Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)"

Transkript

1 Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse

2 Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen! Følg sikkerhetsanvisningene. Denne veiledningen er en del av produktet. Ta vare på veiledningen gjennom produktets levetid. Lever veiledningen videre til senere brukere eller eiere av produktet. Formål med dokumentasjonen: Dette dokumentet inneholder informasjon for installasjons-, igangsettings-, betjenings- og vedlikeholdspersonell. Det er ment som en hjelp når apparatet skal installeres og settes i drift. Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhetsanvisninger Generelle anvisninger om sikkerhet 1.2. Bruksområde 1.3. Bruksområde i Ex-sone 22 (opsjon) 1.4. Advarsler 1.5. Henvisninger og symboler 2. Identifisering Merkeskilt 2.2. Kortbeskrivelse 3. Transport, lagring og emballasje Transport 3.2. Lagring 3.3. Emballasje 4. Montering Monteringsstilling 4.2. Montering av håndratt 4.3. Montere aktuator på ventil/gir Spindelkoblinger B, B1 B4 og E Aktuator (med spindelkoblinger B1 B4 eller E) bygges på ventil/gir Spindelkobling A Spindelmutter, uten gjenger Aktuatorer (med spindelkobling A) monteres på ventilen 4.4. Tilbehør til montering Beskyttelsesrør for stigende ventilspindel 5. Elektrisk tilkobling Basisinformasjon 5.2. Kabling med AUMA pluggforbindelse Åpne tilkoblingsrommet Tilkoble kabler Lukke tilkoblingsrommet 5.3. Tilbehør til elektrokontakt Holderamme Beskyttelsesdeksel Dobbeltett mellomkobling Ytre jordkobling Side

3 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Innholdsfortegnelse 6. Betjening Manuell drift Koble inn manuell drift Koble ut manuell drift 6.2. Motordrift 7. Posisjonsindikeringer Mekanisk posisjonsindikator/løpeindikator 8. Signaler Tilbakemeldinger fra aktuator 9. Igangkjøring Åpne bryterrommet 9.2. Stille inn dreiemoment 9.3. Stille inn endebrytere Stille inn endeposisjon STENGT (svart felt) Stille inn endeposisjon ÅPEN (hvitt felt) 9.4. Stille inn mellomposisjoner Stille inn dreieretning STENGT (svart felt) Stille inn dreieretning ÅPEN (hvitt felt) 9.5. Prøvekjøring Kontrollere dreieretningen Kontroll av endebryter 9.6. Elektronisk posisjonsgiver EWG Stille inn måleområde Tilpasse strømverdier Aktivere/deaktivere LED-signalisering av endeposisjon 9.7. Potensiometer Stille inn potensiometer 9.8. Elektronisk posisjonsgiver RWG Stille inn måleområde 9.9. Stille inn mekanisk posisjonsindikator Lukke bryterrommet 10. Utbedring av feil Feil under igangsetting Motorvern (varmeovervåkning) 11. Service og vedlikehold Forebyggende tiltak for vedlikehold og sikker drift Vedlikehold Deponering og resirkulering 12. Tekniske data Tekniske data aktuator 13. Reservedelsliste Aktuator SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Sertifikater Monteringserklæring og EF-samsvarserklæring Stikkordregister... Adresser

4 Sikkerhetsanvisninger SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Sikkerhetsanvisninger 1.1. Generelle anvisninger om sikkerhet Standarder/ retningslinjer AUMA-produktene konstrueres og produseres i samsvar med anerkjente standarder og retningslinjer. Dette attesteres med en monteringserklæring og EF-samsvarserklæring. Når det gjelder montering, elektrisk tilkopling og igangsetting på installasjonsstedet, må operatøren av anlegget og anleggskonstruktøren sørge for at alle krav, retningslinjer, forskrifter, nasjonale reguleringer og anbefalinger oppfylles. Sikkerhetsanvisninger/ advarsler Personellets kvalifikasjoner Personer som arbeider på dette utstyret må gjøre seg fortrolig med sikkerhetsanvisningene og advarslene i denne bruksanvisningen og overholde anvisningene. Sikkerhetsanvisninger og advarselsskilt på produktet må følges for å unngå skader på personer eller materiell. Montering, elektrisk tilkobling, idriftsettelse, betjening og vedlikehold skal bare utføres av utdannet fagpersonell med autorisasjon fra anleggets operatør eller anleggets produsent. Personellet må ha lest og forstått denne bruksanvisningen og kjenne og overholde gjeldende forskrifter for verneutstyr før arbeidet på dette produktet. Idriftsettelse Drift Det er viktig å kontrollere alle innstillingene før idriftsettelse med henblikk på om de stemmer overens med de krav applikasjonen stiller. Ved feil innstilling kan det oppstå skader på ventilen og/eller annet utstyr. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av dette. Brukeren bærer selv den fulle og hele risiko. Forutsetninger for en forskriftsmessig og sikker drift: Forskriftsmessig transport, lagring, oppstilling, montering og idriftsettelse. Produktet skal bare brukes i forskriftsmessig stand og i samsvar med denne bruksanvisningen. Feil og skader skal omgående rapporteres og utbedres. Gjeldende forskrifter for verneutstyr skal følges. Følg nasjonale forskrifter. Aktuatorhuset blir varmt under drift, og det kan oppstå overflatetemperaturer >> 60 C. Vi anbefaler å måle overflatetemperaturen med egnet temperaturmåler og evt. bruke vernehansker før arbeider på utstyret, som beskyttelse mot mulige forbrenninger. Sikkerhetstiltak Vedlikehold Anleggets operatør eller anleggets produsent er ansvarlig for nødvendige sikkerhetstiltak på stedet, f.eks. deksler, sperringer eller personlig verneutstyr for personellet. Vedlikeholdsanvisningene i denne bruksanvisningen må følges for at utstyrets funksjoner skal være garantert. Det er kun tillatt å utføre endringer på utstyret hvis produsenten gir sitt samtykke Bruksområde AUMA aktuatorer er konstruert for styring av industriventiler, f.eks. ventiler, skyvespjeld-, dreiespjeld- og kuleventiler. Annen bruk er bare tillatt med produsentens uttrykkelige (skriftlige) bekreftelse. Det er ikke tillatt å bruke dem til f.eks.: Industritrucker iht. EN ISO 3691 Løfteutstyr iht. EN Personheiser iht. DIN og Vareheiser iht. EN 81-1/A1 Rulletrapper Kontinuerlig drift 4

5 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Sikkerhetsanvisninger Underjordisk montering Vedvarende bruk under vann (vær oppmerksom på kapslingsgraden) Eksplosjonsfarlige områder, med unntak av sone 22 Strålebelastede områder i atomanlegg Ved ikke korrekt eller ikke forskriftsmessig bruk oppheves produktansvaret. Forskriftsmessig bruk innebærer også at denne veiledningen blir fulgt. Merk Bruksanvisningen gjelder for standardversjon stenging mot høyre, dvs. den drevne akselen dreier med urviseren når ventilen stenges Bruksområde i Ex-sone 22 (opsjon) Aktuatorer i serien er godkjent for bruk i støveksplosjonsfarlige områder i SONE 22 iht. ATEX -direktiv 94/9/EF. Aktuatoren har beskyttelsesklasse IP 68 og kan iht. bestemmelsene i EN :1998 del 6 - Elektriske driftsmidler brukes i områder med brennbart støv, kravene til elektriske driftsmidler i kategori 3 - kapslingsgrad. For samtlige krav i EN : 1998 må følgende punkter under enhver omstendighet følges: I henhold til ATEX-direktiv 94/9/EU må aktuatoren være utstyrt med ekstra identifikasjon II3D IP6X T150 C. Maksimal overflatetemperatur til aktuatorene, med hensyn til en omgivelsestemperatur på +40 C iht. EN avsn er på +150 C. En økt støvavleiring på driftsmiddelet ble det ikke tatt hensyn til iht. avsn under formidling av maks. overflatetemperatur. Korrekt tilkobling av termobryter hhv. PTC-termistor, samt overholdelse av driftstype og tekniske data, er en forutsetning for overholdelse av maksimal overflatetemperaturer for enhetene. Tilkoblingspluggen må kun plugges inn eller trekkes ut i spenningsløs tilstand. Benyttede kabelinnføringer må alltid oppfylle krav til kategori II3D og minimum holde beskyttelsesklasse IP67. Aktuatoren må kobles til potensialutligning eller et jordet røranlegg via en utenforliggende jordtilkobling (tilbehør). Gjengeplugger (Del nr ) hhv. spindelbeskyttelse med beskyttelseshette (del nr og 568.2) for tetting av hulaksel må alltid monteres for å sikre tettheten og dermed beskyttelse mot støveksplosjon. Generelt skal kravene til støveksplosjonsutsatte områder i EN følges. Kvalifisert og opplært personell ved idriftssettelse, service og vedlikehold er en forutsetning for sikker drift av aktuatoren Advarsler Advarslene nedenfor er merket med respektive signalord (FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG, MERK) for å fremheve sikkerhetsrelevante forhold i denne bruksanvisningen. Umiddelbart farlig situasjon med høy risiko. Hvis det ikke tas hensyn til advarselen, kan dødsulykker eller alvorlige helseskader oppstå. Mulig farlig situasjon med høy risiko. Hvis det ikke tas hensyn til advarselen, kan dødsulykker eller alvorlige helseskader oppstå. Mulig farlig situasjon med lav risiko. Hvis det ikke tas hensyn til advarselen, kan det oppstå lette eller middels alvorlige personskader. Kan også brukes i forbindelse med mulige materielle skader. 5

6 Sikkerhetsanvisninger SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Mulig farlig situasjon. Det kan oppstå skader dersom det ikke tas hensyn til advarselen. Brukes ikke ved fare for personskader. Advarslenes struktur og grafiske oppbygning Faretype og årsak! Mulig(e) konsekvens(er) ved ignorering (opsjon) Tiltak for å unngå faren Ytterligere tiltak Sikkerhetstegn advarer mot farer for skader Henvisninger og symboler Signalordet (her FARE) angir farens grad. Følgende henvisninger og symboler brukes i denne bruksanvisningen: Merk Ordet Informasjon foran en tekst angir viktige bemerkninger og opplysninger. Symbol for STENGT (ventil stengt) Symbol for ÅPEN (ventil åpen) Verdt å vite før neste trinn. Dette symbolet sier hva som forutsettes for neste trinn eller hva som skal forberedes eller observeres. < > Henvisning om ytterligere tekststeder Begreper med dette tegnet i parentes henviser til ytterligere tekster angående dette temaet i dokumentet. Disse begrepene er angitt i stikkordregisteret, en overskrift eller innholdsfortegnelsen og kan dermed finnes raskt. 6

7 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Identifisering 2. Identifisering 2.1. Merkeskilt Hver utstyrskomponent (aktuator, motor) er merket med merkeskilt. Bilde 1: Plassering av merkeskiltene [1] Merkeskilt motor [2] Merkeskilt aktuator [3] Tilleggsskilt, f.eks. KKS-skilt Beskrivelse av merkeskilt på aktuator Bilde 2: Merkeskilt aktuator (eksempel) [1] Produsentens navn [2] Produsentens adresse [3] Typebetegnelse [4] Ordrenummer [5] Serienummer [6] Turtall [7] Momentområde i retning STENGT [8] Momentområde i retning ÅPEN [9] Smøremiddeltype [10] Kaplingsgrad [11] till. omgivelsestemperatur [12] Kan tilordnes etter kundens ønske [13] Kan tilordnes etter kundens ønske [14] DataMatrix-kode 7

8 Identifisering SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Typebetegnelse Bilde 3: Typebetegnelse (eksempel) 1. Aktuatorens type og størrelse 2. Flensstørrelse Type og størrelse Denne veiledningen gjelder for følgende aktuatortyper og størrelser: Aktuatorer for av/på drift: SA 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Aktuatorer for reguleringsdrift: SAR 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Ordrenummer Serienummer Ved hjelp av dette nummeret kan produktet identifiseres og de tekniske og ordrerelaterte opplysningene for aktuatoren lokaliseres. Angi alltid dette nummeret ved forespørsler vedrørende produktet. På internettadressen tilbyr vi en service hvor autoriserte brukere kan laste ned dokumenter som f.eks. koblingsskjema og tekniske data (på tysk og engelsk), godkjenningssertifikat, bruksanvisning og annen informasjon om ordren ved å angi ordrenummeret. Tabell 1: Beskrivelse av serienummer (med eksempel) MD posisjon: Monteringsuke 05 Kalenderuke posisjon: Produksjonsår 14 Produksjonsår: 2014 Alle ytterlige steder MD12345 Internt nummer for entydig merking av produktet DataMatrix-kode Med vår AUMA Support App kan du skanne inn DataMatrix-koden, og som autorisert bruker får du da direkte tilgang til ordrerelaterte dokumenter for produktet, uten å måtte angi ordre- eller serienummeret. Bilde 4: Lenke til App-Store: 2.2. Kortbeskrivelse Aktuator Definisjon iht. EN ISO 5210: En multi-turn aktuator er en enhetsanordning som overfører et moment over minst en hel omdreining til en ventil. Den kan ta opp skyvekraft. AUMA multi-turn aktuatorer drives av en elektrisk motor og kan ta opp skyvekrefter i forbindelse med spindelkobling A. For manuell betjening finnes det et håndratt. Utkoblingen i endeposisjonene kan skje avhengig av avstand eller moment. Det kreves en styreenhet for å styre eller behandle aktuatorens signaler. Aktuatorer uten styreenhet kan senere også utstyres med en AUMA styreenhet. Ved spørsmål angående dette må man angi vårt ordrenr. (se aktuatorens merkeskilt). 8

9 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Transport, lagring og emballasje 3. Transport, lagring og emballasje 3.1. Transport Transporteres til monteringsstedet i emballasje. Svevende last! Dødsulykker eller alvorlige personskader kan oppstå. IKKE opphold deg under svevende last! Fest løfteutstyr til aktuatorhuset, IKKE til håndrattet. Aktuatorer som er montert på en ventil: Løfteutstyr må festes på ventilen, IKKE på aktuatoren. Aktuatorer som er montert sammen med et gir: Løfteutstyr festes med øyebolter på giret, IKKE på aktuatoren. Aktuatorer som er montert sammen med en styreenhet: Løfteutstyr festes på aktuatoren og IKKE på styreenheten Lagring Korrosjonsfare på grunn av feil lagring! Lagre i et godt ventilert, tørt rom. Beskytt mot fuktighet fra underlag ved å lagre i reol eller på trepall. Dekk til for å beskytte mot støv og smuss. Ulakkerte flater må behandles med egnet korrosjonshemmende middel. Langtidslagring Hvis produktet skal lagres i lengre tid (mer enn 6 måneder), må også følgende punkter følges: 1. Før lagring: Beskytt blanke flater, særlig utgående aksel og monteringsflate, med langtidsvirkende korrosjonshemmende middel. 2. I ca. 6 måneders intervaller: Kontroller om det har dannet seg korrosjon. Hvis det finnes antydninger til korrosjon, må det påføres et korrosjonshemmende middel Emballasje Våre produkter blir på fabrikken beskyttet med spesialemballasje for transport. Denne emballasjen består av miljøvennlige, lett sorterbare materialer som kan gjenvinnes. Materialene vi bruker til emballasje er tre, kartong, papir og PE-folie. Vi anbefaler at emballasjematerialene leveres til resirkulering. 9

10 Montering SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Montering 4.1. Monteringsstilling AUMA aktuatorer kan brukes i alle monteringsposisjoner, uten begrensninger Montering av håndratt Merk Ved transport er håndratt med diameter > 400 mm levert separat. Bilde 5: Håndratt [1] Avstandsskive [2] Inngående aksel [3] Håndratt [4] Låsering 4.3. Montere aktuator på ventil/gir 1. Hvis det er nødvendig settes avstandsskiven (1) på inngående aksel (2). 2. Sett håndrattet (3) på inngående aksel. 3. Sikre håndrattet (3) med den vedlagte låseringen (4). Korrosjonsfare pga. lakkskader og dannelse av kondensvann! Utbedre lakkskader etter arbeider på utstyret. Koble elektrisitet til aktuatoren straks etter montering, slik at varmeelementet reduserer kondensdannelsen Spindelkoblinger B, B1 B4 og E Bruk Til roterende, ikke-stigende spindler Ikke egnet for skyvekrefter Oppbygging Spindelkobling med kilespor: Form B1-B4 med boring iht. EN ISO 5210 Form B og E med boring iht. DIN 3210 Senere ombygging fra B1 til B3, B4 eller E er mulig. 10

11 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Montering Bilde 6: Spindelkobling [1] Spindelkoblinger B, B1 B4, E og C [2] Utgående hylse / bøssing med hull og kilespor [3] Låsering Merk Foreta sentreringen ved å løsne flenseboltene mellom aktuator og ventil Aktuator (med spindelkoblinger B1 B4 eller E) bygges på ventil/gir 1. Kontroller om koblingsflensene passer sammen. 2. Kontroller om boringen og ventilens spindel/kile passer med aktuatoren. 3. Smør ventilens spindel lett inn med fett. 4. Sett på aktuator. Merk: Pass på at hele flensen er sentrert og ligger inntil. 5. Aktuator festes med skruer iht. tabellen. Merk: For å unngå kontaktkorrosjon anbefaler vi å smøre skruene med tetningsmiddel for gjenger. 6. Skruene trekkes til over kryss med dreiemomentene iht. tabellen. Tabell 2: Tiltrekkingsmoment for skruer Skruer Gjenge M8 M10 M12 M16 M20 Tiltrekkingsmoment T A [Nm] Fasthetsklasse Spindelkobling A Bruk Spindelkobling for stigende, ikke-dreiende spindler Egnet til å ta opp skyvekrefter Merk For å tilpasse drevene på spindelkoblinger A hos kunden med flensstørrelser F10 og F14 fra år 2009 og eldre er en adapter nødvendig. Den kan bestilles hos AUMA. 11

12 Montering SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Spindelmutter, uten gjenger Dette arbeidstrinnet er kun nødvendig ved spindelmuttere som ikke er boret eller forhåndsboret Bilde 7: Oppbygging spindelkobling A [1] Spindelmutter [2] Lager [2.1] Lagerskive [2.2] Lagerkrans [3] Sentreringsring 1. Skru sentreringsringen (3) ut av spindelkoblingen. 2. Spindelmutter [1] tas ut sammen med lagrene [2]. 3. Lagerskiver [2.1] og lagerkranser [2.2] tas av spindelmutter [1]. 4. Bor og drei ut spindelmutteren (1) og kutt spindelen. Merk: Ved innspenningen må spindelkoblingen sentreres nøye! 5. Rengjør den ferdigbehandlede spindelmutteren (1). 6. Lagerkranser [2.2] og lagerskiver [2.1] smøres tilstrekkelig med litiumsåpe EPmultifett, slik at alle hulrom er fylt med fett. 7. Smurte lagerkranser [2.2] og lagerskiver [2.1] settes på spindelmutter [1]. 8. Sett spindelmutteren [1] med lagre [2] tilbake på plass i spindelkoblingen. Merk: Pass på at klørne eller fortanningen griper riktig i kilesporet til hulakselen. 9. Skru inn sentreringsringen [3] til den stopper. 12

13 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Montering Aktuatorer (med spindelkobling A) monteres på ventilen Bilde 8: Montering med spindelkobling A [1] Ventilspindel [2] Spindelkobling A [3] Skruer for aktuator [4] Ventilflens [5] Skruer for spindelkobling 1. Hvis spindelkobling A allerede er montert på aktuator: Løsne skruene (3) og ta av spindelkobling (2). 2. Kontroller om flensen til spindelkobling A passer sammen med ventilflensen (4). 3. Smør ventilspindelen (1) lett inn med fett. 4. Sett spindelkobling A på ventilspindelen og skru den inn til den hviler mot ventilflensen. 5. Drei på spindelkobling A til monteringshullene er i flukt. 6. Skru inn festeskruene (5), men vent med å trekke dem til. 7. Sett aktuatoren på ventilspindelen slik at spindelmutterens medbringere griper inn i utgående hylse. Når de griper korrekt inn, er flensene i flukt med hverandre. 8. Aktuator rettes ut slik at festehullene er i flukt. 9. Aktuator festes med skruer (3). 10. Skruene (3) trekkes til over kryss med dreiemomentene iht. tabellen. Tabell 3: Tiltrekkingsmoment for skruer Skruer Gjenge M6 M8 M10 M12 M16 M20 Tiltrekkingsmoment T A [Nm] Fasthetsklasse Aktuator dreies i manuell drift i retning ÅPEN til ventilflens og spindelkobling A ligger fast på hverandre. 12. Festeskruene (5) mellom aktuator og spindelkobling A trekkes til over kryss med dreiemoment iht. tabellen. 13

14 Montering SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Tilbehør til montering Beskyttelsesrør for stigende ventilspindel Opsjon Bilde 9: Montering spindelbeskyttelse [1] Beskyttelseshette for spindelbeskyttelse [2] Spindelbeskyttelsesrør [3] Tetningsring 1. Legg på litt gjengetape før dette monteres. 2. Skru beskyttelsesrøret inn i gjengene og trekk godt til. 3. Trykk tetningsringen (3) nedover mot huset. 4. Kontroller at rørbeskyttelseshetten (1) er til stede og at den er uskadet. 14

15 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Elektrisk tilkobling 5. Elektrisk tilkobling 5.1. Basisinformasjon Fare ved feil på elektrisk tilkobling Dersom dette ignoreres, kan det føre til dødsulykker, alvorlige helseskader eller materielle skader. Kun utdannet fagpersonell skal foreta elektrisk tilkobling. Les de generelle anvisningene i dette kapitlet før tilkoblingen. Les kapittelet <Igangsetting> og underavsnittet <Prøvekjøring> før spenning tilføres når kablene er koblet til. Koblingsskjema/ koblingsplan Det tilhørende koblingsskjemaet/koblingsplanen (på tysk og engelsk) leveres sammen med denne bruksveiledningen i en vanntett lomme festet til enheten. Det kan også bestilles ved å angi ordrenummer (se merkeskiltet, eller lastes direkte ned fra Internett (http://www.auma.com). Skader på ventilene ved kobling uten aktuatorstyring! NORM-aktuator behøver en styreenhet: Motoren må kun kobles over en styreenhet (vendekontaktor). Vær obs på foreskrevet utkoblingstype fra ventilprodusenten. Se koblingsskjema. Utkoblingsforsinkelse Sikringer i bygningen Utkoblingsforsinkelsen er tiden fra utløsning av ende- eller momentbryter til motoren er uten spenning. For beskyttelse av ventil og aktuator anbefaler vi en utkoblingsforsinkelse på < 50 ms. Lengre utkoblingsforsinkelser er mulig når man tar hensyn til type kobling, ventiltype og oppbygging. Vi anbefaler å slå av kontaktorene direkte via ende- og momentbrytere. For kortslutningsbeskyttelsen og for frikobling av aktuator er det nødvendig med lokale sikringer og lastskillebrytere. Strømverdien for de respektive aktuatorstørrelsene er avhengig av motordimensjonen (se elektrisk datablad). Ende- og momentbryter Strømtype, nettspenning og nettfrekvens Ende- og momentbrytere kan være utført som enkelt-, tandem- eller trippelbrytere. Over de to koblingskretsene (normalt lukket / normalt åpen) til en enkelbryter må man kun koble det samme potensialet. Hvis forskjellige potensialer skal kobles samtidig, må en tandembryter eller trippelbryter brukes. Ved bruk av tandem-/trippelbryter: For signalisering av de kapasitive kontaktene må DSR1, DDÖL1, WSR1, WÖL1 brukes. For utkobling av de kapasitive kontaktene må DSR, DÖL, WSR, WÖL brukes. Strømtype, nettspenning og nettfrekvens må stemme overens med dataene på motorens typeskilt. 15

16 Elektrisk tilkobling SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Bilde 10: Typeskilt motor (eksempel) [1] Strømtype [2] Nettspenning [3] Nettfrekvens (ved 1- og 3-fase AC-motorer) Kabling For å garantere isolasjonen av apparatet må det brukes kabler for oppgitte spenninger. Ledningene må minst dimensjoneres for høyeste målingsspenning som oppstår. Kabel må brukes med egnet min. måletemperatur. Bruk UV-bestandige kabler når kablene utsettes for UV-stråler (f.eks. utendørs) Kabling med AUMA pluggforbindelse Kabeltverrsnitt med AUMA pluggforbindelse : Effektklemmer (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² fleksibel /10 mm² stiv Tilkobling av jordledning : maks. 6 mm² fleksibel /10 mm² stiv Styrekontakter (1 til 50): maks. 2,5 mm² Åpne tilkoblingsrommet Bilde 11: Forbindelse AUMA pluggforbindelse, versjon S [1] Deksel [2] Skruer deksel [3] O-ring [4] Skruer stikkontakt [5] Stikkontakt [6] Kabelinnføring [7] Plugg [8] Kabelinnføring (ikke inkludert i leveransen) 16

17 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Elektrisk tilkobling Farlig spenning! Elektrisk støt er mulig. Spenning må kobles fra før den åpnes. 1. Løsne skruene [2] og ta av dekselet [1]. 2. Løsne skruene [4] og ta stikkontakten [5] ut av dekselet [1]. 3. Bruk kabelinnføringer [8] som passer til kablene. Vernetypen IP... som er angitt på merkeskiltet, er kun gyldig når det monteres kabelgjennomføringer av tilsvarende kapslingsgrad. Bilde 12: Eksempel: Merkeskilt for kapslingsgrad IP68 4. Monter egnede plugger [7] på kabelinnføringer [6] som ikke brukes. 5. Før kablene inn i kabelinnføringene [8] Tilkoble kabler Tillatte tilkoplingstverrsnitt må overholdes. Fare for motorskader hvis termistorer eller termobrytere ikke er koblet! Hvis motorvern ikke kobles, så utgår garantien for aktuatoren. Termistor eller termobryter kobles til eksterne styreenheter. Fare for korrosjon pga. kondens! Koble elektrisitet til aktuatoren straks etter montering, slik at varmeelementet reduserer kondensdannelsen. 1. Avisoler kablene. 2. Avisoler lederne. 3. Ved fleksible ledninger: Bruk endehylser iht. DIN Tilkoble ledningen i henhold til det tilhørende koblingsskjemaet. 17

18 Elektrisk tilkobling SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Ved feil: Farlig spenning hvis jordledning IKKE er koblet til! Elektrisk støt er mulig. Koble til alle jordledningene. Koble jordkabelen til en ekstern jordforbindelse. Utstyret skal bare settes i drift med tilkoblet jordledning. 5. Jordledninger med ringører (fleksible ledninger), eller øye (stive ledninger) i jordledertilkoblingen. Bilde 13: Tilkobling av jordledning [1] Stikkontakt [2] Skrue [3] Underlagsskive [4] Låseskive [5] Jordledning med ringøre/øye [6] Tilkobling av jordledning, symbol: Merk Enkelte aktuatorer er utstyrt med varmelement i motoren. Motorvarmen reduserer danning av kondens i motoren. 18

19 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Elektrisk tilkobling Lukke tilkoblingsrommet Bilde 14: Eksempel: Utførelse S [1] Deksel [2] Skruer deksel [3] O-ring [4] Skruer stikkontakt [5] Stikkontakt [6] Kabelinnføring [7] Plugg [8] Kabelinnføring (ikke inkludert i leveransen) 5.3. Tilbehør til elektrokontakt Kortslutning ved innklemming av ledningene! Strømstøt og funksjonsfeil mulig. Stikkontakten settes forsiktig inn, slik at ledninger ikke klemmes fast. 1. Sett stikkontakten [5] inn i dekselet [1] og fest den med skruene [4]. 2. Rengjør tetningsflatene på dekselet [1] og huset. 3. Kontroller at O-ringen (3) er i orden. Legg O-ringen korrekt inn. 4. O-ring smøres lett inn med syrefritt fett (f.eks. vaselin) og legges riktig inn. 5. Sett på dekselet [1] og skru fast skruene [2] jevnt i kryss. 6. Stram kabelinnføringene [8] med det angitte dreiemomentet for å sikre den aktuelle kapslingsklassen. Opsjon Holderamme Bruk Holderamme for sikker oppbevaring av frakoblet plugg. Beskyttelse mot direkte berøring av kontaktene og mot miljøpåvirkning. 19

20 Elektrisk tilkobling SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Bilde 15: Holderamme Beskyttelsesdeksel Dobbeltett mellomkobling Beskyttelsesdeksler for pluggrom, ved fratrukket plugg. Det åpnete tilkoblingsrommet kan lukkes med et beskyttelsesdeksel (ikke avbildet). Når den elektriske tilkoblingen tas av, eller når en kabelgjennomføring er utett, kan det komme støv og fuktighet inn i huset. Dette forhindres ved å montere en dobbeltett mellomkobling [2] mellom den elektriske koblingen [1] og enhetens hus. Kapslingsgraden til apparatet (IP68) opprettholdes, også når den elektriske kontakten [1] tas av. Bilde 16: Elektrisk kontakt med dobbeltett mellomkobling [1] Elektrisk tilkobling [2] Dobbeltett mellomkobling [3] Aktuatorhus Ytre jordkobling Som opsjon finnes det en ytre jordingsforbindelse (klemmebøyle) på huset for jording av aktuatorhuset. Bilde 17: Jordingsforbindelse 20

21 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Betjening 6. Betjening 6.1. Manuell drift I forbindelse med innstilling og igangsetting, ved motorsvikt eller nettutfall kan aktuatoren kjøres i manuell drift. Ved hjelp av en innbygget omkoblingsmekanikk kobles manuell drift inn Koble inn manuell drift Skader på motorkoplingen på grunn av feil betjening! Manuell drift må bare kobles inn når motoren står stille. 1. Trykk på knappen. 2. Håndrattet dreies i ønsket retning. For å lukke aktuatoren dreies håndrattet med klokken: Drivaksel (aktuator) dreier i retning STENGT med klokken Koble ut manuell drift 6.2. Motordrift Manuell drift kobles ut automatisk, når motoren er koblet inn. I motordrift står håndrattet stille. Skader på ventil ved feil innstilling! Før motordrift må alle innstillinger for idriftsettelse og prøvekjøring utføres. Et eksternt automatikkskap er nødvendig for å betjene aktuatoren elektrisk. Hvis aktuatoren skal kjøres lokalt, så behøver man et ekstra lokalt styrepanel. 1. Koble til spenningsforsyningen. 2. For å lukke aktuatoren slås motordrift på i retning LUKKET. Aktuator aksel dreier i retning LUKKET, med klokken. 21

22 Posisjonsindikeringer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Posisjonsindikeringer 7.1. Mekanisk posisjonsindikator/løpeindikator Opsjon Den mekaniske posisjonsindikatoren: viser kontinuerlig ventilposisjonen (Indikatorskiven [2] dreier seg ca. 180 til 230 ved kjøring fra STENGT til ÅPEN posisjon eller omvendt.) viser om aktuatoren går (løpeindikator) viser når endeposisjoner nås (via indikatormerke [3]) Bilde 18: Mekanisk posisjonsindikator [1] Deksel [2] Indikatorskive [3] Indikatormerke [4] Symbol for ÅPEN stilling [5] Symbol for STENGT stilling 22

23 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Signaler 8. Signaler 8.1. Tilbakemeldinger fra aktuator Merk Byterne kan enten være enkeltbrytere (1 NC og 1NO), tandembrytere (2 NC og 2 NO) eller trippelbrytere (3 NC og 3 NO). Nøyaktig versjon står i koplingsskjemaet eller i teknisk datablad som hører til. Tilbakemelding Endeposisjon ÅPEN/STENGT er nådd. Type og betegnelse i koplingsskjema Innstilling over endebryter Bryter: 1 NC og 1 NO (standard) WSR WÖL Mellomposisjon nådd (opsjon) Innstilling over DUO endebryter Bryter: 1 NC og 1 NO (standard) Endeposisjonen ÅPEN/STENGT er nådd. Motorvern aktivert Løpevisning (opsjon) Posisjon tilbakemelding (opsjon) Manuell drift aktiv (opsjon) WDR WDL Innstilling over momentkopling Bryter: 1 NC og 1 NO (standard) DSR DÖL Lukke endebryter høyredreining Åpne endebryter venstredreining Endebryter DUO høyredreining Endebryter DUO venstredreining Lukke momentbryter høyredreining Åpne momentbryter venstredreining Alt etter versjon med termobryter eller termistor F1, Th R3 Bryter: 1 NC (standard) S5, BL Termobryter PTC-termistor Blinkgiver Med potensiometer eller elektronisk posisjonsgiver EWG/RWG, alt etter utførelse R2 R2/2 B1/B2, EWG/RWG B3/B4, EWG/RWG Potensiometer Potensiometer i tandemtilordning (opsjon) 3- eller 4-ledersystem (0/4 20 ma) 2-ledersystem (4 20 ma) Bryter 23

24 Igangkjøring SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Igangkjøring 9.1. Åpne bryterrommet For de følgende innstillingene (opsjoner) må bryterrommet åpnes. 1. Løsne skruene (2) og ta av dekselet (1) på bryterrommet. Bilde 19: 2. Når indikatorskive (3) er for hånden: Indikatorskive [3] trekkes av med fastnøkkel (som spak). Merk: For å unngå lakkskader må det legges noe mykt, f.eks. et tørkle, under fastnøkkelen. Bilde 20: 9.2. Stille inn dreiemoment Når det innstilte utkoblingsmomentet nås, aktiveres momentbryterene (ventilens overlastvern). Merk Momentbrytere kan også utløses i manuell drift. Skader på ventilene ved for høyt innstilt utkoblingsmoment! Utkoblingsmomentet må være tilpasset ventilen. Innstillingen må bare endres etter samtykke fra ventilprodusenten. 24

25 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Igangkjøring Bilde 21: Målehoder for dreiemoment [1] Målehode svart for moment i retning STENGT [2] Målehode hvitt for moment i retning ÅPEN [3] Låseskruer [4] Skalaskiver 1. Begge låseskruene [3] på pekerskiven løsnes. 2. Still inn det nødvendige momentet (1 da Nm = 10 Nm) ved å dreie skalaskiven [4]. Eksempel: - Målehode svart innstilt på ca. 25 da Nm 250 Nm for retning STENGT - Målehode hvitt innstilt på ca. 20 da Nm 200 Nm for retning ÅPEN 3. Trekk låseskruene [3] til igjen. Merk: Maks. tiltrekningsmoment: 0,3 0,4 Nm 9.3. Stille inn endebrytere Momentbrytere er stilt inn. Endebryteren registrerer reguleringsveien. Når innstilt posisjon oppnås, betjenes bryteren. Bilde 22: Innstillingselementer for endebryter svart felt: [1] Innstillingsskrue: Endeposisjon STENGT [2] Indikator: Endeposisjon STENGT [3] Punkt: Endeposisjon STENGT innstilt hvitt felt: [4] Innstillingsskrue: Endeposisjon ÅPEN [5] Indikator: Endeposisjon ÅPEN [6] Punkt: Endeposisjon stilt inn på ÅPEN Stille inn endeposisjon STENGT (svart felt) 1. Koble inn manuell drift. 2. Drei håndrattet med urviseren til ventilen er stengt. 3. Drei håndrattet tilbake ca. ½ omdreining (etterløp). 25

26 Igangkjøring SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Bruk en skrutrekker til å skru innstillingsskruen [1] i pilretningen, samtidig som du hele tiden trykker inn, og følg med på indikatoren [2]. Det høres og føles en kneppende lyd, og indikatoren [2] flytter seg i 90 stepp. 5. Står indikatoren [2] 90 foran punkt [3]: Fortsett den videre dreiningen sakte. 6. Hopper indikatoren [2] til punkt [3]: Slutt å dreie og slipp løs innstillingsskruen. Endeposisjon STENGT er stilt inn Stille inn endeposisjon ÅPEN (hvitt felt) 7. Dersom det ble dreid for langt (knepp etter at indikatoren har hoppet): Drei innstillingsskruen videre i samme retning og gjenta innstillingsprosedyren. 1. Koble inn manuell drift. 2. Drei håndrattet mot urviseren til ventilen er åpen. 3. Drei håndrattet tilbake ca. ½ omdreining (etterløp). 4. Bruk en skrutrekker til å skru innstillingsskruen [4] (bildet) i pilretningen, samtidig som du hele tiden trykker inn, og følg med på indikatoren [5]. Det høres og føles en kneppende lyd, og indikatoren [5] flytter seg i 90 stepp. 5. Står indikatoren [5] 90 foran punkt [6]: fortsett den videre dreiningen sakte. 6. Hopper indikatoren [5] til punkt [6]: slutt å dreie og slipp løs innstillingsskruen Stille inn mellomposisjoner Endeposisjon ÅPEN er stilt inn. 7. Dersom det ble dreid for langt (knepp etter at indikatoren har hoppet): Drei innstillingsskruen videre i samme retning og gjenta innstillingsprosedyren. Opsjon Aktuatorer med DUO-endebryter har to mellomstillingsbrytere. Det kan stilles inn en mellomposisjon per dreieretning. Bilde 23: Innstillingselementer for endebryter svart felt: [1] Innstillingsskrue: Dreieretning STENGT [2] Indikator: Dreieretning STENGT [3] Punkt: Mellomposisjon STENGT innstilt hvitt felt: [4] Innstillingsskrue: Løperetning ÅPEN [5] Indikator: Løperetning ÅPEN [6] Punkt: Mellomposisjon ÅPEN er innstilt Merk Mellomposisjonsbryterne frigir kontaktene igjen etter 177 omdreininger (styreenhet for omdreininger pr. slag) eller omdreininger (styreenhet for omdreininger pr. slag). 26

27 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Igangkjøring Stille inn dreieretning STENGT (svart felt) Stille inn dreieretning ÅPEN (hvitt felt) 1. Kjør ventilen i retning STENGT til ønsket mellomposisjon. 2. Hvis det ble dreiet for mye: Ventilen dreies tilbake og mellomposisjon kjøres på nytt i retning STENGT. Merk: Mellomposisjon må alltid startes i samme retning, som senere i elektrisk drift. 3. Innstillingsskrue [1] dreies under stadig trykk med skrutrekker i pilretning, observer peker [2] ved dette: Det høres og føles en kneppende lyd, og indikatoren (2) flytter seg i 90 stepp. 4. Står indikatoren (2) 90 foran punkt (3): fortsett den videre dreiningen sakte. 5. Hopper indikatoren (2) til punkt (3): slutt å dreie og slipp løs innstillingsskruen. Mellomposisjonen i dreieretningen STENGT er stilt inn. 6. Dersom det ble dreid for langt (knepp etter at indikatoren har hoppet): Drei innstillingsskruen videre i samme retning og gjenta innstillingsprosedyren. 1. Kjør ventilen i retning ÅPEN til ønsket mellomposisjon. 2. Hvis det ble dreiet for mye: Ventilen dreies tilbake, og det må på nytt kjøres til mellomposisjonen i retning ÅPEN (kjør alltid til mellomposisjonen i samme retning som senere under elektrisk drift). 3. Innstillingsskrue [4] dreies under stadig trykk med skrutrekker i pilretning, observer peker [5] ved dette: Det høres og føles en kneppende lyd, og indikatoren (5) flytter seg i 90 stepp. 4. Står indikatoren (5) 90 foran punkt (6): fortsett den videre dreiningen sakte. 5. Hopper indikatoren (5) til punkt (6): slutt å dreie og slipp løs innstillingsskruen. Mellomposisjonen i dreieretningen ÅPEN er stilt inn. 6. Dersom det ble dreid for langt (knepp etter at indikatoren har hoppet): Drei innstillingsskruen videre i samme retning og gjenta innstillingsprosedyren Prøvekjøring Foreta en prøvekjøring kun når alle parametere som er beskrevet tidligere er gjennomført Kontrollere dreieretningen Skader på ventilen ved feil dreieretning! Slå av øyeblikkelig ved feil dreieretning. Korriger fasesekvensen. Gjenta prøvekjøringen. 1. Kjør aktuatoren til midtposisjonen, eller så langt fra endeposisjonen som nødvendig. 2. Aktuator slås på i kjøreretning STENGT og dreieretningen observeres: med indikatorskive: Trinn 3 uten indikatorskive: Trinn 4 (hulaksel) Slå av før den når endestillingen. 27

28 Igangkjøring SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR med indikatorskive: Observer dreieretningen. Dreieretningen stemmer når aktuatoren kjører i retning STENGT og indikatorskiven dreies mot urviseren. 4. uten indikatorskive: Skru ut gjengepluggen (1) og tetningen (2) eller rørbeskyttelseshetten (4) og hold øye med dreieretningen på hulakselen (3) eller på spindelen (5). Dreieretningen stemmer når aktuatoren kjører i retning STENGT og hulakselen eller spindelen dreier med urviseren. Bilde 24: Hulaksel/spindel [1] Gjengeplugger [2] Tetning [3] Hulaksel [4] Beskyttelseskappe for spindelbeskyttelsesrør [5] Spindel [6] Spindelbeskyttelsesrør Kontroll av endebryter 1. Kjør aktuatoren til begge endeposisjonene for hånd. Endebryteren er korrekt innstilt når: - Bryter WSR koples i endeposisjon LUKKET - Bryter WÖL koples i endeposisjon ÅPEN - Når håndrattet dreies tilbake frigis kontaktene igjen. 2. Dersom endeposisjonene er stilt inn feil: Still inn endebryter på nytt. 3. Hvis endeposisjonene er riktig innstilt og ingen alternativer (som f.eks. potensiometer, posisjonsgiver) finnes. Lukk bryterrommet. 28

29 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Igangkjøring 9.6. Elektronisk posisjonsgiver EWG 01.1 Tekniske data Opsjon Den elektroniske forskyvningsføleren EWG 01.1 kan brukes til fjernvisning av posisjoner eller generelt til å gi tilbakemelding om ventilstilling. Den genererer et strømsignal på 0 20 ma eller 4 20 ma på bakgrunn av den ventilposisjon som registreres av hallsensorene. Tabell 4: EWG 01.1 Data 3- og 4-ledersystem 2-ledersystem Utgangsstrøm I a 0 20 ma, 4 20 ma 4 20 ma Spenningsforsyning U 1) V 24 V DC (18 32 V) 24 V DC (18 32 V) Maks. strømforbruk LED av = 26 ma, LED på = 27 ma 20 ma Maks. last R B 600 Ω (U V 12 V)/20 ma Strømforsyningens påvirkning 0,1 % Lastens påvirkning Temperaturens påvirkning Omgivelsestemperatur 2) 0,1 % < 0,1 /K 60 C til +80 C 1) 2) Spenningsforsyning mulig via: Styreenheter AC, AM eller ekstern nettadapter Avhengig av aktuatorens temperaturområde: se merkeskilt Innstillingselementer EWG befinner seg i aktuatorens bryterrom. Bryterrommet må være åpent når innstillingen utføres. Se <Åpne bryterrom>. Alle innstillinger utføres med de to knappene [S1] og [S2]. Bilde 25: Blikk på styreenhet ved åpent bryterrom [S1] Knapp: 0/4 ma settes [S2] Knapp: 20 ma settes LED optisk hjelp til innstilling [1] Målepunkt (+) 0/4 20 ma [2] Målepunkt (-) 0/4 20 ma I målepunkt [1] og [2] kan utgangsstrømmen (måleområde 0 20 ma) kontrolleres. Tabell 5: Kort oversikt over knappfunksjoner Knapp [S1] + [S2] [S1] [S2] Funksjon trykkes samtidig i 5 s: Aktivere innstillingsmodus trykkes i 3 s i innstillingsmodus: 4 ma settes trykkes i 6 s i innstillingsmodus: 0 ma settes trykkes i 3 s i drift: Aktivere/deaktivere LED-signalisering av endeposisjon berøres i endeposisjon: strømverdien reduseres med 0,02 ma trykkes i 3 s i innstillingsmodus: 20 ma settes trykkes i 3 s i drift: Aktivere/deaktivere LED-signalisering av endeposisjon berøres i endeposisjon: strømverdien økes med 0,02 ma 29

30 Igangkjøring SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Stille inn måleområde Når innstillingen utføres, må det foreligge strømtilførsel til posisjonsgiveren. Merk Det kan stilles inn både et måleområde på 0/4 20 ma og et måleområde på 20 0/4 ma (inversdrift). Måleområdet (normal- eller inversdrift) fastsettes gjennom tilordning av knappene S1/S2 til endeposisjonene. Når innstillingsmodus aktiveres, slettes innstillingen i begge endeposisjoner, og utgangssrømmen settes til en verdi på 3,5 ma. Etter aktiveringen må begge endeverdiene (0/4 og 20 ma) stilles inn på nytt. Dersom man utilsiktet stiller inn feil verdi, kan man til enhver tid tilbakestille innstillingen ved å aktivere innstillingsmodus på nytt (trykke på [S1] og [S2] samtidig). Aktivere innstillingsmodus 1. Trykk inn de to tastene [S1] og [S2] samtidig og hold dem trykket i ca. 5 sekunder: Lysdioden gir fra seg pulserende dobbeltblink og signaliserer at innstillingsmodus er aktivert korrekt. Ved annen rekkefølge på LED-blinkene (lyser opp en eller tre ganger): Se <Feil under igangsetting>. Stille inn måleområde 2. Kjør ventilen til en av endeposisjonene (STENGT/ÅPEN). 3. Still inn ønsket utgangsstrøm (0/4 ma hhv. 20 ma): for 4 ma: [S1] holdes inne i ca. 3 sekunder, til LED blinker sakte. for 0 ma: [S1] holdes inne i ca. 6 sekunder, til LED blinker raskt. for 20 ma: [S2] holdes inne i ca. 3 sekunder, til LED lyser. 4. Kjør ventilen til motsatt endeposisjon Tilpasse strømverdier Verdien som er innstilt i endeposisjonen (0/4 ma hhv. 20 ma) endres ikke under kjøring i innstillingsmodus. 5. Utfør innstillingen i 2. sluttposisjon på samme måte. 6. Kjør en gang til til begge endeposisjonene for å kontrollere innstillingen. Hvis måleområdet ikke kan stilles inn: Se <Feil under igangsetting>. Hvis strømverdiene (0/4/20 ma) ikke stemmer: Se <Tilpasse strømverdier>. Hvis strømverdien varierer (f.eks. mellom 4,0 4,2 ma): Deaktiver <LED-signalisering av endeposisjon>. Strømverdiene som er satt i endeposisjonene (0/4/20 ma) kan til enhver tid tilpasses. Vanlige verdier er f.eks. 0,1 ma (i stedet for0 ma) eller 4,1 ma (i stedet for 4 ma). Merk Hvis strømverdien varierer (f.eks. mellom 4,0 4,2 ma), må <LED-signalisering av endeposisjon> deaktiveres for å tilpasse strømverdien. 30

31 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Igangkjøring Kjør ventilen til ønsket endeposisjon (STENGT/ÅPEN) Aktivere/deaktivere LED-signalisering av endeposisjon Redusere strømverdi: Trykk på knapp [S1] (strømmen reduseres med 0,02 ma hver gang knappen trykkes) Øke strømverdien: Knapp [S2] (strømmen økes med 0,02 ma hver gang knappen trykkes) Lysdioden kan stilles inn slik at den indikerer at endeposisjonene er nådd ved å blinke eller lyse, eller ved at den er slukket i endeposisjonene. Under innstillingsmodus er signalisering av endeposisjon deaktivert. Aktivere/deaktivere 1. Kjør ventilen til en av endeposisjonene (STENGT/ÅPEN). 2. Knapp [S1] eller [S2] holdes inne i ca. 3 sekunder. Signalisering av endeposisjon aktiveres hhv. deaktiveres. Tabell 6: LED-atferd når signalisering av endeposisjon er aktivert innstilt utgangsstrøm 4 ma 0 ma 20 ma LED-atferd i endeposisjon LED blinker sakte LED blinker raskt LED lyser 9.7. Potensiometer Opsjon Potensiometeret fungerer som sensor for å måle ventilposisjonen. Innstillingselementer Potensiometeret befinner seg i aktuatorens bryterrom. Bryterrommet må være åpent når innstillingen utføres. Se <Åpne bryterrom>. Innstillingen utføres med potensiometeret [1]. Bilde 26: Styreenheten [1] Potensiometer Stille inn potensiometer Merk Avhengig av trinndelingen for reduksjonsgiret brukes ikke alltid hele motstandsområdet/ventilvandringen. Det er derfor nødvendig med en ekstern justeringsmulighet (innstillingspotensiometer). 1. Kjør ventil til endeposisjon STENGT. 2. Drei potensiometeret [1] med urviseren til anslag. Endeposisjon STENGT svarer til 0 % Endeposisjon ÅPEN svarer til 100 %. 3. Drei potensiometeret [1] litt tilbake. 31

32 Igangkjøring SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Elektronisk posisjonsgiver RWG Tekniske data 4. Fininnstill 0-punktet på eksternt innstillingspotensiometer (for fjernindikering). Opsjon Den elektroniske posisjonsgiveren RWG har til funksjon å måle ventilstillingen. Den genererer et strømsignal på 0 20 ma eller 4 20 ma på bakgrunn av den faktiske posisjonsverdi som registreres av potensiometeret (sensor). Tabell 7: RWG 4020 Data 3- og 4-ledersystem 2-ledersystem Utgangsstrøm I a 0 20 ma, 4 20 ma 4 20 ma Spenningsforsyning U 1) V 24 V DC (18 32 V) 14 V DC + (I x R B ), maks. 30 V Maks. strømforbruk Maks. last R B 600 Ω Strømforsyningens påvirkning 0,1 %/V Lastens påvirkning Temperaturens påvirkning Omgivelsestemperatur 2) Giverpotensiometer 24 ma ved 20 ma utgangsstrøm 0,1 %/(0 600 Ω) 20 ma (U V 14 V)/20 ma 0,1 %/V < 0,3 /K 0,1 %/100 Ω 60 C til +80 C 5 kω 1) 2) Spenningsforsyning mulig via: Styreenheter AC, AM eller ekstern nettadapter Avhengig av aktuatorens temperaturområde: se merkeskilt Innstillingselementer RWG befinner seg i aktuatorens bryterrom. Bryterrommet må være åpent når innstillingen utføres. Se <Åpne bryterrom>. Innstillingen utføres med tre potensiometere, [1], [2] og [3]. Bilde 27: Blikk på styreenhet ved åpent bryterrom Stille inn måleområde [1] Potensiometer (posisjonsensor) [2] Potensiometer min. (0/4 ma) [3] Potensiometer maks. (20 ma) [4] Målepunkt (+)0/4 20 ma [5] Målepunkt ( ) 0/4 20 ma I målepunkt [4] og [5] kan utgangsstrømmen (måleområde 0 20 ma) kontrolleres. Når innstillingen utføres, må det foreligge strømtilførsel til posisjonsgiveren. 1. Kjør ventil til endeposisjon STENGT. 32

33 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Igangkjøring 2. Tilkoble måleapparat for 0 20 ma til målepunktene [4 og 5]. Hvis ingen verdi kan måles: Kontroll av om det er koblet ekstern last til kundetilkobling XK (ved standardkabling: klemme 23/24). Overhold maks. last R B. Eller opprett en broforbindelse på kundetilkobling XK (ved standardkabling: klemme 23/24). 3. Drei potensiometeret [1] med urviseren til anslag. 4. Drei potensiometeret [1] litt tilbake. 5. Drei potensiometeret [2] mot høyre til utgangsstrømmen stiger. 6. Drei potensiometeret min. [2] tilbake til følgende verdi er nådd: - ved 0 20 ma ca. 0,1 ma - ved 4 20 ma ca. 4,1 ma Dette sikrer at det elektriske 0-punktet ikke overskrides. 7. Kjør ventil til endeposisjon ÅPEN. 8. Still inn sluttverdien til 20 ma med potensiometeret [3]. 9. Kjør mot endeposisjonen STENGT igjen og kontroller minimumsverdien (0,1 ma eller 4,1 ma). Korriger hvis nødvendig. Merk Hvis den maksimale verdien ikke nås må valgt reduksjonsgir kontrolleres Stille inn mekanisk posisjonsindikator Opsjon 1. Sett indikatorskiven på akselen. 2. Kjør ventil til endeposisjon STENGT. 3. Nedre indikatorskive dreies til symbolet (STENGT) stemmer overens med indikatormerket på dekselet. 4. Kjør aktuator til endeposisjon ÅPEN. 5. Nedre indikatorskive holdes fast og øvre skive med symbol (ÅPEN) dreies til det stemmer overens med indikatormerket på dekselet. 6. Kjør på nytt ventilen til endeposisjon STENGT. 7. Kontroller innstilling: Hvis symbolet (STENGT) ikke stemmer overens med indikatormerket på dekselet: 7.1 Gjenta innstillingen. 7.2 Kontroller ev. valget av reduksjonsgir. 33

34 Igangkjøring SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Lukke bryterrommet Fare for korrosjon pga. lakkskader! Utbedre lakkskader etter arbeider på utstyret. 1. Rengjør tetningsflatene på dekselet og huset. 2. Kontroller om O-ringen (3) er i orden. Legg O-ringen korrekt inn. 3. O-ring smøres lett inn med syrefritt fett (f.eks. vaselin) og legges riktig inn. 4. Sett dekselet (1) på bryterrommet. 5. Trekk skruene (2) jevnt til over kryss. 34

35 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Utbedring av feil 10. Utbedring av feil Feil under igangsetting Tabell 8: Feil under igangsetting Feil Ikke mulig å stille inn mekanisk posisjonsindikator. Aktuatoren kjører til endestopperen for ventilen på tross av at endebrytere er innstilt. Beskrivelse/årsak Reduksjonsgiret passer ikke til omdreiningene/slagene til aktuatoren. Det ble ikke tatt hensyn til etterløp under innstillingen av endebryteren. Etterløpet oppstår på grunn av aktuatorens og ventilens svingmasse og styreenhetens utkoblingsforsinkelse. Tiltak Skift ut reduksjonsgiret. Beregn etterløpet: Etterløp = den avstand som tilbakelegges fra utkobling til stillstand. Still inn endebryteren på nytt og ta i den forbindelse hensyn til etterløpet (drei håndrattet tilbake tilsvarende etterløpet). På målepunktene på RWG kan man ikke måle noen verdi. Strømsløyfen over RWG er åpen (Posisjons tilbakemeldingen 0/4 20 ma fungerer kun når strømsløyfen over RWG er lukket.) Legg inn brokopling over RWG på XK (klemmer 23/24). Ekstern last kobles med XK, f.eks. fjernvisning. Maksimal belastning R B overholdes. Måleområdet 0/4 20 ma hhv. maks. verdi 20 ma på posisjonsgiveren kan ikke stilles inn, eller den avgir feil verdi. Måleområdet 0/4 20 ma på posisjonsgiver EWG kan ikke stilles inn. Reduksjonsgiret passer ikke til omdreiningene/slagene til aktuatoren. LED på EWG pulserer i innstillingsmodus a) med ett blink eller b) tre blink: Skift ut reduksjonsgiret. Tilkall AUMA service. Ende- og/eller momentbryter kopler ikke. Kontrollere bryter a) EWG er ikke kalibrert. b) Magnetposisjonene for EWG er forskjøvet. Bryteren er defekt eller feil innstilt. Kontroller innstillingen, still evt. endestillingene inn på nytt. Se <Kontrollere bryter>, skift ut bryteren ved behov. Med de røde testknappene (1) og (2 ) kan bryterne aktiveres for hånd: Motorvern (varmeovervåkning) 1. Drei testknappen (1) i pilretning DSR: Momentbryter STENGT utløses. 3. Drei testknappen (2) i pilretning DÖL: Momentbryter ÅPEN utløses. Hvis det er montert en DUO-endebryter (opsjon) i aktuatoren, aktiveres samtidig mellomstillingsbryterne WDR og WDL. 1. Drei testknappen (1) i pilretning WSR: Endebryter LUKKET utløses. 2. Drei testknappen (2) i pilretning WÖL: Endebryter ÅPEN utløses. For å beskytte mot overoppheting og for høye overflatetemperaturer på aktuatoren, har motorviklingen en integrert termistor eller termobryter. Denne reagerer når maksimalt tillatt temperatur på viklingen er nådd. Ved høy temperatur Ved korrekt kobling av kablene fra kontrollenheten stoppes aktuatoren, en videre kjøring er først mulig etter nedkjøling av motoren. 35

36 Utbedring av feil SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Mulige årsaker Tiltak Overbelastning, overskridelse av gangtid, for mange ut- og innkoblinger, for høy omgivelsestemperatur. Kontroller årsaken, fjern feilen hvis det er mulig. 36

37 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Service og vedlikehold 11. Service og vedlikehold Skader på grunn av ikke-forskriftsmessig vedlikehold! Service- og vedlikeholdsarbeider skal bare utføres av utdannet fagpersonell med autorisasjon fra sluttbruker eller anleggets operatør. Vi anbefaler å ta kontakt med vår kundeservice når slike arbeider skal utføres. Det skal bare utføres overhalings- og vedlikeholdsarbeider når utstyret er ute av drift og elektriske koblinger er koblet fra. AUMA Service & Support AUMA har et omfattende servicetilbud, som f. eks. vedlikehold og inspeksjon, samt kursing av kunder. Kontaktadressene finnes i dette dokumentet under <Adresser> og på Internett (www.auma.com) Forebyggende tiltak for vedlikehold og sikker drift Følgende tiltak er nødvendige for å sikre at produktet fungerer sikkert under drift: 6 måneder etter idriftsettelse og deretter årlig Utfør en visuell kontroll: Kabelinnføringer, kabeltilskruinger, blindplugger osv. kontrolleres for å sikre at de sitter fast og er tette. Følg ventilprodusentens spesifikasjoner for dreiemoment. Kontroller at festeskruene mellom aktuator og ventil/gir er trukket fast til. Hvis det er nødvendig ettertrekkes det med tiltrekkingsmomentene for skruene som er angitt i kapittelet <Montering>. Ved sjelden betjening: Gjennomfør en prøvekjøring. På utstyr med spindelkobling A: Press litiumsåpe EP-multifett på mineraloljebasis inn i smørenippelen. Smøring av ventilspindelen må skje separat. Bilde 28: Spindelkobling A [1] Spindelkobling A [2] Smørenippel Tabell 9: Fettmengder for spindelkobling A Spindelkobling A 07.2 A 10.2 A 14.2 A 16.2 Mengde [g] 1) 1, ) For fett med tetthet r = 0,9 kg/dm³ I beskyttelsesklasse IP68 Etter en oversvømmelse: Kontroller aktuatoren. Ved vanninntrengning, finn lekkasjestedene og reparer disse, drener enheten på fagmessig korrekt måte, og kontroller at den fungerer Vedlikehold Smøring Girhuset er forhåndsfylt med fett fra fabrikken. 37

38 Service og vedlikehold SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Fettet skiftes under vedlikeholdet. - Generelt etter 4-6 år for reguleringsdrift. - Generelt etter 6-8 år ved hyppig bruk (av/på drift). - Generelt etter år ved sjelden bruk (av/på drift). Vi anbefaler også en utskiftning av pakningene ved fettskifte. Under drift er ingen annen smøring nødvendig Deponering og resirkulering Våre aktuatorer er produkter med ekstremt lang levetid. På et eller annet tidspunkt vil de imidlertid måtte skiftes ut. Utstyret er bygget opp i moduler, og kan derfor lett deles opp og sorteres på følgende måte: Elektronikkavfall Ulike metaller Plast Smørefett og olje Generelt gjelder: Fett og oljer er generelt vannforurensende stoffer som ikke må slippes ut i miljøet. Lever inn det demonterte materialet til et godkjent avfallshåndteringsanlegg / en godkjent gjenbruksstasjon. Følg nasjonale forskrifter for avfallshåndtering. 38

39 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Tekniske data 12. Tekniske data Merk I følgende tabeller er opsjoner også oppførte i tillegg til standardversjoner. Nøyaktig versjon fremgår av teknisk datablad for ordren. Teknisk datablad for ordren kan lastes ned fra Internett, se på tysk og engelsk (ordrenummer må angis) Tekniske data aktuator Utstyr og funksjoner Driftstype Motorer Nettspenning, nettfrekvens Overspenningskategori Isoleringsklasse Motorvern Selvlåsende Motoroppvarming (opsjon) Manuell drift Signalisering manuell drift (opsjon) Elektrisk tilkobling Gjenger for kabelinnføringer Koblingsskjema Ventiltilkobling Standard: Opsjon: Korttidsdrift S2-15 min (aktuatorer for styringsdrift) Periodisk drift S4-25 % (aktuatorer for normal drift) Korttidsdrift S2-30 min (aktuatorer for styringsdrift) Periodisk drift S4-50 % (aktuatorer for normal drift) Periodisk drift S5-25 % (aktuatorer for normal drift) S5-25 % kun i forbindelse med isolerstoffklasse H Ved nominell spenning og 40 C omgivelsestemperatur og ved gjennomsnittlig belastning med 35 % av maks. moment Standard: Opsjon: Trefase-asynkronmotor, konstruksjon IM B9 iht IEC Enfase-vekselstrømsmotor, konstruksjon IM B9 iht IEC Likestrøm-shuntmotor, konstruksjon IM B14 iht IEC Likestrøm-kompoundmotor, konstruksjon IM B14 iht IEC Se merkeskilt motor Tillatt svingning i nettspenningen: ±10 % Tillatt svingning i nettfrekvensen: ±5 % (for trefase- og vekselstrøm) Kategori III iht. IEC Standard: Opsjon: Standard: Opsjon: F, tropesikker H, tropesikker Trefase- og vekselstrømsmotorer: Termobryter (NC) Likestrømsmotorer: Uten PTC-termistor (PTC iht DIN 44082) 1) Selvlåsende: Turtall inntil 90 1/min. (50 Hz), 108 1/min (60 Hz) IKKE selvlåsende Turtall fra 125 1/min (50 Hz), 150 1/min (60 Hz) Aktuatorer er selvlåsende når ventilposisjonen ikke kan endres i stoppet tilstand, på grunn av krefter som virker mot aktuatorens utgående aksel. Spenning: V AC, V AC eller 400 V AC (ekstern forsyning) Effekt avhengig av størrelse 12,5 25 W Manuell drift for innstilling og nødaktivering, er deaktivert under elektrisk drift. Opsjon: Låsbart håndratt Håndrattspindelforlengelse Skruenøddrift med 4-kant 30 mm eller 50 mm Melding manuell drift aktiv/ikke aktiv over enkeltbryter (1 vekselkontakt) Standard: Opsjon: Standard: Opsjon: AUMA rundplugg med skrueklemme Motortilkobling på DC-motorer til dels også via separat motorklemmebrett Klemme eller crimpforbindelse Styreplugg med gullunderlag (kontakter og stifter) metriske gjenger Pg-gjenger, NPT-gjenger, G-gjenger Koblingsskjema iht. ordrenummer følger med i leveringen Standard: Opsjon: B1 iht. EN ISO 5210 A, B2, B3, B4 iht. EN ISO 5210 A, B, D, E iht. DIN 3210 C iht. DIN 3338 Spesial-spindelkoblinger: AF, AK, AG, B3D, ED, DD, IB1, IB3 A klargjort for permanent smøring av spindlene 1) PTC-termistoren krever i tillegg en egnet utløser i styringen 39

40 Tekniske data SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Elektromekanisk styreenhet Endebryter Momentbryter Posisjon tilbakemelding, analog (opsjon) Mekanisk posisjonsindikator (opsjon) Løpeindikator Varmeelement i bryterrom Tellemekanisme for endeposisjon ÅPEN og STENGT Omdreininger per slag: 2 til 500 (standard) eller 2 til (opsjon) Standard: Opsjoner: Enkeltbryter (1 NC og 1 NO) per endeposisjon, ikke galvanisk isolert Tandembryter (2 NC og 2 NO) per endeposisjon, bryter galvanisk isolert Trippelbryter (3 NC og 3 NO) per endeposisjon, bryter galvanisk isolert Mellomposisjonsbryter (DUO-endebryter), kan stilles inn etter ønske Momentbrytere for retning ÅPEN og STENGT kan reguleres trinnløst Standard: Opsjoner: Enkeltbryter (1 NC og 1 NO) per retning, ikke galvanisk isolert Tandembryter (2 NC og 2 NO) per retning, bryter galvanisk isolert Potensiometer eller 0/4 20 ma (EWG/RWG) Kontinuerlig visning, innstillbar indikatorskive med symbolene ÅPEN og STENGT Blinkgiver (opsjon på reguleringsaktuatorer) Standard: Opsjoner: selvregulerende PTC-varme, 5 20 W, V AC/DC V AC/DC eller V AC I forbindelse med aktuatorstyringer AM eller AC er det montert en motstandsvarme med 5 W, 24 V DC i aktuatoren. Tekniske data ende- og dreiemomentbryter Mekanisk levetid Sølvbelagte kontakter: o/min o/maks I min. I maks. vekselstrøm I maks. likestrøm Gullbelagte kontakter: o/min o/maks I min. I maks. 2 x 10 6 ut- og innkoblinger 24 V AC/DC 250 V AC/DC 20 ma 5 A ved 250 V (ohm last) 3 A ved 250 V (induktiv last, cos phi = 0,6) 0,4 A ved 250 V (ohm last) 0,03 A ved 250 V (induktiv last, L/R = 3 µs) 7 A ved 30 V (ohm last) 5 A ved 30 V (induktiv last, L/R = 3 µs) 5 V 30 V 4 ma 400 ma Tekniske data blinkebryter Mekanisk levetid Sølvbelagte kontakter: o/min o/maks I maks. vekselstrøm I maks. likestrøm 10 7 ut- og innkoblinger 10 V AC/DC 250 V AC/DC 3 A ved 250 V (ohm last) 2 A ved 250 V (induktiv last, cos phi 0,8) 0,25 A ved 250 V (ohm last) Tekniske data bryter aktivering håndratt Mekanisk levetid 10 6 ut- og innkoblinger Sølvbelagte kontakter: o/min 12 V DC o/maks 250 V AC I maks. vekselstrøm 3 A ved 250 V (induktiv last, cos phi = 0,8) I maks. likestrøm 3 A ved 12 V (ohm last) 40

41 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Tekniske data Bruksbetingelser Bruk Monteringsstilling Monteringshøyde Omgivelsestemperatur Kapslingsgrad iht. EN Tilsmussingsgrad Vibrasjonsressistanse iht. IEC Korrosjonsbeskyttelse Dekklakk Maling Levetid Annet EU-direktiver Innendørs og utendørs bruk er tillatt Alle posisjoner m over havet > m over havet, på forespørsel Standard: Opsjoner: -40 C til +80 C 40 C til +60 C (aktuatorer for normal drift med likestrømsmotorer) 50 C til +60 C (vekselstrømsmotorer) -60 C til +60 C (trefase-vekselstrømsmotorer) 0 C til +120 C (aktuatorer for styredrift med trefase-vekselstrømsmotorer) Nøyaktig versjon, se aktuatorens merkeskilt Standard: Opsjon: IP68 Ved spesialmotorer avvikende kapslingsgrad: se merkeskiltet. DS tilkoblingsrom med tilleggsisolasjon mot innvendig rom (double sealed) Kapslingsgrad IP 68 oppfyller følgende krav iht. AUMA-bestemmelsen: Vanndybde: maksimal 8 m vannsøyle Varighet overflyt pga. vann: maksimalt 96 timer Opp til 10 aktiveringer i dykket tilstand Normal drift er ikke mulig under en oversvømmelse. Nøyaktig versjon, se aktuatorens merkeskilt Tilsmussingsgrad 4 (i lukket tilstand) iht. EN g, for 10 til 200 Hz Stabilitet mot svingninger og vibrasjoner ved oppstart eller ved feil ved anlegget. Men det er ikke snakk om en varig stabilitet. Gjelder for aktuatorer i utførelse AUMA NORM (med AUMA rund plugg, uten styreenhet), gjelder ikke i kombinasjon med gir. Standard: Opsjon: KS: egnet for oppstilling i industrianlegg, i vann- eller kraftverk ved atmosfære som er lavt belastet og for oppstilling i atmosfære som er av og til eller stadig belastet med moderat skadestoffkonsentrasjon (f.eks. i renseanlegg, kjemisk industri). KX: Egnet for montering i ekstremt belastet atmosfære med høy luftfuktighet og høy konsentrasjon av skadelige stoffer KX-G: Som KX, men i aluminiumsfri utførelse (deler plassert på utsiden) Pulverlakk Tokomponentmaling med jernglimmer Standard: Opsjon: AUMA sølvgrå (ligner RAL 7037) Andre farger på forespørsel AUMA aktuatorer oppfyller eller overgår krav til levetid i EN Du får detaljert informasjon på forespørsel. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): (2004/108/EF) Lavspenningsdirektiv: (2006/95/EF) Maskindirektiv: (2006/42/EF) 41

42 Reservedelsliste SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Reservedelsliste Aktuator SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR

43 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Reservedelsliste Merk: Oppgi aktuatortype og ordrenummer (se merkeskilt) når du bestiller reservedeler. Kun originale AUMAreservedeler må benyttes. Bruk av andre reservedeler medfører tap av garanti og fraskrivelse av produktansvar. Utseendet på reservedelene kan avvike fra tegningen. Ref.nr. Betegnelse Type Ref.nr. Betegnelse Type Hus Låseskrue Lagerflens Håndratt med håndtak Hulaksel Spindelkobling B1/B3/B4/C Drivaksel Hylse B1/B3/B4/C Motorkobling Mekanisk posisjonsindikator Manuell kobling Motorplugg med stikkontakt og kabeltre Planetgir håndrattsiden Potensiometer for posisjonsgiver Spak Potensiometer uten glidekobling Tannsegment Varmeelement Kronhjul Blinkbryter med stiftkontakter (uten impulsskive og isoleringsplate) Kobling II for momentkobling Styreenhet med målehoder for momentkobling og bryter Drivhjul endebryter Styreenhet med magnetisk ende- og momentgiver (MWG), for non-intrusive utførelse i forbindelse med integrert AUMATIC-styring Drivhjul for endebryter Bryterpakke for ÅPNE-retning Sikringsplate Bryterpakke for LUKKE-retning Kabelstreng for jordkabel Bryter for ende/moment Motor (VD motor inkl. ref.nr ) Bryterkassett Planetgir motorside (SA/SAR ved VD motor) Posisjonsgiver EWG/RWG Reduksjonsgir Potensiometer for RWG uten glidekobling Deksel Posisjonsgiverkort for RWG Stikkontakt (komplett) Kabelstreng for RWG Kontaktholder uten stiftkontakt Glidekobling for potensiometer Hunnkontakt for styreenhet Spindelbeskyttelsesrør (uten beskyttelseskappe) Hunnkontakt for motor Beskyttelseskappe for spindelbeskyttelsesrør Stiftkontakt for styreenhet V-Seal Stiftkontakt for motor Akseltetningsring for spindelkobling A med ISO-flens Deksel for elektrisk tilkobling Spindelmutter A (uten gjenge) Gjengeplugger Motorkobling motorside Spindelkobling A (uten spindelmutter) Pinne for motorkobling Aksialnålelager Stoppefjær for motorkobling Spindelkobling D S1 Tetningssett, lite Sett Sprengring S2 Tetningssett, stort Sett 43

44 Sertifikater SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR Sertifikater Monteringserklæring og EF-samsvarserklæring 44

45 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR

46 46 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2

47 SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Stikkordregister Stikkordregister A Akturatortype 8 AUMA Support App 8 B Beskyttelsesdeksel 20 Betjening 21 Bruksområde 4, 4 Bryter 15 D DataMatrix-kode 8 Deponering 38 Dobbeltett 20 Dreiemoment 24 Dreieretning 27 Drift 4 DUO-endebryter 26 E EF-samsvarserklæring 44 Elektrisk tilkobling 15 Elektronisk posisjonsgiver 29, 32 Emballasje 9 Endebryter 15, 25, 28 EWG 29 F Feil 35 Flensstørrelse 8 Forskyvningsføler EWG 29 G Godkjenningssertifikat 8 H Holderamme 19 Håndratt 10 I Identifisering 7 Idriftsettelse 4 Igangkjøring 24 Indikatorskive 22, 33 Inversdrift (20 0/4 ma) 30 L Lagring 9 LED-signalisering av 31 endeposisjon Løpeindikator 22 M Manuell drift 21 Mekanisk posisjonsindikator 22, 33 Mellomkobling 20 Mellomposisjoner 26 Merkeskilt 7 Momentbryter 15 Momentområde 7 Montering 10 Monteringserklæring 44 Motordrift 21 Motoroppvarming 18 Motorvern 35 N Nettfrekvens 15 Nettilkobling 15 Nettspenning 15 Normer 4 O Omgivelsestemperatur 7, 41 Ordrenummer 7, 8 P Personellets kvalifikasjoner 4 Posisjonsgiver EWG 29 Posisjonsgiver RWG 32 Posisjonsindikator 33 Posisjonsindikeringer 22 Potensiometer 31 Produksjonsår 8 Prøvekjøring 27 PTC-termistor 35 R Reservedelsliste 42 Resirkulering 38 Retningslinjer 4 RWG 32 J Jordingsforbindelse 20 K Kaplingsgrad 7, 41 koblingsplan 15 Koblingsskjema 8, 15 Kommisjonsnummer 8 Kontrollere bryter 35 Korrosjonsbeskyttelse 9, 41 Kortslutningsvern 15 47

48 Stikkordregister SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 S Serienummer 7, 8 Sertifikater 44 Service 37, 37 Signaler 23 Signalisering av endeposisjon 31 Sikkerhetsanvisninger 4 Sikkerhetsanvisninger/advarsler 4 Sikkerhetstiltak 4 Sikringer i bygningen 15 Smøremiddeltype 7 Smøring 37 Spindelbeskyttelsesrør 14 Spindelkobling A 11 Spindelkobling B, B1, B2, B3, 10 B4 og E Spindelmutter 12 Strømforbruk 15 Strømtype 15 Størrelse 8 Support 37 Support App 8 T Tandembryter 15 Tekniske data 39 Tekniske data bryter 40 Termobryter 35 Tilbehør (elektrokontakt) 19 Tilbehør til montering 14 Transport 9 Turtall 7 Tverrsnitt 16 Type (aktuatortype) 8 Typebetegnelse 7 Typeskilt 15 U Utbedring av feil 35 Utkoblingsforsinkelse 15 V Varmeovervåkning 35 Vedlikehold 4, 37, 37 Ventilspindel 14 Å År for produksjon 8 48

49 AUMA internasjonalt Europa AUMA Riester GmbH & Co. KG Werk Müllheim DE Müllheim Tel Werk Ostfildern-Nellingen DE Ostfildern Tel Service-Center Bayern DE Eching Tel Service-Center Köln DE Köln Tel Service-Center Magdeburg DE Niederndodeleben Tel AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H. AT 2512 Tribuswinkel Tel AUMA BENELUX B.V. B. A. BE 8800 Roeselare Tel ProStream Group Ltd. BG 1632 Sofia Tel OOO Dunkan-Privod BY Minsk Tel AUMA (Schweiz) AG CH 8965 Berikon Tel AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ Brandýs n.l.-st.boleslav Tel GRØNBECH & SØNNER A/S DK 2450 København SV Tel IBEROPLAN S.A. ES Madrid Tel AUMA Finland Oy FI Espoo Tel AUMA France S.A.R.L. FR Taverny Cedex Tel AUMA ACTUATORS Ltd. GB Clevedon, North Somerset BS21 6TH Tel D. G. Bellos & Co. O.E. GR Acharnai, Athens Tel APIS CENTAR d. o. o. HR Bestovje Tel Fabo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. HU 8800 Nagykanizsa Tel / Falkinn HF IS 108 Reykjavik Tel AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT Cerro Maggiore (MI) Tel AUMA BENELUX B.V. LU Leiden (NL) Tel NB Engineering Services MT ZBR 08 Zabbar Tel AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden Tel SIGUM A. S. NO 1338 Sandvika Tel AUMA Polska Sp. z o.o. PL Sosnowiec Tel AUMA-LUSA Representative Office, Lda. PT Barcarena Tel SAUTECH RO Bucuresti Tel OOO PRIWODY AUMA RU Khimki, Moscow region Tel OOO PRIWODY AUMA RU Moscow Tel ERICHS ARMATUR AB SE Malmö Tel ELSO-b, s.r.o. SK Nitra Tel / Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited Sirketi TR Ankara Tel AUMA Technology Automations Ltd UA Kiev Tel África Solution Technique Contrôle Commande DZ Bir Mourad Rais, Algiers Tel /18 A.T.E.C. EG Cairo Tel SAMIREG MA Casablanca Tel MANZ INCORPORATED LTD. NG Port Harcourt Tel

50 AUMA internasjonalt AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA 1560 Springs Tel América AUMA Argentina Rep.Office AR Buenos Aires Tel AUMA Automação do Brazil ltda. BR Sao Paulo Tel TROY-ONTOR Inc. CA L4N 8X1 Barrie, Ontario Tel AUMA Chile Representative Office CL Buin Tel Ferrostaal de Colombia Ltda. CO Bogotá D.C. Tel Transcontinental Trading Overseas SA. CU Ciudad Habana Tel / AUMA Región Andina & Centroamérica EC Quito Tel Corsusa International S.A.C. PE Miraflores - Lima Tel / 0044 / Control Technologies Limited TT Marabella, Trinidad, W.I. Tel /5011 AUMA ACTUATORS INC. US PA Canonsburg Tel AUMA (2862) Suplibarca VE Maracaibo, Estado, Zulia Tel Ásia AUMA Actuators UAE Support Office AE 287 Abu Dhabi Tel AUMA Actuators Middle East BH Salmabad Tel Mikuni (B) Sdn. Bhd. BN KA1189 Kuala Belait Tel / AUMA Actuators (China) Co., Ltd CN Taicang Tel PERFECT CONTROLS Ltd. HK Tsuen Wan, Kowloon Tel PT. Carakamas Inti Alam ID Jakarta Tel AUMA INDIA PRIVATE LIMITED. IN Bangalore Tel ITG - Iranians Torque Generator IR Teheran Trans-Jordan Electro Mechanical Supplies JO Amman Tel AUMA JAPAN Co., Ltd. JP Kawasaki-shi, Kanagawa Tel +81-(0) DW Controls Co., Ltd. KR Gasan-dong, GeumChun-Gu,, Seoul Tel Al-Arfaj Engineering Co WLL KW Salmiyah Tel TOO Armaturny Center KZ Atyrau Tel Network Engineering LB JBEIL, Beirut Tel AUMA Malaysia Office MY Seremban, Negeri Sembilan Tel Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC OM Ruwi Tel FLOWTORK TECHNOLOGIES CORPORATION PH 1550 Mandaluyong City Tel M & C Group of Companies PK Cavalry Ground, Lahore Cantt Tel , Petrogulf W.L.L QA Doha Tel AUMA Saudi Arabia Support Office SA Al Khobar Tel AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG Singapore Tel NETWORK ENGINEERING SY Homs Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH Yannawa, Bangkok Tel Top Advance Enterprises Ltd. TW Jhonghe City, Taipei Hsien (235) Tel AUMA Vietnam Hanoi RO VN Hanoi Austrália BARRON GJM Pty. Ltd. AU NSW 1570 Artarmon Tel

51 AUMA internasjonalt 51

52 AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O.Box 1362 DE Müllheim Tel Fax Y /041/no/1.14 Detaljert informasjon om produktene fra AUMA finner du på internett på:

Aktuatorer for 90 dreining SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Aktuatorer for 90 dreining SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Aktuatorer for 90 dreining SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Les først

Detaljer

Aktuatorer for 90 dreining SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (uten styreenhet)

Aktuatorer for 90 dreining SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (uten styreenhet) Aktuatorer for 90 dreining SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Les først

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse AM 01.1/AM 02.1 Les først veiledningen!

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC Styring Parallelt Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus HART Driftsinstruks Montering,

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusiv

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusiv Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC Styresignaler Parallelt Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsinstruks Montering,

Detaljer

Multiturn aktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExB 01.1

Multiturn aktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExB 01.1 Multiturn aktuatorer SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExB 01.1 Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse AMExB 01.1 Les først

Detaljer

Elektriske aktuatorer for 90 dreining

Elektriske aktuatorer for 90 dreining Elektriske aktuatorer for 90 dreining SGExC 051 SGExC 121 med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExC 011 Certificate Registration No 12 100/1044269 Bruksanvisning med aktuatorstyring AUMA MATIC AMExC 011 Bruksanvisning

Detaljer

Multiturn aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (uten styring)

Multiturn aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (uten styring) Multiturn aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (uten styring) Driftsinstruks Montering, betjening, igangkjøring Innholdsfortegnelse SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2

Detaljer

Multiturn elektriske ventilaktuatorer

Multiturn elektriske ventilaktuatorer Multiturn elektriske ventilaktuatorer SA 071 SA 301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsinstruks med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsinstruks Denne bruksanvisningens

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Intrusiv

Multiturn aktuatorer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Intrusiv Multiturn aktuatorer SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Styreenhet: elektro-mekanisk med aktuatorstyring AUMATIC Styresignaler Parallelt Profibus DP Modbus DeviceNet Foundation Fieldbus Driftsinstruks Montering,

Detaljer

Gir med arm GF 50.3 GF 250.3

Gir med arm GF 50.3 GF 250.3 Gir med arm GF 50.3 GF 250.3 Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse GF 50.3 GF 250.3 Les først veiledningen! Følg sikkerhetsanvisningene. Denne veiledningen er en del av

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhet: elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-intrusive Styresignaler Parallelt Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsinstruks

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm 1/4-turn gear GS 50.3 GS 250.3 med fot og arm Skal kun brukes i forbindelse med bruksanvisningen! Denne korte veiledningen erstatter IKKE bruksanvisningen! Den er bare beregnet på personer som allerede

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Aktuator Elektrisk, Ajac

Aktuator Elektrisk, Ajac Eksempler på bruksområder Aktuator for on/off betjening og regulering av kule- og dreiespjelds-ventiler. Beskrivelse Elektrisk aktuator for ventil Elektrisk Aktuator, Ajac, for 90 on/off betjening og regulering

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon Funk koplingsaktuator 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1134 00 Funk impulsrelé 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1132 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Multiturn elektriske ventilaktuatorer

Multiturn elektriske ventilaktuatorer Multiturn elektriske ventilaktuatorer SAExC 071 SAExC 161 SARExC 071 SARExC 161 Driftsinstruks Aktuator SAExC/SARExC 071 SAExC/SARExC 161 Driftsinstruks Denne bruksanvisningens gyldighet: Denne veiledningen

Detaljer

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. :

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. : , med integrert strømforsyning,, med integrert strømforsyning Best.-nr. : 2030 00 Best.-nr. : 2020 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.nr. FA 10 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Art.-nr. : FMR100SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning Best.-nr. : 2114 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele Rev:1 ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med hovedstrømsbryter

Detaljer