Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W"

Transkript

1 Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9

2 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer. Den aktuelle blandehandlingen (som avhenger av konsistensen på materialene og mengden som skal blandes) må være egnet for det aktuelle blandeverktøyet. Vær oppmerksom på at vår enhet ikke har blitt designet for kommersielle, industrielle eller profesjonell bruk. Vi vil ikke godta noen garantikrav hvis enheten ble brukt i kommersielle, industrielle eller profesjonelle sektorer eller sammenlignbare aktiviteter. Du må følge visse sikkerhet forholdsregler når du bruker utstyret, for å forebygge skader og at skader oppstår. Derfor må du alltid lese gjennom denne bruksanvisningen nøye. Denne håndboken må oppbevares på et trygt sted slik at den informasjonen som den inneholder alltid er tilgjengelig. Denne bruksanvisningen må følge utstyret hvis det overføres til noen andre. Vi aksepterer ikke noe ansvar for ulykker eller skader som oppstår fra å ignorere denne håndboken og sikkerhetsforskriftene. 2. SPESIFIKASJONER TEKNISK DATA R6206A Strøminngang/effekt 1220W Spenning 230V/50Hz Antall gir 1 Tomgangshastighet rpm Beskyttelse/klassisfisering Dobbelt isolert/Ⅱ Sertifisering CE Gjenger for tilkobling av visp M14X2 Blandevisp (φ maks.) 120mm 3. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følgende piktogrammer vises gjennom denne bruksanvisningen: Indikerer fare for skade, fare for liv og mulig skade på apparatet hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt. Indikerer tilstedeværelse av elektriske støt. Lese gjennom denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet. Bli kjent med funksjonene og virkemåte. For å sikre forsvarlig drift, alltid opprettholde apparatet i henhold til instruksjonene. Bruksanvisningen og tilhørende dokumenter skal alltid oppbevares i nærheten av apparatet Page 2 of 9

3 Ved bruk av elektroverktøy, må du være oppmerksom på følgende grunnleggende sikkerhetsregler for å sikre beskyttelse mot elektrisk sjokk, skader og brann. Les og følg alle instruksjonene før du bruker dette verktøyet. Se etter notater vedrørende sikkerhet. Sjekk alltid om nettspenningen tilsvarer verdien på typeskiltet Maskinen er dobbeltisolert i henhold til EN60745: derfor er en jordledning ikke nødvendig. BRUK RIKTIG TILKOBLINGS SPENNING: Strømforsyningens spenning må samsvare med informasjonen notert på verktøyets skilt. BRUK RIKTIG SKJØTELEDNING: Bruk kun en godkjent skjøtekabel som er egnet til maskinens strøm. Ledningen må ha en diameter på minst 1.5mm2. Hvis skjøteledningen er på trommel, rull kabelen ut i sin helhet. SLÅ AV MASKINEN øyeblikkelig dersom: 1. Feil i støpselet, strømkabelen eller skade på kabel. 2. Defekt bryter. 3. Røyk eller lukt av svidd isolasjon. 4. GENERELLE SIKKERHETSREGLER ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner. Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og / eller alvorlig personskade. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk. Betegnelsen "elektroverktøy" i advarslene refererer til nettdrevet (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevet (trådløs) elektroverktøy. 1) Sikkerhet i arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder kan føre til ulykker. b) Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsfarlige atmosfærer, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller røyk. c) Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet er i bruk. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til maskinen må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede (jordet) elektroverktøy. Umodifiserte plugger og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt. b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er en økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet. c) Ikke utsett elektroverktøy for regn eller våte forhold. Kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt. d) Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller trekke ut støpselet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Med Page 3 of 9

4 skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt. e) Når du arbeider med et elektroverktøy utendørs, må du bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av riktig skjøteledning for utendørs bruk, reduserer risikoen for elektriske støt. f) Hvis bruk av elektroverktøyet i et fuktig område ikke kan unngås, må du bruke en jordfeilbryter (RCD) beskyttet forsyning. Bruk av jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt. 3) Personlig sikkerhet a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige personskader. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern der det forhold reduserer risikoen for skader. c) Forhindre utilsiktet start. Kontroller at bryteren er i av-stilling før du kobler til strømkilden og / eller batteriet, løfter det opp eller bærer det. Ved å bære verktøyet med fingeren på bryteren eller energigivende elektroverktøy som har bryteren på innvier til uhell. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende del av maskindel, kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg. Hold godt fotfeste og balanse til enhver tid. Dette gir deg bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner. f) Kle deg riktig. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan komme inn i bevegelige deler. g) Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og oppsamlingsutstyr, må disse koples og brukes riktig. Bruk av støv oppsamler kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk og vedlikehold a) Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk riktig verktøy til arbeidet ditt. Riktig elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og sikrere i den hastigheten den er designet for. b) Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke slår maskinen av og på. Et elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Trekk støpslet ut av stikkontakten og / eller batteripakken fra maskinen før du foretar noen justeringer, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at verktøyet starter ved et uhell. d) Oppbevar elektroverktøyet utilgjengelig for barn og ikke la personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse instruksjonene bruke elektroverktøyet. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer. e) Vedlikehold elektroverktøyet. Kontroller justeringen av bevegelige deler, brudd på deler og eventuelle andre forhold som kan påvirke maskinens funksjon. La skadede deler repareres før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte elektroverktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter har mindre sannsynlighet for å binde og er lettere å kontrollere. g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner. Page 4 of 9

5 5) Service a) Maskinen din skal kun betjenes av et kvalifisert serviceverksted som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes. 5. FORHOLDSREGLER FOR BRUK MASKINEN OBS! Du må rette deg etter følgende grunnleggende sikkerhetstiltak mot elektrisk støt, skader og brannfare ved bruk av elektrisk verktøy. Les og følg disse instruksjonene før du begynner å bruke verktøyet. Disse instruksjonene må oppbevares på et trygt sted. Du vil også finne andre sikkerhetsanvisninger i notehefter. _ Utstyret må aldri brukes i omgivelser med en eksplosiv atmosfære. Bland aldri i løsemidler eller stoffer som inneholder løsemidler som har flammepunkt under 21 C. _ Ikke la kabelen berøre noen deler av kroppen din. _ Bruk kun skjøteledning som er godkjent for bruk i arbeidsområdet. _ Enheten må kun startes og stoppes når den er inne i et blandekar. Sørg for at blandebeholderen er plassert på et stabilt og sikkert underlag. _ Grip aldri inn i blandekaret med hendene eller andre gjenstander under blandeprosessen. _ Vi anbefaler at du alltid bruker industrielle vernehansker og vernebriller når du arbeider med mikseren. _ Å benytte tettsittende klær er obligatorisk. _ Tillat alltid for reaksjon I dreiemomentet. _ Bruk alltid støvmaske. Page 5 of 9

6 6. BRUK AV MIKSEREN Før du starter, reparerer eller vedlikeholder apparatet, må du alltid slå av driftsbryteren og trekk ut støpselet! Før første gangs bruk - Sjekk om merkefrekvensen til strømforsyningen tilsvarer detaljene på typeskiltet. - Før du bruker verktøyet, lese instruksjonsboken nøye. Montering av maskinen (Fig. 2): Første skru blandevispens del (6a) sammen med blandevispens del (6b). Skru blandevispen (6) inn i blandeholderen (5) etterpå. Bruk de to fastnøklene til å gjøre dette. Bruk en av fastnøklene (a) til å holde maskinens kobling (5) på plass og deretter bruke den andre nøkkelen (b) for å stramme til blandevispen (6). Gjenta i motsatt rekkefølge for å demontere blandevispen. Blandevispen kan være annerledes og ikke nødvendig den samme som bildet over viser. Starte maskinen Sikre at informasjon som er oppført på typeskiltet stemmer med nettspenningen før du kobler enheten til. Page 6 of 9

7 Av/På bryter Slå på: Trykk på bryteren (1) Kontinuerlig drift: Trykke på låseknappen på bryteren (1) (2) for å låse den på plass Slå av: Trykk på bryteren (1) kort Hastighetskontroll: Bruk hastighetskontroll (3) for å velge hastighet. Arbeide med Maling- og mørtelblanderen Støpselet må trekkes ut før blande redskap skiftes. Enheten skal kjøres ved lav hastighet før den er nedsenket i eller fjernes fra blandingen. Hastigheten bør bare økes til maksimum etter at den er helt nedsenket i blandingen, for å sikre at motoren holdes så kjølig som mulig. Maskinen må flyttes rundt inne i blandekaret under blandeprosessen. Fortsett blandeprosessen til alle komponentene har blitt blandet. Rengjør alltid mikseren etter at du er ferdig med å bruke det. Page 7 of 9

8 7. STELL OG VEDLIKEHOLD Ta støpselet ut av stikkontakten før du utfører noen justeringer, service eller vedlikehold. Elektroverktøyet krever ingen ekstra smøring eller vedlikehold. Oppbevar alltid verktøyet på et tørt sted. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare. Dersom en feil ikke kan rettes opp, returnere verktøyet til en autorisert forhandler for reparasjon. Rengjøring _ Hold sikkerhetskomponenter, ventilasjonsåpninger og motorhus så som fri for smuss og støv som mulig. Rengjør enheten ved å gni den med en ren klut eller blås den ren ved hjelp av lav trykkluft. _ Vi anbefaler at du alltid rengjør enheten umiddelbart etter bruk. _ Rengjør enheten jevnlig ved å gni den med en fuktig klut og litt mild såpe. Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler; disse vil angripe plastdelene i enheten. Du må også sørge for at vann ikke kan komme inn på innsiden av enheten. Kullbørster _ Hvis overdrevent med gnister oppstår må du få kullbørstene sjekket av en kvalifisert elektriker. OBS! Bare en kvalifisert elektriker har lov til å skifte børstene. Vedlikehold _ Det er ingen deler montert inne i enheten som krever vedlikehold. 8. UTBEDRING VED FEIL (1) Driftsbryteren er slått på, men motoren fungerer ikke. - Ledningen i støpselet eller i stikkontakten er løs. Få kontakt og plugg sjekket eller reparert. - Bryteren er defekt. Få bryteren skiftet ut. (2) Driftsbryteren er slått på, men uvanlige lyder kan bli hørt, motoren fungerer ikke, eller går bare veldig sakte. - Kontakt i bryteren mislyktes. Få bryteren skiftet ut. - Komponent sitter fast. Få det elektriske verktøyet sjekket eller reparert. - For mye skyvekraft, som et resultat drar motoren. Bruk mindre fremstøt under oppgaven. (3) Motoren blir varm. - Ukjente stoffer har kommet inn i motoren. Page 8 of 9

9 Få de ukjente stoffene fjernet. - Mangel på eller forurenset smørefett. Få smørefett tilført eller byttet. - Trykket er for høyt. Bruk mindre fremstøt under oppgaven. (4) Hyppige eller sterke gnister på kommutatoren. - Kortslutning på armaturen. Få armaturen erstattet. - Kullbørster er slitt ut eller har satt seg fast Få kullbørster sjekket. - Grov drift i kommutatoren. Få overflaten av kommutatoren renset. For din egen sikkerhet, aldri fjerne deler eller tilbehør av elektrisk verktøy under drift. I tilfelle av feil eller skade få det elektriske verktøyet reparert av et autorisert verksted eller av produsenten. 9. ETIKETTER PÅ VERKTØYET V Volt Hz Hertz Vekselstrøm W Watt n 0 Turtall på tomgang /min or min -1 Klasse II verktøy Omdreining/rotasjon per minutt For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen Bruk hørselvern Bruk vernebriller 10. MILJØVERN Elektriske produkter skal ikke kastes med husholdningsavfall. Resirkulere dem på spesielle avfallssentre gitt til formålet. Kontakt lokale myndigheter eller forhandler for råd om gjenvinning. Page 9 of 9

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer