TE 16/-C/-M borhammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TE 16/-C/-M borhammer"

Transkript

1 TE 16/-C/-M borhammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med maskinen når den overlates til andre personer. 1. Generell informasjon 1.1 Indikasjoner og deres betydning -ADVARSEL- Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på utstyret eller annen eiendom. For brukshenvisninger og andre nyttige informasjoner. Betjeningselementer og indikatorer Chuck Funksjonsvelger Kontrollbryter Bryter for høyre-/venstregang Sidehåndtak med dybdeanlegg Tyveribeskyttelse (tilbehr TE 16-M valgfri) Låsesymbol (tilbehr TE 16-M valgfri) Ledning 1.2 Tegnforklaringer Varselskilt Generell advarsel Symboler Advarsel for elektrisitet Advarsel: Varm overflate Les bruksanvisninge n før bruk Utstyrt med tyveribeskyttelse Låsesymbol Avfall bør resirkuleres Innholdsfortegnelse Side 1. Generell informasjon Beskrivelse Verktøy og tilbehør Tekniske data Sikkerhetstips Ta maskinen i bruk Betjening Service og vedlikehold Feilsøking Avhending Produsentens garanti for maskiner EU-samsvarserklæring 104 Disse numrene refererer til tilhørende bilde. Bildene finnes på omslaget. La disse sidene være framme ved gjenmgåelse av bruksanvisningen. I teksten i denne bruksanvisningen angir «maskinen» alltid borhammer TE 16, TE 16-C eller TE 16-M. Lokalisering av identifikasjonsdata på maskinen Type betegnelsen kan leses på maskin skiltet og serie nummeret på motorhusets side. Skriv ned disse dataene i bruksanvisningen og referer alltid til dem ved henvendelse til din salgsrepresentant eller til Motek senter. Type: Serienummer: 95

2 2. Beskrivelse Maskinen er en elektrisk drevet borhammer med pneumatisk slagverk. Maskinen er beregnet for profesjonelt bruk. 2.1 Riktig bruk Maskinen er beregnet for boring i betong og mur. Maskinen er også egnet til lett meisling i mur og etterarbeid i betong. Maskinen er beregnet for bruk på: byggeplasser, verksteder, til revering, ombygging og konstruksjonsarbeid. Maskinen er beregnet for profesjonelt bruk. Maskinen må kun brukes, vedlikeholdes og repareres av trent personale. Dette personalet må informeres om eventuelle farer som kan oppstå. Bruk maskinen kun når den er knyttet til hovedledning med en spenning og frekvens som er i overenstemmelse med informasjonen på typeskiltet. Modifisering eller endringer på maskinen er ikke tillatt. For å unngå risiko for skade, bruk kun originalt Hilti tilbehør og tilleggsutstyr. Følg informasjonen i bruksanvisningen ang. bruk, stell og vedlikehold. Maskinen og tilleggsutstyret kan utgjøre fare hvis det betjenes av ukvalifisert personell eller det brukes feil. 2.2 Chuck TE-C (SDS-plus) chuck TE-T (SDS-Top) chuck 2.3 Tyveribeskyttelse (valgfri TE16-M) Maskinen kan hvis ønskelig utstyres med funksjonen "tyveribeskyttelse". Hvis maskinen er utstyrt med denne funksjonen, kan den bare aktiveres med tilhørende aktiveringsnøkkel. 2.4 Brytere Brytere TE 16 Hastighets-bryter for myk anboring. Funksjonsvelger: Boring uten slag Boring med slag Brytere TE 16-C Hastighets-bryter for myk anboring. Funksjonsvelger: Boring uten slag Boring med slag Meiseljustering, 12 stillinger Meisling Brytere TE 16-M Hastighets-bryter for myk anboring. Funksjonsvelger: Boring uten slag 2 Boring uten slag 1 Boring med slag Meiseljustering, 12 stillinger Meisling 2.5 Håndtak Svingbart sidehåndtak med dybdeanlegg Vibrasjonsabsorberende grep 2.6 Vernetiltak Mekanisk clutch 2.7 Smøring Oljesmøring 2.8 Deler som følger med: Borhammer Chuck TE-C eller TE-T Sidehåndtak med dybdeanlegg Bruksanvisning Koffert Pussefille Fett Støvkappe 3. Verktøy og tilbehør Chuck Chuck Hardmetallborer Hammerborkroner Forskalings- og installasjonsbor Lette hammerborkroner Universalhullsag TE 16 TE 16-C TE 16-M TE-C (SDS-plus) TE-C (SDS-plus) TE-C (SDS-plus) TE-T (SDS Top) TE-T (SDS Top) TE-T (SDS Top) 5 25 mm mm (TE-C) mm (TE-T) mm (TE-C) mm (TE-C) mm (sekskanttange) 96

3 Meisel Setteverktøy Hurtigspennchuck Trebor Metallbor Metallbor/flertrinnsbor Røring av ikke brennbare stoffer Støvavsug Tyveribeskyttelse TPS (Theft Protection System) med Company Card, Company Remote og TPS-K aktiveringsnøkkel Spiss-, flat- og formmeisel med TE-C eller TE-T Tange Setteverktøy med TE-C- eller TE-T-tange Selvspennende chuck og for treog metallbor med sylindrisk tange eller sekskanttange 5 25 mm inntil 13 mm 3 8 mm (2. gir) 8 13 mm (1. gir) (sekskanttange) Røreverktøy med sylindrisk tange mm TE DRS-S valgfri 4. Tekniske data Maskin Opptatt effekt Merkespenning/merkestrøm Nettfrekvens Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 Mål (L x B x H) Turtall ved boring uten slag 2 Turtall ved boring uten slag 1 Turtall ved hammerboring Slagenergi Chuck Borområde i betong/mur (hammerboring) Hammerborkroner Boromeråde i tre: Trebor Boromeråde i metall: Metallbor Borekapasitet i middels hard betong Dobbelt isolert (iht. EN 60745) Mekanisk clutch Vibrasjonsabsorberende grep og sidehåndtak Støyimmunitet Maskinen er sikret mot radio- og tv-støy TE 16 TE 16-C TE 16-M 800 W 800 W 850 W 100 V/8,2 A 100 V/8,2 A 100 V/11,0 A 110 V/7,3 A 110 V/7,3 A 110 V/10,0 A V/6,8 A V/6,8 A V/10,0 A 120 V/6,8 A 120 V/6,8 A 120 V/9,2 A 220 V/3,8 A 220 V/3,8 A 220 V/5,0 A 230 V/3,6 A 230 V/3,6 A 230 V/4,8 A 240 V/3,5 A 240 V/3,5 A 240 V/4,6 A Hz Hz Hz 4,0 kg 4,1 kg 4,2 kg 360 x 90 x 210 mm 360 x 90 x 210 mm 370 x 90 x 210 mm 1100 o/min 750 o/min 750 o/min 750 o/min 750 o/min 750 o/min 750 o/min 3,2 J 3,2 J 3,2 J TE-C (SDS-plus)/TE-T (SDS Top) 5 28 mm mm 5 20 mm inntil 13 mm 16 mm/72 cm 3 /min Beskyttelsesklasse II Z Iht. EN Iht. EN

4 Lyd-og vibrasjonsinformasjoner (iht. EN 60745): TE 16 TE 16-C TE 16-M Typisk A-lydnivå (LwA): 100 db (A) 100 db (A) 100 db (A) Typisk A-emisjons- og lydtrykknivå (LpA): 89 db (A) 89 db (A) 89 db (A) Usikkerheten er 3 db fornevnte lydnivå iht. EN Bruk hørselsvern Vibrasjonsverdier, tre aksler (vibrasjonsvektorsum) målt iht. EN praa: 2005 Boring i metall, (a h, D ) 3,0 m/s 2 3,0 m/s 2 6,0 m/s 2 målt iht. EN prab: 2005 Hammerboring i betong, (a h, HD) 16,5 m/s 2 16,5 m/s 2 16,5 m/s 2 Meisling, (a h, Cheq): 11,5 m/s 2 11,5 m/s 2 Usikkerhet (K) for vibrasjonsverdier, tre aksler 1,5 m/s 2 1,5 m/s 2 1,5 m/s 2 Forbehold om tekniske endringer 5. Sikkerhetstips 5.1 Generelle sikkerhetsinformasjoner OBS! Les gjenm alle anvisningene. Feil ved overholdelsen av nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. Det nedenstående anvendte uttrykket "elektroverktøy" gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning). TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE Arbeidsplassen a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker. b) Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsutsatte omgivelser - der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper. c) Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til maskinen må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på en som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede maskiner. Bruk av støpsler som ikke er forandret på, og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt. b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet. c) Hold maskinen unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt. d) Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til å bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, 98 skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg. Med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt. e) Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt Personsikkerhet a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader. b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern avhengig av type og bruk av elektroverktøyet reduserer risikoen for skader. c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at på-/av-bryteren står i "AV"-posisjon før du setter støpselet inn i stikkontakten. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer maskinen eller kobler maskinen til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell. d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til skader. e) Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stødig og i balanse. Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner. f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.

5 g) Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av disse innretningene reduserer farer på grunn av støv Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet. b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres. c) Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører innstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av maskinen. d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer. e) Vær nøye med vedlikeholdet av maskinen. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på maskinens funksjon. La skadede deler repareres før maskinen brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell. f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre. g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene og slik det er foreskrevet for denne spesielle maskintypen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner. du holder det med hånden, og du har dessuten begge hendene fri til å betjene maskinen. b)sørg for at verktøyet i bruk er kompatibelt med chucksystemet, og at det er festet riktig i chucken. c)ved strømbrudd: Slå av maskinen, trekk ut støpselet Elektrisk sikkerhet a) Kontroller arbeidsområdet for skjulte elektriske ledninger, gass- og vannrør før du starter arbeidet, f.eks. ved hjelp av en metalldetektor. Eksterne metalldeler på maskinen kan bli strømførende ved at f. eks. en strømførende kabel utilsiktet blir skadet. Dette innebærer en alvorlig fare for elektrisk støt. b)kontroller ledningen til maskinen med jevne mellomrom og la en fagmann skifte den hvis det er feil på den. Kontroller skjøteledninger med jevne mellomrom og skift ut hvis det er feil på disse. Ikke ta på ledningen hvis den skades under arbeid. Koble fra ledningen. Skader på ledninger og skjøteledninger innebærer en fare for elektrisk støt. c)ikke minst hvis du ofte bearbeider ledende materialer, bør skitne maskiner med jevne mellomrom derfor kontrolleres av Motek service. Støv, især av ledende materialer, eller fuktighet på maskinens overflate gjør at det er vanskelig å holde den, og under ugunstige forhold kan det føre til elektrisk støt Arbeidsplassen a)sørg for god belysning på arbeidsplassen. b)sørg for at arbeidsplassen er godt luftet. Arbeidsplasser med dårlig ventilasjon kan føre til helseskader på grunn av støvbelastning Verneutstyr for brukeren Mens maskinen er i gang, må brukeren og personer i umiddelbar nærhet bruke egnete vernebriller, hjelm, hørselvern, arbeidshansker og hvis det ikke brukes støvavsug, må man også bruke støvmaske Service a) Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes maskinens sikkerhet. Bruk vernebriller Bruk hjelm Bruk hørselsvern Bruk arbeidshansker Bruk støvmaske 5.2 Produktspesifikke sikkerhetsinstrukser Personsikkerhet a)bruk hørselsvern. Påvirkning av støy kan føre til hørselstap. b)bruk ekstrahåndtakene som ble levert sammen med maskinen. Tap av kontroll kan føre til skader. c)hvis maskinen brukes uten støvavsuget, må man bruke støvmaske når arbeidet forårsaker støv. d)for å unngå risiko for snubling hold alltid ledningene bakover ved jobbing Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a)sikre emnet. Bruk tvinger eller skrustikke til å holde fast emnet. Emnet sitter dermed bedre festet enn om 99

6 6. Ta maskinen i bruk 6.1 Feste sidehåndtaket 1. Koble fra ledningen. 2. Løsne sidehåndtaksklemmen ved å vri på sidehåndtaket. 3. Skyv sidehåndtaket (klemmen) over chucken og på skaftet. 4. Vri håndtaket til ønsket posisjon. 5. Fest håndtaket ved å vri på grepet, slik at det ikke kan komme ut av stilling. 6.2 Bruk av skjøteledning Bruk skjøteledning som er godkjent for innsatsområdet og som har stort k tverrsnitt. I motsatt fall kan det oppstå effekttap på maskinen og overoppheting av kabelen. Kontroller med jevne mellomrom at det ikke har oppstått skader på skjøteledninger. Bytt ut skjøteledninger med feil. Anbefalte min. tverrsnitt og maks. kabellengder: Nett- Kabeltverrsnitt AWG spenning 1,5 mm 2 2,0 mm 2 2,5 mm 2 3,5 mm V 30 m 50 m V 20 m 30 m 40 m 75 ft 125 ft V 50 m 100 m Ikke bruk skjøteledning med 1,25 mm 2 og 16 AWG ledertverrsnitt. Skjøteledninger utendørs Ved jobbing utendørs, bruk kun skjøteledninger som er godkjent og merket for dette bruk. 6.3 Bruk av generator eller transformator Maskinen kan drives med en generator eller en transformator, når følgende betingelser overholdes: Vekselspenning, utløpseffekt minst 2600 W. Driftsspenningen må til enhver tid være innenfor +5% og 15% i forhold til spenningen. Frekvensen Hz; aldri over 65 Hz. Automatisk spenningsregulator med startforsterkning. Ingen andre maskiner får drives samtidig av generatoren/transformatoren. Når andre maskiner skrus av eller på, kan det føre til under- eller overspenningstopper som kan skade maskinen. 100

7 7. Betjening OBS! Hvis boret står fast, slår maskinen ut til siden. Sidehåndtaket må alltid være festet når maskinen er i bruk. Hold alltid maskinen med begge hender, slik at det oppstår et motmoment og den mekaniske clutchen løses ut hvis boret står fast. Bruk tvinger eller skrustikker for å feste løse arbeidsdeler. 7.1 Klargjøring Justere dybdemåleren 1. Løsne sidehåndtaksklemmen ved å vri på sidehåndtaket. 2. Vri håndtaket til ønsket posisjon. 3. Still inn dybdeanlegget på ønsket boredybde "X". 4. Fest sidehåndtaket ved å vri på grepet Sette inn verktøyet 1. Koble fra ledningen. 2. Sørg for at tangen på verktøyet er ren og satt inn med litt fett. Gjør den ren og ta på litt fett hvis nødvendig. 3. Sjekk tilstanden til pakningen på støvkappen og sjekk om den er ren. Rengjør støvbeskyttelseskappen hvis nødvendig eller bytt ut pakningen hvis den er skadet. 4. Før verktøyet inn i chucken og vri det med lett mottrykk, inntil det festes i styresporene til tangen. 5. Trykk verktøyet inn i chucken inntil man kan høre at det er festet. 6. Trekk i verktøyet for å forsikre deg om at det er godt festet Ta ut verktøyet -ADVARSEL- Verktøyet kan bli veldig varmt under bruk. Man kan få alvorlige brannskader på hendene. Bruk arbeidshansker ved bytte av verktøy. 1. Koble fra ledningen. 2. Løsne chucken ved å oppheve verktøysperren. 3. Trekk ut verktøyet Ta av chucken (TE-C og TE-T) Ta ut dybdeanlegget fra sidehåndtaket for å unngå fare for personskader. 1. Koble fra ledningen. 2. Trekk kappen på chucken forover og hold den fast. 3. Trekk av chucken forover Sette på chucken (TE-C og TE-T) Ta ut dybdeanlegget fra sidehåndtaket for å unngå fare for personskader. 1. Koble fra ledningen. 2. Ta tak i kappen på chucken, trekk den forover og hold den fast. 3. Skyv chucken forover på føringsrøret og slipp kappen. 4. Drei chucken til den klikker på plass. 7.2 Bruk -ADVARSEL- Under boring kan fragmenter splintres av. Avsplintret material kan skade kroppen og øynene. Bruk vernebriller, arbeidshansker og hvis det ikke benyttes støvavsug, en lett støvmaske. Maskinen og boringen forårsaker støy. For sterk støy kan skade hørselen. Bruk hørselvern. Koble først til maskinen på arbeidsområdet. Unngå å berøre roterende deler. Ta pauser fra arbeidet og foreta avspennings- og fingerøvelser for å øke blodgjenmstrømningen i fingrene Aktivere maskinen (tyveribeskyttelse) (Valgfritt er ikke tilgjengelig i alle utførelsene) Ytterligere, detaljert informasjon om aktivering og bruk av tyveribeskyttelse finner du i bruksanvisningen "Tyveribeskyttelse". 1. Koble maskinens støpsel til en stikkontakt. Den gule tyveribeskyttelseslampen blinker. Maskinen er nå klar til å motta signal fra aktiveringsnøkkelen. 2. Still aktiveringsnøkkelen direkte på låsesymbolet. Så snart den gule tyveribeskyttelseslampen slukkes, er maskinen aktivert. Avbrytes strømtilførselen, f.eks. ved bytte av arbeid, kan maskinen fortsatt brukes i ca. 20 minutter. Ved lengre avbrytelser må maskinen aktiveres med aktiveringsnøkkelen Boring uten slag (2 ) (TE 16-M) 1. Vri funksjonsvelgeren til stillingen (2 ) inntil den festes. Funksjonsbryteren må ikke betjenes under drift. 2. Still sidehåndtaket i ønsket posisjon og sjekk at det er riktig montert og godt festet. 3. Koble til ledningen. 4. Sett maskinen på det stedet hullet skal bores. 5. Trykk sakte på av/på bryteren (bor med lav hastighet til boret er sentrert i hullet). 6. Trykk bryteren inn så langt det går, hvis du ønsker å fortsette med full hastighet. 7. Ikke øv ekstra trykk. Borekapasiteten økes ikke ved 101

8 mer trykk. Mindre trykk forlenger levetiden til verktøyet Boring uten slag ( /1 ) (TE 16/TE 16-C /TE 16-M) 1. Vri funksjonsvelgeren til stilling ( /1 ) inntil den smekker på plass. Funksjonsbryteren må ikke betjenes under drift. 2. Still sidehåndtaket i ønsket posisjon og sjekk at det er riktig montert og godt festet. 3. Koble til ledningen. 4. Sett maskinen på det stedet hullet skal bores. 5. Trykk sakte på av/på bryteren (bor med lav hastighet til boret er sentrert i hullet). 6. Trykk bryteren inn så langt det går, hvis du ønsker å fortsette med full hastighet. 7. Ikke utøv ekstra trykk. Borekapasiteten økes ikke ved mer trykk. Mindre trykk forlenger levetiden til verktøyet Hammerboring ( ) (TE 16/TE 16-C/TE 16-M) 1. Vri funksjonsvelgeren til stillingen ( ) inntil den festes. Funksjonsbryteren må ikke betjenes under drift. 2. Still sidehåndtaket i ønsket posisjon og sjekk at det er riktig montert og godt festet. 3. Koble til ledningen. 4. Sett maskinen på det stedet hullet skal bores. 5. Trykk sakte på av/på bryteren (bor med lav hastighet til boret er sentrert i hullet). 6. Trykk bryteren inn så langt det går, hvis du ønsker å fortsette med full hastighet. 7. Ikke utøv ekstra trykk. Borekapasiteten økes ikke ved mer trykk. Mindre trykk forlenger levetiden til verktøyet. 8. Ved boring av gjenmgående hull, unngå å slå ut en rose ved å redusere hastigheten like før du borer igjenm. Jobbing ved lave temperaturer: Maskinen trenger en min. driftstemperatur før slagmekanismen jobber. For å oppnå denne min. driftstemperaturen, sett maskinen ned og la den gå på tomgang. Hvis nødvendig, gjenta prosessen inntil slagmekanismen jobber Meisling ( / ) (TE 16-C/TE 16-M) Meiselen kan sperres i 12 ulike posisjoner (i 30 steg). Derfor kan man alltid finne den optimale arbeidstillingen når man jobber med flat- og formmeisel. Bringe meiselen i riktig stilling 1. Vri funksjonsvelgeren til stillingen ( )inntil den festes. Funksjonsbryteren må ikke betjenes under drift. 2. Still sidehåndtaket i ønsket posisjon og sjekk at det er riktig montert og godt festet. (Man kan også holde maskinen fast i grepet til chucken) 3. Vri meiselen til ønsket posisjon. -ADVARSEL- Ikke arbeid i denne stillingen. Lås fast meiselen 1. Vri funksjonsvelgeren til stillingen ( )inntil den smekker på plass. Funksjonsbryteren må ikke betjenes under drift. Meisling ( ) 1. Koble til ledningen. 2. Sett maskinen med meiselen på det stedet hvor det skal meisles. 3. Trykk kontrollbryteren inn så langt det går Høyre-/venstregang -ADVARSEL- Bryteren for høyre-/venstregang må ikke betjenes under drift. 1. Drei velgeren i stilling for høyregang ("R") eller venstregang ("L"). 102

9 8. Service og vedlikehold Koble fra ledningen. 8.1 Stell av verktøyet Fjern skitt som sitter på overflaten av verktøyet og beskytt det mot korrosjon ved å gni det med en oljet klut en gang i mellom. 8.2 Stell av maskinen Det ytre maskinhuset er laget av støtsikker plast. Grepsdelen er laget av syntetisk gummi. Ventilasjonsåpningen må ikke blokkeres og den må holdes ren hele tiden! Bruk en tørr børste for å gjøre rent ventilasjonsåpningene forsiktig. La ikke fremmedlegemer komme inn i maskinen. Bruk en lett fuktig klut og rengjør utsiden av maskinen jevnlig. Ikke bruk spray, damprenser eller rennende vann til rengjøring! Dette kan ha negativ innvirkning på maskinens elektriske sikkerhet. Hold alle grepene frie for olje og fett. Ikke bruk rengjøringsmidler eller poleringsmidler som inneholder silikon. 8.3 Vedlikehold Sjekk etter skader på alle eksterne deler av maskinen jevnlig og kontrollér at betjeningselementene fungerer feilfritt. Ikke bruk maskinen hvis deler er ødelagt eller hvis betjeningselementene ikke fungerer feilfritt. La et Motek service-senter foreta reparasjonen. Elektriske deler på maskinen må kun repareres av elektriker. 8.4 Kontroll etter pleie og vedlikeholdsarbeid Etter stell og vedlikehold av maskinen, må man kontrollere at alle beskyttelses- og sikkerhetsmekanismene er tilpasset og fungerer som de skal. 9. Feilsøking Feil Maskinen starter ikke. Maskinen starter ikke, og det blinker gult i displayet. Slageffekt uteblir. Maskinen yter ikke maksialt. Boret går ikke rundt. Boret løsner ikke fra chucken. Boret trenger ikke inn i materialet. Mulig årsak Spenningstilførselen er brutt. Nettkabel eller støpsel er defekt. Kontrollbryteren er defekt. Maskinen er ikke aktivert (for maskin med tyveribeskyttelse, valgfritt). Maskinen er for kald. Funksjonsvelgeren står på rotasjonsboring. Skjøteledning har for lite tverrsnitt. Kontrollbryteren er ikke trykket helt inn. Funksjonsvelgeren står ikke i stilling. Chucken er ikke trukket helt tilbake. Sidehåndtaket er ikke riktig montert eller er forskjøvet. Koble maskinen om til venstregang. Løsning Koble til et annet elektroapparat, kontroller funksjonen. La Motek service kontrollere og ev. foreta utskifting. La Motek service kontrollere og ev. foreta utskifting. Aktiver maskinen med aktiveringsnøkkel. Reduserer driftstemperaturen til minimumsnivå. (se "Ta maskinen i bruk") Still funksjonsbryteren på hammerboring. Bruk skjøteledning med riktig dimensjonert tverrsnitt. (se "Ta maskinen i bruk") Trykk kontrollbryteren helt inn. Skyv funksjonsbryteren i stilling mens maskinen står stille. Trekk verktøysperren tilbake så langt det går og ta ut verktøyet. Løsne sidehåndtaket og monter det riktig, slik at klemme og sidehåndtak smekker på plass i fordypningen. (se avsnitt 6.1) Still maskinen på høyregang. 103

10 10. Sanering De fleste av Hilti-maskinene er laget av resirkulerbare materialer. En forutsetning for resirkulering er at delene tas fra hverandre. Norge har en ordning for å ta maskiner tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon, kontakt Motek. Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. 11. Produsentens garanti for maskiner Motek garanterer levering av en maskin som er fri for materiale- eller fabrikasjonsfeil i et år fra fakturadato. Garantien gjelder under forutsetning av at maskinen er korrekt benyttet og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen og at den kun brukes originalt Hilti forbruksmateriale, tilbehør og deler sammen med maskinen. Denne garantien omfatter gratis reparasjon eller utskiftning av defekte deler i hele maskinens levetid. Defekter som skyldes naturlig slitasje på maskinen faller ikke inn under garantibestemmelsene. Så fremt ikke nasjonale forskrifter tilsier e annet, er ytterligere krav utelukket. Motek garanterer ikke under en omstendighet for direkte, indirekte skader, følgeskader, tap eller kostnader i forbindelse med bruken av maskinen eller uriktig bruk av maskinen, uavhengig av årsak. Indirekte løfter om maskinens bruksmuligheter ligger ettertrykkelig utenfor garantiens bestemmelser. Reparasjoner eller endringer skal kun utføres av Moteks servicesentra. Dette er Moteks garantiforpliktelse. Denne er overordnet tidligere og samtidige forpliktelser, det være seg skriftlige eller muntlige. 12. EU-samsvarserklæring Betegnelse: Borhammer Typebetegnelse: TE 16/TE 16-C/TE 16-M Produksjonsår: 2003 Vi erklærer herved at dette produktet overholder følgende rmer og retningslinjer: 89/336/EWG, 98/37/EG, EN , EN , EN , EN , EN , EN Hilti Corporation Peter Cavada Matthias Gillner Head of BU Head of BA Quality and Process Management Electric Tools & Accessories BA Electric Tools & Accessories 11/ /