Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok"

Transkript

1 Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok utgave NO

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlig for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

3 Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning / 1. utgave NO

4 Innhold Innhold 1. Innledning... 6 Trådløs Bluetooth-teknologi Komme i gang... 9 Oversikt... 9 Ladere Lade batteriet Slå på eller av Sammenkobling Koble fra headsettet Koble til headsettet igjen Display Grunnleggende bruk Plassere headsettet på øret Bære headsettet Anropshåndtering Menyfunksjoner Navigere i menyene Vise anropsloggen Administrere sammenkoblede enheter Endre innstillingene Veksle mellom tilkoblinger

5 Innhold Slette innstillinger eller nullstille Batteriinformasjon Stell og vedlikehold

6 Innledning 1. Innledning Du kan bruke Bluetooth-headsettet BH-902 fra Nokia til å foreta og motta anrop når du er på farten, og bruke mobilenheten håndfritt. Du kan bruke headsettet med kompatible enheter som støtter trådløs Bluetoothteknologi. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker head-settet. Les også brukerhåndboken for mobilenheten. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet og alt tilbehøret utilgjengelig for små barn. 6

7 Trådløs Bluetooth-teknologi Innledning Med trådløs Bluetoothteknologi kan du koble sammen kompatible enheter uten å bruke kabler. Bluetoothtilkoblingen krever ikke at mobilenheten og headsettet er innenfor synsvidde for hverandre, men maksimal avstand mellom enhetene er 10 meter. Jo nærmere mobilenheten og headsettet er i forhold til hverandre, desto bedre er ytelsen. Det optimale driftsområdet vises med mørk gråfarge på bildet. Tilkoblingen kan påvirkes av avstander eller utsettes for forstyrrelser fra hindringer (vist med lys gråfarge) eller andre elektroniske enheter. Headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 og støtter følgende profiler: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5 og Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. Ta kontakt 7

8 Innledning med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren. 8

9 2. Komme i gang Komme i gang Oversikt Headsettet består av følgende deler: laderkontakt (1), volum ned-knapp (2), svar/avslutt-knapp (3), volum opp-knapp (4), ørebøyle (5), display (6), ørestykke (7), av/på-knapp (8) og mikrofon (9) Før du begynner å bruke headsettet, må du lade batteriet og koble det til en kompatibel enhet. 9

10 Komme i gang Deler av enheten er magnetisk. Headsettet kan trekke til seg metaller. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av headsettet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet. Ladere Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med headsettet. Headsettet er beregnet for bruk med ladere av typen AC-3, AC-4, AC-5 og DC-4. Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. 10

11 Lade batteriet Komme i gang Headsettet har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Ikke prøv å fjerne batteriet fra headsettet, siden dette kan medføre skade på headsettet. 1. Koble laderen til en stikkontakt. 2. Koble laderkabelen til laderkontakten på headsettet. Når ladingen starter, vises Lader kort på headsettet. Mens ladingen pågår, vises en batterianimasjon. Det kan ta litt tid før ladingen starter. Hvis ladingen ikke starter, kan du forsøke å koble fra laderen og koble den til igjen. Det kan ta opptil 2 timer å lade batteriet helt opp. 3. Når batteriet er fulladet, vises Batteriet fullt og. Koble laderen fra headsettet og stikkontakten. Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 8 timers taletid og opptil 110 timer standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike kompatible Bluetooth-enheter, brukeroppsett, brukervaner og omgivelsene. Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet hvert femte minutt, og Batt.nivå lavt vises. Lad batteriet på nytt. 11

12 Komme i gang Slå på eller av Du slår på headsettet ved å holde inne av/på-knappen til headsettet piper og Nokia-logoen vises. Hvis headsettet har vært sammenkoblet med en enhet, vil det prøve å koble til den. Hvis headsettet ikke er sammenkoblet med en enhet, vil det gå i sammenkoblingsmodus (se Sammenkobling, på side 12). Du slår av headsettet ved å holde inne av/på-knappen til Slår av vises. Hvis headsettet ikke kobles til en sammenkoblet enhet innen 30 minutter, slås det av automatisk. Sammenkobling 1. Mobilenheten må være slått på. 2. Hvis headsettet ikke har vært sammenkoblet med en enhet tidligere, slår du på headsettet. Headsettet går i sammenkoblingsmodus. Hvis headsettet har vært sammenkoblet med en annen enhet tidligere, slår du av headsettet og holder inne av/ 12

13 Komme i gang på-knappen til teksten om sammenkobling vises. Du kan også starte sammenkoblingen ved hjelp av Samm.kobling-funksjonen som er beskrevet under Menyfunksjoner, på side 21. (Trykk på svar/avslutt-knappen for å avbryte.) 3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten, og angi at enheten skal søke etter Bluetooth-enheter. 4. Velg headsettet (Nokia BH-902) fra listen over enhetene som er funnet på enheten. 5. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet og enheten. Med enkelte enheter må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Sammenkoblingen av headsettet og enheten utføres bare én gang. Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises Sammk. OK, og headsettet vises i menyen på mobilenheten der du kan vise de sammenkoblede Bluetooth-enhetene. 13

14 Komme i gang Koble fra headsettet Du kobler headsettet fra mobilenheten ved å bruke Tilkobling > Enhetsliste-funksjonen som er beskrevet under Menyfunksjoner, på side 21. Du kan også slå av headsettet eller koble det fra i Bluetooth-menyen på enheten. Du trenger ikke å slette sammenkoblingen til headsettet for å koble det fra. Koble til headsettet igjen Hvis du vil koble headsettet manuelt til den sammenkoblede enheten, slår du på headsettet og kobler til i Bluetoothmenyen på enheten eller holder inne svar/avslutt-knappen. Det kan hende at du kan la headsettet kobles til enheten automatisk når det slås på. På Nokia-enheter gjør du dette ved å endre innstillingene for sammenkobling i Bluetoothmenyen. 14

15 Display Komme i gang Dersom headsettet er slått på og ikke har vært i bruk de siste ti sekundene, går displayet over i strømsparingsmodus. I denne modusen slås displayet på i fem sekunder og av i ett sekund i regelmessige intervaller. Hvis du vil aktivere displayet når det er i strømsparingsmodus, trykker du kort på svar/avsluttknappen eller en av volumknappene. Trykk på av/påknappen for å vise en menyliste. Du kan vise gjeldende tid og batteristatus når du ikke er i en meny eller har et aktivt anrop, ved å trykke på en av volumknappene. De viktigste displaysymbolene er som følger: Headsettet er koblet til en kompatibel enhet og klart til bruk. Headsettet er ikke koblet til en kompatibel enhet. Du har et innkommende anrop. 15

16 Komme i gang Du har en aktiv samtale. Du har en aktiv samtale og en annen på vent. Du har ubesvarte anrop. Lyden for mikrofonen er slått av (under en samtale). Du har uleste tekst- eller multimediemeldinger på mobilenheten. Ikonet vises bare når headsettet er koblet til en kompatibel Nokia-enhet. Batteriet er fulladet. Det er lite strøm igjen i batteriet. Du har skjult anropsinformasjonen. 16

17 3. Grunnleggende bruk Grunnleggende bruk Plassere headsettet på øret Headsettet er utstyrt med en ørebøyle som du kan bruke for at headsettet skal sitte bedre på øret. Trekk av beskyttelsen fra ørestykket. Hvis du vil bruke headsettet med ørekroken, plasserer du ørekroken på øret (1) og ørestykket i øret. Trekk i eller skyv på ørekroken for å justere lengden. Vri headsettet slik at det peker mot munnen (2). 17

18 Grunnleggende bruk Hvis du skal bruke headsettet på venstre øre, dreier du ørekroken slik at den er til venstre for Nokia-logoen (3). Hvis du vil bruke headsettet uten ørekroken, trekker du ørekroken forsiktig ut av den lille åpningen bak på headsettet og plasserer headsettet i øret. Ørekroken festes igjen ved å sette den inn i åpningen. Bære headsettet Headsettet kan leveres med en klips eller en snor. Når du ikke har headsettet på øret, kan du feste det til klærne eller et belte ved hjelp av klipsen, eller du kan ha det i en snor rundt halsen. 18

19 Grunnleggende bruk Du fester headsettet til klipsen eller snoren ved å plassere headsettet i klipsen (1) og skyve det forsiktig nedover (2) til det går i lås. Du løsner headsettet ved å dra det ut gjennom klipsen. Anropshåndtering Når du skal ringe, bruker du mobilenheten som vanlig når headsettet er koblet til den. Hvis enheten støtter tilbakeringing til det sist ringte nummeret med headsettet, trykker du to ganger på svar/ avslutt-knappen når det ikke er noen aktiv samtale. 19

20 Grunnleggende bruk Hvis enheten støtter taleoppringing med headsettet, holder du inne svar/avslutt-knappen når det ikke er noen aktiv samtale, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for enheten. Du svarer på et anrop eller avslutter en samtale ved å trykke på svar/avslutt-knappen. Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på svar/avslutt-knappen to ganger. Du kan justere headsetvolumet under en samtale ved å trykke på en av volumtastene. Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale ved å trykke kort på av/på-knappen. Headsettet piper. Hvis du vil veksle samtalen mellom headsettet og en sammenkoblet enhet, holder du inne av/på-knappen (headsettet slås av) eller bruker tastene på enheten. Hvis du vil sette samtalen tilbake til headsettet, slår du på headsettet eller holder inne svar/avslutt-knappen (når headsettet er på). Du kan besvare en ventende samtale og sette den aktive samtalen på vent ved å holde inne svar/avslutt-knappen. Du kan besvare en ventende samtale og avslutte den aktive 20

21 Grunnleggende bruk samtalen ved å trykke på svar/avslutt-knappen. Hvis du vil veksle mellom den aktive samtalen og samtalen på vent, holder du inne svar/avslutt-knappen. Du avslutter den aktive samtalen og gjør samtalen på vent aktiv ved å trykke på svar/avslutt-knappen. Menyfunksjoner Headsettet har en meny der du kan se anropsloggen, administrere sammenkoblede enheter og endre innstillingene for headsettet. Navigere i menyene Hvis du vil åpne en liste over menyfunksjonene, trykker du kort på av/på-knappen når du ikke har en aktiv samtale. Den første menyen (Anropslogg) vises. Trykk på en av volumknappene for å bla i menyfunksjonene eller innstillingsalternativene. Trykk på svar/avsluttknappen for å velge en menyfunksjon eller et innstillingsalternativ. 21

22 Grunnleggende bruk Du går tilbake til forrige menynivå ved å trykke på av/påknappen. Hvis du vil avslutte listen over menyfunksjoner, trykker du på av/på-knappen en eller flere ganger, avhengig av hvilket menynivå du er i, eller du kan vente til displayet slår seg av for å spare strøm. Vise anropsloggen Du viser anropsloggen ved å velge Anropslogg og ønsket undermeny. Du kan vise de ti siste oppringte, besvarte og ubesvarte anropene. Når du kobler headsettet til mobilenheten, kopieres anropsinformasjonen fra enheten til headsettet dersom enheten støtter denne funksjonen. Bla til et nummer, og trykk på svar/avslutt-knappen for å foreta et anrop. Administrere sammenkoblede enheter Velg Tilkobling for å administrere Bluetooth-enhetene som er sammenkoblet med headsettet. 22

23 Grunnleggende bruk Hvis du vil sammenkoble headsettet med en kompatibel enhet, velger du Samm.kobling. Når Strt sammk.? vises, trykker du kort på svar/avslutt-knappen og fortsetter som beskrevet under Sammenkobling, på side 12. Hvis du begynner å sammenkoble mens headsettet er koblet til en enhet, lukkes tilkoblingen. Du kan vise enhetene som er sammenkoblet, ved å velge Enhetsliste. Enheten som er tilkoblet, er angitt med en fylt sirkel, og enheten som ikke er koblet til headsettet, er angitt med en tom sirkel. Hvis du vil koble headsettet til eller fra en enhet, blar du til enheten og trykker på svar/avsluttknappen. Endre innstillingene Du kan endre innstillingene for headsettet ved å velge Oppsett. Hvis du vil vise eller skjule anropsinformasjonen, velger du select Rngr-ID-opps. og ønsket alternativ. Hvis du vil vise anropsinformasjonen når Opprng. skjult er valgt, trykker du kort på en av volumknappene når du mottar et anrop. 23

24 Grunnleggende bruk Du kan angi tidsformat og klokkeslett ved å velge Tidsinnstilling. Trykk på en av volumtastene og svar/avsluttknappen for å velge tidsformat. For å stille timene eller minuttene trykker du på en av volumknappene gjentatte ganger (eller holder inne knappen) og trykker på svar/ avslutt-knappen. Tiden oppdateres fra den tilkoblede Nokia-enheten dersom enheten viser tiden. Hvis du vil velge språk for tekstene som vises på displayet på headsettet, velger du Språk. Bla til ønsket språk, og trykk to ganger på svar/avslutt-knappen. Språket oppdateres fra den tilkoblede Nokia-enheten dersom enheten viser språkinnstillingene. Hvis du vil justere lysstyrken for displayet, velger du Lysstyrke. Bla til ønsket nivå, og trykk på svar/avsluttknappen. Du gjenoppretter originalinnstillingene ved å velge Nullstill og trykke på svar/avslutt-knappen for å bekrefte valget. Se også Slette innstillinger eller nullstille, på s

25 Veksle mellom tilkoblinger Grunnleggende bruk Hvis headsettet har vært sammenkoblet med to kompatible enheter (f.eks. en PC og en mobilenhet), kan du veksle tilkoblingen mellom dem. Pass på at den andre enheten er tilgjengelig for tilkoblingen, og hold inne begge volumknappene samtidig. Slette innstillinger eller nullstille Hvis du vil gjenopprette originalinnstillingene for headsettet, bruker du Oppsett > Nullstill-funksjonen som er beskrevet under Menyfunksjoner, på side 21. Du kan eventuelt slå av headsettet, holde inne av/på-knappen og svar/avslutt-knappen og trykke på svar/avslutt-knappen for å bekrefte valget. Hvis headsettet slutter å virke, til tross for at det er ladet opp, kan du koble headsettet til en lader og trykke på av/påknappen og svar/avslutt-knappen samtidig. Nullstillingen sletter ikke sammenkoblingsinnstillingene. 25

26 Batteriinformasjon 4. Batteriinformasjon Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som er godkjent av Nokia og som er utformet for denne enheten. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Bruk aldri en lader som er skadet. Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 C og 25 C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet. 26

27 Batteriinformasjon Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. 27

28 Stell og vedlikehold Stell og vedlikehold Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene. Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt. Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt. Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler. Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes 28

29 Stell og vedlikehold fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort. Ikke forsøk å åpne enheten. Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk. Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig. Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service. Avhending Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i brukerhåndboken viser at innen EU må alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes 29

30 Stell og vedlikehold sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Returner produktene til innsamling for å hindre skade på miljø eller helse på grunn av ukontrollert avhending, og for å fremme forsvarlig gjenbruk av materialressurser. Innsamlingsinformasjon finner du hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokiarepresentant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på 30

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning Innhold Les meg først 3 Introduksjon av TomTom Speed Cameras app... 3 Hyppighet av fotoboksoppdateringer... 4 Dele informasjon med TomTom... 4 Regional tilgjengelighet...

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning D 10 series Wireless DECT headset system Bruksveiledning Innhold Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger... 2 Leveranseomfang... 4 Basestasjoner med komponenter... 4 Hodesett med komponenter... 4 Produktoversikt...

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

GHC 10 brukerveiledning

GHC 10 brukerveiledning GHC 10 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer