Teknisk håndbok Binærinngang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk håndbok Binærinngang"

Transkript

1 2CDC D Teknisk håndbok Binærinngang Binærinngang BI-F (6241/2.0U) BI-F (6241/4.0U) BI-M (6241/4.0)

2 Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet Symboler som brukes Forskriftsmessig bruk Ikke tiltenkt bruk Målgruppe / kvalifikasjon til personellet Ansvar og garanti 5 3 Miljø 6 4 Produktbeskrivelse Innhold i leveransen Typeoversikt Funksjonsoversikt Funksjonsbeskrivelse Apparatoversikt binærinngang dobbel BI-F Apparatoversikt binærinngang 4-delt BI-F Apparatoversikt binærinngang 4-delt BI-M Tekniske data Oversikt BI-F og BI-F Oversikt BI-M Mål Tilkoblingsbilde 20 6 Montering Sikkerhetsanvisninger for montering Innbygging/montering Elektrisk tilkobling Demontering 25 7 Igangsetting Tilordning av apparatene og fastsetting av kanaler Innstillingsmuligheter per kanal Opprette forbindelser Lysscener og lysgrupper 34 8 Oppdateringsmuligheter 35 9 Vedlikehold Rengjøring 36 2

3 Anvisninger til veiledningen 1 Anvisninger til veiledningen Les nøye gjennom denne håndboken og følg anvisningene i den. På denne måten unngår du personskader og materielle skader og garanterer sikkert drift og lang levetid for produktet. Ta godt vare på håndboken. Hvis du leverer produktet videre, skal også denne håndboken følge med. Hvis du trenger mer informasjon eller hvis du har spørsmål om produktet, henvender du deg til ABB STOTZ-KONTAKT GmbH eller du kan besøke oss på internett på: 3

4 Sikkerhet 2 Sikkerhet Produktet er konstruert etter nåværende tekniske standarder og er driftssikkert. Det er testet og forlot fabrikken i sikkerhetsteknisk feilfri stand. Likevel forekommer det restfarer. Les og følg sikkerhetsanvisningene for å unngå farer. ABB STOTZ-KONTAKT GmbH påtar seg ikke noe ansvar for skader som følge av at sikkerhetsanvisningene ikke er fulgt. 2.1 Symboler som brukes De følgende symbolene henviser deg til spesielle farer ved omgang med produktet og gir nyttige råd. Anvisning En anvisning indikerer nyttig informasjon eller henvisninger til andre temaer. Dette er ikke et signalord for en farlig situasjon. Eksempler Anvendelseseksempler, innmonteringseksempler, programmeringseksempler Viktig Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det er fare for en funksjonsfeil, uten fare for materielle skader eller personskader. Advarsel Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det er fare for en funksjonsfeil, uten fare for materielle skader eller personskader. Fare Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det ved feil håndtering er fare for liv og lemmer. Fare Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det ved feil håndtering er akutt livsfare. 4

5 Sikkerhet 2.2 Forskriftsmessig bruk Apparatet må kun benyttes i samsvar med spesifiserte tekniske data. Binærinngangene brukes som grensesnitt for betjening av via konvensjonelle taster eller for tilkobling av meldekontakter. Variantene BI-F og BI-F er ment for innfelt montasje. Variant BI-M er et rekkeinnbyggingsapparat for innbygging i fordelere. Den integrerte buskobleren muliggjør tilkobling til Anvisning Apparatet må kun installeres i tørre rom innendørs i innfelte bokser. Man må da følge gjeldende forskrifter. 2.3 Ikke tiltenkt bruk Apparatet kan være farlig hvis det ikke brukes som tiltenkt. All bruk utover tiltenkt bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk. Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av slik bruk. Risikoen er brukerens/eierens eneansvar. Apparatet må aldri brukes utendørs eller i våtrom. Ikke stikk gjenstander gjennom åpningene på apparatet. Tilkoblingsmulighetene som fins skal bare brukes tilsvarende de tekniske dataene. Apparatet har en integrert buskobler. Det er derfor ikke tillatt å bruke en ekstra buskobler. 2.4 Målgruppe / kvalifikasjon til personellet Installasjon, igangsetting og vedlikehold av produktet må kun utføres av elektriker med relevante kvalifikasjoner. Elektrikeren må ha lest og forstått håndboken, og må følge anvisningene. Eieren må overholde gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende installasjon, funksjonskontroll, reparasjoner og vedlikehold av elektriske produkter. 2.5 Ansvar og garanti Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av ikke tiltenkt bruk, manglende overholdelse av anvisningene i denne håndboken, bruk av personell uten relevant erfaring samt endringer utført på egenhånd. I slike tilfeller bortfaller produsentens garantidekning. 5

6 Miljø 3 Miljø Lever forpakningsmateriale og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apparater og REACH-direktivet. (EU-direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC og 2011/65/EC RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006) 6

7 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse Apparatet er binærinnganger for desentral innfelt montasje og montasje på holdeskinnen. Apparatene har to eller fire kanaler og brukes som grensesnitt for komfortabel betjening av via konvensjonelle taster eller for utlesing av tekniske binærsignaler. Fordeler:» To eller fire binærinnganger i et apparat» Støtte av potensialfrie kontakter eller 230 V~ Anvisning Grunnleggende informasjon om systemintegrering finner du i systemhåndboken. Denne kan du laste ned fra 4.1 Innhold i leveransen Leveringen omfatter binærinngangene inklusive bus-klemmen for tilkobling til UP-apparatet inneholder i tillegg kabelsettet for tilkobling av f.eks. taster. 7

8 Produktbeskrivelse 4.2 Typeoversikt Type Produktnavn Sensorkanaler Apparat BI-F Binærinngang UP, potensialfrie kontakter 2 BI-F Binærinngang UP, potensialfrie kontakter 4 BI-M Binærinngang REG, 230 V~ 4 Tab.1: Typeoversikt 8

9 Produktbeskrivelse 4.3 Funksjonsoversikt Den følgende tabellen viser en oversikt over mulige funksjoner og bruk av produktet: Symbol på knappen Informasjon Navn: Sensor (vippe) Betjeningselement for styring av Navn: Bevegelsesmelder Sensor for bevegelses- og lysstyrkeavhengig styring av Navn: Vinduskontakt Signaliserer vindu åpent (Bruk: Automatisk deaktivering av oppvarmingen ved åpne vindu) Navn: Frostalarm Utløser en frostalarm (Bruk: Automatisk innkjøring av persiennene evt. rullegardinene eller markisene) Navn: Regnalarm For registrering av en regnalarm (Bruk: Automatisk innkjøring av persiennene evt. rullegardinene eller markisene) Navn: Vindalarm For registrering av en vindalarm (Bruk: Automatisk innkjøring av persiennene evt. rullegardinene eller markisene) Navn: Omkobling oppvarming/kjøling Blir anvendt for omkobling av oppvarming/kjøling ved torørs varme-/kjølesystemer Tab. 2: Funksjonsoversikt 9

10 Produktbeskrivelse 4.4 Funksjonsbeskrivelse Vippe Funksjonen vippe skal brukes hvis tasten er tilkoblet på binærinngangen. Avhengig av om en enkelt- eller dobbelttast blir benyttet, må dette stilles inn i "Apparatkonfigurasjon" (Device configuration) i hovedmenyen til System Access Point. Der skal man velge aktuell binærinngang, for å i feltet "Kanalvalg" (Channel selector) velge koblingen av to kanaler for tilkobling til en flerveistast. Anvisning Kanaler kan kun kobles så lenge disse ikke er tilordnet til andre i menyen "Tilordning" (Placement) til System Access Point. Fig. 1: Kobling av to kanaler for tilkobling til en dobbelttast 10

11 Produktbeskrivelse Kobling av (lys-)strømkretser Hvis funksjonen vippe brukes i sammenheng med en bryterakturator, f.eks. for kobling av en lampe, skal man velge funksjonen "Betjeningselement". Ved tilkobling av en dobbelttast på binærinngang BI-F kobler vippen tilkoblet på kanal A (binærinngang) den tilordnede kanalen inn bryteraktuatoren, og vippen tilkoblet på kanal B (binærinngang) kobler ut den tilordnede kanalen til bryteraktuatoren. Dette gjelder på samme måten som for kanalkoblingen A+B eller C+D til den 4-delte binærinngangene BI-F eller BI-M Kobling og dimming av lamper Hvis man skal bruke en enkelt- eller dobbelttast tilkoblet på en binærinngang sammen med en dimmer for å dimme en lampe, skal man velge funksjonen "Dimmesensor" for binærinngangen (se avsnitt 7.2). Ved en enkelttast skjer oppeller neddimming ved avvekslende lang betjening av vippen til tasten. Ved kort betjening blir lampen som kan dimmes slått på eller av. Ved en dobbelttast fører den lange betjeningen av vippen(e) tilkoblet på kanal A (kobling kanaler A+B ved BI-F-2.0.1) eller kanalene A og C (kobling A+B og C+D ved BI-F-4.0.1) til oppdimming. Kort betjening fører til innkobling av lampen som skal dimmes. Neddimming skjer ved lang betjening av vippen(e) tilkoblet på kanal B (Bi-F-2.0.1) eller på kanalene B og D (ved BI-F eller BI-M-4.0.1). Kort betjening av disse vippene fører til utkobling av lampen som skal dimmes (sammenlign med forrige avsnitt). Betjening av persienner Betjeningen av persienner kan enkelt skje via f.eks. dobbeltaster. Koblingen av kanalene må her konfigureres likt med avsnitt Ved bruk av en enkelttast fører lange tastetrykk avvekslende til bevegelse oppover eller nedover av persiennen, rullegardinen eller markisen. Etter en stoppet kjørebevegelse fører fortløpende korte tastebetjeninger til justering av lamellene i den motsatte retningen av den tidligere kjøreretningen. Ved bruk av dobbelttaster fører en lang betjening av vippen(e) tilkoblet på kanal A (kobling kanalene A+B ved BI-F-2.0.1) eller kanalene A og C (kobling A+B og C+D ved BI-F eller BI-M-4.0.1) for bevegelse oppover av persiennen(e) eller korte betjeninger for å stoppe og for bevegelse oppover av lamellene. Kjøring nedover eller justering av lamellene i retning nedover skjer på samme måte med vippen(e) tilkoblet på kanal B (Bi-F-2.0.1) eller på kanalene B og D (ved BI-F eller BI-M-4.0.1). 11

12 Produktbeskrivelse Trappehusbelysning Hvis man skal bruke en tast tilkoblet til en binærinngang til å koble et trappehuslys, så skal man velge funksjonen "Trappehuslyssensor" (se avsnitt 7.2). I konfigurasjonen av tilhørende koblingsaktuator (som lampene til trappehuset er tilkoblet), kan man konfigurere "Etterløpstiden". Etterløpstiden angir hvor lenge en kanal til en koblingsaktuator forblir i tilstanden PÅ etter innkobling. Hvis trappehuslyset allerede er innkoblet ved en tastebetjening, så kan man ved ny tastebetjening forlenge (retrigge) etterløpstiden. Hvis flere koblingskanaler skal påstyres via binærinngangen, skal de aktuelle kanalene til binærinngangen (hvor trappehustastene er tilkoblet) forbindes med kanalene til bryteraktuatoren (hvor trappehuslampene er tilkoblet). Hver kanal til en bryteraktuator kan parametreres med en egen etterløpstid. Hermed kan man realisere en forvarsling før utkobling av lysgruppen, ved at den del av lysgruppen blir programmert med kortere etterløpstid, og dermed kobler ut tidligere. Sensor tvangsstilling PÅ/AV Hvis flere binærinnganger er forbundet med en kanal til en bryteraktuator, kan denne kanalen deretter betjenes av alle binærinngangene. Etter konfigurering av en kanal fra en av de forbundne binærinngangene med funksjonen "Sensor tvangsstilling PÅ/AV" kan man ved tastebetjening av vippen tilkoblet denne kanalen aktivere eller deaktivere sensor tvangsstilling for kanalen til bryteraktuatoren. Etter aktivering blir betjeningen av den aktuelle kanalen til bryterakturatoren sperret fra alle andre apparater. I parameterinnstillingen av binærinngangen kan man konfigurere tvangsforholdene og bestemme om den aktuelle kanalen til bryterakturatoren skal være innkoblet (tvangsstilling PÅ) eller utkoblet (tvangsstillng AV). Tvangsstilling persienne Denne funksjonen muliggjør et tvangsforhold til persienner via persienneaktuatoren. I parameterinnstillingen til binærinngangen kan man konfigurere tvangsforholdene: De tilhørende persiennen/e (eller rullegardinene eller markisene) kan kjøres til øvre endeposisjon (tvangsstilling oppe) eller til nedre endeposisjon (tvangsstilling nede). 12

13 Produktbeskrivelse Fig. 2: Konfigurering av tvangsstilling PÅ/AV 13

14 Produktbeskrivelse Bevegelsesmelder-sensor Denne funksjonen skal velges hvis en bevegelsesmelder kobles til binærinngangen for lysstyring. Hvis binærinngangen forbindes med en bryteraktuator, kan man stille inn lysvarigheten til lampene koblet til bryteraktuatoren via parameteren "Etterløpstid" i parameterinnstillingen i menyen "Tilordning" (Placement) i System Access Point. Lysvarigheten forlenges automatisk på nytt med etterløpstiden, hvis ytterligere personer detekteres med bevegelsesmelderen Vinduskontakt Funksjonen vinduskontakt skal velges hvis en vinduskontakt kobles til binærinngangen. Hvis den tilhørende kanalen til binærinngangen forbindes med romtemperaturregulatoren, så veksler romtemperaturregulatoren ved registrering av et åpent vindu til modusen "Frostbeskyttelse" og reduserer skaltemperaturen for det aktuelle rommet med 7 K, for å unngå unødvendig energitap Frost-, regn- og vindalarm Denne funksjonen skal velges ved tilkobling av de aktuelle sensorene, for å beskytte persienner eller rullegardiner mot skader. Kanelen til en binærinngang som er konfigurert med denne funksjonen er tilkoblet én eller flere kanaler til en persienneaktuator (persienner, evt. rullegardiner eller markiser). Ved frostalarm blir den aktuelle kanalen til persienneaktuatoren sperret, slik at kjøring ikke lenger er mulig. Ved regn- eller vindalarm blir persiennene kjørt i øvre endeposisjon og deretter blir den tilhørende kanalen til persienneaktuatoren sperret. Betjening av persiennen av andre eller persiennebrytere er dermed ikke lenger mulig Omkobling oppvarming/kjøling Denne funksjonen skal velges hvis det skal kobles manuelt med en tilkoblet bryter mellom driftstypene oppvarming og kjøling. Hvis det tilhørende varme- /kjølesystemet har en aktuell binærutgang for oppvarming/kjøling, kan denne tilkobles på binærinngangen. 14

15 Produktbeskrivelse 4.5 Apparatoversikt binærinngang dobbel BI-F Fig. 3: Apparatoversikt binærinngang dobbel UP [1] Apparatidentifisering under igangsetting [2] Identifikasjons-LED [3] Bus-tilkoblingsklemme [4] Innganger, 4 ledninger 4.6 Apparatoversikt binærinngang 4-delt BI-F Fig. 4: Apparatoversikt binærinngang 4-delt UP [1] Apparatidentifisering under igangsetting [2] Identifikasjons-LED [3] Bus-tilkoblingsklemme [4] Innganger, 6 ledninger 15

16 Produktbeskrivelse 4.7 Apparatoversikt binærinngang 4-delt BI-M Fig. 5: Apparatoversikt binærinngang 4-delt REG [1] Apparatidentifisering under igangsetting [2] Identifikasjons-LED [3] Bus-tilkoblingsklemme [4] Koblingsklemme 16

17 Tekniske data 5 Tekniske data 5.1 Oversikt BI-F og BI-F Parameter Strømforsyning Bus-deltaker Tilkobling Ledningstype Verdi 24 V DC (skjer via bus) 1 (12 ma) Bus-tilkoblingsklemme: 0,4 0,8 mm J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm Antall BI-F Innganger Antall BI-F Forespørselspenning 20 V DC (pulset) Inngangsstrøm 0,5 ma Drift -5 C +45 C Omgivelsestemperatur Omgivelsesbetingelser Kapslingsgrad Beskyttelsesklasse Montering Design Lagring -25 C +55 C Transport -25 C +70 C Maks. luftfuktighet IP 20 (EN ) i innebygget tilstand III i installasjonsboks Ø 60 mm Apparat for innfelt montasje (UP) 93 %, ingen kondensering tillatt Kapsling, farge Plast, basaltgrå (RAL 7012) Mål 39 x 40 x 12 mm (B x H x D) Vekt 0,04 kg CE-merking Tab. 3: Tekniske spesifikasjoner BI-F-2.01 og BI-F i henhold til EMV- og lavspenningsdirektivene 17

18 Tekniske data 5.2 Oversikt BI-M Parameter Strømforsyning Bus-deltaker Tilkobling Ledningstype Verdi V DC (skjer via bus) 1 (5 ma) Bus-tilkoblingsklemme: 0,4 0,8 mm J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm Innganger Tilkoblingsklemmer Antall Tillatt spenningsområde Un AC/DC inngangsstrøm In Signalnivå for 0-signal Signalnivå for 1-signal Tillatt ledningslengde Skrueklemme Tiltrekkingsmoment 4 uavhengige V AC/DC maksimalt 1 ma 0 2 V AC/DC V AC/DC maksimalt 100 m ved 1,5 mm² 0,2 2,5 mm² fintrådet 0,2 4,0 mm² entrådet maksimalt 0,6 Nm Drift -5 C +45 C Omgivelsestemperatur Lagring -25 C +55 C Transport -25 C +70 C Omgivelsesbetingelser Maks. luftfuktighet 93 %, ingen kondensering tillatt Kapslingsgrad IP20 iht. DIN EN Beskyttelsesklasse II iht. DIN EN Isolasjonskategori Overspenningskategori III iht. DIN EN Tilsmussingsgrad 2 iht. DIN EN Montering på bæreskinne 35 mm iht. DIN EN Monteringsstilling Design vilkårlig Rekkeinnbyggingsapparat (REG) Innbyggingsbredde Innbyggingsdybde modulært installasjonsapparat, Pro M 2 moduler à 18 mm 64,5 mm Kapsling, farge Plast, basaltgrå (RAL 7012) Mål 36 x 90 x 64,5 mm (B x H x D) Vekt CE-merking 0,1 kg i henhold til EMV- og lavspenningsdirektivene Tab. 4: Tekniske spesifikasjoner BI-M

19 Tekniske data 5.3 Mål Anvisning Alle mål er angitt i mm. Binærinngang BI-F Fig. 6: Mål BI-F Binærinngang BI-F Fig. 7: Mål BI-F BI-M Fig. 8: Mål BI-M

20 Tekniske data 5.4 Tilkoblingsbilde Binærinngang BI-F svart grå brun rød Fig. 9: Elektrisk tilkobling BI-F Binærinngang BI-F svart grå brun rød oransje gul Fig. 10: Elektrisk tilkobling BI-F

21 Tekniske data Binærinngang BI-M Fig. 11: Elektrisk tilkobling BI-M

22 Montering 6 Montering 6.1 Sikkerhetsanvisninger for montering Fare Livsfare pga. elektrisk spenning Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm gjennom kroppen. Det medfører elektrisk støt, forbrenninger eller dødsfall. Feil utført arbeid på elektriske anlegg setter ditt eget og brukerens liv i fare. Videre kan det oppstå brann og alvorlige materielle skader.» Følg gjeldende normer.» Bruk minst de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN ): 1. Frikobling 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 3. Fastsette spenningsfrihet 4. Jorde og kortslutte 5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning.» Du må kun installere apparater hvis du har nødvendig elektroteknisk kunnskap og erfaring (se kapittel 2.4).» Bruk egnet personlig verneutstyr.» Bruk egnede verktøy og måleapparater.» Kontroller hvilken type spenningsforsyningsnettet er (TN-system, ITsystem, TT-system) for å sikre tilhørende tilkoblingsbetingelser (klassisk nulling, jording, nødvendige sikkerhetstiltak osv.). 22

23 Montering Fare Livsfare på grunn av kortslutning Livsfare pga. elektrisk spenning på 230 V ved kortslutning på lavspenningsledningen.» Sørg ved montering for romlig skille (> 10 mm) av SELV-strømkretser til andre strømkretser.» Sørg for romlig skille av SELV-strømkretser og andre strømkretser. Ellers er det fare for kortslutninger.» Ved underskridelse av minimumsavstanden må det brukes f.eks. elektronikkbokser eller isolasjonsslanger.» Sørg for riktig polaritet. 23

24 Montering 6.2 Innbygging/montering BI-F og BI-F Monteringen utføres som innfelt montering i en installasjonsboks Ø 60 mm, f.eks. bak tasten. BI-M Apparatet er et rekkeinnbyggingsapparat for innbygging i fordelere for hurtigfeste på 35-mm-bæreskinner iht. DIN EN For begge varianter gjelder: Apparatet kan monteres i hver innbyggingsstilling. Klebeskiltet skal tas av og limes inn i listen (se systemhåndbok System Access Point). Ikke nødvendige ledere skal isoleres. Forbindelsen til bus-en skjer via den medfølgende bus-tilkoblingsklemmen. Apparatet er klart til bruk, etter at bus-spenningen er påsatt. Klemmebetegnelsene finner du på kapslingen. Påse at apparatet er tilgjengelig for drift, kontroll, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner iht. DIN VDE

25 Montering 6.3 Elektrisk tilkobling BI-F og BI-F-4.0.1» Forbindelsen til bus-linjen skjer via den medfølgende bus-tilkoblingsklemmen.» Inn-/utgangene kobles til iht. koblingsskjemaet ved hjelp av seks ca. 30 cm lange pluggbare tilkoblingsledninger.» Tilkoblingsledningene kan forlenges til maks. 10 m. - Apparatet er klart til bruk, etter at bus-spenningen er påsatt. BI-M-4.0.1» Elektrisk tilkobling utføres via skrueklemmer. Forbindelsen til bus-en skjer via den medfølgende bus-tilkoblingsklemmen. Klemmebetegnelsene finner du på kapslingen.» For å garantere feilfri funksjon og tilstrekkelig belysning av glimlampen fra belyste bryter- eller tasteinnsatser er det absolutt nødvendig å bruke brytere - eller tasteinnsatser med N-klemme. - Apparatet er klart til bruk, etter at bus-spenningen er påsatt. For begge varianter gjelder: Montering og igangsetting skal kun utføres av elektrikere. Ved planlegging og oppføring av elektriske anlegg og av sikkerhetstekniske anlegg for innbrudds- og branndetektering skal man følge gjeldende standarder, direktiver, forskrifter og bestemmelser til det aktuelle landet.» Under transport, lagring og under drift må apparatet beskyttes mot fuktighet, smuss og skader.» Apparatet må kun benyttes i samsvar med spesifiserte tekniske data!» Bruk kun apparatet i lukkede kapslinger (fordelinger)!» Før monteringsarbeider skal man koble spenningen fra apparatet. Fare Livsfare For å unngå farlig berøringsspenning fra forskjellige utvendige ledere, må man ved en utvidelse eller endring av de elektriske tilkoblingene, foreta en allpolet frakobling. 6.4 Demontering Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge. 25

26 Igangsetting 7 Igangsetting Igangsetting skjer ved hjelp av det nettbaserte grensesnittet til System Access Point. System Access Point oppretter forbindelse mellom og smarttelefon, nettbrett eller PC. Deltakerne identifiseres og programmeres via denne under igangkjøringen. Apparater som er fysisk koblet til logger seg automatisk på System Access Point. De formidler informasjon om type og funksjoner som støttes (se Tab. 2: Funksjonsoversikt, kapittel 4.3). Ved første igangkjøring blir alle apparater utstyrt med generelle navn (f.eks. bryteraktuator1, ). Brukeren må endre disse navnene til fornuftige anleggsspesifikke navn (Eksempel: "Lys oppholdsrom" (Light livingroom) for en aktuator i oppholdsrommet). Apparatene må parametreres for å kunne utføre tilleggsfunksjoner. I de følgende kapitlene blir igangkjøring av binærinngangene beskrevet. Man går ut fra at grunnleggende igangkjøringsskritt av det totale systemet allerede er utført. Generell kunnskap om den nettbaserte igangkjøringsprogramvaren til System Access Point forutsettes. Anvisning Generell informasjon om igangsetting og parametrering finner du i systemhåndboken og i online-hjelpen for "System Access Point" (www.abb.com/freeathome). 26

27 Igangsetting 7.1 Tilordning av apparatene og fastsetting av kanaler Apparatene som er koblet til systemet må identifiseres, dvs. de tilordnes et rom iht. til funksjonen sin og får et beskrivende navn. Tilordningen skjer via tilordningsfunksjonen til den nettbaserte knappen til System Access Point. Velge apparat Fig. 12: Tilordne apparater» Velg ønsket bruk fra listen "Legg til enhet" (Add device) og dra den til grunnrisset på skrivebordet ved å dra og slipp. 27

28 Igangsetting Fig. 13: Tilordning - Det åpnes automatisk et popup-vindu hvor alle apparater som passer til det valgte bruksområdet listes opp. Identifisering av det valgte apparatet kan nå skje. 28

29 Igangsetting Identifikasjon ved hjelp av serienummer Fig. 14: Identifikasjon ved hjelp av serienummer» Sammenlign 3-tegns kortnummeret til identifiseringsetiketten på ditt apparatskjema, med numrene i listen og identifiser på denne måten enheten som søkes og evt. kanalen som søkes. Identifikasjon ved betjening av "Identifikasjonstasten"» Betjen identifikasjonstasten på apparatet som du vil legge til. - Det ønskede apparatet blir automatisk vist.» Velg ønsket kanal. 29

30 Igangsetting Tildele navn Fig. 15: Tildele navn» Legg inn et lettforståelig navn som anvendelsen skal indikeres under senere (f.eks. "Lysbryter oppholdsrom" (Switch light livingroom)).» Trykk på haken nedenfor til høyre for å overføre innleggingene dine. Anvisning Apparatinnstillingene kan tilpasses ved hjelp av skjermknappene til System Access Point. Ved forhåndsprogrammerte apparater kan forhåndsinnstillingene endres. Kanalvalget kan dermed påvirkes. Disse innstillingene kan bare gjøres med en installatørtilgang (se onlinehjelpen til System Access Point). Parameterinnstillingene blir værende som beskrevet ovenfor. 30

31 Igangsetting 7.2 Innstillingsmuligheter per kanal Generelle innstillinger og parameterinnstillinger kan gjøres for hver kanal. Innstillingene gjøres via tilordningsfunksjonen til skjermknappen til System Access Point. Velge apparat Fig. 16: Velge apparat» Velg apparatsymbolet i grunnrisset av arbeidsvisningen. - Alle innstillingsmuligheter for den aktuelle kanalen i listevisning vises. Ved vipper (sensorer) må respektive vippe velges. Følgende innstillinger er tilgjengelige. 31

32 Igangsetting Innstillinger binærinngang [1] Endre navnet [2] Slette kanalen via "X" [3] Koble tilkoblet aktuator med knappen [4] Valg av funksjon (se avsnitt 4.3) [5] Valg av kontakttype til bryteren (en åpner er lukket i hviletilstand, en lukker er åpen) Fig. 17: Innstillinger binærinngang 32

33 Igangsetting 7.3 Opprette forbindelser Binærinnganger som er opprettet via tilordningsfunksjonen kan nå forbindes til et andre apparatet, f.eks. en bryteraktuator. Dermed kan enkle AV/PÅ-koblinger eller vekselkoblinger realiseres. Tilkoblingen skjer med tilknytningsfunksjonen til skjermknappen til System Access Point. Forbinde binærinnganger Fig. 18: Forbinde aktuator og binærinngang» For å forbinde en aktuator med en binærinngang, klikk først på den ønskede binærinngangen og deretter på aktuatoren. - Det vises en blå forbindelseslinje som indikerer forbindelsen mellom de to apparatene.» For å forbinde binærinngangen med en ytterligere aktuator, klikk på nytt på binærinngangen og deretter på apparatet som skal forbindes. - Etter utført forbindelse kan tasten eller sensoren som er tilkoblet på binærinngangen betjenes direkte på stedet. Anvisning Forbindelsene kan til enhver tid endres manuelt. 33

34 Igangsetting 7.4 Lysscener og lysgrupper En lysscene betyr oppkalling av en forinnstilt lyssituasjon (f.eks. forinnstilte dimmeverdier) med en enkelt tast. Ved en lysgruppe blir en gruppe lys koblet samtidig med en enkelt tast. Denne funksjonen erstatter f.eks. veksel- eller krysskoblinger til konvensjonelle elektroinstallasjoner. Lysscener og lysgrupper kan konfigureres i menyen "Forbindelser" i hovedmenyen til System Access Point. Der skal den aktuelle funksjonen "Lysscene" (Light scene) eller "Lysgruppe" (Light group) legges til og forbindes med den aktuelle kanalen til en binærsensor (hvor en tast for oppkall av f.eks. lysscene er tilkoblet), og de aktuelle kanalene til bryteraktuatoren (hvor lampene som hører med i lysscenen er tilkoblet). I listevisningen (se Fig. 19) kan man konfigurere og lagre ved å klikke på de enkelte lysene. Lysscene kalles opp generelt ved kort betjening på vippen til enkelttast. En lengre betjening (5 s) fører til lagring av den aktuelle lyssituasjonen over overlagrer lysscenen. Hvis det brukes dobbelttast, skal ikke kanalene kobles. Hver av de to vippene kan da brukes, for å kalle opp en egen lysscene. Fig19: Konfigurering av lysscener og lysgrupper 34

35 Oppdateringsmuligheter 8 Oppdateringsmuligheter Fastvareoppdatering skjer via skjermknappen til System Access Point. Besøk nettsiden til - for dette. 35

36 Vedlikehold 9 Vedlikehold Apparatene er vedlikeholdsfrie. Ved skader (f.eks. under transport eller lagring) må det ikke utføres noen form for reparasjon. Hvis apparatet åpnes, opphører garantidekningen! Påse at apparatet er tilgjengelig for drift, kontroll, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner (iht. DIN VDE ). 9.1 Rengjøring Tilsmussede apparater kan rengjøres med en tørr klut. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan man bruke en såpeløsning på en lett fuktet klut. Ikke bruk etsende midler eller løsemidler. 36

37 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Straße Heidelberg, Tyskland Telefon: E-post: Ytterligere informasjon og kontakter: Henvisning: Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer av produktet og endringer i innholdet i disse dokumentene uten varsel. Ved bestilling er de til enhver tid avtalte egenskapene målgivende. ABB AG påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil eller mangler i dette dokumentet. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette dokumentet inklusive gjenstander og bilder. Mangfoldiggjøring, offentliggjøring av innholdet til tredjeperson eller utnytting av innholdet, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra ABB AG. 2CDC D Copyright 2014 ABB Alle rettigheter forbeholdt

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515 2373-1-8646 17.11.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway 83350-500 83350-515 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø 3 2.1 Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse 5 4.1 Ordliste 5 4.2 Funksjonsmåte

Detaljer

Betjeningsanvisning. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1)

Betjeningsanvisning. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) 2373-1-8041 03.05.2013 Betjeningsanvisning Busch-ComfortTouch Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500

Detaljer

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_150251.docx @ 209487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7953

Detaljer

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1098 UF-500. 2373-1-8292 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1098 UF-500. 2373-1-8292 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/t emper aturregler/titelbl att 1098 @ 26\mod_1343039292779_150251.docx @ 224688 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover ===

Detaljer

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

KNX/EIB Dimmeraktuator 1-kanalDimmeraktuator 2-kanalDimmeraktuator 4-kanal

KNX/EIB Dimmeraktuator 1-kanalDimmeraktuator 2-kanalDimmeraktuator 4-kanal Dimmeraktuator 1-kanal Best.nr. : 2171 00 Dimmeraktuator 2-kanal Best.nr. : 2172 00 Dimmeraktuator 4-kanal Best.nr. : 2174 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey no Monterings- og driftsveiledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsveiledning 1.1 Om dette dokumentet Den

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Oversettelse av original brukerveiledning

Oversettelse av original brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning Bordfresemaskin T12 Bordfresemaskin T27 Modell: T12 T27 Fix T27 FleX Maskinnr.:.... Årsmodell:.... OTTO MARTIN MASCHINENBAU GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6

Detaljer

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10 Hurtiginstruks for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Viktig grunnleggende informasjon Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Sherpa Autodiagnostik Am Industriepark 11 D-84453 Mühldorf am Inn Utgivelsesdato: 04.02.2010 Rulletestanlegg

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Live Services Norsk Oktober 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP

For brukeren. Systembeskrivelse og bruksanvisning. aurostep plus. System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP For brukeren Systembeskrivelse og bruksanvisning aurostep plus System for solar oppvarming av vann 2.350 EP 3.350 EP NO For brukeren Systembeskrivelse aurostep plus Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Gira anropssystem 834 Plus. Planlegging, installasjon, igangkjøring og betjening. Systemhåndbok. N Gira anropssystem 834 Plus

Gira anropssystem 834 Plus. Planlegging, installasjon, igangkjøring og betjening. Systemhåndbok. N Gira anropssystem 834 Plus N Gira anropssystem 834 Plus Planlegging, installasjon, igangkjøring og betjening Gira anropssystem 834 Plus Systemhåndbok Innhold Innhold Innhold... 3 1. Innledning... 9 1.1 Generelle merknader... 9

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer