Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok"

Transkript

1 Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok utgave NO

2 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-34W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i samsvar med grensene angitt i direktiv 2004/104/EF (endringsdirektiv 72/245/EØF), Vedlegg I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlig for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning / 1. utgave NO

3 Innhold For din sikkerhet Innledning... 5 Trådløs Bluetooth-teknologi Komme i gang... 6 Ladere og batterier... 6 Sette inn og lade batteriet... 7 Slå på eller av... 8 Sammenkoble høyttalertelefonen... 8 Koble fra høyttalertelefonen... 9 Koble til igjen høyttalertelefonen Anropshåndtering Justere høyttalervolumet Anropshåndtering Montering i bil Generelle sikkerhetsinstruksjoner Feste klipsen til solskjermen Feste høyttalertelefonen til klipsen Fjerne innstillinger eller tilbakestille Batteriinformasjon Lading og utlading Stell og vedlikehold Ytterligere sikkerhetsinformasjon

4 For din sikkerhet For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. 4

5 Innledning 1. Innledning Med høyttalertelefonen HF-300 fra Nokia kan du foreta og motta anrop håndfritt. Du kan koble høyttalertelefonen til en kompatibel mobilenhet som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker høyttalertelefonen. Les også brukerhåndboken for enheten som du kobler til høyttalertelefonen, da den inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn. Trådløs Bluetooth-teknologi Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible enheter uten å bruke kabler. Ved en Bluetooth-tilkobling bør mobilenheten og høyttalertelefonen være innenfor en rekkevidde på 10 meter fra hverandre. Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel andre elektroniske enheter. Høyttalertelefonen følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 og håndfriprofilen 1.5. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren. 5

6 Komme i gang 2. Komme i gang Høyttalertelefonen består av følgende deler: Laderkontakt (1) Høyttaler (2) Av/på-knapp (3) Volum opp-knapp (4) 3 Svar/avslutt-knapp (5) Volum ned-knapp (6) Mikrofon (7) Før du bruker høyttalertelefonen, må du lade batteriet og koble den sammen med en kompatibel enhet. 4 6 Deler av høyttalertelefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan 5 7 trekkes mot høyttalertelefonen. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av høyttalertelefonen ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet. Ladere og batterier Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med denne høyttalertelefonen. Høyttalertelefonen er beregnet for bruk med ladere av typen AC-4, AC-5 og DC-4. Advarsel: Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia for bruk sammen med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. 6

7 Komme i gang Sette inn og lade batteriet Slik setter du inn batteriet: 1. Du fjerner bakdekselet ved å skyve det mot siden av høyttalertelefonen. 2. Plasser kontaktområdet på batteriet mot kontaktene på høyttalertelefonen, og skyv batteriet på plass. 3. Du setter på igjen bakdekselet ved å sette hakene på dekselet inn i de tilsvarende sporene på høyttalertelefonen, og skyve bakdekselet på høyttalertelefonen til det klikker på plass. (Du tar ut batteriet ved å løsne bakdekselet og løfte batteriet fra enden motsatt for kontaktområdet.) Slik lader du opp batteriet: 1. Koble laderkabelen til laderkontakten på høyttalertelefonen. 2. Koble laderen til et strømuttak. Koble for eksempel DC-4-laderen til sigarettenneruttaket i bilen eller AC-5-laderen til en stikkontakt. Hvis du bruker en lader som er koblet til sigarettenneruttaket, må strømtilførselen være fra et 12-volts bilbatteri. Kontroller at laderen er satt riktig inn i sigarettenneruttaket, og at den ikke er i veien for bilføreren. I noen bilmodeller får sigarettenneruttaket strøm fra bilbatteriet selv om du tar ut bilnøkkelen. I slike tilfeller kan bilbatteriet lades ut selv om høyttalertelefonen ikke brukes. Ta kontakt med bilprodusenten hvis du vil ha mer informasjon. Indikatorlampen lyser kontinuerlig rødt under ladingen. Det kan ta litt tid før ladingen starter. Hvis ladingen ikke starter, kobler du fra laderen, kobler den til igjen og prøver på nytt. Det kan ta opptil 2 timer og 30 minutter å lade batteriet helt opp. 3. Når batteriet er ladet helt opp, skifter indikatorlampen farge fra rødt til grønt. Koble laderen fra høyttalertelefonen og strømkilden. Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 20 timers taletid og opptil 240 timer standby-tid. Tiden kan variere med ulike kompatible Bluetooth-enheter, brukeroppsett, brukervaner og omgivelsene. Når det er lite batteristrøm, blinker indikatorlampen rødt i sakte tempo. 7

8 Komme i gang Slå på eller av Du slår på høyttalertelefonen ved å holde inne av/på-knappen til høyttalertelefonen piper og indikatorlampen lyser grønt. Indikatorlampen blinker når høyttalertelefonen forsøker å koble seg til en sammenkoblet enhet. Når høyttalertelefonen er koblet til en sammenkoblet enhet og er klar til bruk, lyser indikatorlampen blått. Du slår av ved å holde inne av/på-knappen til alle indikatorlampene slukker. Hvis høyttalertelefonen ikke er koblet til en sammenkoblet enhet innen ca. 5 minutter, slås den automatisk av for å spare strøm. Sammenkoble høyttalertelefonen 1. Kontroller at mobilenheten er slått på, og slå på høyttalertelefonen. Indikatorlampen blinker grønt i sakte tempo. 2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobilenheten og angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for enheten. 3. Velg høyttalertelefonen fra listen over enheter som er funnet. 4. Angi Bluetooth-passordet 0000 for å koble sammen og koble høyttalertelefonen til enheten. Med enkelte enheter må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Hvis sammenkoblingen var vellykket, piper høyttalertelefonen, og den vises i menyen på mobilenheten der du kan se de sammenkoblede Bluetooth-enhetene. Når høyttalertelefonen er koblet til mobilenheten, lyser indikatorlampen blått. Du sammenkobler og kobler høyttalertelefonen til en ny enhet ved å koble høyttalertelefonen fra den aktive enheten og sammenkoble og koble til den nye enheten. 8

9 Komme i gang Koble fra høyttalertelefonen Du kobler høyttalertelefonen fra mobilenheten ved å bruke en av følgende metoder: Slå av høyttalertelefonen. Koble fra høyttalertelefonen i Bluetooth-menyen på enheten. Flytt høyttalertelefonen mer enn 10 meter bort fra enheten. Du trenger ikke å slette sammenkoblingen med høyttalertelefonen for å koble den fra. Koble til igjen høyttalertelefonen Hvis du vil koble høyttalertelefonen til den sammenkoblede enheten, slår du på høyttalertelefonen og holder inne svar/avslutt-knappen, eller foretar tilkoblingen i Bluetooth-menyen på enheten. I enheten kan det hende at du kan tillate at høyttalertelefonen kobler seg til automatisk når høyttalertelefonen slås på. For å gjøre dette i Nokia-enheter, må du endre innstillingene for sammenkobling i Bluetooth-menyen. 9

10 Anropshåndtering 3. Anropshåndtering Justere høyttalervolumet Du kan justere høyttalervolumet ved hjelp av volumtastene på høyttalertelefonen. Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Anropshåndtering Hvis du vil ringe, bruker du mobilenheten som vanlig når høyttalertelefonen er koblet til. Snakk mot mikrofonen på høyttalertelefonen. For optimal ytelse bør du kontrollere at det ikke er noen objekter foran mikrofonen, og at mikrofonen er foran brukeren og ikke nedenfor eller bak. Indikatorlampen lyser grønt under en samtale. Hvis enheten støtter gjentakelse av siste oppringte nummer med høyttalertelefonen, trykker du to ganger på svar/avslutt-knappen når du ikke har en aktiv samtale. Hvis enheten støtter taleoppringing med høyttalertelefonen, holder du inne svar/avslutt-knappen når det ikke er noen aktiv samtale, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for enheten. Når du mottar et anrop, hører du en ringetone gjennom høyttaleren på høyttalertelefonen, og indikatorlampen blinker grønt. Du besvarer anropet ved å trykke på svar/avslutt-knappen, eller ved å bruke tastene på enheten. Du avviser et innkommende anrop ved å trykke kort på svar/ avslutt-knappen to ganger. Du avslutter en samtale ved å trykke på svar/avslutt-knappen eller med tastene på enheten. Du kan veksle den aktive samtalen mellom høyttalertelefonen og enheten ved å holde inne svar/avslutt-knappen. Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale ved å trykke kort på av/på-knappen. 10

11 Anropshåndtering Montering i bil Du kan feste høyttalertelefonen til solskjermen i bilen ved hjelp av klipsen som følger med. Generelle sikkerhetsinstruksjoner Når du monterer høyttalertelefonen i en bil, må du forsikre deg om at den ikke er til hinder for systemer som brukes i kjøretøyet (for eksempel kollisjonsputer), eller forstyrrer synsfeltet ditt mens du kjører. Kontroller at funksjonaliteten til kollisjonsputene ikke forstyrres på noen måte. Bruk høyttalertelefonen kun hvis det er sikkert under alle kjøreforhold. Hvis du skal bruke høyttalertelefonen når den er festet til solskjermen, forsikrer du deg om at solskjermen ligger opp mot biltaket. Feste klipsen til solskjermen Skyv klipsen rundt solskjermen fra sjåfør- eller passasjersiden slik at teksten "OPEN" vises øverst på solskjermen. Vikle remmen som er festet til klipsen, rundt solskjermen fra baksiden (1). 1 11

12 Anropshåndtering Tre remmen gjennom sporet på klipsen. Stram remmen for å sikre at høyttalertelefonen er godt festet, og trykk enden på remmen hardt mot filten på remmen (2). 2 Feste høyttalertelefonen til klipsen Hold høyttalertelefonen sidelengs over klipsen slik at hullet på baksiden av høyttalertelefonen peker mot festet på klipsen. Før festet inn i hullet, og vri høyttalertelefonen med klokken til den låses på plass (3). (Vri høyttalertelefonen mot klokken for å ta den av.) 3 Slå solskjermen opp mot biltaket. 12

13 Anropshåndtering Fjerne innstillinger eller tilbakestille Du kan slette sammenkoblingsinnstillingene fra høyttalertelefonen ved å holde inne svar/avslutt-knappen og volum opp-knappen samtidig i ca. 10 sekunder. Når innstillingene er slettet, lyser indikatorlampen vekselvis rødt og grønt. Hvis høyttalertelefonen slutter å fungere selv om den er ladet opp, kan du tilbakestille den ved å trykke på svar/avslutt-knappen og av/på-knappen samtidig. Høyttalertelefonen slås av. Du kan bruke høyttalertelefonen ved å koble den til mobilenheten din igjen. Denne tilbakestillingen fjerner ikke sammenkoblingsinnstillingene. 13

14 Batteriinformasjon 4. Batteriinformasjon Lading og utlading Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tiden er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten. Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen. Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 C og 25 C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Ikke demonter eller ødelegg celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje. 14

15 Stell og vedlikehold Stell og vedlikehold Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene. Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen. Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt. Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler. Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort. Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken. Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk. Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene, mikrofonen eller høyttaleren og forhindre at enheten fungerer skikkelig. Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service. Avhending Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet eller emballasjen innebærer at innenfor EU må alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer kastes separat på slutten av levetiden. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Returner produktene til innsamling for å hindre skade på miljø eller helse på grunn av ukontrollert avhending, og for å fremme forsvarlig gjenbruk av materialressurser. Innsamlingsinformasjon finner du hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring eller informasjon for hvert enkelt land på 15

16 Ytterligere sikkerhetsinformasjon Ytterligere sikkerhetsinformasjon Kjøretøy RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøy hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren som leverer kjøretøyet eller tilleggsutstyret. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. 16

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Nokia USB-modem. 1.0. utgave

Nokia USB-modem. 1.0. utgave Nokia USB-modem 1.0. utgave 2 Innhold Om USB-modemet 3 Komme i gang 3 Deler 3 Sette inn SIM-kortet 4 Sette inn et minnekort 4 Installere Tilkoblingsbehandling 6 Avinstallere fra datamaskinen 6 Internett-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. BRUKERHÅNDBOK ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer