Nokia høyttalertelefon HF /1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1"

Transkript

1 Nokia høyttalertelefon HF /1

2

3 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-36W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i samsvar med grensene angitt i direktiv 2004/104/EF (endringsdirektiv 72/245/EØF), Vedlegg I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på declaration_of_conformity/ Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap eller skade, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende eller konsekvensmessige tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

4 Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon. For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. Trafikksikkerheten kommer først Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid Innledning Med høyttalertelefonen HF-200 fra Nokia kan du foreta og svare på anrop håndfritt. Du kan koble høyttalertelefonen til en kompatibel Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. Forstyrrelser Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. mobilenhet som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker høyttalertelefonen. Les også

5 brukerhåndboken for enheten som du kobler til høyttalertelefonen. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Du kan finne de nyeste versjonene av håndbøkene og mer informasjon knyttet til Nokiaproduktet, på eller det lokale Nokia-webområdet. Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn. Komme i gang Høyttalertelefonen består av følgende deler, som vist på første side: mikrofon (1), indikatorlampe (2), svar/avsluttknapp (3), volum ned-knapp (4), volum opp-knapp (5), høyttaler (6) og laderkontakt (7). Trådløs Bluetooth-teknologi Ved en Bluetooth-tilkobling bør mobilenheten og høyttalertelefonen være innenfor en rekkevidde på 10 meter fra hverandre. Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra andre elektroniske enheter. Høyttalertelefonen er i samsvar med Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 og håndfriprofilen 1.5. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. Før du bruker høyttalertelefonen, må du lade batteriet og koble den sammen med en kompatibel enhet. Deler av høyttalertelefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot høyttalertelefonen. Plasser ikke

6 kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av høyttalertelefonen ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet. Ladere Høyttalertelefonen er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne AC-3, AC-4, AC-5, og DC-4. Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk sammen med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. Lade batteriet Les Batteriinformasjon nøye før du lader batteriet. 1. Koble laderkabelen til laderkontakten. 2. Koble laderen til et strømuttak. Indikatorlampen lyser rødt under ladingen. Hvis du bruker en lader som er koblet til sigarettenneruttaket, må strømtilførselen være fra et 12- volts bilbatteri. Kontroller at laderen er satt riktig inn i sigarettenneruttaket, og at den ikke er i veien for bilføreren. I noen bilmodeller får sigarettenneruttaket strøm fra bilbatteriet selv om du tar ut bilnøkkelen. I slike tilfeller kan bilbatteriet lades ut selv om høyttalertelefonen ikke brukes. Ta kontakt med bilprodusenten hvis du vil ha mer informasjon. Hvis ladingen ikke starter, kobler du fra laderen og kobler den til igjen. Det kan ta opptil 2 timer og 30 minutter å lade batteriet helt opp.

7 3. Når batteriet er ladet helt opp, slås indikatorlampen av. Koble laderen fra høyttalertelefonen og strømkilden. Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 15 timers taletid og opptil 150 timer standby-tid. Når det er lite batteristrøm, blinker indikatorlampen rødt i sakte tempo. Lade opp batteriet. Slå på eller av Du slår på høyttalertelefonen ved å holde inne svar/avslutt-knappen til høyttalertelefonen piper og indikatorlampen lyser grønt. Indikatorlampen blinker til høyttalertelefonen lykkes i å koble seg til en sammenkoblet enhet. Du slår av høyttalertelefonen ved å holde inne svar/avslutt-knappen til indikatorlampen kort lyser rødt. Hvis høyttalertelefonen ikke er koblet til en sammenkoblet enhet innen ca. 5 minutter, slås den automatisk av for å spare strøm. Sammenkoble med en annen enhet 1. Kontroller at mobilenheten er slått på. 2. Hvis du ikke tidligere har sammenkoblet høyttalertelefonen med en enhet, slår du på høyttalertelefonen. Indikatorlampen blinker grønt i sakte tempo. Hvis du tidligere har sammenkoblet høyttalertelefonen med en enhet, kobler du høyttalertelefonen fra den aktive enheten. Slå høyttalertelefonen av og slå den på igjen. 3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten og angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for enheten.

8 4. Velg høyttalertelefonen (Nokia HF-200) fra listen over enheter som er funnet. 5. Angi Bluetooth-passordet 0000 for å koble sammen og koble høyttalertelefonen til enheten. Med enkelte enheter må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises høyttalertelefonen i listen over sammenkoblede Bluetooth-enheter på mobilenheten. Når høyttalertelefonen er koblet til mobilenheten og er klar til bruk, lyser indikatorlampen kontinuerlig grønt. Du kan sammenkoble høyttalertelefonen med opptil åtte enheter, men bare koble til én enhet om gangen. Når du slår på høyttalertelefonen prøver den å koble seg til enheten den sist var koblet til. Hvis forbindelsen brytes, prøver høyttalertelefonen å koble seg til en av den andre sammenkoblede enhetene. Hvis du vil koble til høyttalertelefonen igjen når den er på men ikke koblet til en enhet, må du kontrollere at den andre enheten er på og trykke på svar/ avslutt-knappen, eller foreta tilkoblingen i Bluetooth-menyen på enheten. Det kan også hende at du kan stille inn mobilenheten slik at høyttalertelefonen kobler den til automatisk. Du aktiverer denne funksjonen på en Nokia-enhet ved å endre innstillingene for sammenkobling i Bluetooth-menyen.

9 Montering i bil Du kan feste høyttalertelefonen til solskjermen i bilen ved hjelp av klipsen som følger med. Generelle sikkerhetsinstruksjoner Når du monterer høyttalertelefonen i en bil, må du forsikre deg om at den ikke er til hinder for systemer som brukes i kjøretøyet (for eksempel kollisjonsputer) eller forstyrrer synsfeltet ditt mens du kjører. Kontroller at funksjonaliteten til kollisjonsputene ikke forstyrres på noen måte. Bruk høyttalertelefonen kun hvis det er sikkert under alle kjøreforhold. Hvis du skal bruke høyttalertelefonen når den er festet til solskjermen, forsikrer du deg om at solskjermen ligger opp mot biltaket (8). Feste høyttalertelefonen til klipsen Du fester høyttalertelefonen til klipsen ved å vri den sidelengs, trykke den mot klipsen (9) og vri den med klokken (10) til den låses på plass. Vri høyttalertelefonen mot klokken og trekk den vekk fra klipsen for å ta den av. Feste klipsen til solskjermen Du fester klipsen til solskjermen ved å skyve klipsen (og høyttalertelefonen som er festet til den) rundt solskjermen fra sjåfør- eller passasjersiden. Skyv klipsen mot solskjermen (11) og dra i fliken som er festet til klipsen (12 og 13). Trykk enden på remmen hardt mot filten på remmen (14) for å sikre at høyttalertelefonen er godt festet.

10 Slå solskjermen opp mot biltaket (15). Kontroller at høyttalertelefonen er i riktig posisjon (16). Grunnleggende bruk Justere volumet Du kan justere høyttalervolumet under en samtale ved å bruke volumtastene. Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Anrop Hvis du vil ringe bruker du mobilenheten som vanlig når høyttalertelefonen er koblet til. Snakk mot mikrofonen på høyttalertelefonen. For optimal ytelse bør du kontrollere at det ikke er noen objekter foran mikrofonen og at mikrofonen er foran deg. Indikatorlampen lyser grønt under en samtale. Hvis enheten støtter gjentakelse av siste oppringte nummer med høyttalertelefonen, trykker du to ganger på svar/avslutt-knappen når du ikke har en aktiv samtale. Hvis enheten støtter taleoppringing med høyttalertelefonen, trykker du på svar/avslutt-knappen når det ikke er noen aktiv samtale og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for enheten. Du besvarer anropet ved å trykke på svar/avslutt-knappen. Du avviser anropet ved å trykke på svar/avsluttknappen to ganger. Når du mottar et

11 anrop, hører du en ringetone gjennom høyttalertelefonen. Du avslutter en samtale ved å trykke på svar/avslutt-knappen. Høyttalertelefonen piper. Du kan veksle en aktiv samtale fra høyttalertelefonen til enheten ved å holde inne svar/avslutt-knappen. Du veksler samtalen tilbake til høyttalertelefonen ved å trykke på svar/avslutt-knappen. Fjerne innstillinger eller tilbakestille Du kan slette sammenkoblingsinnstillingene fra høyttalertelefonen ved å holde inne svar/avslutt-knappen og volum opp-knappen samtidig i ca. Batteriinformasjon 10 sekunder. Når innstillingene er slettet, lyser indikatorlampen vekselvis rødt og grønt. Hvis høyttalertelefonen slutter å fungere selv om den er ladet opp, kan du tilbakestille den ved å holde inne svar/avslutt-knappen og koble høyttalertelefonen til en lader. Du kan bruke høyttalertelefonen ved å koble den til mobilenheten din igjen. Feilsøking Hvis du ikke kan koble høyttalertelefonen til en kompatibel enhet, må du kontrollere at høyttalertelefonen er ladet, slått på og sammenkoblet med enheten. Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli

12 oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia og beregnet for bruk med denne enheten. Bruk av ikkegodkjent lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 C og 25 C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader som er skadet. Viktig: Batteriets taletid og standby-tid er bare anslag og avhenger av nettverksforhold, funksjonene som brukes, batteriets alder og tilstand, temperaturene som batteriet utsettes for og mange andre faktorer. Hvor lenge enheten brukes til samtaler, har innvirkning på standby-tiden. På samme måte påvirkes taletiden av hvor lenge enheten er slått på og er i ventemodus.

13 Stell og vedlikehold Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene. Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt. Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt. Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort. Ikke forsøk å åpne enheten. Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk. Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene, mikrofonen eller høyttaleren og forhindre at enheten fungerer skikkelig. Disse rådene gjelder både enheten, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service. Kassering Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og

14 akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og andre steder der det finnes et system for separat innsamling. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert kassering og fremme gjenbruk av Ytterligere sikkerhetsinformasjon materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. På finner du produktets miljøerklæring og instruksjoner for avhending av produktet for hvert enkelt land. Kjøretøy RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruisekontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy

15 som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Nokia USB-modem. 1.0. utgave

Nokia USB-modem. 1.0. utgave Nokia USB-modem 1.0. utgave 2 Innhold Om USB-modemet 3 Komme i gang 3 Deler 3 Sette inn SIM-kortet 4 Sette inn et minnekort 4 Installere Tilkoblingsbehandling 6 Avinstallere fra datamaskinen 6 Internett-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. BRUKERHÅNDBOK ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer