UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UH 240-A batteridrevet slagbormaskin"

Transkript

1 UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med maskinen når den overlates til andre personer. 1. Generell informasjon 1.1 Indikasjoner og deres betydning Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på utstyret eller annen eiendom. -Informasjon- Vis oppmerksomhet til en instruks eller annen nyttig informasjon. 1.2 Tegnforklaringer Betjeningselementer og beskrivelse av hoveddelene Hurtigspenn chuck Sidehåndtak Innstillingsring for dreiemoment Bryter for høyre-/venstregang Kontrollbryter (med elektronisk turtallstyring) 3-girs bryter Utkobling av motor Typeskilt Utløserknapp for batteri (2 stk.) Bitsboks Varselskilt Generell advarsel Symboler Les bruksanvisningen før bruk Advarsel: Elektrisitet Avfall før resirkuleres Advarsel: Varm overflate Advarsel for syre V = volt = likestrøm = minelt tomgangsturtall /min = omdreininger per minutt j = slagboring = boring Innholdsfortegnelse Side 1. Generell informasjon Beskrivelse Verktøy og tilbehør Tekniske data Sikkerhetstips Ta maskinen i bruk Betjening Service og vedlikehold Feilsøking Avhending Produsentens garanti for maskiner EF-samsvarserklæring 99 Disse numrene refererer til tilhørende bilde. Bildene finnes på omslaget. La disse sidene være framme ved gjenmgåelse av bruksanvisningen. Med ordet "maskinen" i denne bruksanvisningen menes alltid den batteridrevne slagbormaskinen UH 240-A med batteri (montert). Lokalisering av identifikasjonsdata på maskinen Typebetegnelse, artikkelnummer, produksjonsår og teknisk status finnes på typeskiltet til maskinen. Serienummeret er plassert på venstre side av motorhuset. Skriv ned disse dataene i bruksanvisningen og referer alltid til dem ved henvendelse til din salgsrepresentant eller til Motek senter. Type: Serienummer: 91

2 2. Beskrivelse UH 240-A er en batteridrevet slagbormaskin til profesjonell bruk. Maskinen er tilpasset for både venstre- og høyrehendte. Det ergomiske, gummibelagte håndtaket reduserer anstrengelsen og sørger for et sikkert grep. Dette følger med: Maskin med sidehåndtak, 3 bits og magnetisk bitsholder, 2 batterier B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd eller B24/3.0 NiMH, lader C 7/24, C 7/36-ACS eller TCU 7/36 i transportkoffert eller eske. 2.1 Riktig bruk UH 240-A er en håndholdt, batteridrevet slagbormaskin til inn- og utskruing av skruer, boring i stål, tre og murverk samt slagboring kun i murverk. Maskinen er beregnet på bruk på alle typer byggeplasser som nybygg, ombygging og sanering. Maskinen må bare brukes i tørre omgivelser. Ikke benytt maskinen på steder hvor det er brann- eller eksplosjonsfare. Bruk bare verktøy og tilbehørsdeler som er beregnet for maskinen. Maskinen skal bare brukes med batterier som er beregnet for dette. Batteriene skal ikke brukes som energikilder for annet. Bruk bare anbefalte ladere. Modifisering eller endringer på maskinen er ikke tillatt. For å unngå risiko for personskader, bruk kun originalt Hilti tilbehør og tilleggsutstyr. Følg informasjonene i bruksanvisningen ang. bruk, stell og vedlikehold. Maskinen og dens tilbehør kan medføre fare hvis den brukes av utrent personell eller ikke brukes som beskrevet. 2.2 Vesentlige maskinkjennetegn Vibrasjonsdempet håndtak (syntetisk gummi) Trinnløs hastighetsregulering Kontinuerlig fettsmøring for gir og kobling Automatisk utkobling av kullbørster Høyre-/venstregang 3. Tilbehør Magnetisk bitsholder S-BH 50M Bits EU USA Pozidrive S-B PZD 3T 2 stk. Philips S-B PH 3 x 2 Torx S-B TX 30T 1 stk. Philips S-B PH SQ2 Torx S-B TX 40 Lader C 7/24 Lader C 7/36-ACS Lader TCU 7/36 Batteri B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd eller B24/3.0 NiMH Transportkoffert/eske Belteadapter BAP 24 Støvkappe 92

3 4. Tekniske data Maskin Spenning 24 V Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 4,1 kg Mål (L H B) mm Hastighet 1. gir: o/min. 2. gir: o/min. 3. gir: o/min. Chuck/spennvidde, hurtigspenn chuck 1,5 13 mm Dreiemoment maks. 45 Nm (innstilling borsymbol) Dreiemomentinnstilling 5 17 Nm (i 15 trinn) Turtallstyring elektronisk via kontrollbryter Høyre-/venstregang elektr. omkobling med omkoblingssperre under drift Spindellås ved utkoblet kontrollbryter Motorutkobling via kontrollbryter Girdelen er støvtett og har permanent smøring (vedlikeholdsfri) Støy- og vibrasjonsinformasjon (iht. EN 60745): Typisk A-lydeffektnivå: 104 db (A) Typisk A-veid avgitt lydtrykk: 93 db (A) Usikkerheten er 3 db for nevnte lydnivå iht. EN Bruk hørselvern! Vibrasjonsverdier, tre aksler (vibrasjonsvektorsum) målt iht. EN Boring i metall, (a h, D): < 2,5 m/s 2 Slagboring i betong, (a h, ID ): 13,9 m/s 2 iht. EN Skruing uten slag, (a h ): < 2,5 m/s 2 Usikkerhet (K) for vibrasjonsverdier, tre aksler: 1,5 m/s 2 Batteri B24/2.0 NiCd B24/2.4 NiCd B24/3.0 NiMH Spenning 24 V V V Batterikapasitet 24 V x 2,0 Ah 24 V x 2,4 Ah 24 V x 3,0 Ah = 48 Wh = 58 Wh = 72 Wh Vekt 1,38 kg 1,38 kg 1,45 kg Temperaturovervåkning ja ja ja Battericelletype Nikkel-kadmium Nikkel-kadmium Nikkel-metallhydrid Konstruks. SUB C Konstruks. SUB C Konstruks. SUB C Battericelleblokk 20 stk. 20 stk. 20 stk. Med forbehold om løpende tekniske forandringer! 93

4 5. Sikkerhetstips 5.1 Generelle sikkerhetsinformasjoner OBS! Les gjenm alle anvisningene. Feil ved overholdelsen av nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. Det nedenstående anvendte uttrykket "elektroverktøy" gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning). TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE Arbeidsplassen a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker. b) Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsutsatte omgivelser - der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper. c) Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til maskinen må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på en som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede maskiner. Bruk av støpsler som ikke er forandret på, og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt. b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet. c) Hold maskinen unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt. d) Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til å bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg. Med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt. e) Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt Personsikkerhet a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader. b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som 94 støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern avhengig av type og bruk av elektroverktøyet reduserer risikoen for skader. c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at på-/av-bryteren står i "AV"-posisjon før du setter støpselet inn i stikkontakten. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer maskinen eller kobler maskinen til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell. d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til skader. e) Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stødig og i balanse. Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner. f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg. g) Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av disse innretningene reduserer farer på grunn av støv Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet. b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres. c)trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller batteripakken ut av maskinen før du foretar innstillinger på maskinen, bytter tilbehørsdeler eller legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet start av maskinen. d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer. e) Vær nøye med vedlikeholdet av maskinen. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på maskinens funksjon. La skadede deler repareres før maskinen brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell. f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre. g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene og slik det er foreskrevet for denne spesielle maskintypen. Ta hen-

5 syn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner Aktsom håndtering og bruk av batteridrevne verktøy a) Sørg for at maskinen er slått av før du setter batteriet inn. Hvis du setter batteriet inn i et elektroverktøy som er slått på, kan dette medføre uhell. b) Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre batterier. c) Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverktøyene. Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare. d) Hold batterier som ikke er i bruk, unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann. e) Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut, kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger Service a) Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes maskinens sikkerhet. at f. eks. en strømførende kabel utilsiktet blir skadet. Dette innebærer en alvorlig fare for elektrisk støt Arbeidsplassen a)sørg for god belysning på arbeidsplassen. b)sørg for at arbeidsplassen er godt luftet. Arbeidsplasser med dårlig ventilasjon kan føre til helseskader på grunn av støvbelastning Verneutstyr for brukeren Mens maskinen er i gang, må brukeren og personer i umiddelbar nærhet bruke egnete vernebriller, hjelm, hørselvern, arbeidshansker og hvis det ikke brukes støvavsug, må man også bruke støvmaske. Bruk vernebriller Bruk hjelm Bruk hørselsvern Bruk arbeidshansker Bruk støvmaske 5.2 Produktspesifikke sikkerhetsinstrukser Personsikkerhet a)benytt hørselvern ved bruk av slagbormaskiner. Påvirkning av støy kan føre til hørselstap. b)bruk ekstrahåndtakene som ble levert sammen med maskinen. Tap av kontroll kan føre til skader. c)hvis maskinen brukes uten støvavsuget, må man bruke støvmaske når arbeidet forårsaker støv Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a)sikre emnet. Bruk tvinger eller skrustikke til å holde fast emnet. Emnet sitter dermed bedre festet enn om du holder det med hånden, og du har dessuten begge hendene fri til å betjene maskinen. b)sørg for at verktøyet i bruk er kompatibelt med chuck-systemet, og at det er festet riktig i chucken Elektrisk sikkerhet a) Kontroller arbeidsområdet for skjulte elektriske ledninger, gass- og vannrør før du starter arbeidet, f.eks. ved hjelp av en metalldetektor. Eksterne metalldeler på maskinen kan bli strømførende ved 95

6 6. Ta maskinen i bruk 1. Les og følg alltid sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen. 2. Et nytt batteri må alltid få en riktig første gangs lading før bruk, slik at battericellene kan formes riktig. Feil lading kan ha en vedvarende, negativ effekt på batterikapasiteten. ved bruk av lader C 7/24 og TCU 7/36: over 24 timers rmal lading eller over 12 timers lading med oppfriskningsfunksjon. ved bruk av lader C 7/36-ACS gjenkjenner laderen automatisk om det kreves en første gangs lading eller en rmal lading. -Informasjon- Maskinen må bare brukes med batteri B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd eller B24/3.0 NiMH. Batterikapasiteten synker ved lave temperaturer. Batteriene bør lagres ved romtemperatur. Batteriene må aldri lagres i solen, på en radiator eller bak glassruter. Bruk ikke batteriet til maskinen har stanset helt. Bytt til et annet batteri i god tid. Lad opp batteriet med en gang slik at det er klart til gjenbruk. Bruk bare rmerte bits med 1 /4 utvendig sekskant. 6.1 Tilpassing av sidehåndtaket 1. Håndtaket er justerbart, og kan dermed festes i ønsket posisjon. 2. Sidehåndtaket løsnes ved å skru håndtaket et par omdreininger, sett det i ønsket posisjon og skru til håndtaket. 3. Vri håndtaket til ønsket posisjon. 4. Fest håndtaket ved å vri på grepet. 7. Betjening Maskinen og skrue-/boreprosessen avgir støy. For sterk støy kan skade hørselen. Bruk hørselvern. Materialer kan splintres opp under skruing og boring. Avsplintrede fragmenter kan skade kroppen, luftveiene og øynene. Bruk vernebriller, en lett støvmaske og hjelm. 7.1 Stille inn høyre-/venstregang Med omkoblingsbryteren kan du velge rotasjonsretning for verktøyspindelen. En sperre hindrer at motoren kobles om når den er i drift. I midtstilling er PÅ/AV-bryteren blokkert. Trykk omkoblingsbryteren mot høyre (i maskinens arbeidsretning) = høyregang. Trykk omkoblingsbryteren mot venstre (i maskinens arbeidsretning) = venstregang. 7.2 Velge turtall (3-girsbryter) -Informasjon- Omkobling må kun foretas når maskinen står stille. 1. Velg posisjon 1 for turtall o/min, posisjon 2 for turtall o/min eller posisjon 3 for turtall o/min Valg av dreiemoment 1. Drei innstillingsringen for dreiemoment til ønsket dreiemomenttrinn (1 15). 7.3 Skruing 1. Velg ønsket rotasjonsretning med høyre-/venstrebryteren. 7.4 Slagboring 1. Drei innstillingsringen for dreiemoment til symbolet for slagboring. Klemfare mellom chuck og innstillingsring. 7.5 Boring 1. Drei innstillingsringen for dreiemoment til symbolet for boring. Ved boring med store bordiametre og hullsaging kan det ved blokkering oppstå et høyt dreiemoment. Bruk sidehåndtaket og hold maskinen i håndtak og sidehåndtak med begge hender.

7 7.6 Slå av/på Hvis boret setter seg fast og forårsaker at maskinen stopper i mer enn 2 3 sekunder, må maskinen slås av med en gang for å unngå at den skades. 1. Velg rotasjonsretning med høyre-/venstrebryteren. 2. Ved å trykke langsomt på AV/PÅ-bryteren, kan man velge trinnløst mellom 0 og maksimal hastighet. 7.7 Ta ut batteriet (2-fingergrep) 1. Trykk på begge låseknappene. 2. Trekk batteriet ned og ut av maskinen. 7.8 Sette inn batteriet Bruk bare Hilti batterier B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd eller B24/3.0 NiMH. 1. Trykk batteriet inn i maskinen fra undersiden, til man hører at det er festet. 7.9 Lading av batteriet Batteriet kan ikke lades ved hjelp av belteadapteren. Bruk kun Hilti lader C 7/24, C 7/36-ACS og TCU 7/36. Feil bruk kan føre til elektrisk støt, overoppheting av batteriet eller lekkasje av etsende væske fra batteriet. Les bruksanvisningen til laderen før opplading Bytte av verktøy Verktøyet kan bli veldig varmt under bruk. Man kan forbrenne hendene. Bruk arbeidshansker ved bytte av verktøy. 8. Service og vedlikehold 8.1 Stell av verktøyet Fjern skitt som sitter på overflaten av verktøyet og beskytt det mot korrosjon ved å gni det med en oljet klut en gang i mellom. 8.2 Stell av maskinen Før rengjøring, fjern batteriet fra maskinen for å forhindre utilsiktet start! Det ytre maskinhuset er laget av støtsikker plast. Grepsdelen er laget av syntetisk gummi. Ventilasjonsåpningen må ikke blokkeres og den må holdes ren hele tiden! Bruk en tørr børste for å gjøre rent ventilasjonsåpningene forsiktig. La ikke fremmedlegemer komme inn i maskinen. Bruk en lett fuktig klut og rengjør utsiden av maskinen jevnlig. Ikke bruk spray, damprenser eller rennende vann til rengjøring! Dette kan ha negativ innvirkning på maskinens elektriske sikkerhet. Hold alle grepene frie for olje og fett. Ikke bruk rengjøringsmidler eller poleringsmidler som inneholder silikon. 8.4 Stell av batteriet Hold de elektriske kontaktene frie for støv, olje og fett. Om nødvendig, bruk en ren klut og tørk av kontaktene. Ikke bruk maskinen til batteriet er helt tomt, da det kan føre til at cellene skades. Lad opp batteriet med en gang kapasiteten minsker. Gjenmfør behandlingen nedenfor en gang i måneden eller senest når batterikapasiteten minsker betraktelig: ved bruk av lader C 7/24 og TCU 7/36: over 24 timers rmal lading eller over 12 timers lading med oppfriskningsfunksjon. ved bruk av lader C 7/36-ACS gjenkjenner laderen automatisk om det kreves en første gangs lading eller en rmal lading. Hvis batterikapasiteten etter opplading ikke er tilfredstillende, anbefaler vi at man lar Motek gjenmføre en diagse. 8.5 Test maskinen etter service- og vedlikeholdsarbeid Etter stell og vedlikehold av maskinen, må man kontrollere at alle beskyttelses- og sikkerhetsmekanismene er tilpasset og fungerer som de skal. 8.3 Vedlikehold Sjekk etter skader på alle eksterne deler av maskinen jevnlig og kontrollér at betjeningselementene fungerer feilfritt. Ikke bruk maskinen hvis deler er ødelagt eller hvis betjeningselementene ikke fungerer feilfritt. La et Motek service-senter foreta reparasjonen. Elektriske deler på maskinen må kun repareres av elektriker. 97

8 9. Feilsøking Feil Maskinen fungerer ikke. Maskinen går for fort/ for langsomt. Slageffekt uteblir. Koblingen løses ut ved boring. PÅ/AV-bryteren kan ikke trykkes inn eller er blokkert. Turtallet reduseres kraftig og plutselig. Batteriet blir raskere tomt enn vanlig. Batteriet festes ikke med et hørbart "klikk". Sterk varmeutvikling i maskinen eller batteriet. Bor/bits roterer i chucken. Mulig årsak Batteriet er ikke satt riktig inn, eller batteriet er tomt. Elektrisk feil. Endre stilling på 3-girsbryteren. Reguler innstillingsringen. Innstillingsringen er stilt på skruing. Venstre-/høyrebryter i midtstilling (transportstilling). Batterikapasiteten går mot slutten. Battertitilstanden er ikke optimal. Festetappene på batteriet er skitne. Elektrisk defekt. Maskinen er overbelastet (bruksgrensen er overskredet). Chucken er ikke trukket godt k til. Løsning Batteriet må festes med et tydelig klikk, eller batteriet må lades. Ta batteriet ut av maskinen og kontakt Motek service. Sett 3-girsbryteren i ønsket stilling. Drei innstillingsringen til symbolet "slagboring". Drei innstillingsringen til symbolet "boring". Trykk venstre-/høyrebryteren mot venstre eller høyre. Bytt batteri og lad det tomme batteriet. Foreta oppfriskningslading (se bruksanvisningen for laderen) Rengjør holdetappene og sett batteriet på plass. Kontakt Motek service hvis problemet fortsetter. Slå straks av maskinen, ta batteriet ut av maskinen og kontakt Motek service. Velg riktig maskin til bruksområdet. Trekk til chucken med riktig kraft. 10. Avhending Avfall kan resirkuleres De fleste av Hilti-verktøyene er laget av resirkulerbare materialer. En forutsetning for resirkulering er at delene tas fra hverandre. Norge har en ordning for å ta maskiner tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon, kontakt Motek. Avhend batterier i henhold til nasjonale bestemmelser eller lever dem tilbake til Motek. Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. 98

9 11. Produsentens garanti for maskiner Motek garanterer levering av en maskin som er fri for materiale- eller fabrikasjonsfeil i et år fra fakturadato. Garantien gjelder under forutsetning av at maskinen er korrekt benyttet og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen og at den kun brukes originalt Hilti forbruksmateriale, tilbehør og deler sammen med maskinen. Denne garantien omfatter gratis reparasjon eller utskiftning av defekte deler i hele maskinens levetid. Defekter som skyldes naturlig slitasje på maskinen faller ikke inn under garantibestemmelsene. Så fremt ikke nasjonale forskrifter tilsier e annet, er ytterligere krav utelukket. Motek garanterer ikke under en omstendighet for direkte, indirekte skader, følgeskader, tap eller kostnader i forbindelse med bruken av maskinen eller uriktig bruk av maskinen, uavhengig av årsak. Indirekte løfter om maskinens bruksmuligheter ligger ettertrykkelig utenfor garantiens bestemmelser. Reparasjoner eller endringer skal kun utføres av Moteks servicesentra. Dette er Moteks garantiforpliktelse. Denne er overordnet tidligere og samtidige forpliktelser, det være seg skriftlige eller muntlige. 12. EF-samsvarserklæring Betegnelse: Batteridrevet slagbormaskin Typebetegnelse: UH 240-A Produksjonsår: 2003 Vi erklærer herved at dette produktet overholder følgende rmer og retningslinjer: 98/37/EF, 89/336/EØF, 91/157/EØF, 93/86/EØF, EN , EN , EN , EN , EN , EN Hilti Corporation Peter Cavada Head Quality and Process Management BA Electric Tools & Accessories Matthias Gillner Head of BA Electric Tools & Accessories 01/ /

10 100

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer