vedlikehold Vraking og resirkulering 66 Side 3

4 Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 12. Reservedelsliste Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR Styring AC 01.1 med AUMA rundplugg (SD) Tekniske data Sertifikater Samsvarserklæring og produsenterklæring 80 Stikkordliste Adresser Side 4

5 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 1. Sikkerhetsanvisninger 1.1. Generelle anvisninger om sikkerhet Standarder/retningslinjer Sikkerhetsanvisninger/ advarsler Personellets kvalifikasjoner AUMA-produktene konstrueres og produseres i samsvar med anerkjente standarder og retningslinjer. Dette attesteres med en produsenterklæring og samsvarserklæring. Når det gjelder montering, elektrisk tilkopling og igangsetting på installasjonsstedet, så må operatøren av anlegget og anleggskonstruktøren sørge for at alle krav oppfylles. Dette inkluderer bl.a.:. De aktuelle retningslinjene for montering av feltbussapplikasjoner.. Nasjonale retningslinjer, lover og forskrifter. Personer som arbeider på dette utstyret må gjøre seg fortrolig med sikkerhetsanvisningene og advarslene i denne bruksanvisningen og overholde anvisningene. Sikkerhetsanvisninger og advarselsskilt på produktet må følges for å unngå personskader eller materielle skader. Montering, elektrisk tilkobling, idriftsettelse, betjening og vedlikehold skal bare utføres av utdannet fagpersonell med autorisasjon fra anleggets operatør eller anleggets produsent. Personellet må ha lest og forstått denne bruksanvisningen og kjenne og overholde de anerkjente reglene om arbeidsvern før arbeidet på dette produktet. Igangkjøring Det er viktig å kontrollere alle innstillingene før idriftsettelse med henblikk på om de stemmer overens med de krav applikasjonen stiller. Ved feil innstilling kan det utgår risiko fra bruken, f.eks. risiko for skader på ventil eller anlegg. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte resultere av dette. Brukeren bærer selv den fulle og hele risiko. Drift Forutsetninger for en forskriftsmessig og sikker drift: Forskriftsmessig transport, forskriftsmessig lagring, oppstilling, montering og omhyggelig idriftsettelse. Produktet skal bare brukes i forskriftsmessig stand og i samsvar med denne bruksanvisningen. Feil og skader skal omgående rapporteres og utbedres. Anerkjente regler for arbeidsvern skal følges.. Følg nasjonale forskrifter. Huset blir varmt under drift, og det kan oppstå overflatetemperaturer > 60 C. Vi anbefaler å måle overflatetemperaturen med egnet temperaturmåler før arbeider på utstyret, som beskyttelse mot mulige forbrenninger. Sikkerhetstiltak Vedlikehold Anleggets operatør eller anleggets produsent er ansvarlig for nødvendige sikkerhetstiltak på stedet, f.eks. deksler, sperringer eller personlig verneutstyr for personellet. Vedlikeholdsanvisningene i denne bruksanvisningen må følges for at utstyrets sikre funksjon skal være garantert. 5

6 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 1.2. Bruksområde AUMA aktuatorer er konstruert for styring av industriventiler, f. eks. sete-, skyvespjeld-, dreiespjeld- og kuleventiler. Annen bruk er bare tillatt med produsentens uttrykkelige (skriftlige) bekreftelse. Det er ikke tillatt å bruke dem til f.eks.: industritrucker iht. EN ISO 3691 løfteutstyr iht. EN personheiser iht. DIN og vareheiser iht. EN 81-1/A1 rullefortauer iht. EN (utkast) kontinuerlig drift underjordisk montering vedvarende bruk under vann (vær oppmerksom på innkapsling). eksplosjonsfarlige områder, med unntak av sone 22 strålebelastede områder i atomanlegg Ved ikke forskriftsmessig eller ikke formålstjenlig bruk oppheves produktansvaret. Formålstjenlig bruk innebærer også at denne veiledningen blir fulgt. Informasjon Bruksanvisningen gjelder for standardutførelsen «stenging mot høyre», dvs. den drevne akselen dreier med urviseren når ventilen stenges. Det finnes en separat bruksanvisning for spesialutførelsen «stenging mot venstre». 6

7 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 1.3. Bruksområde i Ex-sone 22 (opsjon) Aktuatorer i SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 serien er prinsipielt egnet for bruk i støveksplosjonsfarlige områder i SONE 22 iht. ATEX -direktiv 94/9/EF. Aktuatoren har beskyttelsesklasse IP 67 eller IP 68 og kan iht. bestemmelsene i EN :1998 del 6 - Elektriske driftsmidler brukes i områder med brennbart støv, kravene til elektriske driftsmidler i kategori 3 - beskyttelse pga. hus. For samtlige krav i EN : 1998 må følgende punkter under enhver omstendighet følges:. I henhold til ATEX-direktiv 94/9/EU må aktuatoren være utstyrt med ekstra identifikasjon II3D IP6X T150 C.. Maksimal overflatetemperatur på aktuatoren ved en omgivelsestemperatur på +40 C iht. EN avsnitt 10.4 er +150 C. Forhøyet støvavsetning på driftsmiddelet er iht ikke tatt hensyn til når det gjelder angivelse av maks. overflatetemperatur.. Korrekt tilkobling av termobryter hhv. PTC-termistor, samt overholdelse av driftstype og tekniske data, er en forutsetning for overholdelse av maksimal overflatetemperaturer for enhetene.. Tilkoblingspluggen må kun plugges inn eller trekkes ut i spenningsløs tilstand.. Benyttede kabelinnføringer må alltid oppfylle Krav til kategori II3D og minimum holde beskyttelsesklasse IP 67.. Aktuatoren må kobles til potensialutligning eller et jordet røranlegg via en utenforliggende jordtilkobling (tilbehør).. Gjengeplugger (Del nr. 511,0) hhv. spindelbeskyttelsesrør med beskyttelseskappe (del nr og 568.2) for tetting av hulaksel må alltid monteres for å sikre beskyttelse mot støveksplosjon.. Generelt skal kravene til støveksplosjonsutsatte områder i EN følges. Nøye og opplært personale ved idriftssettelse, service og vedlikehold er en forutsetning for sikker drift av aktuatoren. 7

8 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 1.4. Advarsler Advarslene nedenfor er merket med tilsvarende signalord (FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG, MERK) for å fremheve sikkerhetsrelevante forhold i denne bruksanvisningen. FARE ADVARSEL FORSIKTIG MERK Umiddelbart farlig situasjon med høy risiko. Hvis det ikke tas hensyn til advarselen, truer dødsulykker eller alvorlige helseskader. Mulig farlig situasjon med middels høy risiko. Hvis det ikke tas hensyn til advarselen, kan dødsulykker eller alvorlige helseskader oppstå. Mulig farlig situasjon med middels lav risiko. Hvis det ikke tas hensyn til advarselen, kan det oppstå lette eller middels alvorlige personskader. Kan også brukes i forbindelse med mulige materielle skader. Mulig farlig situasjon. Det kan oppstå skader dersom det ikke tas hensyn til advarselen. Brukes ikke ved fare for personskader. Advarslenes struktur og grafiske oppbygning Sikkerhetssymbol (advarer mot personskader). Signalord (FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG, MERK) FARE Faretype og kilden til den! Mulig(e) konsekvens(er) ved ignorering (alternativt) Tiltak for å unngå faren Ytterligere tiltak 1.5. Andre anvisninger og symboler Følgende anvisninger og symboler brukes i denne bruksanvisningen: Informasjon Ordet Informasjon foran en tekst angir viktige bemerkninger og opplysninger. Symbol for STENGT. Symbol for ÅPEN. Via menyen til parameteren Beskriver banen i menyen til parameteren. Ved hjelp av trykknappene på styrepanelet kan man dermed raskt finne den parameteren man leter etter i displayet. Beskrivelse av parameterinnstillinger/visning Beskriver muligheter for innstilling/visning for en parameter. Trinn for trinn Beskriver detaljert hvert trinn under innstilling/visning av en parameter. 8

9 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 2. Identifisering 2.1. Typeskilt Hver utstyrskomponent (aktuator, styring, motor) er merket med typeskilt. Bilde 1 viser tilordningen av typeskilt på utstyret. Bilde 1 1 Typeskilt aktuator 3 Typeskilt motor 2 Typeskilt styring 4 Tilleggsskilt, f.eks. KKS-skilt Opplysninger for identifisering på aktuatorens typeskilt: Bilde CC AUMA Riester GmbH&Co.KG D Müllheim SA 07.1-F10 Com No: No : 3302MD Aktuators type og størrelse 2 Kommisjonsnummer Opplysninger for identifisering på styringens typeskilt: Bilde AC 01.1 P:1,5kW Com No: No: 0902MA97286 KMS: TP180/001 ACP: 11F1-2P0--S004 3 ~ 400V IP67 Control: RS Styringens type og størrelse 2 Kommisjonsnummer 3 Koblingsskjema/styring 9

10 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Type ogstørrelsee Kommisjonsnummer Koblingsskjema/Styring Denne bruksanvisningen gjelder for følgende kombinasjon aktuator/styring: Type: SA = aktuator for styredrift Type: SAR = aktuator for nominell drift Størrelse: Type: AC = aktuatorstyring AUMATIC Størrelse: 01.1 Hver enhet har et ordrerelatert kommisjonsnummer. Ved hjelp av dette nummeret kan koblingsskjema, testprotokoller og andre informasjoner angående enheten lestes ned dirkete frainternet, på adressen Styringen av aktuatorstyringen skjer med et Profibus DP-grensesnitt, når den 11. posisjonen i ACP-koblingsskjemaet viser sifrene S, T, U, R eller P. Eksempel: ACP 11F1-2P0 S

11 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 2.2. Kort beskrivelse Aktuator Definisjon iht. EN ISO 5210: En aktuator er en reguleringsanordning som overfører et dreiemoment over minst en hel omdreining til en ventil. Den kan ta opp skyvekraft. AUMA aktuatorer drives med elektromotor. For manuell betjening finnes det et håndratt. Utkoblingen i endeposisjonene kan skje avhengig av avstand eller dreiemoment. Det kreves en styring for å styre eller behandle aktuatorens signaler. Aktuatorstyring Styrepanel/ COM-AC/feltbuss Intrusive Non-intrusive Aktuatorstyringen AUMATIC brukes til styring av AUMA aktuatorer og leveres klar til drift. Styringen kan monteres direkte på aktuatoren eller forskjøvet på en veggbrakett. Funksjonene til AUMATIC styringen spenner fra konvensjonell styring av ventilen i ÅPNE/STENGE-drift, regulering av posisjoner, prosessreguleringer, driftsdatalogg, diagnosefunksjoner til styring via feltbuss. Betjening, innstillinger og visning kan enten skje dirkte på stedet på styringen, eller fra REMOTE via et feltbussgrensesnitt. På stedet er det mulighet for å betjene aktuatoren og foreta innstillinger via et styrepanel (trykknapper og display) (innholdet i denne bruksanvisningen).. lese inn eller ut data og endre og lagre innstillinger via COM AC programvaren (opsjon) med en datamaskin (laptop eller PC). Alt etter utrustning opprettes forbindelsen mellom datamaskin og AUMATIC per kabel (infrarød-grensesnitt) eller trådløst (Bluetooth-grensesnitt) (Ikke en del av denne bruksanvisningen.) Intrusive utførelse: ende- og dreiemomentinnstillingen skjer vha. brytere i aktuatoren.. Non-intrusive utførelse: ende- og dreiemomentinnstillingen skjer vha. styringen, det er ikke nødvendig å åpne aktuatorens eller styringens hus. Det er til dette formål integrert en MWG (magnetisk ende og dreiemomentgiver) i aktuatoren, og denne stiller også en analog dreiemomenttilbakemelding/dreiemomentvisning til disposisjon. 11

12 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 3. Transport, lagring og emballasje 3.1. Transport Transporter til monteringsstedet i emballasje. FARE Svevende last! Dødsulykker eller alvorlige personskader kan oppstå. Gå ikke under svevende last. Fest løfteutstyr til huset, ikke til håndrattet. Aktuatorer som er montert på ventil: Fest løfteutstyret til ventilen, ikke til aktuatoren. Aktuatorer som er montert sammen med et gir: Fest løfteutstyret med ringskruene på giret, ikke på aktuatoren. Aktuatorer som er montert sammen med en styring: Fest løfteutstyret til aktuatoren, ikke til styringen Lagring MERK Korrosjonsfare på grunn av feil lagring! Lagre i et godt ventilert, tørt rom. Beskytt mot gulvfuktighet ved å lagre i reol eller på trepalle. Dekk til for å beskytte mot støv og smuss. Ulakkerte flater må behndles med egnet korrosjonshemmende middel. Langtidslagring Hvis produktet skal lagres i lengre tid (mer enn 6 måneder), må også følgende punkter følges: 1. Før lagring: Beskytt blanke flater, særlig utgående aksel og monteringsflate med langtidsvirkende korrosjonshemmende middel. 2. I ca. 6 måneders intervaller: Kontroller om det har dannet seg korrosjon. Hvis det finnes antydninger til korrosjon, må det påføres med korrosjonshemmende middel Emballasje Våre produkter blir på fabrikken beskyttet for transport med spesialemballasje. Denne emballasjen består av miljøvennlige, lett sorterbare materialer som kan gjenvinnes. Materialene vi bruker til emballasje er tre, kartong, papir, og PE-folie. Vi anbefaler at emballasjematerialene leveres til resirkulering. 12

13 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 4. Montering 4.1. Montering av håndratt Informasjon MERK Ved transport er håndratt med diameter 400 mm levert separat. Skader på omkoblingsmekanismen på grunn av feil montering! Omkoblerspaken må bare betjenes manuelt. Det må ikke brukes forlengelse som vektstang under betjeningen. Koble først manuell drift korrekt inn og sett deretter på håndrattet. 1. Sving omkoblerspaken for hånd, drei skaftet evt. frem og tilbake, inntil manuell drift er koblet inn. Manuell drift er koblet inn riktig, når omkoblerspaken kan legges ned Monter håndrattet over den røde omkoblerspaken på akselen. 3. Sikre håndrattet med den vedlagte låseringen. 13

14 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 4.2. Montere aktuator på ventil/gir Spindelkobling B1, B2, B3, B4, B og E Bruk Oppbygging Til roterende, ikke-stigende spindler. Spindelkobling boring med spor: Form B1 B4 med boring iht. ISO Form B og E med boring iht. DIN Senere ombygging fra B1 til B3, B4 eller E er mulig. Bilde Spindelkobling B1/B2 og B 3 Spindelkobling B3/B4 og E 2 Hulaksel med spor 4 Driftshylse/plugghylse med boring og spor Informasjon Utfør sentreringen av flensene som klaringspasning. Montere Aktuator 1. Kontroller om koblingsflensene passer sammen. 2. Kontroller om boringen og sporet stemmer overens med inngangsakselen. 3. Avfett tilkoblingsflatene på tilkoblingsflensen grundig. 4. Smør inngangsakselen lett inn med fett. 5. Sett på Aktuator. Pass på at hele flensen er sentrert og ligger inntil. 6. Fest Aktuator med skruer iht. tabell Trekk skruene til diagonalt med tiltrekningsmoment iht. tabell 1. Tabell 1 Koblingsflens Skruer Gjenger Tiltrekningsmoment T A [Nm] Fasthetsklasse 8.8 F07 M8 25 F10 M10 51 F14 M12 87 F16 M MERK Fare for korrosjon pga. lakkskader og kondensdannelse! Utbedre lakkskader etter arbeider på utstyret. Koble utstyret elektrisk til straks etter montering, slik at varmeelementet reduserer kondensdannelsen. 14

15 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Spindelkobling A Bruk. For stigende, ikke roterende spindler. Egnet til å ta opp skyvekrefter Oppbygging Spindelkobling A som separat enhet (bilde 5): Bilde Spindelmutter 3 Sentreringsring 2 Aksial-nålkrans 4 Aksial-lagerskive De innvendige gjengene i kontakten må stemme over ens med gjengen i ventilspindelen.. Dersom man ikke uttrykkelig har bestilt med gjenger, er spindelmutteren uten boring eller med forboring ved levering. Gjøre spindelmutteren ferdig Dette er bare nødvendig ved uboret eller forhåndsboret spindelmutter. 1. Skru sentreringsringen (3) ut av spindelkoblingen. 2. Ta ut spindelmutteren (1) sammen med aksial-nålkransen (2) og aksiallagerskivene (4). 3. Ta aksial-nålkransen og aksiallagerskivene ut av spindelmutteren. 4. Bor og drei ut spindelmutteren og skjær gjenger i den. Ved innspenningen må man ta hensyn til rund- og planløpet! 5. Rengjør den maskinerte spindelmutteren. 6. Smør aksial-nålkransen og aksiallagerskivene med litiumforsåpet EP-multifett og sett dem på spindelmutteren. 7. Sett spindelmutteren med aksiallagre tilbake på plass i spindelkoblingen. Pass på at klørne eller fortanningen griper riktig i kilesporet til hulakselen. 8. Skru inn sentreringsringen til den ligger fast mot skulderen i flensen. 9. Press litt EP-multifett på mineraloljebasis inn i smørenippelen (mengde angitt i tabell 2). Fettmengder lagre spindelkobling A: Tabell 2 Avdrift A 07.2 A 10.2 A 14.2 A 16.2 Mengde1) 1,5g 2g 3g 5g 1) For fett med tetthet = 0,9 kg/dm3 15

16 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Montere Aktuator (med spindelkobling A) på ventilen Bilde 6 1 Ventilspindel 4 Ventilflens 2 Spindelkobling A 5 Skruer for spindelkobling 3 Skruer for aktuator 1. Løsne skruene (3) og ta spindelkobling A (2) av Aktuator. 2. Kontroller om flensen til spindelkobling A passer sammen med gir- eller ventilflensen (4). 3. Avfett tilkoblingsflatene på tilkoblingsflensen grundig. 4. Smør ventilspindelen (1) lett inn med fett. 5. Sett spindelkobling A på ventilspindelen og skru den inn til den hviler mot ventilflensen. 6. Drei på spindelkobling A til monteringshullene flukter. 7. Skru inn festeskruene (5), men vent med å trekke dem til. 8. Sett Aktuator på ventilspindelen slik at hulakselens medbringere griper inn i spindelmutteren. Når de griper korrekt inn, ligger flensene i flukt på hverandre. 9. Drei på Aktuator til monteringshullene flukter. 10 Fest Aktuator med skruer (3) iht. tabell 1, side 14 befestigen. 11. Trekk skruene til diagonalt med tiltrekningsmoment iht. tabell Still inn manuell drift på Aktuator og drei håndrattet i retning ÅPEN til armaturflensen og spindelkobling A ligger fast på hverandre. 13. Trekk festeskruene (5) mellom ventilen og spindelkobling A diagonalt til med tiltrekningsmoment iht. tabell 1, side 14. MERK Fare for korrosjon pga. lakkskader og kondensdannelse! Utbedre lakkskader etter arbeider på utstyret. Koble utstyret elektrisk til straks etter montering, slik at varmeelementet reduserer kondensdannelsen. 16

17 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 4.3. Tilbehør (opsjon) Beskyttelsesrør for stigende spindel Bilde Rørbeskyttelseskappe 3 Tetningsring 2 Beskyttelsesrør 1. Legg på litt gjengetape før dette monteres. 2. Skru på beskyttelsesrøret (2) og trekk godt til. 3. Trykk tetningsringen (3) mot huset. 4. Kontroller om rørbeskyttelseskappen (1) er til stede og om den er uskadet. 17

18 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 4.4. Monteringsposisjoner for styrepanel Monteringsposisjonene til de lokale styrepanelene utføres i henhold til bestillingen. Hvis det etter montering av ventiler eller gir viser seg at det lokale styrepanelet er plassert lite gunstig, kan posisjonen endres senere. Til dette er fire monteringsposisjoner mulig. Bilde 8 viser monteringsposisjon A og B: Bilde 8 Bilde 9 viser monteringsposisjon C og D: Bilde 9 Endre monteringsposisjon FARE Farlig spenning! Elektrisk støt er mulig. Må kobles fri for spenning før den åpnes. 1. Løsne skruene og ta ut det lokale styrepanelet. 2. Kontroller om O-ringen er i orden. Legg O-ringen korrekt inn. 3. Drei styrepanletet til nye posisjoner og sett det på igjen. MERK Kablene kan bli skadet ved forvridning eller fastklemming! Funksjonsfeil kan oppstå. Drei styrepanelet maks Sett styrepanelet forsiktig sammen så du ikke klemmer fast kabler. 4. Trekk skruene jevnt til diagonalt. 18

19 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 5. Elektrisk tilkobling 5.1. Generelle merknader ADVARSEL Fare ved feil på elektrisk tilkobling! Dersom dette ignoreres, kan det føre til dødsulykker, alvorlige helseskader eller materielle skader. Elektrisk tilkobling skal bare utføres av utdannet fagpersonale. Les de generelle anvisningene i dette kapitlet før tilkoblingen. Les kapittel Idriftsettelse og Prøvekjøring etter tilkoblingen, før spenningen slås på. Koblingsskjema/Koblingsskjema Det tilhørende koblingsskjemaet leveres sammen med denne bruksanvisningen i en vanntett lomme festet til enheten. Det kan også bestilles ved å angi kommisjonsnummer (se typeskiltet, eller lastes direkte ned fra internett ( Sikring i bygningen For kortslutningsbeskyttelse og for starting av aktuatoren er sikringer er kontaktorer og motorvern nødvendig. Dimensjonerende strømverdier er summen av strømforbruket til motoren og styringen. Strømforbruk motor: Se typeskiltet på motoren (nominell strøm). Strømforbruk styring avhengig av den nominelle spenningen: 100 til 120 V AC = maks. 650 ma 208 til 240 V AC = maks. 325 ma 380 til 500 V AC = maks. 190 ma 24 V DC (+10 %/ 15 %) = maks. 500 ma, glattingskondensator 2200 μf Strømopptak ved aktuator med likestrømsmotor: 24 V DC (+10 %/ 10 %) = maks. 750 ma, glattingskondensator 2200 μf Den maksimalt tillatte sikringen ved styringer med motoreffekt på 1,5 kw er på 16 A (gl/ gg) og for styringer med motoreffekt på 7,5 kw er på 32 A (gl/ gg). Spenningsforsyning til styringen (elektronikk) Ved ekstern forsyning av styringen (elektronikk) med 24 V DC og samtidig bruk av likestrømsmotorer (24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 110 V DC, 220 V DC) bør 24 V DC spenningsforsyningen til styringen skje via klemme XK25/26 separat fra effektforsyningen (U1, V1). Ved felles forsyning gjennom en kabel (broer fra U1, V1 med XK25/26, kun ved 24 V DC!!! ) kan det oppstå kortvarige over-/underskridelser av tillatte spenningsgrenser (24 V DC +10 %/ 10 %) under koblingssyklusene. Evtl. foreliggende posisjonskommandoer vil ikke bli utført utenfor de tillatte grensene. Styringen signaliserer kort feil. EMC-tilpasset kabellegging Signal- og busskabler er støyfølsomme. Motorkabler er støybelastet. Støyfølsomme og støybelastede kabler må legges så langt fra hverandre som mulig. Støyimmuniteten for signal- og busskabler blir bedre hvis kablene legges nær jording. Lange kabler bør unngås, eller legges i områder med lite støy. Lange parallelle strekninger med støyfølsomme og støybelastede kabler må unngås.. Det må brukes skjermede kabler for tilkobling av posisjonsgivere (potensiometer, RWG, MWG). 19

20 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Busskabel Det skal bare brukes ledninger til Profibus DP kablingen som svarer til standarden IEC eller IEC 61784, ledningstype A. Anbefalt kabel: Bølgemotstand: 135 til 165 Ohm, ved en målefrekvens fra 3 til 20 MHz. Ledningskapasitet: < 30 pf per meter Lederdiameter > 0,64 mm Ledertverrsnitt > 0,34 mm², tilsvarer AWG 22 Sløyfemotstand: < 110 Ohm per km Avskjerming Flettet kobberskjerm eller flettet skjerm og folieskjerm Pass på før leggingen:. Det skal kobles maks. 32 enheter til et segment. Dersom det skal kobles til flere enheter: Fordel enhetene på ulike segmenter. Forbind segmentene med repeatere. Legg busskabelen med min. 20 cm avstand til andre ledninger. Busskabelen skal, om mulig, legges i en atskilt, konduktiv og jordet kabelkanal.. Pass på at det ikke finnes potensialforskjeller mellom de enkelte enhetene på bussen (utfør potensialutligning). Tabell 3 Overføringshastighet ikbit/s Maks. segmentlengde im 93,75 187,

21 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 5.2. Nettilkobling med AUMA rundplugg (SD) Før tilkobling til nettet 1. Kontroller at strømtype, nettspenning og frekvens stemmer overens med motordata (se typeskiltet på motoren). CC VD /45 Art No: Z ~ 400 V 50 Hz kw Y 0.60 A Åpne tilkoblingsrommet FARE Farlig spenning! Elektrisk støt er mulig. Må kobles fri for spenning før den åpnes. Bilde Løsne skruene (2) og ta av koblingshuset (1). 2. Løsne skruene (4) og ta stikkontakten (5) ut av koblingshuset (1). 3. Bruk kabelinnføringer (8) som passer til tilkoblingsledningene. Den innkapslingen IP... som er angitt på typeskiltet, er bare gitt når det brukes egnede kabelinnføringer. IP rpm Temp.Protection: Th Insulation Class: F 4. Fest egnede plugger (7) på kabelinnføringer (6) som ikke brukes. 5. Før kablene inn i kabelinnføringene (8). 21

22 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Tilkoble kabler 1. Avisoler kablene. 2. Avisoler lederne. 3. Ved fleksible ledninger: Bruk endehylser iht. DIN Tilkoble ledningen i henhold til det tilhørende koblingsskjemaet. Kablenes tverrsnitt: Effektklemmer (U1, V1, W1, U2, V2, W2) og Tilkobling av jordledning (symbol: ) = maks. 6 mm² fleksibel, maks. 10 mm² stiv Styrekontakter (1 til 50) = maks. 2,5 mm² Informasjon På noen spesialmotorer kobles effektklemmene (U1, V1, W1, U2, V2, W2) direkte til på motoren via et klemmebrett. ADVARSEL Ved feil: Farlig spenning hvis jordledning ikke er koblet til! Elektrisk støt er mulig. Koble til alle jordledningene. Koble jordledningsforbindelsen til en ekstern jordledning for tilkoblingsledningen. Utstyret skal bare settes i drift med tilkoblet jordledning. 5. Jordledninger med ringører (fleksible ledninger), eller øye (stive ledninger) i jordledertilkoblingen (symbol: ) skrus fast på. Bilde Stikkontakt 4 Låseskive 2 Skrue 5 Jordledning med ringøre/ øye 3 Underlagsskive 6 Tilkobilng av jordledning Koble til varmeelement Varmeelementet forhindrer kondensdannelse i aktuatoren. Om ikke annet er bestilt, skjer forsyningen internt og må ikke tilkobles separat. MERK Fare for korrosjon pga. kondensvanndannelser! Ved utførelse med ekstern forsyning av varmeelement (opsjon): Koble til varmeelement R1 iht. koblingsskjemaet. Ved alle utførelser: Sett utstyret i drift straks etter montering. Koble til motoroppvarming (alternativ) Enkelte aktuatorer er utstyrt med varmelement i motoren. Motoroppvarmingen gir bedre startegenskaper ved ekstremt lave temperaturer. Når det er installert motoroppvarming R4, må den kobles til iht. koblingsskjemaet. 22

23 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Lukke tilkoblingsrommet Se bilde Sett stikkontakten (5) inn i tilkoblingshuset (1) og fest den med skruene (4). 2. Rengjør tetningsflatene på tilkoblingshuset og huset. 3. Sett inn tetningsflatene lett med syrefritt fett (f. eks. vaselin). 4. Kontroller om O-ringen (3) er i orden. Legg O-ringen korrekt inn. 5. Sett på tilkoblingshuset (1) og skru fast skruene (2) jevnt i kryss. 6. Stram kabelinnføringene (8) med det angitte dreiemomentet for å sikre den aktuelle beskyttelsesklassen. Bilde Koblingshus 5 Stikkontakt 2 Skruer koblingshus 6 Kabelgjennomføring nettkabel 3 O-ring 7 Plugg 4 Skruer stikkontakt 8 Kabelinnføring (ikke inkludert i leveransen) 23

24 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 5.3. Busstilkobling med AUMA rundplugg (SD) Åpne tilkoblingsrommet for bussen FARE Farlig spenning! Elektrisk støt er mulig. Må kobles fri for spenning før den åpnes. Bilde 13: Busstilkobling /5 1 Deksel 3 O-ring 2 Skruer deksel 4 Kabelinnføringer busskabler 5 Plugg 1. Løsne og ta av pluggdekslet (1). Tilkoblingskortet befinner seg bak pluggdekslet. 2. Bruk kabelinnføringer som passer til busskablene. Den innkapslingen IP... som er angitt på typeskiltet, er bare gitt når det brukes egnede kabelinnføringer. IP rpm Temp.Protection: Th Insulation Class: F 3. Fest egnede plugger (5) på kabelinnføringer (4) som ikke brukes. 4. Før kablene inn i kabelinnføringene. 24

25 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Koble til busskabler 1. Koble til busskabler (se bilde 14 til 16). Tabell 5 viser tilordningen av feltbusskablene: Tabell 5 Feltbusskabel AUMA tekst på kobling SUB-D 9 plugg pin (ved andre feltbussenheter) Maling A N/A 8 grønn B P/B 3 rød 2. Når aktuatoren er siste bussdeltaker i bussegmentet: Koble til termineringsmotstand for kanal 1 med bryter S1 (stilling ON). Ved modulredundans: Koble til termineringsmotstand for kanal 2 med bryter S2 (stilling ON). Begge brytere står på OFF ved levering. Informasjon Så snart termineringsmotstandene er koblet til, brytes kabelen til neste feltbussenhet automatisk for å unngå multippelkoblinger (gjelder ikke ved overspenningsvern). Tabell 4 beskriver bryterstillingene S1 S3: Tabell 4 S1 ON OFF S2 ON OFF S3 1SPC 2SPC Bussterminering kanal 1 PÅ Bussterminering kanal 1 AV Bussterminering kanal 2 PÅ (opsjon) Bussterminering kanal 2 AV (opsjon) et feltbusskort to feltbusskort (redundans, opsjon) 3. Forbind kabelskjermen med bred kontaktflate til skjermklemmen (X3). Bilde 14: Tilkoblingskort (standardutførelse). Bilde 14 S1 P/B X1 N/A P/B X2 N/A X3 S1 Bussterminering kanal 1 X1 Kanal 1, fra forrige utstyr X2 Kanal 1, til neste utstyr X3 Skjermklemme 25

26 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Bilde 15: Tilkoblingskort (utførelse for overspenningsvern). Bilde 15 S1 S3 S2 X1 P N P N X2 P N P N S1 Bussterminering kanal 1 S2 Bussterminering kanal 2 S3 Redundans X1 Kanal 1, fra forrige utstyr Kanal 1, til neste utstyr X2 Kanal 2, fra forrige utstyr Kanal 2, til neste utstyr Bilde 16: Tilkoblingskort (utførelse for redundans). Bilde 16 S1 S3 S2 P/B X1 N/A X2 X3 X4 P/B N/A P/B N/A P/B N/A S1 Bussterminering kanal 1 S2 Bussterminering kanal 2 S3 Redundans X1 Kanal 1, fra forrige utstyr X2 Kanal 1, til neste utstyr X3 Kanal 2, fra forrige utstyr X4 Kanal 2, til neste utstyr 26

27 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Stenge tilkoblingsrommet for bussen 1. Rengjør tetningsflatene på dekselet og huset. 2. Sett inn tetningsflatene lett med syrefritt fett (f. eks. vaselin). 3. Kontroller om O-ringen (3) er i orden. Legg O-ringen korrekt inn. 4. Sett på dekselet (1) og skru fast skruene (2) jevnt i kryss. 5. Stram kabelinnføringene med det angitte dreiemomentet for å sikre den aktuelle beskyttelsesklassen. Bilde /5 1 Deksel 3 O-ring 2 Skruer deksel 4 Kabelinnføringer busskabler 5 Plugg 27

28 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 5.4. Tilbehør til elektrisk tilkobling (opsjon) Styring på veggbrakett Bruk Oppbygging. Når aktuator/styring monteres utilgjengelig. Ved store vibrasjoner på ventilen. Ved høye temperaturer på ventilen Styringen kan også monteres på en veggbrakett, adskilt fra aktuatoren. Bilde Veggbrakett 3 Elektrisk tilkobling veggbrakett (XM) 2 Forbindelseskabler 4 Elektrisk tilkobling aktuator (XA) 5 Elektrisk tilkobling styring (XK) Pass på før tilkobling Tillatt lengde på forbindelseskablene: maks. 100 m. Aktuatoren har en posisjonsgiver (RWG): Forbindelseskablene må være i skjermet utførelse. Utførelser med potensiometer i aktuatoren egner seg ikke. Vi anbefaler: AUMA kabelsett LSW1. Dersom det ikke brukes AUMA kabelsett, må det brukes egnede fleksible og skjermede forbindelseskabler.. Dersom det finnes forbindelseskabler, f.eks. fra varmeelement eller brytere, som er koblet direkte fra aktuatoren til kundeplugg XK (XA-XM-XK, se koblingsskjemaet), må disse forbindelseskablene gjøres til gjenstand for isolasjonskontroll iht. EN Unntatt herfra er forbindelseskabler til posisjonsgivere (RWG, IWG, potensiometer). Disse skal ikke gjøres til gjenstand for isolasjonskontroll. 28

29 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Holderamme Holderamme for sikker oppbevaring av frakoblet plugg. Beskyttelse mot direkte berøring av kontaktene og mot miljøpåvirkning. Bilde Beskyttelsesdeksel Double Sealed mellomramme Beskyttelsesdeksler for pluggrom, ved uttrukket plugg. Det åpnete tilkoblingsrommet kan lukkes med et vernedeksel (ikke avbildet). Når den elektriske tilkoblingen tas av, eller når en kabelinnføring er utett, kan det komme støv og fuktighet inn i huset. Ved å montere en Double Sealed mellomramme (2) mellom den elektriske koblingen (1) og enhetens hus, forindres dette. Enhetens kapsling, IP 67 eller IP 68, beholdes selv når den elektriske tilkoblingen tas av. Bilde Utenforliggende jordkobling Det finnes en utenforliggende jordkobling (klembøyle) på huset som alternativ. Bilde 20 29

30 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 6. Betjening 6.1. Manuell drift I forbindelse med innstilling og igangsetting, ved motorsvikt eller nettutfall kan aktuatoren kjøres i manuell drift. Ved hjelp av en innbygget omkoblingsmekanikk kobles manuell drift inn. Koble inn manuell drift MERK Skader på omkoblingsmekanismen på grunn av feil betjening! Manuell drift må bare kobles inn når motoren står stille. Omkoblerspaken må bare betjenes manuelt. Det må ikke brukes forlengelse som vektstang under betjeningen. 1. Vipp opp spaken til ca. 85, drei håndrattet litt frem og tilbake, til manuell drift er innkoblet. 2. Slipp omkoblerspaken (svinger tilbake til utgangsposisjonen pga. fjærktaften, hjelp til med hånden hvis nødvendig. 3. Drei håndrattet i ønsket retning. Da gjelder: Drei håndrattet med urviseren for å stenge ventilen: Drivakselen (ventil) dreier med urviseren i retning STENGT. Koble ut manuell drift Hånddriften kobles ut automatisk, når motoren er koblet inn. I motordrift står håndrattet stille. 30

31 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 6.2. Motordrift Før motordrift må alle innstillinger for idriftsettelse utføres Betjening på stedet Betjeningen av aktuatoren på stedet skjer med trykknappene (bilde 22). Bilde STOP 3 4 Reset 5 1 Trykknapp ÅPEN 4 Trykknapp Reset 2 Trykknapp STOPP 5 Bryter 3 Trykknapp STENGT 6 Signallamper/LEDer Sett valgbryteren (5) i stilling lokal betjening (LOCAL). 0 I I Aktuatoren kan nå betjenes med trykknappene (1 3). 1. Kjør aktuator i retning ÅPEN. Trykk på trykknappen (1). 2. Stanse aktuatoren: Trykk på trykknappen (2). 3. Kjør aktuator i retning STENGT. Trykk på trykknappen (3). Informasjon Posisjonskommandoene ÅPEN STENGT i kan brukes i push-to-run modus eller i start på impuls. Du finner mer informasjon om dette temaet i «Håndbok (drift og innstilling) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1» Betjening fra REMOTE Sett valgbryteren i stilling fjernkontroll (REMOTE). 0 I I Aktuatoren kan nå styres med fjernkontroll via feltbuss. Informasjon Vedrørende valg mellom styredrift REMOTE MODE og nominell drift SETPOINT MODE, se «Håndbok (drift og innstilling) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1». 31

32 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 6.3. Menyføring ved hjelp av trykknappene (for innstillinger og visning) Ved hjelp av trykknappene på styrepanelet (bilde 23) kan man vise og endre innstillinger og synliggjøre ulike indikatorer i displayet. Bilde C 1 Trykknapp 4 Trykknapp C 2 Trykknapp 5 Bryter 3 Trykknapp 6 Display Sett valgbryteren (5) i stilling 0 (AV). 0 I I Kort oversikt: Trykknappenes funksjoner Nå kan innstilling og visning utføres ved hjelp av trykknappene (1 4). Tabell 6 Trykknapper Funksjoner Bla innenfor en gruppe (trekanter i displayet viser retningen som det kan blas i.) Endre verdier Taste inn siffer 0 til 9 Bekrefte valget for å gå til en ny meny/undergruppe Avbryte prosedyre Tilbake til forrige visning: trykkes kort C Gå til en annen gruppe (S, M, D): - holdes nedtrykket i ca. 3 sekunder, til gruppe M0 vises. - holdes nedtrykket i mer enn 3 sekunder, til gruppe D0 vises (gruppe M hoppes da over). 32

33 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Strukturell oppbygging og navigasjon Indikatorene i displayet er delt inn i 3 grupper: Gruppe S = statusindikatorer. Gruppe M = meny (innstillinger) Gruppe D = diagnoseindikatorer Den aktive gruppen vises øverst til høyre i displayet. OFF M0 S0 M0 E2 100% OPEN POSITION Skifte gruppe Fra gruppe S til gruppe M: C trykkes og holdes i ca. 3 sekunder til gruppe M0 vises. Fra gruppe S til gruppe D: C trykkes og holdes til gruppe D0 vises (gruppe M hoppes over). Fra en vilkårlig gruppe M eller D tilbake til gruppe S: C trykkes kort. bla trykkes: Trekantene øverst til venstre i displayet viser i hvilken retning man kan bla (innenfor en gruppe). OFF S0 E2 100% OPEN POSITION Taste inn passord I menyen (gruppe M) er innstillingene beskyttet med passord. Det må tastes inn et passord for å kunne endre parametrer. Ved levering er passordet: NårdutrykkerpåEDIT vises: ENTER PASSWORD 0*** :EDIT :OK C:ESC 1. Velg siffer 0 til 9. Trykk på. 2. Gå til neste posisjon: Trykk på. 3. Gjenta trinn 1 og 2 for alle fire posisjoner. 4. For å avbryte prosessen: Trykk på C. Informasjon Dersom det ikke utføres noen innstilling i et lengre tidsrom (ca. 10 minutter), vender styringen automatisk tilbake til statusindikatoren S0. 33

34 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 6.4. Endre språk i display Via menyen til parameter: MAIN MENU (M0) LANGUAGE/CONTRAST (M00) VIEW (M00) EDIT (M01) LANGUAGE (M010) Standardverdi: ENGLISH Innstillingsområde: GERMAN, PORTUGUESE, ITALIAN, SPANISH, FRENCH, ENGLISH, TUERKCE, POLSKI, MAGYAR Trinn for trinn: 1. Sett valgbryteren i stilling 0 (AV). 0 I I 2. Trykk på C og hold den trykket i ca. 3 sekunder. Indikatoren viser: MAIN MENU LANGUAGE/CONTRAST SETTINGS OPERATIONAL DATA M0 3. trykkes. Indikatoren viser: LANGUAGE/CONTRAS VIEW EDIT M00 4. Trykk på. Indikatoren viser: LANGUAGE/CONTRAS VIEW EDIT M01 5. trykkes. Indikatoren viser: ENTER PASSWORD 0*** :EDIT :OK C:ESC 6. Tast inn passord: Trykk 4xpå = 0000 (passord ved levering). 34

35 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Indikatoren viser: EDIT LANGUAGE LCD CONTRAST M trykkes. Indikatoren viser innstilt verdi. EDIT M010 LANGUAGE ENGLISH :EDIT C:ESC 8. trykkes en gang til for å veksle til redigeringsmodus. Indikatoren viser: EDIT M010 LANGUAGE ENGLISH :EDIT :OK C:ESC 9. Still inn ny verdi: Trykk på. 10. Aksepter verdi: Trykk på eller avbryt prosessen uten å akseptere verdien: Trykk på C. 35

36 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 7. Indikatorer 7.1. Statusindikator i display Statusindikator S0/S6 - Drift Informasjon Statusindikatorer for feil og advarsler, se fra side 58. Ved aktuatorer med prosessregulator vises i valgbryterstilling REMOTE statusindikator S6 i stedet for statusindikator S6. Beskrivelsen her gjelder for begge indikatorene (S0 und S6). Visning av driftsmodus Linje 1 viser aktuell driftsmodus (LOCAL, OFF, REMOTE,...). LOCAL MODE S0 OPEN E2 100 % RUNNING OPEN Visning av posisjonskommandoer/nominell verdi Linje 2 viser de aktuelle posisjonskommandoene (ÅPEN, STOPP, STENGT), eller nominell posisjonsverdi E1 eller E7 (ved aktuatorer med positioner/prosessregulator) i % av vandringen. LOCAL MODE S0 OPEN E2 100 % RUNNING OPEN Visning av ventilstilling Linje 3 viser ventilstillingen i % av vandringen. Denne visningen skjer bare når det er integrert en posisjonsgiver i aktuatoren. LOCAL MODE S0 OPEN E2 100% RUNNING OPEN Endeposisjon-/løpeindikator 0 % = aktuatoren i endeposisjon STENGT. 100 % = aktuatoren i endeposisjon ÅPEN Linje 4 viser aktuell status for aktuatoren. LOCAL MODE S0 OPEN E2 100% RUNNING OPEN Beskrivelse av visningene i linje 4: RUNNING OPEN Aktuatoen kjører logisk ÅPEN (settes også ved kjørepauser). RUNNING CLOSE Aktuatoen kjører logisk STENGT (settes også ved kjørepauser). OPEN POSITION Endeposisjonen ÅPEN er nådd. CLOSED POSITION Endeposisjonen STENGT er nådd. SETPOINT POSITION Nominell posisjon (kun ved reguleringsaktuatorer). Beskrivelse av feilmeldingene: Se side

37 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 7.2. Signallamper/LEDer Signallampene/LEDene viser ulike driftstilstander som lyssignal lokalt. Tilordningen av signalene kan velges fritt. Bilde 24 viser signallampene/ledene på styrepanelet: Bilde 24 Utførelse (standard): LED påskrift med symboler Utførelse (opsjon): LED påskrift med tall Tabell 7 beskriver standardsignaliseringen Tabell 7 LED 1 (venstre) (Symbol ) lyser blinker Aktuatoren i endeposisjon STENGT. Løpeindikator: Aktuatoren kjører i retning STENGT LED 2 (T) lyser Dreiemomentfeil STENGT LED 3 (Th) lyser Motorvernet er aktivert LED 4 (T) lyser Dreiemomentfeil ÅPEN LED 5 (høyre) (Symbol ) lyser blinker Aktuatoren i endeposisjon ÅPEN. Løpeindikator: Aktuatoren kjører i retning ÅPEN Informasjon Oppførselen (blinker/lyser) kan endres med parameteren BLINKER Mekanisk posisjonsindikator/løpeindikator (opsjon) Den mekaniske stillingsindikatoren. viser kontinuerlig ventilstillingen (Indikatorskiven dreier seg ca. 180 til 230 ved kjøring fra STENGT til ÅPEN posisjon eller omvendt.). viser om aktuatoren går (løpeindikator) viser når endeposisjoner nås (via indikatormerke) Bilde Deksel 4 Symbol for ÅPEN stilling. 2 Indikatorskive 5 Symbol for STENGT stilling. 3 Indikatormerke 37

38 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 8. Meldinger 8.1. Meldinger via feltbuss Tilbakemeldingene via Profibus DP kan konfigureres. Konfigurasjonen vil utelukkende bli definert vha. GSD-filen. Informasjon GSD-filen (General-Station-Description) kan lastes ned fra internett: Tilbakemeldinger via Relé (binært) - (opsjon) Du finner informasjon om tilbakemeldingene via Profibus og konfigurasjonen av parametrer via feltbuss-grensesnittet i «Håndbok (integrasjon av enhet, feltbuss) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1 Profibus DP». Tilbakemeldinger via relé er bare tilgjengelig når det finnes et parallelt grensesnitt i tillegg til feltbussgrensesnittet. Via reléer kan driftsstatuser signaliseres fra aktuator eller styring som binære signaler. Tilordningen av signalene kan velges fritt. Eksempel: Relékontakt åpen = ingen varmefeil Relékontakt lukket = varmefeil i aktuator Feilmeldinger kan vises via parameter ALARM CONTACT, andre meldinger via parameter OUTPUT CONTACT 1-5. Standardverdi feilrelé. (Betegnelse i koblingsskjema: NC feil/no klar) FAULT GROUP 3 = feilmelding (inneholder: dreiemomentfeil, varmefeil, fasebrudd og interne feil) Standardverdier relé 1 til 5: (Betegnelse i koblingsskjema: DOUT1 til DOUT5) OUTPUT CONTACT 1 = CLOSED POSITION OUTPUT CONTACT 2 = OPEN POSITION OUTPUT CONTACT 3 = REMOTE SW. POSITION OUTPUT CONTACT 4 = TORQUE FAULT (CLOSE) OUTPUT CONTACT 5 = TORQUE FAULT (OPEN) Du finner mer informasjon om dette temaet i «Håndbok (drift og innstilling) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1» Tilbakemeldinger (analoge) - (opsjon) Analoge tilbakemeldinger er bare tilgjengelige under følgende forutsetninger: AUMATIC er utstyrt med et parallelt grensesnitt i tillegg til feltbussgrensesnittet.. Aktuatoren er utstyrt med en posisjonsgiver (potensiometer eller RWG). Ventilstilling Signal: E2 = 0/4 20 ma (potensial atskilt) Betegnelse i koblingsskjema: ANOUT1 (stilling) Du finner mer informasjon om dette temaet i «Håndbok (drift og innstilling) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1». 38

39 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 9. Igangkjøring En elektrisk betjening (motordrift) må ikke skje før alle innstillinger for idriftsettelse er utført i samsvar med dette kapitlet. 1. Sett valgbryteren i stilling 0 (AV). 0 I I Informasjon Valgbryteren er ingen nettbryter. I stilling 0 (AV) hindres styringen av aktuatoren. Styringen forsynes fortsatt med spenning. 2. Koble til spenningsforsyningen. 3. Utfør innstillingene i dette kapitlet. Utførelse til lave temperaturer Oppvarmingstid For utførelser til lave temperaturer må man ta hensyn til at styringen trenger en oppvarmingstid. Denne oppvarmingstiden gjelder hvis aktuator og styring er spenningsløse og avkjøles til omgivelsestemperatur. Under disse betingelsene må man avvente følgende oppvarmingstider etter at spenningsforsyningen er tilkoblet, før en idriftsetting kan utføres: Ved-40 C=30min Ved-50 C=60min Ved -60 C = 100 min Bilde 26: Skisse oppvarmingstid. Bilde 26 t [min.] [ C] 39

40 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 9.1. Kontrollere/endre utkoblingstype for endeposisjoner MERK Strekningsavhengig utkobling Dreiemomentavhengig utkobling Skader på ventilen ved feil innstilling! Utkoblingstypen må være tilpasset ventilen. Instillingen må bare endres etter samtykke fra ventilprodusenten. Grensebryteren stilles inn slik at aktuatoren kobles ut i de ønskede koblingspunktene. Dreiemomentkoblingen fungerer som overlastvern for ventilen. Dreiemomentkoblingen stilles inn på ønsket utkoblingsmoment. Når utkoblingsmomentet er nådd, kobles aktuatoren ut. Grensebryteren fungerer som signalisering og må stilles inn slik at den aktiveres like før innstilt utkoblingsmoment er nådd. Hvis dette ikke er tilfelle, vises en av feilmeldingene nedenfor i displayet: TORQUE FAULT (OPEN) eller TORQUE FAULT (CLOSE) (meny S1). Via menyen til parameter: MAIN MENU (M0) SETTINGS (M1) SEATING MODE (M11) VIEW (M110) EDIT (M111) OPEN POSITION (M11_0) CLOSED POSITION (M11_1) Standardverdi: LIMIT Trinn for trinn: 1. Sett valgbryteren i stilling 0 (AV). 0 I I 2. Trykk på C og hold den trykket i ca. 3 sekunder. Indikatoren viser: MAIN MENU LANGUAGE/CONTRAST SETTINGS OPERATIONAL DATA M0 3. Trykk på. Indikatoren viser: MAIN MENU LANGUAGE/CONTRAST SETTINGS OPERATIONAL DATA M1 4. trykkes. 40

41 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Indikatoren viser: SETTINGS SEATING MODE TORQUE LOCAL CONTROLS M11 5. trykkes. Indikatoren viser: SEATING MODE VIEW EDIT M Kontroller innstillingen (vis): videre med 7. Endre innstilling: videre med 10. Kontroller innstillingen (vis) 7. trykkes. Indikatoren viser: VIEW M1100 OPEN POSITION CLOSED POSITION VIEW M1101 OPEN POSITION CLOSED POSITION Med kanduvekslemellomopen (venstre bilde) og CLOSE (høyre bilde). 8. trykkes. Indikatoren viser: VIEW OPEN POSITION LIMIT C:ESC VIEW CLOSED POSITION LIMIT C:ESC Med kan du også her veksle mellom indikatorene OPEN (venstre bilde) og CLOSE (høyre bilde). 9. Tilbake til menyen VIEW/EDIT: C trykkes to ganger. Endre innstilling Indikatoren viser: SEATING MODE VIEW EDIT M Trykk på. Indikatoren viser: SEATING MODE VIEW EDIT M trykkes. 41

42 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Indikatoren viser: ENTER PASSWORD 0*** :EDIT :OK C:ESC 12. Tast inn passord: Trykk 4xpå = 0000 (passord ved levering). Indikatoren viser: EDIT M1110 OPEN POSITION CLOSED POSITION EDIT M1111 OPEN POSITION CLOSED POSITION Med kanduvekslemellomopen (venstre bilde) og CLOSE (høyre bilde). 13. trykkes. Indikatoren viser innstilt verdi: EDIT M1110 OPEN POSITION LIMIT :EDIT C:ESC EDIT M1111 CLOSED POSITION LIMIT :EDIT C:ESC Med kan du også her veksle mellom OPEN (venstre bilde) og CLOSE (høyre bilde). 14. trykkes en gang til for å veksle til redigeringsmodus. Indikatoren viser: EDIT M1110 OPEN POSITION LIMIT :EDIT :OK C:ESC EDIT M1111 CLOSED POSITION LIMIT :EDIT :OK C:ESC 15. Still inn ny verdi: Trykk på. 16. Aksepter verdi: Trykk på eller avbryt prosessen uten å akseptere verdien: Trykk på C. Indikatoren viser: EDIT OPEN POSITION LIMIT :EDIT C:ESC M1110 EDIT M1111 CLOSED POSITION LIMIT :EDIT C:ESC 17. Tilbake til statusindikator: C trykkes gjentatte ganger til indikatoren viser S0. 42

43 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 9.2. Stille inn bussadresse (slaveadresse) Via menyen til parameter: MAIN MENU (M0) SETTINGS (M1) PROFIBUS DP1 (M1B) SLAVEADRESSE (M1BX0) Standardverdi: 2 Innstillingsområde: 0 til 125 Trinn for trinn: 1. Sett valgbryteren i stilling 0 (AV). 0 I I 2. Trykk på C og hold den trykket i ca. 3 sekunder. Indikatoren viser: MAIN MENU LANGUAGE/CONTRAST SETTINGS OPERATIONAL DATA M0 3. Trykk på. Indikatoren viser: MAIN MENU LANGUAGE/CONTRAST SETTINGS OPERATIONAL DATA M1 4. trykkes. Indikatoren viser: SETTINGS M10 SET LIMIT SWITCHES SEATING MODE TORQUE 5. Velg PROFIBUS DP1 (M1B): Trykk gjentatte ganger på. Indikatoren viser: SETTINGS MONITOR TRIGGERS POSITIONER PROFIBUS DP 1 M1B 6. trykkes. Indikatoren viser: PROFIBUS DP 1 VIEW EDIT M1B0 7. Kontroller innstillingen (vis): videre med 8. Endre innstilling: videre med

44 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Kontroller innstillingen (vis) 8. trykkes. Indikatoren viser: PROFIBUS DP 1 SLAVEADDRESS M1B00 9. trykkes. Indikatoren viser: VIEW SLAVEADDRESS 2 C:ESC 10. Tilbake til menyen VIEW/EDIT: C trykkes to ganger. Endre innstilling Indikatoren viser: PROFIBUS DP 1 VIEW EDIT M1B0 11. Trykk på. Indikatoren viser: PROFIBUS DP 1 VIEW EDIT M1B1 12. trykkes. Indikatoren viser: ENTER PASSWORD 0*** :EDIT :OK C:ESC 13. Tast inn passord: Trykk 4xpå = 0000 (passord ved levering). Indikatoren viser: EDIT M1B10 SLAVEADDRESS CABLE REDUNDANCY CHANNEL CHECK TIME 14. trykkes. 44

45 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Indikatoren viser innstilt verdi: AENDERN SLAVEADRESSE 2 :EDIT M1B10 C:ESC 15. trykkes en gang til for å veksle til redigeringsmodus. Indikatoren viser: EDIT M1B10 SLAVEADDRESS 2 :EDIT :OK C:ESC 16. Still inn ny verdi: Trykk på. 17. Aksepter verdi: Trykk på eller avbryt prosessen uten å akseptere verdien: Trykk på C. Indikatoren viser: AENDERN SLAVEADRESSE 2 :EDIT M1B10 C:ESC 18. Tilbake til statusindikator: C trykkes gjentatte ganger til indikatoren viser S0. Informasjon Ved modulredundans (opsjon) kan innstillingen av bussadressen for 2. feltbussgrensesnitt utføres på samme måte som for 1. feltbussgrensesnitt. I beskrivelsene Via menyen til parameteren må deretter menyen for 2. feltbussgrensesnitt velges, f.eks. PROFIBUS DP 2 statt PROFIBUS DP 1. 45

46 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 9.3. Åpne bryterrommet For de følgende innstillingene må bryterrommet åpnes. 1. Løsne skruene (2) og ta av dekselet (1) på bryterrommet. 2. Når indikatorskive (3) er for hånden: Trekk av indikatorskiven (3) med gaffelnøkkel (som vektstang). 46

47 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 9.4. Stille inn dreiemomentkobling MERK Skader på ventilene ved innstilling av for høyt dreiemoment! Dreiemomentet må være tilpasset ventilen. Instillingen må bare endres etter samtykke fra ventilprodusenten. Bilde 27 1 Målehode, svart, for 2 Målehode, hvitt, for dreiemoment retning STENGT dreiemoment retning ÅPEN 3 Låseskruer 4 Skalaskiver 1. Løsne de to låseskruene (3) på indikatorskiven (bilde 27). 2. Still inn det nødvendige dreiemomentet (1 da Nm = 10 Nm) ved å dreie skalaskiven (4). Eksempel: I bilde 27 er det stilt inn: 3,5 da Nm = 35 Nm for retning STENGT 4,5 da Nm = 45 Nm for retning ÅPEN Informasjon 3. Trekk låseskruene (3) til igjen. Dreiemomentkoblingen er stilt inn.. Dreiemomentkoblingen fungerer som overlastbeskyttelse over hele vandringen, også ved stopp på endebryterne.. Dreiemomentkoblingen kan også utløses i manuell drift. 47

48 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 9.5. Stille inn grensebryter Bilde 28 svart felt hvitt felt 1 Innstillingsspindel for endestilling Innstillingsspindel for endestilling 4 STENGT ÅPEN 2 Indikator for endestilling STENGT 5 Indikator for endestilling ÅPEN 3 Punkt for endestilling STENGT stilt inn 6 Punkt for endestilling ÅPEN stilt inn Stille inn endeposisjon STENGT (svart felt) 1. Koble inn manuell drift. 2. Drei håndrattet med urviseren til ventilen er stengt. 3. Drei håndrattet tilbake ca. ½ omdreining (etterløp). 4. Bruk en skrutrekker til å skru innstillingsspindelen (1) (bilde 28) i pilretningen, samtidig som du hele tiden trykker inn, og følg med på indikatoren (2). Det høres og føles en kneppende lyd, og indikatoren (2) flytter seg i 90 stepp. 5. Står indikatoren (2) 90 foran punkt (3): fortsett den videre dreiningen sakte. 6. Hopper indikatoren (2) til punkt (3): slutt å dreie og slipp løs innstillingsspindelen. Endeposisjon STENGT er stilt inn. 7. Dersom det ble dreid for langt (knepp etter at indikatoren har hoppet): Drei innstillingsspindelen videre i samme retning og gjenta innstillingsprosedyren Stille inn endeposisjon ÅPEN (hvitt felt) 1. Koble inn manuell drift. 2. Drei håndrattet mot urviseren til ventilen er åpen. 3. Drei håndrattet tilbake ca. ½ omdreining (etterløp). 4. Bruk en skrutrekker til å skru innstillingsspindelen (4) (bilde 28) i pilretningen, samtidig som du hele tiden trykker inn, og følg med på indikatoren (5). Det høres og føles en kneppende lyd, og indikatoren (5) flytter seg i 90 stepp. 5. Står indikatoren (5) 90 foran punkt (6): fortsett den videre dreiningen sakte. 6. Hopper indikatoren (5) til punkt (6): slutt å dreie og slipp løs innstillingsspindelen. Endeposisjon ÅPEN er stilt inn. 7. Dersom det ble dreid for langt (knepp etter at indikatoren har hoppet): Drei innstillingsspindelen videre i samme retning og gjenta innstillingsprosedyren. 48

49 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 9.6. Stille inn mellomposisjoner (opsjon) Aktuatorer med DUO-grensebryter har to mellomstillingsbrytere. Det kan stilles inn en mellomposisjon per dreieretning. Bilde 29 svart felt hvitt felt 1 Innstillingsspindel løperetning STENGT 4 Innstillingsspindel løperetning ÅPEN 2 Indikator løperetning STENGT 5 Indikator løperetning ÅPEN 3 Punkt for mellomposisjon STENGT Punkt for mellomposisjon ÅPEN 6 stilt inn stilt inn Stille inn dreieretning STENGT (svart felt) 1. Kjør ventilen i retning STENGT til ønsket mellomposisjon. Hvis det dreies for langt, må ventilen dreies tilbake, og det må på nytt kjøres til mellomposisjonen i retning STENGT (kjør alltid til mellomposisjonen i samme retning som senere under elektrisk drift). 2. Bruk en skrutrekker til å skru innstillingsspindelen (1) (bilde 29) i pilretningen, samtidig som du hele tiden trykker inn, og følg med på indikatoren (2). Det høres og føles en kneppende lyd, og indikatoren (2) flytter seg i 90 stepp. 3. Står indikatoren (2) 90 foran punkt (3): fortsett den videre dreiningen sakte. 4. Hopper indikatoren (2) til punkt (3): slutt å dreie og slipp løs innstillingsspindelen. Mellomposisjonen i dreieretningen STENGT er stilt inn. 5. Dersom det ble dreid for langt (knepp etter at indikatoren har hoppet): Drei innstillingsspindelen videre i samme retning og gjenta innstillingsprosedyren Stille inn dreieretning ÅPEN (hvitt felt) 1. Kjør ventilen i retning ÅPEN til ønsket mellomposisjon. Hvis det dreies for langt, må ventilen dreies tilbake, og det må på nytt kjøres til mellomposisjonen i retning ÅPEN (kjør alltid til mellomposisjonen i samme retning som senere under elektrisk drift). 2. Bruk en skrutrekker til å skru innstillingsspindelen (4) (bilde 29) i pilretningen, samtidig som du hele tiden trykker inn, og følg med på indikatoren (5). Det høres og føles en kneppende lyd, og indikatoren (5) flytter seg i 90 stepp. 3. Står indikatoren (5) 90 foran punkt (6): fortsett den videre dreiningen sakte. 4. Hopper indikatoren (5) til punkt (6): slutt å dreie og slipp løs innstillingsspindelen. Mellomposisjonen i dreieretningen ÅPEN er stilt inn. 5. Dersom det ble dreid for langt (knepp etter at indikatoren har hoppet): Drei innstillingsspindelen videre i samme retning og gjenta innstillingsprosedyren. 49

50 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 9.7. Prøvekjøring Vent med å gjennomføre en prøvekjøring til alle tidligere innstillinger i kapittel Idriftsettelse er utført Kontrollere dreieretningen MERK Skader på ventilen ved feil dreieretning! Stans omgående når dreieretningen er feil (trykk på STOPP). Utbedre årsaken, f.eks. ved å opprette rett fasesekvens på kabelsettet for veggbraketten. Gjenta prøvekjøringen. 1. Kjør aktuatoren til midtposisjonen, eller så langt fra endeposisjonen som nødvendig. 2. Sett grensebryteren i stilling lokal betjening (LOCAL). 0 I I 3. Betjen trykknapp STENGT og hold øye med dreieretningen. 4. Slå av før den når endestillingen. Ved aktuatorer med indikatorskive Hold øye med dreieretningen på indikatorskiven. Dreieretningen stemmer når: Aktuatoren kjører i retning STENGT, og indikatorskiven dreies mot urviseren. 50

51 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Ved aktuatorer uten indikatorskive Skru ut gjengepluggen (1) og tetningen (2) eller rørbeskyttelseskappen (4) og hold øye med dreieretningen på hulakselen (3) eller på spindelen (5). Dreieretningen stemmer når: Aktuatoren kjører i retning STENGT, og hulakselen eller spindelen dreier med urviseren. Bilde Gjengeplugger 4 Rørbeskyttelseskappe 2 Tetning 5 Spindel 3 Hulaksel 6 Beskyttelsesrør Kontroll av grensebryter 1. Sett valgbryteren i stilling lokal betjening (LOCAL). 0 I I Gjennomføre en referansekjøring 2. Betjen aktuatoren med trykknappen ÅPNE - STOPP STENGT. Grensebryteren er korrekt innstilt når (standardsignalisering): den gule signallampen/led1 lyser i endeposisjon STENGT den grønne signallampen/led5 lyser i endeposisjon ÅPEN Grensebryteren er feil innstilt når: aktuatoren stanser før endestillingen er nådd en av de røde signallampene/ledene lyser (dreiemomentfeil), eller følgende feilmeldinger vises i displayet: Statusindikator S0: FALT IND. Statusindikator S1: TORQUE FAULT (CLOSE) eller TORQUE FAULT (OPEN) 3. Dersom endeposisjonene er stilt inn feil: Still inn grensebryteren på nytt (side 48). Ved aktuatorer med posisjonstilbakemelding (RWG, potensiometer) må det utføres en referansekjøring når en innstilling er endret:. Kjør aktuatoren elektrisk (med trykknappene ÅPEN og STENGT på styrepanelet) en gang til endeposisjon ÅPEN og en gang til endeposisjon STENGT.. Dersom det ikke utføres en referansekjøring etter at en grensebryter er endret, er ikke posisjonstilbakemeldingen via bussen korrekt. En manglende referansekjøring signaliseres som advarsel via bussen. 51

52 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 9.8. Stille inn potensiometer (opsjon) Potensiometeret fungerer som avstandssensor for å måle ventilstillingen. Denne innstillingen er bare nødvendig når potensiometeret er tilkoblet direkte på kundetilkobling XK (se koblingsskjemaet). Bilde 31 1 Potensiometer 1. Kjør ventil til endeposisjon STENGT. 2. Drei potensiometeret (1) med urviseren til anslag. Endeposisjon STENGT svarer til 0 % Endeposisjon ÅPEN svarer til 100 %. 3. Drei potensiometeret (1) litt tilbake. 4. Finavstem 0-punktet på eksternt innstillingspotensiometer (for fjernindikering). Informasjon Avhengig av trinndelingen for reduksjonsgiret gjennomkjøres ikke alltid hele motstandsområdet/ventilvandringen. Det er derfor nødvendig med en ekstern utligningsmulighet (innstillingspotensiometer). 52

53 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 9.9. Justering av posisjonsgiver RWG (opsjon) Den elektroniske posisjonsgiveren RWG har til funksjon å måle ventilstillingen. På basis av faktisk posisjonsverdi fra potensiometeret (avstandssensor) genererer den et strømsignal på0 20mAeller4 20mA. Tekniske data RWG 4020 Tabell 8 Koblingsskjema KMSTP 4/ 3-/4-ledersystem Utgangsstrøm I a 0 20mA,4 20mA Spenningsforsyning v U 24 V DC, ± 15 % glattet Maks. strømforbruk I 24 ma ved 20 ma utgangsstrøm maks. last R B 600 Bilde 32 1 Potensiometer (avstandssensor) 4 Målepunkt (+) 0/4 20 ma 2 Potensiometer min. (0/4 ma) 5 Målepunkt ( ) 0/4 20 ma 3 Potensiometer maks. (20 ma) 1. Koble spenning til den elektroniske posisjonsgiveren. 2. Kjør ventil til endeposisjon STENGT. 3. Tilkoble måleapparat for 0 20 ma til målepunktene (4 og 5). 4. Drei potensiometeret (1) med urviseren til anslag. 5. Drei potensiometeret (1) litt tilbake. 6. Skru potensiometer min. (2) mot høyre til utgangsstrømmen stiger. 7. Skru potensiometeret min. (2) tilbake til følgende verdi er nådd: ved0 20mAca.0,1mA ved4 20mAca.4,1mA Dette sikrer at det elektriske 0-punktet ikke underskrides. 8. Kjør ventil til endeposisjon ÅPEN. 9. Still inn sluttverdien til 20 ma med potensiometeret maks. (3). 10. Kjør mot endeposisjonen STENGT igjen og kontroller minimumsverdien (0,1 ma eller 4,1 ma) Korriger hvis nødvendig. Informasjon Hvis den maksimale verdien ikke nås må valgt reduksjonsgir kontrolleres. (Maks. mulige omdreininger/slag står på det ordrerelaterte tekniske databladet for aktuatoren.) 53

54 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Innstilling av mekanisk posisjonsindikator (opsjon) 1. Sett indikatorskiven på akselen. 2. Kjør ventil til endeposisjon STENGT. 3. Drei den nederste indikatorskiven til symbolet (STENGT) stemmer overens med indikatormerket på dekselet. 4. Kjør aktuator til endeposisjon ÅPEN. 5. Hold den nederste indikatorskiven STENGT fast, og drei den øverste skiven med symbolet (ÅPEN) til dette stemmer overens med indikatormerket på dekselet. 6. Kjør på nytt ventilen til endeposisjon STENGT. 7. Kontroller innstillingen: Hvis symbolet (STENGT) ikke lenger stemmmer overens med indikatormerket på dekselet: Gjenta innstillingen. Kontroller evt. valget av reduksjonsgir. (Maks. mulige omdreininger/slag står på det ordrerelaterte tekniske databladet for aktuatoren.) 54

55 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Lukke bryterrommet 1. Rengjør tetningsflatene på dekselet og huset. 2. Sett inn tetningsflatene lett med syrefritt fett (f. eks. vaselin). 3. Kontroller om O-ringen (3) er i orden. Legg O-ringen korrekt inn. MERK 4. Sett dekslet (1) på bryterrommet. 5. Trekk skruene (2) jevnt til diagonalt. Fare for korrosjon pga. lakkskader! Utbedre lakkskader etter arbeider på utstyret. 55

56 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 10. Utbedring av feil Feil under igangsetting Mekanisk posisjonsindikator Beskrivelse av feilen Mulig årsak Tiltak Ikke mulig å stille inn mekanisk posisjonsindikator. Aktuatorens omdreininger/slag er endret senere. Skift ut reduksjonsgiret Posisjonsgiver RWG Beskrivelse av feilen Mulig årsak Tiltak Ikke mulig å stille inn måleområde4 20mAellermaks.verdi20mA. Feil reduksjonsgir (omdreininger/slag). Kontroller valget av reduksjonsgir. (Maks. mulige omdreininger/slag står på det ordrerelaterte tekniske databladet for aktuatoren.) Ende- og dreiemomentbryter Beskrivelse av feilen Mulig årsak Tiltak Bryteren kobler ikke Bryteren er defekt eller feil innstilt.. Kontroller innstillingen, still evt. endestillingene inn på nytt. Kontroller bryteren, skift den ut ved behov. Bilde 33 Informasjon Med de røde testknappene (1) og (2 ) kan bryterne aktiveres for hånd: Drei testknappen (1) i pilretning DSR. Dreiemomentbryter STENGT utløses. Signallampen for dreiemomentfeil STENGT lyser på styrepanelet. Trykk på trykknapp ÅPEN for å tilbakestille feilen (rød signallampe) ved å kjøre i motsatt retning. Drei testknappen (2) i pilretning DÖL. Dreiemomentbryter ÅPEN utløses. Signallampen for dreiemomentfeil ÅPEN lyser på styrepanelet. Trykk på trykknapp STENGT for å tilbakestille feilen (rød signallampe) ved å kjøre i motsatt retning. Hvis det er montert en DUO-grensebryter (opsjon) i aktuatoren aktiveres samtidig mellomstillingsbryteren. Drei testknappen (1) i pilretning WSR. Grensebryter STENGT utløses. Drei testknappen (2) i pilretning WÖL. Grensebryter ÅPEN utløses. 56

57 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Feil i endestilling (det er ikke tatt hensyn til etterløp) Beskrivelse av feilen Mulig årsak Tiltak Aktuatoren kjører til endestopperen, selv om grensebryteren fungerer forskriftsmessig. Det ble ikke tatt hensyn til etterløp under innstillingen av grensebryteren. Etterløpet oppstår på grunn av aktuatorens og ventilenes svingmasse og styringens utkoblingsforsinkelse. 1. Beregn etterløpet: Etterløp = den avstand som tilbakelegges fra utkobling til stillstand. 2. Still inn grensebryteren (side 48) på nytt og ta i den forbindelse hensyn til etterløpet (drei håndrattet tilbake tilsvarende etterløpet) Trykknappene reagerer ikke Beskrivelse av feilen Trykknappene reagerer ikke. Det er ikke mulig å betjene styringen med styrepanelet. Indikatoren viser: LOCAL RESTRICTED S0 E2 100% OPEN POSITION EMERGENCY STOP S0 E2 100% OPEN POSITION Mulig årsak Tiltak. RESTRICTED betyr at styrepanelet for AUMATIC ikke er frigitt.. EMERGENCY STOP betyr at driftsmodus NØDSTOPP er aktivert av en NØDSTOPP-bryter (opsjon). Ved RESTRICTED: En frigivelse må utføres fra ekstern eller BUSS eller inngangssignal. Se parameter ENABLE LOCAL MODE. Ved EMERGENCY STOP: Frigi NØDSTOPP-bryteren. 57

58 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Feilmeldinger og advarsler Feil avbryter eller hindrer den elektriske driften av aktuatoren. Advarsler har ingen innflytelse på den elektriske driften av aktuatoren. De fungerer bare som informasjon. Feil og advarsler vises i displayet Statusindikator S0 Feil og advarsler Linje 4 i statusindikator S0 viser feil og advarsler. LOCAL MODE S0 OPEN E2 100% FAULT IND. Beskrivelse av feilmeldingene: FAULT IND. Det har oppstått en feil. Trykk på for å få mer informasjon og gå til statusindikator S1. WARNING IND. Det har oppstått en advarsel. Trykk på for å få mer informasjon og gå til statusindikator S2. FAULT + WARNING Det har oppstått både feil og advarsler. Trykk på for å få mer informasjon og gå til statusindikator S1 (feil) eller S2 (advarsler). NOT READY Aktuatoren kan ikke kjøres fra REMOTE. Aktuatoren kan bare betjenes via styrepanelet. Trykk på for å få mer informasjon og gå til statusindikator S3 (årsaken til feilmeldingen). FAULT + NR Det har oppstått feil og meldingen NOT READY. Trykk på for å få mer informasjon og gå til statusindikator S1 eller S3. WRN + NR Det har oppstått advarsler og meldingen NOT READY. Trykk på for å få mer informasjon og gå til statusindikator S2 eller S3. FLT + WRN + NR Det har oppstått feil, advarsler og meldingen NOT READY. Trykk på for å få mer informasjon og gå til statusindikator S1 til S3. 58

59 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Statusindikator S1 - Feil Her vises feil: FAULT IND. NO FAULT S1 Beskrivelse av feilmeldingene: NO FAULT Det foreligger ikke feil. INTERNAL FAULT Det foreligger en intern feil. Mer informasjon: 1. Gå til gruppe D0: Trykk på og hold trykket C til diagnoseindikator D0 vises. 2. Gå til diagnoseindikator D2: trykkes 2 x. TORQUE FAULT (CLOSE) Dreiemomentfeil i retning STENGT. Kjørekommando i retning ÅPEN, eller sett valgbryteren i stilligen for lokal betjening (LOCAL) og tilbakestill feilmeldingen med Reset trykknappen, eller utfør Reset-kommandoen via feltbussen. TORQUE FAULT (OPEN) Dreiemomentfeil i retning ÅPEN. Kjørekommando i retning STENGT, eller sett valgbryteren i stilligen for lokal betjening (LOCAL) og tilbakestill feilmeldingen med Reset trykknappen, eller utfør Reset-kommandoen via feltbussen. LOSS OF PHASE Sviktpåenfase. Kontroller/koble til fasen. THERMO FAULT Motorvernet er aktivert. Vent til motoren er avkjølt. Dersom feilmeldingen vises på nytt etter at motoren er avkjølt: sett valgbryteren i stilligen for lokal betjening (LOCAL) og tilbakestill feilmeldingen med Reset trykknappen, eller utfør Reset-kommandoen via feltbussen. Kontroller sikring F4. CONFIGURATION FAULT Styringen er ikke korrekt konfigurert. Mer informasjon: 1. Gå til gruppe D0: Trykk på og hold trykket C til diagnoseindikator D0 vises. 2. Gå til diagnoseindikator D4: trykkes 4 x. 59

60 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Statusindikator S2 - Advarsler Her vises advarsler: WARNING IND. NO WARNING S2 Beskrivelse av advarslene: NO WARNING Det foreligger ikke advarsler. OPERATION TIME Den innstilte reguleringstiden for en kjøring mellom endeposisjon ÅPEN og endeposisjon STENGT ble overskredet. Still inn reguleringstiden (parameter MONITOR TRIGGERS ) i samsvar med den reelle reguleringstiden. Kontroller aktiveringen av endebryterne. Kontroller drivmekanikken. WARNING STARTS/RUN De innstilte verdiene for maks. arbeidssykluser/h eller maks. løpetid/h ble overskredet. Kontroller reguleringsatferden. Øk dødtiden. Reduser antallet endringer av nominelle verdier. INTERNAL FEEDBACK Posisjonsgiver er ikke normert. Kjør aktuatoren i tur og orden til de to endeposisjonene (ÅPEN og STENGT). INTERNAL WARNING Det foreligger en intern advarsel. Mer informasjon: 1. Gå til gruppe D0: Trykk på og hold trykket C til diagnoseindikator D0 vises. 2. Gå til diagnoseindikator D3: trykkes 3 x. FEEDBACK E2 LOSS Signalbrudd for posisjonsgiveren. Kontroller signalet fra posisjonsgiveren. 1. Gå til gruppe D0: Trykk på og hold trykket C til diagnoseindikator D0 vises. 2. Gå til diagnoseindikator D7, D8 eller D9: trykkes 7, 8 eller 9 x. Kontroller tilkoblingen av posisjonsgiveren. Kontroller parameter FEEDBACK E2. Innstillingen må stemme overens med koblingsskjemaet. SETPOINT E1 LOSS Signalbrudd for innstillingen av nominell verdi. Kontroller tilkoblingen. TORQUE E6 LOSS Signalbrudd for dreiemomentkilden. Kontroller tilkoblingen. 60

61 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive I/O1 ANALOG IN1 LOSS Signalbrudd på analog inngang 1 til parallelt grensesnitt (bare ved kombinasjonen feltbuss / standardgrensesnitt). Kontroller tilkoblingen. I/O1 ANALOG IN2 LOSS Signalbrudd på analog inngang 2 til parallelt grensesnitt (bare ved kombinasjonen feltbuss / standardgrensesnitt). Kontroller tilkoblingen. P-FEEDBACK E4 LOSS Signalbrudd for prosessverdi E4 (bare når prosessregulator er for hånden og aktiv). Kontroller tilkoblingen. FIBER OPTIC LOSS Signalbrudd på den fiberoptiske kabelen (bare ved buss med fiberoptisk ringtopologi). Kontroller tilkoblingen. ANALOG IN1 BUS1 LOSS Signalbrudd på analog inngang 1. Kontroller tilkoblingen. ANALOG IN2 BUS1 LOSS Signalbrudd på analog inngang 2. Kontroller tilkoblingen. 61

62 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Statusindikator S3 Årsaker til feilmeldingen Not ready ind. Her vises årsakene til feilmeldingen NOT READY IND. (fra statusindikator S0). NOT READY IND. READY S3 Beskrivelse av feilmeldingene: READY Aktuatoren kan kjøres fra REMOTE. CLEAR STATE Indikerer at AUMATIC har mottatt et telegram Global Control Clear via Profibus DP (biten kan bare slettes med et telegram Global Control Operate). I denne tilstanden kan aktuatoren ikke kjøres fra REMOTE. NOT REMOTE Aktuatoren kan ikke kjøres fra REMOTE, fordi valgbryteren står i stillingen LOCAL eller OFF. WRONG COMMAND Indikerere at det er mottatt flere kjørekommandoer samtidig via Profibus DP (f.eks. REMOTE MODE OPEN og REMOTE MODE CLOSE samtidig, eller REMOTE MODE CLOSE eller REMOTE MODE OPEN og SETPOINT MODE samtidig), eller maks. verdi for en nominell posisjon er overskredet. EMERGENCY MODE NØDDRIFT-modus er aktiv. EXTERNAL CONTROLS Ved funksjonskombinasjon feltbuss-standardgrensesnitt: Drift over parallelt grensesnitt. EMCY STOP ACTIVE NØDSTOPP-bryteren er betjent. ACTUATOR LOCKED Aktuatoren er forriglet (settes bare ved spesialapplikasjoner, f.eks. ved bypassfunksjon). 62

63 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Sikringer FARE Farlig spenning! Elektrisk støt er mulig. Må kobles fri for spenning før den åpnes Sikringer i aktuatorstyringen Du får tilgang til sikring F1 og F2 etter at du har skrudd av dekslet (1) på baksiden. Sikring F3, F4 og F5 befinner seg på nettdelen, og du får tilgang til dem ved å ta av den elektriske tilkoblingen (2). Bilde 34 1 Deksel bakside 2 Elektrisk tilkobling F1/F2 Primærsikringer på nettdel Tabell 9 G-sikring F 1/F 2 AUMA art.-nr. Størrelse Vendekontaktorer Spenningsforsyning 500 V Vendekontaktorer Spenningsforsyning > 500 V 6,3 x 32 mm 1 A T; 500 V K A FF; 660 V K Tyristorer for motoreffekt til 1,5 kw 15 A FF; 500 V K Tyristorer for motoreffekt til 3,0 kw 30 A FF; 500 V K Tyristorer for motoreffekt til 5,5 kw 1 A T; 500 V K F3 F4 F5 Intern 24 V DC forsynig Intern 24 V AC forsyning (115 V AC) for: Varmeelement i bryterrom, styring av vendekontaktorer,. PTC-termistorutløser ved 115 V AC også styreinnganger ÅPNE - STOPP STENGT Tabell 10 G-sikring iht. IEC /III F3 F4 Størrelse 5x20mm 5x20mm Spenningsutgang (nettdel) = 24 V 1,0 A T; 250 V 1,25 A T; 250 V Spenningsutgang (nettdel) = 115 V 1,0 A T; 250 V 0,315 A T; 250 V Automatisk tilbakestillende sikring som kortslutningsvern for ekstern 24 V DC forsyning for kunde (se koblingsskjema) Etter at sikringene er byttet, settes dekslet på plass igjen. 63

64 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Motorbeskyttelse (varmeovervåkning) For å beskytte mot overoppheting og for høye temperaturer på aktuatoren, har motorviklingen en integrert PTC-termistor eller termobryter. Denne reagerer når maksimalt tillatt temperatur på viklingen er nådd. Aktuatoren stansere, og følgende feilmeldinger vises: LED 3 (varmefeil) lyser på styrepanelet. Statusindikator S0: Driftsmodus AV/LOKAL = FAULT + NR. Statusindikator S0/S6: Driftsmodus REMOTE = FAULT IND. Statusindikator S1 i displayet viser: THERMO FAULT Før man kan fortsette, må motoren avkjøles. Deretter utføres en automatisk reset av feilmeldingen, eller det må kvitteres for feilmeldingen, alt etter parameterinnstilling. Kvitteringen kan skje:. med trykkbryteren Reset i valgbryterstilling LOKAL. eller med reset-kommando via feltbuss. Du finner mer informasjon om dette temaet i «Håndbok (drift og innstilling) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1». 64

65 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive 11. Overhaling og vedlikehold FORSIKTIG Skader på grunn av ikke-forskriftsmessig vedlikehold! Overhalings- og vedlikeholdsarbeider skal bare utføres av utdannet fagpersonell med autorisasjon fra anleggsprodusenten eller anleggets operatør. Det skal bare utføres overhalings- og vedlikeholdsarbeider når utstyret er ute av drift. Service AUMA har et omfattende servicetilbud, som f. eks. vedlikehold og inspeksjon, samt kursing av kunder. Du finner kontaktadresser fra side og på internett ( Forebyggende tiltak for vedlikehold og sikker drift Følgende tiltak er nødvendige for å sikre at produktet funkgerer sikkert under drift: Hver 6. måned etter idriftsettelse. Utfør en visuell kontroll: Ved elektriske enheter: Kontroller at kabelinnføringer, skrukoblingere, plugger osv sitter forsvarlig fast og er tette. Overhold dreiemomentene iht. produsentens opplysninger.. Ved sjelden betjening: Gjennomfør en prøvekjøring. På utstyr med spindelkobling A: press litiumforsåpet EP-multifett på mineraloljebasis inn i smørenippelen med fettpressen (fettmengde side 15, tabell 2). Ventilspindelen smøres ikke når dette gjøres. Smøring av ventilspindelen må skje separat. Bilde 35 1 Spindelkobling A 2 Smørenippel 6 måneder etter idriftsettelse og deretter årlig Kontroller at festeskruene mellom Aktuator og ventilen er trukket fast til. Etterstram hvis nødvendig med tiltrekkingsmomentene angitt i tabell 1, side 14. Ved kapsling IP 68 (opsjon) Etter en oversvømmelse:. Kontroller Aktuator. Ved vanninntrengning, drener enheten på fagmessig korrekt måte, og kontroller at den fungerer. 65

66 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Vedlikehold Vedlikeholdsintervaller Smøremiddelskift Se Smøremiddelskift.. På fabrikken ble girrommet fylt med fett.. Fettet skiftes under vedlikeholdet. Ved regulær drift som regel etter 4 6år. Ved hyppig betjening (reguleringsdrift) som regel etter 6 8år. Ved sjelden betjening (reguleringsdrift) som regel etter år.. Under drift er ingen annen smøring nødvendig Kondemnering og resirkulering Elektrisk utstyr fra AUMA er produkter med ekstremt lang levetid. På et eller annet tidspunkt vil de imidlertid måtte skiftes ut. Utstyret er bygget opp i moduler, og kan derfor lett deles opp og sorteres på følgende måte: Elektronikkavfall Ulike metaller. plast smørefett og olje Generelt gjelder: Samle opp smørefett og olje ved demontering. Dette er generelt vannforurensende stoffer som ikke må slippes ut i miljøet. Lever inn det demonterte materialet til et godkjent avfallshåndteringsanlegg / en godkjent gjenbruksstasjon.. Følg nasjonale forskrifter for avfallshåndtering. 66

67 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Notiser 67

68 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks 12. Reservedelsliste Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR

69 Driftsinstruks Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Merk: Vennligst oppgi type og vårt ordrenummer (se typeskilt) når du bestiller reservedeler. Kun originale AUMA reservedeler må benyttes. Bruk av andre deler fører til at garantien tapes og til fraskrivelse av produktansvar. Utseendet på reservedelene kan avvike fra leveransen. Nr. Benevnelse Type Nr. Benevnelse Type Hus Modul Lagerflens Modul Hulaksel uten snekkehjul Modul Snekkeaksel Modul Motorkobling Koblingsskrue Manuell kobling Trekktau Snekkehjul Planetgir håndrattsiden Modul Lagertrykkflens Modul Spak Modul Tannsegment Kronhjul Modul Svingarm Modul Kobling II for dreiemomentkobling Modul Drivhjul grensebryter Modul Mellomhjul for grensebryter Modul Sikringsplate Modul Kabelstreng for jordledning (stift) Modul Målehode for dreiemomentkobling Modul Motor (VD motor inkl. nr ) Modul Planetgir motorside (SA/SAR) ved VD motor) Modul Planetgir motorside (SA/SAR 16.1 ved AD90 motor) Modul Reduksjonsgir Modul Deksel for bryterrom Modul Stikkontakt (komplett) Modul Kontaktholder uten stiftkontakt Modul Hunnkontakt for styring Modul Hunnkontakt for motor Modul Stiftkontakt for styring Modul Stiftkontakt for motor Modul Pluggdeksel Modul Gjengeplugger Modul Spindelkobling A (uten spindelmutter) Modul Aksial-nållager Modul Utgående aksel D Sprengering Låseskrue Håndratt med håndtak Modul Driftshylse B3/B4/E Passkile Mekanisk posisjonsindikator Modul Stikkontakt med motorkabeltre Modul Potensiometer for posisjonsgiver Modul Potensiometer uten glidekobling Modul Varmeelement Modul Blinkbryter med stiftkontakter (uten impulsskive og isoleringsplate) Modul Styreenhet uten målehoder for dreiemomentkobling og bryter Modul Styreenhet med magnetisk ende- og dreiemomentgiver (MWG), for nonintrusive utførelse i forbindelse med Modul integrert AUMATIC-styring Bryterpakke Modul Bryter for ende/dreiemoment Bryterkassett Posisjonsgiver RWG Modul Potensiometer for RWG uten glidekobling Modul Kretskort RWG Modul Kabelstreng for RWG Modul Glidekobling for potensiometer/rwg Modul Spindelbeskyttelsesrør (uten beskyttelseskappe) Beskyttelseskappe for spindelbeskyttelsesrør V-Seal Omkoblerspak kompl Omkoblerspak Riflet pinne Akseltetningsring spindelkobling A for ISO-flens Spindelmutter A S1 Tetningssett, lite Sett S2 Tetningssett, stort Sett 69

70 AUMATIC SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive Driftsinstruks Styring AC 01.1 med AUMA rundplugg (SD) 70

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning D 10 series Wireless DECT headset system Bruksveiledning Innhold Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger... 2 Leveranseomfang... 4 Basestasjoner med komponenter... 4 Hodesett med komponenter... 4 Produktoversikt...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Brannalarmsentral BX-10

Brannalarmsentral BX-10 Brannalarmsentral BX-10 Konvensjonell brannalarmsentral med 4 soner (sløyfer) Installasjons- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-BX10/IN- Rev.K, 040504 OPPHAVSRETT Det er ikke

Detaljer

Støy under arbeid med maskinen

Støy under arbeid med maskinen Støy under arbeid med maskinen Som enhver annen maskin produserer svingebøyemaskinen støy når det arbeides med den. Denne støyen er avhengig av forskjellige betingelser; disse har du delvis innflytelse

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer