Teknisk håndbok Oppvarmingsaktuator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk håndbok Oppvarmingsaktuator"

Transkript

1 2CDC D Teknisk håndbok Oppvarmingsaktuator Oppvarmingsaktuator HA-M (6254/0.6) HA-M (6254/0.12)

2 Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet Symboler som brukes Forskriftsmessig bruk Ikke tiltenkt bruk Målgruppe / kvalifikasjon til personellet Ansvar og garanti 5 3 Miljø 6 4 Produktbeskrivelse Innhold i leveransen Typeoversikt Funksjonsoversikt Funksjonsbeskrivelse Apparatoversikt oppvarmingsaktuator 6-veis HA-M Apparatoversikt oppvarmingsaktuator 12-veis HA-M Tekniske data Oversikt HA-M og HA-M Mål Tilkoblingsbilde 17 6 Montering Sikkerhetsanvisninger for montering Innbygging/montering Elektrisk tilkobling Demontering 22 7 Igangsetting Tilordning av apparatene og fastsetting av kanaler Innstillingsmuligheter per kanal Opprette forbindelser 30 8 Oppdateringsmuligheter 31 9 Vedlikehold Rengjøring 32 2

3 Anvisninger til veiledningen 1 Anvisninger til veiledningen Les nøye gjennom denne håndboken og følg anvisningene i den. På denne måten unngår du personskader og materielle skader og garanterer sikkert drift og lang levetid for produktet. Ta godt vare på håndboken. Hvis du leverer produktet videre, skal også denne håndboken følge med. Hvis du trenger mer informasjon eller hvis du har spørsmål om produktet, henvender du deg til ABB STOTZ-KONTAKT GmbH eller du kan besøke oss på internett på: 3

4 Sikkerhet 2 Sikkerhet Produktet er konstruert etter nåværende tekniske standarder og er driftssikkert. Det er testet og forlot fabrikken i sikkerhetsteknisk feilfri stand. Likevel forekommer det restfarer. Les og følg sikkerhetsanvisningene for å unngå farer. ABB STOTZ-KONTAKT GmbH påtar seg ikke noe ansvar for skader som følge av at sikkerhetsanvisningene ikke er fulgt. 2.1 Symboler som brukes De følgende symbolene henviser deg til spesielle farer ved omgang med produktet og gir nyttige råd. Anvisning En anvisning indikerer nyttig informasjon eller henvisninger til andre temaer. Dette er ikke et signalord for en farlig situasjon. Eksempler Anvendelseseksempler, innmonteringseksempler, programmeringseksempler Viktig Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det er fare for en funksjonsfeil, uten fare for materielle skader eller personskader. Advarsel Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det er fare for en funksjonsfeil, uten fare for materielle skader eller personskader. Fare Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det ved feil håndtering er fare for liv og lemmer. Fare Disse sikkerhetsanvisningene brukes med en gang det ved feil håndtering er akutt livsfare. 4

5 Sikkerhet 2.2 Forskriftsmessig bruk Oppvarmingsaktuatoren må kun benyttes i samsvar med spesifiserte tekniske data. Oppvarmingsaktuatoren er et rekkeinnbyggingsapparat for innbygging i fordelere. Oppvarmingsaktuatoren brukes for påstyring av ventiler via termoelektriske justeringsdrev for romtemperaturregulering. Den integrerte buskobleren muliggjør tilkobling til 2.3 Ikke tiltenkt bruk Apparatet kan være farlig hvis det ikke brukes som tiltenkt. All bruk utover tiltenkt bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk. Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av slik bruk. Risikoen er brukerens/eierens eneansvar. Apparatet må aldri brukes utendørs eller i våtrom. Ikke stikk gjenstander gjennom åpningene på apparatet. Tilkoblingsmulighetene som fins skal bare brukes tilsvarende de tekniske dataene. Apparatet har en integrert buskobler. Det er derfor ikke tillatt å bruke en ekstra buskobler. 2.4 Målgruppe / kvalifikasjon til personellet Installasjon, igangsetting og vedlikehold av produktet må kun utføres av elektriker med relevante kvalifikasjoner. Elektrikeren må ha lest og forstått håndboken, og må følge anvisningene. Eieren må overholde gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende installasjon, funksjonskontroll, reparasjoner og vedlikehold av elektriske produkter. 2.5 Ansvar og garanti Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av ikke tiltenkt bruk, manglende overholdelse av anvisningene i denne håndboken, bruk av personell uten relevant erfaring samt endringer utført på egenhånd. I slike tilfeller bortfaller produsentens garantidekning. 5

6 Miljø 3 Miljø Lever forpakningsmateriale og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apparater og REACH-direktivet. (EU-direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC og 2011/65/EC RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006) 6

7 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse Apparatene er oppvarmingsaktuatorer for montering på holdeskinne. Apparatene har seks eller tolv kanaler og brukes som aktuatorer for påstyring av oppvarmingssystemer via konvensjonelle termiske justeringsdrev. Fordeler:» Seks eller tolv kanaler (avhengig av apparattype) for påstyring av justeringsdrev» Hvert apparat støtter per kanal spenninger på 24 V AC til 230 V AC (dermed er alle vanlige termiske justeringsdrev anvendbare).» Tre kanaler kan alltid sikres med en felles ledningssikringsbryter. Anvisning Grunnleggende informasjon om systemintegrering finner du i systemhåndboken. Denne kan du laste ned fra Innhold i leveransen Leveringen omfatter oppvarmingsaktuatoren inklusive bus-klemmen for tilkobling til 4.2 Typeoversikt Type Produktnavn Aktuatorkanaler Apparat HA-M Oppvarmingsaktuator 6-veis 6 HA-M Oppvarmingsaktuator 12-veis 12 Tab.1: Typeoversikt 7

8 Produktbeskrivelse 4.3 Funksjonsoversikt Den følgende tabellen viser en oversikt over mulige funksjoner og bruk av produktet: Symbol i knappen Informasjon Navn: Oppvarmingsaktuator Funksjon: For påstyring av ventiler i varmekretser Navn: Kjøleaktuator Funksjon: For påstyring av ventiler i kjølekretser Navn: Aktuator for oppvarming og kjøling Funksjon: For påstyring av ventiler i kretser som brukes til oppvarming og kjøling Tab. 2: Funksjonsoversikt 8

9 Produktbeskrivelse 4.4 Funksjonsbeskrivelse Reguleringen av oppvarmings- og kjølesystemer er framstilt i Fig. 1. Målsetningen med en slik regulering er tilpasning av ertemperaturen til ønsket skaltemperaturi et rom. Ved hjelp av en kan man stille inn skaltemperaturen for rommet. Denne måler i tillegg ertemperaturen. Avhengig av differansen til disse to temperaturene (reguleringsavvik) gir romtemperaturregulatoren en justeringsstørrelse, som overføres til oppvarmingsaktuatoren (HA-M eller HA-M ). Oppvarmingsaktuatoren styrer avhengig av justeringsstørrelsen én eller flere termiske justeringsdrev, som justerer ventilene i oppvarmings- eller kjølekretsen. Fig. 1: Skjema regulering oppvarming 9

10 Produktbeskrivelse Oppvarmingsaktuator, ventil for oppvarming Denne funksjon skal velges hvis man kun skal regulere ett varmesystem (f.eks. gulvvarme, radiatorer osv.) (ingen kjøling). Kanalen til oppvarmingsaktuatoren som justerer ventilen i tur til varmekretsen, skal forbindes med romtemperaturregulatoren i menyen "Forbindelser" i hovedmenyen til System Access Point. Det termiske justeringsdrevet skal kobles til denne kanalen maskinvaremessig. Reguleringen og justeringen av ventilen skjer automatisk, med en gang romtemperaturregulatoren er forbundet med oppvarmingsaktuatoren. Fig. 2: Ventil i tur til en varmekrets Kjøleaktuator, ventil for kjøling Denne funksjonens kal velges hvis kun et kjølesystem (f.eks. kjøletak osv.) skal reguleres. Kanalen til oppvarmingsaktuatoren som justerer ventilen i tur til kjølekretsen, skal forbindes med romtemperaturregulatoren i menyen "Forbindelser" i hovedmenyen til System Access Point. Det termiske justeringsdrevet skal kobles til denne kanalen maskinvaremessig. Reguleringen og justeringen av ventilen skjer automatisk, med en gang romtemperaturregulatoren er forbundet med oppvarmingsaktuatoren. Fig. 3: Ventil i tur til en kjølekrets 10

11 Produktbeskrivelse Aktuator for oppvarming og kjøling, ventil for oppvarming og kjøling Denne funksjonen skal velges hvis det brukes et varmesystem hvor den samme kretsen, f.eks. sesongavhengig, brukes til oppvarming og kjøling. Den enkelte reguleringen for oppvarming og kjøling og justeringen av ventilen skjer automatisk, med en gang romtemperaturregulatoren er forbundet med oppvarmingsaktuatoren. Valget av justeringsstørrelse for oppvarming eller kjøling skjer f.eks. ved omkobling av en bryter, som via en binærinngang er forbundet med oppvarmingsaktuatoren i menyen "Forbindelser" i hovedmenyen til System Access Point. Alternativt kan man bruke en binær utgang til det tilhørende termiske systemet (hvis tilgjengelig). Fig. 4: Ventil i tur til en varme-/kjølekrets Regulering av flere varme- eller kjølekretser Regulering av flere varme- eller kjølekretser er f.eks. nødvendig ved regulering av flere radiatorer i ett rom. I dette tilfellet er hver radiator utstyrt med et termisk justeringsdrev. Justeringsdrevene er enten tilkoblet en enkelt kanal til oppvarmingsaktuatoren (ta hensyn til maksimal merkestrøm) eller til flere kanaler. Kanalene skal konfigureres som "Ventil for oppvarming" i parameterinnstillingen til varmeaktuatoren i System Access Point. I menyen "Forbindelser" i hovedmenyen til System Access Point skal den tilhørende romtemperaturregulatoren forbindes med alle kanalene som det er tilkoblet justeringsdrev til. Reguleringen skjer automatisk etter forbindelse i menyen "Forbindelser". Framgangsmåten brukes likedan for kjølesystemer, med den forskjell av de enkelte kanalene må konfigureres som "Ventil for kjøling". 11

12 Produktbeskrivelse Regulering av parallelle varme- og kjølekretser Hvis flere termiske systemer brukes parallelt for oppvarming og kjøling, med varme- og kjølekretser, skal det brukes et termisk justeringsdrev for ventil til en krets til et system. De aktuelle kanalene skal hver kontrolleres i henhold til tilkoblet varme- eller kjølesystem som "Ventil for oppvarming" eller "Ventil for kjøling". I menyen "Forbindelser" i hovedmenyen til System Access Point skal den tilhørende romtemperaturregulatoren forbindes med alle kanalene som det er tilkoblet justeringsdrev til. Reguleringen for oppvarming og kjøling skjer automatisk avhengig av temperaturdifferansen mellom skal- og ertemperatur. Eksempel Et rom har to radiatorer og et kjøletak. Alle tre systemene er utstyrt med et eget termisk justeringsdrev. De termiske justeringsdrevene skal kobles til oppvarmingsaktuatoren og skal forbindes i menyen "Forbindelser" i hovedmenyen til System Access Point med tre egne kanaler til oppvarmingsaktuatoren. De to kanalene som radiatorene er tilkoblet skal konfigureres som "Ventil for oppvarming". Kanalen som kjøletaket er tilkoblet skal konfigureres som "Ventil for kjøling". De tre kanalene skal videre forbindes med den tilhørende romtemperaturregulatoren. Reguleringen og dermed justeringen av ventilene på de to radiatorene og kjøletaket skjer automatisk. 12

13 Produktbeskrivelse 4.5 Apparatoversikt oppvarmingsaktuator 6-veis HA-M Fig. 5: Apparatoversikt 6-veis oppvarmingsaktuator [1] Apparatidentifisering under igangsetting [2] Identifikasjons-LED [3] Bus-tilkoblingsklemme [4] Koplingsklemme for termisk justeringsaktuator 4.6 Apparatoversikt oppvarmingsaktuator 12-veis HA-M Fig. 6: Apparatoversikt 12-veis oppvarmingsaktuator [1] Apparatidentifisering under igangsetting [2] Identifikasjons-LED [3] Bus-tilkoblingsklemme [4] Koplingsklemme for termisk justeringsaktuator 13

14 Tekniske data 5 Tekniske data 5.1 Oversikt HA-M og HA-M Parameter Strømforsyning Bus-deltaker Tilkobling Ledningstype Verdi 24 V DC (skjer via bus) 1 (12 ma) Bus-tilkoblingsklemme: 0,4 0,8 mm J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm 6 eller 12 halvlederutganger hver 3 potensialbundne utganger i gruppen. Kortslutnings- og overbelastningssikker Utganger Tilkoblingsklemmer Nominell spenning Un Merkestrøm In per utgang Innkoblingsstrøm per utgang V AC 50/60 Hz 160 ma ohmsk last ved Tu opp til 45 C maksimalt 750 ma for 10 s ved Tu opp til 60 C Advarsel Ved parallell tilkobling av justeringsdrev (f.eks. TSA/K) skal man ta hensyn til de tekniske dataene til til hvert justeringsdrev! Innkoblingsstrømmen (750 ma) eller merkestrømmen (160 ma) til utgangen skal da ikke overskrides. Kombihode-skrueklemme (PZ 1) Tiltrekkingsmoment Tilkoblingstverrsnitt: 0,2 4,0 mm² fintrådet, 2 x 0,2 2,5 mm 2 0,2 6,0 mm² entrådet, 2 x 0,2 4,0 mm 2 0,6 Nm Drift -5 C +45 C Omgivelsestemperatur Lagring -25 C +55 C Omgivelsesbetingelser Transport -25 C +70 C Maks. luftfuktighet 93 %, ingen kondensering tillatt Kapslingsgrad IP20 iht. DIN EN Beskyttelsesklasse II iht. DIN EN Isolasjonskategori Overspenningskategori III iht. DIN EN Tilsmussingsgrad 2 iht. DIN EN Montering på bæreskinne 35 mm iht. DIN EN Monteringsstilling vilkårlig 14

15 Tekniske data Design Rekkeinnbyggingsapparat (REG) Innbyggingsbredde Innbyggingsdybde modulært installasjonsapparat, Pro M 4 eller 8 moduler à 18 mm 64,5 mm Mål Vekt CE-merking Tab. 3: Tekniske spesifikasjoner Kapsling, farge Plast, basaltgrå (RAL 7012) 72 x 90 x 64,5 mm (B x H x D) 144 x 90 x 64,5 mm (B x H x D) 0,14 kg 0,24 kg i henhold til EMV- og lavspenningsdirektivene 15

16 Tekniske data 5.2 Mål Anvisning Alle mål er angitt i mm. Oppvarmingsaktuator HA-M Fig. 7: Mål oppvarmingsaktuator 6-delt Oppvarmingsaktuator HA-M Fig. 8: Mål oppvarmingsaktuator 12-delt 16

17 Tekniske data 5.3 Tilkoblingsbilde Oppvarmingsaktuator HA-M Fig. 9: Elektrisk tilkobling oppvarmingsaktuator 6-delt 17

18 Tekniske data Oppvarmingsaktuator HA-M Fig. 10: Elektrisk tilkobling oppvarmingsaktuator 12-delt 18

19 Montering 6 Montering 6.1 Sikkerhetsanvisninger for montering Fare Livsfare pga. elektrisk spenning Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm gjennom kroppen. Det medfører elektrisk støt, forbrenninger eller dødsfall. Feil utført arbeid på elektriske anlegg setter ditt eget og brukerens liv i fare. Videre kan det oppstå brann og alvorlige materielle skader.» Følg gjeldende normer.» Bruk minst de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN ): 1. Frikobling 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 3. Fastsette spenningsfrihet 4. Jorde og kortslutte 5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning.» Du må kun installere apparater hvis du har nødvendig elektroteknisk kunnskap og erfaring (se kapittel 2.4).» Bruk egnet personlig verneutstyr.» Bruk egnede verktøy og måleapparater.» Kontroller hvilken type spenningsforsyningsnettet er (TN-system, IT-system, TT-system) for å sikre tilhørende tilkoblingsbetingelser (klassisk nulling, jording, nødvendige sikkerhetstiltak osv.). 19

20 Montering Fare Livsfare på grunn av kortslutning Livsfare pga. elektrisk spenning på 230 V ved kortslutning på lavspenningsledningen.» Sørg ved montering for romlig skille (> 10 mm) av SELV-strømkretser til andre strømkretser.» Sørg for romlig skille av SELV-strømkretser og andre strømkretser. Ellers er det fare for kortslutninger.» Ved underskridelse av minimumsavstanden må det brukes f.eks. elektronikkbokser eller isolasjonsslanger.» Sørg for riktig polaritet. 20

21 Montering 6.2 Innbygging/montering Apparatet er et rekkeinnbyggingsapparat for innbygging i fordelere for hurtigfeste på 35-mm-bæreskinner iht. DIN EN Apparatet kan monteres i hver innbyggingsstilling. Klebeskiltet skal tas av og limes inn i listen (se systemhåndbok System Access Point). Forbindelsen til bus-en skjer via den medfølgende bus-tilkoblingsklemmen. Apparatet er klart til bruk, etter at bus-spenningen og evt. en hjelpespenning, er påsatt. Klemmebetegnelsene finner du på kapslingen. Påse at apparatet er tilgjengelig for drift, kontroll, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner iht. DIN VDE Forutsetninger for igangsetting For p ta apparatet i bruk, trenger man et System Access Point. Med påsetting av bus-spenningen er apparatet klart til bruk. 21

22 Montering 6.3 Elektrisk tilkobling» Elektrisk tilkobling utføres via skrueklemmer. Forbindelsen til bus-en skjer via den medfølgende bus-tilkoblingsklemmen. Klemmebetegnelsene finner du på kapslingen.» Forbindelsen til bus-linjen skjer via den medfølgende bus-tilkoblingsklemmen (rød/svart).» Felles sikret for hver 3 utganger (A-C, D-F osv.), og forsynes via en fase.» Flere termoelektriske justeringsdrev kan kobles parallelt til en utgang. Ved parallellkobling av flere justeringsdrev må man passe på at maks. innkoblingsstrøm hhv. merkestrøm ikke overskrides.» Følg de tekniske dataene til justeringsdrevet! - Apparatet er klart til bruk, etter at bus-spenningen er påsatt. Montering og igangsetting skal kun utføres av elektrikere. Ved planlegging og oppføring av elektriske anlegg og av sikkerhetstekniske anlegg for innbrudds- og branndetektering skal man følge gjeldende standarder, direktiver, forskrifter og bestemmelser til det aktuelle landet.» Under transport, lagring og under drift må apparatet beskyttes mot fuktighet, smuss og skader.» Apparatet må kun benyttes i samsvar med spesifiserte tekniske data!» Bruk kun apparatet i lukkede kapslinger (fordelinger)!» Før monteringsarbeider skal man koble spenningen fra apparatet. Fare Livsfare For å unngå farlig berøringsspenning fra forskjellige utvendige ledere, må man ved en utvidelse eller endring av de elektriske tilkoblingene, foreta en allpolet frakobling. 6.4 Demontering Demonteringen skjer i motsatt rekkefølge. 22

23 Igangsetting 7 Igangsetting Igangsetting skjer ved hjelp av det nettbaserte grensesnittet til System Access Point. System Access Point oppretter forbindelse mellom og smarttelefon, nettbrett eller PC. Deltakerne identifiseres og programmeres via denne under igangkjøringen. Apparater som er fysisk koblet til logger seg automatisk på System Access Point. De formidler informasjon om type og funksjoner som støttes (se Tab. 2: Funksjonsoversikt, kapittel 4.3). Ved første igangkjøring blir alle apparater utstyrt med generelle navn (f.eks. bryteraktuator1, ). Brukeren må endre disse navnene til fornuftige anleggsspesifikke navn (Eksempel: "Lys oppholdsrom" (Light livingroom) for en aktuator i oppholdsrommet). I de følgende kapitlene blir igangkjøring av oppvarmingsaktuatorene beskrevet. Man går ut fra at grunnleggende igangkjøringsskritt av det totale systemet allerede er utført. Generell kunnskap om den nettbaserte igangkjøringsprogramvaren til System Access Point forutsettes. Anvisning Generell informasjon om igangsetting og parametrering finner du i systemhåndboken og i online-hjelpen for "System Access Point" ( 23

24 Igangsetting 7.1 Tilordning av apparatene og fastsetting av kanaler Apparatene som er koblet til systemet må identifiseres, dvs. de tilordnes et rom iht. til funksjonen sin og får et beskrivende navn. Tilordningen skjer via tilordningsfunksjonen til den nettbaserte knappen til System Access Point. Velge apparat Fig. 11: Tilordne apparater» Velg ønsket bruk fra listen "Legg til enhet" (Add device) og dra den til grunnrisset på skrivebordet ved å dra og slipp. 24

25 Igangsetting Fig. 12: Tilordning - Det åpnes automatisk et popup-vindu hvor alle apparater som passer til det valgte bruksområdet listes opp. Identifisering av det valgte apparatet kan nå skje på to måter. 25

26 Igangsetting Identifikasjon ved hjelp av serienummer Fig. 13: Identifikasjon ved hjelp av serienummer» Sammenlign 3-tegns kortnummeret til identifiseringsetiketten på ditt apparatskjema, med numrene i listen og identifiser på denne måten enheten som søkes og evt. kanalen som søkes. Identifikasjon ved betjening av "Identifikasjonstasten"» Betjen identifikasjonstasten på apparatet som du vil legge til. - Det ønskede apparatet blir automatisk vist.» Velg ønsket kanal. 26

27 Igangsetting Tildele navn Fig. 14: Tildele navn» Legg inn et lettforståelig navn som anvendelsen skal indikeres under senere (f.eks. "Oppvarming oppholdsrom" (Heating livingroom)).» Trykk på haken nedenfor til høyre for å overføre innleggingene dine. 27

28 Igangsetting 7.2 Innstillingsmuligheter per kanal Generelle innstillinger og parameterinnstillinger kan gjøres for hver kanal. Innstillingene gjøres via tilordningsfunksjonen til skjermknappen til System Access Point. Velge apparat Fig. 15: Velge apparat» Velg apparatsymbolet i grunnrisset av arbeidsvisningen. - Alle innstillingsmuligheter for den aktuelle kanalen i listevisning vises. Følgende innstillinger er tilgjengelige. 28

29 Igangsetting Innstillinger oppvarmingsaktuator [1] Endre navnet [2] Slette kanalen via "X" [3] Valg av funksjon (se avsnitt 4.3) [4] Valg av kontakttype til kanalen [5] Bestemmelse av justeringsstørrelse som skal anvendes ved feil 29

30 Igangsetting 7.3 Opprette forbindelser Oppvarmingsaktuatorer som er opprettet via tilordningsfunksjonen kan nå forbindes til et andre apparat (f.eks. romtemperaturregulator). Tilkoblingen skjer med tilknytningsfunksjonen til skjermknappen til System Access Point. Forbinde oppvarmingsaktuator og romtemperaturregulator Fig. 16: Forbinde oppvarmingsaktuator og romtemperaturregulator» For å forbinde en oppvarmingsaktuator med en romtemperaturregulator, legg inn de aktuelle kanalene til oppvarmingsaktuatoren og romtemperaturregulatoren i det aktuelle rommet. - Romtemperaturregulatoren blir automatisk forbundet med alle kanaler til oppvarmingsaktuatoren som er lagt til i rommet. Anvisning Forbindelsene kan til enhver tid endres manuelt. 30

31 Oppdateringsmuligheter 8 Oppdateringsmuligheter Fastvareoppdatering skjer via skjermknappen til System Access Point. Besøk nettsiden til - for dette. 31

32 Vedlikehold 9 Vedlikehold Apparatet er vedlikeholdsfritt. Ved skader (f.eks. under transport eller lagring) må det ikke utføres noen form for reparasjon. Hvis apparatet åpnes, opphører garantidekningen! Påse at apparatet er tilgjengelig for drift, kontroll, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner (iht. DIN VDE ). 9.1 Rengjøring Tilsmussede apparater kan rengjøres med en tørr klut. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan man bruke en såpeløsning på en lett fuktet klut. Ikke bruk etsende midler eller løsemidler. 32

33 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Straße Heidelberg, Tyskland Telefon: E-post: Ytterligere informasjon og kontakter: Henvisning: Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer av produktet og endringer i innholdet i disse dokumentene uten varsel. Ved bestilling er de til enhver tid avtalte egenskapene målgivende. ABB AG påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil eller mangler i dette dokumentet. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette dokumentet inklusive gjenstander og bilder. Mangfoldiggjøring, offentliggjøring av innholdet til tredjeperson eller utnytting av innholdet, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra ABB AG. 2CDC D Copyright 2014 ABB Alle rettigheter forbeholdt