UNIPRISE INTERNATIONAL INC. UNIPRISE UES200 D TINETRAFO Bruksanvisning og teknisk beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIPRISE INTERNATIONAL INC. UNIPRISE UES200 D TINETRAFO Bruksanvisning og teknisk beskrivelse - 2013-1"

Transkript

1 UNIPRISE INTERNATIONAL INC. UNIPRISE UES200 D TINETRAFO Bruksanvisning og teknisk beskrivelse VIKTIG For din egen sikkerhet, før montering og bruk av dette apparatet, må du lese bruksanvisning og teknisk beskrivelse grundig. Lær bruken, applikasjonene og potensielle farer for dette apparatet.

2 Uniprise International Model UES200 D Tinetrafo Innhold Kapittel Side 1. Generell sikkerhetsinformasjon 3 2. Spesifikk sikkerhetsinformasjon 6 3. Beskrivelse og spesifikasjoner 7 4. Generell driftsinstruksjon 8 5. Vedlikeholdsinstruksjon Vedlikehold og reparasjon Garanti Koblingsskjema Kontaktinformasjon 14

3 1. Generell sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Les og forstå alle instruksjonene. Unnlatelse av å følge alle instruksjonene nedenfor kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE! Sikkerhet på arbeidsstedet 1. Hold arbeidsstedet rent og godt opplyst. Rotete benker og mørke områder fører lettere til uhell. 2. Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, for eksempel I nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektriske brytere kan skape gnister som kan antenne gasser eller støv. Elektriske brytere kan skape gnister som kan antenne støv eller røyk Ikke bruk elektroverktøy i eksplosjonsfarlige atmosheres, for eksempel i av brennbare væsker eller gasser, eller støv 3. Hold tilskuere, barn og besøkende på avstand når apparatet benyttes. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 4. Ikke la uvedkommende berøre apparatet eller kablene. Slike forebyggende tiltak reduserer faren for skader. Personlig sikkerhet 1. Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når elektroverktøy benyttes. Ikke bruk apparat dersom du er trøtt eller under påvirkning av alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av apparatet kan føre til alvorlige skader. 2. Benytt egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Langt hår må holdes samlet. Hold klær, hansker og hår unna bevegelige deler. Løse klær, hansker, smykker eller langt hår kan komme inn i bevegelige deler. 3. Unngå utilsiktet start. Påse at hovedbryteren er I posisjon OFF før apparatet plugges til nettet. Å plugge inn apparatet mens det står med en annen bryterstilling kan føre til uhell. 4. Sørg for at du står støtt og balansert til enhver tid. Dette sikrer en bedre kontroll over apparatet ved en eventuell uventet situasjon.

4 5. Benytt sikkerhetsutstyr. Vernebriller skal alltid benyttes. Støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselvern må benyttes om nødvendig. Elektrisk sikkerhet 1. Et jordet apparat må være tilkoblet en kontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lover og regler. Fjern ikke jordingskontakten eller modifiser støpselet på noen måte. Ikke benytt noen adapterplugger. Sjekk med en kvalifisert elektriker dersom du er i tvil om uttaket er riktig jordet. Dersom apparatet skulle få en elektrisk feil eller svikte vil jordingen sørge for en gleder med lav motstand som fører strømmen bort fra brukeren. 2. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er en økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din er jordet. 3. Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet. Vann som trenger inn i apparatet vil øke faren for elektrisk støt. 4. Ikke misbruk ledningen. Benytt aldri ledningen til å bære apparatet eller til å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skift ut ødelagte ledninger umiddelbart. Skadede ledninger øker risikoen for elektrisk støt. 5. Apparatet er kun godkjent for innendørs bruk. 6. Apparatet må kobles til en AC spenningsforsyning som samsvarer med spesifikasjonene på navneskiltet. Tilkobling til feil spenning kan føre til elektrisk støt eller brannskader. 7. Benytt kun tre-leder skjøtekabler med jordede kontakter som passer apparatets støpsel. Dersom en annen skjøtekabel benyttes vil ikke apparatet være jordet og det øker risikoen for elektrisk støt. 8. Benytt riktig dimensjonerte skjøtekabler. Utilstrekkelig ledeevne vil føre til for høyt spenningsfall, tap av kraft og overoppheting. 9. Hold skjøtekabler tørre og over bakken (kun innendøres bruk). Ikke berør plugger eller apparatet med våte hender. Dette vil redusere sannsynligheten for elektrisk støt.

5 Bruk og håndtering av apparatet 1. Ikke benytt apparatet dersom hovedbryteren ikke fungerer. Et apparat som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. 2. Når apparatet ikke er i bruk må det lagres utilgjengelig for barn og personer som ikke er kjent med apparatet. Verktøy er farlig i hendene på utrente brukere. 3. Vedlikehold apparatene med nøyaktighet og forsiktighet. Riktig vedlikeholdte apparater har lavere risiko for å gjøre skade. 4. Sjekk om det finnes ødelagte deler, og andre tilstander som kan påvirke apparatets funksjon. Dersom noe er ødelagt må apparatet vedlikeholdes før bruk. Mange uhell skyldes dårlig vedlikeholdt utstyr. 5. Benytt kun tilbehør som er anbefalt av produsenten/agenten for din modell. Tilbehør som er egnet for et apparat kan være farlig brukt på andre apparater. 6. Kontroller apparatets kabler og skjøtekabler regelmessig og skift de ut dersom de er skadet. Skadede kabler øker risikoen for elektrisk støt. 7. Sørg for at håndtak er tørre og rene; fri for olje og fett. Det gjør det enklere å kontrollere apparatet. 8. Apparatet må kobles fra strømnettet før justeringer, bytte av tilbehør eller lagring foretas. Disse forebyggende sikkerhetstiltakene reduserer risikoen for å starte apparatet ved et uhell. Vedlikehold 1. Vedlikehold av apparatet må utføres av kvalifisert personell. Vedlikehold eller reparasjon utført av ikke kvalifisert personell kan føre til skade på personer og utstyr. 2. Ved reparasjon av et apparat må kun identiske deler benyttes ved utskifting. Følg instruksjonene i kapittel 5 og 6 i denne manualen. Bruk av deler som ikke er godkjent eller unnlatelse av å følge instruksjonene kan skape en risiko for skade eller elektrisk støt. 3. Sørg for at apparatet er koblet fra strømnettet før vedlikehold startes.

6 2. Spesifikk sikkerhetsinformasjon Denne manualen inneholder spesifikk sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for din beskyttelse mot alvorlige skader: Brannskader fra kontakt med varme deler Elektrisk støt eller brannskader fra kontakt med ledninger eller andre elektriske komponenter. Ikke bruk apparatet dersom elektriske ledninger er slitt eller ødelagt. Plugg ledningen til en jordet 230VAC, 10A stikkontakt. Ikke berør tuppen på klypene eller kabeltilkoblingene med bare hender. Dette er varme overflater. Sikker håndtering av apparatet 1. Apparatet er beregnet på tining av frosne kobber- eller stålrør. Følg instruksjonene for riktig bruk. Feil bruk kan øke faren for skader. 2. La aldri apparatet være uten tilsyn når tining pågår. Et slikt forebyggende tiltak reduserer risikoen for skade eller brann. 3. Ikke berør tuppen på klypene eller kabeltilkoblingene. Dette reduserer risikoen for brannskader. 4. Ikke benytt apparatet med husets deksel fjernet. Eksponering for innvendige komponenter kan føre til skade eller at apparatet blir overopphetet. 5. Koble til begge klypene på røret før apparatet tilkobles strøm. Dette hindrer gnist og overslag mellom klyper og rør. 6. Benytt kabler og klyper som fulgte med apparatet. Bruk av feil kabler og klyper kan føre til overoppheting. 7. Hold klypene unnå brennbart materiale eller annet som kan ta skade av varmen. Klypene blir varme under bruk.

7 3. Beskrivelse og spesifikasjoner: Beskrivelse Uniprise tinetrafo er enkle å bruke og fleksible da de kan benyttes på kopper- eller stålrør fra 1/2 til 1 1/2 opp til 45,7 meters lengde. UES200 D benytter lav spenning (V) og høy strøm (A) for raskt og sikkert å kunne tine frosne vannrør og vannbårne systemer. Denne metoden krever ikke at du vet nøyaktig hvor den frosne delen er, eller at du har tilgang til den. UES200 D vil tine kopper- eller stålrør som er nedgravd, under gulvet eller bak vegger. Flere innstillbare trinn sørger for at maksimum strøm kan benyttes for å gjøre tinetiden så kort som mulig. Vinylbelagte klyper med 7,6m kabler leveres standardmessig med enheten, slik at en rørsseksjon på 15,2 meter kan tines. Skjøtekabler på 7,6m kan leveres i tillegg. Skjøtekablene kan monteres en på hver av standardkablene, eller begge kan monteres sammen med den ene av standardkablene. Spesifikasjoner Apparatet er kun godkjent for innendørs bruk. Apparatet er generelt anbefalt for bruk på innendørs rør av kobber eller stål fra 1/2 til 1 1/2. Tinetrafoen vil ikke fungere på plastrør eller rør som har plast eller gummikoblinger. Tinetrafo: INN: Spenning: 230 VAC, Strøm: 6,0 A, Frekvens: 50Hz, 1-fase UT: Spenning: 3,7 6,2 VAC, Strøm: 300 A Maksimal rekkevidde: 45,7m Vekt (uten kabler): 15,5 kg Vekt (med kabler): 25kg Forurensningsklasse: 3 Standardutstyr Antall Vare 1 Tinetrafo UES200 D, 230 VAC, 6,0 A. 2 Kabler, lengde per kabel: 7,6 m Kablene har en fjærbelastet klype I den ene enden, og Tweco hurtigkobling i den andre. 1 Bruksanvisning og teknisk beskrivelse Tilbehør Skjøtekabel, 2x7,6m med Tweco hurtigkobling, varenummer (Kun for bruk til UES200 D)

8 Kabler og klyper 2 stk. kabler med 7,6m lengde per kabel og vinylbelagte, fjærbelastede klyper. UES200 D Størrelse: #1/0 AWG Vekt 16kg/par Klargjøring av apparatet for bruk Montering av kabler med klyper 1. Kablene med klyper vikles helt ut. 2. Sett Tweco hannkoblingen inn i hunnkoblingen på baksiden av apparatet og drei ca. 1/4 omdreining for å låse koblingen. 3. Gjenta trinn 2 for den andre kabelen. NB! Dersom kablene ikke festes ordentlig til apparatet kan tiningen ta lenger tid og/eller tilkoblingene kan bli svært varme og skade apparatet. 4. Generell driftsinstruksjon 1. Før klypene festes på røret, rengjør dette for maling, rust, avskalling etc. for å sikre god ampereflyt fra klypene til røret. Kablene må vikles helt ut. 2. Sett hovedbryteren i posisjon OFF før tilkobling til nettet. Dette er den midtre posisjonen på den midtre bryteren på UES200 D sitt bryterpanel. 3. Koble apparatet til en jordet 230VAC, 10A stikkontakt. UES200 D Bryterpanel på apparatets front UES200 D har fire trinn: Et lavt område, A og B (bryter til venstre) og et høyt område, C og D (bryter til høyre). Den midterste bryteren er hovedbryteren, den er av i midtstillingen OFF. A og B området aktiveres når hovedbryteren slås ned, C og D området aktiveres når hovedbryteren slås opp. Dersom overstrømsbryteren har slått ut må den resettes ved å trykke den inn.

9 Oppsummering bryterstillinger OFF A B C D Hovedbryteren er i midtstilling. Laveste innstilling, hovedbryteren er i nedre stilling Venstre bryter i nedre stilling Høyre bryter er nå deaktivert og kan stå i øvre eller nedre stilling (C eller D) Hovedbryteren er i nedre stilling Venstre bryter i øvre stilling Høyre bryter er nå deaktivert og kan stå i øvre eller nedre stilling (C eller D) Hovedbryteren er i øvre stilling Høyre bryter i nedre stilling Venstre bryter er nå deaktivert og kan stå i øvre eller nedre stilling (A eller B) Høyeste innstilling, hovedbryteren er i øvre stilling Høyre bryter i øvre stilling Venstre bryter er nå deaktivert og kan stå i øvre eller nedre stilling (A eller B) Normal prosedyre er å starte på laveste trinn A, øk deretter trinnvis til trinn B, C eller D. Følg med på amperemeteret og velg trinn som holder amperenivået i det grønne området (6-8A). Dersom 8A overskrides for en lengre periode vil overstrømsbryteren på bryterpanelet slå ut. Dersom alle trinn er forsøkt, og det ikke vises noen utslag på amperemeteret: 1. Trykk inn overstrømsbryteren på bryterpanelet. 2. Sjekk alle tilkoblinger. 3. Kontroller at begge klypene er montert på samme rør. 4. Kontroller at det ikke er noen isolerende plast eller gummi seksjoner eller koblinger. 5. Kontroller at isen ikke har forårsaket brudd på røret slik at den elektriske kretsen blir brutt. Tining av frosne vannrør NB: Ved tining av frosne vannrør anbefales det sterkt at det er standard vanntrykk på den ene siden av den frosne seksjonen. Etterhvert som røret varmes opp vil vann begynne å sive på innsiden av rørveggen og deretter tine og spyle bort den gjenværende isen. 1. Lokaliser den frosne seksjonen ved å åpne kraner for å sjekke om det er noe rennende vann. NB: Den frosne seksjonen vil normalt være i en yttervegg eller en dårlig isolert krypkjeller, eller et sted hvor røret er utsatt for kald trekk. 2. Dersom det ikke er rennende vann noe sted i huset, er sannsynligvis hovedledningen inn til huset frosset. Røret kan tines ved å plassere en klype der røret kommer inn i huset, og den andre klypen på hovedventilen på utsiden.

10 3. Dersom den frosne delen av røret er funnet innvendig i huset, plasser klypene på de best egnede stedene på hver side av den frosne delen. Eksempel: Et hus har ikke rennende vann i kjøkkenvasken. Det er imidlertid rennende vann på et bad i samme etasje. Tin røret ved å plassere en klype på røret under kjøkkenvasken og en klype på kaldtvannsrøret på badet. NB: Normal tid for tining vil være kortere enn 10 minutter. For mer omfattende frostproblemer og for tining av rør under bakken kan tiningen ta vesentlig lenger tid. Tinetrafoen er utstyrt med en temperaturbryter som en ekstra sikkerhet, og apparatet vil derfor kunne slå seg av og på automatisk ved lengre tids bruk. Tining av frosne vannbårne systemer UES200 D har kapasitet til å tine frosne vannbårne systemer. Dette er mer kompliserte systemer å tine på grunn av det lave trykket som sirkulasjonspumpen gir og lengre rørlengder i systemer med en eller flere soner. Den enkleste metoden er å finne ut hvilken sone som er frosset, og kjøre strøm gjennom seksjoner av denne sonen, inntil man kjenner at varmen kommer tilbake til røret. Denne metoden krever at sirkulasjonspumpen er i drift.

11 I eksempelet ovenfor er en klype plassert nær ovnen. Den andre klypen er plassert på røret ved radiatoren. Dersom det ikke kjennes noen varme ved radiatoren innen 10 minutter, kan klypene flyttes som vist nedenfor, for å varme en annen seksjon av systemet. Dersom denne metoden er forsøkt uten hell, kan hele sonen tines på følgende måte. Plasser klypene flere meter fra hverandre (se figuren nedenfor). Strømmen som apparatet leverer kan ta to veier, den korteste mellom de to kabelklypene, eller den lengste veien rundt hele sonen. Mesteparten av strømmen vil ta den korteste veien. Derfor vil det, for å kunne tine hele sonen, være nødvendig å bryte rørkretsen ved å fjerne en seksjon av kretsen, for å eliminere muligheten for at strømmen tar den korte veien. Det må benyttes en bøtte eller beholder for å samle opp vann som vil renne ut straks den frosne delen er tint.

12 1. Bryt og plugg retursiden av røret ved punkt B, plugg begge sider. Dette hindrer strømmen i å gå gjennom sone 2 og dermed sørge for at 100% av strømmen benyttes i sone 1. Påse at rørendene ikke kommer I kontakt med hverandre. 2. Bryt og plugg en side av røret ved punkt A. Påse at rørendene ikke kommer i kontakt med hverandre. Dette tvinger strømmen til å gå gjennom hele sone Åpne systemets fylleventil og plasser husets vanntrykk på systemet. Skru på apparatet for å tine sone 1. Det må benyttes en bøtte eller beholder for å samle opp vann som vil renne fra bruddet straks den frosne delen er tint. 4. Straks sone 1 er tint, skru av apparatet og steng fylleventilen. Dersom sone 2 ikke er frossen, koble sammen rørene og luft ut systemet. Dersom sone 2 er frossen, repeter prosedyren på sone 2, ved å plugge begge sider av røret til sone 1 og den ene siden av sone Vedlikeholdsinstruksjon ADVARSEL Sørg for at apparatet er koblet fra strømnettet før vedlikehold startes. NB! Dersom det er nødvendig med annet vedlikehold enn det som står nedenfor må Uniprise International Inc. eller Rebox AS kontaktes.

13 Vedlikehold av apparatet 1. Kontroller kablene. Reparer eller erstatt kabler som er slitte eller skadede 2. Rengjør kabeltilkoblingene regelmessig med stålull og smergelpapir 3. Kontroller strømkabelen. Erstatt kabelen dersom den er slitt eller skadet. 4. Kontroller skjøtekablene. Reparer eller erstatt skjøtekabler som er slitte eller skadede. 5. Sørg for at klypene er tørre og rene Lagring av apparatet Elektrisk utstyr må lagres innendørs eller godt tildekket og beskyttet mot nedbør. Når apparatet ikke er i bruk må det lagres på et sikkert og innlåst sted, utilgjengelig for barn og personer som ikke er kjent med apparatet. 6. Vedlikehold og reparasjon Dersom en reparasjon av apparatet er nødvendig må det sendes til Uniprise International Inc. eller Rebox AS. Reparasjoner utført av Uniprise garanteres mot materialfeil og montasjefeil. Ved eventuelle spørsmål om betjening eller funksjon av dette apparatet, vennligst kontakt Uniprise eller Rebox. Ved all korrespondanse, vennligst oppgi all informasjon som står på apparatets navneskilt, inkludert modell- og serienummer samt spenning.

14 7. Garanti Uniprise tinetrafo UES200 D har 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil fra kjøpstidspunktet. Apparater med feil i denne perioden vil bli reparert eller erstattet uten kostnad. 8. Koblingsskjema UES 200 D 9. Kontaktinformasjon Produsent: Europeisk agent: Uniprise International Inc. Rebox AS P.O. Box 369 Postboks 9507 Åskollen 50 Napco Drive Gråterudveien 1 Terryville CT DRAMMEN USA Norway Telefon: Telefon: Rebox AS Telefon: E-post: Hjemmeside:

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Turtle Waxer TW 850-OSC

Turtle Waxer TW 850-OSC Bruksanvisning Les instruksjonene nøye før maskinen brukes. Turtle Waxer TW 850-OSC Generelle Spesifikasjoner: Navn: Turtle Waxer Spenning: 220~230V Modell Nummer: TW 850-OSC Frekvens: 50/60Hz Typ: Oscillerande

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750101779 450W GRT - 1 - Elektrisk flisekutter INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - - 3 - Innholdsregister Beskrivelse av apparatet... 3 Tekniske data... 4 Støyverdier... 4 INNLEDNING... 4 ADVARSEL!...

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk overfres

Brukerveiledning Elektrisk overfres Brukerveiledning Elektrisk overfres Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar veiledningen i nærheten av apparatet til enhver tid. Tekniske data: Spenning: 230 V Frekvens:

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm INDUSTRY-LINE BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE INDUSTRY-LINE 5000/9000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750 500 205 PUSSEMASKIN PUSSEMASKIN POWER LINE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING INNHOLDSREGISTER TEKNISKE DATA... 3 SIKKERHETSINNSTRUKSJONER... 3 SPESIELLE SIKKERHETSREGLER FOR PUSSEMASKIN... 5 ELEKTRISITET...

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer