Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Busch-Universal-sentraldimmer LED-REG-dimmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2373-1-8841 23.10.2015. Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Busch-Universal-sentraldimmer LED-REG-dimmer 6586-500"

Transkript

1 Betjeningsanvisning Busch-Dimmer Busch-Universal-sentraldimmer LED-REG-dimmer

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til veiledningen Sikkerhet Anvisninger og symboler som brukes Forskriftsmessig bruk Ikke tiltenkt bruk Målgruppe / personalets kvalifikasjoner Betjening Installasjon, igangsetting og vedlikehold Sikkerhetsmerknader Anvisninger vedrørende beskyttelse av miljøet Miljø Oppbygging og funksjon Funksjoner Vernefunksjon Kortslutningssikring Temperatursikring Brudd på nettspenningen Belastningstyper Kombinasjonsmuligheter Tekniske data Tilkobling, innbygging / montering Målskisser Montering Elektrisk tilkobling Lastreduksjon Igangsetting Betjeningselementer Driftsindikator Driftstyper Maksimal lysstyrke Minimal lysstyrke Trappebelysning Betjening Rombelysning Betjening på stedet og / eller biapparat-tast på klemme Betjening via tast / bryter på klemme Trappebelysning RESET (tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene) Indeks

3 Anvisninger til veiledningen 1 Anvisninger til veiledningen Les nøye gjennom denne håndboken og følg anvisningene i den. På denne måten unngår du personskader og materielle skader og garanterer sikkert drift og lang levetid for produktet. Ta godt vare på håndboken. Hvis du leverer produktet videre, skal også denne håndboken følge med. ABB påtar seg ikke noe ansvar for skader som følge av at håndboken ikke er fulgt. Hvis du trenger mer informasjon eller hvis du har spørsmål om produktet, henvender du deg til ABB eller du kan besøke oss på internett på: 3

4 Sikkerhet 2 Sikkerhet Produktet er konstruert etter nåværende tekniske standarder og er driftssikkert. Det er testet og forlot fabrikken i sikkerhetsteknisk feilfri stand. Likevel forekommer det restfarer. Les og følg sikkerhetsanvisningene for å unngå farer. ABB påtar seg ikke noe ansvar for skader som følge av at sikkerhetsanvisningene ikke er fulgt. 2.1 Anvisninger og symboler som brukes De følgende anvisningene gjør deg oppmerksom på spesielle farer ved omgang med produktet og gir nyttige råd. Fare Livsfare / alvorlige helseskader Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Fare" angir en umiddelbar fare som fører til død eller alvorlige (irreversible) personskader. Advarsel Alvorlige helseskader Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Advarsel" angir en umiddelbar fare som kan føre til død eller alvorlige (irreversible) personskader. Forsiktig Helseskader Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Forsiktig" angir en fare som kan føre til lettere (reversible) personskader. OBS Materielle skader Dette symbolet i kombinasjon med signalordet "OBS" angir en situasjon som kan føre til skader på selve produktet eller på gjenstander i nærheten av produktet. Merk Dette symbolet i kombinasjon med signalordet "Merk" angir nyttige tips og anbefalinger for effektiv bruk av produktet. Følgende sikkerhetssymboler brukes i bruksanvisningen. Dette symbolet advarer om elektrisk spenning. 4

5 Sikkerhet 2.2 Forskriftsmessig bruk Denne enheten er en REG-dimmer (REG=rekkemontert enhet) som er optimert for LED-styring. Enheten er beregnet på følgende: bruk iht. angitte tekniske data installasjon i tørre innendørsrom på en standard fordelingsskinne Bruk med tilkoblingsmulighetene som finnes på enheten Til tiltenkt bruk hører også overholdelse av alle angivelsene i denne håndboken. 2.3 Ikke tiltenkt bruk All bruk som ikke omtales i Kapittel 2.2 Forskriftsmessig bruk på side 5, anses som ikke tiltenkt og kan føre til personskader og materielle skader. ABB er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke tiltenkt bruk av enheten. Risikoen er brukerens/eierens eneansvar. Enheten er ikke beregnet på følgende: Egne konstruksjonsmessige endringer Reparasjoner Bruk utendørs Bruk i våtrom 5

6 Sikkerhet 2.4 Målgruppe / personalets kvalifikasjoner Betjening Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å betjene enheten Installasjon, igangsetting og vedlikehold Installasjon, igangsetting og vedlikehold av produktet må kun utføres av elektriker med relevante kvalifikasjoner. Elektrikeren må ha lest og forstått håndboken og må følge anvisningene. Elektrikeren må overholde gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende installasjon, funksjonskontroll, reparasjoner og vedlikehold av elektriske produkter. Elektrikeren må kjenne de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110) og bruke dem riktig: 1. Frikobling 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 3. Fastsette spenningsfrihet 4. Jorde og kortslutte 5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning 6

7 Sikkerhet 2.5 Sikkerhetsmerknader Fare elektrisk spenning! Elektrisk spenning! Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning på 230 V. Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm gjennom kroppen. Følgen kan være elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall. Arbeid på 230 V nettet må kun utføres av elektrikere. Før montering/demontering må nettspenningen slås av. Bruk aldri enheten med skadde tilkoblingskabler. Ikke åpne fastskrudde deksler på enhetens kapsling. Enheten må kun brukes når den er i teknisk feilfri stand. Ikke foreta endringer eller reparasjoner på enheten, dens bestanddeler eller på tilbehøret. Hold enheten unna vann og fuktige omgivelser. OBS! Skader på enheten pga. ytre påvirkning! Fuktighet og tilsmussing av enheten kan føre til at enheten blir ødelagt. Under transport, lagring og under drift må enheten beskyttes mot fuktighet, smuss og skader. Henvisning til dokumentasjonen Vennligst følg bruksanvisningen som følger med de tilkoblede enhetene. 7

8 Anvisninger vedrørende beskyttelse av miljøet 3 Anvisninger vedrørende beskyttelse av miljøet 3.1 Miljø Tenk på å beskytte miljøet! Brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Enheten inneholder verdifulle råstoffer som kan brukes på nytt. Lever derfor enheten inn på et gjenvinningsanlegg. Alle forpakningsmaterialer og apparater er utstyrt med merking og godkjenningsmerker for korrekt og forskriftsmessig avhending. Lever forpakningsmateriale og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apparater og REACH-direktivet. (EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006) 8

9 Oppbygging og funksjon 4 Oppbygging og funksjon 4.1 Funksjoner Enheten er primært beregnet på å bli drevet fra en dimmbar 230 V LEDi. Driften gjøres valgfritt som fasekontroll eller fasejustering. Videre kan følgende styres: Lavspennings-LEDi til induktive transformatorer og elektroniske LC-transformatorer Glødelamper, 230 V halogenlamper og lavspennings-halogenlamper på induktive transformatorer og elektroniske transformatorer med LC-karakteristikk Enhetene betjenes på følgende måte: Fra en bryter eller trykkbryter ved siden av enheten Betjening direkte på enheten Direkte på enheten er følgende manuelle innstillinger mulig: Driftstypeinnstilling (kombinert med maksimal lysstyrkeinnstilling) Innstilling av maksimal lysstyrke (kombinert med driftstypeinnstilling) Innstilling av minimal lysstyrke En profil for trappebelysningsfunksjon Betjening direkte på enheten via tast 4.2 Vernefunksjon Kortslutningssikring Enheten er utstyrt med en elektronisk sikring mot ødeleggelse på grunn av kortslutning. Ved kortslutning av kort varighet slås enheten av i om lag 0,5 sekunder, og deretter på igjen. Ved vedvarende kortslutning slås enheten helt av etter om lag 5 sekunder. Fjern kortslutningen og tilbakestill enheten igjen, se kapittel RESET (tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene) på side 31. Enheten er på nytt driftsklart. LEDi med bygningsbetinget høy gjentakende toppstrøm kan føre til at den elektroniske sikringen utløses selv om maksimalt tillatt koblingseffekt ennå ikke er nådd. Det kan begrense antallet LEDi-er som kan kobles til. Varig belastningsstrømstyrke over den nominelle strømstyrken måles av enheten og fører til at enheten slås av. 9

10 Oppbygging og funksjon Temperatursikring Enheten er utstyrt med flere temperatursikringer (som ikke kan tilbakestilles) mot ødeleggelse på grunn av overoppheting. Temperaturovervåkingen skiller enheten fra nettet før temperaturgrensene overskrides. Temperatursikringene er en del av enheten. Dersom en temperatursikring er utløst, må enheten byttes Brudd på nettspenningen Ved strømbrudd og når nettstrømmen slås av: Enheten lagrer den aktuelle lysstyrken og driftstypen. Når strømmen kommer tilbake eller nettstrømmen slås på igjen: Enheten henter opp den lagrede lysstyrken og den lagrede driftstypen. Enheten utfører ingen belastningstest. Dersom belastningen var slått av, forblir dimmeren slått av når strømmen kommer tilbake. Enheten utfører en belastningstest. 10

11 Oppbygging og funksjon 4.3 Belastningstyper Driftstype: Fasekontrollstyring 230 V LEDi ettermontert med induktiv L-forkoblingsenhet Lavspennings-LEDi på induktive L-transformatorer Lavspennings-LEDi på elektroniske LC-transformatorer. Lavspennings-halogenlamper på induktive L-transformatorer Lavspennings-halogenlamper på elektroniske LC-transformatorer Tab.1: Belastninger ved driftstype: Fasekontrollstyring 1) Bruk bare L- eller LC-transformatorer. Rene C-transformatorer er ikke tillatt. Driftstype: Fasejusteringsstyring 230 V LED ettermontert med kapasitivt C-forkoblingsenhet Lavspennings-LEDi på elektroniske C-transformatorer. Lavspennings-halogenlamper på elektroniske C-transformatorer 230 V glødelamper 230 V halogenlamper Tab.2: Belastninger ved driftstype: Fasejusteringsstyring Anvisning Konvensjonelle transformatorer og elektronikk-transformatorer må ikke dimmes sammen. Det kan føre til funksjonsfeil. Blandingsbelastning av ohmske og induktive, eller ohmske og kapasitive forbrukere er mulig. 11

12 Oppbygging og funksjon 4.4 Kombinasjonsmuligheter US/500 X Diverse taster og brytere X Tab.3: Kombinasjonsmuligheter 12

13 Tekniske data 5 Tekniske data Betegnelse Verdi Merkespenning: 230 V AC, ±10 % Nominell frekvens: 50 / 60 Hz +4 % -6 % Tilkoblingsklemmer: 2 x 1,5 mm²: stiv, flertrådet, fintrådet med endehylse 1 x 2,5 mm²: stiv, flertrådet, fintrådet med endehylse 1 x 4 m²: Stiv, flertrådet Koblingseffekt* Glødelamper, HV- / NV-halogenlamper på transformatorer Nominell effekt: 200 W Nominell strømstyrke: 0,87 A Minimumseffekt: 10 W / VA LEDi (ettermonterte LED-er) Nominell effekt: 100 W Nominell strømstyrke: 0,435 A Maksimal strømstyrke (Pmax = UNenn*IMax*λ): 100 VA Maksimal strømstyrke (ved λ=0,5): 0,87 A Minimalt tillatt power-faktor λ: 0,5. Minimumseffekt ved trelederdrift: 2 W / VA Transformatorer for lavspenningsbelastning Tap ved elektroniske transformatorer (% av lampebelastningen): Tap ved konvensjonelle transformatorer (% av lampebelastningen): Maksimalt antall tilkoblede lamper, (LEDi): 20. Tapseffekt: 5 % 20 % Maksimale tillatt tapseffekt i På-tilstand 5 W Maksimalt tillatt tapseffekt i Av-tilstand 0,5 W Temperaturområder Omgivelsestemperatur, 100% nominell last: C* Omgivelsestemperatur, strupeområde: C Oppbevaringstemperatur: C Kapslingsgrad: IP 20 Maksimal ledningslengde Maksimalt antall ubelyste tilleggstaster (paralellkoblede) Temperatursikring Beskyttelse mot overbelastning: Kortslutningssikring: 100 m Vilkårlig ikke tilbakestillbar elektronisk elektronisk 13

14 Tekniske data Delingsenhet (TE): (1 TE = 18 mm) 1. Tab.4: Tekniske data * ) Koblingseffekten beregnes som summen av verdiene for elektrisk effekt som er påtrykt lyskildene. Ved lavspennings-halogenlamper må man ta hensyn til tapseffekten for transformatorene. 14

15 Tilkobling, innbygging / montering 6 Tilkobling, innbygging / montering 6.1 Målskisser Fig. 1: Mål 6.2 Montering Rekkemonteringsenheter skal bare monteres på DIN-skinner iht. DIN EN / DIN TH 35 (inkludert industriutførelse). Montering Utfør følgende trinn for å montere enheten: Sett rekkemonteringsenheten på DIN-skinnen. Fig. 2: Montering på DIN-skinner 15

16 Tilkobling, innbygging / montering Demontering Utfør følgende trinn for å demontere enheten: Trykk enheten oppover [1] og vipp den deretter fremover [2]. Fig. 3: Løsning av DIN-skinner 16

17 Tilkobling, innbygging / montering 6.3 Elektrisk tilkobling L (+) N (-) V 1 com 2 L N L N 16 A Fig. 4: Eksempel på tilkobling: Kobling, dimmerdrift Biapparatbetjening via tast på klemme 1. L (+) N (-) V 1 com 2 L N L N 16 A Fig. 5: Eksempel på tilkobling: Kobling med vaskelysfunksjon Slå på vaskelyset med en bryter på bienhet-klemme 2. 17

18 Tilkobling, innbygging / montering Fig. 6: Eksempel på tilkobling: Kobling med sentral av-funksjon Sentral AV-funksjon med en tast på obienhet-klemme 2. 18

19 Tilkobling, innbygging / montering 6.4 Lastreduksjon Enhetene blir varme under drift, ettersom en del av koblingseffekten omsettes til varme som tapseffekt. En nedsatt koblingseffekt er påkrevd i de tilfeller hvor flere dimmere er installert ved siden av hverandre eller hvor andre varmekilder fører til ytterligere oppvarming. I sterkt oppvarmede rom må man sette ned koblingseffekten i henhold til diagrammet. Ved hjelp av avstander på ca. 1 cm mellom enhetene eller montering av en fordelingsvifte kan omgivelsestemperaturen reduseres effektivt. For beregning av nominell effekt bruker du følgende formel: Nominell effekt = transformatortap* + lyskildeeffekt * ) for elektroniske transformatorer 5 % av nominell transformatoreffekt * ) for konvensjonelle transformatorer 20 % av nominell transformatoreffekt % Prosentvis verdi av den nominelle effekten C Omgivelsestemperatur Fig. 7: Lastreduksjon Når du beregner koblingseffekten for enheten må du ta hensyn til effektfaktoren (powerfaktoren) på dimmebare LED-omformere og dimmebare enerisparelamper (CFL). 19

20 Igangsetting 7 Igangsetting 7.1 Betjeningselementer [1] Innstilling av maksimal lysstyrke avhengig av driftstype (tilkoblet last). [2] Innstilling av minimal lysstyrke (i kombinasjon med innstillingen av maksimal lysstyrke) eller Innstilling av spesialfunksjoner (uten innstilling av minimal lysstyrke). Innstillingen av maksimal lysstyrke blir beholdt. [3] Tast på stedet-betjening og driftsindikator Fig. 8: Betjeningselementer 20

21 Igangsetting 7.2 Driftsindikator Fig. 9: Driftsindikator / på stedet-betjening Driftsindikator [1] rød av grønn rød Blinkende rød Status Når netttstrømmen er slått på: LED-ene lyser rødt frem til enheten er initialisert og driftsklar. Enheten står i AV-tilstand. Apparatet er i PÅ-tilstand for LEDi-drift. Apparatet er i PÅ-tilstand Enheten har registrert en induktiv last og er i driftstypen fasekontroll. Feil Dimmeren slås av. Mulige feil: Overspenning Overstrøm Overtemperatur Drift utenfor de angitte nominelle verdiene Tab.5: Driftsindikator 21

22 Igangsetting 7.3 Driftstyper Venstre innstillingsområde: Fasejustering R, C, LEDi Høyre innstillingsområde: Fasekontroll L, LC, LEDi Middelstillingen er sperret. Dette for å sikre at trimmeren alltid befinner seg i en definert stilling. Fig. 10: Driftstype Innstillingen av driftstype signaliseres direkte av den tilkoblede belysningen. Utfør følgende trinn for å stille inn driftstypen: 1. Drei trimmeren i ønsket innstillingsområde. Ved omkobling av driftstype over midtstillingen blir enheten slått av. Induktive laster blir automatisk registrert av enheten. Enheten arbeider da i fasekontroll. Dersom trimmeren står i innstillingen fasejustering med induktiv last, forblir enheten slått av. Den røde LED-en blinker. Rett feilen ved å stille trimmeren på fasekontroll. Den nye driftstypen er silt inn. Anvisning Den foretrukne driftstypen for LEDi-en kan være angitt på LEDi-en. Hvis ikke må du prøve deg frem. 22

23 Igangsetting 7.4 Maksimal lysstyrke Venstre innstillingsområde: Maksimal lysstyrke ved fasejustering R, C, LEDi Høyre innstillingsområde: Maksimal lysstyrke for fasekontroll L, LC, LEDi Middelstillingen er sperret. Dette for å sikre at trimmeren alltid befinner seg i en definert stilling. Fig. 11: Innstilling av maksimal lysstyrke. Innstillingen av maksimal lysstyrke signaliseres direkte av den tilkoblede belysningen. Utfør følgende trinn for å innstille maksimal lysstyrke: 1. Drei litt på trimmeren. Enheten slår den aktuelle maksimale lysstyrken på. 2 Innstill egnet lysstyrke for belysningsanlegget på trimmeren. Om lag tre sekunder etter at trimmeren ikke beveges lenger kobler enheten inn den tidligere innstilte lysstyrken (minneverdien). Den nye maksimale lysstyrkeverdien er lagret. 23

24 Igangsetting 7.5 Minimal lysstyrke Utfør følgende trinn for å innstille minimal lysstyrke: 1 Innstill den minimale lysstyrken i innstillingsområdet mellom inkrementene på høyre og venstre anslag. Fig. 12: Innstilling av minimal lysstyrke Innstillingen av minimal lysstyrke blir signalisert direkte av den tilkoblede belysningen. Utfør følgende trinn for å innstille minimal lysstyrke: 1. Drei litt på trimmeren. Enheten kobler til den aktuelle minimale lysstyrken. 2 Innstill egnet lysstyrke for belysningsanlegget på trimmeren. Om lag tre sekunder etter at trimmeren ikke beveges lenger kobler enheten inn den tidligere innstilte lysstyrken (minneverdien). Den nye minimale lysstyrken er lagret. 24

25 Igangsetting 7.6 Trappebelysning Trappebelysning (standardverdier) I trappebelysningsfunksjonen kan maksimal lysstyrke innstilles. I trappebelysningsfunksjonen er innkoblingstiden fast innstilt. To tidsprofiler er tilgjengelige for trappebelysningsfunksjonen. Minimal lysstyrke er ikke tilgjengelig i trappebelysningsfunksjonen. Utfør følgende trinn for å stille inn trappebelysningsfunksjonen: 1. Sett trimmeren i venstre anslag eller høyre anslag. Venstre anslag: Tidsprofil 1 (2 minutter) Høyre anslag: Tidsprofil 2 (5 minutter) Fig. 13: Velge trappebelysning 2. Innstill maksimal lysstyrke avhengig av driftstypen, se kapittel 7.4 Maksimal lysstyrke på side 23. Trappebelysningsfunksjonen er innstilt. Fig. 14: Trappebelysning: Innstill maksimal belysning 25

26 Igangsetting Fig. 15: Tidsprofil for trappebelysning Betegnelse LV t maks. min. tein tdim Funksjon Lysstyrke Tid Maksimal lysstyrke Minimal lysstyrke Trappebelysningen er dimmet under innkoblingstiden med innstilt maksimal lysstyrke. Tidsprofil 1: Innkoblingstid tein = 120 sekunder, dimmetid tdim = 30 sekunder. Tidsprofil 2: Innkoblingstid tein = 300 sekunder, dimmetid tdim = 30 sekunder. Når innkoblingstiden har forløpt, blir trappebelysningen dimmet ned og slått av. Tab.6: Tidsprofil for trappebelysning 26

27 Betjening 8 Betjening 8.1 Rombelysning Dette kapittelet beskriver betjening av enheten for styring av rombelysning. Enheten er enten innstilt for styring av rombelysning eller innstilt for styring av trappebelysning. Betjeningen av enheten gjøres som biapparatbetjening via eksternbryter eller på-stedet-bryter. Fig. 16: Biapparatbetjening På / av: Kort tastetrykk Enheten slås på med siste lysstyrke. Enheten lagrer siste lysstyrke når den slås av (minnefunksjon). Det tas da ikke hensyn til endringer i lysstyrken ved hjelp av spesialfunksjoner (f.eks. slumrefunksjon). Dimming: Langt tastetrykk Ved dimming til minimal lysstyrke blir enheten stående på verdien i 1 sekund. Dersom tasten holdes inne lengre, dimmer enheten opp igjen. Ved oppdimming til maksimal lysstyrke blir enheten stående på denne verdien. Trykk på tasten en gang til for å dimme ned igjen. Dimmeretningen går alltid motsatt av forrige dimmekommando. Dersom det ble dimmet opp forrige gang, dimmer enheten ned. Dersom det ble dimmet ned forrige gang, dimmer enheten opp. 27

28 Betjening Betjening på stedet og / eller biapparat-tast på klemme 1 Slumrefunksjon (Snooze): Med slumrefunksjonen dimmer enheten belysningen langsomt ned, og slår den til slutt av. Start av slumrefunksjonen (enheten må være på): Dobbelt kort tastetrykk Enheten dimmer belysningen langsomt ned. Ved full lysstyrke tar neddimmingen 60 minutter. Som tilbakemelding til brukeren blir lysstyrken tydelig senket en gang når slumrefunksjonen starter. Stopp av slumrefunksjonen: Langt tastetrykk Enheten dimmer belysningen opp så lenge som tasten holdes inne, og avslutter deretter funksjonen. Slik slår du av enheten når slumrefunksjonen er aktiv: Kort tastetrykk Denne lysstyrkeverdien blir ikke lagret. Vekkefunksjon (Wake-Up): Med vekkefunksjonen slår enheten belysningen på med minimal lysstyrke og dimmer langsomt opp til forrige lysstyrkenivå. Start av vekkefunksjonen (enheten må være slått av). Dobbelt kort tastetrykk: Enheten dimmer langsomt opp til forrige lysstyrkenivå. Ved full lysstyrke tar oppdimmetiden 30 minutter. Stoppe vekkefunksjonen: Langt tastetrykk Enheten dimmer belysningen opp så lenge som tasten holdes inne, og avslutter deretter funksjonen. Slå enheten på mens vekkefunksjonen pågår: Kort tastetrykk Enheten kobler inn siste lysstyrkenivå. Barneromsfunksjon: I barneromsfunksjonen starter enheten med minimal lysstyrke, og ikke med den siste. Start av barneromsfunksjonen (enheten må være slått av). Langt tastetrykk Enheten starter med minimal lysstyrke og dimmer belysningen opp så lenge tasten holdes inne. 28

29 Betjening Betjening via tast / bryter på klemme 2 Denne funksjonen er tilgjengelig når elektroinstallatøren har gjort den tilgjengelig ved installasjonen. Dette kan også gjøres i ettertid. Sentral-av-funksjon: Denne funksjonen er tilgjengelig når flere dimmere er koblet til tasten med klemme 2. Alle innkoblede dimmere kobles ut med denne funksjonen. Slå av alle tilkoblede dimmere. Kort tastetrykk Vaskelysfunksjon: Vaskelysfunksjonen sørger for tilstrekkelig lysstyrke. Lysstyrken kan ikke endres under vaskelysfunksjonen. Start av vaskelysfunksjonen (enheten kan være slått på eller av). Slå på bryteren (lukke). Vaskelysfunksjonen starter med en fast innstilt lysstyrke på 80 %. Slå av bryteren (åpne) Enheten går tilbake til minneverdien. Lysstyrken kan endres igjen. 29

30 Betjening 8.2 Trappebelysning Dette kapittelet beskriver betjening av enheten for styring av en trappebelysning. Enheten er enten innstilt for styring av rombelysning eller innstilt for styring av trappebelysning. Betjening av enheten gjøres som biapparatbetjening via ekstern tast eller på stedet. Fig. 17: Biapparatbetjening Slå på: Kort tastetrykk Trappelyset slås på. Ethvert nyt tastetrykk starter innkoblingstiden på nytt. Slå av: Trappelyset blir automatisk dimmet ned og slått av når innkoblingstiden har forløpt. Et langt tastetrykk slår trappelyset av før innkoblingstiden har forløpt. 30

31 Betjening RESET (tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene) Dersom enheten er slått av på grunn av en feil, kan den tilbakestilles. Rød blinkende LED signaliserer en feil. 1. Rett årsaken til feilen. 2. Sett enheten tilbake til på stedetbetjening [1] med et langt tastetrykk. Enheten blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Fig. 18: Driftsindikator / på stedet-betjening Anvisning Dimmeren kan ikke tilbakestilles ved å slå av nettspenningen. 31

32 Indeks 9 Indeks A Anvisninger og symboler som brukes... 4 Anvisninger til veiledningen... 3 Anvisninger vedrørende beskyttelse av miljøet... 8 B Barneromsfunksjon Belastningstyper Betjening... 6, 27 Betjening med biapparat-tast Betjening med tast / bryter Betjening på stedet Betjeningselementer Brudd på nettspenningen D Dimming Driftsindikator Driftstyper E Elektrisk tilkobling F Forskriftsmessig bruk... 5 Funksjoner... 9 I Igangsetting Ikke tiltenkt bruk... 5 K Kombinasjonsmuligheter Kortslutningssikring... 9 L Lastreduksjon M Maksimal lysstyrke... 23, 25 Målgruppe...6 Målskisser...15 Miljø...8 Minimal lysstyrke...24 Montering...15 O Oppbygging og funksjon...9 P På / av...27 Personalets kvalifikasjoner...6 R RESET...9, 31 Rombelysning...27 S Sentral-av-funksjon...29 Sikkerhet...4 Sikkerhetsmerknader...7 Slumrefunksjon...28 Snooze...28 T Tekniske data...13 Temperatursikring...10 Tilbakestille enheten...9, 31 Tilkobling, innbygging / montering...15 Trappebelysning...25, 30 V Vaskelysfunksjon...29 Vekkefunksjon...28 Vernefunksjon...9 W Wake-Up

33 Et selskap i ABB-gruppen Busch-Jaeger Elektro GmbH Postboks Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Sentral kundeservice: Tlf.: Faks: Merk Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i innholdet i disse dokumentene uten varsel. Ved bestillinger gjelder avtalt informasjon. ABB tar intet ansvar for eventuelle feil eller ufullstendigheter i dette dokumentet. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette dokumentet inklusive innhold og bilder. Mangfoldiggjøring eller offentliggjøring av innholdet overfor tredjeperson, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra ABB. Copyright 2015 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alle rettigheter forbeholdt

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_150251.docx @ 209487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7953

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_150251.docx @ 160762 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_150251.docx @ 205612 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8315

Detaljer

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6472 @ 20\mod_1327581584677_150251.docx @ 160750 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8022

Detaljer

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6591 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333088838540_150251.docx @ 207032 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515 2373-1-8646 17.11.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway 83350-500 83350-515 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø 3 2.1 Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse 5 4.1 Ordliste 5 4.2 Funksjonsmåte

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_150251.docx @ 205174 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8311

Detaljer

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder 2373-1-8565 03.07.2014 Teknisk håndbok Bevegelsesmelder MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig bruk 5 2.3 Ikke tiltenkt

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tronic-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter Best.nr.: 0493 09 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjoner Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_150251.docx @ 217344 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8322 Rev. 01

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_150251.docx @ 243009 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck USB-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927957724_150251.docx

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

KNX. Universaldimmer. transformatorer. geb ich

KNX. Universaldimmer. transformatorer. geb ich geb ich 2373-1-7818 Rev. 02 05.2012 KNX teknisk håndbok BB i-bus KNX 1-4-dobbel 6197/12-101-500 1-4-dobbel 6197/13-101-500 1-4-dobbel 6197/15-101-500 1-6-dobbel 6197/14-101-500 Enkel 6197/52-101-500 Enkel

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor/dimmeaktuator 1/1-delt; 2/1-delt

Teknisk håndbok Sensor/dimmeaktuator 1/1-delt; 2/1-delt 2373--8555 0..204 Teknisk håndbok Sensor/dimmeaktuator /-delt; 2/-delt /-delt (SSA-F-..) 2/-delt (SSA-F-2..) ABB-free@home Innhold Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2. Symboler som brukes 4

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : 1224 LED UDE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet,

Detaljer

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck Kompakt-Universal-Anschlussdosen @ 23\mod_1333110220663_150251.docx

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Dimmer trykkopling glødelampe Best.nr. : 1184 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4. 2373-1-8368 21.08.2013 Betjeningsanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Art.-nr. : 224LEDUDD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Teknisk håndbok Spenningsforsyning

Teknisk håndbok Spenningsforsyning 2CDC 550 001 D2101 06.2014 Teknisk håndbok Spenningsforsyning Spenningsforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. 0335 01 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet, brann

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys LED-signallys Best.nr. : 1171 00 LED-orienteringslys Best.nr. : 1169 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

System V styreenhetinnsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.-nr. : Best.-nr.

System V styreenhetinnsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.-nr. : Best.-nr. Best.-nr. : 0495 02 Best.-nr. : 0860 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Universal-dimbryter REG 500 W Bruksanvisning

Universal-dimbryter REG 500 W Bruksanvisning Art. Nr.: 1034 00 Funksjon for kopling og dimming av forskjellige lyskilder. 230 V-glødelamper, høyspennings-halogenlamper Lavspennings-halogenlamper med Tronic-transformatorer Lavspennings-halogenlamper

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Busch-Wächter. Reléinnsats 6812U

Busch-Wächter. Reléinnsats 6812U Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6812 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333097050322_150251.docx @ 207233 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring LED dimmer, touch. Art.-nr LEDDE. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring LED dimmer, touch. Art.-nr LEDDE. Bruksanvisning Art.-nr. 1271 LEDDE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykk-veksel glødelampe. Vannbeskyttet påvegg dimmer trykk-veksel Best.nr.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykk-veksel glødelampe. Vannbeskyttet påvegg dimmer trykk-veksel Best.nr. Vannbeskyttet påvegg dimmer trykk-veksel Best.nr. : 0301 30 Dimmer trykk-veksel glødelampe Best.nr. : 0302 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/ti mer/titelbl att 6418 @ 26\mod_1343822459719_150251.docx @ 226537 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-8294

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Infoline. Signal- / stopptast-innsats. 1520/1 UKZ-500 Signal- / stopptast-innsats med trekksnor Rev

Bruksanvisning Busch-Infoline. Signal- / stopptast-innsats. 1520/1 UKZ-500 Signal- / stopptast-innsats med trekksnor Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1520 @ 25\mod_1341324449021_150251.docx @ 221427 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-832 Rev. 01

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon Funk koplingsaktuator 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1134 00 Funk impulsrelé 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1132 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater

Detaljer

System 2000 Touch-dimmerpåsats Touch-koplingspåsats

System 2000 Touch-dimmerpåsats Touch-koplingspåsats Touch-dimmerpåsats Best.nr. : 2260.. Touch-koplingspåsats Best.nr. : 2261.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

/ 2CKA002373B Teknisk håndbok System Access Point SAP-S-2 SAP-S-127.2

/ 2CKA002373B Teknisk håndbok System Access Point SAP-S-2 SAP-S-127.2 2373-1-9198 / 2CKA002373B9198 23.11.2016 Teknisk håndbok ABB-free@home System Access Point SAP-S-2 SAP-S-127.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til veiledningen... 3 2 Sikkerhet...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.nr. FA 10 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

System 2000 Universal-dimbryter innsats Bruksanvisning

System 2000 Universal-dimbryter innsats Bruksanvisning Art. Nr.: 0305 00, 0495 07 Funksjon Universal-dimbryter for kopling og dimming av omfattende lyskilder som: 230V glødelamper 230V halogenlamper Lavspennings-halogenlamper i forbindelse med Tronic-transformatorer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03.

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03. Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6810-21x -- ABB @ 23\mod_1333096862857_150251.docx @ 207218 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. :

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. : , med integrert strømforsyning,, med integrert strømforsyning Best.-nr. : 2030 00 Best.-nr. : 2020 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Funk bussystem Universal radiodimmeraktuator, enkel. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. :

Funk bussystem Universal radiodimmeraktuator, enkel. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : Best.nr. : 1135 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

/ 2CKA002373B Bruksanvisning. CO 2 -sensor 1091 U-500

/ 2CKA002373B Bruksanvisning. CO 2 -sensor 1091 U-500 2373-1-8823 / 2CKA002373B8823 03.02.2016 Bruksanvisning CO 2 -sensor 1091 U-500 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til veiledningen... 4 2 Sikkerhet... 5 2.1 Anvisninger og symboler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100 Tastsensor 3 basis 1-kanal F100 Best.nr. : 2021 xx Tastsensor 3 basis 2-kanal F100 Best.nr. : 2022 xx Tastsensor 3 basis 3-kanal F100 Best.nr. : 2023 xx Tastsensor 3 komfort 1-kanal F100 Best.nr. : 2031

Detaljer

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul 2373-1-8651 15.12.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Forskriftsmessig bruk 3 3 Miljø 3 3.1 Avhending

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12.

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12. Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6045 @ 21\mod_1330944547416_150251.docx @ 200936 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7919

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6597 -- BJ E @ 22\mod_1332144248795_150251.docx @ 204323 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7945

Detaljer

System 2000 impulsinnsats Bruksanvisning

System 2000 impulsinnsats Bruksanvisning Art. Nr.: 0336 00 Art. Nr.: 0829 00 Funksjon en brukes i kombinasjon med en (innebygget serie-apparat) til installasjon eller etterutstyring av av automatiske brytere eller presensmeldere i trappelys-koplinger.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Teknisk håndbok Romtermostat

Teknisk håndbok Romtermostat 2373-1-8563 03.07.2014 Teknisk håndbok Romtermostat RTC-F-1 ABB-free@home Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig bruk 5 2.3 Ikke tiltenkt

Detaljer

Bilde 1. Forskriftsmessig bruk - Den automatiske aktiveringen av lys utløses av varmebevegelser og lysstyrken i omgivelsene

Bilde 1. Forskriftsmessig bruk - Den automatiske aktiveringen av lys utløses av varmebevegelser og lysstyrken i omgivelsene Best.nr. : 2301.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funksjon. Ved å trykke alt-av ( alt-på ) tasten til en programmert Funk håndsender eller veggsender slås lasten av (på).

Funksjon. Ved å trykke alt-av ( alt-på ) tasten til en programmert Funk håndsender eller veggsender slås lasten av (på). Art. r.: 0335 0 a) b) Funksjon muliggjør trådløs fjernbetjening av belysning. Belysningen kan både slåes av/på (kort aktiveringstid) eller dimmes (lang aktiveringstid). Aktiveringen utføres med en Funk

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Teknisk håndbok Værstasjon WS-1

Teknisk håndbok Værstasjon WS-1 2373-1-8811 01.12.2015 Teknisk håndbok ABB-free@home Værstasjon WS-1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til veiledningen... 3 2 Sikkerhet... 4 2.1 Anvisninger og symboler som brukes...

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Art.-nr. : 240PDPETW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Minnets tastkontroll 6550 U-101-500 6550-500. 2373-1-7933 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Minnets tastkontroll 6550 U-101-500 6550-500. 2373-1-7933 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6550 @ 22\mod_1331881639539_150251.docx @ 203345 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7933

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.-nr. : FM AS 10 ZS Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847-6867-MasterLINE -- BJE @ 24\mod_1338458140180_150251.docx @ 214607 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

DALI-potensiometer for kringkastingsdrift

DALI-potensiometer for kringkastingsdrift Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 2117 U @ 23\mod_1336123192553_150251.docx @ 208981 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7978

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. RS 8 REG HE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer