Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator"

Transkript

1 2CDC550012D Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M (6251/8.8)

2 Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet Symboler som brukes Forskriftsmessig bruk Ikke tiltenkt bruk Målgruppe / kvalifikasjon til personellet Ansvar og garanti 5 3 Miljø 6 4 Produktbeskrivelse Innhold i leveransen Typeoversikt Funksjonsoversikt Funksjonsbeskrivelse Apparatoversikt sensor / bryteraktuator SA-M Tekniske data Oversikt SA-M Mål sensor / bryteraktuator SA-M Koblingsskjema0== ssensor / bryteraktuator SA-M Montering Sikkerhetsanvisninger for montering Innbygging/montering Elektrisk tilkobling Demontering 24 7 Igangsetting Tilordning av apparatene og fastsetting av kanaler Innstillingsmuligheter per kanal Opprette forbindelser Lysscener og lysgrupper Hente fram scener via binærsensorer 35 8 Oppdateringsmuligheter 36 9 Vedlikehold Rengjøring 37 2

3 Anvisninger til veiledningen 1 Anvisninger til veiledningen Les nøye gjennom denne håndboken og følg anvisningene i den. På denne måten unngår du personskader og materielle skader og garanterer sikkert drift og lang levetid for produktet. Ta godt vare på håndboken. Hvis du leverer produktet videre, skal også denne håndboken følge med. Hvis du trenger mer informasjon eller hvis du har spørsmål om produktet, henvender du deg til ABB STOTZ-KONTAKT GmbH eller du kan besøke oss på internett på: 3

4 Sikkerhet 2 Sikkerhet Produktet er konstruert etter nåværende tekniske standarder og er driftssikkert. Det er testet og forlot fabrikken i sikkerhetsteknisk feilfri stand. Likevel forekommer det restfarer. Les og følg sikkerhetsanvisningene for å unngå farer. ABB STOTZ-KONTAKT GmbH påtar seg ikke noe ansvar for skader som følge av at sikkerhetsanvisningene ikke er fulgt. 2.1 Symboler som brukes De følgende symbolene henviser deg til spesielle farer ved omgang med produktet og gir nyttige råd. Anvisning En anvisning indikerer nyttig informasjon eller henvisninger til andre temaer. Dette er ikke et signalord for en farlig situasjon. Eksempler Anvendelseseksempler, innmonteringseksempler, programmeringseksempler Viktig Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det er fare for en funksjonsfeil, uten fare for materielle skader eller personskader. Advarsel Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det er fare for en funksjonsfeil, uten fare for materielle skader eller personskader. Fare Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det ved feil håndtering er fare for liv og lemmer. Fare Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det ved feil håndtering er akutt livsfare. 4

5 Sikkerhet 2.2 Forskriftsmessig bruk Apparatet må kun benyttes i samsvar med spesifiserte tekniske data. Apparatets binærinnganger brukes som grensesnitt for betjening av med konvensjonelle knapper eller for tilkobling av meldekontakter. Apparatets koblingskanaler kan brukes til å koble strømkurser (inntil 16 A). Anvisning Apparatet må kun installeres i tørre rom innendørs. Man må da følge gjeldende forskrifter. 2.3 Ikke tiltenkt bruk Apparatet kan være farlig hvis det ikke brukes som tiltenkt. All bruk utover tiltenkt bruk gjelder som ikke forskriftsmessig bruk. Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av slik bruk. Risikoen er brukerens/eierens eneansvar. Apparatet må aldri brukes utendørs eller i våtrom. Ikke stikk gjenstander gjennom åpningene på apparatet. Tilkoblingsmulighetene som fins skal bare brukes iht. de tekniske dataene. 2.4 Målgruppe / kvalifikasjon til personellet Installasjon, igangsetting og vedlikehold av produktet må kun utføres av elektriker med relevante kvalifikasjoner. Elektrikeren må ha lest og forstått håndboken, og må følge anvisningene. Eieren må overholde gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende installasjon, funksjonskontroll, reparasjoner og vedlikehold av elektriske produkter. 2.5 Ansvar og garanti Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av ikke tiltenkt bruk, manglende overholdelse av denne håndboken, bruk av personell uten relevant erfaring samt endringer utført på egen hånd. I slike tilfeller bortfaller produsentens garantidekning. 5

6 Miljø 3 Miljø Lever alltid emballasjematerialet og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller til avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apparater og REACH-direktivet. (EU-direktiv 2006/95/EF, 2004/108/EF og 2011/65/EF RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006) 6

7 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse Apparatet er en enhet for montering på monteringsskinne. Apparatet har åtte binærinnganger og åtte koblingsutganger. Binærinngangene kan brukes som grensesnitt for komfortabel betjening av via potensialfrie knapper eller for å lese ut tekniske binærsignaler. Etter påkobling av busspenningen kan koblingsutgangene kobles, avhengig av andre sensorer tilkoblet bus-en (f.eks. knapper koblet til binærinnganger), uavhengig av hverandre. Fordeler:» Åtte binærinnganger i ett apparat» Åtte koblingskanaler i ett apparat» Støtte av potensialfrie kontakter» Variabel kabling via 6-mm klemmer med kombihodeskruer Anvisning Grunnleggende informasjon om systemintegrering finner du i systemhåndboken. Denne kan du laste ned fra 4.1 Innhold i leveransen Leveransen omfatter apparatet inklusive bus-klemme for tilkobling til 4.2 Typeoversikt Type Produktnavn Sensor / Koblingskanaler Apparat SA-M Sensor / Bryteraktuator 8 / 8 Tab.1: Typeoversikt 7

8 Produktbeskrivelse 4.3 Funksjonsoversikt Den følgende tabellen viser en oversikt over mulige funksjoner og bruk av produktet: Symbol på knappen Informasjon Navn: Sensor (vippe) Betjeningselement for styring av Navn: Bevegelsesmelder Sensor for bevegelses- og lysstyrkeavhengig styring av Navn: Vinduskontakt Signaliserer vindu åpent (Bruk: Automatisk deaktivering av oppvarmingen ved åpent vindu) Navne: Frostalarm Utløser en frostalarm (Bruk: Automatisk innkjøring av persiennene evt. rullegardinene eller markisene) Navn: Regnalarm For registrering av en regnalarm (Bruk: Automatisk innkjøring av persiennene evt. rullegardinene eller markisene) Navn: Vindalarm For registrering av en vindalarm (Bruk: Automatisk innkjøring av persiennene evt. rullegardinene eller markisene) Navn: Omkobling oppvarming/kjøling Blir brukt for omkobling av oppvarming/kjøling ved torørs varme-/kjølesystemer Navn: Lys Funksjon: Kobler tilkoblede lysstrømkurser 8

9 Produktbeskrivelse Navn: Bryteraktuator Funksjon: Kobler tilkoblede strømkurser til laster Navn: Stikkontakt Funksjon: Kobler tilkoblede stikkontaktstrømkurser Tab. 2: Funksjonsoversikt 9

10 Produktbeskrivelse 4.4 Funksjonsbeskrivelse Vippe Funksjonen vippe skal brukes hvis knappen eller bryteren er tilkoblet binærinngangene. Avhengig av om en enkelt- eller dobbeltknapp blir brukt, må dette stilles inn i "Apparatkonfigurasjon" (Device configuration) i hovedmenyen til System Access Point. Der må sensoren / bryteraktuatoren velges for deretter å konfigurere koblingen til inngangskanalene (binærinngangene) i feltet "Kanalvalg" (Channel selector). Anvisning Kanaler kan kun kobles så lenge disse ikke er tilordnet til andre i menyen "Tilordning" (Placement) til System Access Point. Inngangskanaler kjennetegnes med små bokstaver, utgangskanaler med store bokstaver. Fig. 1: Kobling av inngangskanalene (binærinngangene) for tilkobling av dobbeltknapper 10

11 Produktbeskrivelse Kobling av (lys-)strømkurser Hvis funksjonen vippe brukes i sammenheng med en bryteraktuator eller koblingskanal, f.eks. for kobling av en lampe, må funksjonen "Betjeningselement" velges. Ved tilkobling av en enkeltknapp til en binærinngang kobler denne når den betjenes vekselvis en tilordnet koblingskanal inn og ut. Ved tilkobling av en dobbeltknapp kobler en vippe som er tilkoblet kanalene a, c, e eller g inn den tilordnede koblingsknalen. En vippe som er tilkoblet kanal b, d, f eller h (binærinngang) kobler ut den tilordnede koblingskanalen. Hvis det brukes en bryter i stedet for en knapp, må denne konfigureres iht. avsnitt Parameteren "Kontakttype" har ikke innvirkning på en konfigurert bryter. En bryter kobler vekselvis den tilordnede koblingskanalen inn eller ut. Kobling og dimming av lamper Hvis man skal bruke en enkelt- eller dobbeltknapp tilkoblet på en binærinngang sammen med en dimmer for å dimme en lampe, skal man velge funksjonen "Dimmesensor" for binærinngangen (se avsnitt 7.2). Ved en enkeltknapp skjer opp- eller neddimming ved vekselvis lang betjening av vippen til knappen. Ved kort betjening blir lampen som skal dimmes slått på eller av. Ved en dobbeltknapp fører den lange betjeningen av vippen(e) tilkoblet på kanal a, c, e eller g (kobling kanaler a+b, c+d, e+f eller g+h) til oppdimming. Kort betjening fører til innkobling av lampen som skal dimmes. Neddimming skjer ved lang betjening av vippen(e) tilkoblet på kanal b, d, f eller h. Kort betjening av disse vippene fører til utkobling av lampen som skal dimmes (se forrige avsnitt). Betjening av persienner Betjeningen av persienner kan enkelt skje med f.eks. dobbeltknapper. Koblingen av kanalene må her konfigureres likt med avsnitt Ved bruk av en enkeltknapp fører lange knappetrykk vekselvis til bevegelse oppover eller nedover av persiennen, rullegardinen eller markisen. Korte knappetrykk fører til stopp under en kjørebevegelse. Etter en stoppet kjørebevegelse fører fortløpende korte knappetrykk til justering av lamellene i motsatt retning i forhold til den tidligere kjøreretningen. Ved bruk av dobbeltknapper fører en lang betjening av vippen(e) tilkoblet på kanal a, c, e eller g (kobling kanaler a+b, c+d, e+f eller g+h) til at persiennen(e) beveger seg oppover. Kort betjening fører til stopp og til oppoverbevegelse av lamellene. Kjøring nedover eller justering av lamellene i retning nedover skjer på samme måte med vippen(e) som er tilkoblet kanal b, d, f, eller h. 11

12 Produktbeskrivelse Trappehusbelysning Hvis man skal bruke en knapp tilkoblet til en binærinngang til å koble et trappehuslys, skal man velge funksjonen "Trappehuslyssensor" (se avsnitt 7.2). I konfigurasjonen av tilhørende bryteraktuator eller koblingskanal (som lampene i trappehuset er tilkoblet), kan man konfigurere "Etterløpstiden". Etterløpstiden angir hvor lenge en kanal til en bryteraktuator eller en koblingskanal til apparatet blir værende i tilstanden PÅ etter innkobling. Hvis trappehuslyset allerede er innkoblet ved betjening av en knapp, kan man ved ny knappebetjening starte (retrigge) etterløpstiden på nytt. Hvis flere koblingskanaler skal påstyres via binærinngangen, skal de aktuelle kanalene til binærinngangen (hvor trappehusknappene er tilkoblet) forbindes med kanalene til bryteraktuatoren (hvor trappehuslampene er tilkoblet). Hver kanal til en bryteraktuator kan parametreres med en egen etterløpstid. Dermed kan man realisere en forvarsling før utkobling av lysgruppen, ved at en del av lysgruppen blir programmert med kortere etterløpstid, og dermed kobler ut tidligere. Sensor tvangsstilling PÅ/AV Hvis flere binærinnganger er forbundet med en koblingskanal til en bryteraktuator, kan denne kanalen deretter betjenes av alle binærinngangene. Etter konfigurering av en kanal fra en av de tilkoblede binærinngangene med funksjonen "Sensor tvangsstilling PÅ/AV", kan man ved å betjene knappen på vippen som er tilkoblet denne kanalen, aktivere eller deaktivere tvangsstillingen til sensoren for koblingskanalen. Etter aktivering blir betjeningen av den aktuelle koblingskanalen sperret fra alle andre apparater. I parameterinnstillingene av binærinngangen kan man konfigurere tvangsforholdene og bestemme om den aktuelle kanalen til bryterakturatoren skal være innkoblet (tvangsstilling PÅ) eller utkoblet (tvangsstillng AV). 12

13 Produktbeskrivelse Tvangsstilling persienne Denne funksjonen muliggjør et tvangsforhold til persienner via persienneaktuatoren. I parameterinnstillingen til en binærinngang kan man konfigurere tvangsforholdene: De tilhørende persiennen/e (eller rullegardinene eller markisene) kan kjøres til øvre endeposisjon (tvangsstilling oppe) eller til nedre endeposisjon (tvangsstilling nede). Fig. 2: Konfigurering av tvangsstilling PÅ/AV 13

14 Produktbeskrivelse Bevegelsesmelder-sensor Denne funksjonen skal velges hvis en bevegelsesmelder kobles til en binærinngang for lysstyring. Hvis binærinngangen forbindes med en koblingskanal, kan man stille inn lysvarigheten til lampene som er koblet til bryteraktuatoren via parameteren "Etterløpstid" i parameterinnstillingen i menyen "Tilordning" (Placement) i System Access Point. Lysvarigheten forlenges automatisk på nytt med etterløpstiden, hvis ytterligere personer detekteres med bevegelsesmelderen Vinduskontakt Funksjonen vinduskontakt skal velges hvis en vinduskontakt kobles til binærinngangen. Hvis den tilhørende kanalen til binærinngangen forbindes med romtemperaturregulatoren, veksler romtemperaturregulatoren ved registrering av et åpent vindu til modusen "Frostbeskyttelse" og reduserer skaltemperaturen for det aktuelle rommet med 7 K, for å unngå unødvendig energitap Frost-, regn- og vindalarm Denne funksjonen skal velges ved tilkobling av de aktuelle sensorene, for å beskytte persienner eller rullegardiner mot skader. Kanelen som er konfigurert med denne funksjonen, er tilkoblet én eller flere kanaler på en persienneaktuator (persienner, evt. rullegardiner eller markiser). Ved frostalarm blir den aktuelle kanalen til persienneaktuatoren sperret, slik at kjøring ikke lenger er mulig. Ved regn- eller vindalarm blir persiennen kjørt i øvre endeposisjon og deretter blir den tilhørende kanalen til persienneaktuatoren sperret. Betjening av persiennen av andre eller persiennebrytere er dermed ikke lenger mulig Omkobling oppvarming/kjøling Denne funksjonen skal velges hvis det skal kobles manuelt med en tilkoblet bryter mellom driftstypene oppvarming og kjøling. Hvis det tilhørende varme- /kjølesystemet har en aktuell binærutgang for oppvarming/kjøling, kan denne kobles til en av binærinngangene Lys, bryteraktuator, stikkontakt Denne funksjonen er ikke forskjellig fysisk, men brukes kun til visuelt skille av den tilkoblede lasttypen i det grafiske grensesnittet til System Access Point. Denne funksjonen skal konfigureres for den aktuelle koblingskanalen som benyttes. Koblingen av laster kan f.eks. skje via en knapper tilkoblet en men også via andre Avhengig av konfigureringen av binærinngangene som er forbundet med koblingskanalen, støttes funksjonene som er beskrevet i det følgende. Ved utfall av busspenningen til sensoren / bryteraktuatoren forblir reléstillingen alltid uforandret, men en aktivert tvangsstyring blir deaktivert. 14

15 Produktbeskrivelse Tvangsstilling som støtter denne funksjonen (f.eks. binærinnganger), muliggjør inntak av en forhåndsdefinert koblingstilstand (kan konfigureres i sensoren) til en koblingskanal eller flere koblingskanaler (avhengig av konfigureringen av sensorene) og samtidig sperring mot betjening av andre Tvangsstillingen kan brukes for beskyttelsesanvendelser. Trappehusbelysning Hver koblingskanal til apparatet støtter funksjonen trappehusbelysning og muliggjør via parameteren "Etterløpstid" begrensning av tiden for innkoblingsvarighet til den tilhørende kanalen. Dermed er man sikret at trappehuslyset blir koblet ut automatisk etter en viss tid. Ved ny betjening av den tilhørende knappen til et trappehus forlenger bryteraktuatoren etterløpstiden med samme etterløpstid (Retrigger), og forlenger dermed innkoblingstiden til trappehuslyset. Lysscener og gruppekoblinger Hver koblingskanal til apparatet støtter lysscener og gruppekoblinger. Disse kan konfigureres i menyen "Forbindelser" (Link) i hovedmenyen til System Access Point Scenefunksjoner Hver av av koblingskanalene kan være tilknyttet i opp til ti scener. 15

16 Produktbeskrivelse 4.5 Apparatoversikt sensor / bryteraktuator SA-M Fig. 3: Apparatoversikt binærinngang dobbel UP [1] Apparatidentifisering under igangsetting [2] Identifikasjons-LED [3] Bus-tilkoblingsklemme [4] Tilkoblingsklemmer 16

17 Tekniske data 5 Tekniske data 5.1 Oversikt SA-M Parameter Strømforsyning Bus-deltaker Tilkobling Ledningstype Verdi 24 V DC (skjer via bus) 1 (12 ma) Bus-tilkoblingsklemme: 0,4 0,8 mm J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm Antall 8 Innganger Deteksjonsspenning 32 V DC (pulset) Deteksjonsstrøm Maks. ledningslengde Deteksjonsstrøm In ved innkobling 0,1 ma 100 m ved kabeltverrsnitt 1,5 mm² Maks. 355 ma En tilkoblingsledning til en binærinngang på apparatet må ikke føres ut sammen med en tilkoblingsledning til en koblingskanal på apparatet i en felles kabel (f.eks. 5 x 1,5 mm²). Utganger Antall 8 Utløsingseffekt Utgang forventet levetid AC1-drift (cos = 0,8) iht. DIN EN AC3-drift (cos = 0,45) iht. DIN EN Lysstofflampelast iht. DIN EN Minimal utløsingseffekt Likestrømskoblingsevne (ohmsk last) Maks. innkoblingsspisstrøm Ip (150µs) Maks. innkoblingsspisstrøm Ip (250µs) Maks. innkoblingsspisstrøm Ip (600µs) 6 A/230 V AC 6 A/230 V AC 6 A/250 V AC (35 F) 1) 20 ma/5 V AC 10 ma/12 V AC 7 ma/24 V AC 6 A/24 V DC 200 A 160 A 100 A Mekanisk levetid > 10 7 Elektrisk levetid iht. DIN IEC AC1 (240 V/cos = 0,8) > 10 5 AC3 (240 V/cos = 0,45) > 1,5 x 10 4 AC5a (240 V/cos = 0,45) > 1,5 x 10 4 Drift -5 C +45 C Omgivelsestemperatur Lagring -20 C +55 C Transport -20 C +70 C 17

18 Tekniske data Omgivelsesbetingelser Kapslingsgrad Beskyttelsesklasse Maks. luftfuktighet IP 20 (EN ) i innebygget tilstand II 93 %, ingen kondensering tillatt Montering På bæreskinne 35 mm iht. Din EN Rekkeinnbyggingsapparat (REG) Design Kapsling, farge Mål 90 x 144 x 64,5 mm (B x H x D) Plast, basaltgrå (RAL 7012) Vekt CE-merking Tab. 3: Tekniske data SA-M ,3 kg Iht. EMC- og lavspenningsdirektiver 1) Innkoblingsstrømstøt skal da ikke overskrides. 18

19 Tekniske data 5.2 Mål sensor / bryteraktuator SA-M Anvisning Alle mål er angitt i mm. Fig. 4: Mål SA-M

20 Tekniske data 5.3 Koblingsskjema0== ssensor / bryteraktuator SA-M Fig. 5: Elektrisk tilkobling SA-M

21 Montering 6 Montering 6.1 Sikkerhetsanvisninger for montering Fare Livsfare pga. elektrisk spenning Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm gjennom kroppen. Det medfører elektrisk støt, forbrenninger eller dødsfall. Feil utført arbeid på elektriske anlegg setter ditt eget og brukerens liv i fare. Videre kan det oppstå brann og alvorlige materielle skader.» Følg gjeldende normer.» Bruk minst de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN ): 1. Frikobling 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 3. Fastsette spenningsfrihet 4. Jorde og kortslutte 5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning» Du må kun installere apparater hvis du har nødvendig elektroteknisk kunnskap og erfaring (se kapittel 2.4).» Bruk egnet personlig verneutstyr.» Bruk egnede verktøy og måleapparater.» Kontroller hvilken type strømnettet er (TN-system, IT-system, TT-system) for å sikre tilhørende tilkoblingsbetingelser (klassisk nulling, jording, nødvendige sikkerhetstiltak osv.). 21

22 Montering Fare Livsfare på grunn av kortslutning Livsfare pga. elektrisk spenning på 230 V ved kortslutning på lavspenningsledningen.» Ved montering må man sørge for romslig skille (> 10 mm) av SELVstrømkurser til andre strømkurser.» Sørg for romslig skille av SELV-strømkurser og andre strømkurser. Ellers er det fare for kortslutninger.» Hvis minimumsavstanden ikke overholdes, må det brukes f.eks. elektronikkbokser eller isolasjonsslanger.» Sørg for riktig polaritet. 22

23 Montering 6.2 Innbygging/montering Apparatet er et rekkeinnbyggingsapparat for innbygging i fordelere for hurtigfeste på 35 mm bæreskinner iht. DIN EN Apparatet kan monteres i hver innbyggingsstilling. Klebeskiltet skal tas av og limes inn i listen (se systemhåndbok System Access Point). Ikke nødvendige ledere skal isoleres. Forbindelsen til bus-en skjer via den medfølgende bus-tilkoblingsklemmen. Apparatet er klart til bruk etter at bus-spenningen er påsatt. Klemmebetegnelsene finner du på kapslingen. Påse at apparatet er tilgjengelig for drift, kontroll, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner iht. DIN VDE

24 Montering 6.3 Elektrisk tilkobling» Elektrisk tilkobling utføres ved hjelp av skrueklemmer. Forbindelsen til busen skjer via den medfølgende bus-tilkoblingsklemmen. Klemmebetegnelsen finner du på kapslingen.» Apparatet er klart til bruk etter at bus-spenningen er påsatt.» Ledningsføringen til binærinngangene og koblingsutgangene må skje gjennom separate ledninger for å unngå motstridige feilpåvirkninger. Montering og igangsetting skal kun utføres av elektrikere. Ved planlegging og oppføring av elektriske anlegg og av sikkerhetstekniske anlegg for innbrudds- og branndetektering skal man følge gjeldende standarder, direktiver, forskrifter og bestemmelser til det aktuelle landet.» Under transport, lagring og under drift må apparatet beskyttes mot fuktighet, smuss og skader!» Apparatet må kun benyttes i samsvar med spesifiserte tekniske data!» Bruk kun apparatet i lukkede kapslinger (fordelinger)!» Før monteringsarbeider skal man koble spenningen fra apparatet. Fare Livsfare For å unngå farlig berøringsspenning fra forskjellige utvendige ledere, må man ved en utvidelse eller endring av de elektriske tilkoblingene, foreta en allpolet frakobling. 6.4 Demontering Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge. 24

25 Igangsetting 7 Igangsetting Igangsetting skjer ved hjelp av det nettbaserte grensesnittet til System Access Point. System Access Point oppretter forbindelse mellom og smarttelefon, nettbrett eller PC. Deltakerne identifiseres og programmeres via denne under igangsetting. Apparater som er fysisk koblet til logger seg automatisk på System Access Point. De formidler informasjon om type og funksjoner som støttes (se Tab. 2: Funksjonsoversikt, kapittel 4.3). Ved første igangkjøring blir alle apparater utstyrt med generelle navn (f.eks. bryteraktuator1, ). Brukeren må endre disse navnene til fornuftige anleggsspesifikke navn (Eksempel: "Lys oppholdsrom" (Light livingroom) for en aktuator i oppholdsrommet). Apparatene må parametreres for å kunne utføre tilleggsfunksjoner. I de følgende kapitlene blir igangkjøring av sensoren / bryteraktuatoren beskrevet. Man går ut fra at grunnleggende igangkjøringsskritt av det totale systemet allerede er utført. Generell kunnskap om den nettbaserte igangkjøringsprogramvaren til System Access Point forutsettes. Anvisning Generell informasjon om igangsetting og parametrering finner du i systemhåndboken og i online-hjelpen for "System Access Point" (www.abb.com/freeathome). 25

26 Igangsetting 7.1 Tilordning av apparatene og fastsetting av kanaler Apparatene som er koblet til systemet må identifiseres, dvs. de tilordnes et rom iht. til funksjonen sin og får et beskrivende navn. Tilordningen skjer via tilordningsfunksjonen til den nettbaserte knappen til System Access Point. Velge apparat Fig. 6: Tilordne apparater» Velg ønsket bruk fra listen "Legg til enhet" (Add device) og dra den til grunnrisset på skrivebordet ved å dra og slipp. 26

27 Igangsetting Fig. 7: Tilordning Det åpnes automatisk et popup-vindu hvor alle apparater som passer til det valgte bruksområdet listes opp. Nå kan det valgte apparatet identifiseres. 27

28 Igangsetting Identifikasjon ved hjelp av serienummer Fig. 8: Identifikasjon ved hjelp av serienummer» Sammenlign 3-tegns kortnummeret til identifiseringsetiketten på ditt apparatskjema med numrene i listen, og identifiser på denne måten enheten som søkes og evt. kanalen som søkes. Identifikasjon ved betjening av "Identifikasjons-knappen"» Betjen identifikasjons-knappen på apparatet som du vil legge til. Det ønskede apparatet blir automatisk vist.» Velg ønsket kanal. 28

29 Igangsetting Tildele navn Fig. 9: Tildele navn» Legg inn et lettforståelig navn som anvendelsen skal indikeres under senere (f.eks. "Lysbryter oppholdsrom" (Switch light livingroom)).» Trykk på haken nedenfor til høyre for å overføre innleggingene dine. Anvisning Apparatinnstillingene kan tilpasses ved hjelp av skjermknappene til System Access Point. Ved forhåndsprogrammerte apparater kan forhåndsinnstillingene endres. Kanalvalget kan dermed påvirkes. Disse innstillingene kan bare gjøres med en installatørtilgang (se onlinehjelpen til System Access Point). Parameterinnstillingene blir værende som beskrevet ovenfor. 29

30 Igangsetting 7.2 Innstillingsmuligheter per kanal Generelle innstillinger og parameterinnstillinger kan gjøres for hver kanal. Innstillingene gjøres via tilordningsfunksjonen til skjermknappen til System Access Point. Velge apparat Fig. 10: Velge apparat» Velg apparatsymbolet i grunnrisset til arbeidsvisningen. Alle innstillingsmuligheter for den aktuelle kanalen i listevisning vises. Ved vipper (sensorer) må respektive vippe velges. Følgende innstillinger er tilgjengelige. 30

31 Igangsetting Innstillinger binærinnganger [1] Endre navnet [2] Sletting av kanalen med papirkurvsymbolet [3] Koble tilkoblet aktuator med knappen [4] Valg av funksjon (se avsnitt 4.3) [5] Valg av kontakttype til bryteren (en åpner er lukket i hviletilstand, en lukker er åpen) [6] Valg av sensortypen (knapp, bryter). Denne innstillingen er kun tilgjengelig for funksjonen "Betjeningselement". Fig. 11: Innstillinger for binærinngangene til sensoren / bryteraktuatoren Innstillinger koblingskanaler [1] Endre navnet [2] Sletting av kanalen med papirkurvsymbolet [3] Koble aktuatoren med knappen [4] Velge et annet symbol [5] Innstilling av etterløpstiden i sekunder Med knappene -/+ kan man bestemme hvor lenge f.eks. lyset forblir innkoblet, etter at aktuatoren har mottatt en utkoblingsordre via binærinngangen. Denne parameteren er kun relevant for funksjonen "Trappelyssensor" [6] Ved feil: Velg hvordan apparatet skal reagere ved en feil. Fig. 12: Innstillinger for koblingskanalene til sensoren / bryteraktuatoren 31

32 Igangsetting Innstillinger av binærinnganger som er knyttet til scener [1] Endre navnet [2] Sletting av kanalen med papirkurvsymbolet [3] Åpne den tilknyttede scenen [4] Valg av kontakttype (åpner eller lukker) [5] Aktivering eller deaktivering av sceneminnefunksjonen ved lang lukket (lukker) eller åpnet kontakt (åpner). Fig. 13: Innstillinger av binærinnganger som er knyttet til scener 32

33 Igangsetting 7.3 Opprette forbindelser Binærinnganger som er opprettet via tilordningsfunksjonen, kan nå forbindes til et apparat til, f.eks. bryteraktuator eller koblingskanaler til eget apparat. Dermed kan enkle AV/PÅ-koblinger eller vekselkoblinger realiseres. Tilkoblingen skjer med tilknytningsfunksjonen til skjermknappen til System Access Point. Eksempel: Knytte binærinnganger til koblingsutganger Fig. 14: Forbinde aktuator og binærinngang» For å forbinde en binærinngang til en koblingskanal klikker du først på ønsket binærinngang og deretter på ønsket koblingskanal. Det vises en blå forbindelseslinje som indikerer forbindelsen mellom de to apparatene.» For å forbinde binærinngangen med en ytterligere koblingskanal klikker du på nytt på binærinngangen og deretter på den tilkoblede koblingskanalen. Etter utført forbindelse kan knappen eller sensoren som er tilkoblet på binærinngangen, betjenes direkte på stedet. Anvisning Forbindelsene kan til enhver tid endres manuelt. 33

34 Igangsetting 7.4 Lysscener og lysgrupper En lysscene betyr oppkalling av en forinnstilt lyssituasjon (f.eks. forhåndsinnstilte dimmeverdier) med en enkelt knapp. Ved en lysgruppe blir en gruppe lys koblet samtidig med en enkelt knapp. Denne funksjonen erstatter f.eks. veksel- eller krysskoblinger til konvensjonelle elektroinstallasjoner. Lysscener og lysgrupper kan konfigureres i menyen "Forbindelser" (Link) i hovedmenyen til System Access Point. Der skal den aktuelle funksjonen "Lysscene" (Light scene) eller "Lysgruppe" (Light group) legges til og forbindes med den aktuelle binærinngangen (hvor en knapp for oppkall av f.eks. lysscene er tilkoblet), og de aktuelle koblingskanalene (hvor lampene som hører med i lysscenen er tilkoblet). I listevisningen (se Fig. 15) kan man konfigurere og lagre ved å klikke på de enkelte lysene. Lysscene kalles opp generelt ved kort betjening av vippen til en enkeltknapp. En lengre betjening (5 s) fører til lagring av den aktuelle lyssituasjonen over overlagrer lysscenen. Hvis det brukes dobbeltknapp, skal ikke kanalene kobles. Hver av de to vippene kan da brukes for å kalle opp en egen lysscene. Fig15: Konfigurering av lysscener og lysgrupper 34

35 Igangsetting 7.5 Hente fram scener via binærsensorer Binærsensorer er sensorer som har en kontakt på utgangssiden og som lukker eller åpner denne straks en innstillbar grenseverdi på sensoren over- eller underskrides ved hjelp av målstørrelsen. Et eksempel på dette er en lysstyrkesensor som lukker kontakten fra en bestemt lysstyrke. Binærsensorene kan avleses via binærinngangene (BI-F-2.0.1, BI-F og BI-M-4.0.1) samt sensor / bryteraktuatoren SA-M-8.8.1, og f.eks. tilknyttes en scene. På denne måten kan f.eks. en persienne kjøres via en scene til en definert posisjon når en bestemt lysstyrke overskrides. En forutsetning for dette er at scene-minnefunksjonen (se 7.2.3) er deaktivert etter tilknyting av scenen til en kaal på en binærinngang eller en binærkanal på SA-M

36 Oppdateringsmuligheter 8 Oppdateringsmuligheter Fastvareoppdatering skjer med skjermknappen til System Access Point. Besøk nettsiden til - for dette. 36

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning D 10 series Wireless DECT headset system Bruksveiledning Innhold Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger... 2 Leveranseomfang... 4 Basestasjoner med komponenter... 4 Hodesett med komponenter... 4 Produktoversikt...

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer